Документ z0179-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.09.2001, підстава - z0836-01

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 99 від 09.04.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
13 травня 1997 р.
vd970409 vn99 за N 179/1983
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держкомстату
N 374 ( z0836-01 ) від 12.09.2001 )
Про затвердження форм державної статистичної
звітності та інструкцій щодо їх заповнення

1. Затвердити та ввести в дію з 1 липня 1997 року такі форми
державної статистичної звітності та інструкції до них, що
додаються: - N 9-ДС (піврічна) - "Розподіл чисельності державних
службовців, які займають посади керівників та спеціалістів станом
на 1 липня (січня) 199__ року"; - N 9-ДС (податкова адміністрація) - "Розподіл чисельності
державних службовців, які займають посади керівників та
спеціалістів у Державній податковій адміністрації України та
місцевих державних податкових адміністраціях станом на
1 липня (січня) 199__ року"; - N 9-ДС (митна служба) - "Розподіл чисельності державних
службовців, які займають посади керівників та спеціалістів
Державної митної служби та її органів станом на 1 липня (січня)
199__ року". 2. За формами N 9-ДС (піврічна), N 9-ДС (податкова
адміністрація), N 9-ДС (митна служба) звіти складають установи
(організації), на працівників яких поширюється Закон України " Про
державну службу" ( 3723-12 ). 3. Управлінню статистики праці (Григорович Н.В.) підготувати
бланки зазначених форм та відповідні інструкції до друку. 4. Економічному управлінню (Шевченко Т.М.) забезпечити
фінансування виготовлення необхідного тиражу бланків форм та
інструкцій щодо їх заповнення. 5. ГОЦ Мінстату України (Крамарев В.Г.) забезпечити контроль
за своєчасним тиражуванням та розсилкою бланків форм та інструкцій
Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням статистики. 6. Скасувати наказ Мінстату України від 25.07.95 N 188. 7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Тарнавську В.П.
Перший заступник Міністра В.А.Головко
Затверджено
наказом Мінстату України
від 9 квітня 1997 р. N 99
Інструкція
щодо заповнення форми державної статистичної звітності
"Розподіл чисельності державних службовців, які займають
посади керівників та спеціалістів станом на
1 липня (січня) 199__ року"
N 9-ДС
Форму N 9-ДС (піврічну) подають всі установи (організації),
на працівників яких поширюється дія Закону України "Про державну
службу" від 16 грудня 1993 року N 3723-12 (надалі - Закон України). При складанні звіту слід керуватися цим Законом України.
Розділ I
У рядку 01 враховуються всі працівники, які є в списковому
складі установи (організації), які займають посади керівників та
спеціалістів і мають статус державних службовців, у тому числі
жінки, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною до
досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством. У рядках 03-08 та 10-14 здійснюється розподіл працівників,
які займають посади керівників та спеціалістів за категоріями
посад. Заповнення цих показників проводиться відповідно до статті
25 "Класифікація посад" Закону України. У графах 6 та 11 відображається чисельність працівників, яким
продовжено термін перебування на державній службі відповідно до
статті 23 "Граничний вік перебування на державній службі" Закону
України. У графі 12 враховуються працівники з вищою освітою, що мають
документ про закінчення вищого закладу освіти третього або
четвертого рівня акредитації (інституту, консерваторії, академії,
університету). У графі 13 враховуються працівники з вищою освітою, що мають
документ про закінчення вищого закладу освіти першого, другого
рівня акредитації (технікуму, училища, коледжу, інших прирівняних
до них вищих закладів освіти).
Розділ II
У графах 1 - 7 здійснюється розподіл працівників у
відповідності зі стажем державної служби. Сума даних, наведених у графах з 1 по 7 (по рядках 20 - 33),
має дорівнювати даним графи 1 по відповідних рядках (з 01 по
14) розділу I. У графах 8 - 11 та 12 - 16 відображається кількість
керівників та спеціалістів, які були прийняті та вибули за звітний
період: станом на 1 січня заповнюються дані за минулий календарний
рік, на 1 липня - за І півріччя. Дані графи 12 "Всього, чоловік" по всіх рядках можуть бути
більшими від суми даних у графах 13 - 16 за рахунок працівників,
які звільнені з роботи за власним бажанням.
Розділ III
Дані про підвищення кваліфікації працівників, які займають
посади керівників та спеціалістів і мають відповідну категорію
посад, заповнюються за звітний період, який передує даті подання
звітності, - відповідно за рік, за І півріччя. До чисельності працівників, які пройшли навчання з метою
підвищення кваліфікації, відносяться ті, навчання яких тривало не
менше 20 годин, незалежно від форми навчання. У графі 3 - із загальної чисельності працівників, які
навчались за кордоном, вказуються ті фахівці, витрати на навчання
яких, повністю або основну їх частину, взяла на себе міжнародна
організація або інша приймаюча сторона у порядку надання технічної
допомоги тощо. У графі 4 вказується загальна сума витрат, пов'язана з
підвищенням кваліфікації керівників та спеціалістів (оплата
навчання, витрати на відрядження, інше, крім суми заробітної
плати, яка зберігається на період навчання). Витрати в іноземній
валюті вказуються перерахованими в національну валюту згідно з
курсом, встановленим Національним банком України в день оплати.
Розділ IV
Довідка: у рядках 61, 62 враховуються фонд заробітної плати
та фонд основної заробітної плати працівників, на яких поширюється
дія Закону України, згідно з Інструкцією зі статистики заробітної
плати, затвердженої наказом Мінстату N 323 ( z0465-95 ) від
11.12.95 та зареєстрованої Мін'юстом України 21.12.95 за
N 465/1001. У рядку 63 враховується чисельність всіх працюючих в
установі (організації) незалежно від того, мають вони статус
державних службовців чи ні.
