Документ z0181-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.11.2012, підстава - z1827-12

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
23.11.2005 N 1044
( z0179-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2006 р.
за N 181/12055
{ Документ втратив чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
N 1259 ( z1827-12 ) від 04.10.2012 }
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності 3-НКРЕ
"Звіт про сплату постачальників електричної
енергії за користування місцевими
(локальними) електромережами"
( zc179-06 )

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкти підприємницької
діяльності, які мають ліцензію з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами, незалежно від форм
власності та підпорядкування.
1.2. Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності
та терміни надання її до Національної комісії регулювання
електроенергетики України (далі - НКРЕ). Надання до НКРЕ звітності здійснюється з метою перевірки та
аналізу ліцензованої діяльності в ринкових умовах, виявлення
порушень ліцензованої діяльності та їх усунення, а також
врахування звітних даних при встановленні або перегляді тарифів.
1.3. Інструкція розроблена відповідно до: Господарського кодексу ( 436-15 ); Законів України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про
державну статистику" ( 2614-12 ); Указу Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України"; Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15
( z0408-96 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
26.07.96 за N 408/1433 (із змінами та доповненнями); інших нормативно-правових актів, якими регулюється
ліцензована діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами.
2. Порядок та терміни надання інформації
2.1. Один екземпляр форми звітності 3-НКРЕ надають ліцензіати
щоквартально до 20 числа місяця, наступного після звітного
періоду, до НКРЕ поштою на паперовому носії за адресою: 03680,
м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за адресою:
fa3@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту.
Другий примірник цієї форми на паперовому носії - у відповідне
територіальне представництво (далі - ТП НКРЕ) за місцезнаходженням
ліцензіата.
2.2. Звітним періодом є календарний квартал.
2.3. ТП НКРЕ контролює надання форми в установлені терміни,
перевіряє дані, аналізує правильність заповнення та повноту даних,
що надаються, сповіщає ліцензіатів щодо виявлених недоліків та
вимагає їх усунення.
3. Пояснення щодо заповнення форми звітності 3-НКРЕ
(квартальна)
3.1. У графі А "Постачальник електричної енергії" указується
назва постачальника, який використовує мережі ліцензіата з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами і платить за її передачу.
3.2. У графі Б "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ" указується
ідентифікаційний код підприємства-постачальника електричної
енергії, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання
електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом, в
Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.
3.3. У графі В "Клас напруги" указується клас напруги, до
якого належить споживач електричної енергії.
3.4. У графі 1 "Тариф на передачу електроенергії з ПДВ"
указується тариф на передачу електричної енергії, затверджений
відповідною постановою НКРЕ, з урахуванням податку на додану
вартість (далі - ПДВ).
3.5. У графі 2 "Обсяг переданої електроенергії" указується
обсяг електричної енергії, який передається мережами ліцензіата за
договорами з постачальниками та за який сплачується плата за
передачу електричної енергії.
3.6. У графі 3 "Вартість передачі електроенергії" указується
сума коштів, яка повинна бути сплачена ліцензіату за використання
його мереж.
3.7. У графі 4 "у тому числі - ПДВ" указується величина
податку на додану вартість.
3.8. У графі 5 "Заборгованість на початок звітного періоду"
зазначається сума коштів, яку заборгували ліцензіату постачальники
у зв'язку з неповною оплатою суми за передачу електричної енергії
за станом на початок звітного кварталу. Зазначена сума
заборгованості переноситься із звіту за попередній звітний період
показника "Заборгованість на кінець звітного періоду".
3.9. У графі 6 "Оплата за передачу електроенергії - усього"
зазначається сума коштів, що надійшла від постачальників за
передачу електричної енергії мережами ліцензіата протягом звітного
кварталу всіма видами платежів.
3.10. У графі 7 "у тому числі - коштами" зазначається сума
грошових коштів, що надійшла від постачальників за передачу
електричної енергії мережами ліцензіата протягом звітного кварталу
тільки грошовими коштами.
3.11. У графі 8 "у тому числі - взаємозаліками" зазначається
сума коштів, що надійшла від постачальників за передачу
електричної енергії мережами ліцензіата протягом звітного кварталу
шляхом проведення взаємозаліків.
3.12. У графі 9 "у тому числі - векселями" зазначається сума
коштів, що надійшла від постачальників за передачу електричної
енергії мережами ліцензіата протягом звітного кварталу шляхом
вексельних розрахунків.
3.13. У графі 10 "у тому числі - інша" зазначається сума
коштів, що надійшла від постачальників за передачу електричної
енергії мережами ліцензіата протягом звітного кварталу іншими
видами платежів.
3.14. У графі 11 "Заборгованість на кінець звітного періоду"
зазначається сума коштів, яку заборгували ліцензіату постачальники
у зв'язку з неповною оплатою суми за передачу електричної енергії
за станом на кінець звітного кварталу. Зазначена сума
заборгованості розраховується як різниця між вартістю споживання
та сплаченої електричної енергії з урахуванням заборгованості на
початок звітного періоду.
3.15. Дані за результатами розрахунків постачальників
електричної енергії вказуються за звітний квартал, а підсумкові
дані (графа "Разом") - за звітний період та наростаючим підсумком
з початку року. Значення цих показників збігається із значеннями
рядка 023 форми 13-НКРЕ ( zl179-06 ). Значення показника "Обсяг переданої електричної енергії" за
звітний квартал та з початку року має відповідати підсумку
показника графи 1 рядка 555 форми 4-НКРЕ "Транспортування
електроенергії" ( zd179-06 ) за відповідний період.
3.16. Усі дані вказуються з урахуванням ПДВ.
3.17. Форма підписується керівником організації, головним
бухгалтером, виконавцем і скріплюється печаткою.
4. Порядок виправлення звітних даних
4.1. Якщо у звітах поточного року при перевірках та в інших
випадках виявлена недостовірність звітних даних, то їх виправлення
робиться у звітах за той період (квартал), у якому були допущені
помилки, а також у наростаючих підсумкових даних цього звіту (з
початку року). Усі розбіжності та виправлення мають бути
відображені в поясненнях до звіту.
4.2. НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із
змінами законодавства України та з метою поліпшення роботи НКРЕ та
ліцензіатів.
Начальник управління ліцензійного
контролю та територіальних
представництв К.Красюквгору