Документ z0188-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.03.2019. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2018  № 1339


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2019 р.
за № 188/33159

Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання»

Відповідно до частини десятої статті 87 Повітряного кодексу України, абзацу третього пункту 133 Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України від 21 березня 2017 року № 1965-VIII, пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України «Правила сертифікації технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання», що додаються.

2. Управлінню системою авіаційної безпеки (Мачуський В.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної авіаційної служби України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 26 травня 2014 року № 214 «Про затвердження Правил сертифікації технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 червня 2014 року за № 619/25396.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державіаслужби

О. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра інфраструктури України

Голова Державної регуляторної служби УкраїниЮ. Лавренюк

К. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
авіаційної служби України
19 грудня 2018 року № 1339


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2019 р.
за № 188/33159

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ
«Правила сертифікації технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання»

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила встановлюють процедури, що застосовуються при сертифікації технічних засобів захисту цивільної авіації (далі - ЦА) від актів незаконного втручання (далі - АНВ), визначених в абзаці четвертому підпункту 1, абзаці другому підпункту 2 та підпункті 3 пункту 132 розділу IX Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації», для підтвердження їх відповідності вимогам законодавства, у тому числі авіаційних правил України, та видання відповідного сертифіката.

2. Ці Авіаційні правила поширюються на Державіаслужбу, а також суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва технічних засобів захисту ЦА від АНВ, під час сертифікації та видачі (отримання) сертифіката відповідності на технічні засоби захисту ЦА від АНВ.

3. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

власник сертифіката відповідності - виробник технічних засобів захисту ЦА від АНВ, який отримав в установленому законодавством порядку сертифікат відповідності;

сертифікат відповідності - документ, який видається виробнику згідно з цими Авіаційними правилами та свідчить про те, що технічні засоби захисту ЦА від АНВ відповідають вимогам законодавства, у тому числі авіаційних правил України;

технічні засоби захисту ЦА від АНВ - спеціальне обладнання, призначене для самостійного використання або використання як частини будь-якої системи для забезпечення захисту ЦА від АНВ.

II. Порядок подання та розгляду заяви на проведення сертифікації технічного засобу захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання

1. Розгляд заяви на проведення сертифікації технічного засобу захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання (далі - заява), складеної згідно з додатком 1 до цих Авіаційних правил, здійснюється у такому порядку:

прийняття заяви Державіаслужбою;

складання графіка проведення сертифікаційних робіт та письмове повідомлення заявника;

проведення робіт з установлення відповідності заявлених технічних засобів захисту ЦА від АНВ існуючим вимогам;

оформлення звіту за результатами сертифікації комісією та підготовка наказу про видачу або відмову у видачі сертифіката відповідності;

оформлення та видача сертифіката відповідності.

2. Виробник (далі - заявник) з метою отримання сертифіката відповідності на технічний засіб захисту ЦА від АНВ подає до Державіаслужби заяву та долучає до неї оригінали чи завірені копії (у тому числі в перекладі українською або англійською мовою) таких документів:

технічна та експлуатаційна документація на технічний засіб захисту ЦА від АНВ;

документ на технічний засіб захисту ЦА від АНВ, виданий відповідним повноважним органом, зокрема країни-виробника (за наявності);

сертифікат системи якості виробника;

документ про підтвердження реєстрації виробника в країні його місцезнаходження;

документ, що підтверджує серійність виробництва технічних засобів захисту ЦА від АНВ;

документ про відповідність технічного засобу захисту ЦА від АНВ санітарним, екологічним нормам та нормам радіаційної безпеки, що встановлені в Україні.

3. Підготовка заяви покладається на заявника, який є відповідальним за достовірність відомостей, викладених у заяві і документах, що до неї додаються.

4. Заява реєструється Державіаслужбою в день її надходження.

III. Проведення робіт з установлення відповідності

1. Комісія, створена на підставі наказу Державіаслужби, здійснює розгляд заяви та доданого пакета документів, складає графік проведення сертифікаційних робіт з урахуванням обсягу робіт, які необхідно здійснити для підтвердження відповідності технічних засобів захисту ЦА від АНВ встановленим вимогам, та доводить інформацію до заявника. Загальний строк проведення сертифікаційних робіт не може перевищувати шести місяців з дати реєстрації заяви у Державіаслужбі.

2. Під час визначення обсягу робіт щодо встановлення відповідності враховується наявність результатів перевірок з боку Європейської конференції цивільної авіації (далі - ЄКЦА) відповідності європейським стандартам. Технічні засоби, визнані ЄКЦА такими, що відповідають вимогам європейських стандартів, перевірці комісією Державіаслужби не підлягають.

3. Під час проведення робіт із встановлення відповідності здійснюється випробування технічних засобів захисту ЦА від АНВ. Випробування здійснюється лише щодо тих типів технічних засобів захисту ЦА від АНВ, що не підлягають процедурі визнання з боку ЄКЦА.

4. Сертифікаційні роботи щодо технічних засобів захисту ЦА від АНВ, які підлягають процедурі перевірок з боку ЄКЦА, проводяться комісією тільки після визнання з боку ЄКЦА їх відповідності європейським стандартам.

5. У процесі проведення робіт з установлення відповідності комісія застосовує стандартні еталони, тест-об’єкти.

6. Процедура випробування проводиться спеціально підготовленим персоналом заявника під контролем членів комісії.

7. Процедура випробування полягає у перевірці відповідності показників, отриманих під час випробовування, установленим вимогам законодавства, у тому числі авіаційних правил України, для відповідного типу технічних засобів захисту ЦА від АНВ.

8. Результати проведення процедури випробування оформлюються протоколом згідно з додатком 2 до цих Авіаційних правил та оцінюються однозначно - «відповідає», «не відповідає».

IV. Оформлення та видача сертифіката відповідності

1. Після завершення виконання cертифікаційних робіт, передбачених цими Авіаційними правилами, комісія складає звіт, у якому містяться результати встановлення відповідності, пропозиції щодо видачі або мотивованої відмови у видачі сертифіката відповідності на технічний засіб захисту ЦА від АНВ.

Підставою для відмови у видачі сертифіката відповідності є встановлення комісією невідповідності заявленого технічного засобу захисту ЦА від АНВ встановленим вимогам законодавства, у тому числі авіаційних правил України.

2. На підставі поданого комісією звіту Державіаслужба приймає рішення щодо видачі або мотивованої відмови у видачі сертифіката відповідності, яке оформлюється наказом.

3. Сертифікат відповідності на технічні засоби захисту ЦА від АНВ видається заявнику на кожну модель окремо.

4. Сертифікат відповідності оформлюється за зразком, наведеним у додатку 3 до цих Авіаційних правил.

Начальник управління
системою авіаційної безпеки


В. Мачуський


Додаток 1
до Авіаційних правил України
«Правила сертифікації технічних засобів
захисту цивільної авіації від актів
незаконного втручання»
(пункт 1 розділу II)

ЗАЯВА
на проведення сертифікації технічного засобу захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання


Додаток 2
до Авіаційних правил України
«Правила сертифікації технічних засобів
захисту цивільної авіації від актів
незаконного втручання»
(пункт 8 розділу III)

ПРОТОКОЛ


Додаток 3
до Авіаційних правил України
«Правила сертифікації технічних засобів
захисту цивільної авіації від актів
незаконного втручання»
(пункт 4 розділу IV)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІвгору