Документ z0180-98, поточна редакція — Редакція від 08.10.2013, підстава - z1607-13

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 284 від 18.02.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
19 березня 1998 р.
за N 180/2620

Про затвердження Порядку передачі Фонду
державного майна України часток (паїв,
акцій), що належать державі, у статутних
капіталах суб'єктів господарювання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 1102 ( z0420-99 ) від 11.06.99
N 1166 ( z0788-04 ) від 15.06.2004
N 1598 ( z1062-09 ) від 12.10.2009
N 830 ( z0747-11 ) від 01.06.2011
N 2146 ( z1607-13 ) від 02.09.2013 }

{ У тексті наказу та Порядку, затвердженому наказом слова
"цілісний майновий комплекс" і "Департамент інвестиційних
проектів та майна за кордоном" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "цілісний (єдиний) майновий комплекс"
і "Управління міждержавних майнових відносин та
інвестиційної діяльності" у відповідних відмінках згідно
з Наказом Фонду державного майна N 2146 ( z1607-13 ) від
02.09.2013 }

З метою захисту майнових прав держави та організації обліку
часток (паїв, акцій), вилучених або не врахованих при проведенні
оцінки цілісних (єдиних) майнових комплексів під час приватизації
державних (орендних) підприємств згідно з Методикою оцінки майна
( 1891-2003-п ), Н А К А З У Ю: { Преамбула в редакції Наказу Фонду державного майна N 1166
( z0788-04 ) від 15.06.2004 }
1. Затвердити Порядок передачі Фонду державного майна
України часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних
капіталах суб'єктів господарювання. { Пункт 1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1598
( z1062-09 ) від 12.10.2009 }
2. Управлінню міждержавних майнових відносин та інвестиційної
діяльності вжити заходів щодо реєстрації зазначеного Порядку в
Міністерстві юстиції України. 3. Представникам регіональних відділень та структурних
підрозділів центрального апарату Фонду державного майна України,
які беруть участь у роботі комісій з приватизації
(корпоратизації), письмово доводити до відома керівників державних
(орендних) підприємств, що приватизуються (корпоратизуються),
зазначений Порядок ( z0180-98 ). { Пункт 3 в редакції Наказу Фонду
державного майна N 1166 ( z0788-04 ) від 15.06.2004; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1598
( z1062-09 ) від 12.10.2009 } 4. Регіональним відділенням та підрозділам центрального
апарату Фонду державного майна України в наказах про створення
публічного акціонерного товариства окремим пунктом зазначати, що
вкладення, які були вилучені при проведенні оцінки цілісного
(єдиного) майнового комплексу підприємства, передаються до
Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної
діяльності відповідно до цього Порядку. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного
майна N 1598 ( z1062-09 ) від 12.10.2009, N 2146 ( z1607-13 ) від
02.09.2013 }
( Пункт 5 вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна
N 1166 ( z0788-04 ) від 15.06.2004 )
6. Скасувати наказ Фонду державного майна України від
19.07.94 N 437 ( v0437224-94 ). 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Фонду Крюкова В.І.
Т.в.о.Голови Фонду О.Бондар
Затверджено
Наказ Фонду державного майна
України 18.02.98 N 284
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 1998 р.
за N 180/2620
Порядок
передачі Фонду державного майна України часток
(паїв, акцій), що належать державі, у статутних
капіталах суб'єктів господарювання
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1598 ( z1062-09 ) від 12.10.2009 }
{ У тексті Порядку слова "в майні суб'єктів підприємницької
діяльності", "суб'єкт підприємницької діяльності",
"термін", "екземпляри" в усіх відмінках та числах
замінено відповідно словами "у статутних капіталах
суб'єктів господарювання", "суб'єкт господарювання",
"строк", "примірники" у відповідних відмінках та числах
згідно з Наказом Фонду державного майна N 1598
( z1062-09 ) від 12.10.2009 }

