Документ z0193-94, поточна редакція — Редакція від 03.12.1996, підстава - z0696-96

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 104 від 20.06.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
11 серпня 1994 р.
vd940620 vn104 за N 193/403

Про затвердження Положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних)
вищих навчальних закладів України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ
N 291 ( z0696-96 ) від 19.09.96 )

З метою підвищення якості первинної спеціалізації в
інтернатурі та покращання методичного забезпечення інтернатури
Н А К А З У Ю :
1. Затвердити Положення про первинну спеціалізацію
(інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних) вищих
навчальних закладів України, що додається.
2. Керівникам закладів охорони здоров'я, установ і закладів
санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація", вищих медичних
навчальних закладів, що здійснюють підготовку лікарів (провізорів)
- спеціалістів в інтернатурі, прийняти дане Положення до
керівництва та виконання.
3. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про
спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних і фармацевтичних
інститутів, медичних факультетів університетів, затверджене
наказом МОЗ України від 02.04.92 N 53.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
начальника Головного управління учбових закладів, кадрів і науки
С.М.Бєлан.
Міністр Ю.Спіженко
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони
здоров'я України
від 20 червня 1994 р. N 104
( Положення втратило чинність на підставі Наказу МОЗ
N 291 ( z0696-96 ) від 19.09.96 )
ПОЛОЖЕННЯ
про первинну спеціалізацію (інтернатуру)
випускників медичних (фармацевтичних)
вищих навчальних закладів України
I. Загальні положення
1.1. Спеціалізація (інтернатура) є обов'язковою формою
післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і
фармацевтичних вищих навчальних закладів, після закінчення якої їм
присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) - спеціаліста певного
фаху. 1.2. Основним завданням інтернатури є підвищення рівня
практичної підготовки випускників медичних (фармацевтичних) вищих
навчальних закладів, їх професійної готовності до самостійної
лікарської (провізорської) діяльності. 1.3. Від проходження інтернатури звільняються випускники, які
зараховані в магістратуру та аспірантуру на кафедри та у відділи
медико-біологічного (теоретичного) профілю вищих навчальних
закладів і науково-дослідних інститутів, направлені на
науково-дослідну роботу в ці ж установи, або на роботу, що не
потребує лікарської (провізорської) діяльності. 1.4. Інтернатура проводиться в очно-заочній формі: навчання
на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів чи
інститутів удосконалення лікарів (провізорів) та стажування в
базових установах і закладах охорони здоров'я, державної
санітарно-епідеміологічної служби чи Виробничому об'єднанні (далі
ВО) "Фармація".
II. Зарахування в інтернатуру
2.1. В інтернатуру зараховуються випускники медичних і
фармацевтичних вищих навчальних закладів після складання державних
іспитів і присвоєння кваліфікації лікаря (провізора). 2.2. Зарахування молодих спеціалістів в інтернатуру
здійснюється наказом Міністерства охорони здоров'я Республіки
Крим, управлінь охорони здоров'я, державної
санітарно-епідеміологічної служби обласних (міських) органів
місцевого самоврядування, ВО "Фармація" з зарахуванням їх на
посади лікарів (провізорів) - інтернів. В наказі про зарахування в
інтернатуру вказується спеціальність інтернатури, навчальний
заклад, в якому проводиться навчання, та базова установа, де
проводиться стажування. 2.3. Підставою для зарахування в інтернатуру є диплом лікаря
(провізора), посвідчення про направлення на роботу за персональним
розподілом, довідка про право самостійного працевлаштування або
контракт випускника з закладом чи установою охорони здоров'я
санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація". 2.4. Випускники вищих медичних (фармацевтичних) навчальних
закладів, які направлені на роботу в системи інших міністерств та
відомств, зараховуються в ітернатуру наказами цих міністерств і
відомств після погодженням з Міністерством охорони здоров'я
України в яких саме вищих навчальних закладах проводитиметься
навчання та проходитиме стажування. 2.5. Випускники вищих медичних (фармацевтичних) навчальних
закладів, які з поважних причин не можуть своєчасно приступити до
навчання в інтернатурі, зобов'язані до 15 серпня повідомити про це
управління охорони здоров'я обласного (міського) органу місцевого
самоврядування (ВО "Фармація"). 2.6. Випускники вищих медичних (фармацевтичних) навчальних
закладів, які прибули в інтернатуру з запізненням, подають
управлінню охорони здоров'я обласного (міського) органу місцевого
самоврядування (ВО "Фармація") документи, що пояснюють причину
запізнення. За результатами їх розгляду приймається рішення про
допуск інтернів до навчання в інтернатурі. Якщо інтерн без
поважних причин не приступив до навчання в інтернатурі до 1
вересня, то він не допускається до проходження інтернатури. У
цьому випадку він за рішенням управління охорони здоров'я
обласного (міського) органу місцевого самоврядування
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація") може бути
зарахований в інтернатуру на початок наступного навчального року.
В разі запізнення в інтернатуру з поважних причин (хвороба, зміна
направлення на роботу, несвоєчасне укладення укладення договору
випускником, який мав право самостійного працевлаштування) інтерну
може бути продовжений термін навчання на строк запізнення. ( Положення втратило чинність на підставі Наказу МОЗ
N 291 ( z0696-96 ) від 19.09.96 )

