Документ z0177-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.11.2008, підстава - z1109-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 2 від 04.01.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
від 29 липня 1994 року
за N 177/386
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 402 ( z1109-08 ) від 14.08.2008 }
Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу та
медичний огляд у Збройних Силах України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони
N 383 ( z0501-97 ) від 20.10.97
N 207 ( z0501-99 ) від 12.07.99
N 566 ( z1101-05 ) від 21.09.2005
N 684 ( z1302-06 ) від 29.11.2006
N 92 ( z0287-07 ) від 19.03.2007 }

Відповідно до вимог Закону України "Про загальний військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), статті 70 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), постанови
Кабінету Міністрів України 1993 року N 708, з метою якісного
проведення призову громадян на строкову військову службу за станом
здоров'я і медичного огляду військовослужбовців для визначення
придатності до військової служби (служби за фахом) та придатності
льотно-підйомного складу Військ повітряної оборони до льотної
роботи Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про військово-лікарську експертизу та
медичний огляд у Збройних Силах України, яке ввести в дію з 1
березня 1994 року (додаток до наказу). 2. З моменту введення в дію Положення, зазначеного у пункті 1
цього наказу, вважати накази Міністра оборони колишнього СРСР 1976
року N 187, 1979 року N 220, 1987 року N 210, N 260, 1989 року N
116, N 317, 1991 року N 436 такими, що не застосовуються у
Збройних Силах України, а наказ Міністра оборони України 1992 року
N 116 - таким, що втратив чинність. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Військово-медичного управління штабу тилу Збройних Сил України. 4. Наказ розіслати до кожної військової частини.
Міністр оборони України
генерал армії України В.Радецький
Затверджено
Наказ Міністра оборони України
від 4 січня 1994 року N 2
Положення про військово-лікарську експертизу
та медичний огляд у Збройних Силах України
Розділ I. Основи організації військово-лікарської експертизи
I.1. Загальні положення
1. Положення визначає організацію військово-лікарської
експертизи на мирний та воєнний час у Збройних Силах України і
військових формуваннях, утворених відповідно до законодавства
України (у подальшому - Збройні Сили України). 2. Положення установлює порядок медичного огляду
призовників; військовослужбовців, членів їхніх сімей (крім членів
сімей військовослужбовців строкової служби);
військовозобов'язаних, громадян, які бажають вступити до
військово-навчальних закладів (надалі - кандидати, які вступають
до ВНЗ) Збройних Сил України, учнів військових ліцеїв; колишніх
військовослужбовців з проходженням військової служби; працівників
Збройних Сил України, які залучаються до роботи з радіоактивними
речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання,
компонентами ракетного палива та іншими високотоксичними
речовинами, радіотехнічними засобами, які утворюють
електромагнітні поля в межах частот від 30 кГц до 300 ГГц і
оптичними квантовими генераторами (надалі - РР, ДІВ, КРП, джерела
ЕМП). 3. Основними завданнями військово-лікарської експертизи є: добір громадян, придатних за станом здоров'я до військової
служби для укомплектування Збройних Сил України; медичний огляд
призовників, військовослужбовців, військовозобов'язаних з метою
визначення придатності до військової служби, служби за військовим
фахом, аналіз результатів медичного огляду та розробки заходів
щодо виконання цієї роботи з метою покращення комплектування
Збройних Сил України; контроль за організацією і станом лікувально-оздоровчої
роботи серед призовників, огляд призовників, кандидатів, які
вступають до військових навчальних закладів;
військовозобов'язаних; аналіз результатів і розроблення
пропозицій по удосконаленню цієї роботи; контроль за організацією, проведенням і результатами
лікувально-діагностичної роботи у військових
лікувально-профілактичних закладах та військових частинах; надання
методичної та практичної допомоги з питань військово-лікарської
експертизи військово-лікарським комісіям (надалі - ВЛК) та
лікувально-профілактичним установам; визначення причинного зв'язку
захворювань, поранень, контузій, травм та каліцтва (надалі -
захворювання, поранення) у військовослужбовців,
військовозобов'язаних, які призвані на збори, і колишніх
військовослужбовців, а також причинного зв'язку захворювань,
поранень, які заподіяли військовослужбовцям смерть; розроблення спільно з головними медичними спеціалістами
Міністерства охорони здоров'я і Міністерства оборони України вимог
щодо стану здоров'я призовників, кандидатів, які вступають до
ВНЗів, військовослужбовців, а також показань для найдоцільнішого
використання їх на військовій службі за станом здоров'я; організація огляду військовослужбовців та інших контингентів
у військових частинах, закладах, ВНЗах, на підприємствах і в
організаціях Міністерства оборони України (у подальшому -
військова частина); проведення наукової роботи з питань діяльності
військово-лікарської експертизи; підготовка кадрів для військово-лікарських комісій (ВЛК).
I.2. Органи військово-лікарської експертизи
4. Військово-лікарська експертиза у Збройних Силах України
здійснюється штатними та позаштатними (постійно і тимчасово
діючими) ВЛК та лікарсько-льотними комісіями (надалі - ЛЛК). 5. Органи військово-лікарської (лікарсько-льотної) експертизи
у своїй роботі керуються цим Положенням, іншими керівними
документами, які стосуються питань військово-лікарської
(лікарсько-льотної) експертизи, а також вказівками
Військово-медичного управління Міністерства оборони України,
Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони
України і Центральної лікарсько-льотної комісії. 6. Штатні ВЛК є військово-медичними установами спеціального
призначення. Вони мають гербову печатку та кутовий штамп. Штатні ВЛК комплектуються лікарями з клінічною підготовкою за
однією з лікарських спеціальностей (терапія, хірургія, неврологія,
психіатрія, оториноларингологія, офтальмологія та іншими),
досвідом роботи у військах і лікувально-профілактичних закладах. 7. Права та обов'язки штатних та позаштатних (постійно та
тимчасово діючих) ВЛК визначаються цим Положенням. 8. Залучати особовий склад штатних ВЛК для вирішення питань
та завдань, не пов'язаних з військово-лікарською експертизою,
забороняється. 9. Позаштатні (постійно та тимчасово діючі) ВЛК (ЛЛК)
призначаються у складі голови, заступника голови (одного з членів
комісії), членів комісії (у гарнізонних, госпітальних ВЛК не менше
трьох лікарів, в останніх ВЛК і ЛЛК - терапевта, хірурга,
невропатолога, окуліста, стоматолога, оториноларинголога,
психіатра) і секретаря. При необхідності до складу ВЛК (ЛЛК)
можуть призначатися лікарі інших спеціальностей. До складу ВЛК (ЛЛК), що створюється у військовому
комісаріаті, лікарі і секретар комісії залучаються з місцевих
лікувально-профілактичних закладів рішенням Голови місцевої
державної адміністрації (голови виконкому місцевої Ради народних
депутатів). 10. Штатні і позаштатні (постійно та тимчасово діючі) ВЛК з
питань військово-лікарської експертизи підпорядковуються вищим
штатним ВЛК. У прийнятті висновків, рішень, постанов (надалі -
постанова) вони незалежні і у своїй роботі керуються цим
Положенням, іншими документами, що стосуються питань
військово-лікарської експертизи, а з питань лікарсько-льотної
експертизи - вказівками лікарсько-льотної комісії ЦВЛК (у
подальшому - ЦЛЛК), яка є керівною комісією з лікарсько-льотної
експертизи для всіх ЛЛК Збройних Сил, навчальних та авіаційних
організацій Товариства сприяння обороні України. 11. При необхідності до участі у роботі штатних та
позаштатних ВЛК на правах членів комісії можуть залучатися головні
(провідні) медичні фахівці та інші лікарі-спеціалісти
лікувально-профілактичних закладів, лікарі військових частин,
представники командування (керівництва) та військові спеціалісти. 12. Постанови ВЛК приймаються колегіально, більшістю
голосів. У разі незгоди голови або членів комісії з думкою інших
членів, їх окрема думка заноситься до протоколу засідання ВЛК.
Члени ВЛК зобов'язані дотримуватися вимог цього Положення. За несумлінне або упереджене ставлення до вирішення питань з
військово-лікарської експертизи голова та члени ВЛК, лікарі, які
беруть участь в медичному огляді контингентів, зазначених у пункті
2 цього Положення, притягуються до відповідальності згідно з
чинним законодавством. 13. Постанови ВЛК згідно з цим Положенням розглядаються,
контролюються, затверджуються, а при необхідності переглядаються
відповідною штатною ВЛК. За рішенням штатної ВЛК може бути проведений повторний або
контрольний медичний огляд.
А. Штатні військово-лікарські комісії
14. До штатних ВЛК належать: - Центральна військово-лікарська комісія (надалі - ЦВЛК)
Міністерства оборони України; - Лікарсько-льотна комісія ЦВЛК МО України (надалі - ЦЛЛК); - Базова ВЛК командування оперативного напрямку (надалі - ВЛК
військового округу); - ВЛК Військово-Морських сил; - ВЛК евакуаційного пункту фронту, місцевого евакуаційного
пункту*; - ВЛК управління госпітальної бази*. ________________
* ВЛК евакуаційного пункту, управління госпітальної бази
передбачається на воєнний час.
15. На штатні військово-лікарські комісії покладається: організація військово-лікарської експертизи, керівництво
підлеглими ВЛК, контроль за їхньою роботою та надання їм
методичної і практичної допомоги; контроль за організацією та проведенням огляду поповнення, що
прибуває для комплектування Збройних Сил України, з метою
правильного розподілу його за родами військ, військовими частинами
(кораблями), підрозділами та військовими спеціальностями, а також
кандидатів для навчання за військовими спеціальностями з
урахуванням стану здоров'я та фізичного розвитку; контроль за законністю надання ВЛК довідок про одержання
військовослужбовцями і призваними на збори військовозобов'язаними
поранень і захворювань; розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з
питань військово-лікарської експертизи; аналіз та узагальнення результатів і досвіду роботи підлеглих
ВЛК; проведення спільно з провідними медичними спеціалістами та
іншими лікарями-спеціалістами медичної служби Збройних Сил України
аналізу та оцінки результатів медичного огляду військовослужбовців
та інших контингентів, розробка пропозицій для покращення
військово-лікарської експертизи; організація та керівництво науковою роботою з питань
військово-лікарської експертизи у підпорядкованих ВЛК; підготовка та удосконалення кадрів для ВЛК; розробка та
подання до Центральної військово-лікарської комісії Міністерства
оборони України (ЦВЛК МО України), Центральної лікарсько-льотної
комісії (ЦЛЛК) пропозицій по уточненню, доповненню та змінах
керівних документів з військово-лікарської експертизи.
16. Штатні військово-лікарські комісії мають право: приймати постанови згідно з Положенням, переглядати або
скасовувати постанови підпорядкованих ВЛК*; _________________
* Постанову про придатність до військової служби офіцерів запасу
або у відставці на період звільнення їх зі Збройних Сил мають
право приймати або переглядати ЦВЛК (ЦЛЛК) Міністерства оборони
України.
оглядати військовослужбовців та інших осіб, зазначених у
пункті 2 цього Положення; перевіряти роботу підпорядкованих ВЛК та давати їм вказівки з
питань військово-лікарської експертизи; перевіряти організацію та стан огляду військовослужбовців та
іншого контингенту у військових (цивільних) лікувальних закладах,
військових частинах; перевіряти з метою військово-лікарської експертизи
організацію та стан лікувально-діагностичної роботи у військових
лікувально-профілактичних закладах, військових частинах та ВНЗах
Міністерства оборони України; викликати, направляти у військові лікувально-профілактичні
заклади Збройних Сил України на контрольний огляд та переогляд
військовослужбовців та членів їх сімей, військовозобов'язаних,
працівників, а також військовослужбовців у випадку незгоди того,
кого оглядають, або інших осіб з постановою ВЛК та в інших
необхідних випадках; витребовувати особові та пенсійні справи, медичні документи,
матеріали адміністративного розслідування, дізнання, судового
розгляду, характеристики, архівні довідки, витяги з наказів,
актів, протоколів та інші документи, необхідні для прийняття
постанови; залучати для вирішення питань військово-лікарської експертизи
головних (провідних) медичних спеціалістів та інших
лікарів-спеціалістів медичної служби Збройних Сил України; приймати постанови, а за необхідності переглядати постанови
ВЛК про причинний зв'язок захворювань, поранень у колишніх
військовослужбовців.
17. Забезпечення штатних ВЛК медичною технікою та майном,
медичними приладами та інструментами, медикаментами, господарським
інвентарем, меблями, речовим майном і канцелярським приладдям,
надання їм приміщень та забезпечення комунальними послугами
покладається на військово-медичні установи центрального
підпорядкування, військових округів, Військово-Морських Сил.
Центральна військово-лікарська комісія
Міністерства оборони України
18. Центральна військово-лікарська комісія Міністерства
оборони України (ЦВЛК) є керівним органом військово-лікарської
експертизи у Збройних Силах України. 19. Усі штатні і нештатні ВЛК Збройних Сил України
підпорядковуються ЦВЛК МО України з питань військово-лікарської
експертизи. Постанови ЦВЛК МО України можуть бути оскаржені в
установленому законом порядку. 20. На ЦВЛК МО України покладається організація
військово-лікарської експертизи у Збройних Силах України, а також: розроблення положень, інструкцій, посібників та інших
керівних документів з військово-лікарської експертизи; розроблення спільно з головними медичними спеціалістами
Міністерства оборони та Міністерства охорони здоров'я України
медичних показань для найдоцільнішого військово-професійного
призначення призовників до видів Збройних Сил України, родів
військ та за військовими спеціальностями; розроблення разом з головними спеціалістами медичної служби
науково обгрунтованих вимог до максимального збереження
військовослужбовців на військовій службі, запобігання
необгрунтованого їх звільнення з армії за станом здоров'я; перевірка якості лікувально-оздоровчої роботи серед
військовослужбовців у частинах і установах Міністерства оборони
України; контроль за лікувально-оздоровчою роботою серед
допризовників, оглядом призовників, кандидатів, які вступають до
ВНЗів військовослужбовців та військовозобов'язаних; прийняття та перегляд постанов ВЛК про ступінь придатності
офіцерів запасу або у відставці на період їхнього звільнення із
Збройних Сил; проведення спільно з Міністерством охорони здоров'я України
аналізу та узагальнення результатів лікувально-оздоровчої роботи
серед допризовників і призовників, огляду призовників та
розроблення пропозицій по покращенню цієї роботи. 21. ЦВЛК МО України, крім прав, передбачених пунктом 16 цього
Положення, має право: залучати головних медичних спеціалістів Міністерства оборони
України, їх заступників, лікарів-спеціалістів Головного
військового клінічного госпіталю та інших військових
лікувально-профілактичних закладів для вирішування питань
військово-лікарської експертизи; перевіряти у військових комісаріатах і органах (закладах)
охорони здоров'я організацію, стан та результати
лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників та призовників,
огляду призовників, кандидатів із осіб цивільної молоді, які
вступають до ВНЗів і військовозобов'язаних; викликати, направляти на контрольний огляд та переогляд
військовослужбовців, членів їх сімей, військовозобов'язаних,
працівників, а також колишніх військовослужбовців у військові
лікувально-профілактичні заклади, підпорядковані безпосередньо
начальнику Центрального військово-медичного управління
Міністерства оборони України; витребовувати у необхідних випадках від підлеглих ВЛК з
військових (цивільних) лікувально-профілактичних закладів,
військових частин і ВНЗів додаткові дані для аналізу, узагальнення
та оцінки результатів військово-лікарської експертизи; доповідати у Генеральний штаб Збройних Сил України,
командуванню військових округів, керівникам органів місцевої
адміністрації результати лікувально-оздоровчої роботи, проведеної
серед допризовників та призовників, огляду військовослужбовців,
членів їх сімей, кандидатів, які вступають до ВНЗів,
військовозобов'язаних та іншого контингенту; розглядати, контролювати, затверджувати (не затверджувати)
постанови будь-якої ВЛК Збройних Сил України; визначати формулювання постанов ВЛК та порядок їх оформлення.
Лікарсько-льотна комісія Центральної Військово-лікарської
комісії Міністерства оборони України (ЦЛЛК)
22. Центральна лікарсько-льотна комісія МО України є
центральним органом з лікарсько-льотної експертизи для усіх
лікарсько-льотних комісій (ЛЛК) Збройних Сил України, учбових та
спортивних авіаційних організацій Товариства сприяння обороні
України (ТСОУ). Штатні та позаштатні ЛЛК Збройних Сил України, учбових та
спортивних організацій ТСО України підпорядковуються ЦЛЛК з питань
лікарсько-льотної експертизи. 23. ЦЛЛК керується вказівками ЦВЛК МО України. 24. На ЦЛЛК покладена організація лікарсько-льотної
експертизи у Збройних Силах України згідно з правами і
обов'язками, передбаченими пунктами 15 і 16 цього Положення. Крім того, на ЦЛЛК покладається: затвердження постанов штатних та позаштатних ЛЛК про
непридатність пілотів та штурманів до льотної роботи за станом
здоров'я; організація і керівництво лікарсько-льотною експертизою та
контроль за роботою ЛЛК у авіаційних частинах, закладах та ВНЗах
Міністерства оборони України по підготовці льотного складу авіації
Збройних Сил України; розроблення керівних документів з лікарсько-льотної
експертизи; прийняття та перегляд постанов про причинний зв'язок
захворювань, поранень у колишніх військовослужбовців із осіб
льотного складу авіації Збройних Сил України, якщо вони звільнені
у запас або відставку з льотної роботи; контроль за своєчасним та якісним оглядом льотного складу
військовозобов'язаних; контроль за роботою ЛЛК учбових та спортивних авіаційних
організацій ТСО України; контроль за організацією та станом огляду льотного складу і
курсантів у військових лікувально-профілактичних закладах ВПС
України, ВНЗах МО України по підготовці льотного складу авіації
Збройних Сил України.
Військово-лікарська комісія
Військово-Морських Сил України
25. ВЛК Військово-Морських Сил є центральним органом
військово-лікарської експертизи для усіх ВЛК Військово-Морських
Сил України. З питань військово-лікарської експертизи їй
підпорядковуються усі ВЛК Військово- Морських Сил. 26. ВЛК військово-Морських Сил з питань військово-лікарської
експертизи керуються вказівками ЦВЛК МО України, а з питань
лікарсько-льотної експертизи - вказівками ЦЛЛК. 27. На ВЛК Військово-Морських Сил покладена організація
військово-лікарської експертизи на флоті та керівництво ВЛК у
відповідності з правами та обов'язками, передбаченими пунктами 15
і 16 Положення.
Військово-лікарська комісія військового округу
28. ВЛК військового округу з питань військово-лікарської
експертизи підпорядковуються усі ВЛК військового округу, а також
ВЛК цивільних лікувально-профілактичних закладів, які знаходяться
у межах дислокації військового округу, де обстежуються, лікуються
і проходять медичний огляд військовослужбовці. За рішенням ЦВЛК МО України, на ВЛК військового округу може
бути покладено розгляд, контроль, затвердження постанов
позаштатних постійно діючих ВЛК, організованих при військових
частинах, які дислокуються на території військового округу, але не
підпорядковані командуванню військового округу. 29. ВЛК військового округу керується вказівками ЦВЛК МО
України, а з питань лікарсько-льотної експертизи - вказівками
ЦЛЛК. 30. На ВЛК військового округу покладається організація
військово-лікарської експертизи у військовому окрузі та
керівництво ВЛК у відповідності з пунктом 15 цього Положення та,
крім того: контроль за організацією та проведенням лікувально-оздоровчої
роботи серед допризовників та призовників, огляд призовників,
кандидатів із осіб цивільної молоді, які вступають в ВНЗи,
військовозобов'язаних, надання методичної та практичної допомоги
органам та закладам охорони здоров'я та військовим комісаріатам у
цій роботі; проведення спільно з органами охорони здоров'я та військовими
комісаріатами аналізу та узагальнення результатів
лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників та призовників,
огляду призовників, кандидатів із осіб цивільної молоді, які
вступають у ВНЗи, військовозобов'язаних, розроблення пропозицій по
покращенню цієї роботи; контроль за організацією та станом лікарсько-льотної
експертизи в учбових та спортивних авіаційних закладах ТСО
України, які знаходяться у межах дислокації військового округу. 31. ВЛК військового округу має права, передбачені статтею 16
даного Положення, та, крім того, має право: переглядати постанови усіх ВЛК Збройних Сил України (крім
постанов, прийнятих або затверджених ЦВЛК МО України, ЦЛЛК) про
причинний зв'язок захворювань, поранень у колишніх
військовослужбовців, учасників війни та інших бойових дій; перевіряти у військових комісаріатах, органах (закладах)
охорони здоров'я Республіки Крим; областей, міст Києва та
Севастополя, на території яких дислоковано військовий округ,
організацію та стан лікувально-оздоровчої роботи
серед допризовників та призовників, медичний огляд призовників,
громадян, які бажають вступити до військово-навчальних закладів,
військовозобов'язаних, результати перевірок доповідати
командуванню військового округу та керівникам органів місцевої
державної адміністрації та місцевого самоврядування; перевіряти організацію і стан лікарсько-льотної експертизи у
ЛЛК військових комісаріатів Республіки Крим, областей, міст Києва
та Севастополя, в учбових та спортивних авіаційних організаціях
ТСО України, які знаходяться в межах дислокації військового
округу.
Військово-лікарська комісія евакуаційного пункту фронту
(місцевого евакуаційного пункту)
32. ВЛК евакуаційного пункту фронту (місцевого евакуаційного
пункту) знаходиться у штаті його управління. ВЛК евакуаційного пункту фронту з питань військово-лікарської
експертизи підпорядковуються усі ВЛК фронту. 33. ВЛК місцевого евакуаційного пункту з питань
військово-лікарської експертизи підпорядковуються усі ВЛК
лікувально-профілактичних закладів, підпорядкованих місцевому
евакуаційному пункту. 34. ВЛК евакуаційного пункту фронту керується вказівками ЦВЛК
МО України, а ВЛК місцевого евакуаційного пункту вказівками ВЛК
військового округу військового часу або ВЛК евакуаційного пункту
фронту залежно від підлеглості. 35. На ВЛК евакуаційного пункту фронту покладається
організація військово-лікарської експертизи у госпітальних базах
фронту, а на ВЛК місцевого евакуаційного пункту -
лікувально-профілактичних закладах, підпорядкованих місцевому
евакуаційному пункту, і керівництво ВЛК відповідно до вимог,
передбачених пунктами 15 і 16 цього Положення. 36. ВЛК госпітальної бази перебувають у штаті її управління.
ВЛК госпітальної бази з питань військово-лікарської експертизи
підпорядковуються усі ВЛК військових лікувально-профілактичних
закладів, які входять до складу госпітальної бази. 37. ВЛК госпітальної бази керуються вказівками ВЛК
евакуаційного пункту фронту. 38. На ВЛК госпітальної бази покладається організація
військово-лікарської експертизи у госпітальній базі та керівництво
ВЛК госпітальної бази у відповідності з вимогами, передбаченими
пунктами 15 і 16 цього Положення.
Б. Позаштатні постійно діючі Військово-лікарські
(лікарсько-льотні) комісії
39. До позаштатних постійно діючих ВЛК (ЛЛК) належать: - госпітальні ВЛК; - гарнізонні ВЛК; - лікарсько-льотні комісії; - ВЛК з'єднання аеромобільних військ; - ВЛК для медичного огляду особового складу підводних човнів
з атомним енергетичним устаткуванням; - ВЛК військових комісаріатів. 40. Перелік військових лікувально-профілактичних закладів та
військових частин, у яких організуються позаштатні постійно діючі
ВЛК, затверджує відповідний начальник медичної служби за поданням
начальника штатної ВЛК. Перелік військових лікувально-профілактичних закладів,
військових частин центрального підпорядкування, у яких
організуються позаштатні постійно діючі ВЛК, затверджує начальник
Центрального військово-медичного управління Міністерства оборони
України за поданням начальника ЦВЛК МО України. Перелік цивільних лікувально-профілактичних закладів, у яких
організуються позаштатні постійно діючі ВЛК, затверджує начальник
медичної служби військового округу за узгодженням з відповідними
органами охорони здоров'я. 41. На підставі затвердженого переліку відповідні посадові
особи своїми наказами призначають позаштатні постійно діючі ВЛК,
їх персональний склад і визначають розпорядок їх роботи. Головою позаштатної постійно діючої ВЛК призначається лікар,
найбільш підготовлений з питань військово-лікарської експертизи,
який має досвід роботи у військових (цивільних)
лікувально-профілактичних закладах та пройшов підготовку
(удосконалення) з військово-лікарської експертизи. До складу ВЛК, створеної у цивільному
лікувально-профілактичному закладі, за рішенням начальника
медичної служби військового округу, може бути введений військовий
лікар - представник медичної служби найближчого гарнізону. 42. Для огляду кандидатів, відібраних для оволодіння
водолазними спеціальностями, і курсантів учбового центру (школи,
військової частини) може бути створена позаштатна постійно діюча
ВЛК у складі: голови - лікаря-фізіолога, заступника голови -
водолазного спеціаліста, членів - лікарів-спеціалістів, вказаних
у пункті 9 цього Положення, і секретаря. 43. Позаштатні ВЛК здійснюють службову переписку через
діловодство військових (цивільних) лікувально-профілактичних
закладів, військових частин, при яких ці комісії утворені. 44. Забезпечення позаштатних ВЛК медичною технікою та майном,
медичними приладами, інструментами, медикаментами, господарським
інвентарем, меблями, забезпечення речовим майном і канцелярським
приладдям, виділення їм приміщення і забезпечення комунальними
послугами покладається на військові (цивільні)
лікувально-профілактичні заклади, військові частини, при яких ці
комісії створені. 45. Документи позаштатних ВЛК скріплюються гербовою печаткою
військового (цивільного) лікувально-профілактичного закладу,
військової частини, при яких ці комісії створені.
Госпітальна (гарнізонна) військово-лікарська комісія
46. Госпітальна ВЛК створюється у військовому госпіталі, на
госпітальному судні, у цивільному лікувально-профілактичному
закладі, де обстежуються і лікуються військовослужбовці. На
воєнний час госпітальна ВЛК створюється у всіх військових
санаторіях. У Головному військовому клінічному госпіталі, окружних
госпіталях та інших (400 та більше штатних ліжок) військових
госпіталях може бути створено декілька госпітальних ВЛК за
клінічними профілями. З питань військово-лікарської експертизи ВЛК Головного
військового клінічного госпіталю, військових госпіталів та інших
медичних закладів центрального підпорядкування керуються
вказівками ЦВЛК МО України. 47. Гарнізонна ВЛК створюється при поліклініці, окремому
медичному батальйоні (медичній роті, лазареті), окремому медичному
загоні, військовому госпіталі, військовій частині. При фронтових, армійських тилових запасних військових
частинах можуть бути створені гарнізонні ВЛК. На них покладається
огляд військовослужбовців, а також огляд поповнення, яке поступає
у ці військові частини, і контроль за організацію огляду
військовослужбовців у військових частинах і батальйонах (командах)
осіб, які одужують. 48. На госпітальну (гарнізонну) ВЛК покладається: огляд контингентів, вказаних у пункті 2 цього Положення (крім
призовників); аналіз і узагальнення результатів медичного огляду; видача військовослужбовцям (військовозобов'язаним), які
захворіли або поранені у період проходження служби (зборів), в
зв'язку з чим вони підлягають звільненню від служби (зборів),
направлення на МСЕК (форма N 88 Міністерства охорони здоров'я
України) для визначення процентної втрати працездатності у
відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 19
серпня 1992 року N 488 ( 488-92-п ) "Про умови державного
обов'язкового особистого страхування військовослужбовців та
військовозобов'язаних, які призвані на збори". 49. Госпітальна (гарнізонна) ВЛК має право: приймати постанови у відповідності з цим Положенням та іншими
керівними документами стосовно питань військово-лікарської
експертизи; перевіряти з метою військово-лікарської експертизи
організацію та стан лікувально-діагностичної роботи у військових
(цивільних) лікувально-профілактичних закладах і у військових
частинах, дислокованих у гарнізоні.
Лікарсько-льотна комісія
50. ЛЛК створюється в авіаційному об'єднанні та з'єднанні,
авіаційному та військовому госпіталях, які мають відділення
лікарської експертизи льотного складу, при лабораторії авіаційної
медицини, ВНЗі Міністерства оборони України по підготовці льотного
складу авіації Збройних Сил України, обласному військовому
комісаріаті, військовому комісаріаті Республіки Крим, міському
військовому комісаріаті з правами обласного військового
комісаріату, при учбових авіаційних центрах та авіаційних
спортивних клубах Товариства сприяння обороні України. 51. ЛЛК керуються вказівками ЦЛЛК та, відповідно, ВЛК
військового округу, Військово-Морських Сил України. 52. На ЛЛК (залежно від того, де вона створена) покладається: організація та керівництво лікарсько-льотною експертизою у
військово-транспортній авіації, військах охорони повітряного
простору України, у повітряній армії, ВНЗі Міністерства оборони
України по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил
України; огляд льотного складу - військовослужбовців, курсантів ВНЗів
Міністерства оборони України по підготовці льотного складу авіації
Збройних Сил України, військовослужбовців групи керівництва
польотами, парашутистів відповідно до Порядку медичного огляду
льотного складу авіації Збройних Сил України (розділ III цього
Положення) та Переліку хвороб та фізичних вад, що визначають
ступінь придатності до льотної роботи і льотного навчання (додаток
N 4 до Положення); контроль за організацією та станом медичного огляду
військовослужбовців, курсантів ВНЗів в обслуговуваних авіаційних
з'єднаннях, військових частинах та ВНЗах МО України по підготовці
льотного складу авіації Збройних Сил України; огляд льотного складу авіації Збройних Сил України -
військовослужбовців, кандидатів, які вступають у ВНЗи Міністерства
оборони по підготовці льотного складу авіації, в учбові та
спортивні авіаційні організації Товариства сприяння обороні
України, курсантів та постійного льотно-підйомного складу. 53. Лікарсько-льотна комісія має право: приймати постанови у відповідності з цим Положенням, а при
огляді кандидатів, які вступають в учбові та спортивні авіаційні
організації Товариства сприяння обороні України, курсантів та
постійного льотно-підйомного складу цих організацій - відповідно
до Положення про медичний огляд льотно-підйомного складу авіації
Товариства сприяння обороні України*; _______________
* Вводиться в дію наказом Голови ЦК Товариства сприяння обороні
України.
перевіряти з метою лікарсько-льотної експертизи організацію
та стан лікувально-діагностичної роботи у військовому
лікувально-профілактичному закладі та профілактичної роботи у
військових частинах, ВНЗі Міністерства оборони по підготовці
льотного складу авіації Збройних Сил України. 54. Постанови ЛЛК розглядаються, контролюються,
затверджуються відповідною штатною ВЛК або ЦЛЛК згідно з цим
Положенням. 55. Постанова про непридатність до льотної роботи (льотного
навчання), військової служби, а також про потребу у відпустці за
станом здоров'я льотного складу - військовослужбовців, курсантів
ВНЗів Міністерства оборони по підготовці льотного складу авіації
Збройних Сил України при виявленні у них захворювань, які
перешкоджають льотній роботі (льотному навчанню), та у складних
випадках приймається ЛЛК після стаціонарного обстеження та
лікування оглянутих.
Військово-лікарська комісія з'єднання
аеромобільних військ
56. ВЛК з'єднання аеромобільних військ керується вказівками
ВЛК військового округу, на території якого дислокується з'єднання. 57. На ВЛК з'єднання аеромобільних військ покладається: організація та керівництво військово-лікарською експертизою у
з'єднанні та військових частинах аеромобільних військ і контроль
за роботою ВЛК військових частин з'єднання; медичний огляд військовослужбовців з'єднання аеромобільних
військ, у тому числі кандидатів, які вступають у ВНЗи, поповнення,
яке прибуває у з'єднання, військовослужбовців, які прибувають із
інших родів військ, ВНЗів Міністерства оборони України, з курсів
удосконалення; аналіз та узагальнення результатів огляду військовослужбовців
з'єднання аеромобільних військ. 58. ВЛК приймає постанови про придатність (непридатність)
військовослужбовців з'єднання аеромобільних військ до служби у
аеромобільних військах або тимчасову непридатність до здійснення
стрибків з парашутом, придатність (непридатність) кандидатів до
вступу у ВНЗи у відповідності з цим Положенням. 59. Постанови ВЛК з'єднання аеромобільних військ про
придатність (непридатність) до служби у аеромобільних військах
офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців строкової служби
розглядаються, контролюються, затверджуються або переглядаються
ВЛК військового округу, у межах якого дислокується з'єднання
аеромобільних військ.
Військово-лікарська комісія для медичного огляду особового складу підводних човнів з атомним енергетичним устаткуванням
ВЛК для медичного огляду особового складу підводних човнів з
атомним енергетичним устаткуванням щорічно призначається при
спеціальній поліклініці об'єднання підводних човнів наказом
командуючого об'єднанням у складі: голови - начальника
поліклініки, членів-лікарів: терапевта, хірурга, невропатолога,
оториноларинголога, окуліста, дерматолога, стоматолога із складу
лікарів поліклініки та секретаря. Із складу лікарів - членів
комісії призначається заступник голови комісії. В роботі ВЛК на правах її членів приймають участь лікарі
підводних човнів. ВЛК для медичного огляду особового складу підводних човнів з
атомним енергетичним устаткуванням приймають постанови про
придатність до служби і роботи по тій чи іншій військовій
спеціальності на підводних човнах у відповідності до цього
Положення, Постанови про непридатність військовослужбовців до
служби на підводних човнах, придатність їх до військової служби,
надання відпустки за станом здоров'я приймає госпітальна ВЛК після
стаціонарного обстеження та лікування.
Військово-лікарська комісія військового комісаріату
60. ВЛК військового комісаріату створюється у районному,
міському та районному у місті військовому комісаріаті. Для керівництва і контролю за діяльністю цих комісій у
військових комісаріатах Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя створюються відповідно Кримська республіканська,
обласні та міські військово-лікарські комісії. 61. ВЛК військового комісаріату керується вказівками ВЛК
військового округу. 62. ВЛК військового комісаріату має право приймати постанову
у відповідності з даним Положенням. 63. ВЛК військового комісаріату Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя має право переглядати постанови ВЛК
районного військового комісаріату, крім постанов, які згідно з цим
Положенням підлягають розгляду, контролю та затвердженню ВЛК
військового округу. 64. На ВЛК районного, міського, районного у місті,
військового комісаріату покладається огляд контингентів відповідно
до пункту 2 цього Положення (крім призовників). У необхідних
випадках рішенням ВЛК військового округу на ВЛК військового
комісаріату може бути покладено огляд інших контингентів (крім
призовників). 65. На ВЛК військового комісаріату Республіки Крим, області,
міст Києва та Севастополя покладається огляд (переогляд)
контингентів відповідно до пункту 2 цього Положення (крім
призовників) у порядку контролю та у інших необхідних випадках.
В. Позаштатні тимчасово діючі військово-лікарські комісії
66. До позаштатних тимчасово діючих ВЛК (ЛЛК) належать: - ВЛК військово-навчальних закладів МО України; - Військово-лікарська підкомісія приймально-технічної комісії
Військово-Морських Сил (надалі - ВЛК ПТК ВМС); - ВЛК для медичного огляду особового складу
дизель-електричних підводних човнів; - ВЛК для медичного огляду водолазів; - ВЛК для медичного огляду військовослужбовців, які
залучаються до підводного керування танками та іншими машинами; - ВЛК військової частини аеромобільних військ; - ВЛК для медичного огляду поповнення Збройних Сил України; 67. Перелік військових частин виду Збройних Сил України та
роду військ, ВНЗів, у яких створюються позаштатні тимчасово діючі
ВЛК, затверджує відповідний начальник медичної служби. 68. Позаштатні тимчасово діючі ВЛК призначаються наказами
відповідних посадових осіб. До складу ВЛК для заключного огляду
кандидатів, які вступають у ВНЗи Міністерства оборони України та
військово-лікарської підкомісії приймально-технічної комісії флоту
додатково включається лікар-психіатр та лікар-дерматолог. Начальникам ВНЗів для доукомплектування ВЛК дозволяється
запрошувати лікарів відповідного профілю із цивільних
лікувально-профілактичних закладів з оплатою за рахунок ВНЗів. 69. Головою позаштатної тимчасово діючої ВЛК призначається
лікар, найбільш підготовлений з питань військово-лікарської
експертизи. 70. Для заключного огляду кандидатів, які вступають у ВНЗи
Міністерства оборони України по підготовці льотного складу авіації
Збройних Сил України, призначається ЛЛК у такому ж порядку і
складі, як і ВЛК для заключного огляду кандидатів, які вступають у
інші ВНЗи Міністерства оборони України. 71. Військовослужбовці, визнані позаштатною тимчасово діючою
ВЛК непридатними до служби за військовою спеціальністю, для
вирішення питання про придатність до військової служби при
необхідності направляються на амбулаторне або стаціонарне
обстеження із подальшим оглядом гарнізонною або госпітальною ВЛК. 72. Головою ВЛК для огляду водолазів призначається на флоті -
лікар-фізіолог пошуково-рятівної служби, у сухопутних військах -
начальник медичної служби з'єднання (військової частини),
заступником голови - водолазний спеціаліст. 73. ВЛК приймально-технічної комісії флоту створюється для
огляду поповнення, яке прибуває на флот, з метою правильного
розподілу його по військових частинах (кораблях), підрозділах та
добору осіб для навчання з військово-морських спеціальностей. Порядок роботи та забезпечення матеріальними засобами ВЛК
приймально-технічної комісії визначається Положенням про
приймально-технічну комісію флоту. ВЛК приймально-технічної комісії ВМС виносить постанови
тільки про придатність (непридатність) оглянутих до військової
служби на флоті та навчання їх за військово-морською спеціальністю
відповідно до цього Положення.
Розділ II. Порядок медичного огляду у Збройних Силах
України
II.1. Загальні положення
74. Медичний огляд у Збройних Силах України проводиться з
метою виявлення: придатності до військової* служби призовників,
військовозобов'язаних та показників для правильного розподілу їх
за видами Збройних Сил України, родами військ і за військовою
спеціальністю згідно із станом здоров'я та фізичним розвитком; ______________
* Під придатністю до військової служби у цьому Положенні
розуміється такий стан здоров'я і фізичного розвитку громадян,
який без шкоди для здоров'я дозволяє їм виконувати передбачені
статутами ЗС України, інструкціями, керівництвом службові
обов'язки з конкретної військової спеціальності у певному виді
Збройних Сил України, роді військ у мирний та воєнний час.
придатності до військової служби за військовою спеціальністю
військовослужбовців; придатності кандидатів для вступу до військових навчальних
закладів; придатності військовослужбовців, військовозобов'язаних,
працівників Збройних Сил для роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами
ЕМП); можливості проходження військової служби офіцерами,
прапорщиками, мічманами, військовослужбовцями-жінками і проживання
членів їх сімей за кордоном, а також необхідності у тривалому
спеціалізованому лікуванні і медичному обстеженні членів їх
сімей, транспортабельності їх за станом здоров'я. 75. Постанови ВЛК приймаються на підставі Розкладу хвороб і
фізичних вад (додаток N 1 даного Положення), що визначають ступінь
придатності до військової служби (надалі - Розклад хвороб) і
Таблиці додаткових вимог до стану здоров'я призовників,
військовослужбовців, а також вступників до військово-навчальних
закладів (додаток N 3 даного Положення) (надалі - Таблиця
додаткових вимог)**. ____________
** Розклад хвороб і Таблиця додаткових вимог викладені у додатках
N 1 і N 3 до цього Положення.
76. Кількість оглянутих за робочий день не повинна
перевищувати в мирний час 50 чоловік, у воєнний час - 100 чоловік. 77. Медичний огляд контингентів, зазначених у пункті 2
Положення, проводиться: ------------------------------------------------------------------ | N|Особи, які підляга- |Лікарі ВЛК, які про-|Розділ, графа Роз- | |пп|ють медичному |водять медичний |кладу хвороб, Таб- | | | огляду | огляд |лиці додаткових ви-| | | | |мог, за якими про- | | | | |водиться медогляд | |--|--------------------|--------------------|-------------------| | 1|Громадяни, які при- |Лікарі, які виділя- |I,Таблиця додатко- | | |писуються до призов-|ються з місцевих лі-|вих вимог (А,1-15; | | |них дільниць та гро-|кувально-профілак- |Б, 16-19) | | |мадяни, які призива-|тичних закладів | | | |ються на строкову | | | | |військову службу | | | | | | | | | 2|Солдати, матроси, |ВЛК військових комі-|II,(плаваючий склад| | |сержанти і старшини |саріатів, гарнізон- |підводних човнів - | | |запасу |ні, госпітальні ВЛКФ|графа IV), Таблиця | | | | |додаткових вимог | | | | |(А, 1-15; Б,16-19; | | | | |В,20-35) | | | | | | | 3|Солдати, матроси, |ВЛК військових комі-|II, (плаваючий | | |сержанти, старшини |саріатів, гарнізон- |склад підводних чо-| | |запасу, які приймаю-|ні, госпітальні ВЛК |внів - графа IV), | | |ться на військову | |Таблиця додаткових | | |службу за контрак- | |вимог (А,1-15; Б, | | |том, а також ті, що | |16-19; В,20-35) | | |поступають на курси | | | | |по підготовці офіце-| | | | |рів запасу | | | | | | | | | 4|Офіцери, прапорщики |ВЛК військових комі-|III,(плаваючий | | |та мічмани запасу |саріатів, гарнізон- |склад підводних чо-| | | |ні, госпітальні ВЛК |внів - графа IV), | | | | |Таблиця додаткових | | | | |вимог (Б,16-19; | | | | |В,20-35) | | | | | | | 5|Офіцери запасу, які |ВЛК військових комі-|III,(плаваючий | | |призиваються на вій-|саріатів, гарнізон- |склад підводних чо-| | |ськову службу або |ні, госпітальні ВЛК |внів - графа IV), | | |приймаються за конт-| |Таблиця додаткових | | |рактом | |вимог (Б,16-19; | | | | |В,20-35) | | | | | | | 6|Жінки, які приймаю- |ВЛК військових комі-|I,Таблиця додатко- | | |ться у добровільному|саріатів, гарнізон- |вих вимог (А,1-15; | | |порядку на військову|ні, госпітальні ВЛК |Б,16-19; В,20-35) | | |службу на посади ря-| | | | |дового, сержантсько-| | | | |го, старшинського | | | | |складу | | | | |На військову службу | |III,Таблиця додат- | | |на посади прапорщи- | |кових вимог (Б,16- | | |ків, мічманів, офі- | |19; В,20-35) | | |церів | | | | | | | | | 7|Студенти (курсанти) |ВЛК військових комі-|III | | |вищих навчальних за-|саріатів | | | |кладів, які залучаю-| | | | |ться до військової | | | | |підготовки за прог- | | | | |рамою офіцерів запа-| | | | |су | | | | | | | | | 8|Студенти випускних |ВЛК військових комі-|III, (призначені | | |курсів вищих навча- |саріатів |для служби на під- | | |льних закладів, які | |водних човнах - | | |атестуються на офі- | |графа IV) | | |церів запасу | | | | | | | | | 9|Солдати, матроси, |Гарнізонні, госпіта-|II, (залежно від | | |сержанти, старшини |льні ВЛК, інші поза-|профілю військової | | | |штатні постійно і |спеціальності - | | | |тимчасово діючі ВЛК |графа IV), Таблиця | | | |в залежності від |додаткових вимог | | | |профілю військової |(А,1-15;Б,16-19; | | | |спеціальності |В,20-35) | | | | | | |10|Особи рядового, сер-|Гарнізонні, госпіта-|II, (залежно від | | |жантського, старшин-|льні ВЛК |профілю військової | | |ського складу при | |спеціальності- гра-| | |зарахуванні на вій- | |фа IV), Таблиця до-| | |ськову службу за ко-| |даткових вимог (А, | | |нтрактом на посади | |1-15;Б,16-19;В,20- | | |солдатів, матросів, | |35) | | |сержантів і старшин | | | | | | | | |11|Офіцери, прапорщики,|Ті ж комісії |III, (залежно від | | |мічмани, військово- | |профілю військової | | |службовці - жінки | |спеціальності - | | | | |графа IV), Таблиця | | | | |додаткових вимог | | | | |(Б,16-19;В,20-35) | |12|Офіцери, мічмани, |Гарнізонні, госпіта-|IV, Таблиця додатко| | |старшини і матроси, |льні ВЛК, інші поза-|вих вимог (А,1-15; | | |які призначені для |штатні постійно і |Б,16-19;В,20-35) | | |служби або проходять|тимчасово діючі ВЛК | | | |службу на підводних | | | | |човнах | | | | | | | | |13|Офіцери, прапорщики,|ВЛК з'єднань (війсь-|III або II (залежно| | |солдати, сержанти, |кових частин) аеро- |від військового зва| | |які призначені для |мобільних військ,га-|ння), Таблиця дода-| | |служби або проходять|рнізонні, госпіталь-|ткових вимог (А,5) | | |службу в аеромобіль-|ні ВЛК | | | |них військах | | | | | | | | |14|Солдати, матроси, |Гарнізонні, госпіта-|III, (залежно від | | |сержанти, старшини, |льні ВЛК |профілю військової | | |які в добровільному | |спеціальності - | | |порядку вступають на| |графа IV), Таблиця | | |військову службу | |додаткових вимог | | |прапорщиками або мі-| |(Б,16-19;В,20-35) | | |чманами | | | | | | | | |15|Лікарі-фізіологи, |ВЛК для медичного |Таблиця додаткових | | |лікарі медичних |огляду водолазів, |вимог (В,23) | | |груп, рятувальних |гарнізонні, госпіта-| | | |загонів, оператори |льні ВЛК | | | |жорстких пристроїв, | | | | |водолазні спеціаліс-| | | | |ти | | | | | | | | |16|Офіцери, прапорщики,|Гарнізонні, госпіта-|III, II, | | |мічмани, які добира-|льні ВЛК | | | |ються для служби або| | | | |несуть службу у спе-| | | | |ціальних спорудах* | | | | | | | | |17|Водолази: | | | | | | | | | |а) штатні; |ВЛК для медичного |Таблиця додаткових | | | |огляду водолазів, |вимог (В,21) | | | |гарнізонні, госпіта-| | | | |льні ВЛК | | | | | | | | |б) глибоководники і |Ті ж комісії |Таблиця додаткових | | |акванавти** | |вимог (В,20) | | | | | | |18|Курсанти учбових |Гарнізонні, госпіта-|II, (залежно від | | |з'єднань, центрів, |льні ВЛК |профілю учбової ча-| | |загонів, шкіл, ком- | |стини - графа IV), | | |бінатів, команд фло-| |Таблиця додаткових | | |тських екіпажів і | |вимог (А,1-15;Б,16-| | |напівекіпажів (у | |19;В,20-35) | | |подальшому - учбові | | | | |частини) | | | | | | | | |19|Особи з числа циві- |Первинний медичний |Таблиця додаткових | | |льної молоді, які |огляд ВЛК військових|вимог (Г,36-40) | | |вступають до ВНЗів, |комісаріатів, а кан-| | | |військових ліцеїв |дидатів до військо- | | | | |вих ліцеїв і ліцеїв | | | | |з посиленою військо-| | | | |вою підготовкою-ВЛК | | | | |військових комісарі-| | | | |атів або гарнізонні,| | | | |госпітальні ВЛК. По-| | | | |вторний огляд - ВЛК | | | | |(ЛЛК) військових ко-| | | | |місаріатів Республі-| | | | |ки Крим, обласних, | | | | |міських з правами | | | | |обласних військових | | | | |комісаріатів. Оста- | | | | |точний медичний ог- | | | | |ляд - ВЛК (ЛЛК) | | | | |ВНЗів | | | | | | | |20|Учні військових |Гарнізонні, госпіта-|Таблиця додаткових | | |ліцеїв |льні ВЛК |вимог (Г,36-40) | | | | | | |21|Студенти цивільних |Первинний медичний |II,(офіцери - графа| | |вищих навчальних за-|огляд ВЛК військових|III, залежно від | | |кладів, які вступа- |комісаріатів Респуб-|профілю навчального| | |ють на військові фа-|ліки Крим, обласних,|закладу - графа IV,| | |культети цивільних |міст Києва та Сева- |Таблиця додаткових | | |вищих навчальних за-|стополя, гарнізонні,|вимог (Г,37-40) | | |кладів або до війсь-|госпітальні ВЛК. Ос-| | | |кових навчальних за-|таточне - ВЛК війсь-| | | |кладів |кових навчальних за-| | | | |кладів | | | | | | | |22|Солдати, матроси, |Первинний і повтор- |Таблиця додаткових | | |сержанти, старшини, |ний медичний огляд -|вимог (Г,37-40) | | |прапорщики, мічмани,|гарнізонні або гос- | | | |а також випускники |пітальні ВЛК; оста- | | | |військових ліцеїв, |точний - ВЛК (ЛЛК) | | | |які вступають до |ВНЗів | | | |ВНЗів | | | | | | | | |23|Офіцери, які вступа-|Ті ж комісії |III, (залежно від | | |ють до військових | |профілю ВНЗу і фа- | | |навчальних закладів | |культету - графа | | | | |IV), Таблиця додат-| | | | |кових вимог (Г,41) | | | | | | |24|Офіцери, які вступа-|Первинний огляд - |III, (підводного | | |ють до військової |гарнізонні, госпіта-|профілю - графа IV)| | |академії, військово-|льні ВЛК. Повторний |Таблиця додаткових | | |го університету |огляд - штатні ВЛК, |вимог (Г,41) | | | |а для тих, хто про- | | | | |ходить службу у го- | | | | |ловних і центральних| | | | |установах Міністерс-| | | | |тва оборони України | | | | |- ВЛК Центральної | | | | |поліклініки Міністе-| | | | |рства оборони Украї-| | | | |ни. Остаточне-ВЛК | | | | |ВНЗів | | | | | | | |25|Офіцери, які вступа-|Гарнізонні, госпіта-|III,(підводного | | |ють на заочні факу-|льні ВЛК |профілю- графа IV),| | |льтети, до ад'юнкту-| |таблиця додаткових | | |ри, на факультети | |вимог (Г,41) | | |вдосконалення, до | | | | |ординатури | | | | | | | | |26|Слухачі-офіцери вій-|Ті ж комісії |III, (залежно від | | |ськових навчальних | |профілю ВНЗу і фа- | | |закладів (ВНЗів) | |культету - графа | | | | |IV), Таблиця додат-| | | | |кових вимог (Г,41) | | | | | | |27|Слухачі військових |Ті ж комісії |II, (офіцери-графа,| | |відділень при цивіль- |III, залежно від | | |них вищих навчальних| |профілю ВНЗу і від-| | |закладах | |ділення - графа IV)| | | | |Таблиця додаткових | | | | |вимог (Г,37-41) | | | | | | |28|Курсанти ВНЗів: | | | | | | | | | |а) на першому курсі |Ті ж комісії |II і Таблиця додат-| | | | |кових вимог (А,Б,В | | | | |в залежності від | | | | |профілю ВНЗу, факу-| | | | |льтету та спеціаль-| | | | |ності) | | | | | | | |б) починаючи з дру- |Ті ж комісії |II і Таблиця додат-| | |гого курсу | |кових вимог (А,Б,В | | | | |залежно від профілю| | | | |ВНЗу, факультету та| | | | |спеціальності) | | | | | | | |в) курсанти випуск- | |III, Таблиця додат-| | |них курсів | |кових вимог (Г,37- | | | | |40) | | | | | | |29|Військовослужбовці |Гарнізонні, госпіта-|Таблиця додаткових | | |(працівники Збройних|льні ВЛК |вимог (Б,16-18) | | |Сил), яких признача-| | | | |ють (приймають) на | | | | |роботу і які працю- | | | | |ють з РР, ДІВ, КРП, | | | | |джерелами ЕМП | | | | | | | | |30|Особи, відряджені |Гарнізонні, госпіта-|II, III, IV (залеж-| | |на підводні човни, |льні ВЛК |но від військового | | |надводні кораблі | |звання і приналеж- | | | | |ності до роду вій- | | | | |ськ, сил флоту) | | | | | | |31|Військовослужбовці, |Ті ж комісії |Згідно з переліком | | |члени їх сімей для | |протипоказань (до- | | |визначення можливос-| |даток до Положення | | |ті виїзду за кордон | |N 23) | ------------------------------------------------------------------ ______________
* Під спеціальними спорудами (у подальшому - спецспоруди) у
цьому Положенні маються на увазі командні пункти, на яких військовослужбовці несуть тривале бойове чергування і знаходяться у штучно створених умовах перебування. Конкретні об'єкти, які відносяться до спецспоруд, визначаються Міністерством оборони України.
