Документ z0185-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.03.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.12.2018  № 866


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2019 р.
за № 185/33156

Про затвердження Вимог до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини восьмої статті 5 Закону України «Про депозитарну систему України», з метою забезпечення захисту прав інвесторів та дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Вимоги до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, що додаються.

2. Департаменту регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.Ю.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.В.

Голова Комісії

Т. Хромаєв



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
13 грудня 2018 року № 866


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2019 р.
за № 185/33156

ВИМОГИ
до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги поширюються на депозитарні установи та іноземну фінансову установу, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), відповідає встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) вимогам і відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами (далі - номінальний утримувач) у разі укладення договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача (далі - Договір), внесення змін до нього.

Ці Вимоги розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про депозитарну систему України» та нормативно-правових актів Комісії щодо депозитарної діяльності.

2. Договір має складатися у формі паперового документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

3. Договір має передбачати обов’язок номінального утримувача щодо розкриття інформації у випадках, передбачених законом, та встановлення у передбаченому законодавством порядку обмежень щодо цінних паперів власника, права на які та права за якими обліковуються на рахунку (рахунках) в цінних паперах номінального утримувача, на підставі отриманих від депозитарної установи підтвердних документів.

II. Вимоги до Договору

1. Договір має містити:

дату та місце укладення;

реквізити сторін Договору;

предмет Договору;

права та обов’язки сторін;

тарифи на послуги та порядок розрахунків за надані послуги;

відповідальність сторін;

порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору;

строк дії Договору, порядок внесення змін, умови розірвання Договору та припинення його дії;

інші умови, що не суперечать законодавству.

2. Сторонами Договору є депозитарна установа та номінальний утримувач.

Реквізити сторін Договору мають містити повне найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для номінального утримувача - номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження) та банківські реквізити, серію, номер, дату видачі депозитарній установі ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи (для номінального утримувача - інформацію (реквізити) про дозвіл (ліцензію, авторизацію) на ведення відповідного виду діяльності особи, виданий (видану) в країні її реєстрації), відомості про контактні телефони та електронні адреси, інформацію про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір.

3. Предметом Договору є надання депозитарною установою послуг щодо відкриття та обслуговування рахунку (рахунків) у цінних паперах номінального утримувача, обліку на ньому цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, проведення депозитарною установою депозитарних операцій за рахунком (рахунками) у цінних паперах на підставі розпоряджень номінального утримувача та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надання депозитарною установою інших послуг у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616.

4. Права та обов’язки сторін:

1) Договір має передбачати такі обов’язки депозитарної установи:

відкрити номінальному утримувачу рахунок (рахунки) у цінних паперах протягом строку, встановленого Договором, після подання номінальним утримувачем документів, передбачених законодавством, у тому числі для проведення його ідентифікації та верифікації (якщо номінальний утримувач ще не був ідентифікований та верифікований депозитарною установою);

ознайомити номінального утримувача з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) депозитарної установи, які регламентують відносини номінального утримувача та депозитарної установи;

за наявності на дату відкриття номінальним утримувачем рахунку у цінних паперах номінального утримувача чинних указів Президента України, якими введено в дію певні рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, інформація щодо яких додається до таких рішень Ради національної безпеки і оборони України (далі - Указ), надати номінальному утримувачу відповідне повідомлення із зазначенням посилань на адреси веб-сторінок на веб-сайті Президента України, на яких розміщено відповідні Укази, у порядку, спосіб та формі, передбачені Договором;

здійснювати облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача;

здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах номінального утримувача шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком (рахунками) у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи;

у разі отримання інформації / встановлення факту щодо порушення номінальним утримувачем визначених законодавством України вимог до номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дня настання такої події припинити проведення облікових депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах номінального утримувача, крім незавершених операцій, розпорядження та/або документи за якими було отримано до настання такої події, та операцій, пов’язаних з переведенням цінних паперів, прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах іншого номінального утримувача або на рахунок в цінних паперах власника, який відкрито в цій або іншій депозитарній установі, до усунення номінальним утримувачем відповідних порушень або закриття його рахунку в цінних паперах в депозитарній установі, що має бути здійснено номінальним утримувачем протягом 90 календарних днів з дня настання зазначеної події;

надавати Центральному депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) та/або Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) інформацію щодо номінального утримувача, цінних паперів, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, та іншу інформацію, необхідну для виконання депозитарних операцій, у випадках та порядку, передбачених законодавством та внутрішніми документами Центрального депозитарію та/або Розрахункового центру;

зупиняти або обмежувати проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку (рахунках) в цінних паперах номінального утримувача на підставі відповідних рішень Комісії, прийнятих у зв’язку з порушенням вимог законодавства, у разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації у випадках, встановлених законом;

