Документ z0190-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.09.2007, підстава - z1051-07

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З
20.01.2005 N 14
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 лютого 2005 р.
за N 190/10470
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного агентства земельних ресурсів
N 116 ( z1051-07 ) від 10.08.2007 }
Про затвердження Порядку видачі
Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
по земельних ресурсах
N 212 ( z0813-05 ) від 25.07.2005 )
З метою реалізації вимог статті 8 Закону України "Про оцінку
земель" ( 1378-15 ) та для встановлення порядку видачі
Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок видачі Кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок
(додається).
2. Управлінню науково-технічного прогресу та взаємодії з
науковими установами (Лихогруд М.Г.) та Управлінню ринку та оцінки
земель, розмежування земель державної та комунальної власності
(Горбатович С.М.) забезпечити: інформування навчальних закладів, з якими укладено угоди про
співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, про Порядок видачі
Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок; спільно з навчальними закладами, на базі яких проводилась
підготовка оцінювача з експертної грошової оцінки земельних
ділянок та складались кваліфікаційні іспити, видачу
Кваліфікаційних свідоцтв оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, на підставі відповідного рішення екзаменаційної
комісії.
3. Управлінню ринку та оцінки земель, розмежування земель
державної та комунальної власності (Горбатович С.М.) та Юридичному
управлінню (Кальніченко А.Г.) у встановлений термін подати наказ
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Наказ Держкомзему України від 29 квітня 2004 року N 128
"Про затвердження Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок"
скасувати.
5. Наказ Держкомзему України від 15 жовтня 2004 року N 338
"Про затвердження форми Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок" вважати таким, що
втратив чинність.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету Кулініча В.В.
Голова Комітету А.С.Даниленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України по земельних
ресурсах
20.01.2005 N 14
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 лютого 2005 р.
за N 190/10470

