Документ z0185-95, поточна редакція — Редакція від 22.11.2008, підстава - z1095-08

                                                          
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ГЕОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
N 47/39/86 від 05.06.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 червня 1995 р.
за N 185/721

Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок обчислення і сплати платежів за спеціальне використання
надр при видобуванні корисних копалин
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації
N 666/544/224 ( z1095-08 ) від 23.10.2008 }

У зв'язку з прийняттям Кодексу України про надра ( 132/94-ВР)
і постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року
N 827 ( 827-94-п ) "Про затвердження переліків корисних копалин
загальнодержавного та місцевого значення" та з метою вдосконалення
діючої нормативної бази Н А К А З У Є М О:
{ Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства фінансів N 38/57/45 ( z0122-94 ) від
13.05.94, до якого вносились зміни } 1. Внести зміни і доповнення
до Інструкції про порядок обчислення і сплати платежів за
спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин,
затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції
України, Державного комітету України по геології і використанню
надр, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від
13 травня 1994 року N 38/57/45 ( z0122-94 ), що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головної
державної податкової інспекції України, Державного комітету
України по геології і використанню надр, Державного комітету
України по нагляду за охороною праці від 15 липня 1994 року
N 65/81/69 ( z0170-94 ) "Про внесення змін до Інструкції про
порядок обчислення і сплати платежів за спеціальне використання
надр при видобуванні корисних копалин".
Заступник Міністра фінансів,
начальник Головної державної
податкової інспекції України В.Н.Ільїн
Заступник Голови Держкомгеології
України І.М.Бобер
Заступник Голови Держнаглядохоронпраці Г.Ф.Солопов
{ Зміни і доповнення фактично втратили чинність у зв'язку з
втратою чинності Наказу Міністерства фінансів N 38/57/45
( z0122-94 ) від 13.05.94, до якого вносились зміни }

