Документ z0182-03, попередня редакція — Редакція від 24.04.2006, підстава - z0431-06
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.02.2003 N 68
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2003 р.
за N 182/7503

Про затвердження форми розрахунку податкових
зобов'язань щодо сплати консолідованого податку
на прибуток підприємства та Порядку його складання,
а також форми повідомлення платника податку
про прийняття рішення щодо сплати консолідованого
податку на прибуток підприємства

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної податкової адміністрації
N 599 ( z1240-03 ) від 15.12.2003
N 92 ( z0267-04 ) від 16.02.2004
N 169 ( z0431-06 ) від 31.03.2006 }
З метою забезпечення виконання підпункту 2.1.3 пункту 2.1
статті 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму розрахунку податкових зобов'язань щодо
сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, Порядок
складання розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати
консолідованого податку на прибуток підприємства, форму
повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати
консолідованого податку на прибуток підприємства, що додаються.
2. Начальнику Головного управління методології
Піхоцькому В.Ф. в установлений термін подати цей наказ до
Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
3. Начальнику Головного управління громадських зв'язків та
масово-роз'яснювальної роботи Косарчуку В.П. забезпечити
оприлюднення цього наказу через засоби масової інформації.
4. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у триденний
термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції
України забезпечити його тиражування та надсилання державним
податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях,
м. Києві та м. Севастополі.
5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Державної
податкової адміністрації України від 07.08.97 року N 284
( z0309-97 ) "Про затвердження Порядку нарахування та сплати
консолідованого податку на прибуток", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 року за N 309/2113.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної податкової адміністрації України Оперенка Г.М.
Голова Ю.Ф.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
10.02.2003 N 68
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2003 р.
за N 182/7503

ПОРЯДОК
складання розрахунку податкових зобов'язань
щодо сплати консолідованого податку
на прибуток підприємства

1. Цей Порядок розроблений на підставі норм Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (зі
змінами та доповненнями) (далі - Закон).
2. Порядок застосовується всіма платниками податку на
прибуток підприємств (далі - платники податку), які мають філії,
відділення та інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної
особи (далі - філії) та в установленому порядку перейшли на
консолідовану сплату податку на прибуток.
3. Розрахунок заповнюється платником податку. У розрахунку зазначаються усі передбачені в ньому показники.
У разі незаповнення того чи іншого рядка через відсутність
операції (суми) цей рядок прокреслюється. Розрахунок заповнюється
засобами, які забезпечують вільне читання тексту (цифр) та
збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання
звітності. Заповнення олівцем не дозволяється. У розрахунку не повинно бути підчисток, помарок, виправлень,
дописок і закреслень (крім передбачених формою розрахунку). Починаючи з податкового періоду - перший квартал 2006 року,
розрахунок заповнюється в гривнях, без копійок, з відповідним
округленням за загальновстановленими правилами. { Абзац четвертий
пункту 3 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 169 ( z0431-06 ) від 31.03.2006 } Дані, наведені в розрахунку, повинні відповідати правилам
податкового обліку (звітності). Достовірність даних підтверджується підписами керівника та
головного бухгалтера платника податку та засвідчується печаткою.
4. Розрахунок подається філією до податкових органів за своїм
місцезнаходженням у терміни, встановлені чинним законодавством. Податкова звітність може бути надана податковому органу за
добровільним рішенням платника податків в електронній формі за
умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.
( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 92 ( z0267-04 ) від 16.02.2004 )
5. Розрахунок подається незалежно від того, виникло у
звітному періоді консолідоване податкове зобов'язання чи ні.
6. Податковий орган не приймає до розгляду розрахунок, що не
відповідає зазначеним вище вимогам або: містить текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок
пошкодження аркушів, залиття чорнилом чи внаслідок інших причин; не підтверджений підписами керівника підприємства та
головного бухгалтера та не завірений печаткою платника податку.
7. Розрахунок заповнюється наростаючим підсумком з початку
звітного (податкового) року.
8. З метою визначення суми консолідованого податку на
прибуток платник податку веде узагальнювальний облік валових
витрат та амортизаційних відрахувань філій відповідно до порядку
їх нарахування, встановленого Законом ( 334/94-ВР ). Дані обліку новостворених філій враховуються при розрахунку
консолідованого податку, починаючи з того звітного (податкового)
періоду, коли вони були створені.
9. Сума податку на прибуток філій за відповідний звітний
(податковий) період визначається розрахунково, виходячи із
загальної суми консолідованого податку, нарахованого платником
податку та розподіленої пропорційно до питомої ваги суми валових
витрат філій та амортизаційних відрахувань, нарахованих по
основних фондах такого платника податку, які розташовані за
місцезнаходженням філій, у загальній сумі валових витрат та
амортизаційних відрахувань цього платника податку. У разі, якщо до переходу на консолідовану сплату податку на
прибуток за результатами господарської діяльності філії мали
від'ємне значення об'єкта оподаткування, то таке від'ємне значення
враховується в порядку, передбаченому Законом ( 334/94-ВР ).
10. Якщо платником податку самостійно виявлено помилки, що
містяться у раніше поданому розрахунку, то відповідно до пункту
5.1 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон N 2181) такий платник має право
подати уточнюючий розрахунок або зазначити уточнені показники в
додатках до розрахунку (складених за формою уточнюючого
розрахунку) за будь-який наступний податковий період, протягом
якого були виявлені такі помилки. Якщо такий платник податку подає новий (звітний) розрахунок з
виправленими показниками до закінчення граничного строку подання
податкової звітності за такий звітний період, то штрафні санкції,
передбачені пунктом 17.2 статті 17 Закону N 2181 ( 2181-14 ), не
застосовуються. Платник податку, який до початку його перевірки податковим
органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання
минулих податкових періодів, повинен уточнити свої податкові
зобов'язання у відповідності до пункту 5.1 статті 5 і пункту 17.2
статті 17 Закону N 2181 ( 2181-14 ). ( Порядок доповнено пунктом 10 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 599 ( z1240-03 ) від 15.12.2003 )
11. Відповідальність за своєчасне та повне внесення сум
податку до бюджетів за місцезнаходженням філії несе платник
податку у порядку, встановленому законом.
Начальник Головного
управління методології В.Ф.Піхоцький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
10.02.2003 N 68