Державна статистична звітність
Коди
_________________________________________________________________ ______|_______|_______|______|______|______|________|___________| форми|органі-|терито-|галузі|виду |форми |організа|міністер- | доку-|зації- |рії за | за |еконо-|влас- |ційно- |ства, ві- | мента|склада-|СПАТО |ЗКГНГ |мічної|ності |правової|домства, | за |ча - | | |діяль-| за |форми |МДО, кон- | ДКУД |іденти-| | |ності | КФВ |господа-|церну, асо-| |фікацій- | |за | |рювання |ціації за | |ний код| | | КВЕД | | за | СПОДУ | ______|_ЄДРПОУ|_______|______|______|______|_КОПФГ__|___________| __1___|___2___|___3___|__4___|__5___|___6__|___7____|____8______|
Продовження таблиці _______________________
|_______ |_____|______| |вищестоя| | | |щої ор- | | | |ганіза- | | | |ції - | | КС | |іденти- | | | |фікацій-| | | |ний код | | | |ЄДРПОУ_ |_____|______| |___9___ |__10_|__11__|
Кому подається ________________________
назва та адреса _______________________________________
одержувача
Міністерство (відомство), комітет _____ _______________________________________
Установа (організація) ________________ _______________________________________
(назва)
Адреса ________________________________
Форма N 9-ДС
Затверджена наказом Мінстату України
від 09.04.97 N 99
Поштова - піврічна
Подається до 5 липня (січня) установами (організаціями)*):
1) Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласному
(районному, міському) органу державної статистики за його
вказівкою.
2) Своїй вищестоящій установі (організації):
Подається до 25 липня (січня): Держкомстатом Автономної
Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими
управліннями статистики - ГОЦ Мінстату України. 3) Подається до 25 липня (січня) міністерствами, відомствами,
іншими органами виконавчої влади (центральний апарат) - Головному
управлінню державної служби України при Кабінеті Міністрів
України. *) на працівників яких поширюється дія Закону України "Про
державну службу"
Розподіл чисельності державних службовців, які займають
посади керівників та спеціалістів станом на
1 липня (січня) 199_ року
Розділ I _________________________________________________________________
|N |Всього,| в тому числі: | |р |чоловік|_______Чоловіки_________________| |я |(гр.2 +|Всьо| з них у віці (років):_____| |д |гр.7) |го |до 30|55-59|60 ро|з них | |к | | |включ| |ків і|службов- | |а | | |но | |стар-|ці, яким | | | | | | |ше |продовже-| | | | | | | |но термін| | | | | | | |перебу- | | | | | | | |вання на | | | | | | | |державній| _____________________|__|_______|____|_____|_____|_____|службі___| ______________А______|_Б|___1___|__2_|__3__|__4__|__5__|____6____| Спискова чисельність| | | | | | | | працівників, які зай-| | | | | | | | мають посади керівни-| | | | | | | | ків та спеціалістів | | | | | | | | (сума рядків 02, 09).|01|_______|____|_____|_____|_____|_________| в т. ч. | | | | | | | | Керівники (сума ряд-| | | | | | | | ків 03-08)...........|02|_______|____|_____|_____|_____|_________| з них мають категорії | | | | | | | посад: | | | | | | | | першу...........|03|_______|____|_____|_____|_____|_________| другу...........|04|_______|____|_____|_____|_____|_________| третю...........|05|_______|____|_____|_____|_____|_________| четверту........|06|_______|____|_____|_____|_____|_________| п'яту...........|07|_______|____|_____|_____|_____|_________| шосту...........|08|_______|____|_____|_____|_____|_________| Спеціалісти (сума | | | | | | | | рядків 10-14)........|09|_______|____|_____|_____|_____|_________| з них мають категорії| | | | | | | | посад: | | | | | | | | третю..........|10|_______|____|_____|_____|_____|_________| четверту.......|11|_______|____|_____|_____|_____|_________| п'яту..........|12|_______|____|_____|_____|_____|_________| шосту..........|13|_______|____|_____|_____|_____|_________| сьому..........|14|_______|____|_____|_____|_____|_________|
Продовження таблиці ____________________________________________________
| в тому числі: |З гр.1 мають | |_____________Жінки________________|вищу освіту____| |Всього| з них у віці (років): |закін- |закін- | | |до 30|50-54|55 ро|з них |чили |чили | | |включ| |ків і|службов- |заклад |заклад | | |но | |стар-|ці, яким |освіти |освіти | | | | |ше |продовже-|3-4 |1-2 | | | | | |но термін|рівня |рівня | | | | | |перебу- |акреди-|акреди-| | | | | |вання на |тації |тації | | | | | |державній| | | |______|_____|_____|_____|службі___|_______|_______| |__7___|__8__|__9__|_10__|____11___|___12__|__13___| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| | | | | | | | | | | | | | | | | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| | | | | | | | | | | | | | |_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________| | | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| | | | | | |_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| | | | | | | | | | | | | | | | | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______| | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________| | | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______|
Розділ II __________________________________________________________________