** Акванавти-водолази, які виконують роботу методом насичених
занурень.
( Пункт 77 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 566 ( z1101-05 ) від 21.09.2005 )
78. У воєнний час військовослужбовці, військовозобов'язані,
працівники Збройних Сил, крім комісій, зазначених у пункті 77
цього Положення, проходять медичний огляд також ВЛК евакуаційних
пунктів, управлінь госпітальних баз. 79. Льотний склад, курсанти ВНЗів по підготовці льотного
складу авіації Збройних Сил України і кандидати, які вступають до
цих ВНЗів, проходять медичний огляд згідно з порядком медичного
огляду льотного складу авіації Збройних Сил України (розділ III
цього Положення). Льотно-підйомний склад, парашутисти, планеристи та особи, які
беруть участь у виконанні польотних завдань, проходять щорічний
медичний огляд у лікарсько-льотних комісіях відповідно з графами
Переліку хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності
до льотної роботи і льотного навчання (додаток N 4 до Положення),
а група керівництва польотами - за графою III Розкладу хвороб і
фізичних вад (додаток N 1 до Положення), відповідно до вимог, які
пред'являються до операторів системи управління повітряним рухом
(УПР). 80. Медичний огляд студентів (курсантів та слухачів) вищих
навчальних закладів, які залучаються до військової підготовки за
програмою офіцерів запасу, проводиться перед початком курсу
військової підготовки, а тих, які заявили скарги на стан здоров'я,
і у процесі навчання. 81. Працівники Збройних Сил України оглядаються ВЛК для
визначення придатності до роботи з шкідливими факторами за
Таблицею додаткових вимог (додаток N 3 до Положення). 82. Постанова ВЛК стосовно військовослужбовців іноземних
держав, які навчаються у ВНЗах, на факультетах при цивільних вищих
навчальних закладах, учбових центрах, а також тих, котрі прибули
на виробничо-технічне навчання і консультації, приймається тільки
про придатність або непридатність військовослужбовця до навчання у
ВНЗі (на курсах удосконалення). Постанова ВЛК про непридатність військовослужбовців іноземних
держав до навчання у ВНЗах (на курсах удосконалення) заноситься у
книгу протоколів засідань військово-лікарської комісії без
посилання на Положення, їм видається довідка (додаток N 9 до
Положення). Ця постанова затвердженню штатною ВЛК не підлягає. 83. Медичний огляд офіцерів, прапорщиків, мічманів,
військовослужбовців-жінок та членів їхніх сімей,
військовослужбовців строкової служби, які від'їжджають за кордон у
відрядження, проводиться на підставі переліку медичних
протипоказань до осіб та членів їхніх сімей, які від'їжджають за
кордон у тривалі, короткострокові відрядження, поїздки і при
відрядженнях із-за кордону - за медичними показниками (додаток N
23 до Положення). 84. Медичний огляд військовослужбовців для визначення
придатності до керування автотранспортними засобами, а також
призовників, які залучаються Міністерством оборони України для
підготовки водіїв транспортних засобів, проводиться
військово-лікарськими комісіями за місцем їх медичного
забезпечення на підставі Порядку медичного огляду водіїв
автотранспортних засобів (додаток N 20 до Положення). 85. Медичний огляд військовослужбовців, членів їхніх сімей,
працівників Збройних Сил, які страждають захворюваннями, що згідно
з абзацом 4,5,6 частини 1 статті 45 Житлового кодексу ( 5464-10 )
дають право на першочергове отримання житлової площі (додаток N 22
до Положення), проводиться ВЛК у тому випадку, якщо хворі мають
право на медичне забезпечення у військових
лікувально-профілактичних закладах. У всіх інших випадках медичний
огляд та видача довідки з висновком комісії проводиться
лікувально-профілактичними закладами Міністерства охорони здоров'я
України за місцем проживання або роботи хворого. Контроль за
обгрунтованістю рішення гарнізонної ВЛК покладається на штатні
військово-лікарські комісії. 86. Лікувально-оздоровча робота серед допризовників і
призовників проводиться згідно з чинним законодавством відповідно
до інструктивно-методичних вказівок Міністерства охорони здоров'я.
II.2. Медичний огляд призовників
87. Медичний огляд призовників проводиться на призовних
ділянках районних (міських) військових комісаріатів і збірних
пунктах Кримського республіканського, обласних, Київського та
Севастопольського міських військових комісаріатів. 88. Організація медичного огляду допризовників і призовників
для визначення їх придатності або непридатності для використання
на військовій службі покладається на районні (міські) комісії по
приписці і районні (міські) призовні комісії. Безпосередньо керує
роботою медичного персоналу для медичного огляду призовників лікар
- член призовної комісії. 89. До початку роботи комісії по приписці громадян, призовної
комісії, лікар, який керує роботою лікарів-спеціалістів та
середнього медичного персоналу: перевіряє придатність приміщень для роботи лікарів, наявність
необхідного обладнання та оснащення, вказаного у Переліку
інструментарію, медичного, господарського майна, необхідного для
огляду (додаток N 21 до Положення); уточнює місце, час та порядок направлення призовників на
додаткове обстеження, лікування та консультацію у необхідних
випадках; проводить інструктивне заняття з медичним персоналом,
виділеним для огляду призовників, звертаючи увагу на правильність
та об'єктивність огляду та визначення придатності призовників до
військової служби; роз'яснює лікарям на конкретних прикладах, як
слід вивчати медичні документи, особові справи призовників,
оформлювати облікову карту призовника та висновок лікаря (додаток
N 10 до Положення). На заняттях вивчаються вимоги Положення,
накази та директиви у тій частині, що стосується огляду
призовників. Особлива увага звертається на знання та точне
виконання лікарями методики обстеження. Підлягають докладному
розбору виявлені раніше недоліки в оглянутих призовників
(порушення методики дослідження, невірні висновки лікарів, випадки
повернення призовників із збірного пункту та дострокового
звільнення, неправильно призваних, за станом здоров'я та інші); напередодні кожного дня роботи призовної комісії спільно з
лікарями вивчає документи призовників, які викликаються на
комісію, знайомиться з додатковими вимогами до стану здоров'я
призовників у ті роди військ та команди, в які вони будуть
відбиратися на комісії; доповідає голові призовної комісії, комісії по приписці
громадян про недоліки у підготовці до роботи по огляду
призовників та вживає заходів для своєчасного усунення недоліків. У період роботи призовної комісії: організовує огляд призовників; забезпечує консультації
лікарів та у необхідних випадках обмін думками; перевіряє якість
записів лікарів у облікових картах призовників, висновок лікаря та
робить висновок про придатність призовника до військової служби,
придатність до військової служби у конкретних родах військ,
навчання, служби за певною військовою спеціальністю, про потребу у
наданні відстрочки від призову за станом здоров'я або проведенні
додаткових обстежень; щоденно перевіряє правильність записів у
книзі протоколів призовної комісії, звертаючи особливу увагу на
обгрунтованість діагнозу; перевіряє своєчасність направлення призовників на додаткове
обстеження та лікування; аналізує результати огляду призовників; по закінченню роботи
призовної комісії, комісії по приписці громадян, бере участь у
складанні звіту про результати огляду призовників. 90. Перед медичним оглядом усім призовникам проводиться
рентгенологічне (флюорологічне) дослідження органів грудної
клітини, клінічний аналіз крові, визначається група крові та
резус-належність, дослідження сечі, туберкулінові проби та
профілактичні щеплення у відповідності з календарем профілактичних
щеплень, ЕКГ (з 15 років один раз у 3 роки), інші дослідження за
показаннями. Електрокардіограма підклеюється до медичної картки
амбулаторного хворого, а висновок записується до вкладного листка
до амбулаторної картки. Дані про останні профілактичні щеплення проти стовбняка,
дифтерії, групу крові та резус-належність заносяться у військовий
квиток. 91. Військові комісаріати до початку приймання допризовників
на військовий облік та призову запитують: а) з поліклінік за місцем проживання медичні картки
амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України) з вкладними
листами до них (облікова форма МОЗ України), з
психоневрологічних, протитуберкульозних та шкірно-венеричних
диспансерів, а також із наркологічних закладів списки тих, які
знаходяться на диспансерному обліці, витяги з історії
хвороби, дані диспансерного обстеження та лікарського
спостереження, висновки лікарів та інші медичні документи, що
характеризують стан здоров'я громадян; б) із відділів соціального забезпечення - дані про
призовників, які визнані інвалідами; в) із допоміжних шкіл для розумово-відсталих та
важковиховуваних - медично-педагогічні характеристики; г) із санепідемстанцій та лікувально-профілактичних закладів
- дані на осіб, які перехворіли протягом останніх 6 місяців тяжкою
формою черевного тифу, паратифами, вірусним гепатитом, а також
гострою дизентерією; д) дані від головних медичних спеціалістів про осіб, які
перебувають під медичним спостереженням та лікувалися у
спеціалізованих лікувальних закладах. При необхідності такі ж дані можуть бути запитані з
лікувально-профілактичних закладів онкологічного профілю,
алергологічних кабінетів та інших. 92. При огляді призовників лікарі визначають стан їх здоров'я
та ступінь придатності до військової служби. При цьому
враховується характер захворювання або фізичної вади, ступінь їх
розвитку, функціональних порушень, а також освіта, спеціальність,
фактична працездатність оглянутого та вимоги, які ставить
військова служба до стану здоров'я у тому чи іншому виді Збройних
Сил України, роді військ. 93. Після закінчення огляду кожний лікар записує в облікову
картку призовника встановлений діагноз (при відсутності
захворювань робиться запис "здоровий"), висновок про придатність
(тимчасову непридатність або повну непридатність) до строкової
військової служби, ступінь обмеження, дату огляду та підписує
висновок, зазначаючи прізвище та ініціали. Крім того, на
призовників, тимчасово непридатних до військової служби та
непридатних до військової служби в мирний та воєнний час,
оформляється висновок лікаря (додаток N 10 до Положення). 94. При приписці громадян до призовних дільниць, поряд з
рішенням про придатність до військової служби та призначенням за
видами Збройних Сил України та родами військ, при необхідності
може виноситися рішення про придатність призовників до навчання з
військово-технічних спеціальностей в учбових організаціях
Товариства сприяння обороні України (надалі - ТСО України).

{ Пункт 95 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони
N 684 ( z1302-06 ) від 29.11.2006 }

95. Лікар виносить одну з таких постанов про придатність або
непридатність до військової служби: а) придатний до військової служби; б) тимчасово непридатний до військової служби. Потребує
лікування (динамічного спостереження) на термін до ________
(указати дату); в) непридатний до військової служби в мирний час, обмежено
здатний у воєнний час; г) непридатний до військової служби зі зняттям з військового
обліку. { Пункт в редакції Наказів Міноборони N 207 ( z0501-99 ) від
12.07.99, N 684 ( z1302-06 ) від 29.11.2006 }
96. Призовникам, які мають хвороби, що тимчасово
перешкоджають призову на строкову військову службу, але за
характером хвороби вони можуть бути вилікувані, призовна комісія
надає відстрочку від призову за станом здоров'я на строк до одного
року. Призовникам, які визнані військово-лікарською комісією
тимчасово непридатними до військової служби через захворювання,
які важко діагностуються, призовна комісія надає відстрочку від
призову на один рік для поглибленого обстеження та лікування у
спеціалізованих медичних установах. Після закінчення року, якщо
захворювання не вилікуване, такі призовники мають визнаватися
непридатними до військової служби. { Пункт 96 доповнено абзацом
другим згідно з Наказом Міністерства оборони N 684 ( z1302-06 )
від 29.11.2006 } Районні військові комісаріати зобов'язані здійснювати
контроль за повнотою проходження призовниками, які одержали
відстрочку від призову за станом здоров'я, призначеного їм курсу
лікування, а також за своєчасним проведенням їм повторного
медичного огляду. У воєнний час відстрочка від призову за станом здоров'я може
надаватися призовникам на строк до 2 місяців. За медичними
показаннями вона може бути продовжена на 2 місяці і третього разу
- на такий же термін. Після закінчення відстрочки призовникам
проводиться медичний огляд для вирішення питання придатності до
військової служби. 97. У випадках, коли лікарям важко остаточно визначити стан
здоров'я призовника, його направляють на амбулаторне або
стаціонарне обстеження у лікувально-профілактичний заклад. У
направленні вказується передбачуваний діагноз та що необхідно
уточнити при обстеженні. До направлення додається бланк акту
обстежень стану здоров'я (додаток N 11 до Положення). Після закінчення обстеження складається акт обстеження стану
здоров'я, який підписується головним лікарем
лікувально-профілактичного закладу. Акт подається у військовий
комісаріат на розгляд призовної комісії. В окремих випадках, по узгодженню із штатною ВЛК, призовник
може бути направлений на обстеження та огляд у військовий
лікувальний заклад. 98. Призовники, які потребують лікування та медичного
спостереження, беруться на облік військовим комісаріатом. Дані на них не пізніше 5 днів передаються органам охорони
здоров'я у двох списках (облікова форма МОЗ України): а) за першим списком: - дані про призовників, які визнані
відповідно до Розкладу хвороб такими, і які потребують лікування з
приводу захворювань, що зумовлюють тимчасову непридатність до
військової служби, а також про призовників, які для встановлення
діагнозу потребують додаткового обстеження; б) за другим списком - дані про призовників із
захворюваннями, які не перешкоджають призову на строкову військову
службу, але потребують консервативного або хірургічного лікування
і можуть бути вилікувані до призову на строкову військову службу
(хвороби зубів, аномалії прикусу, хронічний тонзиліт, хронічні
захворювання біляносових пазух, нейроциркуляторна дістонія,
доброякісні новоутворення, обмежені хвороби шкіри, хронічний
блефарит, кон'юнктивіт, некориговані аномалії рефракції допустимих
ступенів та інші). Щодо таких допризовників при взятті їх на
військовий облік виноситься рішення: "Придатний до військової
служби. Призначити в ____________ . Потребує лікування". Допризовники під час приписки до призовних дільниць та
призовники під час призову на строкову військову службу, у яких
виявлені захворювання або фізичні недоліки (вади) необоротного
характеру (невиліковні), військово-лікарськими комісіями
визнаються непридатними до військової служби. { Абзац п'ятий
пункту 98 в редакції Наказу Міністерства оборони N 684
( z1302-06 ) від 29.11.2006 } 99. Особи, які проживають на територіях, що зазнали
забруднення оточуючого середовища радіоактивними речовинами
внаслідок Чорнобильської аварії (зона відселення та зона
проживання з правом на відселення), при взятті на військовий облік
та призові на строкову військову службу підлягають медичному
обстеженню, за необхідності, у стаціонарних умовах. У випадках їх
придатності до військової служби, вони направляються у військові
частини та установи на посади, що виключають їх радіаційне
опромінення та контакти з іншими шкідливими факторами у період
служби. 100. Попередній відбір призовників для підготовки з
військово-технічних спеціальностей в учбових організаціях
Товариства сприяння обороні України проводять районні (міські)
військові комісаріати за результатами огляду громадян при взятті
на військовий облік, заключний - комісія по комплектуванню
учбових закладів Товариства сприяння обороні України, які при
огляді у цих випадках керуються Таблицею додаткових вимог. 101. Особи, призвані районною (міською) призовною комісією на
строкову військову службу, безпосередньо перед відправкою у
війська проходять на обласному (республіканському, міському)
збірному пункті (у подальшому - збірний пункт) контрольний огляд
лікарями-спеціалістами медичного відділення збірного пункту. За
необхідності, за призначенням лікаря проводиться флюорографічне
дослідження органів грудної клітини. У всіх осіб, призначених для
служби на підводних човнах, перевіряється барофункція вух. Призовники, у яких в результаті контрольного огляду на
збірному пункті виявлені хвороби, що перешкоджають військовій
службі, направляються у військовий комісаріат за місцем призову у
встановленому порядку. Усі повернені призовники підлягають
повторному огляду призовною комісією. Призовники з гострими хворобами або травмами, які
перешкоджають відправленню у війська, начальником збірного пункту
направляються у місцеві лікувально-профілактичні заклади у
відповідності з медичними показаннями, про що повідомляються
військові комісаріати за місцем призову. 102. Призовники, які неправильно призначені районною
(міською) призовною комісією за станом здоров'я або фізичним
розвитком в той чи інший вид Збройних Сил або рід військ
(команду), на обласному збірному пункті призначаються у інші види
Збройних Сил України, роди військ (команди), війська, або рішенням
обласної призовної комісії направляються у військовий комісаріат
за місцем призову із зазначенням причини повернення. 103. Результати огляду при взятті допризовників на військовий
облік записуються у відповідну графу для третього медичного огляду
вкладного листка до амбулаторної картки (облікова форма МОЗ
України), а при призові та на збірному пункті - на окремому
листку, який підклеюється до вказаної форми. 104. Медичні документи (за винятком вкладного листка до
медичної картки амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України)
на громадян, призваних на строкову військову службу, а також осіб,
які отримали відстрочку від призову за станом здоров'я або визнані
непридатними до військової служби, районні (міські) військові
комісаріати не пізніше 10 днів після закінчення призову повертають
у місцеві лікувально-профілактичні заклади. 105. Для забезпечення послідовності між органами охорони
здоров'я і медичної служби військової частини у вивченні стану
здоров'я тих, хто призивається, і в проведенні їм профілактичних
та лікувально-оздоровчих заходів військові комісаріати разом з
іншими документами на осіб, призваних на строкову службу,
направляють до військової частини вкладний лист до медичної карти
амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України) з даними
диспансерних обстежень, медичного огляду при прийнятті на
військовий облік, призові на строкову військову службу, медичного
обстеження на збірному пункті, флюорографічного
(рентгенологічного) обстеження органів грудної клітини. При звільненні з військової служби після закінчення строку
служби вкладений лист до медичної картки амбулаторного хворого
разом з медичною книжкою військовослужбовця з даними про
перенесені військовослужбовцем захворювання (поранення), одержані
в період строкової служби, видається йому військовою частиною для
подання в органи охорони здоров'я за місцем проживання. 106. По кожному випадку звільнення із Збройних Сил України
та інших військ у перші 6 місяців з дня призову військовослужбовця
строкової служби, якого неправильно призвали на строкову військову
службу за станом здоров'я, районний (міський) військовий
комісаріат спільно з відділом охорони здоров'я проводить
адміністративне розслідування для вжиття заходів до покращення
якості обстеження та огляду призовників. На осіб, визнаних непридатними до військової служби в зв'язку
з захворюванням на туберкульоз легень, у військовий комісаріат
повертаються усі флюорограми органів грудної клітини. Про кожний випадок необгрунтованого звільнення із Збройних
Сил України та інших військ військовослужбовця строкової служби
військовий комісар доповідає по команді, матеріали розслідування
направляє у ВЛК військового округу для перевірки та вжиття заходів
для скасування неправильної постанови ВЛК, на підставі якої він
був звільнений з військової служби. У випадку, якщо ВЛК військового округу за даними проведеного
розслідування встановить, що військовослужбовець строкової служби
неправильно визнаний непридатним до військової служби та
повернений до військового комісаріату, вона подає до ЦВЛК МО
України зі своїм обгрунтуванням матеріали розслідування та усі
медичні й інші документи, що характеризують стан здоров'я
поверненого із військ до призову його на строкову військову службу
та у період проходження військової служби, для прийняття
остаточного рішення.
II.3. Медичний огляд військовозобов'язаних
107. Медичний огляд військовозобов'язаних проводиться за
розпорядженням військового комісара. 108. Військовозобов'язані, залежно від категорії запасу,
військово-облікової спеціальності та призначення, підлягають
повторному огляду ВЛК військових комісаріатів. Крім того, офіцери
запасу підлягають повторному огляду зазначеними ВЛК при черговому
атестуванні, а рядовий і сержантський склад запасу ВЛК військових
комісаріатів - при зміні призначення. Повторний медичний огляд військовозобов'язаних, які
перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до
військової служби або непридатними до військової служби в мирний
час за станом здоров'я, які можуть бути вилікувані, а також
військовозобов'язаних плавскладу ВМС проводиться один раз в 5
років військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів, а
льотний склад - лікарсько-льотними комісіями військових
комісаріатів. 109. Особи, які визнані непридатними до військової служби зі
зняттям з військового обліку, можуть бути повторно оглянуті ВЛК
військових комісаріатів за місцем проживання у випадках, коли в
результаті обстеження у спеціалізованих лікувально-профілактичних
закладах раніше встановлений діагноз переглянутий або вони визнані
здоровими. 110. Порядок медичного огляду колишніх військовослужбовців,
які ставлять питання про визначення ступеня їх придатності до
військової служби або про перегляд постанови ВЛК на період
фактичного звільнення з військової служби, визначається цим
Положенням. 111. Перед оглядом військовозобов'язаних проводиться їх
рентгенологічний (флюорографічний) огляд органів грудної
клітки, клінічний аналіз крові, дослідження сечі. Для осіб,
старших 40 років, обов'язкові ЕКГ та вимір внутрішньоочного тиску. 112. До початку огляду військовий комісаріат на усіх
військовозобов'язаних одержує дані із психоневрологічних,
протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних
закладів (на тих, що перебувають на обліку у вказаних диспансерах,
закладах - докладних витяг з історії хвороби), із органів
соціального забезпечення на тих, що визнані інвалідами, а також
медичну картку амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України)
з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання,
роботи або навчання. Ці документи з відомостями із вказаних диспансерів, закладів,
а на офіцерів і прапорщиків, мічманів запасу - також особові
справи, військовий комісаріат до початку огляду подає для вивчення
у ВЛК. 113. Картка обстеження та медичного огляду
військовозобов'язаного (додаток N 12 до Положення) із числа
солдатів, матросів, сержантів і старшин зберігається у військовому
комісаріаті до чергового огляду, а на офіцерів, прапорщиків і
мічманів - у їх особових справах - постійно. 114. Якщо офіцери запасу раніше служили у Збройних Силах або
інших військах, тоді військовий комісаріат у направленні на огляд
вказує, коли і з якої причини вони були звільнені у запас. На
звільнених із військової служби за станом здоров'я у ВЛК
обов'язково подається свідоцтво про хворобу (додаток N 13 до
Положення) або його копія. 115. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, які
передбачають індивідуальне визначення придатності до військової
служби і військової спеціальності ВЛК щодо офіцерів запасу, яких
призивають на військову службу або приймають на військову службу у
добровільному порядку, виносить одну із таких постанов: "Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено
здатний у воєнний час"; "Обмежено придатний до військової служби". 116. За статтями Розкладу хвороб, що передбачають відпустку
за станом здоров'я або необхідність у лікуванні, приймається
постанова про надання офіцерам запасу відстрочки від призову на
військову службу, а щодо тих військовозобов'язаних, яких
призивають на збір - про тимчасову непридатність для проходження
збору. Щодо військовозобов'язаних, які знаходяться на зборі і
потребують відпустки за станом здоров'я, приймається постанова про
непридатність для подальшого проходження збору. 117. У воєнний час відстрочка від призову за станом здоров'я
може бути надана військовозобов'язаному на строк до 2-х місяців.
За медичними показаннями вона може бути продовжена ще на строк до
2-х місяців, і за необхідності може бути подовжена і третій раз
на такий самий строк. По закінченню відстрочки військовозобов'язані оглядаються для
вирішення питання про придатність до військової служби. 118. У випадку, коли лікарям ВЛК військового комісаріату
важко остаточно визначити стан здоров'я військовозобов'язаного,
він направляється на амбулаторне або стаціонарне обстеження у
лікувально-профілактичний заклад з наступним оглядом ВЛК
військового комісаріату. Якщо обстеження проводилось у
військовому лікувально-профілактичному закладі, то огляд
проводиться гарнізонною або госпітальною ВЛК. 119. Якщо військовозобов'язаний при призові на військову
службу, збір, а також при черговому огляді з метою обліку визнаний
таким, що потребує лікування (відстрочки від призову на військову
службу, збір), то за поданням військового комісаріату місцеві
органи охорони здоров'я закріплюють військовозобов'язаного на
лікування до відповідного лікувально-профілактичного закладу.
Після закінчення лікування військовозобов'язаний оглядається ВЛК
військового комісаріату. 120. Якщо колишній військовослужбовець ставить питання про
визнання його придатності до військової служби або про перегляд
постанови ВЛК на період фактичного звільнення з військової служби,
військовий комісаріат направляє у ВЛК військового округу, на
території якого проживає заявник, його заяву, медичні документи,
які є у заявника або одержані військовим комісаріатом із цивільних
(військових) лікувально-профілактичних закладів, військовий
квиток. На офіцерів запасу та у відставці подається особова справа, а
на звільнених з військової служби з психічними розладами -
висновок спеціалізованого лікувального закладу про зміну або
зняття раніше встановленого діагнозу, на підставі якого вони були
ВЛК визнані непридатними або обмежено придатними до військової
служби. ВЛК військового округу за необхідності додатково запитує
та спільно з головними медичними спеціалістами військового округу
вивчає всі медичні та інші документи, які характеризують стан
здоров'я заявника у період проходження ним військової служби та
після звільнення. Якщо при цьому буде встановлено, що є підстави
щоб задовольнити прохання заявника, ВЛК військового округу через
військового комісара направляє його на огляд ВЛК військового
комісаріату, гарнізонною або госпітальною ВЛК (за рішенням ВЛК
військового округу) з метою визначення придатності до військової
служби на даний час. Результати огляду колишнього
військовослужбовця оформляються свідоцтвом про хворобу або
довідкою (додаток N 9, 13 до Положення). У свідоцтві про хворобу
(довідці) записується постанова про придатність або обмежену
придатність до військової служби. При цьому постанова про
причинний зв'язок захворювання, поранення ВЛК не приймається.
Чотири примірники свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК
направляються у ВЛК військового округу. Після розгляду всіх
документів ВЛК військового округу подає у ЦВЛК МО України
свідоцтво про хворобу (довідку) у трьох примірниках, на офіцерів
запасу та у відставці - особову, а на пенсіонерів Міністерства
оборони - і пенсійну справу, історії хвороби за період служби і
після звільнення з військової служби, медичну книжку, медичну
картку амбулаторного хворого або докладні витяги з них, акти
огляду МСЕК та інші необхідні документи з обгрунтуванням думки з
цього питання для прийняття остаточної постанови, у тому числі про
причинний зв'язок захворювання, поранення.
II.4. Медичний огляд громадян, які бажають вступити
до військово-навчальних закладів
121. Громадяни, які виявили бажання вступити до
військово-навчальних закладів (надалі - кандидати у ВНЗ),
проходять первинний, повторний і остаточний медичний огляд. У
воєнний час повторний медичний огляд не проводиться. У процесі остаточного медичного огляду можуть проводитися
необхідні дослідження аж до стаціонарного обстеження кандидата в
лікувальному закладі. 122. Постанова ВЛК про непридатність кандидата до вступу до
ВНЗу має бути об'єктивною і обгрунтованою. Проведення конкурсу за
станом здоров'я не допускається. 123. У разі виявлення у офіцерів, які вступають до ВНЗів,
захворювань, що передбачають індивідуальну оцінку придатності до
військової служби або обмежену придатність до військової служби,
приймається постанова про непридатність до вступу до ВНЗу.
Офіцери, котрі мають захворювання, за якими придатність або
обмежена придатність до військової служби визначається
індивідуально, визнаються придатними до вступу лише на факультети
(відділення) заочного навчання і заочну ад'юнктуру. 124. До початку первинного огляду усім кандидатам, які
вступають у ВНЗи (крім ВНЗів по підготовці льотного складу),
проводиться рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів
грудної клітини, клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі
(тим, що вступають у військові ліцеї,- крім того, аналіз калу на
яйця глистів та дизентерійну групу, аналіз посіву із носоглотки на
носійство збудника дифтерії), ЕКГ, а за необхідності й інші
дослідження. Кандидатам, які вступають у військові ліцеї та
військово-морські учбові заклади, додатково проводиться
рентгенографія біляносових пазух. Кожний кандидат, який вступає у
ВНЗ, оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром,
окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за
необхідності і лікарями інших спеціальностей. 125. Перед початком огляду лікарі вивчають документи, що
містять дані про стан здоров'я кандидата; з числа осіб цивільної молоді - особову справу призовника,
медичну картку амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України
N 025), укладний лист на підлітка до неї (облікова форма МОЗ
України N 025/ю), медичну довідку про проходження обов'язкових
попереднього та періодичного психіатричних оглядів (облікова форма
МОЗ України N 122-2/о ( z0094-02 ), сертифікат про проходження
профілактичного наркологічного огляду (облікова форма МОЗ України
N 140/о), а на кандидатів, які вступають у військовий ліцей, крім
того, характеристику із загальноосвітнього закладу. { Абзац другий
пункту 125 в редакції Наказу Міністерства оборони N 684
( z1302-06 ) від 29.11.2006 } із числа осіб військовослужбовців - медичну книжку з даними
чергових обстежень (на офіцерів не менш як за останні три роки),
звернень за медичною допомогою. Наявні в цих документах дані про відхилення у стані здоров'я
кандидата, які обмежують або не обмежують придатність до вступу до
ВНЗу, записуються у картку медичного огляду того, хто вступає до
військового навчального закладу (додаток N 14 до Положення). Постанова про придатність (непридатність) до вступу у ВНЗ
кандидатів-офіцерів, у медичних книжках яких відсутні дані
чергових медичних обстежень хоча б за один рік із останніх трьох
років, приймається тільки після стаціонарного обстеження у
військовому лікувально-профілактичному закладі. Огляд
кандидатів-офіцерів, у яких відсутні медичні книжки, не
проводиться. 126. Первинний огляд кандидатів у воєнні ліцеї і ВНЗи по
підготовці льотного складу включає в себе два етапи. На першому етапі (первинний огляд) кандидати із осіб
цивільної молоді оглядаються у ВЛК районних (міських) військових
комісаріатів, а з осіб військовослужбовців - гарнізонними
(госпітальними) ВЛК за Таблицею додаткових вимог (додаток N 3 до
Положення). При цьому відбираються особи, які мають нормальне
кольоровідчуття, гостроту зору 1,0 на кожне око без корекції,
артеріальний тиск не вище 130/80 мм рт.ст. і не нижче 105/70 мм
рт.ст. Кандидатам, які відповідають цим вимогам, проводиться
клінічний аналіз крові і загальний аналіз сечі, дослідження калу
на яйця глистів та цисти лямблій, рентгенологічне (флюорографічне)
дослідження органів грудної клітки та біляносових пазух, ЕКГ у
стані спокою та після фізичного навантаження (подвійна проба
Мастера), двохвилинна дія переривної кумуляції прискорень
Коріоліса або отолітової реакції. Результати досліджень записуються у карту медичного огляду
тих, хто поступає у військовий навчальний заклад (додаток N 14 до
Положення), а кандидатам з числа військовослужбовців - і у медичну
книжку. При відсутності патологічних змін приймається така постанова:
"На підставі графи _____ Таблиці додаткових вимог наказу МО
України від 4 січня 1994 року N 2 придатний до вступу у військовий
навчальний заклад. Підлягає огляду лікарсько-льотною комісією". На другому етапі (повторний огляд) кандидати з осіб цивільної
молоді направляються у ЛЛК обласного військкомату (Республіки
Крим, міст Києва та Севастополя), а кандидати з осіб
військовослужбовців - у одну з ЛЛК за вказівкою ВЛК військового
округу, Військово-Морських Сил України для огляду відповідно до
порядку медичного огляду льотного складу авіації Збройних Сил
України (розділ III Положення). Результати досліджень записуються у карту медичного огляду
тих, хто вступає у ВНЗ по підготовці льотного складу (додаток N 15
до Положення), а на кандидатів з осіб військовослужбовців - і
медичну книжку. Районні (міські) військові комісаріати на відібраних
кандидатів з осіб цивільної молоді разом з іншими документами
подають у ЛЛК картку медичного огляду того, хто вступає у
військово-навчальний заклад, медичну картку амбулаторного хворого
(облікова форма МОЗ України), а на осіб, які досягли призовного
віку, - крім того, і рішення районної (міської) призовної комісії.
Медична картка амбулаторного хворого, коли відпадає потреба,
повертається у районний (міський) військовий комісаріат. Кандидати з осіб військовослужбовців направляються у ЛЛК з
медичною книжкою та карткою медичного огляду того, хто вступає у
військовий-навчальний заклад (з фотографією кандидата, завіреною
гербовою печаткою військової частини, та паспортними даними), які
видаються супроводжуючому або у запечатаному вигляді - на руки
кандидату. 127. Перед направленням у ВНЗ всі кандидати з осіб цивільної
молоді проходять повторний огляд на обласному (міському,
республіканському) збірному пункті за участю лікарів тих самих
спеціальностей, що і при первинному огляді. Результати повторного
огляду кандидатів із осіб цивільної молоді та постанова ВЛК
записуються у відповідну графу картки медичного огляду тих, хто
вступає у військово-навчальний заклад (додаток N 14 до Положення);
кандидатам із осіб військовослужбовців повторний огляд проводиться
перед відправкою документів у ВНЗ тими самими комісіями, що і
при первинному огляді. Результати повторного огляду записуються у
відповідну графу картки тих, хто вступає у ВНЗ, і медичну книжку,
яка висилається у ВНЗ разом з іншими документами. Перед направленням у ВНЗ усі кандидати проходять медичний
огляд у військовому комісаріаті або лікарем частини з метою
виявлення гострих захворювань та змін у стані здоров'я. 128. Заключний огляд проводиться у ВЛК, яка створена у ВНЗі. 129. Картки медичного огляду того, хто вступає у військовий
навчальний заклад (додаток N 14 до Положення), на кандидатів, які
при заключному огляді ВЛК визнані непридатними до вступу у ВНЗи, у
триденний строк направляють у штатну ВЛК округу, флоту, де
проводився попередній відбір цих кандидатів. Штатними ВЛК в міру обліку та аналізу одержані з ВНЗів картки
медичного огляду тих, хто вступає у військовий навчальний заклад,
до першого вересня поточного року направляються у військові
комісаріати Республіки Крим, обласні, міст Києва та Севастополя,
гарнізонні та госпітальні ВЛК, у яких проводився попередній відбір
кандидатів у ВНЗи. 130. По кожному випадку визнання кандидата непридатним до
вступу у ВНЗ при заключному огляді, гарнізонною, госпітальною ВЛК
або військовим комісаріатом спільно з органом охорони здоров'я
проводиться адміністративне розслідування, за результатами якого
вживаються заходи до покращення якості попереднього відбору
кандидатів у ВНЗ. Матеріали адміністративного розслідування по команді
підпорядкування подаються у штатну ВЛК, на яку покладений контроль
за оглядом кандидатів у ВНЗи.
II.5. Медичний огляд військовослужбовців
та членів їх сімей
131. При медичному огляді офіцерів, прапорщиків, мічманів і
військовослужбовців-жінок метод індивідуальної оцінки придатності
їх до військової служби повинен застосовуватися у кожному випадку.
ВЛК враховує їх військовий фах, підготовку, досвід, освіту, вік,
фактичну працездатність, спрямованість до військової служби, думку
командування і лікаря військової частини і можливість використання
їх на посаді, яка найбільше відповідає стану здоров'я. 132. Постанова ВЛК про надання військовослужбовцям відпустки
за станом здоров'я приймається після закінчення стаціонарного
лікування у випадках, коли для повного відновлення функції і
працездатності необхідний термін не менше одного місяця. В інших
випадках приймається постанова про потребу у звільненні від
службових обов'язків (занять), а під час війни - про направлення в
батальйон (команду) одужуючих. У випадках, якщо є наявні незаперечні дані, що здатність до
несення військової служби не відновиться, постанова ВЛК про
потребу військовослужбовців у відпустці за станом здоров'я не
приймається, а вирішується питання про придатність їх до
військової служби. 133. Відпустка за станом здоров'я військовослужбовцям
строкової служби в мирний час надається строком від 1 до 2
місяців. Тривалість відпустки ВЛК встановлюється індивідуально,
залежно від медичних показань. В окремих випадках при наявності
медичних показань відпустка за станом здоров'я продовжується
додатково на строк не більше 2 місяців. Загальна тривалість перебування військовослужбовця строкової
служби у відпустці за станом здоров'я у мирний час не може
перевищувати 4-х місяців, а під час війни - 3-х місяців. 134. У зв'язку з хворобою стосовно військовослужбовців
строкової служби ВЛК може приймати постанову про потребу у
звільненні від виконання службових обов'язків до 15 діб з
перебуванням у медичному пункті військової частини. Звільнення може бути продовжено, але в цілому не може
перевищувати 30 діб. 135. Відпустка за станом здоров'я офіцерам, прапорщикам,
мічманам і військовослужбовцям-жінкам у мирний час надається на
місяць, в окремих випадках при пораненнях, залежно від характеру,
ВЛК може приймати постанову про потребу у відпустці за станом
здоров'я на 1.5 - 2 місяці. у разі наявності медичних показань
відпустка за станом здоров'я ВЛК може бути продовжена, але кожного
разу не більше, ніж на місяць. Загалом час безперервного
перебування на лікуванні у військових (цивільних)
лікувально-профілактичних закладах, включаючи і відпустку за
станом здоров'я, у мирний час не повинен перевищувати 4 місяців, а
для хворих на туберкульоз - 12 місяців. У разі необхідності час
перебування на лікуванні може бути продовжений визначеним
порядком. Після закінчення визначеного строку перебування на
лікуванні або у відпустці за станом здоров'я офіцери, прапорщики,
мічмани і військовослужбовці-жінки проходять медичний огляд для
визначення придатності до військової служби. У випадку визнання їх
ВЛК непридатними до військової служби вони можуть бути
представлені до звільнення в запас або до відставки з випискою
з військового (цивільного) лікувально-профілактичного закладу. Медичний огляд ВЛК для визначення придатності до військової
служби офіцерів, прапорщиків, мічманів і
військовослужбовців-жінок, які одержали поранення при захисті
держави, виконанні обов'язків військової служби (службових
обов'язків) або які одержали захворювання при виконанні
інтернаціонального обов'язку в країнах, що ведуть бойові дії,
здійснюється тільки після закінчення лікування у військовому
(цивільному) лікувально-профілактичному закладі. 136. У разі звільнення офіцерів, прапорщиків, мічманів,
військовослужбовців-жінок з дійсної військової служби постанова
про потребу їх у відпустці за станом здоров'я ВЛК не приймається.
У разі необхідності щодо цих осіб ВЛК може бути прийнята постанова
про потребу у звільненні від виконання службових обов'язків. Військовослужбовцям-жінкам відпустка по вагітності надається
на підставі постанови ВЛК з дня виникнення у них права на допомогу
по вагітності. 137. У випадку, якщо офіцери, прапорщики, мічмани або
військовослужбовці-жінки визнані непридатними до військової
служби із зняттям з військового обліку і в період оформлення
звільнення не можуть за станом здоров'я виконувати службові
обов'язки, ВЛК приймає постанову (одночасно з постановою про
непридатність) про звільнення від виконання службових обов'язків
до 30 діб. 138. ВЛК можуть приймати постанову про перевезення того, хто
пройшов медичний огляд, повітряним транспортом залежно від стану
його здоров'я і необхідності надання останньому невідкладної
медичної допомоги. 139. У разі переведення військовослужбовців та членів їхніх
сімей для продовження лікування з одного лікувального закладу до
іншого або з військового (цивільного) до цивільного (військового)
лікувально-профілактичного закладу, якщо це пов'язано з переїздом,
ВЛК приймається відповідна постанова. 140. Якщо особа, яка пройшла медичний огляд, направлена до
лікувально-профілактичного або санаторно-курортного закладу, а
військовослужбовці, крім того,- у відпустку за станом здоров'я або
до місця проживання після звільнення в запас чи відставки,
потребує супроводу, то ВЛК у своїй постанові зазначає кількість
супроводжуючих. 141. У разі неможливості проїзду оглянутого у загальному
вагоні ВЛК має право приймати постанову про проїзд його в
купейному вагоні. Щодо хворого, який вимагає ізоляції, ВЛК приймається
постанова про необхідність в проїзді його і супроводжуючих його
осіб в окремому купе купейного вагону швидкого чи пасажирського
поїзду. 142. Забезпечення проїзду військовослужбовців у випадках,
передбачених пунктами 139-142 цього Положення, проводиться за
кошти Міністерства оборони відповідно до діючого порядку по
оформленню військових перевезень у Міністерстві оборони України. 143. Направлення на медичний огляд проводиться: а) військовослужбовців строкової служби: командирами
військових частин, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК,
військових лікувально-профілактичних закладів, військовими
комендантами гарнізонів, військовими комісарами, органами
військової прокуратури або військовими судами, а осіб, які
перебувають на обстеженні та лікуванні у цивільному
лікувально-профілактичному закладі, крім того, - головними
лікарями цих закладів; б) офіцерів, прапорщиків, мічманів та
військовослужбовців-жінок: прямими начальниками від командира
окремої частини, йому рівних та вище, органами військової
прокуратури або військовими судами, начальниками гарнізонів,
штатних ВЛК, військових лікувально-профілактичних закладів,
військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами. Направлення на огляд може бути підписане начальником штабу
(від начальника штабу полку та вище) або начальником кадрового
органу (від начальника відділу кадрів об'єднання та вище) із
посиланням на рішення відповідного командира (начальника). Протягом п'яти років після закінчення військових навчальних
закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів, закордонних навчальних закладів) медичний огляд при
визначенні ступеня придатності до військової служби особам
офіцерського складу здійснюється виключно у Головному військовому
клінічному госпіталі. { Пункт 143 доповнено абзацом п'ятим згідно
з Наказом Міністерства оборони N 92 ( z0287-07 ) від 19.03.2007 }
144. Учні військових ліцеїв направляються на медичний огляд
начальниками ліцеїв, а ті, що знаходяться на лікуванні у
військових лікувально-профілактичних закладах, - начальниками цих
закладів. 145. У випадку виявлення під час стаціонарного
(амбулаторного) обстеження або лікування у офіцерів, прапорщиків,
мічманів, військовослужбовців-жінок захворювання, поранення, які
зумовлюють непридатність до військової служби на мирний час,
обмежену придатність у воєнний час або непридатність до військової
служби зі зняттям з військового обліку, ці особи направляються на
огляд за розпорядженням начальника військового
лікувально-профілактичного закладу, про що робиться запис в
історії хвороби (медичній книжці), який завіряється його підписом. 146. Військовослужбовці строкової служби оглядаються ВЛК, як
правило, за місцем проходження військової служби. При необхідності
вони можуть вбути оглянуті ВЛК за місцем проведення відпустки,
перебування у відрядженні, на навчанні і т.д. 147. Для вирішення питання про потребу у відпустці за станом
здоров'я або звільненні від службових обов'язків
військовослужбовці можуть направлятися на огляд начальниками
військових лікувально-профілактичних закладів, у яких вони
знаходяться на стаціонарному або амбулаторному лікуванні, про що
робиться запис у історії хвороби (медичній книжці), який
завіряється їхнім підписом. 148. Огляд військовослужбовців проводиться хірургом,
терапевтом, невропатологом, окулістом, оториноларингологом, а при
необхідності - лікарями інших спеціальностей. Огляд вказаними у
даній статті лікарями військовослужбовців, які направляються на
ВЛК для вирішення питання про необхідність відпустки за станом
здоров'я або звільнення від службових обов'язків, проводиться за
медичними показаннями. 149. Особи, які знаходяться на лікуванні у військових
(цивільних) лікувально-профілактичних закладах (у тому числі
військовослужбовці строкової служби, які вислужили встановлений
термін строкової військової служби та підлягають звільненню у
запас), оглядаються ВЛК після закінчення лікування або при
визначенні наслідків захворювання, поранення. 150. Медичний огляд військовослужбовців, членів їхніх сімей,
(крім військовослужбовців строкової служби), працівників Збройних
Сил для визначення права на першочергове отримання житла
проводиться на підставі Переліку хвороб, що передбачені абзацом
4,5 частини 1 статті 45 Житлового кодексу ( 5464-10 ) (додаток N
22 до Положення). Постанова гарнізонної ВЛК затвердженню штатною
ВЛК не підлягає. 151. Щодо військовослужбовців, визнаних непридатними до
служби в аеромобільних військах, спецспорудах, операторами
управління повітряним рухом (УПР), до підводного керування танків,
до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, постійно діючі ВЛК
одночасно вирішують питання про придатність їх до військової
служби за графами II, III, IV Розкладу хвороб залежно від
військового звання. 152. Медичний огляд верхолазів* проводиться один раз на 12
місяців, а такі, які працюють на висоті**, кранівників баштових та
автомобільних кранів, осіб, зайнятих на роботах по обслуговуванню
діючих електроустановок***, - один раз на 2 роки. ___________________
* Верхолазними роботами вважаються усі роботи, коли головним
засобом охорони робітників від падіння з висоти у всіх випадках пересування є запобіжний пояс.
** Роботами на висоті вважаються усі роботи, які виконуються на
висоті 1,5 м від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу, над яким проводяться роботи з монтажних пристосувань або безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання, машин та механізмів при їх встановленні, експлуатації, монтажі та ремонті.
*** Черговий персонал, який обслуговує діючі електроустановки з
напругою 127v і вище та проводить у них оперативні переключення; персонал, який виконує налагоджувальні, монтажні роботи та високовольтні випробування на цих електроустановках, персонал, який проводить роботи під напругою у електроустановках з напругою 127v та вище.
Особи, які призначаються на роботи на висоті, верхолазні
роботи та пов'язані з підніманням на висоту, а також по
обслуговуванню підйомних механізмів і установок та діючих
електроустановок, проходять обстеження в обсязі, передбаченому
керівництвом з диспансеризації військовослужбовців. Крім цього, додатково проводиться особам, які призначаються: на роботи на висоті, верхолазні роботи, пов'язані з
підійманням на висоту, - обстеження вестибулярного апарату; на роботи по обслуговуванню діючих електроустановок -
обстеження полів зору та вестибулярного апарату. 153. У випадках, коли ВЛК після амбулаторного огляду не може
прийняти остаточної постанови, вона направляє військовослужбовця
на стаціонарне обстеження у військовий лікувально-профілактичний
заклад з подальшим оглядом їх госпітальною ВЛК. В окремих випадках військовослужбовців з цією метою
дозволяється направляти на обстеження у цивільні
лікувально-профілактичні заклади. Після закінчення обстеження у
цивільному лікувально-профілактичному закладі, де немає ВЛК,
складається акт обстеження стану здоров'я (додаток N 11 до
Положення). Акт на руки обстеженому не видається, а висилається
поштою або передається нарочним у ВЛК, яка направила його на
обстеження. 154. Обстеження військовослужбовців для виявлення придатності
до підводного водіння танків проводиться один раз у 2 роки, а
також за медичними показниками (після перенесених захворювань,
поранень, при заявленні скарг на стан здоров'я і т.д.). 155. Огляд військовослужбовців, які відбираються для служби
або несуть службу у складі чергових змін військових секторів
центрів Єдиною системи управління повітряного руху (у подальшому -
оператори УПР), для визначення придатності до управління
повітряними суднами проводиться один раз на 12 місяців ЛЛК, а при
їх відсутності - гарнізонними або госпітальними ВЛК. Позачерговий огляд може бути проведений за рішенням командира
військової частини при змінах у стані здоров'я оператора УПР або
за наявності помилок у керуванні повітряними суднами. Протипоказаннями для служби операторами УПР є хвороби, при
яких для оглянутих за графою III Розкладу хвороб передбачені
постанови такого змісту: непридатні до військової служби зі зняттям з військового
обліку; непридатні до військової служби на мирний час, обмежено
придатні у воєнний час; придатність визначається індивідуально, а
також хвороби, передбачені статтями: 3-в, 7-в, 14-г, 16-в,г, 18-в,
21-в,г, 23-в,г, 26-в, 27-в,г,д,є, 29-в, 30-в, 31-в,г, 38-в, 40-в,
41-в,г, 43-в, 44-б, 47-в, 71-в, 74-в, 76-а, 78-в, 81-в, 89-б
Розкладу хвороб. За статтями Розкладу хвороб 1-б, 2-г, 8-б, 9-в, 10-в, 17-г,
25-в, 28-в, 33, 34-в,г, 38-г, 39-в, 42-б, 44-в, 48-в, 53-б,в,
54-в, 55-б,в, 57-б, 59-б, 60-в, 61-б, 76-б, 80в, 81-г, 82-в,
83-б,в, 84-в,г, 85-в придатність до служби операторами УПР
визначається індивідуально. За статтями (пунктами статей) Розкладу
хвороб, які передбачають лікування, звільнення від службових
обов'язків або відпустку за станом здоров'я щодо осіб, які
відбираються для служби операторами УПР, приймається постанова про
тимчасову непридатність до служби операторами УПР із подальшим
оглядом. 156. На військовослужбовців, які направляються на огляд у ВЛК
у мирний час подаються: направлення із зазначенням військового звання, прізвища,
імені та по батькові, року народження направленого, місяця і року
призову у Збройні Сили, мета огляду та попередній діагноз; медична
книжка. Крім того: на військовослужбовців строкової служби, неправильно
призваних на строкову військову службу за станом здоров'я, -
вкладний лист на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого
(облікова форма МОЗ України) та додаткові дані про стан здоров'я у
допризовний період; на осіб з психічними розладами - службова та медична
характеристики з висновком командування та лікаря військової
частини про можливість подальшого використання військовослужбовця
на військовій службі за військовим фахом на займаній посаді у
зв'язку зі станом здоров'я; на осіб, які направляються на огляд з приводу поранень,
травм, контузій, каліцтв, одержаних у період проходження
військової служби, - довідка (додаток N 17 до Положення). 157. Офіцери, прапорщики, мічмани, військовослужбовці-жінки у
мирний час направляються на огляд з службовою та медичною
характеристиками. Військові лікувально-профілактичні заклади і штатні ВЛК у
необхідних випадках мають право запитувати на військовослужбовців
інші документи, які необхідні для прийняття експертної постанови. 158. Щодо курсантів ВНЗів, визнаних на першому курсі
непридатними для подальшого навчання, ВЛК одночасно вирішує
питання про придатність їх до військової служби за графою II
Розкладу хвороб та приймає відповідну постанову. За наявності змін тимчасового характеру у стані здоров'я
курсантів першого курсу ВЛК приймає постанову тільки про потребу у
звільненні від службових обов'язків або у відпустці за станом
здоров'я. Постанова про придатність до подальшого навчання та
остаточне вирішення питання про придатність до військової служби
приймається за наявності підстав після закінчення строку
звільнення від службових обов'язків, відпустки за станом здоров'я. 159. При огляді курсантів, починаючи з другого курсу, ВЛК
вирішує питання тільки про придатність до військової служби за
графою II Розкладу хвороб. Курсанти випускних курсів оглядаються
за графою III Розкладу хвороб, а курсанти випускних курсів
військово-морських навчальних закладів, крім того, оглядаються для
визначення придатності до служби у плаваючому складі ВМС. 160. Відбір військовослужбовців строкової служби для навчання
деяким військовим спеціальностям проводиться відповідно до
Розкладу хвороб та Таблиці додаткових вимог. 161. Військовослужбовці, неправильно призванні на строкову
військову службу, можуть бути визнані ВЛК непридатними до
військової служби після стаціонарного обстеження і лікування. Амбулаторний огляд військовослужбовців строкової служби у цих
випадках допускається за наявності очевидних фізичних вад
(відсутність ока, пальців, дефекти кісток черепу, обширні рубці
після поранень, опіків, викривлення, вкорочення кінцівок і т.п.). Звільнення військовослужбовців, неправильно призваних на
військову службу за станом здоров'я, без огляду ВЛК забороняється. 162. На посади водіїв, механіків-водіїв спеціальних агрегатів
ракетних військ призначаються військовослужбовці, придатні до
військової служби, визнані придатними до керування транспортними
засобами, які мають гостроту зору не нижче 0,8 на кожне око без
корекції та слух на шепітну мову не менше 6 м на кожне вухо. 163. При відбуванні військовослужбовця строкової служби у
відпустку за станом здоров'я довідка (додаток N 9 до Положення) з
постановою ВЛК видається йому на руки військовою частиною в
опечатаному вигляді. Після закінчення відпустки за станом здоров'я
військовослужбовці строкової служби (крім курсантів ВНЗів) за
розпорядженням військових комісаріатів, начальників або
комендантів гарнізонів підлягають огляду ВЛК за місцем проведення
відпустки для визначення придатності до військової служби. 164. У воєнний час лікування військовослужбовців, як правило,
має бути закінчене у військовому лікувально-профілактичному
закладі; солдат, матросів, сержантів і старшин - у батальйонах,
(командах) видужуючих. У виняткових випадках військовослужбовцям
може бути надана відпустка за станом здоров'я на 30 діб. Після
закінчення цього строку, при необхідності, за постановою ВЛК
відпустка за станом здоров'я може бути продовжена на такий же
строк, а при відповідних медичних показаннях - продовжена ще на 30
діб. Постанова ВЛК про продовження відпустки за станом здоров'я
записується у книгу протоколів засідань військово-лікарської
комісії та довідку, на підставі якої була надана відпустка за
станом здоров'я (додаток N 9 до Положення), і підписується
головою, членами комісії (не менше двох), секретарем комісії та
завіряється гербовою печаткою. Якщо після продовження відпустки за станом здоров'я
військовослужбовець не може приступити до виконання службових
обов'язків, то він оглядається ВЛК для визначення придатності до
військової служби. 165. Постанова ВЛК про продовження звільнення від службових
обов'язків приймається кожний раз не більше, як на 10 діб та
оформлюється довідкою (додаток N 9 до Положення). Медичний огляд з метою продовження звільнення від службових
обов'язків проводиться за направленням командира військової
частини або начальника військового лікувально-профілактичного
закладу. 166. Учням військових ліцеїв відпустка за станом здоров'я не
надається. 167. При огляді військовослужбовців строкової служби,
засуджених до відбуття покарання у дисциплінарній військовій
частині, постанова про необхідність надання їм відпустки за станом
здоров'я ВЛК не приймається. Лікування їх має бути закінчене у
військовому госпіталі або медичному пункті військової частини. 168. Військовослужбовці-жінки для визначення потреби у
відпустці за вагітністю оглядаються гарнізонними або госпітальними
ВЛК. Строк вагітності установлюються відповідним медичним
закладом, на підставі чого ВЛК приймає постанову, яка оформлюється
довідкою (додаток N 18 до Положення). Довідка затвердженню штатною ВЛК не підлягав і видається на
руки військовослужбовцю-жінці або висилається у військову частину,
де вона проходить військову службу. 169. Військовослужбовці, які направляються на курси
вдосконалення, тривалістю навчання менше 6 місяців, у тому числі
на курси по підготовці та перепідготовці офіцерів, огляду у ВЛК не
підлягають. 170. Військовослужбовці, які призначаються на роботу з РР,
ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, оглядаються за графами Таблиці додаткових
вимог тільки у тому випадку, якщо вони придатні за графами II,
III, IV Розкладу хвороб залежно від їхнього військового звання та
військової спеціальності. 171. Щодо військовослужбовців строкової служби, курсантів
ВНЗів, ліцеїстів, у яких зріст 190 см та вище, ВЛК приймає
постанову про надання їм додаткового харчування у межах половини
передбаченого для них продовольчого пайка.