III. Організація навчального процесу
3.1. Підготовка лікарів і провізорів в інтернатурі
проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими
на підставі типових навчальних планів і програм післядипломної
підготовки у відповідності з Кваліфікаційними вимогами до лікаря
(провізора) - спеціаліста. 3.2. Початок навчання в інтернатурі з 1 серпня. 3.3. Тривалість навчання в інтернатурі 1-3 роки залежно від
спеціальності. Випускники лікувальних і педіатричних факультетів
навчаються в інтернатурі 3 роки з спеціальностей хірургічного
профілю, 2 роки - з спеціальностей терапевтичного профілю і 1 рік
- з спеціальності "радіологія". Випускники стомотологічних
факультетів навчаються в інтернатурі з спеціальностей хірургічної,
ортопедичної стоматології та ортодонтії 2 роки, з спеціальностей
стоматології, терапевтичної та дитячої стоматології - 1 рік.
Випускники медико-профілактичних (санітарно-гігієнічних) і
фармацевтичних факультетів навчаються в інтернатурі протягом 1
року. Підготовка спеціалістів за фахами "лабораторна діагностика",
"професійна патологія" та "інфекційні хвороби" з випускників
медико-профілактичних (санітарно-гігієнічних) факультетів в
інтернатурі проводиться протягом 2 років. 3.4. Тривалість навчання в інтернатурі на кафедрах вищих
медичних (фармацевтичних) навчальних закладів (інститутів
удосконалення лікарів) та стажування в базових закладах охорони
здоров'я (установ і закладів санітарно-епідеміологічної служби, ВО
"Фармація") регламентується навчальними планами та програмами
інтернатури. 3.5. Організація, загальне керівництво навчальним процесом в
інтернатурі та контроль за його проведенням покладається на вищі
медичні (фармацевтичні) навчальні заклади та управління охорони
здоров'я обласних (міських) органів місцевого самоврядування
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація").
3.6. Обласне (міське) управління охорони здоров'я
(санітарно-епідеміологічна служба, ВО "Фармація"); 3.6.1. Визначає перспективну потребу підвідомчих установ в
лікарях (провізорах) - спеціалістах і направляє до Міністерства
охорони здоров'я України та вищого медичного (фармацевтичного)
навчального закладу заявки на підготовку лікарів різних
спеціальностей (провізорів). 3.6.2. Разом з деканатом (відділом) інтернатури вищого
медичного (фармацевтичного) навчального закладу здійснює добір і
затверджує перелік баз стажування і персональний склад керівників
інтернів на базах стажування. 3.6.3. Зараховує випускників на посади лікарів (провізорів) -
інтернів і розподіляє їх за базами стажування. 3.6.4. Планує заходи щодо удосконалення рівня підготовки
спеціалістів в інтернатурі на навчальний рік і контролює їх
виконання. 3.6.5. Тиражує і направляє на бази стажування навчальні плани
і програми, навчально-методичні матеріали та необхідну
документацію (бланки індивідуальних навчальних планів, щоденників
тощо) для інтернів і їх керівників на базах стажування,
розроблених Міністерством охорони здоров'я або вищим медичним
(фармацевтичним) навчальним закладом. 3.6.6. Проводить разом з вищим медичним (фармацевтичним)
навчальним закладом навчально-методичні і науково-практичні
конференції для інтернів і їх керівників на базах стажування. 3.6.7. Бере участь у проведенні річного підсумкового контролю
та атестації інтернів на визначення знань і практичних навиків з
присвоєнням звання лікаря (провізора) - спеціаліста. 3.6.8. Щороку заслуховує на засіданнях колегії результатів
атестації інтернів, звіти головних спеціалістів та головних
лікарів установ охорони здоров'я (санітарно-епідеміологічної
служби, ВО "Фармація"), які є базами стажування, про їх роботу
щодо удосконалення практичної підготовки випускників вищих
медичних (фармацевтичних) навчальних закладів і підвищення
ефективності інтернатури. 3.6.9. Готує і подає щороку до 1 серпня Міністерству охорони
здоров'я України звіт про підготовку спеціалістів в інтернатурі. 3.6.10. Для здійснення організаційних заходів та керівництва
і контролю підготовки в інтернатурі призначає відповідального за
інтернатуру по області. ( Положення втратило чинність на підставі Наказу МОЗ
N 291 ( z0696-96 ) від 19.09.96 )

3.7. Головний спеціаліст обласного (міського) управління
охорони здоров'я (санітарно-епідеміологічної служби, ВО
"Фармація"): 3.7.1. Бере участь у розробці та реалізації організаційних
заходів по підготовці інтернів відповідної спеціальності на базах
стажування. 3.7.2. Бере участь у доборі баз стажування, керівників
інтернів на базах стажування, розподілі інтернів за базами
стажування, визначає порядок проходження стажування в
спеціалізованих установах охорони здоров'я. 3.7.3. Разом з профільними кафедрами вищого медичного
(фармацевтичного) навчального закладу проводить регулярні
перевірки баз стажування, заходи щодо усунення виявлених у
підготовці інтернів недоліків, вносить пропозиції по удосконаленню
інтернатури. 3.7.4. Бере участь у проведенні атестації інтернів. 3.7.5. Бере участь у плануванні підвищення кваліфікації і
удосконалення професійних знань та умінь керівників інтернів на
базах стажування.
3.8. Бази стажування інтернів: 3.8.1. Бази стажування інтернів - це базові установи та
заклади охорони здоров'я (санітарно-епідеміологічної служби, ВО
"Фармація"), які використовуються з метою первинної спеціалізації
випускників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів.
Це можуть бути обласні, міські і великі центральні районні
лікарні, лікарні, підпорядковані міністерствам і відомствам,
клініки науково-дослідних інститутів, діагностичні центри, бюро
судово-медичної експертизи, установи і заклади
санітарно-епідеміологічної служби, аптечні заклади тощо, що мають
у своєму складі всі структурні підрозділи, підготовка з яких
передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з
відповідної спеціальності, а також з окремих розділів програми
- інші спеціалізовані установи охорони здоров'я. 3.8.2. Бази стажування інтернів повинні відповідати таким
вимогам: - мати у своєму складі лікувально-діагностичні відділення
лабораторії та діагностичні кабінети, навчання інтернів в яких
передбачене навчальним планом і програмою інтернатури з певної
спеціальності; - бути забезпечені медичним обладнанням, апаратурою і
інструментарієм, необхідними для здійснення діагностичної,
лікувальної, санітарно-профілактичної (протиепідемічної) роботи на
сучасному рівні і у відповідності з завданням даного закладу чи
установи; - мати можливість надати інтернам робочі місця і обсяг роботи
у відповідності з вимогами навчальних планів та програм
інтернатури з певної спеціальності; - мати навчальні приміщення для інтернів, обладнані
необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями,
макетами, стендами, сучасними технічними засобами навчання тощо; - мати можливість забезпечити інтернів гуртожитком та іншими
житлово-побутовими умовами. ( Положення втратило чинність на підставі Наказу МОЗ
N 291 ( z0696-96 ) від 19.09.96 )

