Документ z0177-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.05.2007, підстава - z0497-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 94 від 31.03.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
13 травня 1997 р.
за N 177/1981
{ Починаючи зі звіту за 2008 рік Наказ втрачає чинність
на підставі Наказу Державного комітету статистики
N 131 ( z0497-07 ) від 08.05.2007 }
Про затвердження форми державної статистичної звітності про
результати державного тестування фізичної підготовленості
населення України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
15 січня 1996 р. N 80 ( 80-96-п ) "Про державні тести і нормативи
оцінки фізичної підготовленості населення України" за поданням
Державного комітету України з фізичної культури і спорту
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму державної статистичної звітності N
1-тести "Зведений звіт про результати державного тестування
фізичної підготовленості населення України" та інструкцію щодо її
заповнення (додаються). 2. Установити, що забезпечення бланками форми N 1-тести,
інструкціями щодо її заповнення, збір та розробку інформації
здійснює Державний комітет України з фізичної культури і спорту. 3. Державному комітету України з фізичної культури і спорту
забезпечити подання Міністерству статистики України зведеної
інформації в цілому по Україні, Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києву та Севастополю по формі N 1-тести до 31
липня звітного року. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Гашицького О.В.
Перший заступник Міністра В.А.Головко
Державна статистична звітність ————————————————————————————————————————————————————————————————— Коди ————————————————————————————————————————————————————————————————— форми доку-|організа- |території|галузі за |виду еко- | форми мента за |ції-скла- |за СПАТО | ЗКГНГ |номічної | власності ДКУД |дача - | | |діяльнос- | КФВ |ідентифі- | | |ті за КВЕД| |каційний | | | | |код ЄДРПОУ| | | | | | | | | ———————————+——————————+—————————+——————————+——————————+—————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ————————————————————————————————————————————————————————————————— продовження таблиці ——————————————————————————————————————————————— Коди ——————————————————————————————————————————————— |організацій-|міністерст-|вищестоя-| | КС |но-правової |ва, відом- |щої орга-| | |форми госпо-|ства, МДО, |нізації -| | |дарювання за|концерну, |іденти- | | |КОПФГ |асоціації |фікацій- | | | |за СПОДУ |ний код | | | | |ЄДРПОУ | | +————————————+———————————+—————————+—————+————— | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ———————————————————————————————————————————————
Кому надсилається (назва і адреса одержувача) ____________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Повна назва організації __________________________________________ __________________________________________________________________
Адреса організації _______________________________________________ __________________________________________________________________
Форма N 1 - тести.
Поштова, 1 раз на рік.
Затверджено
наказом Мінстату України
від 31.03.97 N 94
Подають незалежно від форм власності та господарювання: 1. Підприємства, установи, організації, заклади освіти -
районним - (міським) спорткомітетам, військовим комісаріатам,
районним (міським) радам спортивних товариств, районним відділам
освіти - до 5 червня. 2. Районні (міські) ради спорттовариств, районні відділи
освіти, районні військові комісаріати районним (міським)
спорткомітетам, обласним радам спортивних товариств, обласному
управлінню освіти, обласному військовому комісаріату - до 10
червня. 3. Районні (міські) спорткомітети - обласним (міським)
Київському, Севастопольському спорткомітетам - до 20 червня. 4. Обласні ради спортивних товариств, обласні управління
освіти, обласні військові комісаріати - обласним (міським
Київському, Севастопольському) спорткомітетам, центральним радам
спортивних товариств, Міністерству освіти України, Міністерству
оборони України - до 30 червня. 5. Комітет по фізичній культурі і спорту Автономної
Республіки Крим, обласні, Київський, Севастопольський міські
спорткомітети - Держкомспорту України - до 10 липня. 6. Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я,
Мінсільгосппрод, Міноборони, Міністерство внутрішніх справ, Служба
безпеки, Національна гвардія, Міністерство енергетики та
електрифікації, Міністерство машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії, Міністерство
промисловості, Міністерство транспорту, Міністерство вугільної
промисловості, Державний комітет по водному господарству,
Центральні ради спортивних товариств Держкомспорту України - до
20 липня. 7. Комітет по фізичній культурі і спорту Автономної
Республіки Крим, обласні (Київський, Севастопольський міські)
спорткомітети одночасно надсилають звіт відповідним управлінням
статистики області; Держкомспорт України - Міністерству статистики
України - до 31 липня.