Затверджено
наказом Головної державної податкової
інспекції України, Державного комітету
України по геології і використанню надр
та Державного комітету України по
нагляду за охороною праці
від 5 червня 1995 року N 47/39/86
Зміни і доповнення
до Інструкції про порядок обчислення і сплати платежів за
спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин
( z0122-94 )
1. Пункт 1 викласти у такій редакції: "1. Інструкцію про порядок обчислення і сплати платежів за
спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин
(надалі - Інструкція) розроблено на підставі Кодексу України про
надра ( 132/94-ВР ), Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ), Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ) та постанов Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1994 року N 85 ( 85-94-п ) "Про затвердження
Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне використання
надр при видобуванні корисних копалин" та від 12 грудня 1994 року
N 827 ( 827-94-п ) "Про затвердження переліків корисних копалин
загальнодержавного та місцевого значення".
2. У пункті 4: слова "відшкодування витрат на проведення
геологорозвідувальних робіт" замінити словами "сплати відрахувань
за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету", а слова "за спеціальне використання прісних водних
ресурсів" виключити; доповнити пункт абзацом другим такого змісту: "Плата за спеціальне використання надр при видобуванні
корисних копалин не справляється за видобуті прісні підземні води.
Плата за спеціальне використання прісних підземних вод
справляється згідно з Порядком справляння плати за спеціальне
використання прісних водних ресурсів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 року N 75 ( 75-94-п )
"Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне
використання прісних водних ресурсів і тимчасових нормативів плати
за їх спеціальне використання".
3. Пункт 5 викласти у такій редакції: "5. Плата встановлюється за спеціальне використання надр при
видобуванні корисних копалин загальнодержавного і місцевого
значення. Розподіл корисних копалин на корисні копалини
загальнодержавного і місцевого значення визначено постановою
Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року N 827
( 827-94-п ) "Про затвердження переліків корисних копалин
загальнодержавного та місцевого значення".
4. Абзаци другий і третій пункту 6 викласти у такій редакції: "До погашених запасів належать як видобуті, так і залишені
невидобутими із надр (втрачені) балансові запаси корисної
копалини. До втрат корисних копалин у процесі видобування належать
всі види втрат в надрах, які діляться на загальношахтні та
експлуатаційні, де загальношахтні втрати - це втрати балансових
запасів корисної копалини, які знаходяться в охоронних ціликах
біля капітальних гірничих виробок, під будівлями, технічними
спорудами, водоймищами, а експлуатаційні втрати - це втрати
балансових запасів корисної копалини, які виникають безпосередньо
у процесі її видобування (в т.ч. і втрати з геологічних умов). До гідромінеральних ресурсів, за які справляється плата за
спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин,
належать підземні мінеральні, промислові, термальні води, ропа,
мінеральні грязі та мул".
5. Пункт 7 доповнити словами: "які здійснюють видобуток
корисних копалин".
6. Розділ III доповнити пунктом 9.1. такого змісту: "9.1. Від плати за спеціальне використання надр при
видобуванні корисних копалин звільняються землевласники і
землекористувачі, які здійснюють у встановленому порядку в межах
наданих їм у власність або користування земельних ділянок
видобуток корисних копалин місцевого значення для власних потреб. Під встановленим порядком розуміється необхідність отримання
користувачем надр спеціального дозволу (ліцензії) на користування
ділянкою надр та гірничого відводу. Землевласники і
землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право
без спеціальних дозволів (ліцензій) та гірничого відводу
видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні
копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до
двох метрів. Надра у користування для розробки родовищ торфу надаються без
надання гірничого відводу на підставі спеціальних дозволів
(ліцензій)".
7. Пункт 15 доповнити абзацем такого змісту: "Суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований у
податковій інспекції іншого району (міста), ніж місцезнаходження
родовища корисної копалини, подає копію розрахунку також у
податкову інспекцію, де він зареєстрований, з відміткою податкової
інспекції, яка прийняла оригінал розрахунку і копію платіжного
документа".
8. У пункті 24 слова "Республіки Крим" замінити словами
"Автономної Республіки Крим".
9. Пункт 25 викласти у такій редакції: "Плата за спеціальне використання надр при видобуванні
корисних копалин загальнодержавного значення в розмірі
40 відсотків перераховується платниками до державного бюджету і
60 відсотків - до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя, за місцезнаходженням родовища корисних
копалин, на розділ 16 Класифікації доходів і видатків Державного
та місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 16 липня 1992 року N 35 ( v0035201-92 ). Символ
звітності банку Державного бюджету - 53. Платежі за спеціальне використання надр при видобуванні
корисних копалин місцевого значення перераховуються до бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя за
місцезнаходженням родовища корисних копалин, на розділ 16
Класифікації доходів і видатків державного та місцевих бюджетів. Платежі за спеціальне використання надр при видобуванні
корисних копалин, що надходять до бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, розподіляються між
місцевими бюджетами різних рівнів відповідно Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими Радами народних депутатів".
10. У пункті 27 слова "Органи Державного комітету" замінити
словами "Державний комітет України" і слова "Верховна Рада
Республіки Крим, обласна, Київська і Севастопольська Ради народних
депутатів" замінити словами "Верховна Рада Автономної Республіки
Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські Ради народних
депутатів".
11. Пункт 30 та перше речення пункту 31 доповнити словами "за
місцезнаходженням родовища корисної копалини".
12. У пункті 31 слова "Міністерства охорони навколишнього
природного середовища" замінити словами "Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки".
13. Пункт 35 викласти у такій редакції: "Державні податкові інспекції мають право застосовувати до
підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції та
накладати адміністративні штрафи відповідно до Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ).
14. Пункти 36, 38, 41 виключити.
15. Пункт 40 викласти у такій редакції: "Суми донарахованих за результатами перевірок платежу, сум
недоїмки, а також сум штрафів та інших санкцій, передбачених
пунктом 7 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу
в Україні" ( 509-12 ) та іншим законодавством України, стягуються
з підприємств, організацій, незалежно від форм власності та
наслідків фінансово-господарської діяльності, у безспірному
порядку, а з громадян - за рішенням суду або за виконавчими
написами АО Таріусів".
16. Пункт 42 викласти у такій редакції: "Платники мають право оскаржити дії службових осіб державних
податкових інспекцій у порядку, встановленому чинним
законодавством України".
17. У зв'язку із виключенням пунктів 36, 38, 41 пункти 37,
39, 40, 42 вважати відповідно пунктами 36, 37, 38, 39.вгору