3.9. Головний лікар базової установи закладу охорони
здоров'я, санітарно-епідеміологічної служби, ВО
"Фармація": 3.9.1. Вживає заходи щодо підвищення рівня діагностичної,
лікувальної і санітарно-профілактичної (протиепідемічної) роботи в
базовій установі чи закладі охорони здоров'я
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація") та забезпечення
іх всім необхідним згідно з вимогами до бази стажування інтернів. 3.9.2. На підставі наказу управління охорони здоров'я
обласного (міського) органу місцевого самоврядування
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація") видає наказ про
зарахування випускників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних
закладів на посади лікарів-інтернів з певної спеціальності
(провізорів-інтернів). 3.9.3. Забезпечує знайомство інтернів з напрямками діяльності
базового закладу, районом обслуговування населення, правилами
внутрішнього трудового розпорядку, правилами охорони праці і
техніки безпеки, правилами та обов'язками інтернів тощо. 3.9.4. Разом з завідуючим профільною кафедрою затверджує
індивідуальні навчальні плани підготовки лікарів (провізорів) в
інтернатурі, розроблені на основі навчальних планів і програм. 3.9.5. Забезпечує залучення інтернів до участі в громадській,
культурно-масовій, спортивній і санітарно-освітній роботі. 3.9.6. Щорічно проводить обговорення стану стажування
інтернів і виконання завдань управління охорони здоров'я
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація") та рекомендацій
вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу щодо
удосконалення роботи бази стажування інтернів. 3.9.7. На підставі наказу управління охорони здоров'я
обласного (міського) органу місцевого самоврядування (ВО
"Фармація") або путівки вищого медичного (фармацевтичного)
навчального закладу відряджає лікарів (провізорів) - інтернів у
відповідний навчальний заклад на навчання. 3.9.8. Для здійснення організаційно-методичних заходів може
призначати відповідального за загальне керівництво інтернами на
базі стажування.
3.10. Відповідальний за інтернатуру на базі стажування: 3.10.1. Організує стажування інтернів у відповідності з
навчальними планами і програмами, працюючи в тісній взаємодії з
деконатом (відділом) інтернатури та профільними кафедрами вищого
медичного (фармацевтичного) навчального закладу та головними
спеціалістами управління охорони здоров'я
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація") обласного
(міського) органу місцевого самоврядування. 3.10.2. Складає графік роботи інтернів в спеціалізованих
відділеннях та інших структурних підрозділах бази стажування
у відповідності з індивідуальними навчальними планами підготовки
інтернів. 3.10.3. Разом з викладачами профільних кафедр навчального
закладу знайомить керівників інтернів на базах стажування з
вимогами навчальних планів та програм, забезпечує їх необхідними
програмами та методичними матеріалами з інтернатури. 3.10.4. Залучає інтернів до активної участі в клінічних,
клініко-анатомічних та науково-практичних конференціях, які
проводяться в базовому закладі охорони здоров'я
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація"). 3.10.5. Систематично здійснює контроль за роботою керівників
інтернів на базах стажування, бере участь у прийманні заліків, які
передбачені програмою, вживає заходів щодо поліпшення фахової
підготовки в інтернатурі. 3.10.6. Готує матеріали на медичну раду закладу охорони
здоров'я з питань стажування інтернів. ( Положення втратило чинність на підставі Наказу МОЗ
N 291 ( z0696-96 ) від 19.09.96 )

3.11. Керівник інтернів на базі стажування: 3.11.1. Призначається наказом управління охорони здоров'я
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація") обласного
(міського) органу місцевого самоврядування за погодженням з
деконатом (відділом) інтернатури вищого медичного
(фармацевтичного) навчального закладу з числа спеціалістів вищої
або першої кваліфікаційної категорії (переважно завідуючий
профільним відділенням) з розрахунку на одного керівника не більше
7 інтернів. 3.11.2. На початку стажування визначає базисний рівень знань
і умінь у інтернів, результати якого враховуються при складанні
індивідуальних навчальних планів підготовки інтернів. 3.11.3. Разом з викладачем профільної кафедри вищого
медичного (фармацевтичного) навчального закладу на підставі
типового навчального плану і програми складає індивідуальний
навчальний план підготовки інтерна і подає на затвердження
керівнику бази стажування та завідуючому профільною кафедрою. 3.11.4. Забезпечує умови для виконання інтернами
індивідуальних навчальних планів проходження стажування. 3.11.5. Залучає інтернів до систематичної активної участі в
діагностичній, лікувальній, санітарно-профілактичній
(протиепідемічній) роботі, виконання всіх видів діяльності,
передбачених вимогами кваліфікаційної характеристики та
індивідуальними навчальними планами підготовки інтернів. 3.11.6. Створює належні умови для набуття інтернами
необхідних умінь, професійних знань та практичних навиків і
здійснює контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів
підготовки інтернів. 3.11.7. Проводить з інтернами планові і тематичні клінічні
обходи, аналіз історій хвороб, співбесіди, семінари, практичні
заняття для здобуття практичних навичок, передбачених
індивідуальним навчальним планом. 3.11.8. Контролює самостійну лікарську (провізорську)
діяльність інтернів і якість оформлення ними службової
документації, бере участь у проведенні річного та піврічного
підсумкового контролю. 3.11.9. Проводить з інтернами індивідуальну виховну роботу,
прищеплює їм любов до обраної професії, повагу до колег по роботі,
принципи медичної етики і деонтології. 3.11.10. Систематично підвищує свій професійний рівень,
педагогічну майстерність, підтримує постійний зв'язок з
професорсько-викладацьким складом профільної кафедри, бере участь
у роботі навчально-методичних конференцій для керівників
інтернатури, які проводяться вищим медичним (фармацевтичним)
навчальним закладом. ( Положення втратило чинність на підставі Наказу МОЗ
N 291 ( z0696-96 ) від 19.09.96 )

