Зміни до Положення про порядок іноземного інвестування в Україну
Постанова Національного банку України від 23.12.2009762
Документ z0196-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
23.12.2009 N 762
( z0195-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 березня 2010 р.
за N 196/17491
{ Зміни втратили чинність на підставі Постанови Національного
банку
N 31 ( v0031500-19 ) від 05.02.2019 }
ЗМІНИ
до Положення про порядок
іноземного інвестування в Україну
( z0947-05 )

1. У главі 1: у пункті 1.1: терміни "інвестиційний вклад" та "портфельна інвестиція"
викласти в такій редакції: "інвестиційний вклад - кошти, які іноземний інвестор -
юридична особа з метою отримання процентів розміщує на вкладному
(депозитному) рахунку в уповноваженому банку на підставі
укладеного в письмовій формі договору банківського вкладу на строк
не менше ніж один календарний рік без права дострокового
розірвання цього договору та зменшення суми вкладу протягом
зазначеного строку за умови, що це обумовлено в договорі"; "портфельна інвестиція - іноземна інвестиція, що передбачає
придбання іноземним інвестором цінних паперів українських
емітентів та їх похідних на фондовому ринку (крім придбання акцій
товариства в кількості, що становить 10 відсотків і більше
статутного капіталу цього товариства)"; терміни "пряма інвестиція" та "торговець цінними паперами"
виключити; пункти 1.2 та 1.3 викласти в такій редакції: "1.2. Норми цього Положення не поширюються на операції з
отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової
допомоги від нерезидентів, залучення резидентами коштів від
нерезидентів на умовах субординованого боргу, виконання
нерезидентами інвестиційних зобов'язань (на зворотній основі) в
процесі приватизації об'єктів інвестування в Україні (за
виключенням операцій з придбання об'єктів інвестування), операції
з облігаціями зовнішньої державної позики України. Порядок
здійснення вищезазначених операцій визначається іншими
нормативно-правовими актами Національного банку України.
1.3. Для здійснення іноземних інвестицій в Україну
дозволяється зараховувати перераховану із-за кордону іноземну
валюту виключно 1 групи Класифікатора іноземних валют та
банківських металів, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ) (у
редакції постанови Правління Національного банку України від
02.10.2002 N 378 ( z0841-02 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами (далі -
Класифікатор), та виключно на інвестиційні рахунки. Подальше
використання коштів з інвестиційного рахунку з метою їх
інвестування в Україні здійснюється в гривнях"; у пункті 1.4 слова "та на поточний рахунок резидента -
юридичної особи" виключити; у пункті 1.6 абзац перший викласти в такій редакції: "1.6. Уповноваженому банку забороняється зараховувати
іноземну валюту, що перерахована із-за кордону з метою здійснення
іноземним інвестором інвестиційної діяльності на території
України, на інвестиційний рахунок іноземного інвестора (2 або 3
групи Класифікатора) ( v0521500-98 ) або на поточний рахунок
резидента (незалежно від групи Класифікатора). У цих випадках
кошти повертаються на рахунок банку, з якого вони надійшли".
2. У главі 2: у пункті 2.1: в абзаці першому слова "прямого інвестування" замінити
словами "здійснення іноземних інвестицій"; абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий уважати відповідно
абзацами другим - восьмим; абзац п'ятий виключити. У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий уважати відповідно
абзацами п'ятим - сьомим; в абзаці п'ятому слово "прямої" замінити словом "іноземної"; пункт 2.2 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.3 - 2.6 уважати відповідно пунктами
2.2 - 2.5; пункт 2.3 викласти в такій редакції: "2.3. Іноземний інвестор - юридична особа має право
розмістити інвестиційний вклад в уповноваженому банку виключно в
гривнях шляхом перерахування коштів на вкладний (депозитний)
рахунок з інвестиційного рахунку цього інвестора"; пункт 2.4 виключити. У зв'язку з цим пункт 2.5 уважати пунктом 2.4; пункт 2.4 викласти в такій редакції: "2.4. Іноземний інвестор з інвестиційного рахунку та резидент
з поточного рахунку для здійснення в Україні спільної
інвестиційної діяльності без створення юридичної особи (далі -
спільна діяльність) мають право перераховувати кошти в гривнях на
поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку для ведення
спільної інвестиційної діяльності (далі - рахунок спільної
діяльності)".
3. У главі 3: пункти 3.1 - 3.3 викласти в такій редакції: "3.1. Повернення іноземної інвестиції, а також прибутків,
доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від
інвестиційної діяльності в Україні, здійснюється: резидентом з поточного рахунку в іноземній валюті на рахунок
іноземного інвестора в закордонному банку; резидентом з поточного рахунку в національній валюті на
інвестиційний рахунок в національній валюті іноземного інвестора; іноземним інвестором з інвестиційного рахунку в іноземній
валюті на власний рахунок за межами України; іноземним інвестором з інвестиційного рахунку в національній
валюті на інвестиційний рахунок в національній валюті іншого
іноземного інвестора; іноземним інвестором з вкладного (депозитного) рахунку
(інвестиційного вкладу) в національній валюті на інвестиційний
рахунок цього інвестора.
3.2. Продаж іноземним інвестором об'єкта інвестування - акцій
товариства (або виплата іноземному інвестору за ними дивідендів) у
кількості, що становить менше 10 відсотків статутного капіталу
цього товариства, є поверненням портфельної інвестиції (та/або
доходів від портфельної інвестиції) незалежно від кількості
операцій та їх виду, унаслідок здійснення яких іноземний інвестор
придбав ці акції.
3.3. Повернення за межі України іноземної інвестиції, а також
прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором
від інвестиційної діяльності в Україні, здійснюється в іноземній
валюті 1 групи Класифікатора ( v0521500-98 )" ; у пункті 3.6 абзаци другий та третій виключити; пункти 3.7 та 3.8 виключити. У зв'язку з цим пункти 3.9 - 3.12 уважати відповідно пунктами
3.7 - 3.10; пункт 3.9 викласти в такій редакції: "3.9. Уповноважений банк здійснює купівлю та перерахування
коштів з метою повернення іноземної інвестиції та/або прибутків,
доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від
інвестиційної діяльності в Україні, а також перерахування на
зазначені цілі коштів в іноземній валюті (які не куплені на
міжбанківському валютному ринку України та не залучені у формі
кредиту) на підставі документів, що визначені відповідним пунктом
нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює
порядок та умови торгівлі іноземною валютою".
Директор Департаменту
валютного регулювання О.А.Щербаковавгору