| N |Із розділу I, гр.1 - працівники, | |ряд|які_мають стаж державної служби__| |ка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |до |від|від|від|від |від |понад| | |3 |3 |5 |10 |15 до|20 до| 25 | | |ро-|до |до |до |20 ро|25 ро|років| | |ків|5 |10 |15 |ків |ків | | | | |ро-|ро-|ро-| | | | | | |ків|ків|ків| | | | | | | | | | | | | ___________________________|___|___|___|___|___|_____|_____|_____| ____________А______________|_Б_|_1_|_2_|_3_|_4_|__5__|__6__|__7__| Спискова чисельність пра- | | | | | | | | | цівників, які займають по- | | | | | | | | | сади керівників та спеціа- | | | | | | | | | лістів (сума рядків 21,28) | 20|___|___|___|___|_____|_____|_____| Керівники | | | | | | | | | (сума рядків 22 - 27 )...| 21|___|___|___|___|_____|_____|_____| з них мають | | | | | | | | | категорії посад: | | | | | | | | | першу....................| 22|___|___|___|___|_____|_____|_____| другу....................| 23|___|___|___|___|_____|_____|_____| третю....................| 24|___|___|___|___|_____|_____|_____| четверту.................| 25|___|___|___|___|_____|_____|_____| п'яту....................| 26|___|___|___|___|_____|_____|_____| шосту....................| 27|___|___|___|___|_____|_____|_____| Спеціалісти | | | | | | | | | (сума рядків 29 - 33 )...| 28|___|___|___|___|_____|_____|_____| з них мають | | | | | | | | | категорії посад: | | | | | | | | | третю....................| 29|___|___|___|___|_____|_____|_____| четверту.................| 30|___|___|___|___|_____|_____|_____| п'яту....................| 31|___|___|___|___|_____|_____|_____| шосту....................| 32|___|___|___|___|_____|_____|_____| сьому....................| 33|___|___|___|___|_____|_____|_____|
Продовження таблиці _____________________________________(чоловік)____________
| Прийнято працівників | Вибуло працівників | |_у звітному періоді_______|_у звітному періоді___________| |Всьо-|в тому числі:____ | |_з них з причини:_______| |го, |зі ста| на |з них__|Всьо-|досяг| від- |ст.40 п. 1 | |чоло-|жуван-|кон- |з ви- |го, |нення|ставки|_КЗпП______| |вік |ням до|курс-|пробув.|чоло-|гра- |з дер-|ско-|у | | |2 міс.|ній |термі- |вік |нич- |жавної|ро- |зв'язку | |ст.19 |осно-|ном до | |ного |служ- |чен-|з лік-| | |Закону|ві |6 міс. | |віку,|би, |ня |віда- | | | | |ст.18 | |ст.23|ст.31 |шта-|цією | | | | |Закону | |Зако-|Закону|тів |уста- | |_____|______|_____|_______|_____|ну___|______|____|нови__| |___8_|___9__|__10_|__11___|__12_|_13__|__14__|_15_|__16__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| | | | | | | | | | | |_____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_____|______|__Х__|___Х___|_____|_____|______|____|______| |_____|______|__Х__|___Х___|_____|_____|______|____|______| |_____|______|_____|_______|_____|_____|___Х__|____|______| |_____|______|_____|_______|_____|_____|___Х__|____|______| |_____|______|_____|_______|_____|_____|___Х__|____|______| |_____|______|_____|_______|_____|_____|___Х__|____|______| | | | | | | | | | | |_____|______|_____|_______|_____|_____|___Х__|____|______| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_____|______|_____|_______|_____|_____|___Х__|____|______| |_____|______|_____|_______|_____|_____|___Х__|____|______| |_____|______|_____|_______|_____|_____|___Х__|____|______| |_____|______|_____|_______|_____|_____|___Х__|____|______| |_____|______|_____|_______|_____|_____|___Х__|____|______|
Розділ III __________________________________________________________________
| N | Кількість працівників,|Витра| |ряд|які підвищили кваліфіка|ти на| |ка |цію, чоловік _________ |навча| | |———————————————————————|ння, | | |Всьо|в тому числі за | грн.| | |го |кордоном | | | | |——————————————————| | | | |Всьо|з них в поряд| | | | |го |ку надання те| | | | | |хнічної допо-| | _______________________________|___|____|____|моги_________|_____| ____________А__________________|_Б_|_1__|_2__|_____3_______|__4__| Кількість працівників, які | | | | | | займають посади керівників | | | | | | та спеціалістів | | | | | | (сума рядків в. т.ч: 41, 48) ..| 40|____|____|_____________|_____| Керівники (сума рядків 42-47)..| 41|____|____|_____________|_____| з них мають категорії посад: | | | | | | першу.....................| 42|____|____|_____________|_____| другу.....................| 43|____|____|_____________|_____| третю.....................| 44|____|____|_____________|_____| четверту..................| 45|____|____|_____________|_____| п'яту.....................| 46|____|____|_____________|_____| шосту.....................| 47|____|____|_____________|_____| Спеціалісти (сума рядків 49-53)| 48|____|____|_____________|_____| з них мають категорії посад: | | | | | | третю....................| 49|____|____|_____________|_____| четверту.................| 50|____|____|_____________|_____| п'яту....................| 51|____|____|_____________|_____| шосту....................| 52|____|____|_____________|_____| сьому....................| 53|____|____|_____________|_____| Крім того, пройшли навчання | | | | | | працівники, які вибули до кінця| | | | | | звітного періоду...............| 54|____|____|_____________|_____|
Розділ IV
Довідка: 61. Фонд заробітної плати - всього _____ грн. з десятковим знаком
62. У тому числі фонд основної заробітної плати - всього _____ грн. з десятковим знаком 63. Чисельність штатних працівників спискового складу ____ чоловік
_________________________________ Керівник
прізвище та N телефону виконавця
Головний бухгалтер
Затверджено
наказом Мінстату України
від 9 квітня 1997 р. N 99
Інструкція
щодо заповнення форми державної статистичної звітності
"Розподіл чисельності державних службовців, які займають
посади керівників та спеціалістів у Державній податковій
адміністрації України та місцевих державних податкових
адміністраціях станом на 1 липня (січня) 199__ року"
N 9-ДС (податкова адміністрація)
Форму N 9-ДС (піврічну) (податкова адміністрація) подають всі
установи (організації), на працівників яких поширюється дія Закону
України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року N 3723-12
(надалі - Закон України). При складанні звіту слід керуватися цим Законом України.