3.12. Вищий медичний (фармацевтичний) навчальний заклад: 3.12.1. Надає управлінням охорони здоров'я
(санітарно-епідеміологічній службі, ВО "Фармація") обласних
(міських) органів місцевого самоврядування, базам стажування
методичну та консультативну допомогу з питань підготовки
спеціалістів в інтернатурі. 3.12.2. Знайомить своїх випускників з "Положення про первинну
спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних)
вищих навчальних закладів України", з правами і обов'язками
інтернів, контролює доїзд інтернів до відповідних управлінь
охорони здоров'я (ВО "Фармація"). 3.12.3. Щорічно до 1 червня надсилає в закріплені управління
охорони здоров'я (санітарно-епідеміологічні служби, ВО
"Фармація") обласних (міських) органів місцевого самоврядування
календарний план проведення навчання інтернів на кафедрах, а за
два місяці до початку навчання - путівки, на підставі яких інтерни
направляються на навчання в інститут. 3.12.4. На підставі наказів управлінь охорони здоров'я
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація") обласних
(міських) органів місцевого самоврядування про зарахування
випускників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів в
інтернатуру та відрядження інтерна з бази стажування в інститут
видає наказ про зарахування інтернів на навчання в інтернатурі. 3.12.5. Призначає профільні кафедри, відповідальні за
підготовку в інтернатурі з певної спеціальності та надання
методичної і консультативної допомоги базам стажування. 3.12.6. Забезпечує навчання на кафедрах у відповідності з
навчальними планами і програмами інтернатури. Розробляє
навчально-методичні рекомендації з питань інтернатури та надсилає
їх для впровадження на кафедрах і базах стажування. 3.12.7. Організовує науково-практичні та навчально-методичні
конференції для інтернів та їх керівників. 3.12.8. Видає наказ про склад атестаційної комісії на
визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря
(провізора) - спеціаліста та направляє до Міністерства охорони
здоров'я України пропозиції щодо голови комісії. 3.12.9. Щороку на засіданнях Вченої ради (спільно з
управлінням охорони здоров'я, санітарно-епідеміологічною службою,
ВО "Фармація") обговорює питання підготовки спеціалістів в
інтернатурі та подає до 1 серпня Міністерству охорони здоров'я
України звіт про підготовку спеціалістів в інтернатурі. 3.12.10. Керівництво і контроль за підготовкою спеціалістів в
інтернатурі здійснює через деканат (відділ) інтернатури. У містах,
де немає медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів, при
необхідності з врахуванням наявності відповідного
матеріально-технічного та кадрового забезпечення на базі обласних
(міських, центральних районних) закладів охорони здоров'я
інституту (факультету) удосконалення лікарів, філії кафедр або
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація") відкриває філії
самостійні кафедри для навчання інтернів. ( Положення втратило чинність на підставі Наказу МОЗ
N 291 ( z0696-96 ) від 19.09.96 )

3.13. Деканат (відділ) інтернатури: 3.13.1. Бере участь в роботі комісії по персональному
розподілу випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних
закладів. 3.13.2. Координує діяльність профільних кафедр в організації
і проведені інтернатури. Складає розклад занять інтернів на
суміжних кафедрах. 3.13.3. Забезпечує взаємний зв'язок у роботі профільних
кафедр і органів охорони здоров'я (санітарно-епідеміологічної
служби, ВО "Фармація") та баз стажування, аналізує, узагальнює
матеріали та вносить пропозиції щодо покращання організації та
проведення підготовки спеціалістів в інтернатурі. 3.13.4. Здійснює контроль за своєчасним виїздом на бази
стажування та якісним проведенням викладачами профельних кафедр
методичної та консультативної допомоги. 3.13.5. Разом з органами охорони здоров'я
(санітарно-епідеміологічною службою, ВО "Фармація") забезпечує
кафедри, бази стажування та інтернів навчальними планами і
програмами, бланками документації, заліковими книжками,
сертифікатами та іншою звітно-обліковою документацією. 3.13.6. Веде облік і звітність з ітернатури, контролює
ведення необхідної документації на кафедрах, базах стажування та
інтернів.
3.14. З метою координації роботи профільних кафедр інституту,
органів та закладів охорони здоров'я з підготовки спеціалістів в
інтернатурі, вирішення питань планування, організації, методики
навчання на кафедрах іституту та на базах стажування ректором
іституту та начальником управління охорони здоров'я обласного
(міського) органу місцевого самоврядування створюється постійно
діюча методична комісія з інтернатури, до складу якої входять
викладачі медичного (фармацевтичного) вищого навчального закладу,
головні спеціалісти та відповідальні за інтернатуру по управлінню
охорони здоров'я (санітарно-епідеміологічній службі, ВО
"Фармація"). Головою цієї комісії призначається декан (завідуючий
відділом) інтернатури. ( Положення втратило чинність на підставі Наказу МОЗ
N 291 ( z0696-96 ) від 19.09.96 )