1. Цей Порядок визначає механізм передачі часток (паїв,
акцій), які залишилися за державним підприємством відповідно до
статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 31.12.92 N 24-92
( 24-92 ) "Про впорядкування діяльності суб'єктів господарювання,
створених за участю державних підприємств" та вартість яких
вилучена в процесі приватизації (корпоратизації) з чистої вартості
цілісного (єдиного) майнового комплексу відповідно до пункту 31
Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п ), або не врахована в
балансі підприємства на дату оцінки. Частки (паї, акції), які не були передані державним органам
приватизації відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від
31.12.92 N 24-92 ( 24-92 ) "Про впорядкування діяльності суб'єктів
господарювання, створених за участю державних підприємств",
підлягають передачі Фонду відповідно до цього Порядку". { Пункт 1 в редакції Наказів Фонду державного майна N 1166
( z0788-04 ) від 15.06.2004, N 1598 ( z1062-09 ) від 12.10.2009 }
2. Порядок не поширюється на частки (паї, акції) комерційних
банків, придбані державним (орендним) підприємством до втрати
чинності Декрету Кабінету Міністрів України від 30.04.93 р.
N 45-93 (до 25.03.94 р.). 3. Частки (паї, акції) комерційних банків, придбані державним
підприємством після втрати чинності вищезазначеного Декрету (після
25.03.94 р.), підлягають передачі Фонду державного майна України
(далі - Фонд) відповідно до цього Порядку. 4. Передача Фонду часток (паїв, акцій) відбувається в
місячний строк після видання наказу про створення акціонерного
товариства. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1598 ( z1062-09 ) від 12.10.2009 } 5. Передача часток (паїв, акцій) оформлюється щодо кожного
внеску окремо Актом приймання-передачі між Фондом та
підприємством, що приватизується, або створеним в процесі
приватизації (корпоратизації) акціонерним товариством (додаток 1).
Акт складається в трьох примірниках та підписується уповноваженими
особами сторін. Підписаний Акт є підставою для списання з балансу
підприємства вартості зазначених у Акті акцій (часток, паїв).
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного
майна N 1102 ( z0420-99 ) від 11.06.99, N 1598 ( z1062-09 ) від
12.10.2009 } 6. До Акта додається пакет документів, що включає: - бухгалтерські та банківські документи, що підтверджують
здійснення внеску до статутного капіталу суб'єкта господарювання
(копії платіжних доручень, акти приймання-передачі майна до
статутного фонду та ін.); - установчі документи суб'єкта господарювання, до статутного
капіталу якого здійснено внесок, протоколи зборів засновників
(учасників, акціонерів) за час існування цього суб'єкта та ін.; - підтвердження суб'єктом господарювання розміру фактично
здійсненого державним (орендним) підприємством внеску і,
відповідно, кількості акцій (розміру частки, паю), що належали
державному (орендному) підприємству на дату оцінки майна при
приватизації (корпоратизації) та на момент передачі до Фонду;
{ Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду державного майна N 1598 ( z1062-09 ) від 12.10.2009 } - документи, що підтверджують наявність часток (паїв, акцій)
на момент передачі або наявність суб'єкта господарювання, частки
(паї, акції) якого підлягають передачі. { Пункт 6 доповнено
абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 1598
( z1062-09 ) від 12.10.2009 } { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 830 ( z0747-11 ) від 01.06.2011 }
7. Фонд у місячний строк розглядає наданий пакет документів
та підписує зі свого боку Акт або відмовляє у підписанні наданого
Акта у випадках: оформлення Акта без дотримання вимог цього Порядку; відсутності необхідного пакета документів; неможливості передачі до Фонду часток (паїв, акцій) у зв'язку
з: відсутністю часток (паїв, акцій); відсутністю суб'єкта господарювання, частки (паї, акції)
якого підлягають передачі; неможливості прийняття Фондом часток (паїв, акцій) у зв'язку
з тим, що: частки (паї, акції) не можуть бути визначені відповідно до
законодавства про приватизацію об'єктами приватизації групи Е; державний орган приватизації не може оформити
правонаступництво на корпоративні права держави; частки (паї, акції) обтяжені додатковими зобов'язаннями
(рішенням суду). { Порядок доповнено пунктом 7 згідно з Наказом Фонду державного
майна N 1598 ( z1062-09 ) від 12.10.2009 }
8. У випадку неможливості передачі до Фонду або неможливості
прийняття Фондом часток (паїв, акцій) їх вартість підлягає
компенсації, сума якої визначається відповідно до пункту 95
Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п ) (із змінами). { Порядок доповнено пунктом 8 згідно з Наказом Фонду державного
майна N 1598 ( z1062-09 ) від 12.10.2009 }
9. Після надходження на рахунок державного органу
приватизації повної суми компенсації, визначеної відповідно до
пункту 8 цього Порядку, суб'єкту господарювання надається довідка
про сплату компенсації (додаток 3), яка є підставою для списання з
його балансу вартості довгострокових фінансових інвестицій. { Порядок доповнено пунктом 9 згідно з Наказом Фонду державного
майна N 1598 ( z1062-09 ) від 12.10.2009; в редакції Наказу Фонду
державного майна N 2146 ( z1607-13 ) від 02.09.2013 }
10. Акт, акт приймання-передачі до Фонду державного майна
України часток (паїв, акцій), що належать державі у статутних
капіталах суб'єктів господарювання, є підставою для реєстраторів
щодо внесення змін до реєстрів власників іменних цінних паперів та
для зберігачів щодо внесення змін у рахунки в цінних паперах (або
відкриття таких рахунків Фонду державного майна України в разі їх
відсутності). { Порядок доповнено пунктом згідно з Наказу Фонду
державного майна N 1102 ( z0420-99 ) від 11.06.99; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1598
( z1062-09 ) від 12.10.2009 } 11. В разі передачі цінних паперів, які випущені в паперовій
(документарній) формі, додатково складається акт
приймання-передачі цінних паперів в трьох примірниках, який
підписується, з однієї сторони, матеріально відповідальною особою
підприємства, з іншої сторони - матеріально відповідальною особою,
призначеною Фондом. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 1166 ( z0788-04 ) від
15.06.2004 ) 12. У випадках, передбачених законодавством країни, в якій
реєструється суб'єкт господарювання, та його установчими
документами, для юридичного оформлення зміни учасника (засновника)
можуть складатися додаткові документи. 13. Персональна відповідальність за своєчасну передачу Фонду
державного майна України часток (паїв, акцій) покладається на
голову правління акціонерного товариства, що створене в процесі
приватизації (корпоратизації) державного (орендного) підприємства.
{ Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 1598 ( z1062-09 ) від 12.10.2009 } 14. Регіональні відділення та структурні підрозділи Фонду
державного майна України, що складають акти оцінки майна
підприємств, які приватизуються (корпоратизуються), в десятиденний
строк після затвердження наказу про створення акціонерного
товариства надають інформацію про вилучені частки (паї, акції) до
Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної
діяльності центрального апарату Фонду. { Пункт 14 в редакції
Наказу Фонду державного майна N 1598 ( z1062-09 ) від 12.10.2009 } 15. В разі вилучення (при приватизації (корпоратизації)
державних (орендних) підприємств) часток (паїв, акцій) комерційних
банків, на які поширюється дія Декрету Кабінету Міністрів України
від 30.04.93 р. N 45-93, згідно з п.10 Порядку переоформлення,
зберігання та управління акціями, що належать державі у майні
комерційних банків, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України, Фонду державного майна України та Національного банку
України від 29.12.95 N 214/1583/126 ( z0022-96 ), інформація про
наявність та вилучення внесків надається до Міністерства фінансів
України. { Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1598 ( z1062-09 ) від 12.10.2009 }
16. Акт приймання-передачі акцій комерційних банків, що
перебувають в управлінні Міністерства фінансів України, до Фонду
державного майна України є підставою для реєстраторів щодо
внесення змін до реєстрів власників іменних цінних паперів та для
зберігачів щодо внесення змін у рахунки в цінних паперах (або
відкриття таких рахунків Фонду державного майна України в разі їх
відсутності). ( Порядок доповнено пунктом 13 згідно з Наказу Фонду
державного майна N 1102 ( z0420-99 ) від 11.06.99 )
Додаток 1
до Порядку передачі Фонду
державного майна України
часток (паїв, акцій),
що належать державі,
у статутних капіталах
суб'єктів господарювання