II.5.1. Медичний огляд військовослужбовців, які відбираються
для служби та несуть службу у спецспорудах
172. Медичний огляд військовослужбовців, які відбираються для
служби та несуть службу у спецспорудах, провадиться за графами
Розкладу хвороб та Таблиці додаткових вимог залежно від
військового звання, із обов'язковою участю психіатра, лікаря
військової частини та представника командування. Призначення військовослужбовців для несіння служби у
спецспорудах без попереднього медичного огляду забороняється. 173. Медичний огляд офіцерів, прапорщиків, мічманів,
військовослужбовців-жінок, які несуть службу у спецспорудах,
провадиться один раз у 3 роки, військовослужбовців строкової
служби один раз у 2 роки, а також за медичними показаннями або за
направленням командування. 174. Командування військової частини заздалегідь подає у ВЛК
списки військовослужбовців, які підлягають огляду. Перед початком медичного огляду представник командування або
лікар військової частини знайомлять членів ВЛК з умовами служби
осіб, які підлягають огляду. 175. Питання про придатність військовослужбовця до служби у
спецспорудах ВЛК вирішує у кожному випадку індивідуально із
врахуванням характеру служби, військової спеціальності, фактичної
працездатності того, кого оглядають, думки лікаря військової
частини та представника командування. 176. При виявленні під час амбулаторного медичного огляду
військовослужбовця, який несе службу у спецспорудах, захворювань,
які перешкоджають службі, питання про придатність або
непридатність його до служби у спецспорудах та про придатність до
військової служби вирішується госпітальною ВЛК після стаціонарного
обстеження та лікування.
II.5.2. Медичний огляд військовослужбовців плаваючого
складу Військово-Морських Сил, морської піхоти,
водолазів, лікарів-фізіологів
177. Медичний огляд особового складу підводних човнів для
визначення придатності до служби на підводних човнах, а
військовослужбовців атомних підводних човнів, крім того,- для
визначення придатності до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП
провадиться 1 раз на 12 місяців, ВЛК вирішує питання тільки про
придатність військовослужбовців до служби на підводних човнах та
служби за військовою спеціальністю. При виявленні захворювань, які
перешкоджають службі на підводних човнах або службі за військовою
спеціальністю, військовослужбовець направляється на стаціонарне
обстеження та лікування, після закінчення якого оглядається
госпітальною ВЛК. 178. Медичний огляд військовослужбовців надводних кораблів з
атомними енергетичними установками, які безпосередньо зайняті їх
обслуговуванням, для визначення придатності до роботи з РР, ДІВ
провадиться 1 раз на 12 місяців. 179. Медичний огляд кермових сигнальників, штурманських
електриків, торпедних електриків, торпедистів, гідроакустиків,
радіотелеграфістів, радіометристів підводних човнів,
гідроакустиків та радіотелеграфістів надводних кораблів, а також
кермових та операторів центрального поста керування кораблів та
катерів на повітряній подушці для визначення придатності до роботи
за військовою спеціальністю провадиться 1 раз на 12 місяців. 180. Особи, відряджені на підводні човни та надводні кораблі
без рішення ВЛК про їхню придатність до виходу у море, у плавання
не допускаються. 181. Щодо осіб, відряджених на підводні човни або надводні
кораблі та оглянутих за статтями (пунктами статей) Розкладу
хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку придатності до
служби у плавскладі та (або) на підводних човнах, ВЛК приймає
постанову про відсутність протипоказань до виходу у море. 182. Військовослужбовці, визнані придатними до служби на
підводних човнах або на надводних кораблях, придатні до плавання у
будь-яких широтах Світового океану. 183. У випадку непридатності військовослужбовців до служби на
підводних човнах ВЛК визначав придатність їх до служби у
плаваючому складі Військово-Морських Сил. При визнанні
військовослужбовця непридатним до служби у плавскладі ВМС, ВЛК
вирішує питання про придатність його до військової служби. 184. Позачерговий медичний огляд військовослужбовців, які
проходять службу на підводних човнах, у морській піхоті,
лікарів-фізіологів провадиться за рішенням командира військової
частини на підставі висновку лікаря військової частини або
військової лікувально-профілактичної установи. Огляду підлягають
також військовослужбовці, які надходять з інших родів військ, з
ВНЗів, із курсів удосконалення, а також поповнення та особи,
призвані із запасу.
II.5.3. Відбір кандидатів для навчання водолазній
спеціальності в учбових організаціях
Товариства сприяння обороні України
185. Попередній відбір кандидатів для навчання водолазній
спеціальності в учбових організаціях ТСОУ проводиться за
результатами медичного огляду громадян при взятті на військовий
облік з числа здорових, фізично розвинених юнаків. Остаточний
відбір проводиться за результатами медичного огляду призовників
ВЛК військових комісаріатів, які керуються Таблицею додаткових
вимог, а також вимог до стану здоров'я водолазів, які викладені у
таблицях NN 1, 2 та 3 даної статті. Відбір кандидатів для навчання водолазній спеціальності в
учбових організаціях ТСОУ проводиться за участю лікарів цих
організацій.
Таблиця N 1
Оцінка показників фізичного розвитку кандидатів
для навчання водолазній спеціальності та штатних водолазів
------------------------------------------------------------------ |Окруж- Зріст (см) | |ність --------------------------------------------------------| |грудної 170 171 172 173 174 175 176 177 | |клітки --------------------------------------------------------| | Належна вага тіла (кг) | |----------------------------------------------------------------| | 92 61-76 62-75 62-76 62-77 62-78 63-78 63-78 63-78 | | 93 62-77 63-76 63-77 63-78 63-78 63-79 64-79 65-79 | | 94 63-77 64-77 64-77 65-78 65-79 65-79 66-79 67-79 | | 95 63-76 66-77 66-76 67-78 66-79 66-79 67-80 68-80 | | 96 65-76 69-77 70-77 70-77 69-78 69-79 69-79 70-79 | | 97 67-77 70-77 70-78 70-78 71-78 71-77 71-79 72-79 | | 98 69-78 70-78 71-79 71-79 71-80 71-80 72-80 72-81 | | 99 69-78 71-78 72-79 72-79 72-80 73-81 73-81 73-81 | |100 69-78 72-78 74-80 74-80 74-81 74-81 74-82 75-82 | |101 70-79 73-79 75-80 85-81 75-82 76-82 76-83 76-83 | |102 ---- 77-80 71-81 77-82 77-82 77-82 77-83 77-83 | |103 ---- ----- 79-80 70-82 79-82 79-83 79-83 79-84 | |104 ---- ----- ----- ----- ----- ----- 81-83 81-83 | ------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці N 1 ------------------------------------------------------------------ |Окруж- Зріст (см) | |ність --------------------------------------------------------| |грудної 178 179 180 181 182 183 184 185 | |клітки --------------------------------------------------------| | Належна вага тіла (кг) | |----------------------------------------------------------------| | 92 65-77 67-76 67-76 68-76 68-76 70-76 71-75 73-74 | | 93 66-78 68-77 69-77 70-77 71-77 71-77 74-76 74-76 | | 94 67-79 69-78 69-78 70-78 71-78 71-78 73-77 75-77 | | 95 69-79 71-78 70-79 71-79 72-79 73-79 74-78 76-78 | | 96 71-79 73-77 71-80 72-80 73-80 74-80 75-79 77-79 | | 97 74-78 72-80 72-81 73-81 74-81 75-81 75-80 ----- | | 98 73-81 73-81 74-81 74-81 75-81 77-82 77-81 ----- | | 99 74-82 74-82 75-82 75-82 76-82 78-82 78-81 ----- | |100 75-82 75-83 76-83 77-83 78-83 79-83 80-82 ----- | |101 76-83 77-83 77-83 78-83 81-83 ----- ----- ----- | |102 77-83 78-84 79-84 79-84 81-84 ----- ----- ----- | |103 79-84 80-84 81-84 Вище середнього----- ----- ----- | |104 81-83 82-84 82-84 ----- ----- ----- ----- ----- | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
Співвідношення зросту та ваги тіла залежно
від віку водолаза
------------------------------------------------------------------ |Ріст | Вага тіла (кг) | |(см) |--------------------------------------------------------| | | до 29 років | 30-39 років | 40-45 років | |-------|---------------|-------------------|--------------------| |170 | 63.6-77.8 | 69.9-85.5 | 71.6-87.7 | |172 | 64.9-79.3 | 71.4-87.2 | 72.0-89.2 | |174 | 66.0-80.9 | 72.7-88.9 | 74.3-92.8 | |176 | 67.3-82.3 | 74.1-90.5 | 76.0-93.0 | |178 | 68.4-83.6 | 75.2-91.9 | 76.9-94.0 | |180 | 69.9-85.1 | 76.6-93.6 | 78.3-95.7 | ------------------------------------------------------------------
Таблиця N З
Додаткові вимоги до стану здоров'я кандидатів для
навчання водолазній спеціальності та штатних водолазів
------------------------------------------------------------------ | |Кандидати в учбові | Штатні водолази | | Показник |організації ТСОУ |----------------------------| | |та учбові частини |водолази|водолази-|акванавти| | |Збройних Сил Укра- | |глибоко- | | | |їни для навчання | |водники | | | |водолазній спеці- | | | | | |альності | | | | |---------------|-------------------|--------|---------|---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------| |Фізична сила | |(динамометрія): | |-правої кисті не менше 60 відсот. Не менше 70 відсотків від | | від ваги тіла ваги тіла | |-лівої кисті не менше 50 відсот. Не менше 60 відсотків від | | від ваги тіла ваги тіла | |-станова не менше 180 відсот. Не менше 200 відсотків | | від ваги тіла | | | |Стан нервової Відсутність ознак органічного ураження та функ- | |системи ціональних розладів. Висока емоційна стійкість, | | характерологічні риси сильного врівноваженого | | типу вищої нервової діяльності | | | |Стан серцево- | |судинної сис- | |теми: | |-частота | | пульсу 50 - 80 ударів на хвилину | | | | | |- максималь- 125-110 мм рт. ст. 125-100* 125-100 | | ний арте- мм рт. ст. мм рт.ст. | | ріальний тиск | | | |- мінімаль- 85-55 мм рт.ст. | | ний артері- | | альний тиск | |- функціо- Відмінні та добрі показники за даними функціо-| | нальні нальних проб із дозованим фізичним навантажен-| | резерви ням | | | |- стан пери- Відсутність ознак порушення венного кровообігу| | ферійних (геморой,розширення вен нижніх кінцівок або | | судин сім'яного канатику) | | | |Стан системи Відсутність хвороб органів травлення. Нормаль-| |травлення ний прикус, який дозволяє надійно утримувати | | загубник. | | Відсутність трьох та більше зубів підряд на | | одній щелепі, у тому числі різців, іклів та | | малих корінних зубів - є протипоказанням. | | Незнімні зубні протези, а також відсутність | | трьох корінних зубів не є перешкодою для | | допуску до навчання та роботи за спеціальністю| | водолаза | | | |Стан органа Не нижче 0.6/0.6 Не нижче Не нижче | |зору: 0.6/0.6** 0.6/0.6 | |- гострота Відсутність хронічних хвороб країв повік, | | зору без кон'юнктиви та слізних шляхів | | корекції | | | |Стан ЛОР-органів: | | | |-вестибулярна Реакція нульового та першого ступеня | | функція при | | дослідженні | | подвійним до- | | слідом отолі- | | тової реакції | | та проб безпе- | | рервної куму- | | ляції приско- | | рень Коріоліса | | | |-слух на шепітну Не менше 6 м Не менше Не менше 6 м | | мову 4 м | | | |-барофункція Першого ступеня Першого- Першого ступеня | | вух другого | | ступеня | |-нюх Першого - другого ступеня | | | | | |-мова Відсутність виражених дефектів (шепелявість, | | гугнявість, недомовність, заїкання) | | | |Стан опорно- Відсутність в анемнезі тяжких, окладних перело- | |рухового мів довгих трубчастих кісток та пошкоджень суг- | |апарату лобів. | | Відсутність порушень рухомості у суглобах, | | укорочень кінцівок. Відсутність дефектів пальців| | рук, повноцінна їх функція. Плоскостопість 1-2 | | ступеня без остеоартрозів не є протипоказанням | | | |Стан шкірних Відсутність хронічних шкірних хвороб | |покровів | | | |Бактеріоносії Відсутність носіїв збудників шлунково-кишкових | | захворювань. Відсутність патогенних стафілоко- | | ків, менінгококів на слизових зіву та носу | ------------------------------------------------------------------ ______________________
* Для водолазів, яким за 25 років, та які виконують підводні
роботи на глибині до 60 м, допускається максимальний рівень
артеріального тиску не вище 140 і не нижче 100 мм рт. ст.,
мінімальний - не вище 90 та не нижче 60 мм рт. ст. ** Для кандидатів в учбові організації та частини по підготовці
водолазів та акванавтів гострота зору не нижче 0.6 на кожне око
без корекції допускається міопійна рефракція, астигматизм до
0.5 ДПТР та гіперметропія до 1.0 ДПТР
Примітка. 1. Анізометропія та відсутність бінокулярного зору є
протипоказанням до допуску; задовільна оцінка
темнової адаптації за методикою, приведеною в
інструкції до приладу.
Для офіцерів, мічманів та прапорщиків,
лікарів-фізіологів високої кваліфікації при гостроті
зору нижче 0.6 без корекції придатність визначається
індивідуально.
2. Границі зросту для водолазів та
водолазів-глибоководників складають від 170 до 185
см, для акванавтів - від 170 до 180 см.
3. За результатами вимірювання зросту та окружності
грудної клітини за таблицею визначається належна вага
тіла того, хто обстежується. Якщо фактична вага тіла
виявляється менше мінімально належної, кандидат
визнається непридатним до навчання водолазній
спеціальності. Виняток можуть складати особи, які
мають відмінну фізичну тренованість (за результатами
функціональних проб). Якщо вага тіла перевищує
максимальне значення належної і знаходиться у зоні
вище середньої, кандидат визнається придатним у разі,
коли показник фактичної ваги не перевищує показник
різниці зросту (см) мінус 90 (наприклад, при зрості
170 см вага тіла не більше 80. кг, при зрості 180 см
- не більше 90 кг і т.д.).
186. Вікові границі для водолазів складають 18-50 років
(водолази малих та середніх глибин) і 18-45 років
(водолази-глибоководники, акванавти). При первинному відборі для
служби за водолазною спеціальністю - до 35 років. 187. Усім кандидатам проводиться обов'язкова перевірка
барофункції вуха та біляносових пазух у декомпресійній камері. 188. У період навчання курсантів водолазній спеціальності,
лікарем учбової організації ТСОУ здійснюється нагляд за виконанням
кожним із них практичних завдань водолазної підготовки,
звертається особлива увага на його поведінку та реакцію організму
під час підготовки до занурення під воду, перебування під водою та
після виходу на поверхню. З метою уточнення функціональних резервів організму
курсантів, у яких у процесі занурень виявляються ті чи інші
відхилення у стані здоров'я (скарги на погане самопочуття,
виражена втомленість, тривала тахікардія після виходу із води і
т.п.), лікар учбової організації ТСОУ проводить дослідження із
використанням функціональних проб з дозованим фізичним
навантаженням (стептест або проба Мартіна, проба Розенталя).
Виявлені при цьому низькі компенсійно-пристосовні можливості
організму є підставою для відрахування того, хто навчається, з
числа курсантів учбової організації ТСО України. Результати медичного спостереження в учбовій організації ТСОУ
беруться до уваги поряд з іншими показниками при визначенні
конкретного профілю підготовки кандидата (позаштатний водолаз,
водолаз, водолаз-глибоководник).
II.5.4. Відбір кандидатів для навчання водолазній
спеціальності у Збройних Силах України
189. Кандидати для навчання водолазній спеціальності
відбираються у першу чергу з числа призовників, які пройшли
водолазну підготовку в учбових організаціях ТСОУ, а також з осіб,
призначених до служби на підводних човнах. 190. Усі кандидати проходять обов'язкову перевірку
барофункції вуха та біляносових пазух у декомпресійній камері при
тиску не менше 0.1 МПа (1-м водяного стовпа). 191. Остаточний відбір кандидатів для навчання водолазній
спеціальності проводиться в учбових частинах у період
загальновійськової підготовки поповнення. До початку роботи ВЛК
для огляду водолазів медична служба учбової частини здійснює
всебічне спостереження та поглиблене обстеження кандидатів з метою
визначення компенсійно пристосовних можливостей (фізіологічних
резервів організму). Кандидатам для навчання за спеціальністю
водолаза-глибоководника та акванавта у цей період проводиться ЕКГ,
вивчення реакцій серцево-судинної системи на дозоване фізичне
навантаження, проба на стійкість організму до декомпресійного
газоутворення та контрольне "занурення" у водолазній барокамері.
Результати обстеження записуються в медичні книжки кандидатів та
враховуються при визначенні їх придатності до навчання конкретній
водолазній спеціальності. Медичний огляд кандидатів для навчання водолазній
спеціальності проводиться у кінці періоду загальновійськової
підготовки. На медичний огляд курсанти направляються після належного
відпочинку напередодні, і в день обстеження та огляду вони не
призначаються у караули, наряди, звільняються від фізичних робіт. 192. Постанова ВЛК про медичний огляд водолазів записується у
книжку протоколів засідань військово-лікарської комісії (додаток N
8 до Положення). На курсантів, які визнані придатними до навчання
водолазній спеціальності, заповнюється медична книжка водолаза,
форма якої визначена правилами водолазної служби. 193. У Військово-Морських Силах остаточному відбору
кандидатів для навчання водолазній спеціальності передує
спеціальний відбір, який здійснюється військово-лікарською
підкомісією приймально-технічної комісії ВМС відповідно до
вимог графи IV Розкладу хвороб та Таблиці додаткових вимог. У роботі військово-лікарської комісії, підкомісії
приймально-технічної комісії ВМС беруть участь на правах її членів
лікар-фізіолог та водолазний спеціаліст учбової частини, які
оцінюють ступінь первинної водолазної підготовки кандидатів,
виявляють осіб, які негативно ставляться до навчання за
спеціальністю, відбирають кандидатів з високими показниками
фізичного розвитку та функціонального стану організму. До
проведення цієї роботи при необхідності залучаються
лікарі-фізіологи кораблів (частин) пошуково-рятівної служби ВМС. За результатами медичного огляду військово-лікарська
підкомісія приймально-технічної комісії ВМС приймає постанову про
придатність або непридатність кандидата до навчання водолазній
спеціальності.
II.5.5. Медичний огляд курсантів учбових частин
по підготовці водолазів
194. У період підготовки курсантів водолазній спеціальності
медична служба учбової частини здійснює спостереження за ними в
обсязі, передбаченому пунктом 189 цього Положення. Якщо під час навчання у стані здоров'я курсанта відбулися
будь-які зміни, то питання про придатність його до подальшого
навчання вирішується після стаціонарного обстеження у госпіталі та
огляду госпітальною ВЛК. У випадку непридатності курсанта до подальшого навчання
водолазній спеціальності госпітальна ВЛК одночасно вирішує питання
про придатність його до військової служби. Постанова ВЛК про
непридатність до подальшого навчання записується у довідку
(додаток N 9 до Положення), яка направляється на розгляд та
затвердження штатною ВЛК. 195. Після закінчення курсу навчання ВЛК для медичного огляду
водолазів проводить огляд випускників та визначає їх придатність
до служби за водолазною спеціальністю та глибину занурення з
врахуванням результатів динамічного нагляду, обстеження та оцінки
практичних навиків виконання водолазних робіт. Відзначені при
учбових зануреннях несприятливі реакції організму на дію факторів
підвищеного тиску (високий парціальний тиск кисню, декомпресійне
газоутворення і т.п.) записуються у графу "Особливі зауваження"
особистої книжки водолаза. Приймається одна з постанов,
передбачених пунктом 250 цього Положення, яка записується в книжку
протоколів засідань військово-лікарської комісії (додаток N 8 до
Положення), у медичну та особисту книжку водолаза. 196. При виявленні у випускника учбової частини захворювання,
яке перешкоджає службі водолаза, питання про його придатність або
непридатність до такої служби, а також про придатність до
військової служби вирішуються госпітальною ВЛК після стаціонарного
обстеження та лікування.
II.5.6. Медичний огляд водолазів
197. У період підготовки до чергового медичного огляду
водолазного складу начальник медичної служби частини зобов'язаний: - підготувати медичні книжки водолазів та перевірити
наявність у них необхідних записів за минулий рік; - зробити антропометричні виміри водолазів; - дослідити реакції організму водолазів на навантаження із
застосуванням функціональних проб; - організувати проведення всьому водолазному складу
рентгенологічних (флюорографія або рентгеноскопія органів грудної
клітини), лабораторних (клінічний аналіз крові, сечі, калу) та ЕКГ
досліджень із застосування навантажувальних проб. Особам, яким за
40 років, крім того, необхідне дослідження на цукор та ліпіди
крові, внутрішньоочного тиску; - підготовити на водолазів-глибоководників (акванавтів)
медичні характеристики, у яких узагальнюються матеріали
спостереження за ними (звертання за медичною допомогою, усунення
від занурень під воду за результатами медичних оглядів, дані
функціональних проб, професійні якості). 198. Кожному водолазу, який визнаний придатним до служби
водолазом, ВЛК встановлюється глибина водолазних робіт на
наступний рік: гранична глибина - 60 метрів; 20 метрів. При встановленні конкретних глибин водолазних робіт
визначаючими є: стан здоров'я водолаза, рівень його фізичного
розвитку та тренованості, успішність професійної діяльності, а
також профіль підготовки в учбовій частині. 199. При огляді випускників учбової частини за профілем
водолаза-глибоководника дозволяється (з метою набуття досвіду та
підвищення майстерності) давати допуск до занурень їх на глибини,
які перевищують максимальну глибину, що була досягнена при
навчанні в учбовій частині. Послідовне збільшення глибини
занурень, регламентованих вимогами Правил водолазної служби,
повинне бути суворо індивідуальним з урахуванням успішності
виконання цими водолазами тренувальних завдань (робочих занурень). 200. У процесі занурень на різні глибини у деяких водолазів
(водолазів-глибоководників) можуть виявитися слабкі адаптаційні
можливості до роботи в умовах високих тисків газового середовища
та несприятливі реакції організму на дію факторів глибоководного
занурення (емоційна нестійкість, підвищена чутливість до
гіпероксії, схильність до декомпресійної хвороби, нахил до
стійкого підвищення або пониження рівня артеріального тиску,
неадекватно тривале відновлення функції організму після занурень
під воду за результатами функціональних проб і т.п.). Залежно від
виду порушень, які спостерігаються, ВЛК при черговому
(позачерговому) огляді водолазів може обмежити їм максимальну
граничну глибину занурень або тимчасово відсторонити від роботи за
військовою спеціальністю. 201. Щодо інструкторів (старших інструкторів) - водолазів
вищих військових та військово-морських учбових закладів (учбових
загонів підводного плавання, з'єднань підводних човнів та
надводних кораблів, інженерно-саперних батальйонів) та водолазних
спеціалістів, визнаних придатними до служби водолазами на глибинах
до 20 і 60 метрів, з метою використання їх як помічників у
аварійних ситуаціях та при лікуванні хворих в умовах відповідних
тисків газового середовища, може бути прийнята додаткова постанова
такого змісту: придатний до тренувань у водолазній барокамері при
тисках до 1.0 МПа (100 м водного стовпа). 202. Лікарі-фізіологи та лікарі медичних груп рятівних
загонів проходять медичний огляд при первинному призначенні на
посаду та у подальшому - щорічно для визначення придатності до
роботи у водолазній барокамері при тиску 1.0 МПа (100м водного
стовпа) або при граничних тисках. При відсутності протипоказань
перебування під підвищеним тиском приймається постанова: придатний
до перебування у водолазній барокамері при тиску до 1.0 МПа (при
граничних тисках). Лікарі-фізіологи відділів (управлінь та служб), наукові
співробітники, викладачі учбових частин, вищих військових,
військово-морських учбових закладів, якщо стан їхнього здоров'я не
повністю відповідає вимогам графи 21 Таблиці додаткових вимог,
можуть індивідуально допускатися тільки до перебування у
водолазній барокамері при тисках до 1.0 МПа або 0.6 МПа. Таку
постанову ВЛК може прийняти після стаціонарного обстеження та
медичного огляду цих осіб. Лікарі-фізіологи, які мають кваліфікацію офіцера-водолаза
(водолаза, водолаза-глибоководника та акванавта) і занурюються під
воду, проходять медичний огляд нарівні із штатними водолазами.
Щодо лікарів-фізіологів, визнаних придатними до водолазних
занурень, додатково відповідно до пункту 209 цього Положення
приймається постанова: "Придатний до водолазних робіт на глибині
до _____ метрів". 203. Результати медичного огляду водолазів записуються у
книжку протоколів засідань військово-лікарської комісії (додаток N
8 до Положення), в особисту та медичну книжки водолазів. При переведенні водолаза в іншу частину або направленні його
на навчання начальник медичної служби частини (корабля)
зобов'язаний забезпечити пересилку всіх медичних документів
водолаза до нового місця його служби. 204. Максимальна глибина занурень під воду встановлюється на
період до чергового (позачергового) медичного огляду водолаза та
не повинна перевищуватись протягом усього вказаного періоду. Встановлена ВЛК глибина занурень водолазів та водолазів
глибоководників може бути перевищена при проведенні фактичних
аварійно-рятувальних робіт з дозволу начальника
пошуково-рятувальної служби та старшого лікаря-фізіолога
пошуково-рятувальної служби Військово-Морських Сил. 205. Водолази, які не пройшли своєчасно медичний огляд та не
мають в особистій та медичній книжках запису про встановлену на
поточний рік глибину занурень, до спусків під воду не
допускаються. 206. При виявленні у водолаза захворювань, які перешкоджають
водолазним роботам, а також у сумнівних випадках ВЛК направляє
його на обстеження та лікування у госпіталь з наступним оглядом
госпітальною ВЛК для визнання придатності до служби водолазом та
до військової служби. У випадку визнання його непридатним до
служби водолазом постанова ВЛК записується у довідку (додаток N 9
до Положення), яка направляється на розгляд та затвердження у
штатну ВЛК. 207. Позаштатні водолази військових частин та кораблів
(суден) відбираються з числа військовослужбовців, стан здоров'я та
фізичний розвиток яких відповідає вимогам Таблиці додаткових вимог
до стану здоров'я водолазів, які викладені у таблиці 1,2,3 пункту
186 цього Положення. При відборі цих осіб надається перевага
військовослужбовцям, які пройшли до призову на військову службу
первинну підготовку в учбових організаціях ТСОУ. 208. У період проходження військової служби позаштатні
водолази ВЛК не оглядаються, а відповідно до вимог
Керівництва по медичному забезпеченню Збройних Сил України
проходять обстеження у військовій частині (на кораблі) із
залученням у необхідних випадках лікарів гарнізонної (базової)
поліклініки. Висновок про допуск позаштатних водолазів до занурень під
воду на глибину до 20 метрів дає лікар військової частини
(корабля). Результати обстеження та висновки записуються у медичні
книжки та особисті книжки водолазів. Особи, які не пройшли
обстеження, до занурень під воду не допускаються. 209. За підсумками медичного огляду штатного водолазного
складу командиром військової частини (з'єднання, учбової частини)
видається наказ із встановленням для кожного водолаза граничної
глибини занурень під воду на поточний рік. В учбових частинах у
цей наказ включаються також і курсанти.
II.5.7. Медичний огляд акванавтів
210. Зарахування кандидатом у акванавти проводиться в учбових
частинах, які готують водолазів з числа осіб, які оглядаються
військово-лікарською підкомісією приймально-технічної комісії ВМС
та визнані придатними до навчання за спеціальністю водолаза та
водолаза-глибоководника. 211. Медична характеристика на кандидата у акванавти
складається лікарем-фізіологом та водолазним спеціалістом учбової
частини. У медичній характеристиці наводяться такі дані: - військове звання, прізвище, ім'я, по-батькові, рік
народження; - водолазний стаж, найбільша досягнута глибина занурення,
загальна кількість годин перебування під водою з початку
водолазної практики, гранична глибина водолазних робіт,
встановлена на поточний рік; - поведінка водолаза при виконанні підводних робіт;
організованість, темп роботи, ставлення до своєї спеціальності; - пристосованість до нових умов роботи (швидко, повільно); - освоєння нових зразків техніки (швидко, повільно); якості,
необхідні водолазові (орієнтація, виконання завдань під водою,
стійкість до наркотичної дії азоту на глибинах більше 40м,
чутливість до некомпресійного газоутворення); - перенесені специфічні (пов'язані з роботою водолаза)
захворювання; - командирські якості (організаторські здібності,
ініціатива, воля і т.п.); - інші ділові якості (працелюбність, витримка, спритність,
обережність, увага, почуття відповідальності за доручену справу); - поведінка на службі (дисципліна, взаємовідносини з
товаришами та старшими, ретельність), у небезпечних ситуаціях, що
загрожують здоров'ю та життю (товариськість, скритність),
зовнішній вигляд (охайність, підібраність); - реакція на службові та побутові труднощі (витримка,
самовладання, врівноваженість); - шкідливі звички (куріння, вживання алкоголю); - заняття спортом (систематично, вид спорту, спортивні
розряди); - висновок про доцільність використання того, кого оглядають,
до служби акванавтом.
212. Кандидати, зараховані у акванавти, проходять стаціонарне
обстеження з обов'язковим оглядом терапевта, невропатолога,
хірурга, психіатра, оториноларинголога, окуліста, дерматолога,
стоматолога, а за необхідності і лікарями інших спеціальностей. У процесі стаціонарного обстеження проводяться клінічні (з
підрахуванням тромбоцитів) та біохімічні (цукор у крові, загальний
білок та білкові фракції сироватки, ліпіди, білірубін, холестерин,
протромбін, час згорання, час кровотечі, тромбоеластограма,
трансамінази, С-реактивний білок, загальний аналіз сечі, калу (на
яйця глистів), рентгенологічне дослідження органів грудної
клітини, ЕКГ. Особлива увага звертається на визначення резервних
можливостей організму за результатами функціональних тестів з
дозованим фізичним навантаженням (велоергометрія). За необхідності проводяться інші додаткові дослідження. 213. Постанова про допуск кандидатів у акванавти для
водолазних робіт методом насичених занурень та встановлення межі
глибини занурення приймається госпітальною ВЛК, до складу якої
входить лікар-фізіолог та водолазний спеціаліст учбової частини.
При прийнятті постанови ВЛК керується вимогами Таблиці додаткових
вимог з урахуванням даних медичної характеристики. На підставі результатів проведеного обстеження ВЛК приймає
одну з постанов, передбачених пунктом 260 цього положення. Постанова про придатність до роботи із встановленням межі
глибини занурення вважається дійсною і на проведення водолазних
робіт методом короткочасних занурень. 214. Черговий медичний огляд акванавтів проводиться
амбулаторно одночасно з рештою водолазного складу. Акванавти з
осіб офіцерів та мічманів замість чергового амбулаторного
обстеження один раз на три роки проходять стаціонарне обстеження
та медичний огляд. 215. Постанова про придатність акванавта для водолазних робіт
методом насичених занурень та межу занурення приймається ВЛК для
медичного огляду водолазів. При виявленні в акванавтів захворювань, які перешкоджають
водолазним роботам, а також у сумнівних випадках ВЛК у період
огляду акванавтів направляють їх на стаціонарне обстеження та
лікування у госпіталь з подальшим медичним оглядом госпітальною
ВЛК для визначення придатності до служби водолазом. Результати медичного огляду та встановлена на поточний рік
гранична глибина занурень під воду записуються в особисту та
медичну книжки акванавта.
II.5.8. Медичний огляд військовослужбовців
аеромобільних військ
216. Медичний огляд військовослужбовців аеромобільних військ
для визначення придатності до служби у аеромобільних військах
проводиться один раз на 12 місяців. Крім того, огляд
військовослужбовців аеромобільних військ проводиться після
повернення їх з військових (цивільних) лікувально-профілактичних,
установ (якщо вони не були оглянуті госпітальною ВЛК) та у
необхідних випадках за рішенням командира військової частини на
підставі висновку лікаря військової частини або військового
(цивільного) лікувально-профілактичного закладу. 217. Придатність до служби у аеромобільних військах офіцерів,
прапорщиків, які мають вагу тіла більше 90 кг, визначається
індивідуально.
II.5.9. Медичний огляд військовослужбовців (працівників),
які призначаються (приймаються) на роботу та тих,
які працюють з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП
218. Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які
призначаються (приймаються) на роботу та тих, які працюють з РР,
ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, проводиться з обов'язковою участю лікаря
військової частини та представника командування. 219. Призначення військовослужбовців (прийняття на роботу
працівників) на роботу з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП без
попереднього медичного огляду забороняється. 220. Командування військової частини завчасно подає у ВЛК
списки військовослужбовців, працівників, які підлягають огляду із
зазначенням мети медичного огляду, тривалості професійного стажу
роботи, а при роботі з РР, ДІВ дані індивідуального дозиметричного
контролю. Перед початком огляду представник командування знайомить
членів ВЛК з умовами праці тих, кого оглядають, а лікар військової
частини доповідає ВЛК про результати медичного спостереження за
станом їх здоров'я у міжкомісійний період. 221. Медичний огляд військовослужбовців, працівників, які
працюють з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, проводиться один раз на 12
місяців. 222. Відповідальність за своєчасне направлення несе командир
військової частини. 223. Військовослужбовці, працівники, які не пройшли з різних
причин (відпустка, відрядження, хвороба і т.п.) своєчасний
медичний огляд, до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП не
допускаються. 224. Позачерговому огляду підлягають військовослужбовці,
працівники, які заявляють скарги на стан здоров'я, тимчасово
усунені від роботи за станом здоров'я, які повернулися з
відпустки по хворобі, після перенесених ними захворювань,
поранень, за якими ці особи згідно з графами Таблиці додаткових
вимог можуть бути визнані непридатними до роботи з РР, ДІВ, КРП,
джерелами ЕМП. На стаціонарне обстеження та медичний огляд госпітальною ВЛК
направляються особи, які раніше визнавалися тимчасово непридатними
до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП з переоглядом через 3-12
місяців (за винятком жінок, яким надавалась відпустка по
вагітності). 225. При направленні військовослужбовців, працівників на
стаціонарне обстеження і огляд у військові
лікувально-профілактичні заклади надається картка
санітарно-гігієнічної характеристики умов праці та робочого місця
спеціаліста (додаток N 19 до Положення). У цивільні лікувально-профілактичні заклади ця картка не
подається. 226. У випадках, коли після стаціонарного обстеження
військовослужбовців та працівників передбачається прийняття
постанови про непридатність їх (тимчасової або постійної) до
роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП у зв'язку з можливим впливом
на здоров'я шкідливих речовин та несприятливих виробничих
факторів, до участі в роботі у ВЛК за рішенням відповідної штатної
ВЛК, залучається лікар-радіолог та лікар-токсиколог. 227. При захворюваннях, які передбачають за графами Таблиці
додаткових вимог індивідуальну оцінку придатності до роботи з РР,
ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, постанова ВЛК про придатність
(непридатність) до роботи приймається із врахуванням ступеня
компенсації патологічного процесу, військової спеціальності,
загального та професійного робочого стажу, фактичної
працездатності та направленості того, кого оглядають, думки
командування та лікаря військової частини. На воєнний час за статтями Розкладу хвороб, які передбачають
за графами Таблиці додаткових вимог індивідуальну оцінку, ВЛК
приймає постанову про придатність до роботи з РР, ДІВ, КРП,
джерелами ЕМП. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, які
передбачають за графою III лікування, звільнення від службових
обов'язків або надання відпустки за станом здоров'я щодо осіб, які
призначаються (приймаються) на роботу з РР, ДІВ, КРП, джерелами
ЕМП, приймається постанова про непридатність до роботи з РР, ДІВ,
КРП, джерелами ЕМП. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, які
передбачають за графою III непридатність до військової служби,
індивідуальну оцінку придатності до військової служби щодо
військовослужбовців (працівників), які призначаються (приймаються)
на роботу та тих, які працюють з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМ,
лазерними випромінювачами (установками), приймається постанова про
непридатність до роботи. 228. За наявності у того, кого оглядають, декількох
захворювань, які порізно не обмежують придатність до роботи з РР,
ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, постанова про придатність або
непридатність до роботи ВЛК приймається індивідуально із
врахуванням характеру захворювань та ступеня виразності
функціональних розладів. 229. Особи до 18 років та жінки з моменту встановлення
вагітності і на період грудного вигодування дитини до роботи з РР,
ДІВ, КРП, джерелами ЕМП не допускаються. 230. Особи, яких призначають (приймають) на роботу з РР, ДІВ,
КРП, джерелами ЕМП, проходять медичне обстеження в обсязі,
передбаченому Керівництвом по диспансеризації військовослужбовців
Збройних Сил України. Крім того, додатково визначається особам, які призначаються
(приймаються) на роботу з РР, ДІВ,- функція зовнішнього дихання
(ФЗД), з КРП - білірубін крові, аланінова трансаміназа (АЛТ) та
ФЗД. 231. Працівники, які працюють з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП
та визнані непридатними до роботи за спеціальністю, направляються
командиром військової частини на огляд (МСЕК). Військовослужбовці, які працюють з РР, ДІВ, КРП, джерелами
ЕМП та визнані непридатними до роботи за спеціальністю, але
придатними до військової служби, підлягають після припинення
роботи з РР, ДІВ, КРП джерелами ЕМП періодичним медичним оглядам у
військових лікувально-профілактичних закладах за місцем служби не
рідше одного разу на рік.
II.5.10. Медичний огляд військовослужбовців, членів їх
сімей, працівників, які виїжджають за кордон
232. Направлення на медичний огляд осіб, які виїжджають за
кордон для проходження служби (проживання), проводиться
командирами військових частин або начальниками кадрових органів. У
направленні вказується країна, у яку відряджається той, кого
оглядають, термін відрядження і, по можливості, характер
майбутньої служби (роботи). У ВЛК з направленням подається медична книжка та документи,
які характеризують стан здоров'я того, кого оглядають. 233. Медичний огляд проводиться хірургом, терапевтом,
невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом,
стоматологом, а жінок - і гінекологом. Діти оглядаються педіатром.
Лікарі інших спеціальностей до огляду залучаються за показаннями. До початку медичного огляду проводяться рентгенологічне
(флюорографічне) обстеження органів грудної клітки (дітям з 12
років), клінічні аналізи крові та сечі, цукор крові, а
військовослужбовцям, крім того, визначається група та
резусналежність крові, ЕКГ та за, необхідності, інші дослідження. Оглянуті, які виїжджають у країни, котрі при в'їзді вимагають
сертифікат на відсутність СНІДу, проходять обстеження на СНІД та
їм видається відповідний сертифікат. 234. Офіцери, прапорщики, військовослужбовці-жінки, члени їх
сімей, які виїжджають за кордон у туристичні подорожі та
короткочасні відрядження (до 3-х місяців), проходять медичне
обстеження у поліклініці за місцем служби (роботи, проживання),
терапевтом і ВЛК не оглядаються. 235. Медичний огляд працівників Збройних Сил України
проводиться ВЛК, якщо вони направляються у відрядження за кордон
для роботи з РР, КРП, ДІВ, джерелами ЕМП. 236. Медичний огляд проводиться на підставі Переліку медичних
протипоказань для військовослужбовців та членів їх сімей, які
виїжджають за кордон та при відрядженні їх з-за кордону за
медичними показаннями (додаток N 23 до Положення). Військовослужбовці з захворюваннями, при яких застосовуються
статті (пункти статей) Розкладу хвороб, які передбачають обмежену
придатність до військової служби, або індивідуальну оцінку
придатності до військової служби, непридатність до служби за
військовою спеціальністю, визнаються непридатними до виїзду за
кордон. 237. Члени сімей, працівники, крім документів, вказаних у
пункті 233 цього Положення, представляють у ВЛК довідку з
психоневрологічного диспансера, а особи, які виїжджають за кордон
з дітьми,- картку профілактичних щеплень (форма МОЗ України). Без
вказаних документів медичний огляд їх не проводиться. 238. При медичному огляді осіб, які працюють з РР, ДІВ, КРП,
джерелами ЕМП одночасно з вирішенням питання про можливість
виїзду за кордон визначається (за наявності у направленні на огляд
відповідних вказівок) придатність до роботи з РР, ДІВ, КРП,
джерелами ЕМП. 239. Постанова про наявність у того, кого оглядають,
протипоказань до виїзду за кордон підлягає затвердженню
відповідною штатною ВЛК. При цьому у штатну ВЛК представляються
медичні документи, які обгрунтовують встановлений діагноз та
постанову ВЛК. 240. Медичний огляд генералів, адміралів, офіцерів,
призначених на посади головних військових радників, військових
аташе, старших груп військових спеціалістів та членів їх сімей
проводиться гарнізонними, госпітальними, а за необхідності -
штатними ВЛК. Постанови гарнізонних, госпітальних ВЛК про
відсутність або наявність протипоказань для направлення за кордон
з медичними документами направляються на розгляд у штатну ВЛК з
подальшим поданням на затвердження у ЦВЛК Міністерства оборони
України. 241. Перед від'їздом у довготривале відрядження оглянутому
має бути проведена повна санація ротової порожнини. 242. Огляд офіцерів, прапорщиків, мічманів,
військовослужбовців-жінок безпосередньо перед від'їздом за кордон
за необхідності може бути проведений ВЛК Центральної поліклініки
Міністерства оборони України. 243. Постанова ВЛК про можливість виїзду оглянутого за кордон
дійсна протягом 6 місяців з дня огляду. Якщо протягом вказаного
строку виїзд не відбувся або до виїзду, незалежно від терміну
огляду, у стані здоров'я оглянутого виникли зміни, огляд потрібно
повторити. Копія довідки з постановою ВЛК про відсутність протипоказань
для проходження військової служби за кордоном (проживання)
зберігається у ВЛК протягом 3-х років. 244. Особам, виїжджаючим за кордон з дітьми, медичним
закладом за місцем нагляду дитини видається на руки картка
профілактичних щеплень (форма МОЗ України) з зазначенням
проведених профілактичних щеплень та запланованих у цьому
календарному році. 245. Щодо дітей без профілактичних щеплень, а також із
захворюваннями, з приводу яких вони повинні знаходитися під
диспансерним наглядом, ВЛК приймає постанову про протипоказання до
проживання за кордоном. 246. При виїзді у епідемічно несприятливі країни порядок
проведення щеплень визначається Міністерством охорони здоров'я
України. За наявності в оглянутого захворювань, які є
протипоказаннями для проведення профілактичних щеплень проти
карантинних захворювань (холера, жовта лихоманка та інші),
приймається постанова про протипоказання до виїзду за кордон. 247. При невдалому лікуванні за кордоном хворих, неухильному
прогресуванні або частому загостренні захворювань, коли виїзд із
країни перебування визнається єдиним засобом збереження здоров'я,
питання про повернення з відрядження військовослужбовця за станом
його здоров'я або здоров'я членів його сім'ї, а також необхідність
в'їзду в Україну для лікування працівників вирішується на підставі
висновку консиліуму лікарів. 248. У результаті медичного огляду ВЛК приймає одну з
постанов: а) при відсутності протипоказань до проходження військової
служби (проживання) - "За станом здоров'я протипоказань до
проходження військової служби (для членів сімей - проживання) за
кордоном немає"; б) за наявності протипоказань для військовослужбовців - "На
підставі статті _____ графи _____ Розкладу хвороб та пункту ______
Переліку медичних протипоказань (додаток N 23 до Положення) -
проходження військової служби за кордоном протипоказано"; в) за наявності протипоказань для членів сімей - "На підставі
пункту ____ Переліку медичних протипоказань (додаток N 23 до
Положення) - проживання за кордоном протипоказано";
II.5.11. Постанови військово-лікарських комісій
249. При медичному огляді військовослужбовців та інших
контингентів ВЛК приймаються постанови такого змісту: а) Придатний ... - до військової служби; - до вступу у ВНЗ*; - до служби на підводних човнах, на надводних кораблях, у
морській піхоті, аеромобільних військах, спецспорудах, оператором
УПР; - до підводного водіння танків; - до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП; - до навчання у ВНЗі*, учбовій частині, за спеціальністю
водолаза, водолаза-глибоководника, акванавта; _______________
* У постанові вказати назву ВНЗу.
- до служби водолазом на глибині до _____ метрів,
водолазом-глибоководником на глибині до ____ метрів, акванавтом на
глибині до ____ метрів; - до навчання (служби) за спеціальністю... (вказати
спеціальність)**; _______________
** Постанова приймається щодо військовослужбовців, які
відбираються для навчання, проходження військової служби за окремими військовими спеціальностями, вказаними у Таблиці додаткових вимог. б) Непридатний ***... ________________
*** Щодо військовослужбовців, визнаних ВЛК непридатними до служби
у виді Збройних Сил України, роді військ або за військовою спеціальністю, до навчання у ВНЗі, учбовій частині, одночасно приймається постанова про ступінь придатності до військової служби. Щодо військовослужбовців, визнаних ВЛК непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку, непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, обмежено придатними до військової служби, інші постанови (про непридатність до служби у виді Збройних Сил, роді військ, до навчання у ВНЗі, учбовій частині та ін.) не приймаються.
- до військової служби зі зняття з військового обліку; - до військової служби у мирний час, обмежено придатний у
воєнний час;**** ______________
**** На воєнний час приймається така постанова: "Обмежено придатний до військової служби".
- до вступу у ВНЗ; - до служби у плавскладі ВМС, морській піхоті, аеромобільних
військах, спецспорудах, оператором УПР, водолазом,
водолазом-глибоководником, акванавтом; - до служби на підводних човнах, придатний до служби на
надводних кораблях; - до навчання у ВНЗі, учбовій частині, за спеціальністю
водолаза, водолаза-глибоководника, акванавта; - до підводного водіння танків; - до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП; - до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців*; ____________
* Постанова приймається у воєнний час.
- до подальшого проходження зборів**. ____________
** постанова приймається щодо призваних на збори
військовозобов'язаних.
Постанова про непридатність до навчання (служби) за
військовою спеціальністю, вказаною у Таблиці додаткових вимог
(додаток N 3 до Положення), приймається у редакції: "На підставі
графи _____ Таблиці додаткових вимог непридатний до навчання
(служби) за спеціальністю... (вказати спеціальність)". в) Потребує... - звільнення від виконання службових обов'язків на ___ діб; - відпустки за станом здоров'я на ___ діб; - звільнення від виконання службових обов'язків за станом
здоров'я на термін, необхідний для оформлення звільнення, але не
більше 30 діб; - звільнення від походів з переоглядом через 3-6 місяців***; _____________
*** Постанова приймається щодо військовослужбовців Військово-Морських Сил.
- лікування; - стаціонарного, амбулаторного обстеження з подальшим
переоглядом; - направлення у батальйон (команду) видужуючих*; - переведення ___ (вказати назву військового або цивільного
лікувально-профілактичного закладу та його дислокацію); - додаткового харчування у межах половини продовольчого
пайка; - супроводжуючого (вказати кількість); - проїзду ____ (вказати вид транспорту та категорію місць); г) Обмежено придатний до військової служби*. ____________________
* Постанова приймається щодо офіцерів, прапорщиків, мічманів,
військовослужбовців-жінок. Одночасно з постановою ВЛК в
індивідуальному порядку, з урахуванням військової
спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично
виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний
огляд, можна у постанові в довільній формі вказати, які види
служби та роботи даній особі протипоказані. Особи, визнані
обмежено придатними до військової служби, до служби у
аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті,
спецспорудах непридатні.
