Документ z0198-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.02.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.03.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.02.2007 N 253
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2007 р.
за N 198/13465

Про затвердження Змін до Інструкції
про складання і виконання розпису
Державного бюджету України

У зв'язку з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів
України від 24.01.2007 N 63 ( 63-2007-п ) "Про внесення змін до
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до
виконання кошторисів бюджетних установ" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57
( z0086-02 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
1 лютого 2002 року за N 86/6374 (в редакції наказу Міністерства
фінансів України від 14 червня 2004 року N 386 ( z0820-04 ) (зі
змінами), що додаються.
2. Департаменту державного бюджету (Лозицький В.П.):
2.1. Забезпечити подання в установленому порядку цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. Довести цей наказ до головних розпорядників бюджетних
коштів для застосування в роботі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мярковського А.І.
Перший віце-прем'єр-міністр
України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23.02.2007 N 253
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2007 р.
за N 198/13465

ЗМІНИ
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
( z0086-02 )

1. Пункт 1.7 викласти в такій редакції: "1.7. Кошториси не складаються за бюджетними програмами,
призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет
України за загальнодержавними видатками та рішенням відповідної
ради про затвердження місцевого бюджету у частині міжбюджетних
трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним
розпорядникам коштів та програми "Відшкодування шкоди, завданої
громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього
слідства, прокуратури, суду", мобілізаційної підготовки галузей
національної економіки, а також за бюджетними програмами щодо
виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за
різними пенсійними програмами, і щодо пенсійного забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу та
суддів у відставці. Розпорядники повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для
проведення розрахунків за електричну і теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в
розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального
фондів відповідно до статей 26 і 73 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ). До кошторисів додаються
детальні розрахунки за КЕКВК 1160 "Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв" на підставі затверджених в установленому порядку
лімітів".
2. Пункт 2.7 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.8 та 2.9
вважати відповідно пунктами 2.7 та 2.8.
3. Пункт 2.7 викласти в такій редакції: "2.7. Помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів за кодами
бюджетів за відповідними місцевими бюджетами до затвердженого
розпису державного бюджету надається Державним казначейством
України (на паперових та електронних носіях) Міністерству фінансів
Автономної Республіки Крим, фінансовим управлінням обласних
(Київської та Севастопольської міських) державних адміністрацій".
4. У пункті 3.3 цифри "20" замінити цифрами "25".
5. Абзац другий пункту 3.9 після першого речення доповнити
новими реченнями такого змісту: "Розпорядники нижчого рівня
протягом року в обов'язковому порядку подають розпорядникам вищого
рівня завірені відповідним органом Державного казначейства України
копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні
реєстраційні рахунки установи, що відкриті у відповідному органі
Державного казначейства України за власними надходженнями.
Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у
частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги
власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично
перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного
бюджету, з урахуванням залишків на початок року. Зміни вносяться
на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли
фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ менший від
планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису,
розпорядники зобов'язані за два тижні до кінця бюджетного періоду
внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення
надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання
спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді.
Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням
внесених до спеціального фонду кошторису змін".
6. Додаток 7 викласти у новій редакції, що додається.
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький

Додаток 7
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України

ДОВІДКА
про підтвердження надходжень
на спеціальні реєстраційні рахунки,
що відкриті в органах Державного
казначейства України,
станом на "___" ____________ 200_ року

КВК _________________________________________________________
(код відомчої класифікації)
КПКВ _______________________________________________________*
(код програмної класифікації видатків та кредитування)
--------------- * Заповнюється для підтвердження власних надходжень бюджетних
установ.
(грн) ------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | Сума | |--------------+-------------------------------------+-----------| | |Залишки коштів, що склалися на | | | |початок року (01.01.200_) | | |--------------+-------------------------------------+-----------| | | | | |--------------+-------------------------------------+-----------| | | | | |--------------+-------------------------------------+-----------| | | | | |--------------+-------------------------------------+-----------| | | | | |--------------+-------------------------------------+-----------| | | | | |--------------+-------------------------------------+-----------| | |Усього | | ------------------------------------------------------------------
Керівник органу
Державного казначейства
України/Директор
Департаменту бухгалтерського
обліку операцій державного
бюджету Державного
казначейства України __________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище) ____________________
(число, місяць, рік) М.П.
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький



вгору