Документ z0183-06, перша редакція — Прийняття від 23.11.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
23.11.2005 N 1044
( z0179-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2006 р.
за N 183/12057

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності 5-НКРЕ
"Звіт про розрахунки за спожиту
електричну енергію"
( ze179-06 )

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкти підприємницької
діяльності, що мають ліцензію на постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, незалежно від форм власності та
підпорядкування.
1.2. Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності
та терміни подання її до Національної комісії регулювання
електроенергетики України (далі - НКРЕ). Подання до НКРЕ звітності здійснюється з метою перевірки та
аналізу ліцензованої діяльності в ринкових умовах, виявлення
порушень ліцензованої діяльності та їх усунення, а також для
врахування звітних даних при встановленні або перегляді тарифів.
1.3. Інструкція розроблена відповідно до: Господарського кодексу України ( 436-15 ); Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ); Указу Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України"; Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15/1 ( z0433-96 ) і
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.08.96 за
N 433/1458 (із змінами та доповненнями); інших нормативно-правових актів, якими регулюється
ліцензована діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
2. Порядок та терміни подання інформації
2.1. Форму звітності 5-НКРЕ подають до НКРЕ та відповідного
територіального представництва (далі - ТП НКРЕ) ліцензіати, які
здійснюють підприємницьку діяльність з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом, щомісяця до 20 числа місяця,
наступного після звітного періоду, на паперових носіях за адресою:
03680, м.Київ, вул.Смоленська, 19, та електронною поштою за
адресою: fa5@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний
шаблон звіту.
2.2. Звітним періодом є календарний місяць.
2.3. Звіт підписується керівником організації, головним
бухгалтером, відповідальною особою, яка його складає, та
скріплюється печаткою.
2.4. ТП НКРЕ контролює надання форми у встановлені терміни,
перевіряє дані, аналізує правильність заповнення та повноту даних,
що надаються, повідомляє ліцензіатів щодо виявлених помилок та
вимагає їх усунення.
3. Пояснення щодо заповнення форми звітності 5-НКРЕ (місячна)
3.1. У рядку 01 "Заборгованість споживачів за спожиту
електричну енергію - на початок року" зазначається вартість
електричної енергії, спожитої споживачем станом на початок
календарного року, але за яку не сплачено згідно з укладеними
договорами постачання електричної енергії. Заборгованість на
початок календарного року переноситься з останнього звіту за
попередній рік з рядка показника "Заборгованість споживачів за
спожиту електричну енергію на кінець звітного періоду" та не може
змінюватись протягом звітного року.
3.2. У рядку 02 "Заборгованість споживачів за спожиту
електричну енергію - на початок місяця" зазначається вартість
електричної енергії, спожитої споживачем станом на початок
звітного місяця, але за яку не сплачено згідно з укладеними
договорами постачання електричної енергії.
3.3. У рядку 03 "Обсяг спожитої електроенергії - за звітний
місяць" наводиться обсяг спожитої електричної енергії споживачами
протягом звітного місяця.
3.4. У рядку 04 "Обсяг спожитої електроенергії - з початку
року" наводиться обсяг спожитої електричної енергії споживачами за
період з початку календарного року до кінця звітного місяця.
3.5. У рядку 05 "Вартість спожитої електроенергії - за
звітний місяць" наводиться вартість спожитої електричної енергії
споживачами протягом звітного місяця.
3.6. У рядку 06 "Вартість спожитої електроенергії - з початку
року" наводиться вартість спожитої електричної енергії споживачами
за період з початку календарного року до кінця звітного місяця.
3.7. У рядку 07 "Оплата спожитої електроенергії - за звітний
місяць, усього" зазначається сума коштів, що надійшла виключно від
споживачів за електричну енергію протягом звітного місяця на
основний та додатковий поточні рахунки із спеціальним режимом
використання. У показник "Оплата спожитої електроенергії ....." не
можуть бути включені інші види оплати.
3.8. У рядку 08 "Оплата спожитої електроенергії - за звітний
місяць, усього - у тому числі на основний поточний рахунок із
спеціальним режимом використання" зазначаються кошти, що надійшли
від споживачів за електричну енергію протягом звітного місяця
виключно на основний поточний рахунок із спеціальним режимом
використання.
3.9. У рядку 09 "Оплата спожитої електроенергії - за звітний
місяць, у тому числі інші рахунки" зазначаються кошти, що надійшли
від споживачів протягом звітного місяця на інші рахунки.
3.10. У рядку 10 "Оплата спожитої електроенергії - з початку
року, усього" зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів
за електричну енергію за період з початку календарного року до
кінця звітного місяця на основний та додаткові поточні рахунки із
спеціальним режимом використання.
3.11. У рядку 11 "Оплата спожитої електроенергії - з початку
року, усього" зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів
за електричну енергію за період з початку календарного року до
кінця звітного місяця виключно на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання.
3.12. У рядку 12 "Оплата спожитої електроенергії - з початку
року" зазначаються кошти, що надійшли від споживачів електричної
енергії за період з початку календарного року до кінця звітного
місяця на інші рахунки.
3.13. У рядку 13 "Заборгованість споживачів за спожиту
електричну енергію на кінець звітного періоду" зазначається
вартість електричної енергії, спожитої споживачем станом на кінець
звітного періоду, але за яку не сплачено, згідно з укладеними
договорами постачання електричної енергії.
3.14. Усі дані наводяться за видами діяльності та основних
споживачів, указаних у колонках 2-16, з урахуванням податку на
додану вартість.
3.15. За межами шаблону (у рядку 46 листа XLS) зазначається
списання безнадійної заборгованості за місяцями у розрізі
категорій споживачів.
3.16. У рядку Примітка до графи 16 "інші споживачі" (рядок 47
листа XLS) зазначається сума нарахованих і відшкодованих пільг та
субсидій.
4. Порядок виправлення звітних даних
4.1. Якщо у звітності поточного року при перевірках та в
інших випадках виявлені помилки у звітних даних, то виправлення
здійснюється у звітах за той період (місяць, квартал і т.д.), у
якому були допущені помилки, а також у підсумкових даних цього
звіту (з початку місяця, кварталу, року) та всіх наступних звітах.
Усі розбіжності та виправлення мають бути відображені в примітках
до звіту (рядок 48 листа ХLS).
4.2. НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із
змінами законодавства України та з метою удосконалення звітності
та поліпшення роботи НКРЕ і ліцензіатів.
Начальник управління ліцензійного
контролю та територіальних
представництв К.Красюквгору