З метою медичної та соціальної реабілітації вказані
військовослужбовці можуть бути переоглянуті ВЛК військового
лікувально-профілактичного закладу, підпорядкованого
безпосередньо Військово-медичному управлінню Міністерства
оборони України, окружного військового госпіталю, госпіталю
флоту, але не раніше 3 років після прийняття постанови про
обмежену придатність до військової служби.
д) Тимчасово непридатний... - до здійснення парашутних стрибків з переоглядом через 3-12
місяців (вказати строк)**; ________________
** Для військовослужбовців аеромобільних військ.
- до служби у спецспорудах, водолазом з переоглядом через
3-12 місяців (вказати строк); - до підводного водіння танків з переоглядом через 3-12
місяців (вказати строк); - до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП з переоглядом через
3-12 місяців (вказати строк); - до служби у плаваючому складі ВМС з переоглядом через 6-12
місяців ***; _________________
*** Постанова приймається щодо військовослужбовців Військово-Морських Сил.
- до проходження зборів ****. ________________
**** Постанова приймається щодо військовозобов'язаних, яких призивають на збори.
є) На підставі наказу Міністра оборони України 1994 року N 2
має право на першочергове отримання житла. ж) У зв'язку з нетранспортабельністю переїзд ________________
протипоказано (вказати місцевість)*. _______________
* Постанова приймається тільки щодо членів сімей
військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби).
з) Протипоказань до виходу у море на підводному човні
(надводному кораблі) немає**. і) На підставі статті ____ графи ____ Розкладу хвороб (наказ
Міністра оборони України від 1994 року N 2) вихід у море на
підводному човні (надводному кораблі) протипоказано **. ___________________
** постанова приймається щодо осіб, відряджених на підводний човен
(надводний корабель).
250. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що
передбачають щодо осіб, які пройшли медичний огляд за графою III
індивідуальне визначення придатності до військової служби, ВЛК
приймає одну з таких постанов: - непридатний до військової служби у мирний час, обмежено
здатний у воєнний час; - обмежено придатний до військової служби. 251. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що
передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену
придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд
за графою III, ВЛК приймає одну з таких постанов: - обмежено придатний до військової служби; - придатний до військової служби. 252. Щодо військовозобов'язаних, які призвані на збори і
визнані ВЛК непридатними до військової служби у мирний час,
обмежено придатними у воєнний час, обмежено придатними до
військової служби або потребують відпустку за станом здоров'я,
одночасно приймається постанова: "непридатний для подальшого
проходження зборів". 253. За графами Таблиці додаткових вимог, які передбачають
щодо тих, хто пройшов медичний огляд, індивідуальне визначення
придатності до служби (роботи) за військовою спеціальністю, ВЛК
приймає одну з таких постанов: - придатний до служби (роботи)... - тимчасово непридатний до служби (роботи)... - непридатний до служби (роботи)... 254. Постанови, які приймає ВЛК у випадку причинного зв'язку
захворювань (поранень), наведені у відповідних статтях Положення.

{ Пункт 256 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони
N 684 ( z1302-06 ) від 29.11.2006 }

255. При медичному огляді офіцерів, прапорщиків, мічманів,
військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на
військовій службі і пройшли медичний огляд за статтями (пунктами
статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку
придатності до військової служби, ВЛК приймає постанову:
"Непридатний до військової служби в мирний час, обмежено здатний у
воєнний час".
II.5.12. Оформлення постанов військово-лікарських комісій
256. Дані про тих, хто пройшов медичний огляд (прізвище, ім'я
та по батькові, рік народження, військове звання, військова
частина, місяць та рік призову на військову службу і т.п.), стан
їх здоров'я та постанова ВЛК записуються у книгу протоколів
засідань військово-лікарської комісії (додаток N 3 до Положення). Крім того, дані про стан здоров'я та постанови ВЛК
записуються: а) на військовослужбовців - у медичну книжку, за необхідності
у довідку (додаток N 9 до Положення); б) на кандидатів, які вступають у ВНЗи, з осіб: - цивільної молоді - у картку медичного огляду того, хто
вступає до військового навчального закладу (додаток N 14, 15 до
Положення); - військовослужбовців - у картку медичного огляду того, хто
вступає до військового навчального закладу та у медичну книжку; в) на військовозобов'язаних - у картку обстеження та
медичного огляду військовозобов'язаного (додаток N 12 до
Положення), за необхідності у довідку (додаток N 9 до Положення),
а зміст постанови комісії, крім того, - у військовий квиток та
облікову картку. На офіцерів запасу, визнаних ВЛК непридатними до
військової служби зі зняттям з військового обліку, а також на
військовозобов'язаних, які знаходяться на зборах та визнаних
непридатними до подальшого проходження зборів, складається
свідоцтво про хворобу (додаток N 13 до Положення); г) на членів сімей військовослужбовців - у довідку (додаток N
9 до Положення) або свідоцтво про хворобу; д) на працівників Збройних Сил - у довідку (додаток N 9 до
Положення), а тих, які працюють з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, -
до медичної картки амбулаторного хворого або медичної книжки. При медичному огляді осіб, які знаходяться на стаціонарному
лікуванні, подання на ВЛК та її постанова записуються до історії
хвороби. Подання повинно мати дані, необхідні для заповнення усіх
граф книги протоколів засідань військово-лікарської комісії
(додаток N 3 до положення) або свідоцтва про хворобу, довідки
(додатки N 9 і N 13 до Положення). 257. Книга протоколів засідань військово-лікарської комісії
ведеться у всіх ВЛК секретарями цих комісій. Протоколи засідань
ВЛК підписуються головою, членами комісії (не менше двох), які
брали участь у засіданні, та секретарем комісії у день її
засідання. При медичному огляді військовослужбовців у протокол
записується постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювань
(поранень), а в книзі протоколів засідань госпітальної ВЛК, крім
того, у графі "скарги та анамнез" вказується номер історії хвороби
того, хто пройшов медичний огляд. Тимчасово діючі ВЛК ведуть книгу протоколів своїх засідань
тільки на осіб, які визнані непридатними до вступу у ВНЗ, служби
за військовою спеціальністю, роді військ та ін. У решті випадків
постанова тимчасово діючої ВЛК записується у медичну книжку того,
хто пройшов медичний огляд, а на тих, хто вступає до ВНЗу, - і у
його картку медичного огляду (додаток N 14 до Положення). За необхідності оформляється довідка (додаток N 9 до
положення). Книги протоколів, які ведуть тимчасово діючі ВЛК, а
також списки осіб, які пройшли медичний огляд, зберігаються
протягом 3-х років, після чого знищуються у встановленому порядку. На тих, які пройшли медичний огляд і не мають захворювань та
визнаних ВЛК придатними до військової служби, служби за військовою
спеціальністю, вступу до ВНЗу та ін., у книзі протоколів постійно
діючої ВЛК дозволяється не описувати об'єктивні дані, а вказувати:
здоровий; виявлені захворювання, які не обмежують придатність до
військової служби; описувати коротко та вказувати діагноз. Госпітальним та гарнізонним ВЛК при прийнятті постанов, коли
складається свідоцтво про хворобу (додаток N 13 до Положення),
дозволяється вести у книзі протоколів короткі записи (паспортні)
дані того, хто пройшов медичний огляд, повністю діагноз, зміст
постанови ВЛК, у тому числі про причинний зв'язок захворювання,
поранення), але при цьому слід складати ще один примірник
свідоцтва про хворобу і зберігати його як додаток до книги
протоколів. В указаній книзі, у додатковому примірнику свідоцтва
про хворобу та у історії хвороби записується дата та зміст
постанови штатної ВЛК. Штатні ВЛК ведуть книгу протоколів тільки на осіб, які
пройшли медичний огляд безпосередньо у цих комісіях. У штатних ВЛК
протоколом є також бланк свідоцтва про хворобу, довідки, надіслані
для контролю, затвердження або перегляду постанов, коли текст
остаточної постанови підписується головою, членами комісії (не
менше двох), які брали участь у засіданні, і секретарем. Зазначені бланки свідоцтв про хворобу та довідок зберігаються
у штатній ВЛК 5 років, а потім - у відповідному архіві. Особлива
думка голови або членів комісії записується на примірнику
свідоцтва про хворобу (довідці) і залишається у справах ВЛК, або
на окремому аркуші, який додається до цього свідоцтва про хворобу
(довідки). Штатні ВЛК також ведуть алфавітний облік розглянутих протягом
року свідоцтв про хворобу (довідок). 258. На верхньому полі лицьового боку усіх примірників
довідок або свідоцтв про хворобу на осіб, які пройшли медичний
огляд, з психічними розладами або злоякісними новоутвореннями, ВЛК
ставить штамп такого змісту: "Знімати копії, видавати на руки,
розголошувати відомості забороняється". З вказаних свідоцтв про
хворобу можуть бути зняті копії на запит правоохоронних органів,
психіатричних установ або органів соціального забезпечення
населення, а також для отримання страхової суми. 259. Постанови ВЛК, які не підлягають затвердженню (розгляду,
контролю) штатною ВЛК, оформляються у день медичного огляду і
видаються на руки тим, хто пройшов медичний огляд, або у
встановленому порядку направляються у військову частину. Свідоцтво
про хворобу, довідка з постановою, які підлягають затвердженню
штатною ВЛК, направляються на затвердження (розгляд, контроль) не
пізніше 5 днів після медичного огляду. Свідоцтво про хворобу,
довідка з затвердженою постановою не пізніше двох днів після їх
затвердження (одержання із штатної ВЛК) висилаються командиру
військової частини, у якій проходить службу той, хто пройшов
медичний огляд, або начальнику, який направив його на медичний
огляд, а при звільненні військовослужбовця строкової служби
(військовозобов'язаного) безпосередньо з військового
лікувально-профілактичного закладу - видається йому на руки для
подання у районний військовий комісаріат за місцем проживання. 260. Свідоцтво про хворобу у мирний час складається: на усіх військовослужбовців, визнаних непридатними до
військової служби зі зняттям з військового обліку; непридатними до
військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час;
обмежено придатними до військової служби; на військовослужбовців
плаваючого складу ВМС, визнаних непридатними до служби на
підводних човнах або у плавскладі, оператором УПР, водолазом,
водолазом-глибоководником, акванавтом; на військовослужбовців, які
служать у спецспорудах, та працюють з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП
і визнані непридатними до служби за військовою спеціальністю; на
офіцерів і прапорщиків, які проходять службу в аеромобільних
військах і визнані непридатними до служби в аеромобільних
військах; на курсантів ВНЗів першого курсу навчання, визнаних
непридатними до подальшого навчання; на курсантів 2-5 курсів
військових училищ Військово-Морських Сил, визнаних непридатними до
служби у плавскладі, непридатними до служби на підводних човнах,
придатними до служби на надводних кораблях; на офіцерів запасу, визнаних непридатними до військової
служби зі зняттям з військового обліку, і у випадках, коли
медичний огляд їх проведений відповідно до пункту 121 цього
Положення; на офіцерів запасу, визнаних обмежено придатними до
військової служби; непридатними до військової служби у мирний час,
обмежено здатними у воєнний час або непридатними до військової
служби зі зняттям з військового обліку (за наявності наказу
Міністра оборони України про призов їх на військову службу, але ще
не відправлених до військових частин); на військовозобов'язаних, призваних на збори і визнаних
непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку;
непридатними до військової служби у мирний час, обмежено
придатними у воєнний час; обмежено придатними до військової служби
та непридатними для подальшого проходження зборів; на учнів військових ліцеїв, визнаних непридатними до
подальшого навчання. У всіх інших випадках у мирний час постанова ВЛК оформляється
довідкою (додаток N 9 до Положення). 261. Свідоцтво про хворобу у воєнний час складається: на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними до
військової служби зі зняттям з військового обліку, непридатними до
військової служби з переоглядом через 6-12 місяців; на офіцерів запасу, визнаних непридатними до військової
служби зі зняттям з військового обліку. У всіх інших випадках у воєнний час постанова ВЛК
оформляється довідкою. У воєнний час довідка на контроль у штатну
ВЛК не направляється. 262. Постанова ВЛК, яка не підлягає затвердженню штатною ВЛК,
записується у книгу протоколів засідань військово-лікарської
комісії, медичну книгу того, хто пройшов медичний огляд, а за
необхідності оформляється довідкою. 263. Свідоцтво про хворобу, довідка підлягає розгляду, а
постанова ВЛК - затвердженню: а) у мирний час: на генералів, адміралів, військовослужбовців запасу і у
відставці, які оглянуті згідно з пунктом 121 цього Положення; на
всіх тих, які оглянуті у військових лікувально-профілактичних
закладах, підпорядкованих безпосередньо Військово-медичному
управлінню Міністерства оборони України; на військовослужбовців та
членів їх сімей, за наявності медичних протипоказань до
направлення за кордон - ЦВЛК Міністерства оборони України; на усіх офіцерів, прапорщиків, мічманів,
військовослужбовців-жінок, членів їх сімей, військовослужбовців
строкової служби, курсантів, учнів військових ліцеїв - відповідною
ВЛК військового округу, ВМС; б) у воєнний час: на генералів, адміралів, а також на усіх тих, які оглянуті у
військових лікувально-профілактичних закладах, підпорядкованих
безпосередньо Військово-медичному управлінню Міністерства оборони
України,- ЦВЛК Міністерства оборони України, на офіцерів, прапорщиків, мічманів,
військовослужбовців-жінок, солдатів, матросів, сержантів і старшин
усіх видів Збройних Сил і родів військ, курсантів,
військовозобов'язаних - ВЛК військового округу, ВМС, евакуаційного
пункту фронту (місцевого ЕП, госпітальної бази). 264. Другий примірник довідки (додаток N 9 до Положення) з
постановою ВЛК про потребу у відпустці за станом здоров'я
направляється на контроль у штатну ВЛК. 265. Свідоцтво про хворобу, довідка у мирний час складається: а) у п'яти примірниках: на генералів, адміралів б) у чотирьох примірниках: на офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців-жінок,
курсантів ВНЗів; в) у трьох примірниках: на військовослужбовців строкової
служби (військовозобов'язаних), визнаних непридатними до
військової служби (для подальшого проходження зборів), а також
звільнених з військової служби безпосередньо із військового
(цивільного) лікувально-профілактичного закладу, на офіцерів
запасу, членів сімей офіцерів, прапорщиків. 266. У воєнний час свідоцтво про хворобу, довідка на всіх
тих, кого оглянуто, складається у двох примірниках. 267. Довідка з постановою ВЛК, яка підлягає затвердженню,
подається у мирний час у штатну ВЛК: на військовослужбовців строкової служби - у трьох
примірниках; на офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців-жінок
- у чотирьох примірниках. 268. На військовослужбовців строкової служби, неправильно
призваних на строкову військову службу за станом здоров'я, перший
примірник свідоцтва про хворобу штатною ВЛК надсилається командиру
військової частини або повертається у відповідну ВЛК, яка склала
його. Другий примірник не пізніше 5 днів після затвердження
постанови направляється до штатної ВЛК військового округу, на
території якого військовослужбовець строкової служби був
призваний. 269. Свідоцтво про хворобу, довідка з незатвердженою
постановою штатною ВЛК повертається до відповідної ВЛК, яка склала
його, з викладенням у постанові мотивів, за якими вона не
затверджена, та з необхідними вказівками. 270. Військовослужбовцям строкової служби
(військовозобов'язаним), визнаним непридатними до військової
служби (для подальшого проходження зборів) при прибутті їх до
місця проживання, військовою частиною або військовим
лікувально-профілактичним закладом видається два примірники
свідоцтва про хворобу з постановою штатної ВЛК для подання у
районний військовий комісаріат. 271. Постанова ВЛК щодо офіцерів, прапорщиків, мічманів,
військовослужбовців-жінок і членів їх сімей може бути реалізована
у строк не більше 12 місяців, щодо військовослужбовців строкової
служби протягом місяця з дня прийняття, а постанова, яка підлягає
затвердженню штатною ВЛК, - з дня затвердження. Якщо постанова ВЛК
не реалізована у цей строк або у стані здоров'я оглянутого,
незалежно від строку, за його заявою або висновком лікарів
військових (цивільних) лікувально-профілактичних закладів виникли
зміни, то знову проводиться медичний огляд. 272. Постанова ВЛК про потребу військовослужбовця у
звільненні від службових обов'язків або відпустці за станом
здоров'я повинна бути реалізована негайно. 273. У разі втрати свідоцтва про хворобу, довідки за запитом
військового комісара, органів соціального забезпечення населення,
правоохоронних установ, командира військової частини або кадрових
органів штатною ВЛК видається дублікат або копія вказаних
документів у одному примірнику. 274. Довідка з постановою гарнізонної ВЛК про право того,
кого оглянуто, на першочергове отримання житлової площі
направляється командиру військової частини або видається хворому
за його заявою, а щодо хворих, які не досягли шістнадцятирічного
віку, психічно хворих, визнаних судом у встановленому порядку
недієздатними,- батькам, опікунам або піклувальникам за їх заявою.

Розділ III. Порядок медичного огляду льотного складу
авіації Збройних Сил України
III.1. Загальні положення
275. Завданнями медичного огляду льотного складу є: визначення за станом здоров'я, фізичним розвитком та
індивідуальними психофізіологічними якостями ступеня придатності
до льотної роботи осіб льотного складу; - визначення за станом здоров'я та індивідуальними
психофізіологічними якостями придатності кандидатів і курсантів до
навчання у військово-навчальних закладах Міністерства оборони по
підготовці льотного складу авіації Збройних Сил України; - визначення за станом здоров'я придатності до участі і
забезпечення польотів керівників польотів, наземного складу, що
бере участь у виконанні польотних завдань, парашутистів,
планеристів і повітроплавців; - визначення ступеня придатності до військової служби осіб
льотного складу і курсантів військово-навчальних закладів
Міністерства оборони по підготовці льотного складу, визнаних за
станом здоров'я непридатними до льотної роботи або льотного
навчання; - визначення причинного зв'язку хвороб, поранень, контузій,
травм та каліцтв, що є у осіб льотного складу -
військовослужбовців і колишніх військовослужбовців, котрі
визнаються (визнані в період проходження військової служби) за
станом здоров'я непридатними, обмежено придатними до льотної
роботи, або тих, котрі потребують відпустки за станом здоров'я і
звільнення від польотів на 30 -45 діб; - виявлення серед осіб льотного складу тих, які потребують
проведення лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів; - контроль за лікувально-діагностичною і профілактичною
роботою у військово-лікувальних закладах, військових частинах з
метою збереження високої професійної працездатності льотного
складу; - визначення за станом здоров'я можливості виконання льотної
роботи особами льотного складу у районах з несприятливим кліматом; - визначення впливу льотної роботи на стан здоров'я і
психофізіологічні якості осіб льотного складу; - накопичення, узагальнення і аналіз даних медичного
обстеження осіб льотного складу для вдосконалення
лікарсько-льотної експертизи. 276. Завдання медичного огляду вирішуються шляхом: - розробки медичних вимог до стану здоров'я, фізичного
розвитку та індивідуальних психофізіологічних якостей льотного
складу, кандидатів і курсантів військово-навчальних закладів
Міністерства оборони по підготовці льотного складу авіації
Збройних Сил, керівників польотів, наземного складу, який бере
участь у виконанні польотних завдань, парашутистів, планеристів,
повітроплавців; - розробки медичних показань для найбільш раціонального
розподілу льотного складу за видами і родами авіації Збройних Сил
відповідно до стану здоров'я, фізичного розвитку,
психофізіологічних якостей і льотної спеціальності; - встановлення методик дослідження з метою медичного огляду
льотного складу залежно від стану здоров'я, льотної спеціальності
і належності до виду і роду авіації; - щорічного медичного огляду і проведення періодичних
медичних обстежень льотного складу, курсантів військово-навчальних
закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу
авіації Збройних Сил України і визначення ступеня їх придатності
до льотної роботи і льотного навчання, а також виявлення впливу
льотної роботи на стан здоров'я та індивідуальні психофізіологічні
якості; - перевірці стану лікувально-діагностичної, профілактичної
роботи і медичного огляду льотного складу, курсантів
військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці
льотного складу у військово-лікувальних закладах Міністерства
оборони і у військових частинах; - огляду осіб льотного складу для визначення можливості
виконання льотної роботи в районах (країнах) з несприятливим
кліматом; - огляду з метою визначення причинного зв'язку захворювань,
поранень, контузій, травм і каліцтва льотного складу
військовослужбовців і колишніх військослужбовців, котрі визнаються
в період проходження військової служби за станом здоров'я
непридатними, обмежено придатними до льотної роботи, або тих, які
потребують відпустки за станом здоров'я і звільнення від польотів
на 30 - 45 діб; - контролю за лікувально-оздоровчою роботою і медичним
оглядом військовослужбовців і військовозобов'язаних льотного
складу, а також курсантів і кандидатів, котрі вступають у
військово-навчальні заклади Міністерства оборони по підготовці
льотного складу; - аналізу результатів медичного огляду і розробки пропозицій
по зміцненню здоров'я і збереженню високої професійної
працездатності льотного складу і курсантів військово-навчальних
закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу,
керівників польотів, наземного складу, який бере участь у
виконанні польотів, парашутистів, планеристів, повітроплавців; - проведення науково-дослідної роботи. 277. Медичний огляд проводиться: лікарсько-льотними комісіями
(ЛЛК) об'єднань, військово-навчальних закладів Міністерства
оборони по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил
України, військово-лікувальних закладів Міністерства оборони і
військових комісаріатів; ЛЛК авіаційних з'єднань, окружними
військово-лікарськими комісіями (ОВЛК); Центральною
лікарсько-льотною комісією. 278. Лікарсько-льотна комісія повинна працювати при денному
освітленні. Комісія оглядає в день не більше 30 осіб льотного
складу і кандидатів, які вступають до військово-навчальних
закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу. 279. При медичному огляді льотного складу, курсантів і
кандидатів, які вступають до військово-навчальних закладів
Міністерства оборони по підготовці льотного складу, ЛЛК керується
цим Положенням, а також вказівками Центрального
військово-медичного управління Міністерства оборони, Центральної
військово-лікарської комісії Міністерства оборони і Центральної
лікарсько-льотної комісії. 280. Льотному складу при огляді у ЛЛК пред'являються медичні
вимоги відповідно до льотної спеціальності, виду і роду авіації.
Якщо стан здоров'я пілота або штурмана повністю задовольняє вимоги
відповідної графи Переліку хвороб (додаток N 4 до Положення), тоді
виноситься експертна постанова про придатність до льотної роботи:
пілотам (пілотам-операторам), які літають на літаках-винищувачах,
винищувачах-бомбардувальниках, літаках палубного базування
(авіації ВМС) і легких реактивних літаках, - за графою II; пілотам
і штурманам, які літають на літаках-бомбардувальниках і
ракетоносцях - за графою III; пілотам і штурманам, які літають на
всіх типах транспортних, протичовнових і легких літаків, - за
графою IV; пілотам і штурманам, які літають на всіх типах
вертольотів (в тому числі і на вертольотах палубного базування), -
за графою V. При неповній відповідності стану здоров'я медичним
вимогам виноситься експертна постанова про обмежену придатність в
межах даної графи Переліку хвороб або по одній з наступних граф до
V включно. Вказані експертні постанови виносяться незалежно від
того, на яких типах літаків в межах одного роду авіації
здійснюється робота в період огляду. Експертні постанови про
обмежену придатність до льотної роботи пілотів і штурманів в межах
даної графи або по одній з наступних виносяться лише у випадках
неповної відповідності стану здоров'я вимогам II, III, IV і V граф
Переліку хвороб.Експертні постанови про обмежену придатність інших
членів екіпажу виносяться за графою VI Переліку хвороб у випадках,
якщо стан здоров'я того, хто оглядається, для даного виду і роду
авіації не задовольняє повністю вимоги цієї графи. Пілотам і штурманам, стан здоров'я яких не відповідає вимогам
графи V Переліку хвороб, а іншим членам екіпажу - графи VI,
виноситься експертна постанова про непридатність до льотної
роботи. У випадках переведення льотного складу на інші типи літаків
огляд проводиться у госпітальній ЛЛК за графою Переліку хвороб,
яка передбачає вимоги до льотної роботи на даному типі літаків. Льотний склад розвідувальної, коректувальної, санітарної
авіації та авіації зв'язку оглядається за графою Переліку хвороб,
що відповідає типу літака, на якому виконується льотна робота. Зміни у вимогах до стану здоров'я льотного складу на воєнний
час викладені у додатку N 7 до цього Положення. 281. Пілоти, які вступають у військові академії льотних
профілів підготовки, повинні задовольняти вимоги граф II, III,
IV, V, а штурмани - III, IV, V Переліку хвороб залежно від
належності до виду і роду авіації. Якщо експертна постанова про
придатність до льотної роботи винесена за статтями Переліку хвороб
(додаток N 4 до Положення), які передбачають індивідуальну оцінку,
ті, хто вступає, можуть бути допущені до навчання лише на заочному
факультеті. 282. Медичне обстеження у лікарсько-льотних комісіях
проводиться відповідно до діючих вказівок за методиками і обсягом
досліджень з метою лікарсько-льотної експертизи. 283. При медичному огляді льотного складу, курсантів і
кандидатів, які вступають у військово-навчальні заклади
Міністерства оборони по підготовці льотного складу,
лікарсько-льотні комісії керуються також додатковими вказівками
Військово-медичного управління Міністерства оборони, Центральної
військово-лікарської та Центральної лікарсько-льотної комісій. 284. Огляду підлягають: ------------------------------------------------------------------ | N | |У яких лікарсько-|За якими гра- | |п/п| Хто оглядається |льотних комісіях |фами Переліку | | | |проводиться меди-|хвороб пред'я-| | | |чний огляд |вляються вимо-| | | | |ги | |----------------------------------------------------------------| | 1. КАНДИДАТИ У ВІЙСЬКОВО-НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ПО ПІДГОТОВЦІ | | ЛЬОТНОГО СКЛАДУ | | | | 1 Кандидати у військові ліцеї Попередньо - в I | | по підготовці кандидатів до ЛЛК обласних (мі- | | вступу у ВНЗи по підготовці ських, республі- | | льотного складу канських військ- | | коматів) остаточ- | | но - в ЛЛК ліцеїв | | | | 2 Ті, хто вступає до військо- | | вих навчальних закладів Мі- | | ністерства оборони з льот- | | них профілів підготовки: | | - з числа цивільних осіб; Попередньо - в I | | ЛЛК обласних (мі- | | ських, республі- | | канських військ- | | коматів),остаточ- | | но - в ЛЛК війсь- | | ково-навчальних | | закладів | | - з числа військовослужбов- Попередньо - в I | | ців; гарнізонній ВЛК; | | перед направлен- | | ням у ВНЗ - в ЛЛК | | за вказівкою ОВЛК; | | остаточно - в ЛЛК | | військово-навча- | | льних закладів | | | | 3 Військовослужбовці, які Попередньо- в ЛЛК VI | | вступають на курси бортових авіаційних з'єд- | | інженерів, техніків та ін- нань, остаточно - | | ших бортспеціалістів в ЛЛК військово- | | навчальних закла- | | дів | | | | II. КУРСАНТИ ВІЙСЬКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІНІСТЕРСТВА | | ОБОРОНИ ПО ПІДГОТОВЦІ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ АВІАЦІЇ | | ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ | | | | 1 При черговому огляді: В ЛЛК військово- I | | - курсанти військово-навча- навчального за- | | льних закладів Міністерства кладу | | оборони по підготовці піло- | | тів і штурманів до початку | | польотів; | | - курсанти військово-навча- В ЛЛК військово- II - V | | льного закладу Міністерства навчальних закла- Залежно від | | оборони по підготовці піло- дів факультету та | | тів і штурманів з початком виду авіації. | | льотної практики і при ви- Факультет по | | пуску з військово-навчаль- підготовці пі-| | ного закладу; лотів на вини-| | щувачах і ви- | | нищувачах-бом-| | бардувальниках| | - II; факуль- | | тети по під- | | готовці піло- | | тів на бомбар-| | дувальниках - | | III, транспор-| | тних літаках -| | IV, вертольо- | | тах - V; факу-| | льтет по під- | | готовці штур- | | манів - III-V | | - курсанти військово-навча- В ЛЛК військово- VI | | льних закладів Міністерства навчальних закла- | | оборони по підготовці пові- дів | | тряних стрільців-радистів | | та інших бортспеціалістів | | (крім пілотів і штурманів) | | по закінченню навчання | | | | 2 При черговому огляді курса- В ЛЛК військових I-VI (залежно | | нтів госпіталів від профілю | | навчального | | закладу і року| | навчання кур- | | санта, як при | | черговому ог- | | ляді) | | | | III. ЛЬОТНИЙ СКЛАД - ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ | | | | 1 При черговому огляді: | | - пілоти (пілоти-оператори), В ЛЛК авіаційних II | | які літають на літаках-ви- з'єднань, авіації | | нищувачах, винищувачах-бом- Військово-Морсь- | | бардувальниках, літаках па- ких Сил, лабора- | | лубного базування (авіації торії авіаційної | | Військово-Морських Сил) і медицини військо- | | легких реактивних літаках; во-навчальних за- | | кладів Міністер- | | ства оборони по | | підготовці льотно- | | го складу авіації | | Збройних Сил, ві- | | йськових госпіта- | | лів | | - пілоти і штурмани, які В ЛЛК авіаційних III | | літають на літаках-бомбар- з'єднань, авіації | | дувальниках і ракетоносцях; ВМС, лабораторії | | авіаційної меди- | | цини, військово- | | навчальних закла- | | дів Міністерства | | оборони по підго- | | товці льотного | | складу авіації | | Збройних Сил, ві- | | йськових госпіта- | | лів | | - пілоти і штурмани, які Те саме IV | | літають на транспортних, | | протичовнових і легкомотор- | | них літаках; | | - пілоти і штурмани, які - " - V | | літають на всіх типах вер- | | тольотів, в тому числі і на | | вертольотах палубного базу- | | вання; | | - інші члени екіпажу (бор- - " - VI | | тові інженери, техніки, ра- | | дисти) | | | | 2 При позачерговому огляді В ЛЛК військових II-VI (залежно| | (весь льотний склад) госпіталів, авіа- від льотної | | ційних з'єднань спеціальності,| | виду і роду | | авіації і типу| | літака, як і | | при черговому | | огляді) | | | | 3 При вступі у військові ака- Безпосередньо - в II-VI (залежно| | демії за льотними профілями ЛЛК авіаційних від льотної | | підготовки і на курси під- з'єднань, остато- спеціальності,| | готовки льотного складу чно - в ЛЛК вій- виду і роду | | строком навчання більше 6 ськово-навчальних авіації і типу| | місяців (весь льотний закладів Міністе- літака, на | | склад) рства оборони по якому передба-| | підготовці льот- чається навча-| | ного складу ння) | | | | 4 При поновленні на льотну В ЛЛК військових II-VI (залежно| | роботу (весь льотний склад) госпіталів від льотної | | спеціальності | | і типу літака,| | на якому пере-| | дбачається ви-| | конання льот- | | ної роботи) | | | | 5 Наземні спеціалісти (інже- В ЛЛК авіаційних VI | | нери, техніки, радисти) при з'єднань, війсь- | | переведенні на посади бор- кових госпіталів | | тових спеціалістів | | | | IV. ЛЬОТНИЙ СКЛАД - ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНІ | | | | 1 При призові на дійсну вій- Попередньо - в II-VI (залежно| | ськову службу, а також при обласних (міських, від льотної | | поновленні на льотну роботу республіканських) спеціальності | | ЛЛК, остаточно - і типу літака)| | в ЛЛК військових | | госпіталів | | | | 2 При призові на учбові збори В ЛЛК військкома- II-VI | | і огляді з обліковою метою тів, військових | | госпіталів | | | | . ПОВІТРОПЛАВЦІ, ПЛАНЕРИСТИ, ПАРАШУТИСТИ І НАЗЕМНИЙ СКЛАД | | | | 1 Повітроплавці і планеристи У всіх ЛЛК IV | | | | 2 Парашутисти-випробувачі, Те саме IV | | парашутисти, які виконують | | експериментальні стрибки, і | | парашутисти-спортсмени з | | числа військовослужбовців | | | | 3 Начальники караульно-десан- -"- VI | | тної служби і укладальники | | парашутів авіаційних частин | | і військово-навчальних зак- | | ладів Міністерства оборони | | | | 4 Наземний склад, який бере -"- VI | | участь у виконанні польот- | | них завдань | | | | 5 Наземний склад, який здійс- -"- Графа III Роз-| | нює керівництво і управлін- кладу хвороб | | ня польотами додаток N 1 до| | Положення (як | | оператори ке- | | рування повіт-| | ряним рухом, | | далі оператори| | УКР) | ------------------------------------------------------------------
III.2. Медичний огляд кандидатів, які вступають до
військово-навчальних закладів по підготовці
льотного складу авіації Збройних Сил України
і курсантів
285. Всі кандидати, які вступають у військово-навчальні
заклади Міністерства оборони по підготовці льотного складу,
незалежно від проходження ними попереднього медичного огляду
підлягають обов'язковому огляду у лікарсько-льотній комісії
навчального закладу (остаточний відбір). 286. Перед початком медичного огляду кандидатів у
військово-навчальному закладі Міністерства оборони по підготовці
льотного складу голова ЛЛК знайомить членів комісії з матеріалами
попереднього обстеження. 287. Медичний огляд кандидатів у військово-навчальні заклади
Міністерства оборони по підготовці льотного складу в день їх
прибуття у ВНЗ забороняється. До проходження ЛЛК не допускається
залучення кандидатів до роботи та спортивних заходів. В день
огляду кандидати не повинні залучатися до занять і роботи. 288. Лікарі-спеціалісти зобов'язані проводити ретельне і
детальне обстеження кожного кандидата навіть при відсутності з
його боку скарг на стан здоров'я. Відповідальність за повноту,
ретельність обстеження та правильність висновку за своєю
спеціальністю несе лікар-спеціаліст, а за роботу комісії та
правильність експертної постанови - голова ЛЛК. Кандидати, у яких одним із спеціалістів ЛЛК виявлене
захворювання, що перешкоджає вступу у військово-навчальний заклад
по підготовці льотного складу, проходять медичне обстеження у
інших лікарів-спеціалістів, але звільняються від спеціальних
досліджень. 289. Всім кандидатам до початку медичного огляду проводяться:
клінічне дослідження крові та сечі, рентгенофлюорографічне
дослідження органів грудної клітки та рентгенографія придаткових
пазух носа, а в день обстеження - вимірювання температури тіла,
антропометрія та огляд у стоматолога. Кандидатам, у яких при
обстеженні не виявлено захворювань, що перешкоджають льотному
навчанню, до винесення ЛЛК заключної експертної постанови
проводяться наступні спеціальні дослідження: барокамерні
випробування на витривалість помірних ступенів гіпоксії та
перепадів барометричного тиску, вестибулярного апарату одним із
методів з кумуляцією подразнень - двохвилинних дій переривчастої
кумуляції прискорень Коріоліса (ПКПК), або безперервної кумуляції
прискорень Коріоліса (БКПК) протягом трьох хвилин, а також
тональна аудіометрія, гойдалка Хілова, ЕКГ, електроенцефалографія
(ЕЕГ), психофізіологічне обстеження. 290. На всіх кандидатів при попередньому та остаточному
відборі ЛЛК заповняють картку медичного огляду вступника до
військово-навчального закладу Міністерства оборони по підготовці
льотного складу (додаток N 15 до Положення), на якій повинна бути
фотографія кандидата розміром 4 х 6 см, завірена печаткою. При
заповненні картки медичного огляду лікарі-спеціалісти зобов'язані
записати скарги обстежуваного, дані анамнезу, результати
досліджень, діагноз та свій висновок про ступінь придатності до
льотного навчання; при висновку про непридатність до льотного
навчання вказується відповідна стаття Переліку хвороб. 291. Результати обстежень кожного кандидата обговорюються на
засіданні ЛЛК, а експертна постанова ЛЛК головою комісії
оформляється в картці медичного огляду. 292. Психологічне обстеження кандидатів здійснюється
комісією, склад якої затверджується начальником
військово-навчального закладу. Робота комісії проводиться
відповідно до методичних вказівок по організації та проведенню
психологічного відбору кандидатів у військово-навчальні заклади по
підготовці льотного складу. Приймальна комісія ВНЗу за
результатами психологічного обстеження виносить рішення про
можливість зарахування кандидата. 293. Голова ЛЛК не пізніше 10 днів після закінчення відбору
повідомляє в ЦЛЛК результати медичного огляду кандидатів. 294. Курсанти військово-навчального закладу по підготовці
льотного складу підлягають огляду: при вступі, щорічно та при
закінченні ВНЗу. 295. До початку огляду курсантів медична служба
військово-навчального закладу Міністерства оборони по підготовці
льотного складу готує дані лікарського спостереження в
міжкомісійний період. В медичній книжці (льотчика, штурмана,
стрілка-радиста, бортового техніка, курсанта) уточнюється анамнез,
а у розділах "Вивчення реакції організму на льотну роботу" та
"Дані медичного контролю за фізичною підготовкою" записуються
узагальнені дані про витривалість до польотів і про стан
тренованості. Курсантам, які підлягають амбулаторному огляду,
проводять рентгенофлюорографічне дослідження органів грудної
клітки, клінічний аналіз крові та сечі, електрокардіологічне
дослідження (в умовах спокою та після фізичного навантаження). При
необхідності проводиться санація порожнини рота. В усіх сумнівних
для діагностики випадках до обстеження залучаються
лікарі-консультанти, а при відповідних показаннях обстеження
проводиться у стаціонарних умовах. В день огляду курсанти не повинні залучатися до польотів,
занять та роботи. 296. Офіцери, які вступають у військові академії та на курси
підготовки льотного складу з терміном навчання 6 і менше місяців,
допускаються до настання згідно з останньою експертною постановою
ЛЛК про придатність до льотної роботи, якщо термін її дії не
завершується в період навчання. При терміні навчання більше 6 місяців кандидати у всіх
випадках підлягають медичному огляду у ЛЛК з заповненням картки
медичного огляду. На кандидатів, визнаних придатними до навчання,
картка медичного огляду направляється разом з особовою справою у
військово-навчальний заклад Міністерства оборони по підготовці
льотного складу. Відповідальність за проходження кандидатами попереднього
медичного огляду несе командир військової частини, який направляє
їх на навчання, а за правильність експертної постанови - голова
ЛЛК. 297. Слухачі академій та курсів підготовки льотного складу
проходять огляд в ЛЛК у порядку, встановленому для льотного
складу. 298. при медичному огляді кандидатів, які вступили у
військово-навчальні заклади Міністерства оборони по підготовці
льотного складу авіації Збройних Сил України з числа громадян
іноземних держав, до стану здоров'я ставляться вимоги залежно від
призначення їх за родом авіації та льотною професією. 299. Після закінчення роботи ЛЛК медична служба
військово-навчального закладу Міністерства оборони по підготовці
льотного складу вивчає результати огляду та реалізує рекомендовані
лікувально-профілактичні заходи. 300. Голова ЛЛК військово-навчального закладу Міністерства
оборони по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил
відповідає за правильність експертних постанов про придатність до
льотної роботи.
III.3. Порядок медичного огляду льотного складу
авіації - військовослужбовців
301. Пілоти, штурмани, інші члени екіпажу та наземні
спеціалісти, які беруть участь у виконанні польотних завдань,
щорічно підлягають черговому медичному огляду у ЛЛК. 302. Всі пілоти та штурмани через 3 роки після закінчення
ВНЗу і в подальшому в рік виповнення їм 30 років, а парашутисти -
35 років при черговому огляді підлягають стаціонарному обстеженню.
Особи, визнані госпітальною ЛЛК здоровими, або якщо виявлене
захворювання не потребує застосування статей Переліку хвороб, які
передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до льотної
роботи, в наступні 2 роки оглядаються амбулаторно і повторне
стаціонарне обстеження проходять через 2 роки на третій. Льотчики,
штурмани та парашутисти, які визнані госпітальною ЛЛК придатними
для льотної роботи, парашутних стрибків з застосуванням статей
Переліку хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку, а також
визнані обмежено придатними до льотної роботи, оглядаються в
наступний рік амбулаторно і повторне стаціонарне обстеження
проходять через рік на другий. Інші члени екіпажу (бортові інженери, техніки, радисти), а
також наземні спеціалісти, які беруть участь у виконанні польотних
завдань, незалежно від віку, проходять огляд амбулаторно і
направляються на стаціонарне обстеження згідно з відповідними
показаннями. Льотний склад, який брав участь у ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС та на інших ядерних об'єктах, підлягає
щорічному стаціонарному огляду у ЛЛК. Якщо в стані здоров'я осіб льотного складу виникли зміни, при
яких необхідне застосування статей Переліку хвороб, уточнення
діагнозу чи зміна експертної постанови, вони підлягають
направленню на огляд в госпіталь незалежно від льотної
спеціальності, віку та вказаних раніше термінів стаціонарного
обстеження. Необхідність стаціонарного обстеження в міжкомісійний
період та в період підготовки льотного складу до чергового огляду
встановлюється лікарем військової частини і доповідається
командиру. Стаціонарне обстеження льотного складу проводиться у
відділеннях лікарської експертизи льотного складу військових
госпіталів та Науково-дослідному центрі професійного здоров'я
льотного складу ВПО України. 303. Командуючі авіаційними об'єднаннями, їх заступники,
командири з'єднань та рівні їм стаціонарне обстеження проходять
у Науково-дослідному центрі професійного здоров'я льотного складу
ВПО України, амбулаторний огляд цих осіб проводиться в ЦЛЛК. 304. План та порядок проведення чергового огляду у військових
частинах встановлюються наказами відповідних командирів та
начальників. Направлення на черговий огляд в госпіталь проводиться
командиром військової частини по узгодженню з начальником служби
авіаційної медицини авіаційного об'єднання, начальником медичної
служби авіаційного корпусу. Відповідальність за своєчасне прибуття
льотного складу на черговий огляд несе командир військової
частини. 305. При підготовці до чергового огляду льотного складу лікар
військової частини заповнює в медичних книжках (льотчика,
штурмана, стрільця-радиста, бортового техніка, курсанта) розділи
"Загальний анамнез", "Умови служби та побуту", "Вивчення реакції
організму на льотну роботу" та "Дані медичного контролю за
фізичною підготовкою", де повинні бути відображені такі
узагальнені результати медичного спостереження у міжкомісійний
період: - динаміка змін у стані здоров'я, вплив льотної роботи на
виявлені раніше патологічні зміни; - виявлені фактори, що несприятливо впливають на здоров'я; - індивідуальні психофізіологічні особливості; - перенесені захворювання, особливості їх перебігу; - витривалість до різноманітних типів польотів, спеціальних
випробувань, тренувань та досліджень; - стан фізичної підготовки. 306. До початку медичного огляду льотного складу, який
підлягає амбулаторному огляду, повітроплавцям, парашутистам,
планеристам та наземному складу, котрі беруть участь у виконанні
польотних завдань, у військовій частині проводять
рентгенофлюорографічне обстеження органів грудної клітки,
клінічне дослідження крові та сечі, аналіз калу на яйця глистів та
цисти лямблій, записують ЕКГ в умовах спокою та після фізичного
навантаження. Обов'язковим дослідженням для обстежуваних із захворюванням
шлунку та дванадцятипалої кишки є: аналіз шлункового соку
(фракційним методом), рентгенологічне дослідження шлунку
(ендоскопія); для осіб із захворюванням печінки, жовчевивідних
шляхів - аналіз доуденального вмісту; для осіб із захворюваннями
товстого кишечника - рентгенологічне дослідження товстого
кишечника. Аналізи крові, сечі та калу, електрокардіологічне дослідження
проводиться не раніше, ніж за 1 місяць до початку амбулаторного
огляду, рентгенофлюорографічне дослідження органів грудної клітки
- не раніше ніж за 2 місяці, інші дослідження проводяться один раз
в рік і при огляді не повторюються, якщо немає для цього показань.
При необхідності проводяться консультації лікарів-спеціалістів
лабораторії авіаційної медицини (надалі - ЛАМ) або госпіталю. Льотчики та штурмани один раз в 3 роки перед черговим оглядом
в ЛЛК проходять обстеження в барокамері на витривалість до
помірних ступенів гіпоксії, а при медичних показаннях - по
необхідності. Інші члени льотного екіпажу обстеження на витривалість до
помірних ступенів гіпоксії проходять при відборі, в подальшому -
через кожні 5 років льотної роботи або за медичним показаннями.
Наземні спеціалісти, які беруть участь у виконанні польотних
завдань, дослідження на витривалість до помірних ступенів гіпоксії
проходять при відборі і в подальшому тільки за медичними
показаннями. В день огляду вимірюється температура тіла, проводиться
антропометрія та обстеження у стоматолога. 307. Перед початком роботи ЛЛК проводиться нарада, на якій
командир чи його заступник, начальник медичної служби частини,
начальник соціально-виховної служби та начальник фізичної
підготовки на основі даних спостереження в міжкомісійний період
дають усні характеристики всім особам льотного складу, які
підлягають огляду. В день огляду льотний склад до польотів та
занять не залучається. 308. Експертна постанова ЛЛК про ступінь придатності до
льотної роботи виноситься на засіданні ЛЛК на основі результатів
обстеження лікарями-спеціалістами та даних спостереження лікаря і
командування військової частини. Одночасно із рішенням про ступінь
придатності до льотної роботи в експертній постанові ЛЛК
визначається потреба в лікувально-профілактичних заходах,
систематичному спостереженні лікарем військової частини та даються
відповідні рекомендації. В складних для діагностики або експертизи
випадках, при появі змін у стані здоров'я, а також при
прогресуванні наявних хвороб виноситься постанова про необхідність
стаціонарного обстеження. 309. Після закінчення чергового огляду, льотного складу
голова ЛЛК проводить підсумкове засідання, на якому обговорюються
результати огляду та доповідається складений лікарем військової
частини в період роботи комісії план лікувально-профілактичних
заходів по збереженню здоров'я та підтриманню високої професійної
працездатності льотного складу. Голова ЛЛК інформує командира військової частини про
результати чергового огляду. Підсумки огляду льотного складу
авіаційного об'єднання (авіаційного корпусу) начальник відповідної
медичної служби доповідає командуючому авіаційним об'єднанням
(командиру авіаційного корпусу) і подає голові Центральної
лікарсько-льотної комісії звіт про медичний огляд льотного складу
лікарсько-льотними комісіями. 310. Позачерговий медичний огляд осіб льотного складу
проводиться у випадках, які вимагають уточнення або перегляду
експертної постанови: при змінах у стані здоров'я, після льотних
пригод, після примусового залишення літака, психічних травм, при
направленні у спецвідрядження на строк більше 3 місяців, а також
після повернення з них, при перенавчанні на нову авіаційну
техніку. Питання про необхідність направлення на позачерговий
огляд вирішується командиром частини за доповіддю лікаря.
Позачерговий огляд проводиться в стаціонарних умовах. 311. Направлення осіб льотного складу і курсантів
військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці
льотного складу на обстеження і медичний огляд у госпіталі, у ЛАМ
проводиться командирами військових частин (з'єднань), начальниками
військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці
льотного складу, начальниками відділу кадрів. При направленні на
огляд льотного складу видаються на руки у запечатаному вигляді
медична книжка, льотна та медична характеристики. 312. У госпіталі льотний склад всебічно обстежується
лікарями-спеціалістами, проводяться клініко-фізіологічні,
психологічні обстеження відповідно до діючих наказів та Методики
досліджень з метою лікарсько-льотної експертизи, а при відсутності
протипоказань проводяться і спеціальні методи досліджень. Після
закінчення обстеження начальник відділення лікарської експертизи
льотного складу представляє льотний склад у госпітальну ЛЛК, яка
виносить експертну постанову і доводить її до оглянутих з
необхідними лікувально-профілактичними рекомендаціями. 313. Льотний склад, який знаходиться у госпіталях на
стаціонарному лікуванні, проходить огляд у ЛЛК лише у тих
випадках, якщо за станом здоров'я виникає необхідність зміни
ступеня придатності до льотної роботи, якщо реалізація постанови
призводить до необхідності надання відпустки за станом здоров'я,
звільнення від польотів на строк 30-45 діб, робіт та занять на
строк не менше 15 діб. Якщо перенесене захворювання не потребує
змін постанови ЛЛК, льотний склад виписується з госпіталю без
проходження лікарсько-льотної комісії. У цьому випадку начальник
відділення записує у медичну книжку, що перенесене захворювання не
перешкоджає продовженню льотної роботи відповідно до останньої
експертної постанови лікарсько-льотної комісії. 314. В необхідних випадках за висновком лікарів-спеціалістів
ЛЛК може винести експертну постанову про проведення випробування в
польоті, ЛЛК у своїй постанові вказує мету і завдання
випробування. Таке випробування проводиться у військовій частині
за місцем проходження служби обстежуваного за програмою, яку
складає відділ бойової підготовки разом з лабораторією авіаційної
медицини і затверджує командуючий авіаційним з'єднанням або
командир авіаційного корпусу. 315. Особи льотного складу, визнані непридатними до льотної
роботи, але придатними до військової служби і залишені в Збройних
Силах, беруться на облік і знаходяться під наглядом лікаря
військової частини. При покращенні стану здоров'я ці особи можуть
бути направлені командиром військової частини на медичний огляд з
метою поновлення на льотній роботі, але не раніше як через один
рік після винесення постанови про непридатність до льотної роботи. 316. Особи льотного складу, переведені на нельотну роботу не
за хворобою, проходять медичний огляд у військово-лікарських
комісіях як наземний склад. При переведенні таких осіб знову на
льотну роботу вони підлягають огляду в ЛЛК на загальних підставах. 317. Госпітальним ЛЛК у випадках видужання або зникнення
патологічних змін у стані здоров'я обстежуваних надається право
змінювати встановлений раніше діагноз захворювання і експертну
постанову про ступінь придатності до льотної роботи.
III.4. Порядок медичного огляду льотного складу
авіації - військовозобов'язаних
318. Медичний огляд осіб льотного складу авіації -
військовозобов'язаних (пілотів, штурманів та інших членів екіпажу)
проводиться: - при призові на учбові збори; - при призові на військову службу; - при зміні стану здоров'я (у випадку заяви
військовозобов'язаного, представленні про це документа
лікувального закладу для визначення ступеня придатності до
льотної роботи з метою обліку). 319. Огляд пілотів і штурманів, які перебувають на
військовому обліку за льотною військово-обліковою спеціальністю,
проводиться один раз в 5 років і перед призовом на учбові збори, а
інших членів екіпажу - тільки при зміні стану здоров'я. 320. При призові на учбові збори, а також визначенні ступеня
придатності до льотної роботи з метою обліку огляд проводять ЛЛК
обласних (міських, республіканських) військових комісаріатів, а
при наявності показань - штатні ВЛК. Військовозобов'язані особи
льотного складу при зарахуванні на військову службу підлягають
огляду в ОВЛК або в госпіталі за її вказівкою. 321. Керівництво і контроль за роботою ЛЛК (обласних,
міських, Кримського республіканського) військових комісаріатів
здійснюється ОВЛК. 322. Перед початком роботи ЛЛК військкомату голова комісії
проводить інструктаж членів комісії за методиками обстеження і
Переліком хвороб. Одночасно розглядається документація на осіб,
які підлягають огляду (результати попередніх медичних обстежень,
причини звільнення в запас, індивідуальні карти амбулаторного
хворого та інші). 323. Всі, хто підлягає огляду, обстежуються
лікарями-спеціалістами ЛЛК, у т.ч. стоматологом, їм проводиться
ЕКГ в спокої і після фізичного навантаження, клінічні аналізи
крові і сечі, крупнокадрова флюорографія або рентгеноскопія
органів грудної клітини, рентгенографія придаткових пазух носа.
При необхідності проводяться інші дослідження. Результати обстеження і свої постанови лікарі-спеціалісти ЛЛК
записують в картку медичного огляду (додаток N 15 до Положення).
