Документ z0188-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.07.2001, підстава - z0650-01

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 31/1049 від 03.03.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
23 березня 1998 р.
vd980303 vn31/1049 за N 188/2628
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Держпідприємництва
N 99/113 ( z0650-01 ) від 16.07.2001 )
Про затвердження Інструкції про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на
використання радіочастот, умови та правила
здійснення цієї діяльності і контроль за їх
дотриманням

Відповідно до Законів України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ),
"Про підприємництво" ( 698-12 ) та на виконання постанов Кабінету
Міністрів України від 17 травня 1994 року N 316 ( 316-94-п ) "Про
Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності
спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів
діяльності", від 12 вересня 1996 року N 1117 ( 1117-96-п ) "Про
ліцензування використання радіочастот" та відповідно до Положення
про Ліцензійну палату України, затвердженого Указом Президента
України від 16 липня 1997 року N 648/97, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій на використання радіочастот,
умови та правила здійснення цієї діяльності і контроль за їх
дотриманням (надалі - Інструкція) (додається).
2. Управлінню ліцензування підприємницької діяльності
Ліцензійної палати України (Хоменко Л.Г.), Управлінню
радіотехнологій та використання радіочастот Державного комітету
зв'язку України (Апасов С.І.) у встановленому порядку: 2.1. У п'ятиденний строк подати зазначену Інструкцію на
державну реєстрацію в Міністерство юстиції України. 2.2. Довести Інструкцію до відома працівників управлінь
Ліцензійної палати України та управлінь і відділів Державного
комітету зв'язку України.
3. Управлінню контрольної роботи Ліцензійної палати України
(О.П.Апатенко), Управлінню радіотехнологій та використання
радіочастот передбачити в планах-графіках роботи перевірки
додержання порядку надання Державним комітетом зв'язку України
спеціальних дозволів (ліцензій) на використання радіочастот, а
також діяльності суб'єкта підприємництва щодо дотримання умов та
правил підприємницької діяльності. 4. Управлінню державних реєстрів Ліцензійної палати України
(В.М.Лушніченко) забезпечити щомісячне включення інформації про
видачу ліцензій на використання радіочастот Державним комітетом
зв'язку України до Єдиного ліцензійного реєстру ( 364-96-п ). 5. Управлінню радіотехнологій та використання радіочастот
Державного комітету зв'язку України (С.І.Апасов) забезпечити
публікацію затвердженої цим наказом Інструкції в засобах масової
інформації. 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Ліцензійної палати України В.Т.Музичука та першого
заступника Голови Державного комітету зв'язку України В.Л.Женжеру.
Голова Ліцензійної палати України С.І.Третьяков
Голова Державного комітету
зв'язку України Д.А.Худолій

Затверджено
Наказ Ліцензійної палати України,
Державного комітету зв'язку України
03.03.98 N 31/1049
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 1998 р.
за N 188/2628
Інструкція
про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності
ліцензій на використання радіочастот, умови та правила
здійснення цієї діяльності і контроль за їх дотриманням
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Законів України "Про
підприємництво" ( 698-12 ) та "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ),
постанов Кабінету Міністрів України: від 17.05.94 N 316
( 316-94-п ) "Про положення про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності", від 12.09.96 N 1117
( 1117-96-п ) "Про ліцензування використання радіочастот", від
17.09.96 N 1135 ( 1135-96-п ) "Про вдосконалення механізму
використання радіочастотного ресурсу", від 02.11.96 N 1330
( 1330-96-п ) "Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з
питань ліцензування використання радіочастот", Положення "Про
Ліцензійну палату України", затвердженого Указом Президента
України від 16.07.97 N 648/97. 1.2. Метою ліцензування є: здійснення єдиної державної політики у сфері розподілу та
використання радіочастотного ресурсу України; забезпечення розвитку в Україні високотехнологічних систем
зв'язку; створення сприятливих умов для інвестування в галузь
зв'язку, підтримка вітчизняного виробника радіоелектронних
засобів; координація діяльності підприємств різних форм власності в
області створення і розвитку мереж, систем і служб зв'язку з
використанням радіочастот; забезпечення контролю за дотриманням умов і правил
здійснення діяльності в галузі зв'язку суб'єктами підприємницької
діяльності з використанням радіочастот; забезпечення ефективного використання радіочастотного
ресурсу України. 1.3. Інструкція встановлює порядок приймання та розгляду
заяв, видачі або відмови у видачі, зупинення дії, продовження,
анулювання, визнання такими, що втратили чинність, спеціальних
дозволів (ліцензій) на використання радіочастот на території
України. 1.4. Видачу ліцензій на використання радіочастот здійснює
Державний комітет зв'язку України на підставі рішень Міжвідомчої
комісії з питань ліцензування використання радіочастот. 1.5. Дія цієї Інструкції поширюється на всіх суб'єктів
підприємництва незалежно від їх організаційних форм та форм
власності, які здійснюють діяльність з використанням радіочастот.
