Про затвердження форми акта для перевірок підприємств торгівлі
МЗЕЗторг України; Наказ, Форма типового документа від 08.04.1996196
Документ z0196-96, поточна редакція — Прийняття від 08.04.1996
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 23.04.1996. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 196 від 08.04.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
23 квітня 1996 р.
vd960408 vn196 за N 196/1221

Про затвердження форми акта для перевірок підприємств торгівлі

На підставі Указу Президента України від 11.07.95 N 603/95
"Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі" та з метою
здійснення практичної діяльності по контролю за додержанням норм і
правил в торгівлі, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити запропоновану Головним управлінням державної
інспекції по торгівлі форму акта контрольної перевірки додержання
правил торговельного обслуговування підприємствами торгівлі
(додається). 2. Начальнику Головного управління державної інспекції по
торгівлі Чурсіну О.Ф. завести належний облік (з нумерацією бланків
та видачею їх під розпис) використання актів перевірок підприємств
торгівлі, які підлягають збереженню в установленому порядку. 3. Головному управлінню державної інспекції по торгівлі
(Чурсін О.Ф.), Головному договірно-правовому управлінню
(Нестер Л.Д.) зареєструвати форму акта для перевірок підприємств
торгівлі в Міністерстві юстиції України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Дворніка І.Г.
В.о.Міністра І.В.Подолєв
Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України
Головне управління державної інспекції по торгівлі 254655, м.Київ-53, МСП-655, Львівська пл.8,тел.244-65-22;244-56-88
Затверджено
наказом МЗЕЗторгу України
08.04.96 р. N 196
Акт
контрольної перевірки додержання правил
торговельного обслуговування
від "___" _________ 199__ р. N __
__________________________________________________________________
(назва населеного пункту, в якому проводиться перевірка) Службовою(ими) особою(ами) Головного управління державної
інспекції по торгівлі __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали, номер службового посвідчення, __________________________________________________________________
дата видачі) __________________________________________________________________
з ___________________ по ___________________
(дата, час) (дата, час) у ________________________________________________________________
(назва господарюючого суб'єкта, його підпорядкування, адреса, __________________________________________________________________
телефон, прізвище, ініціали керівника або прізвище, ініціали __________________________________________________________________
громадянина-підприємця, номер, дата видачі сертифіката (ліцензії), __________________________________________________________________
іншого документа про торговельну діяльність, назва органу, що __________________________________________________________________
його видав) __________________________________________________________________
в присутності особи, яка здійснює продаж товарів, та представників
господарюючого суб'єкта (у разі присутності) _____________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) __________________________________________________________________
проведено контрольну перевірку додержання норм і правил в
торгівлі.
Перевіркою встановлено: __________________________________________________________________
(опис виявлених порушень) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(Див.вкладений аркуш N ___ до акта від "___" ________ 199__ р.)
Вкладений аркуш N ___ до акта від "___" ________ 199__ р. N ______ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(див. на звороті)
Продовження вкладеного аркуша N ___ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(див.вкладений аркуш N __ до акта від "___" _______ 199__ р. N __)
Крім того, перевіркою встановлено реалізацію (продаж) товарів,
термін придатності яких минув, та товарів, які не мають
документів, що засвідчують їх якість. ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Найменування |Прибутковий|Одиниця |Одер-|Переві-|Знято з | | пп|товару (його |документ |виміру |жано |рено |реалізації| | |категорія, |(назва, но-|————————|това-|товарів|товарів | | |сорт, арти- |мер, дата) |ціна за |рів |(зали- |одиниць | | |кул) | |одиницю,| |шок то-|——————————| | |Дата виготов-| |тис.крб.| |варів) |тис.крб. | | |лення, виго- | | | | | | | |товлювач | | | | | | |———+—————————————+———————————+————————+—————+———————+——————————| |———+—————————————+———————————+————————+—————+———————+——————————| ————————————————————————————————————————————————————————————————— (див. вкладений аркуш N __ до Таблиці акта від
"___" _______ 199__ р. N __)
На підставі результатів перевірки та з метою припинення порушень
додержання норм і правил в торгівлі зобов'язуємо усунути недоліки,
що відмічені в акті контрольної перевірки, для чого здійснити,
зокрема, такі заходи: __________________________________________________________________
(перелік основних робіт, які повинні бути виконані __________________________________________________________________
господарюючим суб'єктом для забезпечення обслуговування громадян __________________________________________________________________
згідно з вимогами нормативних документів) __________________________________________________________________
Про виконання письмово (з відповідним документальним
підтвердженням) повідомити
Головне управління державної інспекції по торгівлі
до "___" __________ 199__ р.
До акта додаються ______ вкладених аркушів, пояснення особи, яка
допустила порушення, інші документи: __________________________________________________________________
Акт складено в ___________ примірниках
Службова(і) особа(и), яка проводила ____________________________
перевірку (підпис, його розшифрування) ____________________________ ____________________________
Особи, які брали участь у перевірці ____________________________
(підпис, його розшифрування) ____________________________ ____________________________
Особи, в присутності яких проведено ____________________________
перевірку, з актом ознайомлені *) (підпис, його розшифрування) ____________________________ ____________________________
*) При відмові дати пояснення чи підписати акт вказуються
прізвища, імена, по батькові, посади осіб, що ознайомлені з актом
і від його підписання відмовилися
З актом ознайомлені і другий ____________________________
примірник одержано для вручення (підпис, його розшифрування)
керівникові господарюючого суб'єкта ____________________________ ____________________________вгору