Експертна постанова виноситься на засіданні ЛЛК. Картки медичного огляду зберігаються у військкоматі разом з
особовими справами військовозобов'язаних і представляються у
навчально-авіаційний центр при направленні на збір. 324. У складних для діагностики випадках військовозобов'язані
направляються на консультацію до відповідних спеціалістів або на
всебічне стаціонарне обстеження. Акт обстеження направляється у
ЛЛК, яка вирішує експертне питання. При обстеженні у військових
госпіталях експертну постанову виносить госпітальна ЛЛК. 325. Якщо військовозобов'язані особи льотного складу при
призові на військову службу, на навчальні збори або при огляді в
облікових цілях будуть визнані такими, які потребують лікування
(відстрочки для лікування), то за представленням військкоматів
місцеві органи охорони здоров'я прикріплюють їх на лікування для
відповідних лікувально-профілактичних закладів.
III.5. Постанови лікарсько-льотних комісій
326. Лікарсько-льотні комісії, керуючись цим Порядком
медичного огляду льотного складу авіації (розділ III Положення),
виносять одну з таких постанов: а) на кандидатів і курсантів військово-навчальних закладів
Міністерства оборони по підготовці льотного складу: - Придатний до льотного навчання; - Непридатний до льотного навчання; - Підлягає направленню на стаціонарне обстеження, лікування
(тільки для курсантів); - Надати відпустку за станом здоров'я строком на "___" діб з
подальшим оглядом (тільки для курсантів) - Надати звільнення від польотів з виконанням інших
обов'язків військової служби строком на "___" діб з подальшим
оглядом; - Надати звільнення від усіх робіт і нарядів з відвідуванням
класних занять строком на "___" діб (до 15). На курсантів при закінченні військово-навчального закладу
Міністерства оборони експертна постанова виноситься в
формулюваннях, передбачених для льотного складу. Щодо курсантів, визнаних непридатними до льотного навчання,
ЛЛК повинна вирішити питання про ступінь придатності до військової
служби. б) на кандидатів, які вступають у військові академії
(інститути) за льотним профілем підготовки і на курси підготовки
льотного складу: - Придатний до вступу у військово-навчальний заклад; - Непридатний до вступу у військово-навчальний заклад. В
експертній постанові потрібно вказати назву військово-навчального
закладу і факультет. Лікарсько-льотні -комісії військових академій (інститутів) і
курсів підготовки льотного складу на кандидатів, які визнані
непридатними до вступу, не виносять експертної постанови про
ступінь придатності до льотної роботи. Це питання вирішується ЛЛК
за місцем проживання, служби кандидата, а при стаціонарному
обстеженні - госпітальною ЛЛК. в) на льотний склад: На пілотів: - За графою II (другою) - придатний до льотної роботи без
обмежень; - За графою II (другою) - придатний до льотної роботи на
освоєних типах літаків; - За графою II (другою) - придатний до льотної роботи, за
винятком надзвукових літаків з одним управлінням; - За графою II (другою) - придатний до льотної роботи, за
винятком надзвукових літаків: - За графою II (другою) - придатний до льотної роботи, за
винятком літаків палубного базування (для льотного складу авіації
Військово-Морських Сил); - За графою II (другою) - придатний до льотної роботи як
пілот-оператор; - За графою III (третьою) - придатний до льотної роботи на
всіх типах бомбардувальників (ракетоносців); - За графою III (третьою) - придатний до льотної роботи на
всіх типах бомбардувальників, за винятком надзвукових з одним
управлінням; - За графою III (третьою) - придатний до льотної роботи на
всіх типах бомбардувальників за винятком надзвукових; - За графою IV (четвертою) - придатний до льотної роботи на
всіх типах транспортних (протичовнових, легких) літаків; - За графою V (п'ятою) - придатний до льотної роботи на всіх
типах вертольотів; - За графою V (п'ятою) - придатний до льотної роботи на всіх
типах вертольотів, за винятком вертольотів палубного базування
(для льотного складу авіації Військово-Морських Сил); - За графою V (п'ятою) - придатний до льотної роботи на
вертольотах з подвійним управлінням; - За графами II - V (другою-п'ятою) - непридатний до льотної
роботи. На штурманів: - За графою III (третьою) - придатний до льотної роботи
штурманом без обмежень; - За графою III (третьою) - придатний до льотної роботи
штурманом, за винятком надзвукових літаків; - За графою IV (четвертою) - придатний до льотної роботи
штурманом на всіх типах транспортних (протичовнових, легких)
літаків; - За графою V (п'ятою) - придатний до льотної роботи
штурманом на всіх типах вертольотів; - За графою V (п'ятою) - придатний до льотної роботи
штурманом на всіх типах вертольотів, за винятком вертольотів
палубного базування (для льотного складу авіації
Військово-Морських Сил); - За графами III - V (третьою - п'ятою) - непридатний до
льотної роботи. На інших членів екіпажу: - За графою VI (шостою) - придатний до льотної роботи "_____"
бортінженером ( бортмеханіком, бортрадистом і т.п.) без обмежень; - За графою VI (шостою) - придатний до льотної роботи "_____"
(бортінженером, бортмеханіком, бортрадистом і т.п.), за винятком
надзвукових літаків; - За графою VI (шостою) - придатний до льотної роботи "_____"
(бортінженером, бортмеханіком, бортрадистом і т.п.) на всіх типах
транспортних (протичовнових) літаків; - За графою VI (шостою) - придатний до льотної роботи "_____"
(бортінженером, бортмеханіком, бортрадистом і т.п.) на всіх типах
вертольотів; - За графою VI (шостою) - придатний до льотної роботи "_____"
(бортінженером, бортмеханіком, бортрадистом і т.п.) на всіх типах
вертольотів, за винятком вертольотів палубного базування (для
льотного складу авіації Військово-Морських Сил); - За графою VI (шостою) - непридатний до льотної роботи "___"
(бортінженером, бортмеханіком, бортрадистом і т.п.). г) На весь льотний склад незалежно від фаху і відношення до
роду авіації: - Підлягає направленню на стаціонарне обстеження (відновлююче
лікування); - Надати відпустку за станом здоров'я строком на "___" діб з
подальшим оглядом; Надати звільнення від польотів з виконанням інших обов'язків
військової служби строком на "___" діб з подальшим оглядом; - Надати звільнення від нарядів, робіт і занять строком "___"
діб (до 15); - Підлягає звільненню від польотів з направленням на
відпочинок в профілакторій строком на "___" діб (не менше 10); - Тимчасово непридатний до проходження навчальних зборів
(тільки для військовозобов'язаних, вказується строк); - За графою "___" придатний до льотної роботи (вказати
ступінь придатності). "За станом здоров'я протипоказань до
проходження військової служби (для членів сімей - проживання) за
кордоном немає"; - За графою "____" придатний до льотної роботи (вказати
ступінь придатності). "На підставі пункту___ Переліку медичних
протипоказань (додаток N 23 до Положення) - проживання за кордоном
протипоказано"; д) на повітроплавців: - За графою IV (четвертою) - придатний до роботи
повітроплавцем; - За графою IV (четвертою) - непридатний до роботи
повітроплавцем. е) на парашутистів: - За графою IV (четвертою) - придатний до всіх видів
парашутних стрибків; - За графою VI (шостою) - придатний до парашутних стрибків,
за винятком випробувальних та експериментальних; - За графами IV - VI (четвертою - шостою) - непридатний до
парашутних стрибків; є) на осіб, які беруть участь у виконанні польотних завдань: - За графою VI (шостою) придатний до польотів______________
(вказується тип літака і ким) ; - За графою VI (шостою) непридатний до польотів; ж) на осіб, які здійснюють керівництво і управління польотами
(керівник польотів, штурман наведення, оператор РЛС): - За графою III (третьою) Розкладу хвороб (додаток N 1 до
Положення, затвердженого наказом Міністра оборони України 1994
року N 2) - придатний до роботи керівником польотів (штурманом
наведення, оператором РЛС); - За графою III (третьою) Розкладу хвороб (додаток N 1 до
Положення, затвердженого наказом Міністра оборони України 1994
року N 2) - непридатний до роботи керівником польотів (штурманом
наведення, оператором РЛС).
327. Висновок про придатність до льотної роботи передбачає
також придатність до навчально-тренувальних парашутних стрибків і
катапультувань. Якщо оглянутий не може їх виконувати за станом
здоров'я, в постанові ЛЛК після висновку про ступінь придатності
до льотної роботи вказується, що він підлягає звільненню від
навчально-тренувальних парашутних стрибків і катапультувань. 328. Обмежено придатними до льотної роботи вважаються особи,
які допущені з обмеженнями за графою Переліку хвороб, відповідно
їх належності до роду авіації, а також визнані придатними до
льотної роботи за графами, які містять більш низькі вимоги. Особи,
визнані придатними до льотної роботи на всіх типах літаків за
графою Переліку хвороб, за якою вони підлягають огляду, не
вважаються обмежено придатними. 329. В експертній постанові ЛЛК мають бути відображені:
діагноз, ступінь придатності до льотної роботи. На визнаних
непридатними до льотної роботи (навчання) виноситься також
експертна постанова про ступінь придатності до військової служби і
про причинний зв'язок хвороби або каліцтва, поранення, травми,
контузії на основі Положення про медичний огляд в Збройних Силах
України. В експертній постанові при необхідності мають бути
записані основні лікувально-профілактичні рекомендації і, якщо
потрібно, призначено систематичний нагляд лікарем військової
частини. 330. Лікарсько-льотні комісії при винесенні експертної
постанови про придатність або обмежену придатність до льотної
роботи можуть призначати достроковий (через 6 місяців) огляд, а
також вказують на необхідність проведення наступного огляду в
стаціонарних умовах. 331. За статтями Переліку хвороб та фізичних вад (додаток N 4
до Положення), які передбачають індивідуальну оцінку, обстежуваний
може бути визнаний придатним, обмежено придатним або непридатним
до льотної роботи. При цьому необхідно враховувати: - ступінь проявлення захворювання; - зворотність патологічного процесу; - ступінь компенсації наявних порушень; - досвід льотної роботи при відхиленнях в стані здоров'я; - можливість прогресування захворювання при продовженні
льотної роботи, - вплив захворювання на якість виконання льотної роботи; - індивідуально-психологічні особливості; - льотну спеціальність, стаж, кваліфікацію та
ціленаправленість на продовження діяльності; - характер виконуваної роботи; - доцільність подальшого використання на льотній роботі. 332. Відпустка за станом здоров'я, а також звільнення від
польотів з визнанням інших обов'язків військової служби льотному
складу надається на 30 або 45 діб, курсантам - на 30 діб. По завершенні вказаного строку проводиться повторний огляд в
лікарсько-льотних комісіях і вирішується питання про придатність
до льотної роботи (льотного навчання). У випадку необхідності
відпустка за станом здоров'я або звільнення від польотів можуть
бути продовжені за висновком ЛЛК, але кожний раз не більше як на
30 діб. Загальний строк безперервного перебування в лікарських
закладах Міністерства оборони, санаторіях і в відпустці за станом
здоров'я до винесення остаточної постанови про ступінь придатності
або непридатності до льотної роботи і військової служби не повинен
перевищувати 4 місяці. Питання про необхідність продовження
лікування або відпустки за станом здоров'я більше 4 місяців
вирішується ЛЛК на підставі Положення про медичний огляд у
Збройних Силах України. 333. Відпустка за станом здоров'я не може бути замінена
щорічною відпусткою. Лікарі військових частин.
військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці
льотного складу, військових госпіталів можуть виносити висновок
про звільнення від польотів або повне звільнення від роботи
льотного складу, слухачів, курсантів на строк до 7 днів згідно з
додатком N 6 до Положення. При необхідності звільнення на більш довгий строк питання
вирішується в ЛЛК, яка може винести постанову про звільнення від
роботи і занять на строк до 15 діб. У цьому випадку ЛЛК видає
хворому довідку. 334. Центральна лікарсько-льотна комісія та лікарсько-льотна
комісія Науково-дослідного центру професійного здоров'я льотного
складу Військ повітряної оборони України за узгодженням з
Центральною лікарсько-льотною комісією мають право в окремих
випадках приймати експертну постанову про придатність до льотної
роботи і за статтям Переліку хвороб (додаток N 4 до Положення),
які передбачають непридатність або обмежену придатність до льотної
роботи. Черговий огляд ці особи проходять тільки у
Науково-дослідному центрі професійного здоров'я льотного складу
ВПО України. 335. Термін дії експертної постанови ЛЛК про придатність або
обмежену придатність до льотної роботи, якщо не вказано
достроковий огляд, - один рік. Особи льотного складу, у яких
закінчився строк дії експертної постанови, до польотів не
допускаються. В окремих випадках, коли з якої-небудь причини огляд
окремих осіб, які підлягають амбулаторному обстеженню, не може
бути проведено у встановлений строк, лікар військової частини з
дозволу начальника медичної служби авіаційного об'єднання після
проведення поглибленого медичного обстеження може допустити їх до
продовження льотної роботи на строк до 2 місяців згідно з
останньою експертною постановою.
III.6. Оформлення медичної документації і порядок
затвердження експертних постанов лікарсько-льотних комісій
336. Підлягають затвердженню Центральною лікарсько-льотною
комісією Міністерства оборони України постанови ЛЛК: А. Про непридатність до: - льотної роботи пілотів, штурманів, інших членів екіпажу; - льотного навчання курсантів військово-навчальних закладів
по підготовці льотного складу; - парашутних стрибків парашутистів; - керівництва польотами штатних керівників польотів,
штурманів наведення, операторів РЛС; - виконання льотної роботи в країнах з несприятливим
кліматом. Б. Про обмежену придатність льотного складу до льотної
роботи (при первинному обмеженні); а також при знятті раніше
встановленого обмеження в льотній роботі. В. Про придатність до льотної роботи без обмеження чи
обмеженій придатності при відновленні раніше визнаних непридатними
до льотної роботи (в тому числі і осіб льотного складу
військовозобов'язаних). Не підлягають затвердженню ЦЛЛК Міністерства оборони України
постанови ЛЛК. Про непридатність до: - льотного навчання кандидатів у військово-навчальних
закладах Міністерства оборони по підготовці льотного складу при
попередньому і остаточному медичному огляді; - вступу в академії (інститути) за льотними профілями; - польотів осіб, які беруть участь у виконанні польотних
завдань. Лікарсько-льотні комісії подають на контроль в ЦЛЛК
Міністерства оборони України примірник довідки з рішенням про
надання відпустки за станом здоров'я (додаток N 9 до Положення),
звільнення від польотів з виконанням обов'язків військової служби
на 30 чи 45 діб. Постанова ЛЛК про непридатність чи обмежену придатність до
льотної роботи військовозобов'язаних осіб льотного складу підлягає
ВЛК військового округу. Рішення про тимчасову непридатність до проходження учбового
збору військовозобов'язаних затвердженню не підлягає. 337. При медичному огляді кандидатів, які вступають до
військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці
льотного складу, а також військовозобов'язаних льотного складу ЛЛК
заповнюють картки медичного огляду (додаток N 15 до Положення).
Результати огляду військовослужбовців, а також курсантів
військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці
льотного складу заносяться в медичні книжки. 338. При заповненні медичної книжки (картки)
лікарі-спеціалісти зобов'язані записати скарги, анамнез, дані
об'єктивного обстеження, діагноз, рекомендації і свій висновок.
При відсутності захворювання лікар-спеціаліст ЛЛК робить запис
"Здоровий", виносить експертну постанову і ставить свій підпис.
Постанова ЛЛК з вказівкою діагнозу і запропонованих
лікувально-профілактичних заходів заноситься у медичну книжку
(картку), підписується головою ЛЛК і скріплюється печаткою
військової частини, госпіталю. При огляді в госпітальній ЛЛК експертна постанова заноситься
у медичну книжку в тому випадку, якщо вона не підлягає
затвердженню. Експертна постанова, яка підлягає затвердженню
Центральною лікарсько-льотною комісією, записується в медичну
книжку лікарем військової частини з одержанням затвердженого
свідоцтва про хворобу. До отримання затвердженого свідоцтва про
хворобу льотний склад до польотів не допускається. В усіх випадках при виписці із госпіталю в медичну книжку
повинні бути занесені результати обстеження лікарями-спеціалістами
і проведених досліджень (ЕКГ з записами усіх елементів,
рентгенологічних, лабораторних та інших). 339. У військових частинах, з'єднаннях, військово-навчальних
закладах Міністерства оборони по підготовці льотного складу
медичні книжки зберігаються в кабінеті начальника медичної служби
частини. При переведенні льотного складу в іншу частину, а також
при направленні на курси підготовки льотного складу, у військові
академії (інститути) і у військові госпіталі медичні книжки
видаються на руки у запечатаному вигляді. При відрядженні льотного складу для подальшої військової
служби, пов'язаної з переїздом через державний кордон, медичні
книжки до нового місця служби направляються фельдзв'язком. Особам
льотного складу, які відлучаються у короткострокові відрядження,
на руки видається довідка про проходження лікарсько-льотної
комісії (додаток N 16 до Положення), яка є підставою допуску до
льотної роботи за місцем відрядження. У довідці про проходження
ЛЛК вказуються фонові дані артеріального тиску і частоти пульсу. Медичні книжки льотного складу, звільненого зі Збройних Сил,
направляються разом з особовою справою у військкомат за місцем
військового обліку. 340. Кожна ЛЛК веде книгу протоколів (додаток N 8 до
Положення). При відсутності скарг і відхилень у стані здоров'я в
осіб, які проходять медичний огляд, проводиться короткий запис
діагнозу і експертної постанови ЛЛК. При наявності скарг чи
виявленні відхилень від норми при об'єктивному дослідженні, коли
не складається свідоцтво про хворобу, у книзі протоколів
проводиться запис скарг, анамнестичних і об'єктивних даних, які
обгрунтовують встановлений діагноз. В тих випадках, коли складається свідоцтво про хворобу, в
книзі протоколів записуються тільки короткі дані, діагноз і
рішення ЛЛК, а у вигляді додатку до протоколу залишається копія
свідоцтва про хворобу. 341. Свідоцтво про хворобу складається на осіб льотного
складу, визнаних непридатними і первинно обмежено придатними до
льотної роботи, і яких поновлюють на льотній роботі із осіб раніше
визнаних непридатними до неї, а також на льотчиків і штурманів при
знятті раніше встановленого обмеження до льотної роботи. На курсантів свідоцтво про хворобу складається при винесенні
експертного рішення про непридатність до льотного навчання. На
льотний склад, визнаний придатним до льотної роботи, але
непридатним до навчально-тренувальних парашутних стрибків
(катапультування) свідоцтво про хворобу не складається. При винесенні постанови про відпочинок при частині на 15 діб
і при наданні відпустки за станом здоров'я, звільнення від
польотів з використання обов'язків військової служби надається
довідка (додаток N 9 до Положення). На льотний склад з осіб
військовозобов'язаних свідоцтво про хворобу складається при
визнанні їх непридатними і первинно обмежено придатними до льотної
роботи, а також при поновленні на льотну роботу з осіб, раніше
визнаних непридатними до льотної роботи. 342. Свідоцтва про хворобу повинні бути складені таким чином,
щоб при розгляді у Центральній лікарсько-льотній комісії або ВЛК
військового округу при відсутності оглянутого було видно, що
проведені всі необхідні дослідження, а встановлений діагноз і
експертна постанова обгрунтовані результатами досліджень. При складанні свідоцтва про хворобу, довідки (додаток N 13 і
N 9 до Положення) заповнюється пункт про причинний зв'язок
захворювання, поранення, контузії, травми, каліцтва відповідно з
цим Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний
огляд у Збройних Силах України. На льотний склад з осіб
військовозобов'язаних і на військовослужбовців, визнаних
здоровими, пункт свідоцтва про хворобу про причинний зв'язок не
заповнюється. 343. Порядок подання документів на затвердження і контроль у
Центральну - лікарсько-льотну комісію або ВЛК військового округу: - при експертній постанові, яка підлягає затвердженню ЦЛЛК,
лікарсько-льотна комісія подає оригінал і дві копії свідоцтва
про хворобу з медичною і службовою характеристиками (в одному
примірнику); - при експертній постанові, яка підлягає затвердженню ОВЛК,
лікарсько-льотна комісія подає оригінал і одну копію свідоцтва про
хворобу; - на весь льотний склад, курсантів і слухачів при постанові
про надання відпустки за станом здоров'я, звільнення від польотів
на 30 або 45 діб ЛЛК надає в ЦЛЛК один примірник копії довідки
(додаток N 9 до Положення). 344. Центральна лікарсько-льотна комісія після розгляду
матеріалів, які надійшли на затвердження, оригінал і одну копію
свідоцтва про хворобу направляє у відповідний відділ кадрів чи
військову частину, третій примірник залишає у своїх справах. Штатна ВЛК виносить експертну постанову за свідоцтвами, які
підлягають затвердженню, після чого оригінал свідоцтва про хворобу
направляє у відповідний військовий комісаріат, копію свідоцтва про
хворобу залишає у своїх справах. Строк розгляду матеріалів у Центральній лікарсько-льотній
комісії ВЛК військового округу - не більше 5 днів. Строк
оформлення свідоцтва про хворобу у лікарсько-льотних комісіях - не
більше 7 днів з дня огляду. 345. Медичну характеристику на льотчиків і штурманів складає
начальник медичної служби військової частини, вона повинна мати
такі дані: - з якого часу оглянутий перебуває під лікарським наглядом у
військовій частині; - дату, діагноз і постанову попередньої ЛЛК; - коли останній раз проходив обстеження в стаціонарних
умовах; - загальну характеристику фізичного розвитку і працездатності
у міжкомісійний період; - дані лікарського спостереження за станом здоров'я (скарги,
звернення за медичною допомогою, втрата працездатності, проведене
лікування, його ефективність і т.д.); - дані лікарського спостереження за льотною роботою,
витривалість до польотів, прискорень та інших льотних навантажень,
медичний аналіз найбільш часто повторюваних помилок при виконанні
польотних завдань, вплив льотної праці на перебіг наявного
захворювання, направленість до продовження льотної роботи; - динаміку частоти пульсу, артеріального тиску в процесі
льотної роботи за даними передпольотних, міжпольотних та
післяпольотних медичних обстежень; - інші об'єктивні дані, які мають значення для спеціалістів
військових лікувально-профілактичних закладів; - індивідуальні психологічні особливості (риси характеру,
емоційний стан і т.п.); льотна мотивація; - сімейні відносини, побутові умови, звички; - випадки звільнення від службових обов'язків чи усунення від
льотної роботи за медичними показаннями, їх причини; - причини направлення на медичний огляд; - думка лікаря військової частини про подальше використання
на льотній роботі. Медичні характеристики на командирів військових частин і
з'єднань складаються вищими медичними начальниками. Льотну характеристику складає безпосередній начальник і
затверджує командир військової частини. Характеристика повинна
мати такі відомості: - військове звання, який військово-навчальний заклад
Міністерства оборони і коли закінчив; - з якого часу на льотній роботі і в військовій частині; - якість льотної роботи і виконання службових обов'язків; - чи відображаються відхилення у стані здоров'я на льотній
роботі; - тип літака (вертольота); - загальний наліт; - висновок про можливість продовження льотної роботи. 346. Свідоцтва про хворобу і характеристики не повинні
містити таємних даних і пересилаються з супровідною, в якій
вказується адреса військової частини з поштовим індексом, куди
повинно бути повернено свідоцтво про хворобу.
III.7. Медичний контроль за станом здоров'я льотного
складу у міжкомісійний період
347. Медичний контроль за льотним складом авіації Збройних
Сил України в період між черговим оглядом в ЛЛК (міжкомісійний
період) повинен проводитись протягом льотної роботи, починаючи з
періоду навчання у військово-навчальному закладі Міністерства
оборони по підготовці льотного складу і до припинення льотної
роботи. У міжкомісійний період контроль за станом здоров'я, фізичним
розвитком і психологічною підготовленістю льотного складу до
польотів покладається на начальника медичної служби авіаційної
частини. Медичний контроль має мету: - раннє виявлення зміни у стані здоров'я і працездатності
льотного складу, встановлення зв'язку цих змін у динаміці і
проведення необхідних лікувально- профілактичних заходів; - виявлення і вивчення факторів, які шкідливо впливають на
стан здоров'я і працездатність льотного складу, і вжиття заходів
для їх усунення; - вивчення індивідуальних психофізіологічних особливостей
льотного складу; - вивчення перенесення різних видів польотів з ціллю надання
допомоги командуванню у встановленні індивідуальних норм льотного
навантаження і визначення перерв між польотами. Для правильної оцінки змін функціонального стану організму
пілота начальник медичної служби авіаційної частини повинен знати: - індивідуальні нормальні коливання основних показників
фізіологічних функцій кожного пілота, які встановлюються при
періодичних, передпольотних і післяпольотних медичних
обстеженнях; - відхилення від індивідуальних нормальних коливань основних
показників фізіологічних функцій льотного складу, оцінювати і
пояснювати в кожному конкретному випадку. Він повинен також: - вивчити організацію праці, відпочинку і побуту льотного
складу (з врахуванням індивідуальних особливостей і стану
здоров'я); - готувати матеріали для чергового медичного огляду в ЛЛК. 348. Лікар військової частини одержує необхідні дані про стан
здоров'я льотного складу в результаті: - вивчення медичної та службової документації; - вивчення результатів звернень за медичною допомогою,
обстеження у лікувальних закладах і консультації
лікарів-спеціалістів військових госпіталів; - періодичних медичних обстежень; - передпольотного медичного контролю; - спостережень за виконанням льотної роботи; - післяпольотного медичного контролю; - участі у післяпольотних розборах; - медичного контролю за фізичною підготовкою; - проведення спеціальних випробувань і тренувань; - особистого спілкування з льотчиком і його сім'єю. При
медичному вивченні льотного складу начальник медичної служби
військової частини особливу увагу повинен приділяти особам,
допущеним до льотної роботи у порядку індивідуальної оцінки,
обмежено придатним, відновленим на льотній роботі, які почали
польоти після лікування, котрі перевчилися на нову авіаційну
техніку, знову прибули у частину (протягом перших двох місяців),
повернулися з довгих відряджень і відстали у навчально-бойовій
підготовці. 349. Періодичні медичні обстеження льотного складу
проводяться начальником медичної служби авіаційної частини один
раз в 3 місяці за планом, затвердженим командиром військової
частини. Друге обстеження після чергового огляду льотного складу є
поглибленим і проводиться начальником медичної служби частини з
обов'язковою участю терапевта, невропатолога, стоматолога, а також
інших лікарів-спеціалістів за профілем наявного захворювання. При
поглибленому медичному обстеженні проводяться клінічні аналізи
крові, сечі, записується електрокардіограма в умовах спокою та
після фізичного навантаження. 350. Перше медичне обстеження курсантів військово-навчальних
закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу
авіації проводиться з участю терапевта, хірурга, невропатолога,
отоларинголога, офтальмолога і стоматолога через 3 місяці після
зарахування на навчання. Наступні обстеження проводяться один раз на 3 місяці лікарем
військової частини. 351. Особи льотного складу і курсанти військово-навчальних
закладів, які перенесли гострі захворювання або загострення
хронічних захворювань, а також які повернулися з відпустки, довгих
відряджень і знову прибули до місця служби, підлягають
позачерговому медичному обстеженню. 352. Особи льотного складу при наявності в них захворювань,
які передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності, а також
льотний склад літаків і вертольотів палубного базування під час
довгого походу проходять щомісячне медичне обстеження у лікаря
військової частини. Результати обстеження вносяться в медичну
книжку. Пілоти, штурмани і група керівництва польотами, які не
користувалися черговою відпусткою більше 12 місяців, усуваються
від польотів (керівництва польотами) і направляються на відпочинок
у профілакторій на 10 діб з подальшим наданням відпустки у
найближчі два місяці. Міжвідпускний період, який не повинен
перевищувати 12 місяців, починається з дня закінчення основної
частини відпустки тривалістю не менше 30 діб. 353. При занесенні результатів медичного обстеження у медичну
книжку лікар військової частини відображає: - наявність чи відсутність скарг; - захворювання, перенесені у період між медичними
обстеженнями; - перенесення польотів; - при наявності патології - коротко об'єктивні дані
обстеження; - при відсутності відхилень у стані здоров'я робиться
відмітка "Здоровий" і висновок про допуск до польотів.
354. Медичне керівництво роботою начальника медичної служби
частини за наглядом і вивченням льотного складу у міжкомісійний
період здійснюється спеціалістами лабораторії авіаційної медицини.
Розділ IV. Встановлення причинного зв'язку захворювань (поранень) у військовослужбовців, військовозобов'язаних, які призвані на збори, і колишніх військовослужбовців з
проходженням військової служби
355. Причинний зв'язок захворювань, поранень, травм у
колишніх військовослужбовців Збройних Сил України визначають
штатні ВЛК Міністерства оборони України, а в колишніх
військовослужбовців органів і військ Служби безпеки України,
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, осіб
рядового і начальницького складу органів Міністерства внутрішніх
справ, Прикордонних військ, Національної гвардії України, а також
у колишніх військовослужбовців Збройних Сил України, які були
переведені в зазначені війська (органи) і були звільнені з них, -
відповідно ВЛК органів Служби безпеки України, ВЛК Міністерства
внутрішніх справ України, ВЛК Прикордонних військ, ВЛК
Національної гвардії України. 356. При медичному огляді військовослужбовців, призваних на
збори військовозобов'язаних, громадян, направлених військовими
комісаріатами для вступу у військово-навчальні заклади, коли їм
встановлено діагноз і постанова оформлюється свідоцтвом про
хворобу або довідкою, ВЛК визначається причинний зв'язок
захворювання (поранення). 357. Постанови ВЛК про причинний зв'язок приймаються у таких
формулюваннях: 1. "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане із
захистом Батьківщини",- якщо поранення (травма, контузія,
каліцтво) одержано при захисті Батьківщини або виконанні
обов'язків військової служби під час служби у складі діючої армії. Постанова такого змісту приймається при проходженні служби у
складі діючої армії згідно зі статтями 5 та 6 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ), а також при охороні державного кордону у мирний час. 2. "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з
виконанням обов'язків військової служби", - якщо поранення
(травма, контузія, каліцтво) одержано тим, хто пройшов медичний
огляд (крім випадків протиправного діяння), у випадку їх
фактичного виконання у разі проходження військової служби в
частинах, які не входили до складу діючої армії. При ураженнях, зумовлених дією РР, інших джерел іонізуючих
випромінювань, КРП, джерел ЕМП, а також токсичних речовин, які
виникають у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби,
приймається постанова - "Травма (зазначити фактор), ТАК, одержана
при виконанні обов'язків військової служби". Військовослужбовці вважаються також такими, які виконують
обов'язки військової служби: а) на шляху прямування на службу або із служби, під час
службових поїздок, повернення до місця служби; б) на території військової частини або в іншому місці роботи
(занять) протягом робочого (учбового) часу, включаючи і перерви,
установлені розпорядком (розкладом занять), якщо при цьому
потерпілим не були порушені вимоги статутів Збройних Сил, наказів,
настанов та інструкцій; в) поза військовою частиною, якщо перебування там відповідало
обов'язкам військовослужбовця або він був направлений туди за
наказом відповідного командира (начальника); г) при виконанні державних або громадських обов'язків, якщо
навіть ці обов'язки і не були пов'язані з військовою службою; д) при виконанні обов'язку по врятуванню людського життя,
охороні державної, колективної власності і власності громадян,
підтриманні військової дисципліни та охороні правопорядку; е) в інших випадках, передбачених статутами Збройних Сил та
іншими законодавчими актами України. 3. "Поранення (травма, контузія, каліцтво), одержане в
результаті нещасного випадку, НІ, не пов'язане з виконанням
обов'язків військової служби", - якщо воно одержане при
обставинах, не пов'язаних з виконанням обов'язків, зазначених у
пункті цієї статті, або одержане внаслідок правопорушення,
встановленого адміністративним розслідуванням, дізнанням,
попереднім слідством або судовим розглядом. 4. "Захворювання, поранення (травма, контузія, каліцтво),
ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби при
виконанні інтернаціонального обов'язку", - якщо захворювання
виникло, поранення (травма, контузія, каліцтво) одержано в період
служби в країнах і військових частинах на території інших держав,
які вели бойові дії. Зазначена постанова приймається також, коли наявне
захворювання за зазначений період служби досягло такого розвитку,
що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому
числі й тимчасово) до військової служби при хронічних, повільно
прогресуючих захворюваннях, при наявності медичних документів,
виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з
країни, яка вела бойові дії або пізніше, але за даними за
зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести початок
захворювання на період участі в бойових діях. 5. "Захворювання, ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини",
якщо воно виникло у період служби у військових частинах та
установах, що входять до складу діючої армії або коли
захворювання, яке виникло до цього, у період служби у військових
частинах і установах, які входять до складу діючої армії, досягло
такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до
непридатності (у тому числі й тимчасової) до військової служби. Постанова у такому формулюванні приймається щодо
військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, зазначених у
пункті і цієї статті. Зазначена постанова приймається також при хронічних повільно
прогресуючих захворюваннях при наявності медичних документів,
виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з
діючої армії, або пізніше, але за даними за зазначені десять
років, якщо вони дозволяють віднести початок захворювання на
період перебування в діючій армії. 6. "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової
служби", - якщо воно виникло у період служби у військових частинах
та установах, які не входять до складу діючої армії, або коли
захворювання, що виникло до військової служби, у період служби
досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить
до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби,
служби з військової спеціальності. У такому ж формулюванні приймаються постанови при медичному
огляді військовослужбовців за результатами поранень (травм,
контузій, каліцт), одержаних ними у період проходження дійсної
військової служби, коли документи про обставини їх одержання на
момент медичного огляду відсутні. 7. "Захворювання, НІ, не пов'язане з проходженням військової
служби", - якщо воно виникло у того, хто пройшов медичний огляд до
призову на строкову військову службу, і військова служба не
вплинула на вже наявне захворювання і придатність до військової
служби. Постанова у такому формулюванні приймається також за
наслідками поранень (травм, контузій, каліцтв), якщо вони одержані
до призову на строкову військову службу і військова служба не
вплинула на вже наявні наслідки поранення (травми, контузії,
каліцтва) і придатність до військової служби.
358. При встановленні причинного зв'язку захворювань у
зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС та інших ядерних об'єктах,
ядерних випробуваннях і випробуваннях ядерної зброї - постанови
приймаються у формулюваннях: 1. "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків
військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС", - якщо захворювання виникло у період або після перебування у
30-кілометровій зоні або наявне до цього захворювання призвело до
обмеження придатності або непридатності до військової служби. 2. "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків
військової служби по ліквідації аварії на ядерних об'єктах", -
якщо той, хто пройшов медичний огляд, брав участь у ліквідації
аварії на інших ядерних об'єктах (АЕС, ядерних енергетичних
установках і т.п.), внаслідок чого у нього виникли захворювання
або наявні до цього захворювання перебігають так, що призводять до
обмеження ступеня придатності чи непридатності до військової
служби, служби з військової спеціальності. 3. "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків
військової служби при випробуванні ядерної зброї", - якщо той, хто
пройшов медичний огляд, брав участь у випробуванні ядерної зброї
або інших ядерних випробуваннях, внаслідок чого у нього виникли
захворювання або наявні до цього захворювання перебігають так, що
призводять до обмеження ступеня придатності або непридатності до
військової служби, служби з військової спеціальності. 4. "Захворювання, ТАК, пов'язане з наслідками Чорнобильської
катастрофи в період проходження військової служби", - якщо
захворювання виникло в період проходження військової служби в
зонах підвищеного радіаційного забруднення внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС, які визначаються постановою Кабінету Міністрів
України, або захворювання, що виникло раніше, а в цей період
набуло такого перебігу, що призводить до обмеження ступеня
придатності або непридатності до військової служби, служби за
військовою спеціальністю. 5. Постанови в зазначених формулюваннях при злоякісних
новоутвореннях і захворюваннях системи крові виносяться незалежно
від строків перебування в зонах підвищеної радіоактивності, доз
опромінювання і давності виникнення захворювання. 6. Соматичні захворювання (нервово-психічні, серцево-судинні,
шлунково-кишкового тракту, органів дихання) слід розглядати як
наслідки стресу, морального та фізичного перенапруження, порушення
режиму харчування, перебування в атмосфері підвищеної запиленості,
а тому можуть бути пов'язані з наслідками ліквідації аварії на
ЧАЕС, якщо вони виникли і зафіксовані в період робіт або
найближчим часом після них (1 - 1,5 року) і мають такий перебіг,
що призводять до обмеження ступеня придатності або непридатності
до військової служби.
359. Постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення (травми,
контузії, каліцтва) приймається відповідно до висновку,
зазначеного в довідці командира військової частини, в якій
військовослужбовець ( військовозобов'язаний) проходить військову
службу (збори) в момент одержання поранення. Форма довідки
(додаток N 17 до Положення). При цьому ВЛК приймає до уваги
довідки, складені не пізніше 1 місяця після одержання
військовослужбовцем (військовозобов'язаним, призваним на збори)
поранення, травми. 360. При медичному огляді військовослужбовців, які одержали
поранення (травму, контузію, каліцтво) до введення в дію цього
положення і не мають довідки, виданої військовою частиною, ВЛК
можуть бути прийняті до уваги достовірні документи про причини і
обставини одержання військовослужбовцем поранення (записи про
первинне звернення за медичною допомогою, з вказівками про
обставини одержання поранення (травми), витяг із історії хвороби,
матеріали адміністративного розслідування, дізнання, судового
розгляду за фактом поранення (травми) та інші медичні або
військово-облікові документи). Показання свідків можуть бути взяті до уваги тільки при явних
тілесних ушкодженнях у колишніх військовослужбовців, якщо вони
дані двома свідками з осіб військовослужбовців за спільною
службою. Підпис свідків і факт проходження спільної служби
завіряється військовим комісаром на підставі військовооблікових
документів. Показання свідків не є підставою для встановлення у
військовослужбовців (колишніх військовослужбовців) факту
перенесеного захворювання або контузії. 361. Визначення причинного зв'язку захворювання (поранення),
що призвело до смерті військовослужбовця, проводиться штатними ВЛК
Збройних Сил за направленням командування, кадрових,
правоохоронних органів або військового комісара. 362. Медичний огляд військовозобов'язаних, які одержали
поранення під час зборів, проводиться після закінчення лікування,
незалежно від того, обмежують чи не обмежують його наслідки
придатність до військової служби або проходження зборів. 363. У тих випадках, коли свідоцтво про хворобу на призваного
на збори військовозобов'язаного не складається, довідка ВЛК з
постановою, у тому числі і про причинний зв'язок поранення,
видається йому на руки під розпис у книзі протоколів засідань
військово-лікарської комісії або направляється у військовий
комісаріат, яким військовозобов'язаний призивається на збори. 364. Причинний зв'язок захворювань (поранень) у колишніх
військовослужбовців, які пройшли медичний огляд раніше у ВЛК
розформованих військових або прикордонних округів, груп військ,
родів військ, визначають (переглядають) ВЛК військових округів
(оперативних напрямів), на території яких проживають колишні
військовослужбовці, а щодо колишніх військовослужбовців
Прикордонних військ - ВЛК Прикордонних військ. 365. У разі відсутності у свідоцтві про хворобу або інших
військово-медичних документах постанови (рішення) ВЛК про
причинний зв'язок захворювань (поранень), неналежного їх
оформлення або незгоди з постановою (рішенням), а також у разі
наявності в документах записів про звільнення колишнього
військовослужбовця із Збройних Сил або військових формувань,
створених відповідно до законодавства України, "через хворобу чи
за станом здоров'я" органи соціального захисту або військовий
комісаріат направляють документи на розгляд до ВЛК військового
округу (оперативного напряму), на території якого мешкає колишній
військовослужбовець, або відповідно до ВЛК Міністерства внутрішніх
справ України, ВЛК органів Служби безпеки України, ВЛК
Прикордонних військ, ВЛК Національної гвардії України. 366. У випадку незгоди колишнього військовослужбовця, органів
соціального захисту, військового комісаріату, правоохоронних
органів з постановою (рішенням) ВЛК військового округу
(оперативного напряму) ВЛК Військово-Морських Сил України про
причинний зв'язок захворювання (поранення) документи колишнього
військовослужбовця направляються на розгляд у ЦВЛК Міністерства
оборони України. 367. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання,
поранення, травми направляється в органи соціального захисту і у
військовий комісаріат за місцем проживання колишнього
військовослужбовця. Якщо питання про причинний зв'язок захворювання (поранення)
розглядається за скаргою, заявою колишнього військовослужбовця,
ВЛК повідомляє його про своє рішення, а якщо прийнято постанову, -
направляє її заявникові або видає на руки. 368. У випадку, якщо в документах про медичний огляд
колишнього військовослужбовця не зазначений діагноз, але наведена
стаття Розкладу хвороб, діючого на момент медичного огляду
колишнього військовослужбовця, ВЛК у своїй постанові наводить
назви хвороб, які передбачалися цією статтею. 369. Якщо у свідоцтві про хворобу колишнього
військовослужбовця зазначені хвороби (поранення), одержані (що
виникли) за різних обставин, ВЛК приймає постанови про їх
причинний зв'язок окремо. 370. У тих випадках, якщо у документі, за яким ВЛК раніше
прийняла постанову про причинний зв'язок захворювання (поранення),
діагноз сформульований неточно, ВЛК у своїй постанові наводить
діагноз, не змінюючи його формулювання і називає уточнений
діагноз захворювання (поранення), за яким прийнято постанову на
цей час. 371. Якщо свідоцтво про хворобу не збереглося, підставою для
прийняття постанови про причинний зв'язок захворювання (поранення)
є записи у документах (історія хвороби, довідка архіву, медична
довідка, медична, червоноармійська або службова книжки, прохідне
свідоцтво, особова справа, свідоцтво про звільнення від
військового обов'язку, військовий квиток, витяг із документів
військової частини, матеріалів адміністративного, службового
розслідування, дізнання або судового розгляду). 372. ВЛК може приймати постанову про зв'язок наслідків
черепно-мозкової травми з перебуванням на фронті, виконанням
обов'язків військової служби на підставі записів у військових
документах, у яких є згадки про поранення голови, шиї або про
одночасно одержані множинні осколкові поранення (двома і більше
осколками будь-якої локалізації). 373. Якщо у військово-медичних документах, складених у роки
війни, інших бойових дій, у тому числі виконання
інтернаціонального обов'язку в країнах і частинах, які вели бойові
дії, є згадки про захворювання (поранення) або в цих же документах
зазначені тільки окремі симптоми захворювання (поранення), то ВЛК
правомірна вирішувати питання їх причинного зв'язку. 374. При наявності тілесних ушкоджень (відсутність кінцівки,
дефекти кісток черепу, рубці після поранень, наявність чужорідних
тіл) у колишніх військовослужбовців, учасників війни, інших
бойових дій, у тому числі при виконанні інтернаціонального
обов'язку в країнах і частинах, які вели бойові дії, а також у
колишніх військовополонених, у разі відсутності даних по їх
медичний огляд ВЛК з цього приводу в період проходження військової
служби, ці особи, незалежно від причини звільнення із Збройних Сил
та інших військових формувань України і ступеня придатності до
військової служби у даний час, для встановлення характеру і
давності тілесних ушкоджень за направленням військового комісара
підлягають огляду судово-медичним експертом (при необхідності
після обстеження у лікувально-профілактичному закладі). Результати медичного огляду заносяться в акт судово-медичного
дослідження, свідоцтво про хворобу, складене ВЛК військового
комісаріату за наслідками поранення, і разом з довідкою про
проходження військової служби і перебування у частинах діючої
армії, з посиланням на переліки, визначені Кабінетом Міністрів
України, подаються в медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) для
встановлення причинного зв'язку інвалідності. 375. Розшук архівних документів, необхідних для вирішення
питання про причинний зв'язок захворювань (поранень) колишніх
військовослужбовців, проводять військові комісаріати. Штатні ВЛК в разі необхідності можуть проводити розшук
додаткових документів, давати консультації військовим комісаріатам
і органам соціального захисту з питань визначення причинного
зв'язку захворювань (поранень) у колишніх військовослужбовців. 376. Постанова про одержання оглянутим травми (каліцтва)
внаслідок уражень, зумовлених впливом РР, ДІВ, КРП, джерел ЕМП,
токсичних речовин, у мирний час може бути прийнята ВЛК військового
лікувально-профілактичного закладу, підпорядкованого безпосередньо
Військово-медичному управлінню Міністерства оборони України,
окружного військового госпіталю, госпіталю флоту з участю
головного радіолога - токсиколога. 377. Довідка (додаток N 17 до Положення), що видається
військовослужбовцям або призваному на збори
військовозобов'язаному, про обставини отримання ним поранення,
зберігається в історії хвороби або у справах ВЛК, яка прийняла
постанову про причинний зв'язок поранення. 378. При вирішенні питання про причинний зв'язок поранення,
отриманого військовослужбовцем до введення цього Положення, ВЛК
може брати до уваги такі документи про причини та обставини
поранення: службову та медичну характеристики, витяг з книги
обліку хворих в амбулаторії при первинному зверненні за медичною
допомогою, картку обліку травми, матеріали адміністративного,
службового розслідування, дізнання або судового розгляду,
атестації, довідку військового (цивільного)
лікувально-профілактичного закладу, історії хвороби або витягу а
неї, свідоцтво про хворобу, запис лікаря військової частини,
лікаря військового (цивільного) лікувально-профілактичного закладу
у медичній книжці військовослужбовця про первинне звернення за
медичною допомогою, довідку архівної установи. У воєнний час постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення
приймається на підставі картки передового району, а також
документів, вказаних у даній статті. Якщо довідка командира військової частини або інші достовірні
документи, вказані у даній статті, що підтверджують обставини
одержання поранення, травми, контузії, каліцтва, на момент
медичного огляду військовослужбовця (призваного на збори
військовозобов'язаного) відсутні, ВЛК приймає постанову про
причинний зв'язок поранення: "Захворювання. ТАК, пов'язане з
проходженням військової служби". 379. При медичному огляді військовослужбовців, призваних на
збори військовозобов'язаних, у яких поряд з захворюваннями є також
наслідки поранення, постанова про їх причинний зв'язок ВЛК
приймається роздільно згідно з пунктами 359, 360 цього Положення. 380. Якщо у військовослужбовця, призваного на збори
військовозобов'язаного, виявлено декілька захворювань або
поранень, або їх наслідків, що виникли (одержані) за різних
обставин, то постанова про їх причинний зв'язок приймається ВЛК
роздільно залежно від обставин виникнення (одержання). 381. При медичному огляді військовослужбовців, які
знаходяться під слідством і судом, постанова про причинний зв'язок
захворювання (поранення) ВЛК не приймається. Якщо кримінальна
справа закрита, це питання вирішується в установленому порядку. 382. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання
(поранення) поряд з іншими постановами записується у історію
хвороби, книгу протоколів засідань, військово-лікарської комісії,
свідоцтво про хворобу або довідку (додаток N 9 і N 1З до
Положення), медичну книгу військовослужбовця з обов'язковим
посиланням на документ, який підтверджує обставини одержання
поранення. 383. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання
(поранення), яке призвело військовослужбовця до смерті,
приймається в одній із редакцій, вказаних у пунктах 359, 360 цього
Положення. 384. При медичному огляді військовозобов'язаних, які отримали
поранення на зборах, але щодо них у зв'язку з цим пораненням
ведеться дізнання, слідство або порушена кримінальна справа,
постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення не приймається. Якщо кримінальна справа закрита і військовозобов'язаний ще
знаходиться на зборах, причинний зв'язок поранення за
направленням командира військової частини, правоохоронних органів
або за заявою військовозобов'язаного визначає відповідна ВЛК
військового округу, флоту. Якщо кримінальна справа закрита і військовозобов'язаний
звільнений зі зборів, це питання за направленням військового
комісаріату, органів соціального забезпечення або за заявою
військовозобов'язаного вирішує ВЛК військового округу, на
території якого він проживає. 385. Військові комісаріати при зверненні у ВЛК з питання
причинного зв'язку захворювань (поранень) у колишніх
військовослужбовців видають довідку про проходження ними
військової служби, вказують повну назву військових частин та їх
підпорядкованість, термін служби у них і перебування у діючій
армії (з посиланням на Перелік Кабінету Міністрів України), час і
причину звільнення зі Збройних Сил. Крім того, залежно від конкретного випадку, військові
комісаріати представляють у ВЛК: а) військово-медичні або військові облікові документи, які
підтверджують факт медичного огляду у ВЛК колишнього
військовослужбовця у період проходження військової служби,
оригінал свідоцтва про хворобу або довідку (додаток N 9 N 13 до
Положення), довідку за формою N 16 УВВ, довідки архівів про
перебування у військових (цивільних) лікувально-профілактичних
закладах, про медичний огляд ВЛК, книжку червоноармійця, прохідне
свідоцтво, витяг із наказу по частині про звільнення, свідоцтво
про звільнення від військового обов'язку, військовий квиток і
т.д.; б) інші документи, які є у наявності у військовому
комісаріаті або у колишнього військовослужбовця, котрі прямо чи
посередньо підтверджують службу у Збройних Силах, перебування на
лікуванні, медичному огляді у ВЛК; в) військові документи, які посередньо підтверджують факт
поранення, каліцтва (витяги із наказів по частині, бойові,
службові характеристики, атестації, нагородні листи): г) документи військових (цивільних) лікувально-профілактичних
закладів, які підтверджують звертання; д) акти медичного огляду у МСЕК (даного часу і архівні),
пенсійні справи, особові (пенсійні) справи офіцера запасу або у
відставці; е) дані про захворювання (поранення) за матеріалами
спецперевірки після звільнення із полону.
386. Медичний огляд і встановлення причинного зв'язку
захворювань у військовослужбовців, які брали участь у роботах по
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у межах
30-кілометрової зони, інших аварій на ядерних об'єктах та
випробуваннях ядерної зброї проводиться тільки після стаціонарного
обстеження у лікувально-профілактичних закладах Міністерства
оборони України. Рішення про причинний зв'язок захворювань у
військовослужбовців військово-лікарські комісії приймають у
випадках, коли існуюче захворювання або яке щойно виникло має
такий перебіг, за яким Розкладом хвороб передбачені відпустка за
станом здоров'я або обмеження ступеня придатності до військової
служби (військової спеціальності). Питання причинного зв'язку захворювань у колишніх
військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС та інших ядерних об'єктах, випробуванні ядерної
зброї, покладається на штатні військово-лікарські комісії. Питання причинного зв'язку захворювань колишніх
військовослужбовців, які під час служби та при звільненні не були
оглянуті ВЛК, підлягають розгляду у спеціалізованих
лікарсько-консультативних комісіях (спец ЛКК), регіональних та
Центральній міжвідомчій експертній раді Міністерства охорони
здоров'я України. Обов'язковий перелік необхідних документів, які підлягають
розгляду ВЛК для встановлення причинного зв'язку захворювань з
виконанням робіт по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інших
ядерних об'єктах та по випробуванню ядерної зброї: а) направлення на ВЛК командира частини, начальника установи
для військовослужбовця; заява від громадянина або відношення
установи - для колишніх військовослужбовців; б) довідка про тривалість роботи у зоні аварії та отриману
дозу опромінювання (для військовослужбовців, які брали участь у
випробуваннях ядерної зброї, - довідка про перебування у зоні
випробування), яка надається військовослужбовцям командирами
частин (начальниками установ або кадровими органами), на
військовозобов'язаних - військовими комісарами; посвідчення
учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; в) медичні документи, що характеризують стан здоров'я особи,
яка брала участь в роботі (випробуваннях ядерної зброї) у до- та
післяаварійний термін. Документи подаються з
лікувально-профілактичних закладів за місцем стаціонарного або
амбулаторного обстеження, лікування та нагляду; г) дані про характер перебігу захворювання у післяаварійний
термін із зазначенням діагнозу, частоти загострень та рецидивів,
тривалості ремісій. Рішення про причинний зв'язок захворювань оформлюються: - на військовослужбовців - свідоцтвом про хворобу
(довідкою), які підлягають затвердженню штатною ВЛК; - на колишніх військовослужбовців - витягом з протоколу
засідань штатної ВЛК. В окремих складних випадках розгляд постанов про причинний
зв'язок захворювань проводиться Центральною військово-лікарською
комісією Міністерства оборони України з залученням, за
необхідності, головних медичних спеціалістів Міністерства оборони
України, провідних спеціалістів Головного клінічного військового
госпіталю, Центральної української міжвідомчої експертної ради.