до завершення робочого дня, протягом якого отримано рішення стосовно обмеження / зняття обмеження прав на цінні папери конкретного власника, цінні папери якого обліковуються на рахунку у цінних паперах у номінального утримувача, повідомити номінального утримувача про необхідність встановлення/зняття обмеження стосовно цінних паперів цього власника та надати йому копію відповідного судового рішення або копію відповідного рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення/зняття обмеження у порядку, спосіб та формі, що передбачені Договором;

не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом надати номінальному утримувачу відповідне повідомлення із зазначенням посилання на адресу веб-сторінки на веб-сайті Президента України, на якій розміщено відповідний Указ, у порядку, спосіб та формі, що передбачені Договором;

складати та надавати номінальному утримувачу виписки з його рахунку (рахунків) у цінних паперах, інші інформаційні довідки, передбачені в Договорі, у строк та спосіб, визначені Договором;

протягом 5 робочих днів з дати початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи повідомити номінального утримувача у спосіб, визначений Договором, щодо необхідності закриття рахунку (рахунків) в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури;

закрити рахунок (рахунки) у цінних паперах у порядку, передбаченому Договором та законодавством;

2) Договір має передбачати такі обов’язки номінального утримувача:

призначити розпорядника (розпорядників) рахунку (рахунків) в цінних паперах;

дотримуватись вимог законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи, які регламентують відносини номінального утримувача та депозитарної установи;

надавати депозитарній установі документи та інформацію, передбачені законодавством України та внутрішніми документами депозитарної установи як обов’язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства України, зокрема з питань ідентифікації та верифікації клієнтів, у тому числі ідентифікації клієнтів номінального утримувача або клієнтів клієнта номінального утримувача;

дотримуватись (виконувати) вимог(и) законодавства, у тому числі законодавства України з питань застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), рішення про застосування яких приймаються державами з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян, суспільства та держави;

на запит депозитарної установи надати визначену Комісією інформацію про власників цінних паперів та належні їм цінні папери, права на які обліковуються на його рахунку (рахунках) в цінних паперах номінального утримувача, у разі складення реєстру власників іменних цінних паперів у встановлених законодавством випадках;

розкривати інформацію щодо клієнта номінального утримувача або клієнтів клієнта номінального утримувача та про проведені депозитарні операції за їх рахунками у випадках та порядку, передбачених законодавством України;

надавати депозитарній установі щокварталу не пізніше 10 (включно) числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформацію щодо власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше статутного капіталу акціонерних товариств, які є українськими емітентами) станом на останній робочий день звітного кварталу за формою, встановленою депозитарною установою;

у разі настання факту порушення встановлених законодавством України вимог до номінального утримувача не пізніше 3 робочих днів з дня його настання повідомити про це депозитарну установу та протягом 90 календарних днів вчинити дії щодо його усунення або здійснити закриття свого рахунку (рахунків);

встановлювати обмеження щодо цінних паперів власника, права на які та права за якими обліковуються на рахунку (рахунках) в цінних паперах номінального утримувача, на підставі отриманих від депозитарної установи підтвердних документів;

протягом 60 календарних днів з дати початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку (рахунків) в цінних паперах;

надавати депозитарній установі інформацію, необхідну для виконання депозитарних операцій за рахунком (рахунками) у цінних паперах номінального утримувача, пов’язану з розрахунками за правочинами щодо цінних паперів, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, яка передбачена вимогами законодавства України та внутрішніми документами Центрального депозитарію та/або Розрахункового центру;

3) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права депозитарної установи:

надавати номінальному утримувачу додаткові послуги, зокрема з реалізації прав за цінними паперами клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача;

закрити рахунок (рахунки) у цінних паперах номінального утримувача, на якому (яких) відсутні права на цінні папери, без розпорядження номінального утримувача про закриття рахунку (рахунків) в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення ним діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи;

4) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права номінального утримувача:

призначити керуючого (керуючих) рахунком (рахунками) у цінних паперах;

отримувати від депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку (рахунках) у цінних паперах;

5) Договором можуть встановлюватися інші права та обов’язки сторін, що не суперечать законодавству про депозитарну систему, у тому числі цим Вимогам.

5. Договір має містити умови щодо порядку виплати доходів, отриманих депозитарною установою на користь клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача за результатами проведених корпоративних операцій емітента.

6. У Договорі має зазначатися порядок закриття рахунку (рахунків) в цінних паперах. Обов’язковою умовою закриття рахунку (рахунків) в цінних паперах має бути відсутність в обліку цінних паперів, прав на цінні папери.

7. Договір має встановлювати:

форму та спосіб обміну між номінальним утримувачем та депозитарною установою розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надаються у зв’язку з виконанням сторонами Договору;

спосіб підтвердження достовірності підпису на розпорядженні номінального утримувача.

8. Під час укладення Договору кожна зі сторін має надати іншій стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов’язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір.

Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів




І. Курочкіна



вгору