Розділ I
У рядку 01 враховуються всі працівники, які є в списковому
складі установи (організації), які займають посади керівників та
спеціалістів і мають статус державних службовців, у тому числі
жінки, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною до
досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством. У рядках 03 - 10 та 12 - 18 здійснюється розподіл
працівників, які займають посади керівників та спеціалістів і
мають відповідні ранги. У графах 6 та 11 відображається чисельність працівників, яким
продовжено термін перебування на державній службі відповідно до
статті 23 "Граничний вік перебування на державній службі" Закону
України. У графі 12 враховуються працівники з вищою освітою, що мають
документ про закінчення вищого закладу освіти третього або
четвертого рівня акредитації (інституту, консерваторії, академії,
університету). У графі 13 враховуються працівники з вищою освітою, що мають
документ про закінчення вищого закладу освіти першого, другого
рівня акредитації (технікуму, училища, коледжу, інших прирівняних
до них вищих закладів освіти).
Розділ II
У графах 1 - 7 здійснюється розподіл працівників, у
відповідності зі стажем державної служби. Сума даних, наведених у графах з 1 по 7 (по рядках 20 - 37),
має дорівнювати даним графи 1 по відповідних рядках (з 01 по 18)
розділу I. У графах 8 - 11 та 12 - 16 відображається кількість
керівників та спеціалістів, які були прийняті та вибули за звітний
період: станом на 1 січня заповнюються дані за минулий календарний
рік, на 1 липня - за I півріччя. Дані графи 12 "Всього, чоловік" по всіх рядках можуть бути
більшими від суми даних у графах 13 - 16 за рахунок працівників,
які звільнені з роботи за власним бажанням.
Розділ III
Дані про підвищення кваліфікації працівників, які займають
посади керівників та спеціалістів і мають відповідну категорію
посад, заповнюються за звітний період, який передує даті подання
звітності, - відповідно за рік, за I півріччя. До чисельності працівників, які пройшли навчання з метою
підвищення кваліфікації, відносяться ті, навчання яких тривало не
менше 20 годин, незалежно від форми навчання. У графі 3 - із загальної чисельності працівників, які
навчались за кордоном, вказуються ті фахівці, витрати на навчання
яких повністю або основну їх частину, взяла на себе міжнародна
організація або інша приймаюча сторона у порядку надання технічної
допомоги тощо. У графі 4 вказується загальна сума витрат, пов'язана з
підвищенням кваліфікації керівників та спеціалістів (оплата
навчання, витрати на відрядження, інше, крім суми заробітної
плати, яка зберігається на період навчання). Витрати в іноземній
валюті вказуються перерахованими в національну валюту згідно з
курсом, встановленим Національним банком України в день оплати.
Розділ IV
Довідка: у рядках 61, 62 враховуються фонд заробітної плати
та фонд основної заробітної плати працівників, на яких поширюється
дія Закону України, згідно Інструкції зі статистики заробітної
плати, затвердженої наказом Мінстату N 323 ( z0465-95 ) від
11.12.95 та зареєстрованої Мін'юстом України 21.12.95 за N
465/1001. У рядку 63 враховується чисельність всіх працюючих в
установі (організації) незалежно від того, мають вони статус
державних службовців чи ні.
Державна статистична звітність
Коди
_________________________________________________________________ ______|_______|_______|______|______|______|________|___________| форми|органі-|терито-|галузі|виду |форми |організа|міністер- | доку-|зації- |рії за | за |еконо-|влас- |ційно- |ства, ві- | мента|склада-|СПАТО |ЗКГНГ |мічної|ності |правової|домства, | за |ча - | | |діяль-| за |форми |МДО, кон- | ДКУД |іденти-| | |ності | КФВ |господа-|церну, асо-| |фікацій- | |за | |рювання |ціації за | |ний код| | | КВЕД | | за | СПОДУ | ______|_ЄДРПОУ|_______|______|______|______|_КОПФГ__|___________| __1___|___2___|___3___|__4___|__5___|___6__|___7____|____8______|
Продовження таблиці _______________________
|_______ |_____|______| |вищестоя| | | |щої ор- | | | |ганіза- | | | |ції - | | КС | |іденти- | | | |фікацій-| | | |ний код | | | |ЄДРПОУ_ |_____|______| |___9___ |__10_|__11__|
Кому подається ________________________
назва та адреса _______________________________________
одержувача
Міністерство (відомство), комітет _____ _______________________________________
Установа (організація) ________________ _______________________________________
(назва)
Адреса ________________________________
Форма N 9-ДС (податкова адміністрація)
Затверджена наказом Мінстату України
від 09.04.97 N 99
Поштова - піврічна
Подається до 5 липня (січня) установами (організаціями)*):
1) Держкомстату Автономної республіки Крим, обласному
(районному, міському) органу державної статистики за його
вказівкою.