Штамп підприємства
До державної податкової адміністрації (інспекції) у ______________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
платника податку про прийняття рішення
щодо сплати консолідованого податку
на прибуток підприємства

1. Повне найменування _______________________________________ _________________________________________________________________
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ------------------------- -------------------------
3. Місцезнаходження _________________________________________ _________________________________________________________________
4. Документ, що засвідчує прийняття рішення щодо сплати
консолідованого податку на прибуток (назва, номер, дата) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Перелік філій, відділень та інших відокремлених
підрозділів платника податку:
----------------------------------------------------------------------- | N | Повна | Ідентифі- | N | Місцезна- | Місцезнаходження | |з/п | назва | каційний | поточного | ходження | органу державної | | | філії | код | рахунку, | філії | податкової служби,| | | | філії | код банку, | (адреса, | де знаходиться на | | | | | в якій | номери | обліку філія | | | | | обслуго- | телефонів)| | | | | | вується | | | | | | | філія | | | |----+-------+-----------+------------+-----------+-------------------| |----+-------+-----------+------------+-----------+-------------------| |----+-------+-----------+------------+-----------+-------------------| -----------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ___________________ (Прізвище, ініціали)
М. П. Одержано "___" _______ 20 __ р.

Начальник Головного управління
методології В.Ф.Піхоцький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
10.02.2003 N 68

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, ДПА )