2. Ліцензія
2.1. Ліцензія на використання радіочастот є офіційним
документом, що підтверджує право суб'єкта підприємництва на
здійснення відповідного виду діяльності. 2.2. Ліцензія оформлюється на захищених бланках встановленого
зразка (додаток 1). 2.3. Ліцензія видається в одному примірнику. 2.4. Термін дії ліцензії визначається Державним комітетом
зв'язку України, але не може бути менше 3 (трьох) років. 2.5. Ліцензія підписується першим заступником Голови
Державного комітету зв'язку України, Головою Міжвідомчої комісії з
питань ліцензування радіочастот і засвідчується гербовою печаткою
Державного комітету зв'язку України. 2.6. Дія ліцензії не поширюється на інших юридичних чи
фізичних осіб. 2.7. У разі обмеження кількості ліцензій та за наявності
кількох заяв видача ліцензій може проводитися на конкурсній основі
або за результатами аукціону. Порядок та умови проведення
конкурсів або аукціонів визначаються Державним комітетом зв'язку
України та узгоджуються в установленому порядку. 2.8. За ліцензії встановлюється плата згідно з чинним
законодавством України. 2.9. Якщо заявник протягом 30 днів від дня отримання
повідомлення про оплату ліцензії не розрахувався - прийняте
рішення по видачі ліцензії вважається анульованим.
3. Порядок видачі ліцензій
3.1. Підставою для розгляду питання видачі ліцензії є заява
на видачу ліцензії на використання радіочастот (додаток 2). У заяві має бути зазначено: - для громадянина-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові
громадянина-підприємця та паспортні дані (серія, номер паспорта,
ким і коли виданий та місце проживання); - для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження,
банківські реквізити, організаційно-правова форма,
ідентифікаційний код; - місце здійснення підприємницької діяльності; - вид діяльності, для якої будуть використовуватись
радіочастоти (задоволення власних потреб, комерційна
експлуатація); - телефон, телетайп, факс; - діапазон та ширина смуги заявлених частот; - радіоелектронні засоби (системи), що будуть
використовуватись; - термін дії ліцензії на використання радіочастот; - перелік документів, що додаються до заяви. Заява юридичної особи підписується керівником чи заступником
керівника і засвідчується печаткою. 3.2. Заява подається до Державного комітету зв'язку України. 3.3. До заяви на отримання ліцензії додаються такі документи: - громадянином-підприємцем - копія свідоцтва про його
державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності та
копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації
заявника, необхідних для здійснення діяльності з використанням
радіочастот; - юридичними особами - копії засновницьких документів, а
також зміни та доповнення до них на час подачі документів, копія
свідоцтва про державну реєстрацію підприємства; - заявка відповідної форми для отримання смуги радіочастот в
семи примірниках; - пояснювальна записка відносно побудови мережі в семи
примірниках; - частотно-територіальне планування на використання
радіоелектронних засобів; - перелік нормативно-технічних документів, відповідно до яких
будуть використовуватися радіочастоти. На кожен вид зв'язку з використанням радіочастот (згідно з
переліком у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
17.09.96 N 1135 ( 1135-96-п ) подається окрема заява на видачу
ліцензії на використання радіочастот на території України та
відповідні документи. 3.4. Державний комітет зв'язку України перевіряє документи,