387. Розшук архівних документів про перебування колишніх
військовослужбовців на лікуванні у військових (цивільних)
лікувально-профілактичних закладах, у полоні, проходження
військової служби, про участь у бойових діях проводять військові
комісаріати.
Начальник Центрального військово-медичного
Управління тилу Збройних Сил України
генерал-майор А.Лурін
Додаток 1
до пунктів 75, 77, 79, 284, 326
Положення про військово-лікарську
експертизу та медичний огляд у Збройних
Силах України, затвердженого наказом
Міністра оборони України від 04.01.94
N 2 (в редакції наказу Міністра оборони
України від 12.07.99 N 207 ( z0501-99 )
Розклад хвороб, станів і фізичних вад, що визначають
ступінь придатності до військової служби у Збройних
Силах України
------------------------------------------------------------------ Статті Назва хвороб, станів і фізичних вад (дефектів)
Розкладу
хвороб ------------------------------------------------------------------
1- 7 Інфекційні та паразитарні хвороби
8-10 Новоутворення
11-12 Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну
речовин 13 Хвороби крові і кровотворних органів
14-20 Розлади психіки та поведінки
21-24 Хвороби нервової системи
25-32 Хвороби ока та придаткового апарату
33-37 Хвороби вуха та соскоподібного відростка
38-45 Хвороби системи кровообігу
46-50 Хвороби дихальної системи
51-58 Хвороби органів травлення
59-66 Хвороби сечостатевої системи
67-68 Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
69-75 Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної
тканини
76-83 Травми, отруєння і деякі інші наслідки дії
зовнішніх чинників
84-85 Вагітність, пологи та післяпологовий період
86 Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні
аномалії
87-90 Крім того
Примітка. Придатність до служби у тому чи іншому виді, роді
військ, військових частинах з військової спеціальності
військовослужбовців строкової служби, визнаних
придатними до військової служби, визначається за
відповідними графами Таблиці додаткових вимог (додаток 3
до Положення про військово-лікарську експертизу та
медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженого
наказом Міністра оборони України від 4 січня 1994 року
N 2 (далі - Положення).
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Стат-|Назва хвороб і фізичних вад|Контингенти, що проходять медичний огляд за графами розкладу хвороб| тя | (дефектів) |-------------------------------------------------------------------| розк-| |Громадяни при |Солдати, |Особи офіцерського скла-|Призовники і | ладу | |приписці до |матроси, |ду, прапорщики, мічмани,|військово- | хво- | |призовних |сержанти,|військовослужбовці- |службовці, яких| роб | |дільниць та |старшини |жінки |призначають для| | |призові на | | |служби і які | | |строкову | | |проходять служ-| | |військову службу| | |бу на підводних| | | | | |човнах | -----+---------------------------+----------------+---------+------------------------+---------------| 1 | 2 | Графа I | Графа II| Графа III | Графа IV | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| Інфекційні та паразитарні | хвороби | | 1 Інфекційні захворювання | бактеріальної, вірусної, | протозойної етіології, | гельмінтози: | а) які не піддаються або Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | важко піддаються лікуванню; служби у мирний час, об- вої служби і служби за | межено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | | | б) наслідки перенесених Придатні Придатні Придатні. Придатність Непридатні | гострих інфекційних і пара- до служби в аеромобіль- | зитарних захворювань без них військах, спецспо- | порушення функцій; рудах і служби за спе- | ціальністю визначається | індивідуально | | | в) стани після перенесе- Тимчасово | них гострих інфекційних і непридатні Відпустка або звільнення | паразитарних захворювань | | 2 Туберкульоз органів дихання | (туберкульоз легень, інших | органів дихання): | а) активний прогресуючий Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | з виділенням мікобактерій військового обліку | або розпадом; | б) активний без розпаду Непридатні до військової служби у мирний час, Непридатні | та виділення мікобактерій; обмежено здатні у воєнний час | | в) активний, який затихає Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | (встановлений лікувальним служби у мирний час, вої служби і служби за | закладом); обмежено здатні у військовою спеціальніс- | воєнний час тю визначається індиві- | дуально | | г) неактивний Непридатні до військової Придатні. До служби в Непридатні | служби у мирний час, аеромобільних військах | обмежено здатні у придатні. Придатність | воєнний час до служби в плавскладі, | морській піхоті, спец- | спорудах визначається | індивідуально | | 3 Туберкульоз позагрудної ло- | калізації, туберкульоз нер- | вової системи, периферичних | і брижових лімфатичних вуз- | лів, очеревини, кишок, кіс- | ток і суглобів, сечостате- | вих органів, очей, шкіри та | інших органів: | а) активний прогресуючий; Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | військового обліку | | б) активний у період ос- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | новного курсу лікування; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | | | в) активний затихаючий Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | після завершення основного служби у мирний час, вої служби або обмежена | курсу лікування; обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально | | | г) неактивний - за від- Непридатні до військової Придатні. Придатність Непридатні | сутністю ознак активності служби у мирний час, до служби в аеромобіль- | понад 3-5 років обмежено здатні у воєнний них військах, спецспо- | час рудах і служби за спе- | ціальністю визначаєть- | ся індивідуально | | | 4 Лепра Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | військового обліку | | | 5 Хвороба, зумовлена вірусом | імунодефіциту людини (ВІЛ): | а) хворі; Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | військового обліку | | б) ВІЛ-інфіковані Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | | 6 Сифіліс та інші венеричні | хвороби: | а) третинний, вроджений Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | сифіліс; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | | б) первинний, вторинний, Непридатні до військової Придатні. Придатність Непридатні | прихований і неуточнений служби у мирний час, до служби в аеромобіль- | сифіліс за сповільненої не- обмежено здатні у воєнний них військах, спецспо- | гативації класичних сероло- час рудах і служби за спе- | гічних реакцій; ціальністю визначаєть- | ся індивідуально | | в) гонорея та інші вене- Тимчасово Лікування Лікування Лікування | ричні хвороби (м'який непридатні | шанкр, венерична лімфограну- | льома, пахвинна гранульома, | трихомоноз, негонококові | уретрити) | | 7 Мікози: | а) актиномікоз, кандидоз Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | внутрішніх органів, кокци- служби у мирний час, вої служби і служби за | доїдоз, гістоплазмоз, блас- обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | томікозні інфекції, спорот- час тю визначається індиві- | рихоз, хромомікоз, міцето- дуально | ми; | б) дерматофітії, виклика- Тимчасово Лікування Лікування Лікування | ні грибками "епідермофітон" непридатні | і "мікроспорум трихофітон", | помітний кандидоз шкіри і | нігтів | Новоутворення | | 8 Злоякісні новоутворення | (всі локалізації): | а) за наявності метаста- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | зів, стани після лікування військового обліку | або відмови від нього; | б) стани після лікування Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | злоякісних пухлин органів і служби у мирний час, вої служби і служби за | систем при незначних функ- обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | ціональних порушеннях; ба- час тю визначається індиві- | зіліома, рак нижньої губи, дуально | шкіри; | в) стани після проведення Непридатні до військової Відпустка або Непридатні | променевої, цитостатичної служби у мирний час, звільнення | терапії та хірургічного лі- обмежено здатні у воєнний | кування час | | | 9 Злоякісні новоутворення | лімфоїдної, кровотворної та | споріднених тканин (лімфо-, | мієло-, ретикулосаркоми, | лейкози, лімфоми, гранул- | матоз), парапротеїнемічні | гемопластози: | а) швидко прогресуючі, а Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | також повільно прогресуючі військового обліку | зі значними змінами у скла- | ді крові та періодичними | загостреннями; | б) повільно прогресуючі з Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | помірним порушенням функцій служби у мирний час, вої служби і служби за | кровотворної системи і рід- обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | кими загостреннями; час тю визначається індиві- | дуально | в) стани після проведення Непридатні до військової Відпустка або Непридатні | променевої або цитостатич- служби у мирний час, звільнення | ної терапії обмежено здатні у воєнний | час | | 10 Доброякісні новоутворення | (всі локалізації): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатні. Придатність Непридатні | функцій; служби у мирний час, до служби в аеромобіль- | обмежено здатні у воєнний них військах, спецспо- | час рудах і служби за спе- | ціальністю визначається | індивідуально | г) стани після хірургіч- Тимчасово Відпустка або звільнення | ного лікування непридатні | | | Ендокринні хвороби, розлади | харчування та обміну речовин | | 11 Зоб (простий зоб, нетоксич- | ний вузловий зоб): | а) той, що викликає роз- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | лад функцій сусідніх орга- служби зі зняттям з вої служби і служби за | нів; військового обліку військовою спеціальніс- | тю визначається індиві- | дуально | б) той, що ускладнює но- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | сіння одягу; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визнача- | час ється індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | в) той, що не перешкоджає Придатні Придатні Придатні. До служби в Непридатні | носінню одягу за відсутнос- аеромобільних військах, | ті ендокринних порушень плавскладі, морській | піхоті, спецспорудах - | непридатні | | 12 Хвороби ендокринної системи | (цукровий діабет, токсичний | зоб, гіпотіреоз, інші хво- | роби щитовидної залози, | хвороби білящитовидних за- | лоз, гіпофіза, наднирників, | статевих залоз та інші). | Хвороби обміну речовин (по- | дагра, ожиріння): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | | | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | г) стани після перенесе- Тимчасово Відпустка або звільнення | них гострих захворювань і непридатні | хірургічного лікування | | Хвороби крові і кровотворних | органів | | 13 Хвороби крові і кровотвор- | них органів (анемії, пору- | шення згортування крові, | пурпура та інші геморагічні | стани, хвороби білої крові, | інші хвороби крові і кро- | вотворних органів): | а) швидко прогресуючі зі Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | значним порушенням функцій; військового обліку | | б) повільно прогресуючі Непридатні до військової Непридатні до військо- Непридатні | зі значними змінами складу служби зі зняттям з вої служби у мирний | крові та періодичними за- військового обліку час, обмежено здатні у | гостреннями; воєнний час | в) повільно прогресуючі з Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | помірним порушенням функцій служби у мирний час, вої служби або обмежена | кровотворної системи і рід- обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | кими загостреннями; час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | г) стани після перенесе- Тимчасово Відпустка або звільнення Непридатні | них гострих захворювань непридатні | хвороб крові і кровотворних | органів | Розлади психіки та поведінки | | 14 Психотичні та непсихотичні | психічні розлади внаслідок | органічного ураження голов- | ного мозку: | а) при різко виражених Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | стійких психічних порушен- військового обліку | нях; | б) при помірно виражених Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | психічних порушеннях; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) при легких короткотри- Тимчасово Відпустка або звільнення Непридатні | валих хворобливих проявах; непридатні | | г) при стійкій компенса- Придатні Придатні Придатні Непридатні | ції після гострого захворю- | вання головного мозку або | закритої черепно-мозкової | травми | | 15 Ендогенні психози: | а) шизофренія, параноїдні Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | стани та афективні психози військового обліку | з часто повторюваними фаза- | ми; | б) афективні психози з Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | рідкими приступами та три- служби у мирний час, вої служби і служби за | валими проміжками повного обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | психічного здоров'я час тю визначається індиві- | дуально | | 16 Симптоматичні психози та | інші психічні розлади екзо- | генної етіології: | а) при різко виражених, Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | стійких психічних порушен- військового обліку | нях; | б) за наявності помірно Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | вираженого, тривалого асте- служби у мирний час, вої служби і служби за | нічного стану, патологічних обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | змін особистості та орга- час тю визначається індиві- | нічного ураження нервової дуально | системи; | в) за наявності помірно Непридатні до військової Відпустка або Непридатні | вираженого короткотривалого служби у мирний час, звільнення | астенічного стану; обмежено здатні у воєнний | час | | г) при одужанні після Придатні Придатні Придатні Непридатні | гострого захворювання | | 17 Реактивні психози та невро- | тичні розлади: | а) при різко виражених, Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | стійких хворобливих проя- військового обліку | вах; | б) при помірно виражених, Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | тривалих або повторних хво- служби у мирний час, вої служби і служби за | робливих проявах; обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) при помірно виражених, Непридатні до військової Відпустка або Непридатні | але короткотривалих хвороб- служби у мирний час, звільнення | ливих проявах, які перехо- обмежено здатні у воєнний | дять у легку астенію; час | | г) при легких і короткот- Тимчасово Відпустка Придатні. Придатність Непридатні | ривалих хворобливих проявах непридатні або до служби в аеромобіль- Придатність | звільнення них військах, плавскла- офіцерів і | ді, морській піхоті, мічманів | спецспорудах визнача- визначається | ється індивідуально індивідуально| 18 Розлади особистості: | а) різко виражені, з на- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | хилом до повторних тривалих військового обліку | декомпенсацій або патоло- | гічних реакцій; | б) помірно виражені з Непридатні до військової служби у мирний час, Непридатні | нестійкою компенсацією або обмежено здатні у воєнний час | компенсовані; | в) з компенсацією особис- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | тісних реакцій служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | | 19 Хронічний алкоголізм, нар- | команія й токсикоманія: | а) при різко виражених, Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | стійких психічних порушен- військового обліку | нях; | б) при помірно виражених, Непридатні до військової служби у мирний час, Непридатні | стійких психічних порушен- обмежено здатні у воєнний час | нях, за наявності патоло- | гічних змін особистості; | в) при початкових проявах Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | хронічного алкоголізму, служби у мирний час, вої служби або обмежена | наркоманії, токсикоманії обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | | 20 Розумова відсталість: Непридатні | а) всі форми розумового Непридатні до військової | недорозвинення, включаючи служби зі зняттям з - | дебільність в різко вираже- військового обліку | ному ступені; | б) дебільність у помірно Непридатні до військової - Непридатні | вираженому і легкому ступе- служби у мирний час, | ні обмежено здатні у воєнний | час | | | Хвороби нервової системи | | 21 Наслідки інфекційних та па- | разитарних хвороб централь- | ної нервової системи. Ві- | русні хвороби центральної | нервової системи (поліоміє- | літ та інші повільні вірус- | ні інфекції центральної | нервової системи; менінгі- | ти, які викликаються енте- | ровірусами, інші ентерові- | русні хвороби, комариний, | кліщовий вірусний енцефалі- | ти). Запальні хвороби цент- | ральної нервової системи | (енцефаліт, мієліт, енцефа- | ломієліт, внутрішньочереп- | ний, внутрішньохребетний | абсцесс і гранульома, фле- | біт і тромбофлебіт): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій або швидко прогре- військового обліку | суючим перебігом процесу; | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | г) за наявності об'єктив- Придатні Придатні Придатні Непридатні. | них даних без порушення Придатність | функцій офіцерів і | мічманів | визначається | індивідуально| | 22 Спадкові, дегенеративні та | інші хвороби центральної | нервової системи (централь- | ні дегенерації, хвороба | Паркінсона, інші екстрапі- | рамідні хвороби, спиноце- | ребральні дегенерації, хво- | роби спинного мозку і веге- | тативної нервової системи, | розсіяний склероз, інші де- | мієлінізуючі хвороби ЦНС, | дитячий церебральний пара- | ліч, інші паралітичні синд- | роми, епілепсія без психіч- | них розладів, катаплексія | та нарколепсія, інші хво- | робливі стани головного | мозку, інші розлади нерво- | вої системи): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій або швидко прогре- військового обліку | суючим перебігом процесу; | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | | 23 Хвороби периферичної нерво- | вої системи та нервовом'я- | зові захворювання (хвороби | черепних нервів, крім II, | III, IV, VI і VIII пар нер- | вових корінців і сплетінь, | мононеврити кінцівок, спад- | кова та ідіопатична перифе- | рична невропатія, запальна | невропатія, міоневральні | порушення, м'язові дистро- | фії та інші види міопатій): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визнача- | час ється індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | | 24 Стани після перенесених Тимчасово Відпустка або | гострих хвороб периферичної непридатні звільнення | нервової системи або хірур- | гічного лікування | | Хвороби ока та придаткового | апарату | | 25 Хвороби та патологічні ста- | ни повік, слізних шляхів і | орбіти, кон'юнктиви: | а) різко виражені пору- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | шення функцій повік, які служби зі зняттям з вої служби і служби за | перешкоджують зору або руху військового обліку військовою спеціальніс- | очного яблука, закриванню тю визначається індиві- | рогової оболонки на обох дуально | очах; | б) те ж на одному оці або Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | помірно виражене на обох служби у мирний час, вої служби і служби за | очах; різко виражені вади обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | положення, захворювання по- час тю визначається індиві- | вік, слізних шляхів і орбі- дуально | ти, кон'юнктиви на одному | або на обох очах; | в) помірно або незначно Придатні Придатні Придатні Непридатні. | виражені непрогресуючі зах- Придатність | дуально | ворювання з рідкими загост- офіцерів і | реннями на одному оці мічманів | визначається | індивідуально| | 26 Хвороби склери, рогівки, | райдужної оболонки і цілі- | арного тіла, кришталика, | судинної та сітчастої обо- | лонки; скловидного тіла оч- | ного яблука, зорового нерва | і зорових шляхів; внут- | рішньоочне чужорідне тіло: | а) різко виражені з прог- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | ресуючим зниженням зорових військового обліку | функцій або частими загост- | реннями на обох очах; | б) те саме на одному оці Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | або помірно виражене на служби у мирний час, вої служби і служби за | обох очах; обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | | в) помірно виражені, неп- Придатні Придатні Придатні Непридатні. | рогресуючі з рідким загост- Придатність | ренням на одному оці офіцерів і | мічманів | визначається | індивідуально| | 27 Відшарування та розриви | сітківки: | а) нетравматичної етіоло- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | гії на обох очах; військового обліку | | б) посттравматичні на Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | обох очах; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) будь-якої етіології на Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | одному оці служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | | 28 Глаукома: | а) у розвиненій і подаль- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | ших стадіях на обох очах; військового обліку | | б) те ж на одному оці; Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) у початковій стадії Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | глаукоми одного ока або служби у мирний час, вої служби або обмежена | обох очей обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | | 29 Зорові розлади, пов'язані з | хворобами м'язів ока, пору- | шенням співдружніх рухів та | кольоровідчуття: | а) стійкий параліч рухо- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | вих м'язів очного яблука за військового обліку | наявності диплопії; | б) те ж за відсутності Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | диплопії; співдружня косоо- служби у мирний час, вої служби і служби за | кість за відсутності біно- обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | кулярного зору; час тю визначається індиві- | дуально | в) дихромазія, трихрома- Придатні Придатні Придатні. Придатність Непридатні. | зія А, В, С до служби у спецспору- Придатність | дах визначається інди- офіцерів і | відуально мічманів | визначається | індивідуально| | 30 Порушення рефракції та | акомодації: | а) короткозорість або да- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | лекозорість будь-якого ока військового обліку | в одному із меридіанів | більше ніж 12 дптр. або ас- | тигматизм будь-якого виду з | різницею рефракції у двох | головних очних меридіанах | більше 6,0 дптр.; | б) короткозорість або да- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | лекозорість будь-якого ока служби у мирний час, вої служби і служби за | в одному із меридіанів обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | більше 8,0 дптр. і до 12,0 час тю визначається індиві- | дптр.; дуально | в) короткозорість або да- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | лекозорість будь-якого ока служби у мирний час, вої служби або обмежена | в одному із меридіанів обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | більше 6,0 дптр. і до 8,0 час ся індивідуально. До | дптр. або астигматизм служби в аеромобільних | будь-якого виду з різницею військах, плавскладі, | рефракції у двох головних морській піхоті, спецс- | меридіанах більше 3,0 дптр. порудах - непридатні | і до 6,0 дптр.; | г) короткозорість або да- Придатні Придатні Придатні. Придатність Непридатні | лекозорість будь-якого ока до служби в аеромобіль- | в одному із меридіанів них військах, плавскла- | більше 3,0 дптр. і до 6,0 ді, морській піхоті, | дптр. або астигматизм спецспорудах визнача- | будь-якого виду з різницею ється індивідуально | рефракції в двох головних | меридіанах більше 2,0 дптр. | і до 3,0 дптр.; | д) стійкий спазм, парез Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | або параліч акомодації на служби у мирний час, вої служби або обмежена | обох очах після безуспішно- обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | го стаціонарного лікування; час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | е) те саме після успішно- Придатні Придатні Придатні Непридатні. | го стаціонарного лікування Придатність | офіцерів і | мічманів | визначається | індивідуально| | 31 Сліпота або понижений зір: | а) гострота зору одного Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | ока 0,1 і нижче або його військового обліку | сліпота, а також відсут- | ність очного яблука при | гостроті зору другого ока | 0,3 і нижче; гострота зору | обох очей 0,2 і нижче; | б) гострота зору одного Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | ока 0,1 і нижче або його служби у мирний час, вої служби і служби за | сліпота, а також відсут- обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | ність очного яблука при час тю визначається індиві- | гостроті зору другого ока дуально | 0,4 і вище; гострота зору | одного ока 0,3 при гостроті | зору другого ока від 0,3 до | 0,1; | в) гострота зору одного Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | ока 0,4 при гостроті зору служби у мирний час, вої служби або обмежена | другого ока від 0,3 до 0,1 обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | | 32 Стани після перенесених Тимчасово Відпустка або звільнення | гострих хвороб ока та його непридатні | придаткового апарату або | хірургічного лікування | | Хвороби вуха та соскоподібного | відростка | | 33 Хвороби зовнішнього вуха, Придатні Придатні Придатні Непридатні | крім хронічної рецидивуючої | екземи | | 34 Негнійний середній отит і | хвороби слухової труби, се- | редній отит з виділенням | гною, мастоїдит, інші хво- | роби середнього вуха і сос- | коподібного відростка: | а) двосторонній або од- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | носторонній, з поліпами, служби у мирний час, вої служби і служби за | грануляціями в барабанній обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | порожнині, карієсом кістки час тю визначається індиві- | або супроводжуваний хроніч- дуально | ними захворюваннями носа | або біляносових пазух і | стійким порушенням носового | дихання; | б) двосторонній або од- Непридатні до військової Придатні. До служби в Непридатні | носторонній епітимпаніт, не служби у мирний час, аеромобільних військах, | супроводжуваний захворюван- обмежено здатні у воєнний плавскладі, морській | нями, зазначеними в пункті час піхоті, спецспорудах - | "а"; непридатні | в) інші залишкові явища Придатні Придатні Придатні Непридатні | хвороб середнього вуха та | соскоподібного відростка; | стійкі сухі перфорації епі- | тимпанальної частини бара- | банної перетинки | | 35 Синдром запаморочення та | інші хвороби вестибулярного | апарату: | а) стійкі, значно вираже- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | ні вестибулярно-вегетатив- військового обліку | ні розлади, супроводжувані | симптомами меньєрівського | захворювання; | б) нестійкі, рідкореци- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | дивні, помірно виражені служби у мирний час, вої служби і служби за | вестибулярно-вегетативні обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | розлади; час тю визначається індиві- | дуально | в) стійка виражена чутли- Придатні Придатні Придатні Непридатні | вість до вестибулярних под- | разників | | 36 Отосклероз, інші хвороби | вуха, глухота: | а) стійка повна глухота Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | на обидва вуха або глухоні- військового обліку | мота; | б) стійка повна глухота Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | або стійке зниження слуху служби у мирний час, вої служби і служби за | при сприйнятті шепітної мо- обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | ви на відстані до 1 м на час тю визначається індиві- | одне вухо, при сприйнятті дуально | шепітної мови на відстані | до 2 м на друге вухо; | в) стійка повна глухота Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні. | на одне вухо при сприйнятті служби у мирний час, вої служби або обмежена Придатність | шепітної мови на відстані обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- офіцерів і | від 2 до 4 м на друге вухо час ся індивідуально. До мічманів | або стійке зниження слуху служби в аеромобільних визначається | при сприйнятті шепітної мо- військах, плавскладі, індивідуально| ви на відстані до 2 м на морській піхоті, спецс- | одне вухо і на відстані 3 м порудах - непридатні | на друге вухо | | 37 Стани після перенесених Тимчасово Відпустка або звільнення | гострих хвороб вуха і сос- непридатні | коподібного відростка, | травм та хірургічного ліку- | вання | | Хвороби системи кровообігу | | 38 Ревматизм, ревматичні хво- | роби серця (ревматичний пе- | рикардит, міокардит, ревма- | тичні вади клапанів сер- | ця). Неревматичні міокарди- | ти, ендокардити, у тому | числі бактеріальний (інфек- | ційний) ендокардит, кардіо- | міопатія, міокардіоскле- | роз, пролапс мітрального | клапана, порушення серцево- | го ритму та провідності, | інші хвороби серця, супро- | воджувані розладом загаль- | ного кровообігу: | а) III ступеня; Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | військового обліку | | б) II ступеня; Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) I ступеня; Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | г) без порушення загаль- Придатні Придатні Придатні Непридатні | ного кровообігу | | 39 Гіпертонічна хвороба: | а) III стадії; Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | військового обліку | | б) II стадії; Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) I стадії Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні. | служби у мирний час, вої служби або обмежена Придатність | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- офіцерів і | час ся індивідуально. До мічманів | служби в аеромобільних визначається | військах, плавскладі, індивідуально| морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | | 40 Ішемічна хвороба серця: | постінфарктний кардіоскле- | роз, стенокардія, інші | гострі та підгострі форми | хронічної ішемічної хвороби | серця (коронарний атероск- | лероз, аневризма серця), | які супроводжуються розла- | дами загального кровообігу: | а) III ступеня; Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | військового обліку | | б) II ступеня; Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) I ступеня Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні. | служби у мирний час, вої служби або обмежена Придатність | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- офіцерів і | час ся індивідуально. До мічманів | служби в аеромобільних визначається | військах, плавскладі, індивідуально| морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | | 41 Судинні ураження головного | та спинного мозку (аневриз- | ми, субарахноїдальний, | внутрішньомозковий кровови- | лив, інші внутрішньочерепні | крововиливи, інфаркт мозку, | оклюзія та стеноз преце- | ребральних і церебральних | артерій, транзиторна ішемія | мозку, віддалені наслідки | судинних уражень головного | і спинного мозку): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) з минущим порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | мозкового кровообігу; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. | До служби в аеромобіль- | них військах, плавскла- | ді, морській піхоті, | спецспорудах - непри- | датні | г) з наявністю непритом- Непридатні до військової Придатні. До служби в Непридатні | ності без ознак органічно- служби у мирний час, аеромобільних військах, | го ураження обмежено здатні у воєнний плавскладі, морській | час піхоті, спецспорудах - | непридатні | | 42 Хвороби та наслідки пошкод- | жень аорти, магістральних, | периферійних артерій і вен, | лімфатичних судин (атероск- | лероз облітеруючий, анев- | ризми, флебіти, тромбофле- | біти, флеботромбози, вари- | козна та посттромботична | хвороба, синдроми порожніх | вен, ангіотрофоневрози, ге- | мангіома, лімфадема): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | кровообігу та функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | кровообігу та функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | кровообігу та функцій; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | г) за наявності об'єктив- Придатні Придатні Придатні Непридатні. | них даних без порушення Придатність | кровообігу та функцій офіцерів і | мічманів | визначається | індивідуально| | 43 Геморой: | а) з частими загострення- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | ми та вторинною анемією; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | б) з випадінням вузлів Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | 2-3 стадії; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | в) з рідкими загострення- Придатні Придатні Придатні Непридатні | ми при успішному лікуванні | | 44 Нейроциркуляторна дистонія | (гіпертензійна, гіпотензій- | на, кардіальна або змішано- | го типу): | а) при стійких значно ви- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | ражених вегетативно-судин- служби у мирний час, вої служби або обмежена | них розладах і порушеннях обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | серцевого ритму; час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | б) при стійких помірно Придатні Придатні Придатні Непридатні | виражених порушеннях | | 45 Стани після перенесених Тимчасово Відпустка або звільнення | гострих хвороб системи кро- непридатні | вообігу, порушень серцевого | ритму, хірургічного ліку- | вання | | Хвороби дихальної системи | | 46 Хвороби верхніх дихальних | шляхів (скривлення носової | перетинки, поліпи порожнини | носа, хронічний фарингіт і | назофарингіт, хронічний си- | нусит, озена, хронічні хво- | роби мигдаликів і аденоїди, | хронічний ларингіт і ларин- | готрахеїт): | а) озена; Непридатні до військової служби у мирний час, Непридатні | обмежено здатні у воєнний час | | б) поліпозні або гнійні Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | синусити; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | в) негнійні синусити; Придатні Придатні Придатні Непридатні | | | г) хронічний декомпенсо- Придатні Придатні Придатні Непридатні. | ваний тонзиліт; Придатність | офіцерів і | мічманів | визначається | індивідуально| | д) різкий, стійкий розлад Придатні Придатні Придатні. До служби в Непридатні | барофункції вуха або біля- аеромобільних військах | носових пазух, а також - непридатні | скривлення носової перетин- | ки з порушенням носового | дихання | | 47 Хвороби та пошкодження гор- | тані, шийного відділу тра- | хеї: | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової служби у мирний час, Непридатні | функцій; обмежено здатні у воєнний час | | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | | 48 Хронічні неспецифічні зах- | ворювання легень і плеври, | дисиміновані хвороби легень | нетуберкульозної етіології: | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій зовнішнього дихання; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій зовнішнього дихання; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) з незначним порушенням Придатні Придатні Придатні Непридатні | функцій зовнішнього дихання | | 49 Бронхіальна астма: | а) тяжкі форми з частими Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | загостреннями; військового обліку | | б) форми середнього сту- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | пеня тяжкості; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) легкі форми з рідкими Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | приступами, а також за від- служби у мирний час, вої служби або обмежена | сутності приступів протягом обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | трьох років і більше час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | | 50 Стани після перенесених Тимчасово Відпустка або звільнення | гострих захворювань органів непридатні | дихання або хірургічного | лікування | | Хвороби органів травлення | | 51 Порушення розвитку і прорі- | зування зубів: | а) відсутність 10-ти і Непридатні до військової Придатні. Придатність Непридатні | більше зубів на одній щеле- служби у мирний час, до служби в аеромобіль- | пі або заміна їх знімним обмежено здатні у воєнний них військах, спецспо- | протезом, відсутність 8-ми час рудах і служби за спе- | кутніх зубів на одній щеле- ціальністю визначається | пі, відсутність 4-х кутніх індивідуально | зубів на верхній щелепі з | одного боку та 4-х кутніх | зубів на нижній щелепі з | другого боку або заміна їх | знімними протезами; | б) відсутність 4-х і Придатні Придатні Придатні Непридатні | більше фронтальних зубів на | одній щелепі або відсут- | ність другого різця, ікла | та першого малого кутнього | зуба підряд, за неможливос- | ті заміни їх незнімними | протезами; | в) множинний ускладнений Придатні Придатні Придатні Непридатні | карієс зубів СО-2 | | 52 Хвороби твердих тканин зу- | ба, пульпи та періапікаль- | них тканин, ясен і пародон- | та, слинних залоз, м'яких | тканин порожнини рота, хво- | роби та інші стани язика: | а) пародонтит, пародонтоз Непридатні до військової Придатні. До служби в Непридатні | генералізований та захворю- служби у мирний час, аеромобільних військах, | вання слизової оболонки по- обмежено здатні у воєнний плавскладі, морській | рожнини рота, що не підда- час піхоті, спецспорудах - | ються лікуванню; непридатні | б) пародонтит, пародон- Придатні Придатні Придатні Непридатні | тоз, стоматити, гінгівіти, | хейліти та інші захворюван- | ня слизової оболонки порож- | нини рота, слинних залоз і | язика, що піддаються ліку- | ванню | | 53 Щелепо-лицьові аномалії | (крім вроджених вад розвит- | ку), інші хвороби та стани | зубів, хвороби щелеп: | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | дихальної, нюхової, жуваль- військового обліку | ної, ковтальної та мовної | функцій; | б) з помірним та незнач- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | ним порушенням дихальної, служби у мирний час, вої служби і служби за | нюхової, жувальної, ков- обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | тальної та мовної функцій; час тю визначається індиві- | дуально | в) за наявності об'єктив- Придатні Придатні Придатні Непридатні. | них даних без порушення Придатність | функцій офіцерів і | мічманів | визначається | індивідуально| | 54 Виразкова хвороба шлунка, | дванадцятипалої кишки: | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | | 55 Хвороби шлунка і дванадця- | типалої кишки (без виразки | шлунка і дванадцятипалої | кишки), інші хвороби орга- | нів травлення, хвороби | жовчного міхура і жовчови- | відних шляхів, хвороби | підшлункової залози, неін- | фекційний ентерит і коліт, | хвороба Крона, хронічні | хвороби печінки, цироз пе- | чінки: | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) з незначним порушенням Придатні Придатні Придатні. Придатність Непридатні | функцій та рідкими загост- до служби у плавскладі, | реннями морській піхоті, спец- | спорудах визначається | індивідуально. До служ- | би в аеромобільних | військах - непридатні | | 56 Хвороби стравоходу, інші | хвороби кишечника і очере- | вини (кардіоспазм, езофа- | гіт, виразка, звуження, | стеноз, перфорація, дивер- | тикули, спазм стравоходу, | стравохідні кровотечі, інші | хвороби стравоходу), непро- | хідність кишечника, тріщини | та свищі заднього проходу, | поліпи, випадіння прямої | кишки і заднього проходу, | ректальні й анальні крово- | течі, інші хвороби кишечни- | ка й очеревини: | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | г) за наявності об'єктив- Придатні Придатні Придатні Непридатні | них даних без порушення | функцій | | 57 Грижі (внутрішні та зовнішні): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій внутрішніх органів; служби зі зняттям з вої служби і служби за | військового обліку військовою спеціальніс- | тю визначається індиві- | дуально | б) за наявності об'єктив- Непридатні до військової Придатні. До служби в Непридатні | них даних з помірним, нез- служби у мирний час, аеромобільних військах, | начним та без порушення обмежено здатні у воєнний плавскладі, морській | функцій час піхоті, спецспорудах - | непридатні | | 58 Стани після перенесених Тимчасово Відпустка або звільнення | гострих захворювань, за- непридатні | гострення хронічних захво- | рювань органів травлення та | хірургічного лікування | | Хвороби сечостатевої системи | | 59 Хронічні захворювання нирок | (хронічний гломерулонефрит, | хронічний первинний пієло- | нефрит, нефросклероз, неф- | ротичний синдром, зморщена | нирка, первинний амілоїдоз | нирок, хронічний інтерсти- | ціальний нефрит та інші | нефропатії): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій служби зі зняттям з вої служби і служби за | військового обліку військовою спеціальніс- | тю визначається індиві- | дуально | | 60 Пієлонефрит (вторинний), | гідронефроз; каміння нирок, | сечоводів, сечового міхура, | уретри; інші хвороби нирок | та сечоводів, цистит, інші | хвороби уретри: | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально | | г) за наявності об'єктив- Придатні Придатні Придатні Непридатні | них даних без порушення | функцій | | 61 Хвороби чоловічих статевих | органів (гіперплазія, за- | пальні та інші хвороби | простати; водянка яєчка, | орхіт та епідидиміт, над- | мірна крайня плоть, фімоз і | парафімоз; хвороби статево- | го члена, інші хвороби чо- | ловічих статевих органів): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатні. До служби в Непридатні | функцій; служби у мирний час, аеромобільних військах, | обмежено здатні у воєнний плавскладі, морській | час піхоті, спецспорудах - | непридатні | г) за наявності об'єктив- Придатні Придатні Придатні Непридатні. | них даних без порушення Придатність | функцій офіцерів і | мічманів | визначається | індивідуально| | 62 Хронічні запальні хвороби | жіночих статевих органів, | тазової клітковини, очере- | вини: | а) зі значним порушенням Непридатні до Непридатні до військо- Непридатні | функцій; військової вої служби зі зняттям з | служби зі військового обліку | зняттям з | військового | обліку | | | б) з помірним порушенням Непридатні до Придатність до військо- Непридатні | функцій; військової вої служби і служби за | служби у мир- військовою спеціальніс- | ний час, об- тю визначається індиві- | межено здатні дуально | у воєнний час | | в) за наявності об'єктив- Непридатні до Придатні Непридатні | них даних з незначним пору- військової | шенням функцій служби у мир- | ний час, об- | межено здатні | у воєнний час | | | 63 Генітальний та екстрагені- | тальний ендометріоз: | а) зі значним порушенням Непридатні до Непридатні до військо- Непридатні | функцій; військової вої служби зі зняттям з | служби зі військового обліку | зняттям з | військового | обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до Придатність до військо- Непридатні | функцій; військової вої служби і служби за | служби у мир- військовою спеціальніс- | ний час, об- тю визначається індиві- | межено здатні дуально | у воєнний час | | в) за наявності об'єктив- Непридатні до Придатність до військо- Непридатні | них даних з незначним пору- військової вої служби або обмежена | шенням функцій служби у мир- придатність визначаєть- | ний час, об- ся індивідуально | межено здатні | у воєнний час | | | 64 Випадіння та інші непра- | вильні положення жіночих | статевих органів, геніталь- | ні свищі: | а) зі значним порушенням Непридатні до Непридатні до військо- Непридатні | функцій; військової вої служби зі зняттям з | служби зі військового обліку | зняттям з | військового | обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до Придатність до військо- Непридатні | функцій; військової вої служби і служби за | служби у мир- військовою спеціальніс- | ний час, об- тю визначається індиві- | межено здатні дуально | у воєнний час | | в) за наявності об'єктив- Непридатні до Придатність до військо- Непридатні | них даних без порушення військової вої служби або обмежена | функцій служби у мир- придатність визначаєть- | ний час, об- ся індивідуально | межено здатні | у воєнний час | | | 65 Розлад оваріально-менстру- | альної функції: | а) зі значним порушенням; Непридатні до Непридатні до військо- Непридатні | військової вої служби у мирний | служби зі час, обмежено здатні у | зняттям з воєнний час | військового | обліку | | б) з помірним порушенням; Непридатні до Придатність до військо- Непридатні | військової вої служби і служби за | служби у мир- військовою спеціальніс- | ний час, об- тю визначається індиві- | межено здатні дуально | у воєнний час | | в) з незначним порушенням Придатні Придатні Непридатні | | | 66 Стани після перенесених Тимчасово Відпустка або звільнення | гострих хвороб сечостатевої непридатні | системи та хірургічного лі- | кування | | Хвороби шкіри та підшкірної | клітковини | | 67 Інфекційні та інші запален- | ня шкіри та підшкірної | клітковини: | а) поширені форми хроніч- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | ної екземи, які важко під- військового обліку | даються лікуванню, дифузний | нейродерміт і атопічний | дерматит з поширеною ліхе- | ніфікацією шкірного покри- | ву, пухирчатка звичайна, | герпетиформний дерматит; | б) поширений псоріаз, по- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | ширена абсцедивна і хроніч- служби у мирний час, вої служби і служби за | на виразкова піодермія, об- обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | межені та часто рецидивні час тю визначається індиві- | форми екземи, дифузний ней- дуально | родерміт та атопічний дер- | матит з обмеженою ліхініфі- | кацією шкіряного покрову, | дискоїдний червоний вовчак, | фотодерматити, вульгарний | іхтіоз; | в) обмежені, рідкореци- Непридатні до військової Придатні. До служби в Непридатні | дивні форми екземи, обмеже- служби у мирний час, аеромобільних військах, | ні форми псоріазу, обмежені обмежено здатні у воєнний плавскладі, морській | форми нейродерміту; час піхоті, спецспорудах - | непридатні | г) гострі захворювання Тимчасово Лікування | шкіри (фурункули, фурун- непридатні | кульоз, карбункул, флегмо- | на, абсцес, імпетиго, екти- | ма, гостра екзема, дермати- | ти, псоріаз рожевий, бага- | тоформна еритема, парапсо- | ріаз) | | 68 Інші хвороби шкіри та підш- | кірної клітковини: | а) поширені форми гніздо- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | вого облисіння та вітіліго; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається інди- | відуально | б) себорея, ускладнена Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | абсцедувальними вуграми, служби у мирний час, вої служби або обмежена | хронічна кропивниця; обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально | | в) обмежена склеродермія Непридатні до військової Придатні. До служби в Непридатні | служби у мирний час, аеромобільних військах, | обмежено здатні у воєнний плавскладі, морській | час піхоті, спецспорудах - | непридатні | | Хвороби кістково-м'язової | системи та сполучної тканини | | 69 Системні хвороби сполучної | тканини (ревматоїдний арт- | рит, у тому числі ювеніль- | ний, хвороба Бехтерева, | хвороба Рейтера, вузликовий | періартериїт, гранульоматоз | Вегенера), інші системні | захворювання сполучної тка- | нини, псоріатична артропа- | тія, системні васкуліти: | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій, стійкими і вираже- військового обліку | ними змінами; | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій та частими загост- служби зі зняттям з вої служби і служби за | реннями; військового обліку військовою спеціальніс- | тю визначається інди- | відуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій та рідкими загост- служби у мирний час, вої служби або обмежена | реннями обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | | 70 Хірургічні хвороби великих | суглобів, остеопатії та на- | буті кістково-м'язові де- | формації (внутрішньо-суг- | лобні ураження колінного | суглоба, інші ураження і | хвороби суглобів, остеоміє- | літ, периостит, інші інфек- | ційні ураження кісток, де- | формуючий остеїт, остео- | хондропатії, інші хвороби | кісток і хрящів): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається інди- | відуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | г) за наявності об'єктив- Придатні Придатні Придатні Непридатні | них даних без порушення | функцій | | 71 Хвороби хребта та їх нас- | лідки (спондильоз і пов'- | язані з ним стани, хвороби | міжхребцевих дисків, інші | захворювання хребта - вик- | ривлення та інші набуті де- | формації хребта): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається інди- | відуально | | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спец- | спорудах - непридатні | г) за наявності об'єктив- Придатні Придатні Придатні Непридатні. | них даних без порушення Придатність | функцій офіцерів і | мічманів | визначається | індивідуально| | 72 Відсутність, деформації та | дефекти кисті або пальців | рук: | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається інди- | відуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | г) за наявності об'єктив- Придатні Придатні Придатні Непридатні | них даних без порушення | функцій | | 73 Плоскостопість та інші де- | формації стопи та пальців: | а) зі значним порушенням Непридатні до військової Непридатні до військо- Непридатні | функцій; служби зі зняттям з вої служби у мирний | військового обліку час, обмежено здатні у | воєнний час | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається інди- | відуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спец- | спорудах - непридатні | г) за наявності об'єктив- Придатні Придатні Придатні Непридатні | них даних без порушення | функцій | | 74 Деформації кінцівки, що | викликають порушення функ- | цій або утруднюють носіння | стандартного військового | одягу та взуття: | а) зі значним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби зі зняттям з вої служби і служби за | військового обліку військовою спеціальніс- | тю визначається індиві- | дуально | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально | | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатні. До служби в Непридатні | функцій; служби у мирний час, аеромобільних військах, | обмежено здатні у воєнний плавскладі, морській | час піхоті, спецспорудах - | непридатні | г) за наявності об'єктив- Придатні Придатні Придатні Непридатні. | них даних без порушення Придатність | функцій офіцерів і | мічманів | визначається | індивідуально| | 75 Відсутність кінцівки: | а) двосторонні ампутацій- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | ні кукси верхніх або нижніх військового обліку | кінцівок на будь-якому рів- | ні; відсутність усієї | нижньої кінцівки; | б) відсутність кінцівки Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | (верхньої або нижньої) на служби зі зняттям з вої служби і служби за | будь-якому рівні військового обліку військовою спеціальніс- | тю визначається інди- | відуально | | Травми, отруєння та деякі інші | наслідки дії зовнішніх чинників | | 76 Переломи кісток черепа без | ознак органічного ураження | центральної нервової систе- | ми (перелом склепіння чере- | па, лицьових кісток, у тому | числі нижньої та верхньої | щелепи, інші та неуточнені | переломи кісток черепа або | обличчя з переломами інших | кісток): | а) за наявності чужорід- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | ного тіла в його порожнині, військового обліку | значного дефекту кісток | склепіння черепа (більше 20 | см2), заміщеного пластичним | матеріалом або (більше 8 | см2) не заміщеного пластич- | ним матеріалом, дефекти та | деформації щелепно-лицьової | ділянки зі значним порушен- | ням функцій; | б) з дефектом кісток че- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | репа до 8 см2, незаміщеного служби у мирний час, вої служби і служби за | пластичним матеріалом, з обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | дефектом до 20 см2, заміще- час тю визначається інди- | ного пластичним матеріалом відуально | | 77 Переломи хребта, кісток ту- | луба, верхніх та нижніх | кінцівок (перелом таза, ло- | патки, плечової, променевої | та ліктьової кісток, шийки | стегна та стегнової кістки, | великогомілкової та малого- | мілкової кісток, щиколотки, | численні переломи трубчас- | тих кісток): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається інди- | відуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спец- | спорудах - непридатні | | 78 Внутрішньочерепна травма та | її наслідки (струс, удар, | здавлення головного мозку, | субарахноїдальний та внут- | рішньочерепний крововиливи | внаслідок травми): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спец- | спорудах - непридатні | г) при одужанні після Придатні Придатні Придатні Непридатні | внутрішньочерепної травми | без порушення функцій | | 79 Травми внутрішніх органів | грудної, черевної порож- | нин, органів, розташованих | позачеревно, органів таза, | політравма: | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | г) за наявності об'єктив- Придатні Придатні Придатні Непридатні | них даних без порушення | функцій | | 80 Наслідки травм шкіри, підш- | кірної клітковини, м'язів | та сухожилок: | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спец- | спорудах - непридатні | г) за наявності об'єктив- Придатні Придатні Придатні Непридатні. | них даних без порушення Придатність | функцій офіцерів і | мічманів | визначається | індивідуально| | 81 Травми нервів та спинного | мозку (травми зорового нер- | ва та його провідних шля- | хів, інших черепних нервів, | спинного мозку, нервових | корінців та сплетінь, пери- | феричних нервів нижніх та | верхніх кінцівок): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спец- | спорудах - непридатні | г) за наявності об'єктив- Придатні Придатні Придатні Непридатні. | них даних без порушення Придатність | функцій офіцерів і | мічманів | визначається | індивідуально| | 82 Наслідки отруєнь та їх ток- | сичної дії, впливи зовніш- | ніх чинників: | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) з незначним порушенням Придатні Придатні Придатні Непридатні. | функцій Придатність | офіцерів і | мічманів | визначається | індивідуально| | 83 Стани після перенесених Тимчасово Відпустка або звільнення | гострих захворювань кістко- непридатні | во-м'язової системи, спо- | лучної тканини та хірургіч- | ного лікування; стани після | перенесеної гострої форми | геморагічних васкулитів; | стани після перенесених по- | ранень, травм, отруєнь, дії | зовнішніх чинників, проник- | нення сторонніх предметів | через природні отвори | | Вагітність, пологи та | післяпологовий період | | 84 Вагітність: | а) з ускладненим перебі- Тимчасово Лікування Непридатні | гом; непридатні | | б) без ускладнень Тимчасово Відпустка | непридатні | | | 85 Післяпологовий період: | а) з ускладненим перебі- Тимчасово Лікування Непридатні | гом; непридатні | | б) без ускладнень Тимчасово Відпустка | непридатні | | | Природжені вади розвитку, | деформації та хромосомні | аномалії | | 86 Природжені вади розвитку | органів та систем: | а) зі значним порушенням Непридатні до військової Непридатні | функцій; служби зі зняттям з | військового обліку | | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Непридатні | функцій; служби у мирний час, | обмежено здатні у воєнний | час | | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Непридатні | функцій; служби у мирний час, | обмежено здатні у воєнний | час | | г) за наявності об'єктив- Придатні Придатні Непридатні | них даних без порушення | функцій | | Крім того | | 87 Недостатній фізичний розви- | ток (слабий розвиток м'язо- | вої системи та підшкір- | но-жирової клітковини, вага | тіла менше 45 кг або зріст | нижче 150 см): | а) виявлений під час при- Непридатні до Непридатні | зову на строкову військову військової | службу після надання відс- служби у мир- | трочки протягом 3-х років; ний час, об- | межено здатні | у воєнний час | | б) виявлений під час Тимчасово Непридатні | прийняття на військовий об- непридатні | лік або під час призову на | строкову військову службу | | 88 Нічне нетримання сечі Непридатні до військової Непридатні | служби у мирний час, | обмежено здатні у воєнний | час | | 89 Заїкання та запинання: | а) високий ступінь заї- Непридатні до військової Непридатні | кання, який захоплює весь служби у мирний час, | мовний апарат, з порушенням обмежено здатні у воєнний | дихання та невротичними час | проявами. Недомовлення, яке | робить мову малозрозумілою; | б) помірне заїкання або Придатні Придатні Придатні. Придатність Непридатні | недомовлення, що є причиною до служби в аеромобіль- | недостатньо виразної мови них військах, спецспо- | рудах і служби за спе- | ціальністю визначається | індивідуально | | 90 Алергічні захворювання | (крім бронхіальної астми): | а) зі стійкими вираженими Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | змінами, значним порушенням військового обліку | функцій, важкопіддатні лі- | куванню; | б) з частими загострення- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | ми, помірними змінами та служби у мирний час, вої служби і служби за | порушенням функцій; обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | дуально | в) з рідкими загострення- Придатні Придатні Придатні Непридатні | ми, незначними змінами та | порушенням функцій; | г) стани після перенесе- Тимчасово Відпустка або звільнення | них гострих алергічних ре- непридатні | акцій та захворювань | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 383 ( z0501-97 ) від 20.10.97; в редакції Наказу Міноборони
N 207 ( z0501-99 ) від 12.07.99, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства оборони N 684 ( z1302-06 ) від 29.11.2006 }

Додаток 2
до пунктів 75, 77, 79, 284, 326
Положення про військово-лікарську
експертизу та медичний огляд у Збройних
Силах України, затвердженого наказом
Міністра оборони України від 04.01.94
N 2 (в редакції наказу Міністра оборони
України від 12.07.99 N 207 ( z0501-99 )
Пояснення щодо застосування статей Розкладу хвороб і фізичних
вад, що визначають ступінь придатності до військової служби у
Збройних Силах України
Інфекційні та паразитарні хвороби
Стаття 1. Пункт "а" передбачає стани після перенесених тяжких
гострих форм інфекційних захворювань, їх ускладнень, а також
хронічні рецидивні форми цих захворювань, які важко піддаються
лікуванню. До цього пункту належать: стани після тяжких форм
вірусного гепатиту "A", "B", "C", черевного тифу, паратифу,
лептоспірозу, дифтерії, малярії, гнійного менінгіту, інших
інфекційних та паразитарних захворювань; їх ускладнення, незалежно
від вираженості гострого періоду (кишкова перфорація, кровотеча,
міокардит, поліневропатія, парапневмонічний плеврит та інші).