2) Своїй вищестоящій установі(організації):
Подається до 25 липня (січня): 1) Держкомстатом Автономної
Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими
управліннями статистики - ГОЦ Мінстату України; 2) Головною
державною податковою адміністрацією - ГОЦ Мінстату України. 3) Подається до 25 липня (січня) Головною державною
податковою адміністрацією (центральний апарат) - Головному
управлінню державної служби України при Кабінеті Міністрів
України. ______________
*) на працівників яких поширюється дія Закону України "Про
державну службу"
Розподіл чисельності державних службовців, які займають посади керівників та спеціалістів у Державній податковій адміністрації України та місцевих державних податкових
адміністраціях станом на 1 липня (січня) 199_ року
Розділ I __________________________________________________________________
|N |Всьо-| в тому числі: | |р |го, |_________Чоловіки____________| |я |чоло-|Всьо|_з них у віці (років):__| |д |вік |го |до |55-|60 ро|з них | |к |(гр.2| |30 |59 |ків і|службов- | |а | + | |вклю| |стар-|ці, яким | | |гр.7)| |чно | |ше |продовже-| | | | | | | |но термін| | | | | | | |перебу- | | | | | | | |вання на | | | | | | | |державній| __________________________|__|_____|____|____|___|_____|службі___| ______________А___________|_Б|___1_|__2_|__3_|__4|__5__|____6____| Спискова чисельність | | | | | | | | працівників, які займають | | | | | | | | посади керівників та спе- | | | | | | | | ціалістів | | | | | | | | (сума рядків 02, 11 ).... |01|_____|____|____|___|_____|_________| в т. ч. | | | | | | | | Керівники (сума рядків | | | | | | | | 03-10)....................|02|_____|____|____|___|_____|_________| головний державний радник |03|_____|____|____|___|_____|_________| державний радник: | | | | | | | | I рангу................|04|_____|____|____|___|_____|_________| II рангу................|05|_____|____|____|___|_____|_________| III рангу................|06|_____|____|____|___|_____|_________| радник: | | | | | | | | I рангу................|07|_____|____|____|___|_____|_________| II рангу................|08|_____|____|____|___|_____|_________| III рангу................|09|_____|____|____|___|_____|_________| інспектор I рангу....|10|_____|____|____|___|_____|_________| Спеціалісти (сума | | | | | | | | рядків 12-18) |11|_____|____|____|___|_____|_________| державний радник III рангу|12|_____|____|____|___|_____|_________| радник: | | | | | | | | I рангу................|13|_____|____|____|___|_____|_________| II рангу................|14|_____|____|____|___|_____|_________| III рангу................|15|_____|____|____|___|_____|_________| інспектор: | | | | | | | | I рангу................|16|_____|____|____|___|_____|_________| II рангу................|17|_____|____|____|___|_____|_________| III рангу................|18|_____|____|____|___|_____|_________| __________________________|19|_____|____|____|___|_____|_________|
Продовження таблиці ___________________________________________________
| в тому числі: |З гр.1 мають | |_____________Жінки________________|вищу освіту____| |Всього| з них у віці (років):_____|закін- |закін- | | |до 30|50-54|55 ро|з них |чили |чили | | |включ| |ків і|службов- |заклад |заклад | | |но | |стар-|ці, яким |освіти |освіти | | | | |ше |продовже-|3-4 |1-2 | | | | | |но термін|рівня |рівня | | | | | |перебу- |акреди-|акреди-| | | | | |вання на |тації |тації | | | | | |державній| | | |______|_____|_____|_____|службі___|_______|_______| |__7___|__8__|__9__|_10__|____11___|___12__|__13___| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| | | | | | | | | | | | | | | | | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| | | | | | | | | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| | | | | | | | | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________| | | | | | | | | | | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| | | | | | | | | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________| | | | | | | | |_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______|
Розділ II __________________________________________________________________
| N |Із розділу I, гр.1 - працівники,| |ряд-|які_мають стаж державної служби_| |ка |———|————|————|———|———|————|—————| | | | | | | | | | | |до |від |від |від|від|від |понад| | |3 |3 до|5 до|10 |15 |20 | 25 | | |ро-|5 ро|10 |до |до |до |років| | |ків|ків |ро- |15 |20 |25 | | | | | |ків |ро-|ро-|ро- | | | | | | |ків|ків|ків | | | | | | | | | | | ___________________________|____|___|____|____|___|___|___ |_____| ____________А______________|__Б_|__1|__2_|__3_|__4|__5|__6 |__7__| Спискова чисельність пра- | | | | | | | | | цівників, які займають по- | | | | | | | | | сади керівників та спеціа- | | | | | | | | | лістів (сума рядків 21,30) | 20 |___|____|____|___|___|____|_____| Керівники (сума рядків 22-| | | | | | | | | 29).......................| 21 |___|____|____|___|___|____|_____| головний державний радник..| 22 |___|____|____|___|___|____|_____| державний радник: | | | | | | | | | I рангу.................| 23 |___|____|____|___|___|____|_____| II рангу.................| 24 |___|____|____|___|___|____|_____| III рангу.................| 25 |___|____|____|___|___|____|_____| радник: | | | | | | | | | I рангу.................| 26 |___|____|____|___|___|____|_____| II рангу.................| 27 |___|____|____|___|___|____|_____| III рангу.................| 28 |___|____|____|___|___|____|_____| інспектор I рангу.....| 29 |___|____|____|___|___|____|_____| Спеціалісти (сума рядків | | | | | | | | | 31-37)....................| 30 |___|____|____|___|___|____|_____| державний радник III рангу | 31 |___|____|____|___|___|____|_____| радник: | | | | | | | | | I рангу.................| 32 |___|____|____|___|___|____|_____| II рангу.................| 33 |___|____|____|___|___|____|_____| III рангу.................| 34 |___|____|____|___|___|____|_____| інспектор: | | | | | | | | | I рангу.................| 35 |___|____|____|___|___|____|_____| II рангу.................| 36 |___|____|____|___|___|____|_____| III рангу.................| 37 |___|____|____|___|___|____|_____| ___________________________|_38_|___|____|____|___|___|____|_____| ___________________________|_39_|___|____|____|___|___|____|_____|
Продовження таблиці _____________________________________________ ____________
