Документ z0199-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.11.2012, підстава - z1827-12

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
23.11.2005 N 1044
(у редакції постанови НКРЕ
28.04.2011 N 712)
( z0614-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2006 р.
за N 199/12073
{ Документ втратив чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
N 1259 ( z1827-12 ) від 04.10.2012 }
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту 7-НКРЕ-газ (місячна)
"Звіт про зарахування платежів від споживачів
за природний газ та розподіл коштів
згідно з алгоритмом"
( zr179-06 )
{ Інструкція в редакції Постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики
N 712 ( z0614-11 ) від 28.04.2011 }

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарської
діяльності, які отримали ліцензію на постачання природного газу за
регульованим тарифом, (далі - ліцензіат). Інструкція визначає
порядок заповнення форми звіту та терміни подання її до
Національної комісії регулювання електроенергетики України та
територіальних підрозділів НКРЕ.
1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до: Законів України "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про
засади функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ); Указу Президента України від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про
заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань
регулювання електроенергетики України"; постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247
( 247-2008-п ) "Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий
природний газ"; Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки
зі спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств,
затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2008 N 1529
( v1529227-08 ) (у редакції постанови НКРЕ від 30.12.2010 N 2003)
( v2003227-10 ) (далі - Алгоритм розподілу коштів); інших нормативно-правових актів, якими регулюється
ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з
постачання природного газу за регульованим тарифом.
1.3. Терміни "населення", "бюджетні установи", "підприємства
комунальної теплоенергетики" (далі - ТКЕ), "промислові
підприємства та інші категорії споживачів" вживаються в цій
Інструкції, а також на бланку форми звіту у значенні, визначеному
Алгоритмом розподілу коштів ( v1529227-08 ).
II. Порядок та термін надання інформації
2.1. Звітним періодом є календарний місяць. Форма звіту надається за звітний період з наведенням даних
також і за усі попередні звітні періоди з початку календарного
року.
2.2. Форма звіту надається по руху грошових коштів за кожним
із поточних рахунків із спеціальним режимом використання
ліцензіата окремо.
2.3. Звіт складається станом на останнє число звітного місяця
та подається ліцензіатом до НКРЕ та її територіального підрозділу
за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше 20 числа місяця,
наступного за звітним. Датою подачі звіту вважається дата його
реєстрації в НКРЕ.
2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕ на паперових
носіях за адресою - 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в
електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою
НКРЕ) електронною поштою на адресу - f7gaz@nerc.gov.ua, а також на
паперових носіях до територіального підрозділу НКРЕ за
місцезнаходженням ліцензіата.
2.5. Усі показники заповнюються за даними облікової
документації, яка ведеться ліцензіатом, у гривнях з одним знаком
після коми, розмір - 16 пт., шрифт - Times New Roman. Усі дані вказуються з урахуванням податку на додану вартість.
2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному
періоді суб'єкт господарської діяльності надає звіт за
встановленою формою, при цьому робить прочерки у звітному місяці.
2.7. Звіт підписується керівником (власником) ліцензіата,
головним бухгалтером, виконавцем та скріплюється печаткою. У звіті зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника
(власника) ліцензіата, головного бухгалтера, виконавця, номер
контактного телефону, факс та електронна пошта.
2.8. Якщо протягом звітного періоду змінювались нормативи
перерахування коштів, ліцензіат зобов'язаний надати у звіті дані
про рух грошових коштів за відповідний період дії кожного з
нормативів перерахування коштів. У такому випадку таблицю
необхідно доповнити відповідною кількістю рядків.
2.9. У разі внесення змін до звіту після відправлення слід
терміново надіслати до НКРЕ виправлений звіт в електронному
вигляді та на паперових носіях.
III. Пояснення щодо заповнення
форми звіту 7-НКРЕ-газ (місячна)
3.1. У графі 2 "Місяць" указується назва звітного періоду та
у разі зміни нормативів перерахування коштів протягом звітного
періоду термін його дії.
3.2. У графі 3 "Залишок коштів на 1 число звітного місяця,
грн" указується залишок коштів на відповідному поточному рахунку
із спеціальним режимом використання ліцензіата на 1 число звітного
періоду (до 12-ї години операційного дня).
3.3. У графі 4 "Надійшло коштів за звітний місяць" указується
сума коштів, що надійшла на відповідний поточний рахунок із
спеціальним режимом використання ліцензіата протягом звітного
періоду (без урахування залишку коштів на 1-е число звітного
періоду).
3.4. У графі 5 "Помилково зараховані кошти, які підлягають
поверненню, грн" указується сума помилково зарахованих коштів, що
надійшла на відповідний поточний рахунок із спеціальним режимом
використання ліцензіата протягом звітного періоду та була
повернена платникам.
3.5. У графі 6 "Усього коштів до розподілення, грн"
указується сума коштів, яка була розподілена між суб'єктами
господарювання протягом розрахункового періоду
(гр. 6 = гр. 3 + гр. 4 - гр. 5 - гр. 11).
3.6. У графі 7 "Перераховано власнику природного газу за
звітний місяць, грн" указується сума коштів, що була перерахована
власнику природного газу за звітний період.
3.7. У графі 8 "Перераховано газорозподільному та
газопостачальному підприємству за звітний місяць, грн" указується
сума коштів, що була перерахована ліцензіату за звітний період.
3.8. У графі 9 "Перераховано газотранспортним/газовидобувним
підприємствам за звітний місяць, грн" указується сума коштів, що
була перерахована газотранспортним/газовидобувним підприємствам за
звітний період.
3.9. У графі 10 "Перераховано ДК "Газ України" на власні
потреби, виробничо-технологічні витрати та нормовані втрати за
звітний період, грн" указується сума коштів, що була перерахована
ДК "Газ України" на власні потреби, виробничо-технологічні витрати
та нормовані втрати за звітний період.
3.10. У графі 11 "Залишок коштів на кінець місяця, грн"
указується сума коштів, яка залишилася на відповідному поточному
рахунку із спеціальним режимом використання ліцензіата на кінець
звітного періоду.
3.11. У рядку "Усього" указуються сумарні дані за
відповідними графами (гр. 4 - гр. 10) з початку року по звітний
період (включно).
{ Інструкція в редакції Постанови НКРЕ N 712 ( z0614-11 ) від
28.04.2011 }
Начальник управління регулювання
та цінової політики
нафтогазового комплексу С.Волосвгору