Документ z0197-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.02.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.03.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
12.02.2009 N 28/82
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 березня 2009 р.
за N 197/16213

Про затвердження Положення про взаємодію
між Держатомрегулювання та МОЗ з питань
державного регулювання радіаційної безпеки

Відповідно до Положення про Державний комітет ядерного
регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27.12.2006 N 1830 ( 1830-2006-п ), та Положення про
Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1542 ( 1542-2006-п ),
щодо реалізації державної політики у сфері радіаційної безпеки та
з метою підвищення ефективності державного регулювання радіаційної
безпеки Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про взаємодію між Державним комітетом
ядерного регулювання України та Міністерством охорони здоров'я
України з питань державного регулювання радіаційної безпеки, що
додається.
2. Управлінню безпеки радіаційних технологій
Держатомрегулювання (В.Рязанцев) забезпечити подання цього наказу
в п'ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держатомрегулювання - Макаровську О.А. та в.о. Першого
заступника Міністра охорони здоров'я України, головного державного
санітарного лікаря України - Пономаренка А.М.
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.Миколайчук
Міністр охорони
здоров'я України В.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
ядерного регулювання
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
12.02.2009 N 28/82
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 березня 2009 р.
за N 197/16213

ПОЛОЖЕННЯ
про взаємодію між Державним комітетом ядерного
регулювання України та Міністерством охорони
здоров'я України з питань державного
регулювання радіаційної безпеки