що додаються до заяви, на комплектність, правильність оформлення
та відповідність їх чинному законодавству; реєструє заяву. Не
повний комплект документів та неналежним чином оформлені заяви
реєстрації не підлягають. Зареєстровані документи в двотижневий термін направляються
до Українського державного центру радіочастот та нагляду за
зв'язком (надалі - центр "Укрчастотнагляд") Державного комітету
зв'язку України. 3.5. Спеціалісти центру "Укрчастотнагляд" розглядають
радіочастотні заявки і підбирають, в разі потреби - узгоджують,
заявлені радіочастоти та координують необхідні радіочастоти в
заявлених регіонах. За результатами проведеної роботи центр "Укрчастотнагляд"
готує мотивований висновок про наявність вільних смуг частот,
можливість та порядок їх використання для діяльності заявника і
передає його в Державний комітет зв'язку України для підготовки
та подання на розгляд Міжвідомчої комісії з питань ліцензування
використання радіочастот. 3.6. Міжвідомча комісія з питань ліцензування використання
радіочастот розглядає документи і готує рішення про видачу
ліцензії або відмову в її видачі, вказуючи підстави такої відмови. 3.7. На основі рішень Міжвідомчої комісії з питань
ліцензування використання радіочастот Державний комітет зв'язку
України сповіщає заявника письмово про прийняте рішення, а також
про розмір та порядок оплати вартості ліцензії, оформлює ліцензії
встановленої форми, реєструє їх в книзі обліку та видає заявнику
після внесення ним встановленої плати за ліцензію. У разі відмови
у видачі ліцензії - направляє заявнику мотивовану відповідь. 3.8. Рішення про видачу ліцензії або відмова у її видачі
приймається протягом 30 днів з дня реєстрації заяви і всіх
необхідних документів, крім тих випадків, коли потрібна міжнародна
координація заявлених радіочастот. 3.9. У видачі ліцензії може бути відмовлено з наступних
причин: - невідповідність наданих документів вимогам цієї Інструкції; - статутом суб'єкта підприємницької діяльності не передбачена
діяльність в галузі зв'язку; - надання неповної або недостовірної інформації, що впливає
на здійснення діяльності; - технічні пропозиції щодо розвитку мереж зв'язку не
відповідають вимогам Комплексної програми створення єдиної
національної системи зв'язку (КП ЄНСЗ); - відсутній радіочастотний ресурс для відповідного стандарту
радіозв'язку; - обладнання, яке заявник планує використовувати, не
передбачено для впровадження в Україні згідно з КП ЄНСЗ; - невідповідність передбачених послуг діючим нормам,
стандартам; - якщо існує фальсифікація даних або документів, що додаються
до заяви; - є обгрунтовані негативні висновки Міжвідомчої комісії з
питань ліцензування використання радіочастот; - відсутні вільні смуги частот; - за результатами конкурсу або аукціону. 3.10. Рішення про відмову у видачі ліцензії направляється
заявнику у письмовій формі. Рішення може бути оскаржено заявником
до суду або арбітражного суду. 3.11. Рішення про зупинення дії ліцензії приймається у разі: - ненадання послуг зв'язку в строки, визначені ліцензією; - надання недостовірної інформації про надання послуг
зв'язку; - недодержання вимог нормативно-технічних документів та
галузевих правил, що регламентують здійснення діяльності; - використання несертифікованого в Україні обладнання; - неусунення зауважень щодо порушення умов діяльності за
ліцензією у встановлений термін. Якщо обставини або умови, що
викликали зупинення дії ліцензії, усунені у встановлений строк, то