Зведений звіт про результати державного тестування фізичної
підготовленості населення України у _______ році
————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Особи, що тес- |кількість уста- | кількість осіб | ря- | туються |нов, організацій|—————————————————————————+ дка | |————————————————|всього|в устано- |допу- | | |всього |тих, що | |вах, орга- |щених | | | |звітува-| |нізаціях, |до | | | |ли | |що звітува-|тес- | | | | | |ли |тува- | | | | | | |ння | | | | | | |із | | | | | | |гр.6 | ————+————————————————+———————+————————+——————+———————————+——————+ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Діти дошкільних
закладів освіти
(6 років)
2. Учні середніх
закладів освіти
3. Учні професій-
но-технічних
закладів освіти
4. Студенти вузів
1 і 2 рівнів
акредитації x)
5. Студенти вузів
3 і 4 рівнів
акредитації x)
6. Призовники
7. Особи, що про-
ходять післядип-
ломну підготовку
в закладах осві-
ти
8. Особовий склад
Збройних Сил,
органів внутріш-
ніх справ, інших
військових фор-
мувань
9. З них: студенти
вищих військових
закладів 3 і 4
рівнів акредита-
ції
10. Працюючі в екс-
тремальних умо-
вах
11. Особи віком до
39 років ————————————————————————————————————————————————————————————————— продовження таблиці ————————————————————————————————————————————————————————— одержали результати (із графи 6) |не тестувалися ——————————————————————————————————————————|з плавання із "5" | "4" | "3" | "2" | "1" |не здали|гр.7 високі |вищі |сере-|неза-|пога-|випробу-| |за се-|дні |дові-|ні |вання | |редні | |льні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ————————+——————+—————+—————+—————+————————+—————————————— 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 —————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————— x) без зазначених у рядку 9
____________________ М.П. Керівник _______________
Прізвище, N телефону
Затверджено
наказом Мінстату України
від 31.03.97 N 94
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 травня 1997 р.
за N 177/1981

Інструкція
щодо заповнення форми державної статистичної звітності
про результати тестування фізичної підготовленості
населення України (форма N 1 - тести)
1. Загальні положення
1.1. Державну статистичну звітність про результати тестування
фізичної підготовленості населення України складають: - дошкільні, середні, професійно-технічні, вищі заклади
освіти, заклади післядипломної освіти, Збройні Сили, органи
внутрішніх справ, інші військові формування, що створені
відповідно до законодавства України (в тому числі вищі військові
заклади), підприємства, організації, установи, діяльність яких
проводиться в екстремальних умовах. 1.2. Підприємства, організації, установи звітують перед
районними (міськими) радами спортивних товариств, районними
(міськими) спорткомітетами та військовими комісаріатами, якщо є
працюючі призовного віку, до 5 червня. 1.3. Заклади освіти звітують перед районними (міськими)
відділами освіти, які в свою чергу звітують перед районними
(міськими) спорткомітетами, та перед військовими комісаріатами,
якщо мають молодь призовного віку, до 5 червня. 1.4. Підприємства, установи, організації, заклади освіти, які
не мають у районі (місті) рад спортивних товариств, що їх
обслуговують, звітують безпосередньо перед районними (міськими)
спорткомітетами, військовими комісаріатами, відділами освіти,
обласними радами спортивних товариств до 5 червня. 1.5. Районні (міські) ради спортивних товариств, районні
відділи освіти, районні військові комісаріати подають звіт
районним (міським) спорткомітетам, обласним радам спортивних
товариств, обласному управлінню освіти, обласному військовому
комісаріату до 10 червня. 1.6. Районні (міські) спорткомітети подають звіт
обласним (міським) Київському, Севастопольському спорткомітетам до
20 червня. 1.7. Обласні ради спортивних товариств, обласні управління
освіти, обласні військові комісаріати подають звіт обласним
(міським) Київському, Севастопольському спорткомітетам,
Центральним радам спортивних товариств, Міністерству освіти
України, Міністерству оборони України до 30 червня. 1.8. Комітет по фізичній культурі і спорту Автономної