АКТ N ___
приймання-передачі до Фонду державного майна України
частки (паю, акцій), що належить державі,
у статутному капіталі суб'єкта господарювання

Складено "__" ____________ 20__ року ____________________________
(місце складання)
Цей Акт складений на підставі Закону України "Про
приватизацію державного майна" та Порядку передачі Фонду
державного майна України часток (паїв, акцій), що належать
державі, у статутних капіталах суб'єктів господарювання,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 18.02.98
N 284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.98 за
N 180/2620 (із змінами).
Ми, що нижче підписалися: __________________________________________________________________
(повне найменування товариства (підприємства))
_________________________________________________________________,
(місцезнаходження)
в особі Голови правління (керівника підприємства) _________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали)
з однієї сторони, та Фонд державного майна України, в особі _________________________________________________________________,
(посада) (прізвище, ініціали)
з іншої сторони, склали цей Акт про таке:
1. Товариство (підприємство) передає, а Фонд державного майна
України приймає частку (пай, акції), вартість якої вилучена при
приватизації (корпоратизації) з вартості цілісного (єдиного)
майнового комплексу (не врахована при здійсненні оцінки майна) _________________________________________________________________,
(назва державного (орендного) підприємства,
що приватизувалося (корпоратизувалося))
а саме:
1.1. Частку (пай) у розмірі __________________________ (грн.)
(цифрами)
_________________________________________________________________,
(словами)
що становить ________________________________________ % майна _________________________________________________________________,
(назва суб'єкта господарювання, до якого здійснено вкладення)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження)
1.2. Акції у кількості _________ (шт.) __________________________
(цифрами) (словами)
номінальною вартістю __________________________(грн.) на загальну
номінальну вартість ___________ (грн.) ___________________________
(цифрами) (словами)
_________________________________________________________________,
(назва акціонерного товариства, до якого здійснено вкладення)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження)
Акції документарної форми існування передаються та
приймаються матеріально відповідальними особами сторін із
складанням окремого акта приймання-передачі цінних паперів, що є
невід'ємно частиною цього Акта. 2. Товариство (підприємство) передає, а Фонд державного майна
України приймає документи, що підтверджують здійснення внеску та
стосуються суб'єкта господарювання, частка (пай, акції) у майні
якого передається:
------------------------------------------------------------------ | N |Повна назва документа, його| Кількість сторінок |Примітка | | з/п | номер, дата затвердження, | | | | | ким затверджено | | | |-----+---------------------------+--------------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+---------------------------+--------------------+---------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Цей Акт є підставою для списання з балансу товариства
(підприємства) вартості вищезазначеної частки (паю, акцій). Головному бухгалтеру товариства (підприємства) у місячний
строк привести баланс у відповідність з цим Актом.
Передав: Прийняв: ________________________ ________________________
(посада керівника) (посада керівника)
________________________ ________________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
________________________ ________________________
(підпис) (підпис)
М.П. М.П.