3.15. Профільні кафедри медичного (фармацевтичного) вищого
навчального закладу: 3.15.1. Забезпечують навчання інтернів на кафедрах інституту
згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти
України від 2.06.93 N 161 ( z 0173 - 93 ) та даним Положенням. 3.15.2. Згідно з навчальним планом та пограмою інтернатури
розробляють робочу програму, яка включає робочий навчальний план,
тематичний план лекцій, семінарських та практичних занять, план
самостійної роботи інтернів під керівництвом викладача, графік
чергувань у клініці. З врахуванням особливостей майбутньої роботи
інтерна, реальних можливостей і специфіки клінік інституту та
бази стажування кафедра може вносити зміни до тематики, форми
організації навчання та перерозподілу навчального часу в межах 20
відсотків бюджету навчального часу. При складанні робочого навчального плану та педагогічного
навантаження викладачів за місяць рекомендується дотримуватись
таких розрахунків: ————————————————————————————————————————————————————————————————— NN | Форма занять | Кількість | Зараховується годин пп | | годин у | викладачу в педагогічне | | інтерна | навантаження ————+——————————————————————+———————————+————————————————————————— 1. | Лекції | 12 | 12 2. | Семінарські заняття | 14 | 7 (об'єднуються дві | | | групи) 3. | Практичні заняття | 16 | 16 4. | Самостійна практична | | | діяльність інтерна | | | під контролем | | | викладача | 90 | 45 (50% робочого часу | | | інтерна) 5. | Чергування в клініці | 24 | - ———————————————————————————+———————————+————————————————————————— Всього | 156 | 80 ————————————————————————————————————————————————————————————————— 3.15.3. Залучають інтернів до різних форм роботи в кліниці
обходів завідуючого кафедрою, професорів та доцентів, консиліумів,
клінічних і тематичних розборів хворих, клінічних,
клініко-патологоанатомічних та науково-практичних конференцій
тощо. 3.15.4. Здійснюють регулярний контроль за роботою баз
стажування інтернів, які закріплені за даною кафедрою,
систематично інформують керівників баз стажування, головних
спеціалістів управління охорони здоров'я
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація") обласних
(міських) органів місцевого самоврядування, деконати (відділи)
інтернатури про організацію і якість практичної підготовки
інтернів для прийняття відповідних заходів, спрямованих на
покращання підготовки інтернів. 3.15.5. Розробляють навчально-методичні матеріали для
інтернів і керівників інтернів на базах стажування. 3.15.6. Проводять контроль рівня підготовки інтернів в кінці
циклу навчання на кафедрі та беруть участь в проведенні
підсумкового річного контролю та заключної атестації інтернів. 3.15.7. Після завершення навчального року (до 1 липня)
подають в деканат (відділ) інтернатури річний звіт про навчалбну
роботу з інтернами, методичну і консультативну допомогу на базах
стажування, аналіз результатів підсумкового річного контролю та
атестації інтернів. ( Положення втратило чинність на підставі Наказу МОЗ
N 291 ( z0696-96 ) від 19.09.96 )

3.16. Науково-дослідна робота інтернів: 3.16.1. Науково-дослідна робота інтернів (НДРІ) забезпечує
набуття навиків самостійної роботи з науковою літературою, формує
здатніть до аналізу і узагальнення матеріалу, розвитку клінічного
мислення, вільного викладу своїх думок, критичне осмислення даних
літератури. 3.16.2. Для НДРІ може бути використано аналіз даних,
отриманих при додаткових методах обстеження хвори з різними
захворюваннями, звіти і науково-практичний аналіз діяльності
поліклінічних та стаціонарних відділень, аптечних закладів,
спеціалізованих служб, порівняльний аналіз показників діяльності
медичного колективу лікувально-профілактичної (фармацевтичної)
установи з такими ж показниками за минулі роки, з середніми по
місту, області, країні, НДРІ включає в себе літературний і
патентний пошук, засвоєння методик. 3.16.3. Тематику досліджень визначає план науково-дослідної
роботи інтерна, складений виконавцем разом з викладачем кафедри з
врахуванням реальних можливостей виконання в умовах навчання на
базі стажування. 3.16.4. Результати науково-дослідної роботи інтерни
доповідають на науково-практичних конференціях і враховуються при
атестації інтернів.
3.17. Робота інтернів за місцем призначення (контракту): 3.17.1. Інтерни з дво - і трирічним терміном навчання під час
останнього року інтернатури можуть проходити спеціалізацію за
місцем призначення (контракту) при наявності на цій базі умов для
її продовження та спеціаліста, під керівництвом якого інтерн може
завершити навчання. У таких випадках на цих спеціалістів
поширюються обов'язки безпосереднього керівника інтернів. 3.17.2. Переведення інтерна з бази стажування на місце
призначення (контракту) здійснюється наказом обласного (міського)
управління охорони здоров'я (санітарно-епідеміологічної служби, ВО
"Фармація"). З цього часу всі витрати на утримання інтерна,
відрядження його на навчання в медичний вищий навчальний заклад
несе установа, в яку зарахований інтерн на роботу. ( Положення втратило чинність на підставі Наказу МОЗ
N 291 ( z0696-96 ) від 19.09.96 )