її дія поновлюється в повному обсязі. Час, на який зупинялась дія
ліцензії, включається в загальний термін дії ліцензії. Рішення про
поновлення дії ліцензії приймається Міжвідомчою комісією з питань
ліцензування використання радіочастот на підставі обгрунтованих
письмових пояснень про усунення порушень та вжитих заходів; - інших випадках, обумовлених чинним законодавством України. 3.12. Ліцензія може бути анульована через такі причини: - неусунення у встановлені строки обставин, що викликали
зупинення дії ліцензії; - постійне порушення умов ліцензії на використання
радіочастот; - встановлення факту недобросовісної конкуренції в діяльності
ліцензіата (за поданням Антимонопольного комітету України); - при з'ясуванні, що ліцензія була видана на підставі
недостовірних даних; - подальша діяльність за ліцензією або використання
обладнання загрожують національній безпеці, обороні, суспільним
інтересам держави; - за бажанням власника ліцензії (у письмовій формі); - якщо ліцензіат не розпочав діяльність за ліцензією протягом
шести місяців від дня видачі ліцензії і не обгрунтував затримку
початку діяльності. У разі анулювання ліцензії на використання радіочастот
підприємство може звернутися із заявою на видачу нової ліцензії. 3.13. Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання
доводиться до відома Державної податкової адміністрації України та
Міністерства внутрішніх справ. Рішення про зупинення дії або анулювання ліцензії
повідомляється ліцензіату в письмовій формі. 3.14. Продовження терміну дії ліцензії здійснюється у
порядку, встановленому для її отримання. Заява на продовження
терміну дії ліцензії подається не пізніше 30 днів до закінчення
строку її дії по формі, що затверджується Державним комітетом
зв'язку України. До заяви додається інформація щодо виконання умов
ліцензії та акт перевірки діяльності ліцензіата органом державного
нагляду за зв'язком України. 3.15. Ліцензія втрачає чинність з моменту: - прийняття Міжвідомчою комісією з питань ліцензування
використання радіочастот, Держкомзв'язку чи Ліцензійною палатою
України рішення про анулювання дії ліцензії; - скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності; - закінчення терміну дії ліцензії.
4. Особливі умови та правила використання радіочастот
4.1. Суб'єкт підприємницької діяльності, що отримав ліцензію,
повинен дотримуватися таких умов та правил діяльності: - дотримуватись вимог чинного законодавства України в галузі
зв'язку; - використовувати придатні для застосування в Єдиній
національній системі зв'язку України перспективні технічні засоби
та програмні продукти, які сертифіковані в Україні; - дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо
забезпечення потреб оборони і безпеки держави; - дотримуватись встановленого Держкомзв'язку порядку
підключення своїх мереж до мереж інших власників; - дотримуватись строків початку діяльності за ліцензією; - виконувати вимоги нормативно-технічних документів і правил,
що регламентують використання радіочастотного ресурсу та
радіоелектронних засобів; - вносити до Державного бюджету України плату за використання
радіочастотного ресурсу згідно з чинним законодавством. Особливі умови ліцензій стосуються якості зв'язку,
діяльності при надзвичайних обставинах, які впливають на
виконання умов ліцензій, економічної ефективності використання
радіочастот, сплати ліцензіатами всіх встановлених платежів за
користування радіочастотами.