{ Додаток 1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1598
( z1062-09 ) від 12.10.2009 }

Додаток 2
до Порядку передачі Фонду
державного майна України
часток (паїв, акцій),
що належать державі,
у статутних капіталах
суб'єктів господарювання

ЧАСТКИ
(паї, акції), вартість яких вилучена з вартості
цілісного (єдиного) майнового комплексу підприємства,
що приватизується (корпоратизується)

---------------------------------------------------------------------- |Підприємство, що | Об'єкт вкладення | | приватизується | | |-----------------+--------------------------------------------------| | дата |назва і| назва і | частка, пай | акції | | видання |місце- | місце- |-----------------+----------------------| |наказу |знаход-|знаход- | %| сума |дата |кільк.,|загальна|дата | |про |ження |ження | | |вкла-| шт. | сума |вкла-| |створення| |суб'єкта,| |--------|ден- | |--------|ден- | |акціонер-| |до якого | | у | у |ня | | у | у |ня | |ного | |здійснено| |грн.|ва-| | |грн.|ва-| | |товарис- | |вкладен- | | |лю-| | | |лю-| | |тва | |ня | | |ті | | | |ті | | |---------+-------+---------+--+----+---+-----+-------+----+---+-----| | | | | | | | | | | | | |-----------------+--------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |---------+-------+---------+--+----+---+-----+-------+----+---+-----| | | | | | | | | | | | | |---------+-------+---------+--+----+---+-----+-------+----+---+-----| | | | | | | | | | | | | |---------+-------+---------+--+----+---+-----+-------+----+---+-----| | | | | | | | | | | | | |---------+-------+---------+--+----+---+-----+-------+----+---+-----| | | | | | | | | | | | | |---------+-------+---------+--+----+---+-----+-------+----+---+-----| | | | | | | | | | | | | |---------+-------+---------+--+----+---+-----+-------+----+---+-----| | | | | | | | | | | | | |---------+-------+---------+--+----+---+-----+-------+----+---+-----| | | | | | | | | | | | | |---------+-------+---------+--+----+---+-----+-------+----+---+-----| | | | | | | | | | | | | |---------+-------+---------+--+----+---+-----+-------+----+---+-----| | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1598
( z1062-09 ) від 12.10.2009 }

Додаток 3
до Порядку передачі
Фонду державного
майна України часток
(паїв, акцій), що належать
державі, у статутних
капіталах суб'єктів
господарювання
(пункт 9)
( z0180-98 )

ДОВІДКА
про сплату компенсації

Повідомляємо, що суб'єктом господарювання __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ)
відповідно до Порядку передачі Фонду державного майна України
часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних капіталах
суб'єктів господарювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 18 лютого 1998 року N 284, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19 березня 1998 року за N 180/2620,
сплачено до державного бюджету компенсацію в сумі ________________ _________________________________________________________ гривень,
(словами)
що підтверджено платіжним дорученням _____________________________
(номер і дата)
Довідка є підставою для списання з балансу __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ)
вартості _________________________________________________________
(назва довгострокової фінансової інвестиції)
Розмір компенсації розраховано відповідно до пункту 95
Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 10 грудня 2003 року N 1891, та складено Акт розрахунку
розміру компенсації державному органу приватизації вартості частки
(паю, акцій) від ___________ N ____
______________________ _______________ ______________________
(керівник державного (підпис) (ініціали та прізвище)
органу приватизації)
М.П.
{ Наказ доповнено новим Додатком 3 згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2146 ( z1607-13 ) від 02.09.2013 }
вгору