Прийнято працівників | Вибуло працівників | _у звітному періоді_______|_у звітному періоді___________| Всьо-|в тому числі:______ | |_з них з причини:_______| го, |зі ста| на |з них__|Всьо-|досяг| від- |ст.40 п. 1 | чоло-|жуван-|кон- |з ви- |го, |нення|ставки|_КЗпП______| вік |ням до|курс-|пробув.|чоло-|гра- |з дер-|ско-|у | |2 міс,|ній |термі- |вік |нич- |жавної|ро- |зв'язку |ст.19 |осно-|ном до | |ного |служ- |чен-|з лік-| |Закону|ві |6 міс, | |віку,|би, |ня |віда- | | | |ст.18 | |ст.23|ст.31 |шта-|цією | | | |Закону | |Зако-|Закону|тів |уста- | _____|______|_____|_______|_____|ну___|______|____|нови__| ___8_|___9__|__10_|__11___|__12_|_13__|__14__|_15_|__16__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| | | | | | | | | | _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| | | | | | | | | | _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| | | | | | | | | | _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| | | | | | | | | | _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| | | | | | | | | | _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| | | | | | | | | | _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______|
Розділ III __________________________________________________________________
| N | Кількість працівників,|Витра| |ряд|які підвищили кваліфіка|ти на| |ка |цію, чоловік _________ |навча| | |———————————————————————|ння, | | |Всьо|в тому числі за | грн.| | |го |кордоном | | | | |——————————————————| | | | |Всьо|з них в поряд| | | | |го |ку надання те| | | | | |хнічної допо-| | _______________________________|___|____|____|моги_________|_____| ____________А__________________|_Б_|_1__|_2__|_____3_______|__4__| Кількість працівників, які | | | | | | займають посади керівників та | |____|____|_____________|_____| спеціалістів | | | | | | (сума рядків 41,50 )...........| 40|____|____|_____________|_____| в т. ч.: | | | | | | Керівники (сума рядків 42-49)| 41|____|____|_____________|_____| головний державний радник.....| 42|____|____|_____________|_____| державний радник: | |____|____|_____________|_____| I рангу....................| 43|____|____|_____________|_____| II рангу....................| 44|____|____|_____________|_____| III рангу....................| 45|____|____|_____________|_____| радник: | | | | | | I рангу....................| 46|____|____|_____________|_____| II рангу....................| 47|____|____|_____________|_____| III рангу....................| 48|____|____|_____________|_____| інспектор I рангу........| 49|____|____|_____________|_____| Спеціалісти (сума рядків 51-57)| 50|____|____|_____________|_____| державний радник III рангу....| 51|____|____|_____________|_____| радник: | | | | | | I рангу....................| 52|____|____|_____________|_____| II рангу....................| 53|____|____|_____________|_____| III рангу....................| 54|____|____|_____________|_____| інспектор: | | | | | | I рангу....................| 55|____|____|_____________|_____| II рангу....................| 56|____|____|_____________|_____| III рангу....................| 57|____|____|_____________|_____| Крім того, пройшли навчання | | | | | | працівники, які вибули до кінця| | | | | | звітного періоду...............| 58|____|____|_____________|_____| _______________________________|_59|____|____|_____________|_____| _______________________________|_60|____|____|_____________|_____|
Розділ IV
Довідка: 61. Фонд заробітної плати - всього _____ грн. з десятковим знаком
62. У тому числі фонд основної заробітної плати - всього _____ грн. з десятковим знаком 63. Чисельність штатних працівників спискового складу ____ чоловік
64. ______________________________________________________________
_________________________________ Керівник
прізвище та N телефону виконавця
Головний бухгалтер
Затверджено
наказом Мінстату України
від 9 квітня 1997 р. N 99
Інструкція
щодо заповнення форми державної статистичної звітності
"Розподіл чисельності державних службовців, які займають
посади керівників та спеціалістів Державної митної служби
та її органів станом на 1 липня (січня) 199__ року".
N 9-ДС (митна служба)
Форму N 9-ДС (піврічну) (митна служба) подають всі установи
(організації), на працівників яких поширюється дія Закону України
"Про державну службу" від 16 грудня 1993 року N 3723-12 (надалі
Закон України). При складанні звіту слід керуватися цим Законом України.
Розділ I
У рядку 01 враховуються всі працівники, які є в списковому
складі установи (організації), які займають посади керівників та
спеціалістів і мають статус державних службовців, у тому числі
жінки, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною до
досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством. У рядках 03-10 та 12-16 здійснюється розподіл працівників,
які займають посади керівників та спеціалістів і мають відповідні
ранги. У графах 6 та 11 відображається чисельність працівників, яким
продовжено термін перебування на державній службі відповідно до
статті 23 "Граничний вік перебування на державній службі" Закону
України. У графі 12 враховуються працівники з вищою освітою, що мають
документ про закінчення вищого закладу освіти третього або
четвертого рівня акредитації (інституту, консерваторії, академії,
університету). У графі 13 враховуються працівники з вищою освітою, що мають
документ про закінчення вищого закладу освіти першого, другого
рівня акредитації (технікуму, училища, коледжу, інших прирівняних
до них вищих закладів освіти).
Розділ II
У графах 1-7 здійснюється розподіл працівників у
відповідності зі стажем державної служби. Сума даних, наведених у графах з 1 по 7 (по рядках 20-35),
має дорівнювати даним графи 1 по відповідних рядках (з 01 по
16) розділу I. У графах 8-11 та 12-16 відображається кількість керівників та
спеціалістів, які були прийняті та вибули за звітний період:
станом на 1 січня заповнюються дані за минулий календарний рік, на
1 липня - за I півріччя. Дані графи 12 "Всього, чоловік", по всіх рядках, можуть бути
більшими від суми даних у графах 13-16 за рахунок працівників, які
звільнені з роботи за власним бажанням.
Розділ III
Дані про підвищення кваліфікації працівників, які займають
посади керівників та спеціалістів і мають відповідну категорію
посад, заповнюються за звітний період, який передує даті подання
звітності, - відповідно за рік, за I півріччя. До чисельності працівників, які пройшли навчання з метою
підвищення кваліфікації, відносяться ті, навчання яких тривало не
менше 20 годин, незалежно від форми навчання. У графі 3 - із загальної чисельності працівників, які
навчались за кордоном, вказуються ті фахівці, витрати на навчання
яких, повністю або основну їх частину, взяла на себе міжнародна
організація або інша приймаюча сторона у порядку надання технічної
допомоги тощо. У графі 4 вказується загальна сума витрат, пов'язана з
підвищенням кваліфікації керівників та спеціалістів (оплата
навчання, витрати на відрядження, інше, крім суми заробітної
плати, яка зберігається на період навчання). Витрати в іноземній
валюті вказуються перерахованими в національну валюту згідно з
курсом, встановленим Національним банком України в день оплати.