----------------------------------------------------------------------- |1| РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ | |Звітний | | | ЩОДО СПЛАТИ КОНСОЛІДОВАНОГО ПОДАТКУ |-----+-----------------------| | | НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА | |Звітний новий | | | |-----+-----------------------| | | | |Уточнюючий | ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- |2| Податковий період 200__ року --- квартал --- півріччя | | | --- --- --- --- --- | | | --- 3 квартали --- 11 місяців * --- річна | ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- |3| Повна назва платника податку та його | |Юридична особа | | | місцезнаходження ___________________ |---| | | | ____________________________________ |---|інша категорія платника| | | | | | ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- |4|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Код виду економічної | | | діяльності (КВЕД) | | | ------------------- ---------------| | | ------------------- ---------------| ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- |5| Назва філії та її | Поштовий індекс ---------| | | місцезнаходження____________________ |--------------------------| | | ____________________________________ | Телефон_______ | | | | Електронна адреса E-mail ___________ |----------------+---------| | | | Факс__________ | | ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- | | | |6| До державної податкової інспекції (адміністрації) в ____________| | | _________________________________________________________________| -----------------------------------------------------------------------
Одиниця виміру: грн, без копійок, з відповідним
округленням за загальновстановленими правилами (починаючи з
податкового періоду - перший квартал 2006 року).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Назва філії |Валові |Аморти- | Всього | Питома вага |Податкове | Податкове | Податкове | Податкове | |з/п | |витрати|заційні | (гр. 3 + |валових витрат і|зобов'я- |зобов'язання з|зобов'язання з|зобов'язання з| | | | |відраху-| гр. 4) | амортизаційних |зання з | податку на | податку на | податку на | | | | | вання | | відрахувань |консолі- | прибуток | прибуток | прибуток | | | | | | | філії у |дованого | підприємства | підприємства | підприємства | | | | | | | загальних |податку на|(гр. 6 х гр. 7|за попередній | за останній | | | | | | |валових витратах| прибуток | р.1 : 100) | податковий | календарний | | | | | | |і амортизаційних|підприєм- | | період | квартал | | | | | | | відрахуваннях | ства | |поточного року| звітного | | | | | | |платника податку| | | | періоду | | | | | | |(гр.5 /гр.5 р.1)| | | | (гр. 8 - | | | | | | | (%) | | | | гр. 9) | |----+------------+-------+--------+----------+----------------+----------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----+------------+-------+--------+----------+----------------+----------+--------------+--------------+--------------| | 1 |У цілому по | | | | 100 | | X | X | X | | |підприємству| | | | | | | | | |----+------------+-------+--------+----------+----------------+----------+--------------+--------------+--------------| | 2 |За місцез- | | | | | X | | | | | |находженням | | | | | | | | | | | філії | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Самостійне виправлення помилок: **
------------------------------------------------------------------ | A |Нараховано податку за даними раніше поданого | | | |розрахунку, що уточнюється (гр. 10 розрахунку, | | | |що уточнюється) | | |---+------------------------------------------------+-----------| | B |Сума податку (недоплата), яка збільшує податкове| | | |зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки за| | | |____________ 200_ рік (року), якщо гр. 10 > | | | |р. А (гр. 10 - р. А) | | |---+------------------------------------------------+-----------| | C |Сума штрафу від суми недоплати (р. В х "розмір | | | |штрафу" : 100) | | |---+------------------------------------------------+-----------| | D |Сума податку (переплата), яка зменшує податкове | | | |зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки за| | | |____________ 200_ рік (року), якщо гр. 10 < | | | |р. А (р. А - гр. 10) | | ------------------------------------------------------------------
--------------- ** Заповнюється у разі уточнення показників розрахунку
відповідно до пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон N 2181).
Сума штрафу (рядок С) нараховується платником самостійно згідно із
пунктом 17.2 статті 17 Закону N 2181. Відповідно до частини третьої пункту 5.1 статті 5 та
підпункту "б" пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181 ( 2181-14 ) до
цього розрахунку додається(ються) уточнюючий(і) розрахунок(ки) за
"_________" (минулий(і) період(и)).
Дата подання розрахунку "___"___________ 200__ року
Наведена інформація є вірною
Керівник підприємства_____________________ (прізвище) М.П.
(підпис) Головний бухгалтер ________________________ (прізвище)
(підпис)
Керівник філії _____________________________(прізвище)
(підпис)
Ця частина розрахунку заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)
------------------------------------------------------------------------------------------- |Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності | |Дата "_____"__________________200___ року | | __________________________________________________________________________________ | | Службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | За результатами перевірки розрахунку: | |-----------------------------------------------------------------------------------------| |складено акт від "_____"_____________200___року | порушень (помилок) не виявлено | |N__________ | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | (непотрібне закреслити) | |-----------------------------------------------------------------------------------------| |"_____"_________________ 200___року __________________________________________ | | Службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) | -------------------------------------------------------------------------------------------
{ Форма із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації N 599 ( z1240-03 ) від 15.12.2003, N 169
( z0431-06 ) від 31.03.2006 }
Начальник Головного
управління методології В.Ф.Піхоцькийвгору