IV. Права і обов'язки інтернів
4.1. В адміністративному відношенні лікарі (провізори) -
інтерни підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я Республіки
Крим, управлінням охорони здоров'я (сантарно-епідеміологічній
службі, ВО "Фармація") обласних (міських) органів місцевого
самоврядування, з яким вони укладали трудові договори. 4.2. Під час стажування в базовій установі охорони здоров'я
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація") інтерн працює
під безпосереднім керівництвом лікаря (провізора), під час
навчання на кафедрі - під керівництвом викладача. 4.3. На інтернів під час навчання на кафедрах поширюються
правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, під час
стажування - правила внутрішнього трудового розпорядку, право і
пільги, встановлені для працівників даного закладу охорони
здоров'я (санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація"). 4.4. Лікарі (провізори) - інтерни мають право: - користуватись лабораторіями, кабінетами, аудиторіями,
читальними залами, бібліотеками та іншими навчальними і
допоміжними підрозділами вищого медичного (фармацевтичного)
навчального закладу; - брати участь через виробничі наради кафедр в обговоренні
питань удосконалення навчального процесу та інших питань,
пов'язаних з навчанням і побутом інтернів; - на забезпечення проживання в гуртожитку вищого навчального
закладу під час навчання на кафедрі (з оплатою як для студентів )
та в гуртожитку закладу охорони здоров'я
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація") під час
стажування. 4.5. Лікарі (провізори) - інтерни зобов'язані: - набувати, поглиблювати і удосконалювати професійні знання,
вміння і навики; - у повному обсязі, своєчасно виконувати навчальний план і
програму інтернатури; - виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку в
установах і закладах охорони здоров'я (санітарно-епідеміологічної
служби, ВО "Фармація"), правила проживання в гуртожитках та
правила внутрішнього розпорядку в навчальних закладах. ( Положення втратило чинність на підставі Наказу МОЗ
N 291 ( z0696-96 ) від 19.09.96 )