5. Контроль за додержанням установлених правил
використання радіочастот
5.1. Контроль за додержанням особливих умов та правил
використання радіочастот здійснюється Державним комітетом зв'язку
України, Ліцензійною палатою України, іншими уповноваженими
органами, на які покладено контроль згідно з чинним
законодавством. Вони мають право: - отримувати дані, пов'язані з діяльністю за ліцензією, а
також виконувати перевірку цієї діяльності на місці; - вимагати від власників ліцензій виконувати її умови; - проводити інспекцію на будь-якому об'єкті ліцензіата з
метою перевірки: відповідності його технічним характеристикам;
умов експлуатації; дотримання техніки безпеки та інших вказаних в
ліцензії вимог. 5.2. Власник ліцензії при перевірках зобов'язаний надавати
необхідні документи щодо діяльності згідно з отриманою ліцензією,
а також дозволяти допуск в приміщення, де розташовані ліцензійні
радіоелектронні засоби, пристрої уведення та зняття інформації, та
представляти базу даних згідно з чинним законодавством. 5.3. При виявленні порушень особливих умов і правил
використання радіочастот, передбачених ліцензією, Міжвідомча
комісія з питань ліцензування використання радіочастот,
Держкомзв'язку України або Ліцензійна палата України приймає
рішення про усунення порушень чи зупинення дії ліцензії на
визначений термін або до усунення цих порушень. У випадку їх
неусунення у встановлений строк може бути прийняте рішення про
анулювання ліцензії. 5.4. При повторному або грубому порушенні умов та правил
здійснення діяльності з використанням радіочастот Міжвідомча
комісія з питань ліцензування використання радіочастот,
Держкомзв'язку України або Ліцензійна палата України може прийняти
рішення про анулювання ліцензії. 5.5. Якщо протягом терміну дії ліцензії відбудеться зміна
місцезнаходження, номерів телефонів, факсів тощо, ліцензіат
повинен у тижневий термін повідомити про це Державний комітет
зв'язку України. У разі зіпсування ліцензії, її втрати або зміни
назви підприємства, його організаційної форми слід у тижневий
термін повідомити про це ліцензіара і надати всі потрібні
документи. Невиконання зазначених умов тягне за собою зупинення
дії або анулювання ліцензії. 5.6. Непереоформлена ліцензія не дає права на здійснення
діяльності в галузі зв'язку.
6. Облік виданих ліцензій
Державний комітет зв'язку веде реєстр виданих ліцензій та
публікує їх перелік у засобах масової інформації. Державний комітет зв'язку України щомісячно надає
Ліцензійній палаті України інформацію про видані ліцензії (на
бланках або технічних носіях) для включення їх до Єдиного
державного ліцензійного реєстру. У разі зміни даних, що
становлять інформаційний фонд реєстру, ліцензіат повинен у
місячний термін повідомити про це Ліцензійну палату.
Додаток 1
до Інструкції про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності
ліцензій на використання радіочастот,
умови та правила здійснення цієї
діяльності і контролю за їх
дотриманням
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Ліцензія
на використання радіочастот на території України
1. Видана: _______________________________________________________
(найменування підприємства, фірми чи прізвище, ім'я та
по батькові підприємця) 2. Відомості про ліцензіата:
Місцезнаходження: ________________________________________________ __________________________________________________________________
Ідентифікаційний код: _______________________
Телефон: _______________ Факс: _____________
3. Місце використання радіочастот: _______________________________
4. Номінали чи смуги радіочастот: ________________________________ __________________________________________________________________
(смуга випромінювання РЕЗ) 5. Особливі умови та правила використання радіочастот: __________________________________________________________________
6. Реєстраційний номер ліцензії: _______________
7. Дата видачі ліцензії: _______________________
8. Термін дії ліцензії: ________________________
Перший заступник Голови Державного _______________________
комітету зв'язку України, Голова підпис
Міжвідомчої комісії з питань
ліцензування використання радіочастот
М.П.
Додаток 2
до Інструкції про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності
ліцензій на використання радіочастот,
умови та правила здійснення цієї
діяльності і контролю за їх
дотриманням
Заява на видачу ліцензії на використання
радіочастот на території України
N _______ від __________
1. Заявник: ______________________________________________________
(найменування організації, фірми і т.д.) __________________________________________________________________
Місцезнаходження: ________________________________________________ __________________________________________________________________
Ідентифікаційний код підприємства: _______________________________
Телефон: ___________ Факс: _________
2. Місце здійснення діяльності: __________________________________
(місто, область, вся територія України) __________________________________________________________________
3. Вид зв'язку, для якого будуть використовуватись радіочастоти: __________________________________________________________________
4. Відомості про склад основного обладнання, яке буде
використовуватися для здійснення заявленого виду діяльності: _____ __________________________________________________________________
(тип, технічні характеристики, наявність сертифіката, ТУ та ін.)
5. Діапазон (номінал) та ширина смуги заявлених частот: __________ __________________________________________________________________
6. Заявлений строк діяльності: ___________________________________
Заявник _______________________
(підпис, прізвище)
М.П.вгору