ПОРЯДОК
видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації Закону України
"Про оцінку земель" ( 1378-15 ) у частині організаційного
забезпечення видачі екзаменаційною комісією з професійної
підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів з експертної
грошової оцінки земельних ділянок (далі - Екзаменаційна комісія)
Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок (далі - Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів).
2. Координація робіт щодо оформлення, видачі, обліку
Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів здійснюється Екзаменаційною
комісією.
3. Друкування та видача Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
за встановленою формою покладається на навчальні заклади, на базі
яких проводилася підготовка оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок (далі - Оцінювач).
Оформлення Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
4. За результатом складання кваліфікаційного іспиту на
підставі інформації, що міститься в екзаменаційних листках
оцінювачів-стажистів, які склали кваліфікаційний іспит,
оформляється протокол рішення Екзаменаційної комісії про видачу
Кваліфікаційного свідоцтва оцінювачів.
5. Оформлення Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
покладається на навчальний заклад, на базі якого проводилась
підготовка оцінювача. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача у
двотижневий термін виготовляється за формою, наведеною у додатку.
Колір, серія свідоцтва для відповідного навчального закладу та
право підпису навчального закладу і саморегулівної організації
оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок
установлюється Екзаменаційною комісією. ( Пункт 5 в редакції
Наказу Державного комітету по земельних ресурсах N 212
( z0813-05 ) від 25.07.2005 )
6. Оформлене Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача разом із
протоколом рішення Екзаменаційної комісії подаються в Держкомзем
України на підпис Голові Екзаменаційної комісії.
Видача Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
7. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача видається оцінювачу
навчальним закладом на підставі поданих до навчального закладу
оцінювачем документів відповідно до пункту 2.2 Положення про
порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, затвердженого наказом Держкомзему України від
18 жовтня 2004 року N 343 ( z1432-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10 листопада 2004 року за
N 1432/10031.
8. Особам, що отримали Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача
відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) видається
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок відповідно до Закону України "Про оцінку земель"
( 1378-15 ) після професійної підготовки оцінювача за програмою
підвищення кваліфікації та успішного складання іспиту.
9. Особам, що отримали Сертифікат відповідно до наказу
Держкомзему України від 08.07.99 N 72 ( z0651-99 ) "Про
затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок несільськогосподарського призначення",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27 вересня 1999 року за N 651/3944 (на час його чинності)
видається Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової
оцінки земельних ділянок у відповідності до пункту 2.5 Положення
про порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової
оцінки земельних ділянок, затвердженого наказом Держкомзему
України від 18 жовтня 2004 року N 343 ( z1432-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада
2004 року за N 1432/10031.
Подовження терміну дії Кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача після підвищення кваліфікації
10. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, видане на підставі
протоколу рішення Екзаменаційної комісії про видачу
Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, зупиняє дію через 2 роки з
дня прийняття рішення Екзаменаційною комісією про його видачу.
11. При проходженні оцінювачем навчання за програмою
підвищення кваліфікації термін дії Кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача подовжується на 2 роки від дати, зазначеної на
посвідченні про підвищення кваліфікації.
12. Для подовження дії Кваліфікаційного свідоцтва оцінювач
подає в Держкомзем України заяву про подовження дії
Кваліфікаційного свідоцтва та нотаріально завірену копію
посвідчення про підвищення кваліфікації.
Повторна видача Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
13. У разі втрати, пошкодження чи знищення Кваліфікаційного
свідоцтва або рішення суду про задоволення вимог особи, що
звернулася у встановленому порядку з оскарженням рішення про
позбавлення її Кваліфікаційного свідоцтва, оцінювач звертається до
Екзаменаційної комісії із заявою про повторну видачу
Кваліфікаційного свідоцтва та вказує навчальний заклад, на базі
якого він бажає його отримати. При цьому оцінювач надає письмові
пояснення про причину втрати, пошкодження або знищення
Кваліфікаційного свідоцтва.
14. Рішення про видачу Кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу,
який був позбавлений його на підставі рішення Екзаменаційної
комісії, приймається Екзаменаційною комісією не раніше ніж через
рік від дати позбавлення в порядку, передбаченому Положенням про
порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, затвердженим наказом Держкомзему України від
18 жовтня 2004 року N 343 ( z1432-04 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 10 листопада 2004 року за
N 1432/10031.
15. Секретар Екзаменаційної комісії перевіряє факт видачі
Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача відповідно до наявної
інформації.
16. Рішення про повторну видачу Кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача оформляється протоколом Екзаменаційної комісії. На
підставі рішення Екзаменаційної комісії відповідний навчальний
заклад виписує нове Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача.
Начальник Управління
науково-технічного прогресу та
взаємодії з науковими установами М.Г.Лихогруд
Начальник Управління ринку та оцінки
земель, розмежування земель державної
та комунальної власності С.М.Горбатович

Додаток
до пункту 5 Порядку видачі
Кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача з експертної
грошової оцінки земельних
ділянок

Зразок
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | (Державний | | Герб | | України) | | | | | | ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ | | | | | | _______________________________________________ _______________________________________________ | | _______________________________________________ _______________________________________________ | | _______________________________________________ _______________________________________________ | | назва навчального закладу назва саморегулівної організації оцінювачів | | з експертної грошової оцінки земельних ділянок | | | | | | КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО | | оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок | | | | | | Серія ____ N _________________ _________________ 200__ року | | | | | |Засвідчує, що _______________________________________________ успішно склав (склала) кваліфікаційний іспит| |(рішення Екзаменаційної комісії від "___"_______ 200_ року N __) та підтверджує його (її) достатній фаховий| |рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок.| | | | Голова Державного | | комітету України | | по земельних ресурсах __________ ______________________ | | підпис прізвище та ініціали | | керівника | | | | М.П. | | | | ____________________ ________ ____________________ ____________________ ________ ____________________| | назва навчального підпис прізвище та ініціали назва саморегулівної підпис прізвище та ініціали| | закладу керівника організації керівника | | оцінювачів | | з експертної | | М.П. грошової оцінки М.П. | | земельних ділянок | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( Додаток в редакції Наказу Державного комітету по земельних
ресурсах N 212 ( z0813-05 ) від 25.07.2005 )вгору