V. Контрольні заходи
5.1. З метою перевірки засвоєння інтернам окремих розділів
програми, оволодіння відповідними практичними навиками проводиться
підсумковий (піврічний та річний) контроль. У кінці терміну
навчання в інтернатурі інтерни, які повністю виконали план,
підлягають атестації для визначення знань та практичних навичок з
присвоєнням звання "лікар (провізор) - спеціаліст" певного фаху і
видачею відповідного сертифіката. 5.2. Підсумковий піврічний контроль проводиться профільними
кафедрами в січні-лютому місяці або при завершенні циклу навчання
на кафедрі. Склад і графік роботи комісії затверджується деканом
факультету (завідуючим відділом інтернатури). Відомості про
результати підсумкового піврічного та річного контролю інтернів
("зараховано", "не зараховано") складаються в двох примірниках,
перший з яких наступного дня передається до деканату (відділу)
інтернатури, другий - залишається на кафедрі. 5.3. Підсумковому річному контролю підлягають інтерни з дво-,
трирічним терміном навчання наприкінці кожного навчального року.
Контроль проводиться профільними кафедрами. Для проведення
підсумкового річного контролю залучаються головні спеціалісти
управлінь охорони здоров'я обласних (міських) органів місцевого
самоврядування (санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація").
До підсумкового річного контролю допускаються інтерни, які
повністю виконали навчальний план відповідного року навчання. 5.4. Підсумковий річний контроль включає в себе: - перевірку професійної практичної підготовки інтерна згідно
з планом та програмою; - тестовий контроль рівня знань та умінь; - співбесіду. Практична частина підсумкового річного контролю
лікарів-інтернів хірургічного профілю може розпочинатись
заздалегідь, шляхом участі інтернів в операціях у присутності
викладача. 5.5. Лікарі (провізори) - інтерни, які не атестовані за
результатами підсумкового річного контролю або не з'явились на
нього без поважних причин, зобов'язані пройти контроль у терміни,
погоджені з деканатом (відділом) інтернатури, але не пізніше двох
місяців від початку нового навчального року. 5.6. Питання про можливість (доцільність) продовження
навчання в інтернатурі осіб, які при повному підсумковому річному
контролі не атестовані, вирішує управління охорони здоров'я
обласного (міського) органу місцевого самоврядування
(санітарно-епідеміологічна служба, ВО "Фармація") за поданням
вищого навчального закладу. Вони підлягають відрахуванню з
інтернатури за наказом відповідного управління охорони здоров'я
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація") як такі, що не
відповідають займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації. ( Положення втратило чинність на підставі Наказу МОЗ
N 291 ( z0696-96 ) від 19.09.96 )
5.7. По закінченні терміну підготовки в інтернатурі лікарі
(провізори) підлягають атестації для визначення знань і практичних
навиків з присвоєнням звання лікаря (провізора) - спеціаліста з
конкретної спеціальності згідно з наказами МОЗ України від
21.11.91 N 168 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" та
від 09.06.93 N 130 ( z0091 - 93 ) "Про внесення змін і доповнень
до наказу МОЗ України від 21.11.91 N 168 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів". 5.8. Для проведення атестації щорічно створюються державні
атестаційні комісії. Головами державних атестаційних комісій
наказом Міністерства охорони здоров'я України призначаються
висококваліфіковані досвідчені спеціалісти. Склад комісії і
розклад проведення атестації затверджуються ректором вищого
навчального закладу не пізніше, як за один місяць до початку
атестації. До складу державних атестаційних комісій на правах
членів включаються проректори з навчальної та лікувальної роботи
(проректор з післядипломного навчання), декан факультету
(завідуючий відділом) інтернатури (або його заступник), завідуючі
кафедрами, професори та доценти профільних кафедр, головні
спеціалісти МОЗ України та управлінь охорони здоров'я обласних
(міських) органів місцевого самоврядування
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація"), професори та
доценти інших вищих навчальних та науково-дослідних закладів,
працівники профспілкових органів, асоціацій лікарів тощо. 5.9. Для атестації на визначення знань та практичних навиків
з присвоєнням звання лікаря (провізора) - спеціаліста у комісію не
пізніше, ніж за тиждень до початку її засідання, подаються такі
документи та матеріали: - характеристика від адміністрації базового закладу охорони
здоров'я (санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація"), в
якому інтерн проходив стажування; - атестаційний листок (додаток N 6 до наказу МОЗ України від
21.11.91 N 168 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"); - щоденник обліку роботи інтерна; - фотографія розміром 3х4 см. 5.10. До атестації для визначення знань та практичних навиків
з присвоєнням звання лікаря (провізора) - спеціаліста допускаються
інтерни, які повністю виконали навчальний план і програму
інтернатури, були атестовані за попередні роки навчання в
інтернатурі з відповідної спеціальності. Виконання навчального
плану та програми засвідчується заліковими відомостями, які
подаються профільними та суміжними кафедрами в деканат факультету
(відділення) інтернатури не пізніше, як за тиждень до початку
атестації. Допуск інтернів до проведення атестації для визначення
знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря
(провізора) - спеціаліста оформляється наказом ректора вищого
навчального закладу. ( Положення втратило чинність на підставі Наказу МОЗ
N 291 ( z0696-96 ) від 19.09.96 )
5.11. Організація і проведення атестації на визначення знань
та практичних навиків: 5.11.1. Атестація інтернів включає в себе: - комп'ютерний контроль знань та вмінь; - оцінка вмінь та володіння практичними навиками; - співбесіда та інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння
навчальної програми інтернатури. 5.11.2. Комп'ютерний контроль знань та умінь проводиться в
комп'ютерному класі кафедри (факультету) за тестовими
комп'ютерними програмами з відповідних спеціальностей,
затвердженими МОЗ України, в присутності членів державної
атестаційної комісії. Оцінка підготовки інтернів за результатами комп'ютерного
тестування здійснюється за бінарною системою: "атестований", "не
атестований". Атестованим вважається інтерн, який має не менше 75%
правильних відповідей. При негативних результатах комп'ютерного
тестового контролю лікар (провізор) - інтерн вважається таким,
який за рівнем підготовки не відповідає вимогам кваліфікаційної
характеристики лікаря (провізора) відповідної спеціальності. В
цьому разі інтерн до подальших етапів атестації не допускається і
вважається не атестованим. 5.11.3. При проведенні оцінки вмінь та володіння практичними
навиками лікарі-інтерни лікувального профілю підлягають
обов'язковому контролю вміння провести обстеження хворого,
інтерпретувати результати допоміжних досліджень, провести
диференційний діагноз, оформлювати обгрунтований клінічний
діагноз, призначити лікування конкретному хворому, надати
невідкладну допомогу (включаючи проведення серцево-легенової
реанімації на тренажері), вирішити питання експертизи
працездатності. Контроль володіння практичними навиками лікарями-інтернами
спеціальностей хірургічного профілю здійснюється заздалегідь, під
час виконання операцій, лікарських маніпуляцій в присутності
членів державної атестаційної комісії та шляхом аналізу
професійної діяльності інтерна під час проходження інтернатури. Контроль володіння практичними навиками лікарями-інтернами
спеціальностей гігієнічного профілю здійснюється заздалегідь під
час проведення ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду
на об'єктах в присутності членів державної атестаційної комісії,
шляхом виконання інтернами конкретних ситуаційних завдань та
аналізу професійної діяльності під час проходження інтернатури. При незадовільній оцінці вмінь і володіння практичними
навиками інтерн вважається таким, який не засвоїв практичні
навики, передбачені навчальною програмою, і за рівнем підготовки
не відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики лікаря
(провізора) - спеціаліста. В цьому разі інтерн до подальших етапів
атестації не допускається і вважається неатестованим. 5.11.4. Співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня
засвоєння навчальної програми інтернатури проводиться з кожним
інтерном (за білетною чи бібліотечною методикою). За результатами
співбесіди з урахуванням оцінок попередніх етапів атестації
приймається рішення про рівень підготовки лікаря (провізора) і
присвоєння йому звання лікаря (провізора) - спеціаліста певного
фаху. 5.11.5. За результатами атестації державна атестаційна
комісія може прийняти рішення: - присвоїти звання лікаря (провізора) - спеціаліста з видачею
сертифіката лікаря-спеціаліста відповідної спеціальності
(провізора-спеціаліста); - відмовити в присвоєнні звання лікаря (провізора) -
спеціаліста. Рішення приймається відкритим голосуванням. При рівній
кількості голосів вирішальним є голос голови державної
атестаційної комісії. Результати атестації доводяться до відома
інтернів зразу ж після закінчення засідання комісії. Результати атестації оформляються протоколом, який
підписується головою та всіма членами державної атестаційної
комісії і затверджується наказом по вищому навчальному закладу,
при якому створена комісія, в десятиденний термін.
( Положення втратило чинність на підставі Наказу МОЗ
N 291 ( z0696-96 ) від 19.09.96 )
5.11.6. Особі, якій за результатами атестації на визначення
знань та практичних навиків присвоєно звання лікаря-спеціаліста з
конкретної лікарської спеціальності (провізора-спеціаліста)
видається вищим навчальним закладом сертифікат встановленого
зразка (додаток 4 до наказу МОЗ України від 21.11.91 N 168 "Про
подальше удосконалення атестації лікарів"), а якій відмовлено в
цьому - витяг з протоколу засідання комісії, засвідчений печаткою
вищого навчального закладу, не пізніше трьох днів з моменту
затвердження протоколу засідання державної атестаційної комісії. 5.11.7. Рішення атестаційної комісії може бути оскаржено до
Міністерства охорони здоров'я України у двотижневий термін з
моменту видачі витягу з протоколу засідання державної атестаційної
комісії. 5.11.8. Засідання державної атестаційної комісії в окремих
випадках (за погодженням з управлінням охорони здоров'я обласного
(міського) органу місцевого самоврядування,
(санітарно-епідеміологічною службою, ВО "Фармація")) може бути
виїзним і проводитись на базах стажування. 5.11.9. Голова державної атестаційної комісії в 2-тижневий
термін подає до Головного управління учбових закладів, кадрів і
науки Міністерства охорони здоров'я України звіт про роботу
комісії. 5.11.10. Можливість повторної атестації для визначення знань
та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря (провізора) -
спеціаліста може бути надана лікарю (провізору) - інтерну один раз
(на госпрозрахунковій основі) протягом трьох років, але не раніше,
ніж через рік з моменту відмови в присвоєнні звання лікаря
(провізора) - спеціаліста. ( Положення втратило чинність на підставі Наказу МОЗ
N 291 ( z0696-96 ) від 19.09.96 )