Розділ IV
Довідка: у рядках 61, 62 враховуються фонд заробітної плати
та фонд основної заробітної плати працівників, на яких поширюється
дія Закону України, згідно Інструкції зі статистики заробітної
плати, затвердженої наказом Мінстату N 323 ( z0465-95 ) від
11.12.95 та зареєстрованої Мін'юстом України 21.12.95 за
N 465/1001. У рядку 63 враховується чисельність всіх працюючих в
установі (організації) незалежно від того, мають вони статус
державних службовців чи ні.
Державна статистична звітність
Коди
_________________________________________________________________ ______|_______|_______|______|______|______|________|___________| форми|органі-|терито-|галузі|виду |форми |організа|міністер- | доку-|зації- |рії за | за |еконо-|влас- |ційно- |ства, ві- | мента|склада-|СПАТО |ЗКГНГ |мічної|ності |правової|домства, | за |ча - | | |діяль-| за |форми |МДО, кон- | ДКУД |іденти-| | |ності | КФВ |господа-|церну, асо-| |фікацій- | |за | |рювання |ціації за | |ний код| | | КВЕД | | за | СПОДУ | ______|_ЄДРПОУ|_______|______|______|______|_КОПФГ__|___________| __1___|___2___|___3___|__4___|__5___|___6__|___7____|____8______|
Продовження таблиці _______________________
|_______ |_____|______| |вищестоя| | | |щої ор- | | | |ганіза- | | | |ції - | | КС | |іденти- | | | |фікацій-| | | |ний код | | | |ЄДРПОУ_ |_____|______| |___9___ |__10_|__11__|
Кому подається_________________________
назва та адреса _______________________________________
одержувача
Міністерство (відомство), комітет _____ _______________________________________
Установа (організація) ________________ _______________________________________
(назва)
Адреса ________________________________
Форма N 9-ДС (митна служба)
Затверджена наказом Мінстату України
від 09.04.97 N 99
Поштова - піврічна
Подається до 5 липня (січня) установами (організаціями)*):
1) Держкомстату Автономної республіки Крим, обласному
(районному, міському) органу державної статистики за його
вказівкою.
2) Своїй вищестоящій установі (організації):
Подається до 25 липня (січня): 1) Держкомстатом Автономної
Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими
управліннями статистики - ГОЦ Мінстату України; 2) Державною
митною службою України - ГОЦ Мінстату України. 3) Подається до 25 липня (січня) Держмитслужба України
(центральний апарат) - Головному управлінню державної служби
України при Кабінеті Міністрів України. ______________
*) на працівників яких поширюється дія Закону України "Про
державну службу"
Розподіл чисельності державних службовців, які займають посади керівників та спеціалістів Державної митної служби
та її органів станом на 1 липня (січня) 199__ року
Розділ I __________________________________________________________________
|N |Всьо-| в тому числі: | |р |го, |_________Чоловіки____________| |я |чоло-|Всьо| з них у віці (років): | |д |вік |го |до |55-|60 ро|з них | |к |(гр.2| |30 |59 |ків і|службов- | |а | + | |вклю| |стар-|ці, яким | | |гр.7)| |чно | |ше |продовже-| | | | | | | |но термін| | | | | | | |перебу- | | | | | | | |вання на | | | | | | | |державній| __________________________|__|_____|____|____|___|_____|службі___| ______________А___________|_Б|___1_|__2_|__3_|__4|__5__|____6____| Спискова чисельність | | | | | | | | працівників, які займають | | | | | | | | посади керівників та спе- | | | | | | | | ціалістів | | | | | | | | (сума рядків 02, 11 ).....|01|_____|____|____|___|_____|_________| в т. ч. | | | | | | | | Керівники (сума рядків | | | | | | | | 03-10)....................|02|_____|____|____|___|_____|_________| дійсний державний радник..|03|_____|____|____|___|_____|_________| державний радник: | | | | | | | | 1 рангу................|04|_____|____|____|___|_____|_________| 2 рангу................|05|_____|____|____|___|_____|_________| 3 рангу................|06|_____|____|____|___|_____|_________| радник: | | | | | | | | 1 рангу................|07|_____|____|____|___|_____|_________| 2 рангу................|08|_____|____|____|___|_____|_________| 3 рангу................|09|_____|____|____|___|_____|_________| інспектор 1 рангу....|10|_____|____|____|___|_____|_________| Спеціалісти (сума | | | | | | | | рядків 12-16).............|11|_____|____|____|___|_____|_________| радник: | | | | | | | | 1 рангу................|12|_____|____|____|___|_____|_________| 2 рангу................|13|_____|____|____|___|_____|_________| інспектор: | | | | | | | | 1 рангу................|14|_____|____|____|___|_____|_________| 2 рангу................|15|_____|____|____|___|_____|_________| 3 рангу................|16|_____|____|____|___|_____|_________|
Продовження таблиці ___________________________________________________
| в тому числі: |З гр.1 мають | |_____________Жінки________________|вищу освіту____| |Всього| з них у віці (років): ____|закін- |закін- | | |до 30|50-54|55 ро|з них |чили |чили | | |включ| |ків і|службов- |заклад |заклад | | |но | |стар-|ці, яким |освіти |освіти | | | | |ше |продовже-|3-4 |1-2 | | | | | |но термін|рівня |рівня | | | | | |перебу- |акреди-|акреди-| | | | | |вання на |тації |тації | | | | | |державній| | | |______|_____|_____|_____|службі___|_______|_______| |__7___|__8__|__9__|_10__|____11___|___12__|__13___| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| | | | | | | | | | | | | | | | | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| | | | | | | | | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| | | | | | | | | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| | | | | | | | | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| | | | | | | | | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| | | | | | | | | |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______| |______|_____|_____|_____|_________|_______|_______|