Наслідки цих захворювань слід розглядати за відповідними статтями
Розкладу хвороб і фізичних вад, що визначають ступінь придатності
до військової служби в Збройних Силах України (далі - Розклад
хвороб). При важкій формі вірусного гепатиту в розпалі хвороби
спостерігаються різко виражені симптоми інтоксикації, можуть бути
ознаки геморагічного і набряково-асцитного синдромів,
білірубінемія 170 і більше ммоль/л, протромбіновий індекс менше
60%, холестерину в крові 2,6 ммоль/л та менше, тривалість
жовтяничного періоду більше 4-х тижнів. Призовникам, які перенесли гостру форму бруцельозу менше 12
місяців тому, за пунктом "в" надається відстрочка від призову на
рік для оцінки стійкості ремісії. При рецидиві бруцельозу призовники, військовослужбовці
строкової служби оглядаються за пунктом "а". При наявності
ускладнень з боку органів та систем (артрити, неврити з порушенням
функцій, що не піддаються лікуванню) огляд проводиться за
відповідними статтями Розкладу хвороб. Наявність позитивних
серологічних або алергологічних реакцій (Райта-Хеддельсона, Бюрне)
без клінічних проявів бруцельозу не може бути підставою для
надання відстрочки від призову або прийняття постанови про
непридатність до військової служби. Призовники, військовослужбовці з хронічною дизентерією
підлягають стаціонарному лікуванню. Призовники, військовослужбовці строкової служби, курсанти і
слухачі перших курсів військових навчальних закладів (далі - ВНЗ),
ліцеїсти, які перенесли тяжкі гострі форми інфекційних захворювань
та їх ускладнень, визнаються непридатними до військової служби у
мирний час, обмежено здатними у воєнний час, а також непридатними
до навчання у ВНЗ, військових ліцеях. Після легких та середніх форм гострих інфекційних
захворювань, вказаних вище, а також після перенесеного серозного
менінгіту призовникам надається відстрочка від призову до 12
місяців, військовослужбовцям строкової служби - відпустка за
станом здоров'я. Курсанти і слухачі ВНЗ, ліцеїсти після
госпітального лікування виписуються для реабілітації за місцем
навчання на термін до 3-х місяців з відвідуванням класних занять
та звільненням від нарядів, господарчих робіт і фізичної
підготовки. Офіцери, прапорщики, мічмани, військовослужбовці-жінки, які
перенесли тяжкі та середні форми вказаних інфекційних захворювань,
можуть бути переведені для реабілітації у військові санаторії
Міністерства оборони України за безкоштовною путівкою на 21 день.
Якщо це неможливо, то приймається постанова про потребу у
відпустці за станом здоров'я або звільнення від службових
обов'язків. Військовослужбовці строкової служби, які перехворіли
вірусним гепатитом легкої та середньої форм, визнаються
непридатними до роботи з компонентами ракетного палива (далі -
КРП) та служби у спецспорудах, а офіцери, прапорщики, мічмани,
військовослужбовці-жінки, робітники та службовці - тимчасово
непридатними до роботи з КРП, служби у спецспорудах з переоглядом
через 6 місяців. Військовослужбовці, оглянуті за графою III, робітники та
службовці, які перенесли тяжкі форми гострих інфекційних
захворювань, визнаються непридатними до служби у спецспорудах, в
аеромобільних військах і до роботи з КРП, радіоактивними
речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання, джерелами
електромагнітних полів (далі - РР, ДІВ, джерелами ЕМП). Носіння антигенів вірусного гепатиту "B" або "C" є основою
для ретельного обстеження з метою констатації виключення
хронічного захворювання печінки. Призовникам, у яких три рази
підтверджено носіння антигенів, надається відстрочка від призову
на 12 місяців. Після закінчення відстрочки експертне рішення
приймається після обстеження у стаціонарі. За наслідками
інфекційно-вірусних та паразитарних захворювань, в разі
відсутності уражень органів та систем після стаціонарного
обстеження призовники та військовослужбовці оглядаються на
підставі статті 1 "б". Кандидати у ВНЗ з осіб військовослужбовців, вихованців
військових ліцеїв та цивільної молоді, які перенесли гострі
інфекційні захворювання середньої та легкої форм, при відсутності
порушень функцій органів та систем визнаються придатними до
вступу, але не раніше як через 12 місяців після закінчення
стаціонарного лікування. Призовники та військовослужбовці із клінічними ознаками
хронічного токсоплазмозу (субфебрилітет, лімфаденопатія,
збільшення печінки, увеїти та хоріоретиніти, кальцифікати у мозку
та м'язах), підтвердженого реакцією зв'язування комплементу з
токсоплазмовим антигеном та внутрішньошкірною алергічною пробою з
токсоплазміном, підлягають огляду за пунктом "а". До пункту "в" належать стани після перенесених гострих
інфекційних, паразитарних захворювань при наявності тимчасових
функціональних розладів, коли після завершення стаціонарного
лікування у хворих є прояви загальної астенізації, занепад сил,
розлади харчування. Критерієм санації ліквору при менінгококовому менінгіті є
зменшення цитозу нижче 100 клітин при кількості лімфоцитів 75 % і
більше. Призовникам, які перенесли менінгококову інфекцію, надається
відстрочка від призову, якщо після закінчення лікування пройшло
менше 12 місяців. Після закінчення відстрочки питання про
придатність до військової служби вирішується залежно від вираження
та стійкості порушення функцій нервової системи відповідно до
статті 21 Розкладу хвороб. Військовослужбовці, які перенесли вірусний гепатит "A", "B",
"C" середньої тяжкості, черевний тиф, паратифи, визнаються
непридатними до служби на підводних човнах, а ті, котрі перенесли
легкі форми гепатиту, - звільняються від походів на 6 місяців,
після чого придатність їх до служби на підводних човнах
визначається індивідуально, залежно від стану функцій печінки та
шлунково-кишкового тракту. Водолази, які перенесли вірусний гепатит, черевний тиф та
паратифи середнього ступеня тяжкості, визнаються непридатними до
водолазних робіт, а легкого ступеня тяжкості - переоглядаються
через 3-6 місяців. У випадку відсутності при переогляді
функціональних порушень печінки та шлунково-кишкового тракту вони
визнаються придатними до водолазних робіт на глибині до 60 метрів.
При цьому водолази-глибоководники можуть бути придатними до
водолазних робіт із зануренням на глибину понад 60 метрів не
раніше ніж через рік після закінчення лікування. Водолази з числа офіцерів та мічманів, які перенесли вірусний
гепатит "A", "B", "C" тяжкої форми, визнаються непридатними до
водолазних робіт із переоглядом через 12 місяців. Після повторного
огляду при нормальній функції печінки та шлунково-кишкового тракту
вони можуть бути визнані придатними до водолазних робіт на глибині
до 60 метрів. Призовники, які перенесли вірусний гепатит "A", "B", "C",
черевний тиф та паратифи середньої та легкої форм тяжкості,
визнаються непридатними до навчання за водолазною спеціальністю.
Стаття 2. До пункту "а" належать: усі форми туберкульозу
легень та плеври із прогресуючим перебігом, наявністю розпаду
(каверни) та стійким виділенням мікобактерій або без нього;
рубцеві зміни легень та плеври із зміщенням легень та межистіння,
розладом їх функцій та з вираженим порушенням функції зовнішнього
дихання; фістульозна форма туберкульозного бронхоаденіту та
туберкульозне ураження бронхів із виділенням мікобактерій;
бронхіальні, бронхоплевральні свищі після хірургічного лікування,
встановлені при бронхологічному або рентгенологічному дослідженні. Особи, у яких діагностовано генералізований туберкульоз із
багатоваріантним перебігом, поєднаним із ураженням різних органів
та систем, незалежно від остаточного результату, оглядаються за
пунктом "а" статей 2 або 3 Розкладу хвороб. До пункту "б" належать усі встановлені в результаті
стаціонарного обстеження форми активного туберкульозу легень,
плеври та внутрішньогрудних лімфатичних вузлів без виділення
мікобактерій та без розпаду, з помірно вираженими клінічними
симптомами чи без них, у випадку неефективного лікування або
відмови від його продовження, при трансформації каверн у
тонкостінні кістоподібні дреновані порожнини (загоєння каверн за
відкритим типом), а також наслідки радикального лікування з
помірним порушенням функції зовнішнього дихання. До пункту "в" належать усі форми туберкульозу легень,
внутрішньогрудних лімфовузлів та плеври, коли у результаті
тривалого, не менше 3-х місяців, госпітального та санаторного
лікування інфільтративні зміни переважно зникли, порожнини розпаду
зарубцювалися і виділення мікобактерій закінчилося. За цим же
пунктом оглядаються особи із залишковими змінами у найближчі 3
роки після клінічного вилікування туберкульозу, з неактивними
комбінованими змінами у межах 3-х і більше сегментів; з наслідками
хірургічного лікування за незначного порушення або без порушення
функції зовнішнього дихання, а також особи із залишковими змінами
після перенесеного ексудативного плевриту. Діагноз ексудативного
плевриту та інших серозитів туберкульозної етіології повинен бути
підтверджений методами бронхологічного, цитологічного,
імунологічного, мікробіологічного досліджень, а за відповідних
показань і пункційною біопсією. Туберкульозна етіологія сухих
плевритів повинна бути доведена методами туберкуліно- та
імунодіагностики, пробним лікуванням та динамікою лабораторних
досліджень. Військовослужбовці строкової служби, які перенесли
ексудативний або сухий плеврит туберкульозної етіології,
оглядаються після закінчення стаціонарного лікування. Перед направленням у туберкульозний санаторій
військовослужбовці строкової служби оглядаються госпітальною
військово-лікарською комісією (ВЛК) для визначення придатності до
військової служби. Огляд військовослужбовців за графою III
Розкладу хвороб проводиться ВЛК санаторію залежно від результатів
лікування, за направленням командира частини із службовою та
медичною характеристиками. Тривалість лікування, включаючи
госпітальний та санаторний періоди, повинна бути не менше 3-х
місяців, а при малих формах туберкульозу легень - не менше 2-х
місяців. У випадках відмов від санаторного лікування придатність
до військової служби офіцерів, прапорщиків, мічманів,
військовослужбовців-жінок визначається госпітальною ВЛК. До пункту "г" належать: неактивний туберкульоз зі стійкими
рентгенологічними або бронхоскопічними змінами в легенях, плеврі,
бронхах, внутрішньогрудних лімфатичних вузлах (численні кальцинати
- три і більше, тяжі, міждольові шварти, плевральні нашарування,
деформація та пігментація бронхів), а також стани після
сегментарних резекцій та діатермокоагуляцій каверн. Призовники, які належать до групи "ризику за туберкульозом"
("гіперреактори", "віражні", "контактні по туберкульозу"),
підлягають обстеженню і лікуванню у спеціалізованому лікувальному
закладі з подальшим наданням відстрочки від призову до 12 місяців
на підставі статті 1-в Розкладу хвороб. Після стаціонарного
обстеження, у разі відсутності даних про туберкульоз відстрочка
від призову не надається; вони придатні до військової служби. Наявність поодиноких петрифікатів у легенях або
внутрішньогрудних лімфатичних вузлах не є перешкодою до військової
служби. Призовникам установлюється СО-4. Направлення у нетуберкульозні санаторії офіцерів,
прапорщиків, мічманів та військовослужбовців-жінок, які мають
зміни, передбачені пунктом "г" цієї статті, проводиться на
загальних підставах за медичними показаннями. Переогляд з метою медичної та професійної реабілітації
офіцерів, вилікуваних від туберкульозу легень, проводиться після
обстеження у туберкульозних стаціонарах військових госпіталів, але
не раніше 3-х років після клінічного вилікування.
Стаття 3. До пункту "а" належать: туберкульозний менінгіт;
активний прогресуючий туберкульоз хребта, трубчастих кісток та
суглобів, що супроводжується розладом функцій нервової системи з
глибокими паралічами та парезами, напливними абсцесами або
свищами; інших позагрудних локалізацій із розпадом або виділенням
мікобактерій, множинною локалізацією; туберкульоз очей із
прогресуючим зниженням зорових функцій; поширені та спотворюючі
форми туберкульозу шкіри; прогресуючий туберкульоз очеревини та
внутрішньочеревних лімфовузлів шлунка, кишечника, печінки,
селезінки; ЛОР-органів; метатуберкульозний нефросклероз; залишкові
прояви та наслідки перенесеного туберкульозу органів сечостатевої
системи, стани після видалення нирки та іншого хірургічного
лікування нирок та сечовивідних шляхів зі значним порушенням
функцій, рубцеві зміни сечового міхура з різким порушенням
сечовипускання, стан після двобічної кастрації з приводу
туберкульозу. До пункту "б" належать: активний обмежений туберкульоз
хребта, кісток та суглобів, сечостатевих органів, іншої
позагрудної локалізації в стадії згасання без напливників та
свищів; залишкові зміни або наслідки перенесеного туберкульозу
органів сечової системи; стан після хірургічного лікування
туберкульозу нирок та сечовивідних шляхів з помірним порушенням
функції нирок та сечовипускання; стани після хірургічного
лікування туберкульозу інших органів з помірним порушенням
функцій. До пункту "в" належить активний затихаючий туберкульоз
позагрудної локалізації після завершення основного курсу
специфічної терапії протягом 3 - 5 років. До пункту "г" належить туберкульоз позагрудних локалізацій
після клінічного вилікування (через 3 роки, а туберкульоз хребта,
трубчастих кісток та суглобів - через 5 років). Діагноз туберкульозу позагрудної локалізації повинен бути
підтверджений цитологічними, гістологічними, імунологічними,
мікробіологічними та іншими методами. Лікування хворих на
кістково-суглобовий туберкульоз проводиться тривало, не менше 9 -
12 місяців (сечостатевої системи не менше 4 - 6 місяців). Направлення у туберкульозний санаторій та огляд ВЛК
проводиться за тими самими показаннями, що і хворим на легеневий
туберкульоз. Переогляд з метою медичної та професійної реабілітації
офіцерів, вилікуваних від туберкульозу позагрудних локалізацій,
проводиться після стаціонарного обстеження у фтизіатричних
відділеннях військових госпіталів (вилікуваних від туберкульозу
сечостатевої системи в Алупкинському військовому клінічному
санаторії), але не раніше як через три роки (для туберкульозу
хребта, великих кісток та суглобів - 5-ти років) після завершення
основного курсу лікування.
Стаття 4. У випадках установлення діагнозу лепри
військовослужбовці визнаються непридатними до військової служби зі
зняттям з військового обліку. Призовники та військовослужбовці з
сім'ї, у якій відповідним органом охорони здоров'я зареєстрований
хворий на лепру, визнаються непридатними до військової служби зі
зняттям з військового обліку.
Стаття 5. Передбачає хворобу, зумовлену вірусом імунодефіциту
людини (ВІЛ). Імунодефіцитні стани повинні підтверджуватись
результатами лабораторних досліджень глобулінів сироватки крові.
ВІЛ-інфіковані військовослужбовці строкової служби у випадку
одержання двох позитивних результатів наявності антитіл до ВІЛ
методом імуноферментного аналізу з Національної або регіональної
референс-лабораторії, регламентованим ВООЗ, після огляду
інфекціоніста, якщо відсутні клінічні показання для стаціонарного
лікування, амбулаторно проходять ВЛК для визначення ступеня
придатності до військової служби. Оглянуті за графою III направляються до регіональних центрів
СНІДУ для поглибленого обстеження з подальшим прийняттям рішення
ВЛК про ступінь придатності до військової служби.
Стаття 6. Призовники у випадках виявлення венеричних
захворювань направляються на стаціонарне лікування з обов'язковим
повідомленням органів охорони здоров'я. Військовослужбовці
підлягають лікуванню. Після успішного лікування призовники,
військовослужбовці є придатними до військової служби і вступу до
ВНЗ. Критерієм вилікування гонореї та сифілісу вважається
зникнення клінічних ознак венеричного захворювання та наявність
трикратного від'ємного результату при лабораторному контролі. Якщо
через 12 місяців після повноцінного лікування сифілісу негативація
класичних серологічних реакцій не настала, то огляд проводиться за
пунктом "б". У разі враження сифілісом внутрішніх органів, кісток,
нервової системи, залежно від ступеня порушення їх функцій огляд
проводиться також за відповідними статтями Розкладу хвороб.
Стаття 7. Призовникам, які мають захворювання, вказані в
пункті "б" цієї статті, надається відстрочка від призову на термін
до 3 місяців. У разі потреби відстрочка може бути надана повторно
на такий самий термін. У разі незадовільного повторного стаціонарного лікування
призовники та військовослужбовці оглядаються за пунктом "а".

Новоутворення
Стаття 8. До пункту "а" належать: пухлини головного мозку;
злоякісні новоутворення кісток та суглобів незалежно від
поширеності та стадії; злоякісні новоутворення органів та систем з
віддаленими та регіонарними метастазами, рецидивами пухлин; стани
після хірургічного лікування, цитостатичної або променевої терапії
злоякісних новоутворень або відмови хворого від лікування
незалежно від стадії пухлини, її локалізації та часу від початку
захворювання. До пункту "б" належать: стани після радикального лікування
злоякісних пухлин органів і систем при незначних функціональних
порушеннях, базиліома, рак нижньої губи, шкіри.
Стаття 9. До пункту "а" належать швидко прогресуючі злоякісні
захворювання крові та кровотворних органів, а також повільно
прогресуючі зі значними змінами у складі крові та періодичними
загостреннями, коли працездатність хворого стійко втрачена, а
ефект від проведеного лікування відсутній або має тимчасовий
характер. У разі захворювань з повільно прогресуючим перебігом,
тривалим позитивним ефектом від лікування, частотою загострень, що
не перевищують один раз на рік, та збереженою працездатністю огляд
проводиться за пунктом "б". До пункту "в" належать розлади стану здоров'я тимчасового
характеру, зумовлені проведеним променевим або цитостатичним
лікуванням.
Стаття 10. За наявності доброякісних новоутворень оглянутим
пропонується лікування. До пункту "а" належать новоутворення: шкіри, підлеглих
тканин, кровоносних або лімфатичних судин, що затруднюють носіння
військової форми одягу або спорядження; центральної чи
периферичної нервової системи, такі, що прогресують або призводять
до стійких паралічів чи до глибоких парезів кінцівок, зі стійкими
порушеннями чутливості або трофіки (різко виражені атрофії м'язів
при односторонньому процесі: плеча - більше ніж 4 см; передпліччя
- більше ніж 3 см; стегна - більше ніж 8 см; гомілки - більше ніж
6 см; контрактури, хронічні трофічні виразки), що супроводжуються
розладом функцій кори або підкоркових утворень, порушенням функцій
черепних нервів, ендокринними розладами, а також стійким больовим
синдромом (каузалгія, неврома, що викликає різкі болі, та інші);
фіброми носоглотки з перебігом, який прогресує, середостіння зі
значними клінічними проявами (зміщення, здавлення, руйнування
органів, які оточують, а також інших прилеглих до них органів
грудної порожнини); новоутворення бронхо-легеневого апарату, що
супроводжуються кровохарканням, бронхостенозом або ателектазом;
новоутворення органів травлення, що значно затруднюють акт
ковтання і проходження їжі, які супроводжуються занепадом
вгодованості; новоутворення залоз внутрішньої секреції без
ендокринних розладів, що викликають порушення функції прилеглих
органів (зміщення, здавлення); поширені або множинні папіломи
сечового міхура з вираженими дизуричними явищами або супровідною
кровотечею. До пункту "б" належать новоутворення: шкіри, підлеглих
тканин, кровоносних або лімфатичних судин, множинні невуси (два і
більше), що затруднюють носіння військової форми одягу або
спорядження; центральної або периферійної нервової системи, при
яких порушення функцій виражено помірно і перебіг яких
характеризується повільним, протягом тривалого часу (1-2 роки),
наростанням симптомів (незначна атрофія м'язів, легкі розлади
чутливості і т.п.); новоутворення середостіння з порушенням
функції органа; новоутворення бронхо-легеневого апарату з
помірними клінічними проявами; новоутворення органів травлення
без занепаду вгодованості; папіломи сечового міхура з помірними
дизуричними явищами. До цього самого пункту слід включати фонові
стани та передпухлинні захворювання молочної залози і жіночих
статевих органів: дисплазія, атипічна гіперплазія молочної
залози, міоми матки при розмірах, які відповідають 12-тижневій
вагітності й більше, що супроводжуються кровотечами і призводять
до анемії, а також за наявності субмукозних або субсерозних
вузлів з порушенням їх кровопостачання, швидким ростом
(збільшення пухлини до розмірів, відповідних більше як 5-тижневій
вагітності за рік); залозно-кістозна гіперплазія, поліпоз,
аденоматоз ендометрія; ерозії та дисплазії шийки матки; поліпи
цервікального каналу; кісти бартолінової залози, крауроз вульви,
кісти та фіброми піхви, що порушують функцію; рецидивні дермоїдні
куприкові кісти після радикального хірургічного лікування. До пункту "в" належать новоутворення: нервової системи, які
повільно прогресують, без атрофії м'язів та трофічних розладів,
коли симптоми захворювання довго лишаються в одному і тому самому
стані; органів травлення, що супроводжуються диспептичними
розладами; жіночих статевих органів, що не потребують хірургічного
лікування, - міоми матки, що мають розміри відповідно 11-тижневої
вагітності без клінічних проявів, кісти бартолінової залози, кісти
та фіброми піхви. Доброякісні новоутворення: ліпоматоз, гемангіоми, хондроми,
що не затруднюють носіння військової форми одягу, взуття або
спорядження, а також наслідки радикального хірургічного лікування
ерозій та дисплазій шийки матки, поліпів цервікального каналу,
кіст бартолінових залоз, кіст і фібром піхви, що не порушують
функцію,- не дають підстав для застосування цієї статті. Призовників та військовослужбовців строкової служби з кістами
внутрішніх органів оглядають залежно від ступеня порушення
функцій. Відпустка за станом здоров'я за пунктом "г" надається після
хірургічного лікування з приводу доброякісних новоутворень, коли
після завершення стаціонарного лікування придатність до військової
служби не обмежується і для повного відновлення функцій та
працездатності потрібен термін не менше 1 місяця.
Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин
Стаття 11. Якщо є підозра на наявність вузлів та іншої
патології щитовидної залози, то призовники та військовослужбовці
підлягають стаціонарному обстеженню. У разі виявлення вузлового
зобу пропонується пункційна біопсія щитовидної залози під
контролем ультразвукового дослідження з цитологією біоптату. Якщо
відсутні дані про наявність новоутворення, то експертне рішення
виноситься на підставі статті 11 "в". Призовникам і військовослужбовцям, у разі наявності зобу
значних розмірів, пропонується хірургічне лікування. Вирішення
питання про придатність до військової служби після хірургічного
лікування або відмови від нього проводиться на підставі статті 12
("а", "б", "в"). Якщо наявний зоб II ступеня без ендокринних розладів після
стаціонарного лікування, то призовники та військовослужбовці
оглядаються на підставі статті 11 "в" Розкладу хвороб.
Стаття 12. Огляд призовників та військовослужбовців
проводиться після стаціонарного обстеження та лікування. До пункту "а" належать: стійкі, значно виражені розлади,
зумовлені тяжкими формами цукрового діабету з високою
гіперглікемією, глюкозурією, ацетонурією, кетозом, універсальною
діабетичною ангіопатією. До цього пункту належать: цукровий діабет
з лабільним перебігом і наявністю в анамнезі діабетичної коми;
тяжкі форми вузлового і дифузно-токсичного зобу (різко виражене
схуднення, адинамія, екзофтальм, задишка у спокої, висока
тахікардія, порушення серцевого ритму, різноманітні вісцеральні
ускладнення). Сюди ж належать усі хвороби залоз внутрішньої
секреції (гіпофізу, наднирковиків, щитовидної, білящитовидних і
статевих залоз) із незворотними змінами органів і систем та
значним порушенням їх функцій. До пункту "б" належать стійкі, помірно виражені розлади,
зумовлені хворобами ендокринних залоз середньої тяжкості, коли при
відповідному лікуванні незначно знижується працездатність
оглянутого. Для цукрового діабету середньої тяжкості характерна
помірна гіперглікемія та глюкозурія, компенсація вуглеводного
обміну досягається пероральним вживанням цукровміснознижувальних
препаратів на фоні постійної дієтотерапії. Ацетонурія, кетоз,
діабетичні коми в анамнезі повинні бути відсутні. Для
дифузнотоксичного зобу середнього ступеня тяжкості характерні
зниження ваги тіла, помірна тахікардія, очні симптоми. До цього ж
пункту належать усі захворювання залоз внутрішньої секреції з
помірним порушенням функцій. До пункту "в" належать форми цукрового діабету з
гіперглікемією, яка легко нормалізується дієтою, працездатність
збережена, а також легкі зворотні форми дифузно-токсичного зобу
(легка неврозоподібна симптоматика, зниження толерантності до
фізичного навантаження, незначна тахікардія). До пункту "г" належать стани після гострих захворювань та
операційних втручань на щитовидній залозі, інших ендокринних
залозах при нормалізації їх функції після лікування. За цим самим
пунктом оглядаються призовники та військовослужбовці після
перенесених гострих тиреоїдитів. Призовники та кандидати у ВНЗ із
числа осіб - військовослужбовців та цивільної молоді, оперовані з
приводу вираженої гінекомастії зі сприятливим результатом,
визнаються придатними до військової служби та вступу до ВНЗ. Оглянуті за графою I Розкладу хвороб з наявністю
аліментарного ожиріння I-го ступеня (збиткова вага - 10-29%)
визнаються придатними до військової служби (в аеромобільні війська
вага тіла призовників повинна бути не більше 90 кг). При
аліментарному ожирінні II-го ступеня (збиткова вага - 30-49%),
III-го ступеня (збиткова вага - 50 % і більше) огляд проводиться
за пунктами "б" чи "в" цієї статті. Призовники з недостатньою вагою та фізичним розвитком
проходять огляд за статтею 87 Розкладу хвороб. При ожирінні іншого походження придатність до військової
служби та служби за військовою спеціальністю визначається залежно
від тяжкості перебігу основного захворювання за відповідними
статтями Розкладу хвороб. Середня величина та діапазон маси тіла у кілограмах залежно
від росту наведені в таблиці: ------------------------------------------------------------------ Зріст, см| Рекомендована вага| Зріст,см | Рекомендована вага | тіла, кг | | тіла, кг ------------------------------------------------------------------ 146 43-49 174 61-76 148 44-50 176 62-78 150 45-56 178 63-79 152 46-58 180 65-81 154 47-59 182 66-83 156 49-61 184 68-85 158 50-62 186 69-87 160 51-64 188 71-88 162 52-66 190 72-90 164 54-67 192 74-92 166 55-68 194 75-94 168 56-71 196 77-97 170 58-72 198 78-98 172 59-74 200 80-100
Хвороби крові і кровотворних органів
Стаття 13. За пунктом "а" оглядаються особи, які страждають
гіпо-, апластичними і гемолітичними анеміями, тромбоцитопеніями,
гемофіліями та іншими порушеннями згортання крові. Призовники, які перенесли один епізод аутоімунної
тромбоцитопенічної пурпури (хвороба Верльгофа) з добрим та стійким
ефектом від глюкокортикостероїдної терапії (більше 3-х років) та в
разі хронічного перебігу процесу, оглядаються за пунктом "б". Військовослужбовці строкової служби, які досягли ремісії
тільки глюкокортикостероїдною терапією, оглядаються за пунктом
"в", ті, які перенесли спленектомію з добрим ефектом, - за пунктом
"б", а при недостатній ефективності проведеної спленектомії - за
пунктом "а". Військовослужбовці, оглянуті за графою III, які перенесли
епізод аутоімунної тромбоцитопенічної пурпури з добрим ефектом від
глюкокортикостероїдної терапії або спленектомії, оглядаються за
пунктом "г". Якщо відсутній ефект від проведеного лікування або
має місце хронічний перебіг хвороби Верльгофа, то, залежно від
вираження проявів захворювання, огляд проводиться за пунктами "а",
"б" або "в" цієї статті. У разі наявності хвороби Віллебранда
огляд проводиться за пунктами "а", "б" або "в" залежно від ступеня
порушення функції та тяжкості перебігу захворювання. Постанова про потребу у відстрочці від призову та відпустці
за станом здоров'я приймається тільки у випадках, коли для повного
відновлення працездатності та нормалізації гематологічних
показників потрібен термін не менше 1 місяця.
Розлади психіки та поведінки
Стаття 14. Передбачає психози та інші психічні розлади, що
виникають внаслідок травм, пухлин головного мозку, епілепсії,
енцефаліту, менінгіту, сифілісу мозку, а також при сенільних та
пресенільних психозах, судинних, дегенеративних та інших
органічних захворюваннях чи ураженнях головного мозку. Огляд призовників та військовослужбовців проводиться після
стаціонарного обстеження. До пункту "а" належать різко виражені, затяжні психотичні
стани, а також психічні розлади, що проявляються вираженими
порушеннями або стійкими змінами особистості за психоорганічним
типом. До пункту "б" належать помірно виражені психотичні стани із
сприятливим перебігом, психічні розлади, що проявляються стійкими
емоційно-вольовими, ендокринними та вегетативними розладами, з
проявами органічного ураження нервової системи, а також стійким
астенічним станом (церебростенією), неврозоподібним або
психопатоподібним синдромом після органічного захворювання
(травми) або ураження головного мозку. До пункту "в" належать минущі, легкі та короткочасні
психотичні та непсихотичні розлади, що виникли внаслідок травм або
гострих органічних захворювань головного мозку, які закінчилися
видужанням або незначно вираженою астенією без ознак органічного
ураження центральної нервової системи. До пункту "г" належать стани стійкої (не менше 1 року)
компенсації хворобливих проявів після гострого захворювання та
травми головного мозку без психічних розладів та проявів
органічного ураження центральної нервової системи.
Стаття 15. Передбачає шизофренію, афективні психози, а також
параноїдні стани. Діагноз установлюється тільки після
стаціонарного обстеження. До пункту "а" належать усі форми шизофренії, різко виражені
або затяжні форми маніакально-депресивного психозу та циклотимії з
часто повторюваними фазами, параноїдні стани. До пункту "б" належать тільки легкі форми
маніакально-депресивного психозу та циклотимії з рідкими
приступами та довгими (декілька років) проміжками повного
психічного здоров'я.
Стаття 16. Передбачає психози та інші психічні розлади,
зумовлені наслідками загальних інфекцій, інтоксикацій, соматичних
захворювань різного генезу, пологів, клімаксу, порушенням обміну
речовин та іншими причинами. До них також належать психічні
розлади, зумовлені дією РР, ДІВ, КРП тощо. Наявність вищезазначених психічних розладів у анамнезі без
патології з боку внутрішніх органів та нервово-психічної сфери у
момент огляду не дає права визнавати оглянутих непридатними до
військової служби. Сприятливе закінчення цих психічних розладів
повинно бути підтвердженим у лікувальному закладі. У документах про результати обстеження та огляду вказується
основне захворювання, яке викликало розвиток психічного розладу. До пункту "а" належать психотичні стани із різко вираженими
клінічними проявами або тривалим перебігом, у тому числі ті, що
закінчуються вираженими змінами особистості. До пункту "б" належать помірно виражені або повторні
психотичні та непсихотичні стани, що призводять до патологічних
змін особистості за органічним типом або вираженим стійким (більше
трьох місяців) астенічним станом (церебрастенії), у тому числі з
проявами органічного ураження центральної нервової системи. У випадку сприятливого перебігу захворювання, коли настає
стійка компенсація хворобливих проявів, особи, оглянуті за графою
III Розкладу хвороб, можуть бути визнані обмежено придатними до
військової служби. До пункту "в" належать помірно виражені, короткотривалі
астенічні стани після перенесеної інфекції, інтоксикації без
проявів органічного ураження центральної нервової системи. Особам, які перенесли гостре отруєння алкоголем або
наркотичними (токсичними) речовинами, відпустка за станом здоров'я
не надається. До пункту "г" належать психічні розлади, що виникли у
результаті гострого захворювання і закінчилися одужанням.
Стаття 17. Передбачає гострі реакції на стрес та порушення
адаптації, які виникають внаслідок дії психотравмувальних
факторів. До пункту "а" належать реактивні психози із затяжним
перебігом (психогенний параноїдний психоз, істеричні психози зі
зміною свідомості, реактивна депресія та інші), а також різко
виражені невротичні розлади, які не піддаються лікуванню. До пункту "б" належать реактивні психози зі сприятливим
перебігом, а також помірно виражені, тривалі або повторні
невротичні розлади, коли хворобливі явища, незважаючи на
патогенетичне лікування, стійко утримуються і заважають оглянутим
виконувати обов'язки військової служби. Експертна постанова
приймається після безуспішного стаціонарного лікування хворого не
менше 1 місяця. До пункту "в" належать помірно виражені, короткочасні
невротичні розлади. За цим пунктом оглядаються також офіцери,
прапорщики, мічмани, військовослужбовці-жінки, які перенесли
реактивний психоз із короткочасним та сприятливим перебігом, що
закінчився легкою астенією. До пункту "г" належать гострі реакції на стрес, порушення
адаптації та незначно виражені невротичні розлади, які
характеризуються, в основному, емоційно-вольовими, вегетативними
порушеннями, добре піддаються лікуванню та закінчуються одужанням.
Стаття 18. Передбачає психопатії, патологічний розвиток
особистості, психічний інфантилізм. Для діагностики розладів
особистості необхідний старанно та об'єктивно зібраний анамнез, а
також ретельне обстеження в умовах психіатричного стаціонару.
Огляд призовників та військовослужбовців проводиться після
вивчення особової справи, службової та медичної характеристик. До пункту "а" належать різко виражені, що не піддаються
компенсації, так звані "ядерні" форми психопатії та випадки
патологічного розвитку особистості (паранояльні, обсесивнофобічні
та інші), які характеризуються найбільш глибокими та стійкими
хворобливими проявами, що на тривалий час позбавляють
працездатності та перешкоджають виконанню службових обов'язків. До пункту "б" належать помірно виражені форми розладів
особистості, психопатії та патологічного розвитку особистості, які
виявляються у стійких емоційно-вольових афективних зривах,
легкістю розвитку реактивних станів, виразною неврівноваженістю
вегетативної нервової системи, а також психічний інфантилізм із
нахилом до стійких та виражених патологічних реакцій. До пункту "в" належать психічний інфантилізм та інші розлади
особистості (транзиторні, парціальні), що повинні бути
підтверджені документами з лікувальних і навчальних закладів, із
місця роботи. Особи з психопатоподібними станами, причинно пов'язані із
конкретною зовнішньою шкідливістю (інфекціями, інтоксикаціями,
травмами та іншим), оглядаються за тими статтями Розкладу хвороб,
які передбачають відповідні нозологічні форми нервово-психічної
патології. Випадки установчої, навмисної поведінки, прояви
недисциплінованості, що не випливають з усієї патологічної
структури особистості, не можуть оцінюватися як ознаки
хворобливого розладу.
Стаття 19. Передбачає психічні розлади, у тому числі
алкогольні (метаалкогольні) та інтоксикаційні психози, що
виникають внаслідок хронічного зловживання алкоголем, наркотиками
та іншими речовинами. Огляд призовників та військовослужбовців проводиться після
стаціонарного обстеження. До пункту "а" належать хронічний алкоголізм, у тому числі із
затяжним або повторним алкогольним (метаалкогольним) психозом,
наркоманія та токсикоманія з різко вираженими змінами особистості,
інтелектуально-мнестичними порушеннями. До пункту "б" належать хронічний алкоголізм, наркоманія та
токсикоманія, що супроводжуються помірними змінами особистості,
відсутністю позитивного ставлення до лікування та критики до свого
стану, а також у разі безуспішності спеціального лікування у
стаціонарі. До пункту "в" належать початкова стадія хронічного
алкоголізму, наркоманії та токсикоманії без розладів особистості,
явищ зміненої реактивності та фізичної залежності. Офіцери в разі
наявності твердої установки на вилікування із урахуванням думки
командування можуть бути визнані придатними до військової служби. Поодиноке або епізодичне вживання алкоголю, наркотичних або
інших токсичних речовин без психічних розладів не може бути
підставою для застосування цієї статті. Призовникам установлюється
СО-4.
Стаття 20. До пункту "а" належать усі форми тяжкої або
помірної розумової відсталості, а також дебільність у різко
вираженому ступені. При значних та явних дефектах інтелекту
питання про непридатність до військової служби призовників може
бути вирішене і без направлення його у лікувальний заклад. До пункту "б" належать дебільність у помірно вираженому та
легкому ступенях. У разі встановлення цього діагнозу, особливо у
випадках, коли дані лікарського обстеження не відповідають іншим
даним, що характеризують поведінку оглянутого у побуті, на
виробництві, у підрозділі тощо, стаціонарне обстеження
обов'язкове. Призовники та військовослужбовці з патологією
хромосом оглядаються за відповідними статтями Розкладу хвороб.

Хвороби нервової системи
Стаття 21. Передбачає також ураження нервової системи в разі
сифілісу, інших інфекційних та паразитарних хвороб, хвороб крові. До пункту "а" належать хвороби нервової системи, що
супроводжуються глибокими паралічами або парезами, вираженим
паркінсонізмом,частими (чотири і більше рази на рік) епілептичними
припадками, вираженими гіперкінезами, діенцефальними кризами,
окрім психогенно зумовлених вегетативно-судинних пароксизмів,
приступами кожевніковської або джексонівської епілепсії,
атактичними розладами, вираженою гідроцефалією (розширення
передніх рогів бокових шлуночків мозку більше 20 мм),
оптикохіазмальним арахноїдитом з розладом зору, а також наслідки
перенесеного мієліту з явищами паралічу або вираженого парезу і
т.п. До пункту "б" належать: форми хвороб з повільним перебігом і
за ступенем порушення функцій центральної нервової системи
обмежують можливість проходження військової служби, але не
виключають її повністю (залишкові явища вторинного енцефаліту з
помірно вираженим геміпарезом у формі зниження сили м'язів,
невеликого збільшення м'язового тонусу, що не супроводжується
розладом мови, пам'яті, ходи; помірна гідроцефалія - розширення
передніх рогів бокових шлуночків мозку до 15-20 мм). До пункту "в" належать залишкові явища ураження нервової
системи із незначним порушенням функцій (гіпомімія,
анізорефлексія, недостатність конвергенції і т.п.), окремими
органічними знаками, поєднаними з вегетативно-судинною нестійкістю
та астено-невротичними проявами. До пункту "г" належать залишкові явища ураження нервової
системи з вегетативно-судинною нестійкістю без порушення функцій.
Питання про придатність до військової служби призовників
вирішується після стаціонарного обстеження. При оцінюванні клінічної картини гіпертензивного синдрому,
крім підвищення тиску спинномозкової рідини, обов'язково
враховується наявність застійних змін на очному дні, ступінь
розширення шлуночкової системи мозку за даними
пневмоенцефалограми або комп'ютерної томографії. Факт лікування з приводу нейроінфекції та її наслідків в
анамнезі повинен бути підтверджений медичними документами, а вплив
наслідків нейроінфекції на працездатність або виконання обов'язків
військової служби - характеристиками з місця роботи, навчання або
військової служби.
Стаття 22. До пункту "а" належать: лейкодистрофія,
церебральний ліпідоз, хвороба Паркінсона, міоклонус-епілепсія,
хорея Гетінгтона, торсійна дистонія, атаксія Фрідрейха,
спинально-м'язова атрофія, аміотрофічний бічний склероз,
сірінгомієлія з різко вираженими порушеннями трофіки, тяжкі форми
мієлопатії, розсіяний склероз, дитячий церебральний параліч та
інші паралітичні синдроми, катаплексія та нарколепсія, епілепсія
без психічних розладів з частими припадками (більше 4-х на рік). До пункту "б" належать хвороби, перебіг яких характеризується
повільним, протягом тривалого часу (1-2 роки), наростанням
симптомів (повільно прогресуюча сірінгомієлія із незначною
атрофією м'язів та легким розладом чутливості, краніостеноз із
синдромом внутрішньочерепної гіпертензії і т.п.). Сюди ж належить епілепсія без психічних розладів з припадками
середньої частоти (до трьох разів на рік). Наявність припадку
повинна бути підтверджена лікарськими спостереженнями. В окремих
випадках можуть братися до уваги акти, підписані офіційними
особами немедичного складу, результати опитування очевидців
лікуючим лікарем, якщо вказаний у них припадок та післяприпадковий
стан можна вважати епілептичним. У сумнівних випадках слід
запитувати дані з місця проживання, навчання, роботи, служби. У
тих випадках, коли єдиним помітним проявом хвороби є слабо
виражені та рідко виникаючі малі припадки або специфічні настрої,
питання про придатність до військової служби оглянутих вирішується
після стаціонарного обстеження. Особи з епілептичною хворобою без
психічних розладів, яка розвинулася внаслідок перенесеного
органічного захворювання, оглядаються за пунктом "а" або "б" цієї
статті залежно від частоти припадків. Якщо документами
лікувального закладу підтверджуються епілептичні припадки в
анамнезі та при обстеженні у стаціонарі у період призову на
строкову службу на електроенцефалографії (ЕЕГ) є патологічні
зміни, то призовники оглядаються за пунктом "б". До пункту "в" належать: хвороби нервової системи, які дуже
повільно прогресують, коли об'єктивні ознаки виражені у незначному
ступені (сірінгомієлія із нерізко вираженим дисоційованим розладом
чутливості, без атрофії м'язів та трофічних розладів, коли
симптоми захворювання є остаточними або достатньо повільно
прогресують і т. п.). Сюди ж належить епілепсія без психічних
розладів з рідкими припадками (1 - 2 рази на рік).
Стаття 23. До пункту "а" належать такі форми невральної
аміотрофії, міастенії, міопатії, параксизмальної міоплегії,
наслідки поліневритів (поліневропатій), плекситів запального та
інтоксикаційного походження, що мають несприятливий перебіг та
супроводжуються значно вираженими розладами рухів, чутливості й
трофіки (різко виражені атрофії м'язів при однобічному процесі:
плеча - більше 4 см, передпліччя - більше 3 см, стегна - більше 8
см, гомілки - більше 6 см, контрактури, хронічні трофічні виразки,
пролежні, розлади чутливості, каузалгія і т. п.). До цього самого
пункту належать радикуліти з частими (більше двох разів на рік)
рецидивами і тривалим перебігом, що супроводжуються тяжким стійким
больовим синдромом з вираженими руховими та вегетативно-трофічними
порушеннями, які вимагають довготривалого лікування, а також
плексити і тяжкі форми невралгії тройничного нерва в разі
безуспішного лікування. До пункту "б" належать: деякі форми невральної аміотрофії, зі
сприятливим перебігом (синдром Руссі-Леві), хвороби периферійних
нервів та сплетінь, при яких помірно розладнується основна
функція; стійкий параліч лицьового нерва, порушені функції кисті,
обмежене підняття руки і т. п. До цього самого пункту належать
хронічні радикуліти, радикуліти з рецидивами, плексити, неврити,
що супроводжуються у період загострення вимушеним положенням
тулуба, болями вздовж нервів і т.п., та потребують стаціонарного
лікування хворого до двох місяців; а також поєднання
дегенеративно-дистрофічних змін хребта із незначно вираженими
неврологічними порушеннями, вказаними у поясненні до пункту "в"
цієї статті. До пункту "в" належать хвороби периферійних нервів та
сплетінь з рідкими загостреннями без тенденції до наростання
рухових, чутливих та трофічних розладів, а також існуючі нерізко
виражені залишкові явища, зумовлені перенесеними у минулому
загостреннями, які суттєво не обмежують функцію кінцівки та
працездатність оглянутого. Призовники та військовослужбовці строкової служби з
наслідками невриту лицьового, серединного нервів оглядаються на
підставі цієї статті за пунктом "б". У разі пошкоджень кістково-м'язової системи та наявності
кісткових змін у хребті, що утруднюють його рухомість та
викликають вторинні порушення з боку периферійної нервової
системи, окрім цієї статті, застосовують також відповідні статті
Розкладу хвороб. Після хірургічного лікування з приводу випадання
міжхребцевого диска призовники та військовослужбовці строкової
служби оглядаються за пунктами "б" або "в" цієї статті, а офіцери,
прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової служби,
військовослужбовці-жінки - за статтею 24 Розкладу хвороб. Особи з нервово-м'язовими захворюваннями оглядаються за
пунктами "а", "б" або "в" цієї статті, залежно від ступеня
порушення функцій.
Стаття 24. За цією статтею оглядаються призовники та
військовослужбовці після гострих захворювань центральної та
периферійної нервової систем або оперативного втручання. Під час вирішення питання про необхідність надання відстрочки
від призову, відпустки за станом здоров'я або звільнення від
службових обов'язків великого значення набуває не стільки оцінка
тяжкості та глибини порушення різних функцій, скільки прогностичні
критерії. Після відпустки за станом здоров'я придатність офіцерів,
прапорщиків, мічманів та військовослужбовців надстрокової служби
до служби в аеромобільних військах, прикордонних військах,
морській піхоті, на надводних човнах та до служби у спецспорудах
визначається індивідуально. До служби на підводних човнах ці особи
непридатні.
Хвороби ока та придаткового апарату
Стаття 25. Передбачає вроджені або набуті вади положення
повік (зрощення, виворіт, заворіт та інші); захворювання повік,
слізних шляхів та орбіти, кон'юнктиви з урахуванням ступеня
порушення зорових та рухових функцій. Якщо можливе поліпшення цих
станів від хірургічного лікування, то воно повинно бути проведене
до прийняття експертного рішення. До пункту "а" належать: зрощення вік між собою або очним
яблуком; різко виражені виразкові блефарити з рубцевим
переродженням та значним облисінням країв повік; хронічні
кон'юнктивіти з гіпертрофією та різко вираженою інфільтрацією
тканини із загостреннями не менше двох разів на рік при
безуспішному стаціонарному лікуванні, хронічне трахоматозне
ураження кон'юнктиви, а також захворювання слізних шляхів, які не
піддаються хірургічному лікуванню у стаціонарі. Сюди ж належить
птоз вродженого або набутого характеру, в разі якого верхня повіка
прикриває більше половини зіниці на одному оці або не менше однієї
третини зіниці на обох очах без напруження лобного м'яза; стани
після реконструктивних операцій на слізних шляхах із введенням
лакопротеза. Якщо є наявні ускладнення трахоми зі стійким порушенням
функцій ока, то постанова приймається за відповідними статтями
Розкладу хвороб, що передбачають ці порушення. Відстрочка від призову за статтею 32 Розкладу хвороб
надається тільки у тому випадку, коли для стаціонарного лікування
потрібен термін не менше 1 місяця. У разі відмови від операції постанова про придатність до
військової служби, служби за військовою спеціальністю оглянутих за
графами I, II, III, IV Розкладу хвороб приймається за пунктом "б".
Простий блефарит з окремими лусочками та значною гіперемією країв
повік; фолікулярний кон'юнктивіт з поодинокими фолікулами;
бархатистість кон'юнктиви у кутках повік та в області
кон'юнктивних склепінь; окремі дрібні поверхневі рубці кон'юнктиви
нетрахоматозного походження, а також гладкі рубці кон'юнктиви
трахоматозного походження без інших змін кон'юнктиви та рогівки,
без рецидивів трахоматозного процесу протягом року; несправжня та
справжня пліва без явищ прогресування не є протипоказаннями до
військової служби, постанова приймається за пунктом "в".
Військовослужбовцям після лікування з приводу гострої трахоми
відпустка за станом здоров'я не надається, за необхідності
приймається постанова про потребу у звільненні від службових
обов'язків за статтею 32 Розкладу хвороб. При рецидивах криловидної пліви після безуспішного повторного
хірургічного лікування та порушенні функції ока, що прогресує,
огляд проводиться за пунктом "б". У разі весняного катару та інших алергічних уражень
кон'юнктиви придатність до військової служби, служби за військовою
спеціальністю оглянутих за графами I, II, III визначається за
статтею 90 Розкладу хвороб, залежно від ступеня вираження,
тяжкості перебігу захворювання, частоти загострень та ефективності
здійснюваного лікування.
Стаття 26. Передбачає хронічні, важковиліковні або
невиліковні захворювання туберкульозного, люетичного,
дегенеративного, дистрофічного та іншого походження. Паренхіматозний кератит люетичного походження належить до
статті 6 Розкладу хвороб. Призовникам з цим захворюванням
надається відстрочка від призову, а військовослужбовці підлягають
лікуванню. У випадках закінченого процесу або захворювань з рідкими
загостреннями (не більше двох разів на рік), а також після
пересадження тканин придатність призовників та військовослужбовців
до військової служби визначається залежно від функцій ока за
відповідними статтями Розкладу хвороб. За наявності новоутворень
ока та його придатків, залежно від характеру, огляд проводиться за
статтею 8 або 10 Розкладу хвороб. До пункту "а" належать захворювання з прогресуючим зниженням
зорових функцій та ті, які не піддаються консервативному,
хірургічному лікуванню, а також тапеторетинальна абіодистрофія
сітківки та стани після кератопротезування обох очей, незалежно
від функцій ока. Пігментна дегенерація сітківки з пігментом чи без
нього, поєднана з порушенням темнової адаптації (гемералопією),
повинна бути підтверджена виконанням годинної адаптометрії з
використанням контрольних методів дослідження сутінкового зору. У разі стійкого звуження поля зору знизу та ззовні (за
вертикальним та горизонтальним меридіанами) від крапки фіксації до
рівня менше 30 градусів на обох очах постанова за усіма графами
Розкладу хвороб приймається за пунктом "а", те саме на одному оці
- за пунктом "б", від 30 до 45 градусів на обох очах - за пунктом
"б", те саме на одному оці - за пунктом "в". До пункту "б" належать: хронічні увеїти, що супроводжуються
підвищенням внутрішньоочного тиску, у тому числі глаукомоциклічні
кризи (встановлені у стаціонарних умовах); кератоглобус, афакія,
артифакія на одному або обох очах; короткозорість обох очей у
одному з меридіанів більш як 3,0 дптр. при наявності
дегенеративно-дистрофічних змін на очному дні (крайова дегенерація
сітківки, множинні хоріоретинальні вогнища, задня стафілома та
інші) при різкому зниженні зорових функцій, що прогресує; атрофія
зорового нерва, що прогресує; чужорідне тіло в середині ока, що не
викликає запальних або дистрофічних змін. Призовникам, які перенесли оптикореконструктивні операції на
рогівці або склері, надається відстрочка від призову, якщо після
операції пройшло менше 6 місяців, а військовослужбовцям строкової
служби - відпустка або звільнення від службових обов'язків за
станом здоров'я. Придатність їх до військової служби після
операції визначається залежно від стану функцій ока та
документально підтвердженої операції аметропії за відповідними
статтями Розкладу хвороб. Особи, які перенесли оптикореконструктивні операції на
рогівці, придатні до вступу у ВНЗ не раніше одного року після
операції без післяопераційних ускладнень та
дегенеративно-дистрофічних змін на очному дні. При афакії, артифакії на одному або обох очах постанова щодо
осіб, оглянутих за графами III, IV приймається за статтею 31
Розкладу хвороб залежно від гостроти зору з практично стійкою
корекцією будь-якого виду, в тому числі інтраокулярними та
контактними лінзами. Вони непридатні до вступу у ВНЗ, служби в
аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах,
також їх не слід призначати на роботи, пов'язані з вібрацією тіла,
у склад екіпажів танків, бойових машин піхоти та водіїв
транспортних засобів. Оглянуті за графами I - II визнаються
непридатними до військової служби у мирний час, обмежено здатними
у воєнний час. Вивих та підвивих кришталика, артифакія оцінюється як афакія. Так звана кольорова переливчастість (райдужність), грудочки,
зернятка та вакуолі, виявлені тільки під час дослідження із
щілинною лампою, а також вроджене відкладення пігменту на передній
капсулі кришталика, які не знижують гостроти зору, не є
протипоказанням до роботи з РР, ДІВ, ЕМП та вступу до ВНЗ. Особи, які працюють з РР та ДІВ, у яких виявлені при
біомікроскопії помутніння під задньою капсулою кришталика та
наявності переконливих ознак прогресування помутнінь кришталика
(значне збільшення кількості та їх розміру в разі тривалого
нагляду), визнаються непридатними до роботи з ними. При атрофії зорового нерва, яка не прогресує, придатність до
військової служби, служби за військовою спеціальністю за усіма
графами Розкладу хвороб визначається залежно від функцій ока
(гостроти зору, поля зору та інших). Ті, хто вступає до ВНЗ, -
непридатні. В усіх випадках наявності внутрішньоочних чужорідних тіл
питання про придатність до військової служби, служби за військовою
спеціальністю оглянутих за графою III Розкладу хвороб вирішується
не раніше 3-х місяців після поранення. При добрих функціях ока
(гостроті зору, полі зору, темновій адаптації та інші),
відсутності запальних явищ та ознак металозу вони визнаються
придатними до військової служби, але не призначаються до складу
екіпажів танків та бойових машин піхоти, водіями інших
транспортних засобів, а також на роботи, пов'язані з вібрацією
тіла.