I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене на виконання пункту 5 Плану
заходів стосовно імплементації рекомендацій та пропозицій місії
МАГАТЕ "Комплексний огляд регулюючої діяльності" (IRRS),
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
08.10.2008 N 1307-р ( 1307-2008-р ), з метою підвищення
ефективності державного регулювання радіаційної безпеки.
1.2. Це Положення встановлює основні принципи взаємодії
Держатомрегулювання та МОЗ з питань державного регулювання
радіаційної безпеки, шляхи їх реалізації та не поширюється на
суб'єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії.
II. Принципи взаємодії
2.1 Основними принципами взаємодії Держатомрегулювання та МОЗ
є: 2.1.1. Спільна підготовка пропозицій з формування та
забезпечення реалізації державної політики у сфері використання
ядерної енергії, забезпечення додержання вимог радіаційної
безпеки. 2.1.2. Формування системних єдиних підходів до здійснення
функцій державного регулювання радіаційної безпеки (нормування,
дозвільної діяльності та державного нагляду), взаємодії при
реагуванні на порушення вимог нормативно-правових актів та
нормативних документів у сфері використання ядерної енергії,
радіаційні аварії. 2.1.3. Спільна діяльність при залученні міжнародної технічної
допомоги з вирішення питань радіаційного захисту персоналу та
населення.
III. Основні напрями взаємодії
3.1. Основними напрямами взаємодії Держатомрегулювання та МОЗ
є: 3.1.1. Нормотворча діяльність - встановлення нормативних
критеріїв і вимог, що визначають умови використання джерел
іонізуючого випромінювання. 3.1.2. Дозвільна діяльність - надання документів дозвільного
характеру на здійснення діяльності, пов'язаної з використанням
джерел іонізуючого випромінювання. 3.1.3. Наглядова діяльність - здійснення державного нагляду
за дотриманням нормативних вимог та умов наданих дозволів
організаціями, підприємствами та особами, які використовують
джерела іонізуючого випромінювання, включаючи примусові заходи.
3.2. Держатомрегулювання та МОЗ, в межах компетенції,
організовують розробку та виконання державних програм з ядерної та
радіаційної безпеки щодо підвищення рівня радіаційного захисту.
IV. Шляхи взаємодії Держатомрегулювання
та МОЗ з питань державного
регулювання радіаційної безпеки
4.1. Держатомрегулювання та МОЗ взаємодіють за визначеними
напрямами згідно з розділом III цього Положення шляхом реалізації
таких заходів: 4.1.1. При здійсненні розробки нормативно-правових актів та
нормативних документів шляхом взаємного узгодження проектів
нормативно-правових актів та нормативних документів у
встановленому законодавством порядку. 4.1.2. Участі уповноважених представників Держатомрегулювання
та МОЗ за згодою у роботі: Робочої комісії з нормативного регулювання, що створена в
Держатомрегулювання; робочих комісій, груп з розробки нормативно-правових актів та
нормативних документів відповідно до повноважень; Комісії із гігієнічного регламентування радіаційного фактора
при Комітеті гігієнічного регламентування МОЗ; науково-технічних рад тощо. 4.1.3. Створення, у разі необхідності, робочих міжвідомчих
груп, проведення спільних засідань колегій, міжвідомчих нарад
тощо. 4.1.4. Здійснення адаптації нормативно-правових актів, які
регулюють правові відносини у сфері використання ядерної енергії,
до законодавства Європейського Союзу.
4.2. При впровадженні систем обліку та контролю у сфері
радіаційної безпеки: 4.2.1. Держатомрегулювання забезпечує функціонування
Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання (далі -
Регістр) - єдиної державної системи обліку і контролю джерел
іонізуючого випромінювання. МОЗ сприяє дотриманню закладами охорони здоров'я Порядку
державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000
N 1718 ( 1718-2000-п ). Держатомрегулювання та МОЗ користуються інформацією Регістру
відповідно до Порядку користування Державним регістром джерел
іонізуючого випромінювання, затвердженого наказом Мінекобезпеки та
Мінпромполітики від 18.01.2000 N 17/21 ( z0167-00 ),
зареєстрованого в Мін'юсті 15.03.2000 за N 167/4388. 4.2.2. МОЗ здійснює координацію робіт, пов'язаних із
створенням та функціонуванням єдиної державної системи контролю та
обліку індивідуальних доз опромінення населення відповідно до
постанов Кабінету Міністрів України від 16.03.99 N 406
( 406-99-п ) "Про порядок створення єдиної державної системи
контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення" та
від 23.04.2001 N 379 ( 379-2001-п ) "Про затвердження Порядку
створення єдиної державної системи контролю та обліку
індивідуальних доз опромінення населення". Держатомрегулювання сприяє функціонуванню та наповненню
державної системи обліку та контролю індивідуальних доз
опромінення персоналу та населення.
4.3. При здійсненні дозвільної діяльності Держатомрегулювання
та МОЗ: 4.3.1. Забезпечують інформування один одного у випадках
призупинення та анулювання документів дозвільного характеру (в
тому числі ліцензій, дозволів та санітарних паспортів). 4.3.2. Держатомрегулювання бере до уваги документи
дозвільного характеру (включаючи санітарні паспорти), що видаються
МОЗ та є підтвердженням спроможності заявника виконувати принципи
радіаційного захисту та вимоги санітарного законодавства. 4.3.3. МОЗ бере до уваги документи дозвільного характеру
(включаючи ліцензії на право провадження діяльності у сфері
використання ядерної енергії), що видаються Держатомрегулювання та
є підтвердженням спроможності заявника дотримуватись норм, правил
та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.
4.4. При здійсненні державного нагляду Держатомрегулювання та
МОЗ здійснюють державний нагляд згідно з чинними
нормативно-правовими актами та, у разі необхідності, обмінюються
щорічними планами наглядової діяльності.
4.5. Держатомрегулювання та МОЗ (у разі необхідності та за
згодою) проводять спільні засідання колегій, міжвідомчі наради,
семінари, створюють робочі групи для оперативного вирішення питань
радіаційної безпеки та радіаційного захисту.
4.6. Держатомрегулювання та МОЗ розробляють та забезпечують
реалізацію планів спільних дій з метою підвищення радіаційної
безпеки персоналу та пацієнтів.
4.7. Держатомрегулювання та МОЗ взаємно інформують один
одного про радіаційні аварії, а також, у разі помилкового або
ненавмисного опромінення пацієнтів, взаємодіють при підготовці
планів коригувальних заходів з метою запобігання радіаційним
аваріям у майбутньому.
4.8. Держатомрегулювання координує міжнародну діяльність з
Міжнародним агентством з атомної енергії, іншими міжнародними
організаціями та органами іноземних держав, що провадять
діяльність у сфері використання ядерної енергії, зокрема у
питаннях боротьби з незаконним обігом ядерних матеріалів, інших
джерел іонізуючого випромінювання. МОЗ бере участь у підготовці пропозицій щодо міжнародної
діяльності з питань радіаційної безпеки населення, у тому числі
персоналу, пацієнтів, зокрема при впровадженні в медичну практику
сучасних світових технологій.
4.9. Держатомрегулювання та МОЗ беруть до уваги висновки: державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, яку
проводить Держатомрегулювання відповідно до Порядку проведення
державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, затвердженого
наказом Держатомрегулювання від 21.02.2005 N 21 ( z0372-05 ),
зареєстрованого у Мін'юсті 07.04.2005 за N 372/10652; державної санітарно-епідеміологічної експертизи, яку
проводить МОЗ відповідно до Порядку проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом МОЗ
від 09.10.2000 N 247 ( z0004-01 ), зареєстрованого у Мін'юсті
України 10.01.2001 за N 4/5195 (у редакції наказу МОЗ від
14.03.2006 N 120) ( z0362-06 ).
4.10. Для вирішення завдань за цими напрямами
Держатомрегулювання та МОЗ використовують усі наявні кадрові,
фінансові та матеріальні ресурси згідно з законодавством, а також
залучають у встановленому порядку міжнародну технічну допомогу
відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу
міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15.02.2002 N 153 ( 153-2002-п ), та інші
дозволені законодавством джерела фінансування.
V. Обмін інформацією
5.1. Держатомрегулювання та МОЗ надають оперативні дані один
одному щодо затвердження нормативно-правових актів, норм, правил
та стандартів з радіаційної безпеки, державних санітарних норм,
гігієнічних нормативів та методичних документів з питань
радіаційної безпеки.
5.2. Держатомрегулювання та МОЗ надають доступ один одному до
інформаційних баз даних, що стосуються питань радіаційного захисту
персоналу, пацієнтів та навколишнього природного середовища.
Начальник Управління
безпеки радіаційних
технологій Держатомрегулювання В.Рязанцев
Заступник Директора
Департаменту організації
санітарно-епідеміологічного
нагляду МОЗ А.Григоренко



вгору