Розділ II __________________________________________________________________
| N |Із розділу I, гр.1 - працівники,| |ряд-|які_мають стаж державної служби_| |ка |———|————|————|———|———|————|—————| | | | | | | | | | | |до |від |від |від|від|від |понад| | |3 |3 до|5 до|10 |15 |20 | 25 | | |ро-|5 ро|10 |до |до |до |років| | |ків|ків |ро- |15 |20 |25 | | | | | |ків |ро-|ро-|ро- | | | | | | |ків|ків|ків | | | | | | | | | | | ___________________________|____|___|____|____|___|___|___ |_____| ____________А______________|__Б_|__1|__2_|__3_|__4|__5|__6 |__7__| Спискова чисельність пра- | | | | | | | | | цівників, які займають по- | | | | | | | | | сади керівників та спеціа- | | | | | | | | | лістів (сума рядків 21,30) | 20 |___|____|____|___|___|____|_____| Керівники (сума рядків 22-| | | | | | | | | 29).......................| 21 |___|____|____|___|___|____|_____| дійсний державний радник...| 22 |___|____|____|___|___|____|_____| державний радник: | | | | | | | | | 1 рангу.................| 23 |___|____|____|___|___|____|_____| 2 рангу.................| 24 |___|____|____|___|___|____|_____| 3 рангу.................| 25 |___|____|____|___|___|____|_____| радник: | | | | | | | | | 1 рангу.................| 26 |___|____|____|___|___|____|_____| 2 рангу.................| 27 |___|____|____|___|___|____|_____| 3 рангу.................| 28 |___|____|____|___|___|____|_____| інспектор 1 рангу.....| 29 |___|____|____|___|___|____|_____| Спеціалісти (сума рядків | | | | | | | | | 31-35)....................| 30 |___|____|____|___|___|____|_____| радник: | | | | | | | | | 1 рангу.................| 31 |___|____|____|___|___|____|_____| 2 рангу.................| 32 |___|____|____|___|___|____|_____| інспектор: | | | | | | | | | 1 рангу.................| 33 |___|____|____|___|___|____|_____| 2 рангу.................| 34 |___|____|____|___|___|____|_____| 3 рангу.................| 35 |___|____|____|___|___|____|_____|
Продовження таблиці _____________________________________________(чоловік)____
Прийнято працівників | Вибуло працівників | _у звітному періоді_______|_у звітному періоді___________| Всьо-|в тому числі:______ | |_з них з причини:_______| го, |зі ста| на |з них__|Всьо-|досяг| від- |ст.40 п. 1 | чоло-|жуван-|кон- |з ви- |го, |нення|ставки|_КЗпП______| вік |ням до|курс-|пробув.|чоло-|гра- |з дер-|ско-|у | |2 міс,|ній |термі- |вік |нич- |жавної|ро- |зв'язку |ст.19 |осно-|ном до | |ного |служ- |чен-|з лік-| |Закону|ві |6 міс.,| |віку,|би, |ня |віда- | | | |ст.18 | |ст.23|ст.31 |шта-|цією | | | |Закону | |Зако-|Закону|тів |уста- | _____|______|_____|_______|_____|ну___|______|____|нови__| ___8_|___9__|__10_|__11___|__12_|_13__|__14__|_15_|__16__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| | | | | | | | | | _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| | | | | | | | | | _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| | | | | | | | | | _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| | | | | | | | | | _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| | | | | | | | | | _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| | | | | | | | | | _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______| _____|______|_____|_______|_____|_____|______|____|______|
Розділ III __________________________________________________________________
| N | Кількість працівників,|Витра| |ряд|які підвищили кваліфіка|ти на| |ка |цію, чоловік _________ |навча| | |———————————————————————|ння, | | |Всьо|в тому числі за | грн.| | |го |кордоном | | | | |——————————————————| | | | |Всьо|з них в поряд| | | | |го |ку надання те| | | | | |хнічної допо-| | _______________________________|___|____|____|моги_________|_____| ____________А__________________|_Б_|_1__|_2__|_____3_______|__4__| Кількість працівників, які | | | | | | займають посади керівників та | | | | | | спеціалістів | | | | | | (сума рядків 41,50 )...........| 40|____|____|_____________|_____| в т. ч. | | | | | | Керівники (сума рядків 42-49)| 41|____|____|_____________|_____| дійсний державний радник.....| 42|____|____|_____________|_____| державний радник: | | | | | | 1 рангу....................| 43|____|____|_____________|_____| 2 рангу....................| 44|____|____|_____________|_____| 3 рангу....................| 45|____|____|_____________|_____| радник: | | | | | | 1 рангу....................| 46|____|____|_____________|_____| 2 рангу....................| 47|____|____|_____________|_____| 3 рангу....................| 48|____|____|_____________|_____| інспектор 1 рангу........| 49|____|____|_____________|_____| Спеціалісти (сума рядків 51-55)| 50|____|____|_____________|_____| радник: | | | | | | 1 рангу....................| 51|____|____|_____________|_____| 2 рангу....................| 52|____|____|_____________|_____| інспектор: | | | | | | 1 рангу....................| 53|____|____|_____________|_____| 2 рангу....................| 54|____|____|_____________|_____| 3 рангу....................| 55|____|____|_____________|_____| Крім того, пройшли навчання | | | | | | працівники, які вибули до кінця| | | | | | звітного періоду...............| 56|____|____|_____________|_____|
Розділ IV
Довідка: 61. Фонд заробітної плати - всього _____ грн. з десятковим знаком
62. У тому числі фонд основної заробітної плати - всього _____ грн. з десятковим знаком 63. Чисельність штатних працівників спискового складу ____ чоловік
_________________________________ Керівник
прізвище та N телефону виконавця
Головний бухгалтервгору