Документ z0195-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.03.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

05.02.2019  № 46


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2019 р.
за № 195/33166

Про внесення змін до деяких нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії з номінальним утримувачем

Відповідно до статті 2, пункту 18 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», з урахуванням Закону України «Про санкції» та Закону України від 15 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», з метою уточнення дій депозитарних установ та номінальних утримувачів щодо забезпечення виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), уведених в дію відповідними Указами Президента України, та врегулювання питань щодо взаємодії між учасниками депозитарної системи України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707 «Щодо порядку виконання учасниками фондового ринку рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2015 року за № 1325/27770 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 2 доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:

«7) у разі наявності в депозитарній установі рахунку номінального утримувача (номінальних утримувачів) не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом повідомляти номінального утримувача (номінальних утримувачів) про це у порядку, спосіб та формі, що передбачені відповідним договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача. Таке повідомлення має містити інформацію про дату набрання чинності Указом, посилання на адресу веб-сторінки на веб-сайті Президента України, на якій розміщено Указ і санкційний список, та перелік дій, які необхідно вчинити номінальному утримувачу з метою виконання вимог Указу, що передбачені пунктами 1 та 2 цього рішення, стосовно рахунків клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача у разі наявності серед них осіб, зазначених в санкційному списку, та про необхідність надання депозитарній установі інформації про вчинені номінальним утримувачем дії та відомостей, передбачених підпунктом 1 цього пункту, або про відсутність серед клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача осіб, зазначених в санкційному списку;

у п’ятиденний строк після отримання від певного номінального утримувача відомостей, передбачених підпунктом 1 цього пункту, щодо осіб, зазначених у санкційному списку, які є серед клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача, надавати зазначену інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У разі неотримання від номінального утримувача жодної інформації, що зазначена в абзаці першому цього підпункту, повідомляти про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.»;

2) доповнити рішення після пункту 7 новим пунктом 8 такого змісту:

«8. У разі наявності на дату, станом на яку номінальним утримувачем було складено та надано депозитарній установі інформацію про власників цінних паперів, що надається номінальним утримувачем у встановлених законодавствам випадках, чинних Указів, якщо в зазначеній інформації серед власників цінних паперів є особи, включені до відповідного санкційного списку, депозитарна установа має пересвідчитися у внесенні номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача змін до системи депозитарного обліку, передбачених цим рішенням. У разі виявлення невиконання номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача дій, передбачених цим рішенням, депозитарна установа має надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідну інформацію згідно з Положенням про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року № 992, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1126/23658.».

У зв’язку з цим пункти 8-12 вважати відповідно пунктами 9-13.

2. Внести до пункту 7 розділу II Положення про клірингову діяльність, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року № 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 року за № 562/23094 (із змінами), такі зміни:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

«Якщо клієнтом учасника клірингу є номінальний утримувач, особа, що здійснює кліринг, має право здійснювати лише відокремлений облік такого клієнта учасника клірингу.».

У зв’язку з цим абзаци другий - дев’ятий вважати відповідно абзацами третім - десятим;

після абзацу дев’ятого доповнити пункт новим абзацом десятим такого змісту:

«для номінального утримувача - номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження; інформацію (реквізити) про дозвіл (ліцензію, авторизацію) на ведення відповідного виду діяльності особи, виданий (видану) в країні її реєстрації.».

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.

3. Абзац четвертий пункту 3 розділу I Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1412, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1502/24034 (із змінами), викласти в такій редакції:

«Договір між депозитарною установою (яка одночасно є банком та/або торговцем цінними паперами) та депонентом, якщо така особа вже є клієнтом депозитарної установи та була ідентифікована, верифікована під час встановлення ділових відносин щодо надання банківських послуг та/або послуг з торгівлі цінними паперами, може бути укладений із застосуванням спеціалізованого програмного продукту, у тому числі розміщеного в апаратно-програмному середовищі бездротового електронного пристрою депонента, який виконує функцію засобу ідентифікації та використовується в системах дистанційного обслуговування депонентів і відповідає нормативно-правовому акту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який визначає вимоги до програмних продуктів, що використовуються на фондовому ринку, а також включений до переліку програмних продуктів на фондовому ринку, що ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку.».

4. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

Голова Комісії

Т. Хромаєввгору