Про підготовку лікарів у спеціальній клінічній ординатурі
МОЗ України; Наказ, Положення від 24.01.199514
Документ z0193-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.12.2005, підстава - z1423-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 14 від 24.01.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
30 червня 1995 р.
vd950124 vn14 за N 193/729
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я
N 581 ( z1423-05 ) від 07.11.2005 )
Про підготовку лікарів у спеціальній
клінічній ординатурі

Міністерство охорони здоров'я проводить відповідну роботу
щодо розширення міжнародних медичних зв'язків. Розширення
міжнародних зв'язків, розвиток національних систем охорони
здоров'я країн, з якими співробітничає МОЗ України, потребує
удосконалення роботи по добору та підготовці медичних
спеціалістів, які направляються на роботу за кордон. Однією з форм підвищення кваліфікації лікарів, які
направляються на роботу за кордон, є навчання в спеціальній
клінічній ординатурі. З метою покращення роботи з резервом лікарів, які готуються
для роботи за кордоном, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про спеціальну клінічну ординатуру,
що додається. 2. Наказ МОЗ СРСР N 351 "ДСК" від 30.03.83 р. "Про роботу
органів та закладів охорони здоров'я по добору та підготовці
резерву спеціалістів для довгострокових закордонних відряджень",
вважати таким, що втратив силу на території України.
П Р О П О Н У Ю:
Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управлінням охорони здоров'я облвиконкомів, Київському та
Севастопольському міськвиконкомам, установам та учбовим закладам,
підпорядкованим МОЗ України: а) прийняти затверджене Положення до керівництва; б) при рекомендації спеціалістів для навчання в спеціальній
клінічній ординатурі керуватися Положенням про спеціальну клінічну
ординатуру; в) при виконанні плану-завдання з комплектування резерву
медичних спеціалістів для направлення їх на роботу за кордон у
першу чергу враховувати та рекомендувати спеціалістів, які
закінчили спеціальну клінічну ординатуру.
Міністр В.О.Бобров
Затверджено
наказом Міністерства
охорони здоров'я України
від 24.01.95 р. N 14
Положення
про спеціальну клінічну ординатуру
1. Загальні положення. 1.1. Спеціальна клінічна ординатура (надалі -
спецклінординатура) є однією з форм підготовки резерву
висококваліфікованих спеціалістів для роботи в
лікувально-профілактичних установах зарубіжних країн. 1.2. Навчання лікарів в спецклінординатурі проводиться у
Київському інституті удосконалення лікарів, Харківському інституті
удосконалення лікарів та Луганському медичному університеті, що
мають спеціальні кафедри іноземних мов. 1.3. Строк навчання в спецклінординатурі - 2 роки.
Продовження строку навчання з поважних причин (хвороба,
вагітність, пологи, догляд за родиною тощо) здійснюється за
поданням Головного управління міжнародних зв'язків Міністерства
охорони здоров'я України (надалі ГУМЗ МОЗ України) тільки з
дозволу Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ України). Початок занять - 1 вересня. 1.4. На спецклінординаторів поширюються всі права та
обов'язки, обумовлені Положенням про клінічну ординатуру,
затвердженим наказом МОЗ України від 10.04.92 N 61.
2. Умови прийому до спецклінординатури. 2.1. Спецклінординатура комплектується відповідно до плану
МОЗ України. Відповідальність за своєчасний добір кандидатів до
спецклінординатури покалдається на Міністерство охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я
облвиконкомів, Київського та Севастопольського міськвиконкомів,
установи та заклади, підпорядковані МОЗ України. Контроль за
виконанням цієї роботи здійснює ГУМЗ МОЗ України. 2.2. Кандидати добираються з числа лікарів, які працюють в державних закладах охорони здоров'я, мають не менше 4 років стажу
роботи з обраної спеціальності відповідно до Номенклатури
лікарських спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ від 21.11.91
N 168, та бажають працювати в напрямку міжнародних медичних
зв'язків. За станом здоров'я кандидати та члени їх сімей, які
виїжджають разом з лікарем за кордон, не повинні мати
протипоказань для перебування в країнах з тропічним кліматом. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управління охорони здоров'я облвиконкомів, управління охорони
здоров'я Київського та Севастопольського міськвиконкомів, установи
та заклади, підпорядковані МОЗ України, до 1 червня подають до
ГУМЗ МОЗ України на спеціалістів для зарахування до
спецклінординатури такі документи: а) подання на зарахування лікаря до спецклінординатури за
підписом керівника установи, закладу охорони здоров'я або його
заступника, де працює лікар; б) заяву лікаря на ім'я Міністра охорони здоров'я України про
зарахування до спецклінординатури з зазначенням спеціальності та
його згоди працювати в країнах Азії та Африки після закінчення
навчання (додаток N 1); в) довідку з даними про трудову діяльність, з відомостями про
родину з фотокарткою - 4 примірники (на дружину 2 примірники з
фотокартками) (додаток N 2); г) характеристики професійних якостей кандидата за підписом
керівника установи, закладу охорони здоров'я, де працює лікар - 2
примірники; д) медичні довідки лікувально-профілактичної установи на
особу, яка направляється до спецклінординатури, та членів його
родини (дружину, чоловіка, дітей) про можливість виїзду до країн з
тропічним кліматом, які надаються медичними комісіями
при поліклініках, які мають на це дозвіл управлінь охорони
здоров'я облвиконкомів, Київського та Севастопольського
міськвиконкомів (додаток N 3); є) копію диплома про закінчення медичного ВУЗу; ж) копії свідоцтв про закінчення інтернатури, проходження
спеціалізації, посвідчення про проходження підвищення кваліфікації
та наявність кваліфікаційної категорії; з) копію посвідчення про закінчення курсів іноземної мови
(для тих, хто навчався на курсах); і) копію свідоцтва про шлюб.