Республіки Крим, обласні, Київський, Севастопольський міські
спорткомітети подають звіт Держкомспорту України до 10 липня. 1.9. Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я,
Мінсільгосппрод, Міноборони, Міністерство внутрішніх справ, Служба
безпеки, Національна гвардія, Міністерство енергетики і
електрифікації, Міністерство машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії, Міністерство
промисловості, Міністерство транспорту, Міністерство вугільної
промисловості, Державний комітет по водному господарству,
Центральні ради спортивних товариств подають звіт Держкомспорту
України до 20 липня. 1.10. Комітет по фізичній культурі і спорту Автономної
Республіки Крим, обласні, Київський, Севастопольський міські
спорткомітети одночасно надсилають звіт відповідним управлінням
статистики області; Держкомспорт України подає звіт Міністерству
статистики до 31 липня. 1.11. Тестування і здача нормативів проводиться щорічно в
травні місяці за єдиною методикою згідно з Положенням про державні
тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення
України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
15 січня 1996 року N 80 ( 80-96-п ) (далі Положення). 1.12. Результати виконання державних тестів і нормативів
оцінки фізичної підготовленості населення України в первинних
організаціях заносяться в відомості (додаток N 3 до Положення), на
основі яких формується зведена Державна статистична звітність про
результати тестування. 1.13. Звіт повинен бути складений без помилок і наданий у
встановлені строки.
2. Порядок заповнення показників звіту
2.1. У графі 3 "кількість установ, організацій всього"
враховується загальна кількість підприємств, установ, організацій,
які повинні здійснювати тестування відповідних категорій
населення. 2.2. У графі 4 "тих, що звітували" - кількість установ,
організацій, які звітували про проведення тестування (із графи 3). 2.3. У графі 6 "в установах, організаціях, що звітували"
враховується кількість осіб в установах, організаціях, на
підприємствах, де проводилось тестування (із графи 5). 2.4. У графі 7 "допущених до тестування" - враховується
загальна кількість осіб в установах, організаціях, на
підприємствах, яким надано дозвіл для участі в державному
тестуванні (із графи 6). 2.5. Графи 8-12 заповнюються за підсумками тестування у
відповідності з таблицями 1, 2 додатка N 2 до Положення. 2.6. У графі 13 враховується кількість тих, хто не здав
випробування і не набрав мінімальну кількість балів. 2.7. У графі 14 враховується кількість осіб, що не
тестувалися з плавання.
2.8. У звіті враховуються особи, для яких державне тестування
є обов'язковим згідно з Положенням: 2.8.1. У рядку 1 гр.5 враховуються всі діти, що відвідують
дошкільні заклади освіти незалежно від їх відомчої
підпорядкованості, і яким виповнилось 6 років на момент проведення
тестування. 2.8.2. У рядках 2-5 гр.5 враховуються всі учні, студенти, які
навчаються в закладах освіти (крім військових). 2.8.3. У рядку 6 гр.5 враховується молодь, що має бути
призвана до лав Збройних Сил України у відповідності до Закону
України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"
( 2232-12 ). 2.8.4. У рядку 7 гр.5 враховуються особи, які продовжують
навчання в закладах післядипломної освіти (підвищення
кваліфікації). 2.8.5. У рядку 8 гр.5 враховуються особи, які знаходяться на
службі в військових формуваннях, що створені відповідно до чинного
законодавства, з них у рядку 9 - студенти вищих військових
закладів. 2.8.6. У рядку 10 гр.5 враховуються працівники промислових
підприємств, установ, організацій, професійна діяльність яких
проводиться в екстремальних умовах. 2.8.7. У рядку 11 гр.5 враховуються особи віком до 39 років,
що залучаються до тестування на добровільних засадах.
3. Логічний та арифметичний контроль звіту
3.1. Дані графи 4 по всіх рядках не повинні перевищувати дані
графи 3, дані графи 6 - відповідно - графи 5, дані графи 7 -
відповідно - графи 6, дані графи 13 - відповідно - графи 7. 3.2. Сума даних граф 8-13 повинна дорівнювати даним графи 7.вгору