VI. Переведення, відрахування та поновлення в інтернатурі
6.1. Переведення інтерна з одного навчального закладу в іншій
для навчання на кафедрі здійснюється за згодою ректорі відповідних
вищих навчальних закладів та управління охорони здоров'я обласного
(міського) органу місцевого самоврядування
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація"), в
розпорядження якої він направлений на роботу. До інституту за
місцем переведення інтерн подає залікову книжку, засвідчену
печаткою вищого навчального закладу, з якого він переводиться,
щоденник, підписаний керівником інтернатури і засвідчений
навчальним закладом (керівником закладу охорони здоров'я,
санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація" - бази
стажування), індивідуальний навчальний план з відміткою про хід
його виконання. 6.2. Переведення інтерна з однієї бази стажування на іншу
здійснюється за згодою начальників управлінь охорони здоров'я
обласних (міських) органів місцевого самоврядування
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація") та вищого
навчального закладу, на базі якого проводиться навчання інтерна на
кафедрі. На базу стажування, куди інтерн переводиться, він подає
виписку з наказу управління охорони здоров'я обласної (міської)
державної адміністрації (санітарно-епідеміологічної служби, ВО
"Фармація"), з бази стажування якої він переводиться, щоденник
інтерна, підписаний керівником і засвідчений керівником бази
стажування та індивідуальний навчальний план з відміткою про хід
його виконання. В наказах управлінь охорони здоров'я
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація") необхідно
вказати за рахунок якого управління охорони здоров'я
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація") надалі
фінансуватиметься проходження інтернатури. 6.3. Відрахування з інтернатури здійснюється: - за пропуски занять (в т.ч. і з поважних причин, якщо інтерн
пропустив більше третин занять на кафедрі); - за станом здоров'я; - за невиконання навчального плану і програми; - за професійною непридатністю; - за порушення правил внутрішнього розпорядку. Відрахування інтерна з циклу навчання на кафедрі здійснюється
наказом ректора вищого навчального закладу, копія якого в
10-денний термін направляється у відповідне управління охорони
здоров'я (санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація"). Відрахування з інтернатури здійснюється за наказом управління
охорони здоров'я обласного (міського) органу місцевого
самоврядування (санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація")
за поданням вищого навчального закладу або адміністрації бази
стажування. 6.4. Поновлення в інтернатурі здійснюється на підставі
письмової заяви на ім'я начальника управління охорони здоров'я
обласного (міського) органу місцевого самоврядування
(санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація") за погодженням
з вищим навчальним закладом за умови зарахування його на посаду
лікаря (провізора) - інтерна. 6.5. Зміна спеціальності в інтернатурі може здійснюватись: - за станом здоров'я; - за професійною непридатністю; - за виробничою необхідністю. Зміна спеціальності в інтернатурі здійснюється за наказами
управління охорони здоров'я обласного (міського) органу місцевого
самоврядування (санітарно-епідеміологічної служби, ВО "Фармація")
за погодженням з вищим навчальним закладом. Зміна напрямків спеціальностей "лікувальна справа",
"педіатрія", "медико-профілактична справа" може здійснюватись
тільки за згодою Міністерства охорони здоров'я України на підставі
клопотання управління охорони здоров'я обласного (міського) органу
місцевого самоврядування (санітарно-епідеміологічної служби). ( Положення втратило чинність на підставі Наказу МОЗ
N 291 ( z0696-96 ) від 19.09.96 )

VII. Фінансове забезпечення інтернатури
7.1. Проїзд молодих спеціалістів, які мають направлення
Міністерства охорони здоров'я України на роботу, до місця
спеціалізації (інтернатури) і місячна відпустка до початку
підготовки в інтернатурі сплачуються вищим навчальним закладом за
рахунок коштів, передбачених на виплату підйомних молодим
спеціалістам. 7.2. Проїзд лікарів (провізорів) - спеціалістів, які
закінчили інтернатуру, до місця роботи сплачується закладами, в
які вони направляються після закінчення інтернатури на постійну
роботу. 7.3. Заробітна плата лікарям (провізорам) - інтернам протягом
всього періоду навчання сплачується за рахунок закладів, в які
вони зараховані інтернами, або закладом, з яких укладено трудовий
договір (контракт), у встановленому чинним законодавством розмірі. 7.4. На період проходження інтернатури лікарі (провізори) -
інтерни забезпечуються жилою площею (типу гуртожитку) тих
закладів, на базі яких здійснюється їх підготовка. При відсутності
гуртожитку заклад охорони здоров'я (санітарно-епідеміологічна
служба, ВО "Фармація") має право орендувати жилу площу для
інтернів у інших відомств або наймати її у приватних осіб з
відшкодуванням фактичних витрат за рахунок інтернів в розмірі
плати, яка встановлена чинним законодавством, а решта - за рахунок
коштів цього закладу. 7.5. Витрати по відрядженню інтернів на навчання у вищі
медичні (фармацевтичні) навчальні заклади та інститути
удосконалення лікарів здійснюється базовою установою стажування в
такому ж порядку, як і при направленні спеціалістів на підвищення
кваліфікації. 7.6. Оплата за керівництво підготовкою інтернів здійснюється
під час роботи інтернів на базах стажування при кількості інтернів
до 4 чол. - 10 проц., 5-7 чол. - 20 проц. від заробітної плати
керівника за основною роботою. 7.7. Фінансування підготовки лікарів (провізорів) -
спеціалістів в інтернатурі для лікуваліно-профілактичних і
фармацевтичних закладів інших міністерств, відомств, інших
закладів, незалежно від форм власності, проводиться за рахунок їх
коштів на договірних умовах.вгору