2.3. Зарахування спеціалістів до спецклінординатури
здійснюється наказом Міністерства охорони здоров'я України. Витяг з наказу про зарахування до спецклінординатури
надсилається до Міністерства охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я облвиконкомів,
Київського та Севастопольського міськвиконкомів та установ і
закладів, підпорядкованих МОЗ України, які рекомендували лікарів
до спецклінординатури. Керівники установ і державних закладів охорони здоров'я
зобов'язані у строк, про який просить працівник, звільняти від
роботи лікарів, які зараховані до спецклінординатури. 2.4. Ректорам ВУЗів при погодженні з ГУМЗ МОЗ України
надається право відраховувати із спецклінординатури спеціалістів,
які: протягом місяця без поважних причин після початку занять не
приступили до навчання; не виконали навчальний план та програму з
іноземної мови чи спеціальних дисциплін; а також осіб, які
здійснили аморальний проступок або тих, що порушили вимоги
"Присяги лікаря" чи правил внутрішнього трудового розпорядку. 2.5. Ректори ВУЗів охорони здоров'я України до 10 жовтня
подають до ГУМЗ МОЗ України списки лікарів, які зараховані до
спецклінординатури та розпочали навчання.
3. Підготовка спецклінординаторів. 3.1. Підготовка спецклінординаторів проводиться згідно з
програмою курсу клінічної ординатури за відповідною спеціальністю
та з вивченням іноземної мови (англійської або французької). Для вивчення і удосконалення знань іноземної мови
спецклінординаторам повинно надаватись 8 годин на тиждень за
рахунок їх навчального часу. Курс іноземної мови в
спецклінординатурі розрахований на 936 навчальних годин. 3.2. Навчання спецклінординаторів здійснюється на підставі
індивідуальних планів, які складаються завідувачами кафедр,
відповідно до програм та типових планів підготовки лікарів у
клінічній ординатурі, з урахуванням курсу іноземної мови. 3.3. Відповідальність за клінічну та мовну підготовку
спецклінординаторів та своєчасне виконання індивідуальних планів
покладається на ректорів медичних вузів, завідувачів кафедр, де
навчаються спецклінординатори. 3.4. Лікарям, які навчаються в спецклінординатурі, надається
стипендія в розмірі посадового окладу, який вони отримували до
вступу в спецклінординатуру. У випадку тимчасової непрацездатності (хвороба, вагітність,
пологи, карантин, догляд за членами родини тощо) за
спецклінординатором зберігається стипендія у повному розмірі на
весь час, встановлений чинним законодавством про допомогу в
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. 3.5. Ректори ВУЗів за три місяці до закінчення навчання на
спецклінординаторів і членів їх сімей подають до ГУМЗ МОЗ України
виїзні документи, оформлені у встановленому порядку, для роботи за
кордоном. 3.6. Спецклінординаторам на час навчання адміністрацією ВУЗів
надається гуртожиток, з оплатою в розмірах, встановлених чинним
законодавством. 3.7. Спецклінординатори по закінченні навчання складають
іспити з іноземної мови та спеціальності. Відомості про завершення навчання лікарів у
спецклінординатурі, про підсумки випускних іспитів з аналізом
успішності спецклінординаторів подаються до ГУМЗ МОЗ України до
1 вересня поточного року. 3.8. Особам, які закінчили спецклінординатуру, учбовим
закладом видаються посвідчення про закінчення спецклінординатури і
про вивчення іноземної мови (додатки N 4, N 5).
