Документ z0196-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.11.2012, підстава - z1827-12

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
23.11.2005 N 1044
( z0179-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2006 р.
за N 196/12070
{ Документ втратив чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
N 1259 ( z1827-12 ) від 04.10.2012 }
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності 4-НКРЕ-нафта
"Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів
господарської діяльності з транспортування
нафти магістральними трубопроводами"
( zp179-06 )

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми
звітності та термін подання її до Національної комісії регулювання
електроенергетики України (далі - НКРЕ).
1.2. Інструкція розроблена відповідно до: Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
природні монополії" ( 1682-14 ); Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
транспортування нафти магістральними трубопроводами, затверджених
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва від 30.09.2005 N 88 ( z1245-05 ) та постановою
НКРЕ від 30.09.2005 N 857 ( za245-05 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 21.10.2005 за N 1245/11525; інших нормативно-правових актів, які регулюють підприємницьку
діяльність суб'єктів господарювання з транспортування
магістральними трубопроводами нафти, що поставляється споживачам
України.
2. Порядок та терміни надання інформації
2.1. Форма 4-НКРЕ-нафта подається до 25 числа місяця,
наступного після звітного періоду.
2.2. Звітним періодом є квартал, півріччя, 9 місяців, рік.
2.3. Суб'єкти господарювання подають форму 4-НКРЕ-нафта у
двох примірниках: перший - до НКРЕ, другий - до територіального
представництва (далі - ТП НКРЕ).
2.4. Форма 4-НКРЕ-нафта надсилається поштою за адресою:
03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за
адресою: f4gaz@nerc.gov.ua.
2.5. Звіт підписується керівником організації та головним
бухгалтером і скріплюється печаткою. У формі звіту зазначаються
прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця
та номер контактного телефону.
2.6. У разі внесення змін до звіту суб'єкт господарювання
терміново повідомляє про це НКРЕ.
3. Пояснення щодо заповнення форми 4-НКРЕ-нафта (квартальна)
3.1. У верхній частині зліва підкреслюється вид діяльності,
щодо якого заповнюється форма.
3.2. При заповненні назви суб'єкта господарювання вказується
повна назва суб'єкта господарювання відповідно до його свідоцтва.
3.3. Рядок 005 "Матеріальні витрати, усього" заповнюється на
підставі даних бухгалтерського обліку як сума значень рядків 010,
015, 020, 025, 030 і включає всю суму матеріальних витрат, що
відносяться до зазначеного виду діяльності.
3.4. Рядки 035, 040, 045 заповнюються на підставі даних
бухгалтерського обліку та встановлених законодавством нормативів.
3.5. Рядок 050 "Інші витрати, усього" заповнюється як сума
значень рядків 055, 060, 065, 070, 075, 080, 085, 090, 095, 100,
105 з урахуванням витрат на поліпшення основних фондів. Рядок 105
"Інші витрати" в "Інших витратах, усього" розшифровується за
статтями витрат на окремому аркуші та подається одночасно з
формою.
3.6. Рядок 110 "Витрати, усього" заповнюється як сума значень
рядків 005, 035, 040, 045, 050.
3.7. Рядок 115 "Прибуток, усього" заповнюється як різниця
значень рядків 145 та 110.
3.8. Рядки 120, 125 заповнюються на основі бухгалтерських
даних. Рядок 125 заповнюється як сума значень рядків 130, 135,
140.
3.9. Рядок 145 "Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг
(без ПДВ)" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку з
урахуванням затвердженого тарифу на транспортування нафти та
обсягів транспортування нафти.
3.10. Рядок 160 "Собівартість 100 ткм, грн" заповнюється як
співвідношення значення рядка 110 до значення рядка 155.
3.11. Рядок 165 "Питомий тариф за 100 ткм, грн" заповнюється
як співвідношення значення рядка 145 до значення рядка 155.
3.12. Рядок 170 "Рентабельність, %" заповнюється як
відсоткове співвідношення значення рядка 115 до значення рядка
110.
3.13. Рядок 175 "Середньоспискова чисельність працівників
нормативна, чол." заповнюється на підставі розрахунків, виходячи з
діючих нормативів чисельності.
3.14. Рядок 180 "Середньоспискова чисельність працівників
фактична, чол." заповнюється на підставі фактичного балансу
робочого часу працівників підприємства.
3.15. Рядок 185 "Середньомісячна заробітна плата, грн"
заповнюється як співвідношення значення рядка 035 до значення
рядка 180, поділене на кількість місяців звітного періоду.
3.16. Рядки 190, 195 "Первісна вартість основних виробничих
фондів, тис.грн" та "Залишкова вартість основних виробничих
фондів, тис.грн" заповнюються на підставі фактичних даних форм
бухгалтерської звітності.
4. НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами
законодавства України з метою удосконалення звітності, поліпшення
роботи НКРЕ та суб'єктів господарювання.
Начальник управління регулювання
та цінової політики
нафтогазового комплексу С.Волосвгору