4. Розподіл спецклінординаторів. 4.1. Спеціалісти, які закінчили спецклінординатуру,
направляються МОЗ України у розпорядження тих установ та закладів
охорони здоров'я, які рекомендували їх до спецклінординатури і
які, відповідно, зобов'язані надати їм роботу за спеціальністю,
для чого: за півроку до закінчення навчання в спецклінординатурі
на запит ВУЗів, де навчаються спецклінординатори, відповідні
установи та заклади охорони здоров'я надають на це згоду та
повідомляють про вакантні посади, на які можуть бути зараховані
спеціалісти після закінчення ними навчання. У разі незгоди
розподіл спеціалістів проводиться за їх бажанням. Після одержання цих відомостей ВУЗи складають списки
розподілу спецклінординаторів, у яких фіксується згода
спеціалістів на розподіл. Ці списки за підписом ректора ВУЗу
надсилають до ГУМЗ МОЗ України для оформлення направлень на
роботу. Спецклінординатори, які забезпечені житлом, за їх бажанням
можуть бути направлені для роботи за спеціальністю за місцем
проживання в інші установи та заклади при згоді цих установ та
закладів МОЗ України. 4.2. Спеціалісти, які закінчили спецклінординатуру повинні
знаходитись на обліку: в ГУМЗ МОЗ України та у відділах кадрів
управлінь охорони здоров'я. Про всі зміни їх службового становища,
анкетних даних спеціалістів управління охорони здоров'я, установи
та заклади охорони здоров'я МОЗ України повинні повідомляти ГУМЗ
МОЗ України в тижневий термін з дня коли їм стало про це відомо. 4.3. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки
Крим, управління охорони здоров'я облвиконкомів, Київського та
Севастопольського міськвиконкомів, керівники установ та закладів,
підпорядкованих МОЗ України, при виконанні плану-завдання по
комплектуванню резерву медичних спеціалістів для направлення їх на
роботу за кордон в першу чергу повинні враховувати та
рекомендувати спеціалістів, які закінчили спецклінординатуру.
Додаток N 1
до Положення про спеціальну
клінічну ординатуру
Міністру охорони здоров'я
України _________________________ _________________________
(посада, П.І.П.)
Заява
Прошу зарахувати мене до спецклінординатури Київського
інституту удосконалення лікарів по спеціальності хірургія з
вивченням англійської (французької) мови. Зобов'язуюсь після закінчення спецклінординатури виїхати на
роботу по спеціальності в одну з країн Азії, Африки строком на
2 роки разом з родиною. На час навчання в спецклінординатурі та закордонного
відрядження (діти, дитина) залишиться з _________________________.
"___"______________ 199___ р. Підпис
Додаток N 2
до Положення про спеціальну
клінічну ординатуру
Довідка ———————————— |Місце для| Гр. ________________________________________________ |фотокартки| відряджається ______________________________________ ———————————— в ___________________ строком на ___________________
(країна)
Як _________________________ Місце народження _________________
Рік народження _____________ __________________________________
Освіта _____________________ Закінчив (коли, що) ______________
Фах за освітою _____________ __________________________________ ____________________________ Перебував за кордоном (де, коли) _
Якими іноземними мовами __________________________________
володіє ____________________ __________________________________ ____________________________ Чи є родичі за кордоном __________
Чи був засуджений (коли, __________________________________
за що) _____________________ __________________________________ ____________________________ Сімейний стан ____________________
Домашня адреса та телефон (службовий, домашній ) ________________ _________________________________________________________________
Трудова діяльність _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Відомості про близьких родичів (жінка, чоловік, батько, мати, брати, сестри та діти; вказати на
них такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, рік та місце
народження, посада та місце роботи, домашня адреса) ______________
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Начальник управління (відділу) кадрів (міжнародних зв'язків)
"___"___________ 19___ р.
Додаток N 3
до Положення про спеціальну
клінічну ординатуру
Довідка
Видана гр. _______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) _______________ років, в тім, що він(вона)
пройшов медичний огляд в поліклініці _____ __________________________________________ __________________________________________
Назва і місцезнаходження медичної установи __________________________________________
Оглядом встановлено ______________________ Штамп
здоровий (група крові, резус) __________________________________________
За станом здоров'я гр. ___________________ __________________________________________
може бути направлений в закордонне
відрядження в країни з тропічним кліматом __________________________________________
(назва країни)
строком на 2 роки
"___" ______________ 199___ р.
М.П. Голова комісії ( )
Члени комісії ( )
В дужках прізвище писати розбірливо
Додаток N 4
до Положення про спеціальну
клінічну ординатуру
Міністерство охорони здоров'я України
Медичний університет
(Інститут удосконалення лікарів)
Посвідчення
Видане лікарю ___________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
в тому, що він(вона) проходив(ла) навчання з 19___ року
по 19___ рік
в спеціальній клінічній ординатурі при __________________________ _________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)
та закінчив повний курс із спеціальності ________________________ _________________________________________________________________
(найменування спеціальності) Склав іспит: з спеціальності _____________________________________________ з оцінкою ___________________________________________________
Ректор інституту ________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Завідуючий кафедрою _____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Гербова печатка
Місто ___________________________________________________
Реєстраційний номер _____________________________________________
Дата видачі _____________________________________________
Додаток N 5
до Положення про спеціальну
клінічну ординатуру
Міністерство охорони здоров'я України
Медичний університет
(Інститут удосконалення лікарів)
Посвідчення
Видане лікарю ___________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
в тому, що він(вона) проходив(ла) навчання з _______________ мови
з 19____ року по 19____ рік
в спеціальній клінічній ординатурі при __________________________ _________________________________________________________________
і склав іспит з _________________________________________________
з оцінкою _______________________________________________________
Ректор інституту ________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Завідуючий кафедрою іноземних мов _______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Гербова печатка
Місто ___________________________________________________
Реєстраційний номер _____________________________________________
Дата видачі _____________________________________________вгору