Стаття 27. До пункту "а" належать також випадки безуспішного
повторного хірургічного лікування посттравматичного відшарування
сітківки на обох очах з зниженням функцій зору, яке прогресує. Оглянуті за графою III Розкладу хвороб після перенесеного
відшарування сітківки травматичної етіології на обох очах можуть
бути визнані обмежено здатними до військової служби тільки у
порядку індивідуальної оцінки за умови добрих функцій ока
(гострота зору, поле зору та інші). Вони не призначаються до
складу екіпажів танків, бойових машин піхоти, водіями транспортних
засобів та на роботи, пов'язані з вібрацією тіла.
Стаття 28. Діагноз глаукоми повинен бути підтверджений в
умовах стаціонару із застосуванням навантажувальних проб. Питання
про придатність до військової служби вирішується після лікування
(медикаментозного або хірургічного) з урахуванням ступеня
стабілізації процесу та функцій органу зору (гострота зору, поле
зору, наявність парацентральних скотом, у тому числі й при
навантажувальних пробах, а також екскавації диска зорового нерва
та інших). До цієї статті належить також і вторинна глаукома.
Стаття 29. До пункту "а" належать також стійкі центральні
гемодинамічні скотоми, стійка диплопія після травми очної ямки з
пошкодженням м'язів ока або уражень головного мозку, які порушують
функцію зору. При стійких абсолютних центральних та парацентральних
скотомах на одному або обох очах придатність до військової служби
оглянутих за графами I, II, III Розкладу хвороб визначається за
пунктом "б" або "в" залежно від функцій органу зору, а
військовослужбовців, окрім того, і придатності до військової
спеціальності за таблицями додаткових вимог. Якщо ністагм є однією із ознак ураження нервової системи або
вестибулярного апарату, то постанова приймається за основним
захворюванням. У разі значно зниженої гостроти зору постанова
приймається за статтею 31 Розкладу хвороб. Ністагмоїдні
посмикування очей при крайніх відведеннях очних яблук не є
перешкодою до військової служби, вступу до ВНЗ, для підготовки та
служби за спеціальністю оператора радіолокаційної станції або
протитанкового реактивного снаряда, роботи із дисплеями та іншими
блоками відображування інформації. У разі співдружньої косоокості, паралітичної косоокості без
диплопії при погляді прямо та інших порушень бінокулярного зору
ступінь придатності до військової служби і служби за військовою
спеціальністю призовників та військовослужбовців строкової служби
визначається залежно від порушення функцій зору (гострота зору,
поле зору, бінокулярний зір) за відповідними статтями Розкладу
хвороб. У разі альтернуючої косоокості з хорошим зором слід
утримуватися від хірургічного лікування через імовірність
виникнення диплопії. Під час діагностики видів і ступенів зниження кольорового
зору слід керуватися методичними вказівками до поліхроматичних
таблиць.
Стаття 30. Вид та ступінь аномалії рефракції визначається з
допомогою скіаскопії, а у граничних випадках - і рефрактометрії. У статті вказані ті ступені аномалії рефракції очей,
встановлені в умовах циклоплегії, за яких гострота зору із
корекцією не дає підстав для застосування статті 31 Розкладу
хвороб, але характер та ступінь аномалії рефракції такі, що
одержану гостроту зору слід визнавати нестійкою. У випадках, коли при вказаних у даній статті аномаліях
рефракції за графами III, IV Розкладу хвороб передбачена
індивідуальна оцінка придатності до військової служби, вирішальне
значення надається гостроті зору. У разі стійкого спазму, парезу або паралічу акомодації
потрібне обстеження за участю невропатолога, терапевта та лікарів
інших спеціальностей. Якщо спазм, парез або параліч акомодації
зумовлені захворюваннями нервової системи, внутрішніх або інших
органів, то постанова приймається за основним захворюванням. При спазмі, парезі акомодації на одному або обох очах після
безуспішного стаціонарного лікування придатність оглянутих до
військової служби за всіма графами Розкладу хвороб визначається
залежно від гостроти зору з корекцією. При цьому постанова про
непридатність до військової служби приймається тільки у тих
випадках, коли гострота зору з корекцією відповідної виявленої
аметропії менше тієї, яка передбачена статтею 31 Розкладу хвороб. У разі стійкого паралічу акомодації на обох очах щодо
оглянутих за графою III Розкладу хвороб приймається постанова про
придатність до військової служби, служби за військовою
спеціальністю, а для оглянутих за іншими графами Розкладу хвороб
постанова визначається залежно від функцій ока (гострота зору з
корекцією, поля зору).
Стаття 31. Для придатності до військової служби в оглянутих
за графами I, II Розкладу хвороб гострота зору для далі з
корекцією повинна бути не нижче 0,5 на одне око і 0,1 на друге око
або не нижче 0,4 на обох очах. У сумнівних випадках гострота зору
визначається за допомогою контрольних методів досліджень. Особи, які користуються контактними лінзами, повинні мати
окуляри, гострота зору в яких дозволяє забезпечити виконання
службових обов'язків. Під час корекції звичайними сферичними лінзами, а також у
разі некоригованої анізометропії у оглянутих за усіми графами
Розкладу хвороб враховується гострота зору з практично стерпною
корекцією, тобто з різницею у силі лінз для обох очей не більше
2,0 дптр. Корекція астигматизму будь-якого виду повинна бути
повністю проведена циліндричними або комбінованими лінзами. У тих, хто вступає до ВНЗ, гострота зору з корекцією, що не
перевищує вказаної у Таблиці додаткових вимог межі рефракції,
визначається тільки за наявності у них короткозорості або
короткозорого астигматизму (простого або складного), а за інших
причин зниження зору (у тому числі при далекозорості, далекозорому
або змішаному астигматизмі) - без корекції. Якщо гострота зору у матросів та старшин плавскладу на обидва
ока для віддалі без корекції нижче 0,3, то придатність їх до
військової служби у плавскладі визначається індивідуально, залежно
від якості виконання ними своїх службових обов'язків. За такої ж
гостроти зору військовослужбовці строкової служби є непридатними
до служби в аеромобільних військах, а придатність до служби в
аеромобільних військах оглянутих за графою III Розкладу хвороб
визначається індивідуально. Адмірали, офіцери, мічмани, випускники військово-морських
навчальних закладів визнаються придатними до служби у плавскладі,
якщо гострота зору з корекцією для далі не нижче 0,6 на одне та
0,5 на друге око. Для них допускаються, хоча б на одному оці,
короткозорість або далекозорість у меридіані найбільшої аметропії
не більше 5,0 дптр, а астигматизм будь-якого виду з різницею
рефракції у двох головних меридіанах - не більше 3,0 дптр. Оператори радіолокаційних станцій, особи, які працюють з
дисплеями та іншими блоками відображення інформації, якщо гострота
зору з корекцією для далі та близькості будь-якого ока нижче 1,0,
є непридатними до служби за військовою спеціальністю.
Стаття 32. Відстрочка від призову на військову службу
надається тільки у тому разі, якщо для стаціонарного лікування
хворого потрібен не менш як 1 місяць. Питання про придатність
кандидатів у ВНЗ, а також придатність оглянутих до роботи за
військовою спеціальністю вирішується не раніше ніж через 6 місяців
після лікування.

Хвороби вуха та соскоподібного відростка
Стаття 33. Військовослужбовці, які страждають на хронічну
рецидивну екзему зовнішнього слухового проходу, вушної раковини,
привушної області, за відсутності ефекту від лікування у
стаціонарних умовах, оглядаються за статтями 67 "б", 67 "в"
Розкладу хвороб.
Стаття 34. При хронічних захворюваннях середнього вуха
призовникам та військовослужбовцям пропонується лікування. Після радикальних або реконструктивно-відновних операцій на
середньому вусі з добрими найближчими результатами призовникам за
статтею 37 Розкладу хвороб надається відстрочка від призову до
6-ти місяців, а військовослужбовцям - звільнення для амбулаторного
лікування. До пункту "а" належать стани після хірургічного лікування
хронічних захворювань середнього вуха з неповною епідермізацією
операційної порожнини за наявності у ній гною, грануляцій або
холестеатомоподібних мас. Після радикальних або реконструктивно-відновних операцій на
середньому вусі при повній епідермізації післяопераційної
порожнини огляд проводиться за пунктом "в". Особи, у яких є рубець барабанної перетинки без порушення її
рухомості та барофункції, є придатними до військової служби в усіх
родах військ та до вступу до ВНЗ.
Стаття 35. До пункту "а" належать різко виражені
меньєроподібні захворювання, а також інші тяжкі форми
вестибулярних розладів органічного або функціонального характеру,
приступи яких спостерігалися при стаціонарному обстеженні або
підтверджені спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом. До пункту "б" належать випадки меньєроподібних захворювань,
приступи яких мають короткочасний перебіг, з помірно вираженими
вестибулярно-вегетативними розладами, що не мають значного впливу
на виконання службових обов'язків. До пункту "в" належать випадки різко підвищеної чутливості до
закачування при відсутності симптомів вестибулярних розладів і
захворювань інших органів. Особи, оглянуті за графою I, до служби
в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті,
спецспорудах є непридатними. Вирішуючи питання про придатність до
служби у плавскладі, треба пам'ятати, що до качки можливе
звикання. У випадках, коли у військовослужбовців закачування
систематично призводить до втрати працездатності у морських
походах та відсутності позитивних результатів тренувань (не менше
одного року), на підставі даних характеристик командування,
лікаря частини та результатів обстеження
вестибулярно-вегетативної чутливості приймається постанова про
непридатність до служби у плавскладі, морській піхоті. У разі
підвищеної чутливості до закачування не можна обмежуватись
обстеженням лише вестибулярної функції без глибокого всебічного
обстеження усього організму, оскільки вегетативні рефлекси можуть
виходити не тільки з вушного лабіринту, а й з інших органів. Результати вестибулометрії у ряді випадків оцінюються разом
із невропатологом. Якщо є підозра на тимчасовий характер вестибулярних розладів,
то потрібне всебічне, часто стаціонарне, обстеження та лікування. Під час відбору поповнення у плавсклад критерієм стійкості до
закачування слугують результати дослідження отолітової реакції або
проби безперервної кумуляції прискорень Каріоліса. Особи, які
дають при цьому дослідженні різку вестибулярну реакцію 3 ступеня,
є непридатними для служби у плавскладі. Під час оцінювання результатів дослідження вестибулярної
функції слід ураховувати, що навіть різко виражені захисні рухи 3
ступеня без інтенсивних вегетативних реакцій не можуть бути
підставою для прийняття постанови про непридатність до служби у
плавскладі: ця реакція на подразнення вестибулярного апарату не є
стійкою і, як правило, при відповідних тренуваннях зникає. Під час огляду кандидатів до ВНЗ дослідження вестибулярного
апарату обов'язкове.
Стаття 36. Для придатності до військової служби осіб, яких
оглядають за графами I, II Розкладу хвороб, сприйняття шепітної
мови повинно бути на відстані не менше 1 м на одне вухо та 4 м на
друге вухо або 3 м на обидва вуха. Стійка повна глухота на обидва
вуха або глухонімота повинні бути підтверджені
лікувально-профілактичними закладами, установами або навчальними
закладами для глухонімих. Для визначення пониження слуху потрібні, крім звичайного
дослідження шепітною мовою, повторні спеціальні дослідження
розмовною та шепітною мовою, камертонами і тональною, пороговою
аудіометрією з обов'язковим визначенням барофункції вух. Одноразове дослідження слуху особи, яку оглядають, недостатнє
для порівняння правильності та однорідності показань. Якщо є
підозра на повну глухоту на одне чи обидва вуха, то використовують
методи об'єктивного визначення глухоти. Військовослужбовці зі зниженим слухом призначаються на посади
і роботу із врахуванням цього недоліку. Під час індивідуальної оцінки придатності до військової
служби враховуються конкретні умови служби військовослужбовця,
характеристика командування та дані функціонального дослідження
слуху шляхом перевірки чутливості через навушники з використанням
електроакустичних засобів зв'язку (телефони, радіозв'язок). Після операцій, що поліпшують слух, оглянутим за графою III
Розкладу хвороб, в окремих випадках за статтею 37, надається
відпустка за станом здоров'я. Після закінчення відпустки
придатність осіб до військової служби визначається залежно від
результатів лікування за пунктами "а", "б" або "в" цієї статті.
Стаття 37. Постанова про надання військовослужбовцям
відпустки за станом здоров'я після перенесених захворювань,
травм, операцій може бути прийнята після закінчення стаціонарного
лікування залежно від загального стану здоров'я і за умови, що
спеціальне лікування закінчене, але для повного відновлення
працездатності хворого потрібен термін не менше одного місяця.
Хвороби системи кровообігу
Стаття 38. До пункту "а", крім захворювань серцево-судинної
системи з порушенням загального кровообігу 3 ступеня, належать: комбіновані та поєднані набуті вади серця незалежно від
стадії порушення загального кровообігу; аортальні вади серця; поширена облітерація перикарда; рецидивний ексудативний перикардит; ізольований стеноз лівого атріовентрикулярного отвору; зворотний часто рецидивний ендо-, міо-, перикардит; інфекційний ендокардит; ділятаційна, гіпертрофічна та констриктивна кардіоміопатія; наслідки оперативних втручань на клапанному апараті серця
(для оглянутих за графою III, які досягли граничного віку
перебування на військовій службі). До пункту "б" належать захворювання серця, що супроводжуються
недостатністю загального кровообігу 2-го ступеня. Особи з
порушенням ритму та провідності при різних захворюваннях
серцево-судинної системи оглядаються за пунктами "а", "б" або "в"
відповідних статей Розкладу хвороб залежно від ступеня
недостатності загального кровообігу. Призовники, військовослужбовці строкової служби з
ізольованими набутими вадами серця (за винятком зазначених у
пункті "а" цієї статті) при розладах гемодинаміки або за їх
відсутності оглядаються за пунктами "б" або "в" цієї статті. До пункту "в" належать: первинний активний ревматизм, а також
повторні атаки ревматизму; пролапс мітрального або інших клапанів
серця, міокардіосклероз, що супроводжуються скороминущим та
стійким порушенням ритму, провідності серця або недостатністю
загального кровообігу I ступеня; пролапс мітрального клапана з
регургітацією 2-3-го ступеня, виявленого при доплерівському
обстеженні (регургітація I ст. - до 2 см, II ст. - 2-4 см, III ст.
- більше 4 см), синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта. За цим самим пунктом оглядаються призовники та
військовослужбовці строкової служби після хірургічного лікування з
приводу вроджених або набутих вад серця навіть за відсутності
порушення гемодинаміки. До пункту "г" належать стійко компенсовані наслідки
захворювань м'яза серця, первинний пролапс мітрального та інших
клапанів серця без недостатності кровообігу та порушення ритму. Призовники, які перенесли міокардити різної етіології без
переходу в міокардіосклероз, визнаються придатними до військової
служби зі ступенем обмеження 4.
Стаття 39. До пункту "а" належать: повільно прогресуюча форма
гіпертонічної хвороби 3 стадії, швидкопрогресуюча (злоякісна)
форма гіпертонічної хвороби. Під час огляду військовослужбовців із злоякісним
гіпертензивним синдромом, зумовленим симптоматичною гіпертензією,
слід застосовувати статті Розкладу хвороб за основним
захворюванням. За відсутності ефекту або неможливості проведення
радикального лікування ускладнених форм застосовується пункт "а"
цієї статті. Третя стадія гіпертонічної хвороби характеризується
стабільно високим рівнем артеріального тиску, у першу чергу
мінімального (115 мм рт. ст. та вище) і максимального (210-230 мм
рт. ст. та вище). Показники його можуть бути знижені у осіб, які
перенесли інфаркт міокарда або інсульт. У клінічній картині
переважають тяжкі судинні розлади, зумовлені атеросклерозом та
артеріосклерозом судин серця, мозку, нирок та очного дна з
розвитком малозворотних змін (лівошлуночкова недостатність,
інфаркт міокарда, інсульт, ангіоретинопатія 2-3-го типу, зниження
ниркового кровообігу та клубочкової фільтрації, гематурія,
протеїнурія) із різким порушенням функцій органів та систем.
Працездатність хворих значно знижена. Якщо наслідки ускладненої гіпертонічної хвороби можуть
викликати порушення функцій інших органів, то слід застосовувати
відповідні статті Розкладу хвороб. До пункту "б" належить гіпертонічна хвороба 2-ї стадії зі
стійко підвищеним рівнем артеріального тиску, який не досягає
нормальних значень без проведення патогенетично обгрунтованої
постійної медикаментозної терапії. Друга стадія гіпертонічної
хвороби характеризується гіпертрофією міокарда лівого шлуночка із
ознаками його перевантаження, гіпоксією або ішемією, що
виявляються за допомогою клінічних даних та функціональних проб, а
також змінами на очному дні. Працездатність знижена. До пункту "в" належить гіпертонічна хвороба I стадії, яка
характеризується транзиторним підвищенням артеріального тиску до
165/95 мм рт.ст. і навіть вище під впливом будь-яких подразників.
У клінічній картині відсутні органічні зміни серця, головного
мозку, нирок. Судинні зміни на очному дні, як правило, відсутні.
Працездатність збережена. Функція органів та систем порушена
незначно. Діагноз гіпертонічної хвороби під час огляду призовників,
військовослужбовців строкової служби повинен бути підтверджений
стаціонарним обстеженням. У кожному випадку гіпертонічної хвороби в осіб молодого віку
проводиться диференційна діагностика із симптоматичними
гіпертензіями. Особи з симптоматичною гіпертензією оглядаються за
основним захворюванням.
Стаття 40. До пункту "а" належать захворювання серця і судин: стенокардія напруги 4-го функціонального класу або розлади
загального кровообігу III ступеня; аневризма серця, крупноосередковий кардіосклероз після
трансмурального або повторного інфарктів міокарда; поєднання стенокардії напруги 3-го функціонального класу та
порушення загального кровообігу II ступеня; окремі стійкі форми порушення ритму та провідності серця
(AB-блокада 2, 3 ступенів, політопна шлуночкова екстрасистолія,
пароксизмальна тахікардія, постійна форма мерехтливої аритмії); стани після імплантації штучного водія ритму,
аорто-коронарного шунтування, балонної ангіопластики. До пункту "б" належать: стенокардія напруги 3 функціонального
класу або розлади загального кровообігу II ступеня; стани після
обмеженого інфаркту міокарда за наявності минущого порушення ритму
серця та провідності, стійкої AB-блокади I ступеня, повної блокади
однієї із ніжок пучка Гіса. До пункту "в" належать стенокардія напруги 1 та 2-го
функціональних класів або розлади загального кровообігу I ступеня. Функціональні класи стенокардії напруги визначаються клінічно
та підтверджуються за допомогою дозованого фізичного навантаження
або фармакологічними пробами. Характеристика функціональних класів: 1-й функціональний клас (ФК-1) - хворий добре витримує
звичайні фізичні навантаження. Приступи стенокардії з'являються
тільки під час навантажень високої інтенсивності. Толерантність до
фізичного навантаження або порогова напруга - більше 125 Вт; 2-й функціональний клас (ФК-2) - незначне обмеження фізичної
активності. Приступи стенокардії виникають під час ходи по рівному
місці на відстань більше 500 м, піднімання сходами більше ніж на
один поверх. Можливість виникнення приступу стенокардії
збільшується під час ходи в холодну погоду, проти вітру, у разі
емоційного збудження або у перші години після пробудження.
Толерантність до фізичного навантаження або порогова напруга -
75-125 Вт; 3-й функціональний клас (ФК-3) - виражене обмеження звичайної
фізичної активності. Приступи стенокардії виникають під час ходи в
нормальному темпі на рівній поверхні на відстань 100-500 м,
підйому на один поверх. Толерантність до фізичного навантаження
або порогова напруга - 50-75 Вт; 4-й функціональний клас (ФК-4) - приступи стенокардії
виникають у разі невеликих фізичних навантажень, ходи на рівній
поверхні на відстань менш як 100 м. Характерне виникнення
приступів стенокардії й у спокої. Однак, рідкі приступи
стенокардії у спокої не є обов'язковою підставою для віднесення
хворого до ФК-4. Толерантність до фізичного навантаження або
порогова напруга - менше 50 Вт.
Стаття 41. До пункту "а" належать: повторні інсульти
незалежно від ступеня порушення функцій; стійкі випадіння функції
нервової системи, що виникли внаслідок гострого порушення
мозкового або спинального кровообігу, а також при дисциркуляторній
енцефалопатії 3 стадії (геміплегії, глибокі парези, розлади мови,
пам'яті, мислення, явища паркінсонізму, епілептичні припадки,
порушення функцій тазових органів і т.п.). До пункту "б" належать: множинні артеріальні аневризми після
їх виключення з кровообігу, артеріовенозні аневризми після
емболізації, штучного тромбування або інтракраніального вилучення;
судинні ураження головного та спинного мозку зі сприятливим
перебігом та помірною вираженістю осередкових випадінь. До цього
пункту належать також явища дисциркуляторної енцефалопатії 2
стадії при церебральному атеросклерозі (легкодухість, головні
болі, запаморочення, порушення сну, зниження працездатності,
порушення емоційно-вольової сфери за наявності окремих стійких
органічних знаків з боку центральної нервової системи, чітка
анізорефлексія, пірамідні симптоми та інші). До них також належать
часті (два рази на рік і більше) минущі порушення мозкового
кровообігу, що підтверджуються медичними документами, в тому числі
й стаціонарним лікуванням. До пункту "в" належать: поодинокі артеріальні аневризми після
внутрішньочерепного клепування або виключення з кровообігу за
допомогою балонізації або штучного тромбування; рідкі (не більше
одного разу на рік) минущі розлади мозкового кровообігу, що
супроводжуються нестійкими осередковими симптомами з боку цен
тральної нервової системи (парез, парастезії, розлади мови,
мозочкові явища), які утримуються не більше доби та проходять без
порушення функцій нервової системи. Цей пункт включає також
початковий період атеросклерозу судин головного мозку, початкові
прояви дисциркуляторної енцефалопатії I стадії у формі
псевдоневротичного синдрому (емоційна нестійкість, подразливість,
погіршення пам'яті, головний біль, запаморочення, розлад сну, шум
у вухах та інші), а також різні форми мігрені з частими (3 та
більше на рік) та довготривалими (доба і більше) приступами;
наслідки порушень спинального кровообігу у вигляді нерізких
розладів чутливості або легкого парезу кінцівок. Призовники, курсанти ВНЗ (крім випускного курсу),
військовослужбовці строкової служби після перенесеного первинного
(нетравматичного) підпавутинного крововиливу, за умови точно
встановленого діагнозу в стаціонарі, оглядаються за пунктом "а". Офіцери, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової
служби, військовослужбовці-жінки після вперше перенесеного
минущого порушення мозкового кровообігу при повному відновленні
функцій центральної нервової системи оглядаються за статтею 45
Розкладу хвороб. У разі аневризм судин головного мозку, які є причиною
порушення мозкового кровообігу, і за неможливості оперативного
лікування або відмови від нього огляд проводиться за пунктом "а"
незалежно від ступеня вираження залишкових явищ порушень мозкового
кровообігу та функцій нервової системи. Під час оцінювання придатності до військової служби осіб,
оперованих з приводу аневризми судин головного мозку, інших
судинних ураженнях головного та спинного мозку, враховуються
радикальність операції, її ефективність, динаміка відновлення
порушених функцій. Після оперативного втручання особи, оглянуті за
графами I, II, IV Розкладу хвороб, визнаються непридатними до
військової служби за пунктами "а" чи "б", а також відповідно до
статті 76 Розкладу хвороб. Придатність до військової служби
оглянутих за графою III визначається індивідуально за пунктами "б"
чи "в" статей 41 та 76 Розкладу хвороб. До пункту "г" належать вегетативно-судинні розлади з
пароксизмальними порушеннями у вигляді симпатоадреналових кризів
або синкопальних станів (прості та судомні знепритомнення - більше
одного разу на місяць), які підтверджуються документально. Діагноз
вегетативно-судинних розладів встановлюється тільки у тих
випадках, коли цілеспрямоване обстеження не виявило інших
захворювань, що супроводжуються порушенням вегетативної нервової
системи. Особи зі схильністю до непритомних станів (незалежно від їх
частоти), непридатні до керування транспортними засобами, до
роботи на висоті, біля рухомих механізмів, вогню та води.
Стаття 42. За показаннями призовникам та військовослужбовцям
пропонується хірургічне лікування. У разі незадовільних
результатів лікування або відмови від нього придатність до
військової служби визначається залежно від вираженості
патологічного процесу. До пункту "а" належать: артеріальні та артеріовенозні
аневризми магістральних судин, облітеруючий атеросклероз,
ендартеріїт, тромбангіїт та аортоартеріїт при декомпенсованих
ішеміях кінцівок (гангренозно-некротична стадія); атеросклероз
черевної аорти з частковою або повною облітерацією отвору її
вісцеральних відгалужень, здухвинних артерій з різким порушенням
функцій органів та дистального кровообігу; тромбоз воротної вени;
тромбофлебіт, який часто рецидивує, флеботромбоз, посттромботична
та варикозна хвороба нижніх кінцівок з явищами хронічної венної
недостатності 4-го ступеня (недостатність клапанів глибоких,
підшкірних та комунікатних вен, порушення прохідності глибоких
вен з наявністю постійного набряку, гіперпігментації та стоншання
шкіри, індурації, дерматиту або виразок); слоновість (лімфадема)
4-го ступеня; ангіотрофоневрози 3-ї стадії
(гангренозно-некротичної); стани після реконструктивних операцій
на великих магістральних (аорта, здухвинна, стегнова,
брахіцефальна артерії, порожниста вена) та периферійних судинах
із незадовільними результатами лікування, прогресуючим перебігом
захворювання та ішемії. До пункту "б" належать: облітеруючий ендартеріїт,
тромбангіїт, аортоартеріїт та атеросклероз артерій нижніх кінцівок
2-ї стадії (1-ї стадії - для оглянутих за графами I, II Розкладу
хвороб); посттромбофлебітична або варикозна хвороба з наявністю
хронічної венної недостатності 3-го ступеня (набряклість стоп та
гомілок, яка не зникає повністю за час нічного відпочинку,
свербіння, гіперпігментація, стоншення шкіри); слоновість 3-го
ступеня; ангіотрофоневроз 2-ї стадії з тривалим больовим
синдромом, посинінням пальців та скутістю рухів на холоді, після
незадовільного повторного стаціонарного лікування; наслідки
реконструктивних операцій на магістральних та периферійних судинах
з помірним порушенням функції; варикозне розширення вен сім'яного
канатика 3 ступеня (канатик нижче нижнього полюса атрофованого
яєчка, наявний постійний больовий синдром, порушення
сперматогенезу, протеїнурія, гематурія). До пункту "в" належать: посттромботична та варикозна хвороба
нижніх кінцівок з явищами хронічної венної недостатності 2-го
ступеня (періодична набряклість стоп, гомілок після довготривалої
ходи або стояння, яка зникає за час нічного або денного
відпочинку); слоновість 2-го ступеня; ангіотрофоневрози 1-ї стадії
(печія, болі та блідість пальців протягом декількох годин, які
виникають у разі переохолодження); облітеруючий ендартеріїт,
тромбангіїт, атеросклероз судин нижніх кінцівок 1-ї стадії (для
оглянутих за графою III Розкладу хвороб застосовується пункт "г"). До пункту "г" належать: варикозна хвороба нижніх кінцівок без
ознак венної недостатності (1-го ступеня), слоновість 1-го ступеня
(незначний набряк тилу стопи, що зменшується або зникає за час
нічного або денного відпочинку); варикозне розширення вен
сім'яного канатика 1-2-го ступенів. Військовослужбовці строкової
служби, оглянуті за пунктом "г", не призначаються на роботи,
пов'язані з тривалою ходою або стоянням. Після поранень та інших
пошкоджень великих магістральних артерій з повним відновленням
кровообігу та функції щодо оглянутих за графами I-II
застосовується пункт "в", а за графою III Розкладу хвороб - стаття
45. Діагноз захворювань та наслідків пошкоджень судин слід
підтвердити спеціальним лікувальним закладом, він має відображати
стадію процесу та ступінь функціональних порушень.
Стаття 43. За наявності показань призовникам та
військовослужбовцям пропонується хірургічне або консервативне
лікування. У випадках незадовільних результатів лікування або
відмови від нього огляд проводиться за пунктами "а", "б" або "в" -
залежно від вираження вторинної анемії, частоти загострень та
стадії випадіння гемороїдальних вузлів. До частих загострень
геморою належать випадки, коли оглянутий перебуває 2-3 рази на рік
на лікуванні, з довгими (1 місяць і більше) термінами
госпіталізації з приводу кровотечі, тромбозу та запалення II - III
ступенів або випадіння гемороїдальних вузлів, а також, коли
захворювання ускладнюється повторними кровотечами, що потребують
стаціонарного лікування.
Стаття 44. Для нейроциркулярної дистонії характерний синдром
вегето-судинних розладів з неадекватною реакцією артеріального
тиску на будь-які подразники. Нейроциркуляторну дистонію
гіпотензивного типу слід відрізняти від фізіологічної гіпотонії
здорових людей, які не скаржаться на стан здоров'я, зберігають
працездатність при показниках артеріального тиску 90/50-100/60 мм
рт.ст. Такі особи визнаються придатними до військової служби. В
усіх випадках слід виключити симптоматичну гіпотонію, зумовлену
хворобами ендокринної системи, шлунково-кишкового тракту, легень
тощо. Діагноз нейроциркуляторної дистонії у призовників та
військовослужбовців повинен бути встановлений під час
стаціонарного обстеження за участю невропатолога, окуліста, а за
потреби - і лікарів інших спеціальностей. У діагностиці
нейроциркуляторної дистонії за гіпертензивним типом потрібне
обстеження функції щитовидної залози, нирок. До пункту "а" належить нейроциркуляторна дистонія: гіпотензивного типу - зі стійкою фіксацією артеріального
тиску нижче 100/60 мм рт.ст. за наявності постійних скарг та
стійких, різко виражених вегето-судинних розладів з порушенням
серцевого ритму, які не піддаються лікуванню та значно знижують
працездатність; гіпертензивного типу - з лабільністю артеріального тиску, за
наявності постійних скарг та стійких, різко виражених проявів
вегето-судинного характеру, що не піддаються лікуванню та значно
знижують працездатність; кардіального типу - за наявності стійких кардіалгій, які
супроводжуються вираженими вегето-судинними розладами, стійкими
порушеннями ритму серця (синусова тахікардія, часті приступи
пароксизмальної тахікардії, екстрасистолія, AB-блокада 1-го
ступеня, повна блокада однієї із ніжок пучка Гіса). До пункту "б" належить нейроциркуляторна дистонія будь-якого
типу з помірно вираженими проявами, у тому числі минущими
порушеннями ритму серця, що не знижують працездатність. Призовники та військовослужбовці строкової служби у разі
безуспішності повторного стаціонарного лікування оглядаються за
пунктом "а". У випадку екстрасистолії потрібне стаціонарне обстеження для
виключення органічних змін. Рідкі поодинокі екстрасистоли у спокої
та синусова аритмія функціонального характеру не є перешкодою до
військової служби та вступу до ВНЗ. У разі порушень серцевого ритму внаслідок органічних змін
міокарда (запального, дистрофічного або іншого характеру) огляд
проводиться за статтею 38 Розкладу хвороб.
Стаття 45. Передбачає стан після перенесеного активного
ревматизму, інфекційно-токсичного, інфекційно-септичного або
інфекційно-алергічного міокардитів, гострих форм ішемічної хвороби
серця (затяжний приступ стенокардії, інфаркт міокарда,
захворювання магістральних артерій та вен, стани після гострого
порушення мозкового кровообігу), а також наслідки операцій на
серці, коронарних та магістральних судинах з порушеннями функцій
тимчасового характеру. Щодо військовослужбовців строкової служби приймається
постанова про потребу у відпустці за станом здоров'я або
звільнення від службових обов'язків, залежно від ступеня тяжкості
захворювання, коли після закінчення стаціонарного лікування
міокардитів неревматичної природи не виявлено стійких та
об'єктивних ознак ураження серця (вогнищевий міокардіосклероз,
різні форми порушення ритму серця та провідності). Після
закінчення відпустки за станом здоров'я придатність їх до
військової служби визначається індивідуально за відповідними
статтями Розкладу хвороб. Призовникам, які перенесли первинний активний ревматизм, за
відсутності ознак ураження серця та інших органів надається
відстрочка від призову на термін до 12 місяців після виписки з
лікувально-профілактичного закладу; а після перенесеного
міокардиту неревматичної етіології - 6 місяців. Постанова про потребу у відпустці за станом здоров'я для
оглянутих за графою III Розкладу хвороб приймається після
захворювань та поранень периферійних артерій та вен, активного
ревматизму, міокардитів неревматичної природи, а також інфаркту
міокарда, коли для закінчення реабілітаційного лікування та
повного відновлення працездатності потрібний термін не менше
місяця. Після загострення хронічної ішемічної хвороби серця
(затяжні приступи стенокардії, минущі порушення ритму серця та
провідності, минущі форми серцевої недостатності), гіпертонічної
хвороби (стани після гіпертонічних кризів), електроімпульсної
терапії при усуненні аритмій серця приймається постанова про
потребу у звільненні від службових обов'язків до повного
відновлення працездатності.

Хвороби дихальної системи
Стаття 46. До пункту "б" належать: гнійні або поліпозні
синусити, поліпози слизової оболонки носа з порушенням носового
дихання, хронічні гнійні та поліпозні синусити без видимих
ускладнень, які проходять з частими (не менше 2-х разів на рік)
загостреннями та втратою працездатності, а також гнійні синусити з
хронічним декомпенсованим тонзилітом. Під час огляду офіцерів, прапорщиків, мічманів,
військовослужбовців надстрокової служби та
військовослужбовців-жінок, які страждають на хронічний гнійний
синусит, ураховується перебіг захворювання та частота загострення.
За умови частих загострень та безуспішності лікування у
стаціонарних умовах питання про придатність їх до військової
служби вирішується індивідуально. Діагноз хронічного гнійного захворювання біляносових пазух
повинен бути підтверджений риноскопічними даними (гнійні
виділення), рентгенографією пазух у двох проекціях, а для
верхньощелепної пазухи, крім того, - діагностичною пункцією. До пункту "в" належать хронічні негнійні захворювання
біляносових пазух (катаральні, серозні, вазомоторні та інші
негнійні форми синуситів) без ознак дистрофії тканин верхніх
дихальних шляхів, без частих загострень, пов'язаних з втратою
працездатності. Призовники з указаними захворюваннями після
постановки на військовий облік призначаються на лікування. Викривлення носової перетинки за умови вільного носового
дихання не є перешкодою до вступу до ВНЗ, як і пристінне
потовщення слизової оболонки верхньощелепних пазух, якщо під час
діагностичної пункції не одержано гною або транссудату та
збережена прохідність верхньощелепної пазухи. Залишкові явища після операції на біляносових пазухах
(лінійний рубець перехідної складки переддвер'я рота, сполучення
оперованої пазухи з носовою порожниною або вуаль на рентгенограмі)
не є перешкодою до військової служби. Під хронічним декомпенсованим тонзилітом слід розуміти одну
із форм хронічного тонзиліту, яка характеризується частими
загостреннями (2-3 рази на рік), втягненням у запальний процес
білямигдаликової тканини, регіонарних лімфовузлів та наявністю
гнійно-казеозних пробок у лакунах мигдаликів. Інші форми хронічного тонзиліту не дають підстав для
застосування цієї статті, не перешкоджають проходженню військової
служби та вступу до ВНЗ, військових ліцеїв. Призовники, які мають будь-яку форму хронічного тонзиліту,
під час приписки до призовних дільниць направляються на лікування. Стійкий та різкий характер порушення барофункції вуха
визначається за даними повторних досліджень та вушної манометрії. Найбільш достовірні дані одержуються після додаткового
функціонального дослідження у барокамері (рекомпресійній камері). Кандидати для навчання водолазній спеціальності та особи, які
призначені для служби на підводних човнах, визнаються придатними
за наявності у них доброї прохідності слухової труби (барофункція
1-го або 2-го ступеня), а зі стійкою барофункцією 3-го ступеня
визнаються непридатними. Така ж постанова приймається щодо
вказаної категорії осіб за наявності кісти верхньощелепної пазухи
з порушенням барофункції біляносових пазух. У випадках стійкої барофункції 3-го ступеня придатність тих,
які навчаються та проходять службу за військовою спеціальністю
водолаза та підводника, визначається індивідуально, а у випадку
барофункції 4-го ступеня вони визнаються непридатними. Порушення барофункції біляносових пазух встановлюється на
підставі скарг оглянутого, стану носової порожнини, отоскопії,
випробовування у барокамері на витривалість перепадів тиску з
рентгенологічним дослідженням біляносових пазух до та після
випробування, даних медичної та службової характеристик.
Стаття 47. Належать захворювання, наслідки пошкоджень гортані
або шийного відділу трахеї через незадовільні результати лікування
або відмові від нього. До пункту "а" належить стійка відсутність голосоутворення,
дихання через природні дихальні шляхи, зі значним порушенням
функції зовнішнього дихання. До пункту "б" належить стійке утруднене голосоутворення
(захриплість, зниження гучності голосу); стійке утруднення дихання
з помірним порушенням функцій зовнішнього дихання. До пункту "в" належить затруднення дихання з незначним
порушенням функції зовнішнього дихання.
Стаття 48. До пункту "а" належать хронічні неспецифічні
захворювання бронхолегеневого апарату та плеври, нагноювальні
захворювання легень зі значним порушенням функції зовнішнього
дихання та значною втратою працездатності. До пункту "б" належать хронічні неспецифічні захворювання
бронхолегеневого апарату з помірним порушенням функції зовнішнього
дихання. За цим же пунктом оглядаються призовники та
військовослужбовці строкової служби, які страждають хронічними
бронхітами, що супроводжуються емфіземою легень, обмеженим
пневмосклерозом, циліндричними бронхоектазами з незначним
порушенням функції зовнішнього дихання. Оглянутим за графами I, II, III після гострих захворювань
бронхолегеневого апарату і плеври, ускладнених масивними
плевральними зрощеннями, дифузним пневмосклерозом, придатність до
військової служби визначається на підставі цієї статті за пунктом
"а" або "б", в залежності від порушення функції зовнішнього
дихання. Призовників та військовослужбовців строкової служби, які
страждають на саркоїдоз, оглядають за пунктом "а" або "б", а
офіцери, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової
служби та військовослужбовці-жінки - за пунктами "а", "б" або "в",
залежно від стадії захворювання, ступеня вираження порушення
функції зовнішнього дихання. Діагноз захворювання повинен бути
підтверджений результатами пункційної біопсії з гістологічним
дослідженням, а за відмови від неї - сукупністю клінічних,
рентгенологічних та лабораторних даних. У разі хронічних неспецифічних захворювань бронхолегеневого
апарату, які рідко зустрічаються (ідіопатичний фіброзувальний
альвеоліт Хаменна-Річа, альвеолярний протеїноз, гемосидероз та
інші), придатність оглянутих за графами I, II, III Розкладу хвороб
визначається за пунктом "а" або "б", залежно від стійкості та
вираження порушення функції зовнішнього дихання та інших органів.
Показники оцінки функціонального стану апарату зовнішнього
дихання наведені у таблиці *: ------------------------------------------------------------------ Показники | Норма|Ступені порушення функції зовнішнього | | | дихання | | |---------------------------------------| | | незначна | помірна | значна | ------------------+------+-------------+-----------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------+------+-------------+-----------+-------------| 1. Клінічні: | | | | | задуха; |немає |У разі |У разі |Постійна у | | |доступних |звичайних |спокої | | |раніше зусиль|навантажень| | частота дихання у |до 20 |У межах норми|21-28 на 1 |Частіше 28 | спокої; | | |хвилину |на 1 хв. | ціаноз; |немає |Немає або |Чіткий, |Різко вираже-| | |незначний, |іноді |ний дифузний | | |підсилюється |значний | | | |після наван- | | | | |тажень | | | пульс | |Не |Нахил до |Значно | | |прискорений |прискорення|прискорюється| | | | | | 2.Інструментальні:| | | | | насичення |більше| 90-80 | 79-60 |нижче 60 | гемоглобіну киснем|90 | | | | (у відсотках); | | | | | | | | | | життєвий об'єм ле-|90-85 | 84-70 | 69-50 |менше 50 | гень (ЖОЛ) у від- | | | | | сотках до належної| | | | | величини; | | | | | | | | | | максимальна венти-|85-75 | 74-55 | 54-35 |менше 35 | ляція легень (МВЛ)| | | | | у відсотках до на-| | | | | лежної величини; | | | | | | | | | | об'єм форсованого |85-75 | 74-55 | 54-35 |менше 35 | видиху за першу | | | | | секунду (ОФВ) у | | | | | відсотках до на- | | | | | лежної величини; | | | | | | | | | | індекс Тіффно |більше| 70-55 | 54-40 |менше 40 | (співвідношення |70 | | | | ОФВ/ЖОЛ у відсот- | | | | | ках) | | | | | ------------------------------------------------------------------ * Для спеціалізованих цивільних (військових)
лікувально-профілактичних закладів можливе застосування більш
інформативних показників.
Стаття 49. Діагноз бронхіальної астми повинен бути
встановлений після комплексного стаціонарного обстеження. До пункту "а" належить бронхіальна астма з тяжкими та частими
приступами задухи (щотижневі, нерідко астматичний стан) із
легенево-серцевою недостатністю 2-3 ступенів, які потребують
повторного стаціонарного лікування хворого. До цього самого пункту
належить бронхіальна астма, яка потребує постійного прийому
системних глюкокортикоїдів. До пункту "б" належить бронхіальна астма з приступами задухи
не рідше одного разу у місяць, які купіруються введенням
різноманітних бронхорозширювальних засобів; у міжприступний період
зберігається порушення функції зовнішнього дихання. До пункту "в" належать форми бронхіальної астми з
короткотривалими приступами задухи не частіше 2-3-х разів на рік,
які легко купіруються бронхорозширювальними засобами та поза
приступом не супроводжуються або супроводжуються незначним
порушенням функції зовнішнього дихання. Якщо бронхоспастичні синдроми (обтураційний,
ендокринно-гуморальний, неврогенний, токсичний та інші) є
ускладненням інших захворювань, то придатність до військової
служби визначається залежно від перебігу основного захворювання
за відповідними статтями Розкладу хвороб.
Стаття 50. Постанова про потребу військовослужбовців у
відпустці за станом здоров'я та рішення про надання відстрочки
призовникам приймається тільки за ускладненого перебігу гострих
пневмоній (нагноєння, пара- та метапневмонічні випітні плеврити,
ателектази, інфекційно-токсичний шок, інфекційно-алергічний
міокардит, токсичний нефрит, гепатит, виражена астенізація після
вірусних пневмоній). Реконвалесцентам після неускладненого
перебігу гострих захворювань, загострення хронічних захворювань
легень без порушення функції зовнішнього дихання, що не потребують
стаціонарного лікування хворого, приймається постанова про потребу
у звільненні від службових обов'язків. За цією самою статтею оглядаються призовники та
військовослужбовці після хірургічних захворювань, наслідків
хірургічного лікування, поранень або травм органів грудної
порожнини з порушенням функцій тимчасового характеру.
Хвороби органів травлення
Стаття 51. Пункт "в" застосовується у випадках, коли сума
каріозних, пломбованих та видалених зубів більше 9-ти і при цьому
не менше 4-х зубів з клінічними або рентгенологічними ознаками
хронічного запалення з ураженням пульпи і періодонта, включаючи
зуби із пломбованими кореневими каналами.
Стаття 52. Підставою для застосування пункту "а" цієї статті
є наявність в оглянутих генералізованої форми
пародонтиту, пародонтозу з частими загостреннями та абсцедуванням. Діагноз пародонтиту, пародонтозу встановлюється після
ретельного дослідження всієї зубощелепної системи із
рентгенографією та виявленням супутніх захворювань. У випадку
пародонтиту, пародонтозу призовників, беручи на військовий облік,
направляють на лікування. До пункту "а" належить пародонтит з глибиною пародонтальної
кишені 5 мм і вище, резорбцією кісткової тканини альвеолярного
відростка на 2/3 довжини кореня, рухомістю зуба 2-3-го ступенів. До пункту "б" належать пародонтити та пародонтози,
захворювання слизової оболонки порожнини рота, лейкоплакії та інші
захворювання, включаючи приканцерози. Призовники після постановки
на військовий облік, а також військовослужбовці направляються на
лікування.
Стаття 53. До пункту "а" належать: дефекти нижньої щелепи
після хірургічного лікування, не заміщені трансплантатами;
дефекти, деформації щелепо-лицьової ділянки, а також хронічні, що
часто загострюються (більше 2 разів на рік - для оглянутих за
графами I-II, та більше 4 разів на рік - для оглянутих за графою
III Розкладу хвороб) захворювання щелеп, слинних залоз,
скронево-щелепових суглобів; анкілози скронево-нижньощелепових
суглобів; контрактури та несправжні суглоби нижніх щелеп за
відсутності ефекту від лікування або відмові від нього. До цього ж
пункту належить актиномікоз щелепо-лицьової ділянки, який не
піддається лікуванню. В окремих випадках, залежно від фактичної працездатності,
умов служби, думки командування частини, офіцери з набутими
дефектами та деформаціями щелепо-лицьової ділянки після
ортопедичних методів лікування із задовільними результатами можуть
бути оглянуті за пунктом "б" або "в". До пункту "б" належать: аномалії прикусу 2 - 3 ступеня з
роз'єднанням прикусу більше 5 мм або з жувальною ефективністю
менше 60% за М.Г.Агаповим; хронічні сіалоаденіти з частими
загостреннями; актиномікоз щелепо-лицьової ділянки із задовільними
результатами лікування; хронічний остеомієліт щелеп з наявністю
секвестральних порожнин та секвестрів. Призовники із вказаними
захворюваннями після постановки на військовий облік направляються
на лікування. Щодо військовослужбовців після лікування постанова
приймається за статтею 58 Розкладу хвороб. Якщо хірургічне
лікування не застосовувалось, то огляд проводиться за відповідними
пунктами цієї статті. До пункту "в" належать аномалії прикусу, що супроводжуються
роз'єднанням прикусу на 5 мм і менше, з жувальною ефективністю
більше 60 % за М. Г. Агаповим. Кандидатам, які вступають до ВНЗ з
такою патологією, пропонується лікування. Огляд після лікування
проводиться через 6 - 9 місяців залежно від методу та його
результатів, а також ступеня порушення дихальної, жувальної,
мовної та слиновидільної функцій. У разі відмови від лікування за
цим же пунктом приймається постанова про непридатність до вступу
до ВНЗ.
Стаття 54. Діагноз виразкової хвороби повинен бути
підтверджений обов'язковим ендоскопічним та рентгенологічним
дослідженнями із застосуванням штучної гіпотонії. Оглянутим за
графою III з приводу виразкової хвороби, у яких є декілька
рентгенологічних підтверджень за останні 3-5 років, експертні
висновки можуть бути складені на підставі ендоскопічних
досліджень. До пункту "а" належать: виразкова хвороба шлунка та
дванадцятипалої кишки, ускладнена пенетрацією, пілоро-,
дуоденостенозом (за наявності протипоказань до хірургічного
лікування або відмови від нього); стани та наслідки після резекції
шлунка, накладення шлунково-кишкового сполучення зі значним
порушенням функції травлення, які не піддаються лікуванню
(демпінг-синдром, стійкі поноси та інше); стани після повторних
гастродуоденальних кровотеч; ускладнення після оперативних
втручань на шлунку та дванадцятипалій кишці з приводу виразки, у
разі незадовільних результатів лікування (стійкі анастомозити,
виразки анастомозів та інші). До пункту "б" належать: виразкова хвороба шлунка, хронічна
виразкова хвороба дванадцятипалої кишки з частими (два та більше
разів на рік) або тривалими загостреннями; з позацибулинною
виразкою; множинними виразками цибулини та поза нею; мігруюча,
кальозна виразка, яка тривалий час не рубцюється, а також
безперервно рецидивна виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. До
цього ж пункту належать виразкова хвороба шлунка або
дванадцятипалої кишки, ускладнена перфорацією, кровотечею або
грубою рубцевою деформацією цибулини дванадцятипалої кишки; стани
після виконання стовбурової чи селективної ваготомії, накладання
шлунково-кишкового сполучення з помірним порушенням функції
травлення (рідкі прояви демпінг-синдрому, нестійке випорожнення і
т.п.). Офіцери, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової
служби, військовослужбовці-жінки з виразковою хворобою шлунка та
дванадцятипалої кишки з рідкими (1 раз на рік і рідше)
загостреннями, без порушення функції травлення, за наявності
незначної деформації цибулини дванадцятипалої кишки оглядаються за
пунктом "в". Призовники та військовослужбовці строкової служби із
встановленим діагнозом виразкової хвороби шлунка та
дванадцятипалої кишки, залежно від характеру перебігу та
тривалості (стійкості) ремісії, оглядаються за пунктами "а", "б"
або "в". Курсанти ВНЗ, у яких вперше виявлена неускладнена
виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, після стаціонарного
лікування визнаються придатними до військової служби та навчання;
у разі рецидиву - непридатні до навчання та військової служби,
крім курсантів випускного курсу. У разі виявлення виразкової
хвороби шлунка - непридатні. У разі неускладнених симптоматичних виразок шлунка та
дванадцятипалої кишки придатність до військової служби
визначається залежно від тяжкості перебігу основного захворювання.
У разі ускладнених виразок, а також повторного виникнення
симптоматичної виразки огляд проводиться за пунктами "б", "в" цієї
статті.
Стаття 55. До пункту "а" належать: цироз печінки; тяжкі форми
хронічних прогресуючих активних гепатитів зі значним порушенням
функцій; тяжкі форми хронічних неспецифічних виразкових колітів,
ентеритів зі значним порушенням функцій травлення; хронічні
рецидивні холецистити, холангіти та панкреатити з тяжкими та
тривалими перебігами загострень, які потребують повторного
стаціонарного лікування хворого та супроводжуються жовтянкою після
незадовільних результатів лікування, а також стан після накладання
біліодигистивних анастомозів; ускладнення після хірургічного
лікування (жовчні, панкреатичні свищі та інші). До пункту "б" належать: хронічні захворювання
шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються частими (два та
більше разів на рік) загостреннями; хронічні гастрити з порушенням
секреторної, кислототвірної функцій із занепадом живлення, які
потребують повторної госпіталізації хворого; хронічні рецидивні
неспецифічні виразкові коліти та ентерити, хвороба Крона, хронічні
холецистити (в тому числі - калькульозні), гепатити, холангіти,
панкреатити; стани після хірургічного лікування хронічних
панкреатитів з утворенням кісти. За цим самим пунктом оглядаються призовники та
військовослужбовці строкової служби із функціональною
гіпербілірубінемією з постійним підвищенням білірубіна більше 30
мкмоль/л, а також стани після вилучення жовчного міхура або
хірургічного лікування хвороб жовчних ходів, підшлункової залози з
добрим результатом. Пункт "в" передбачає хронічні гастрити, гастродуоденіти (в
тому числі ерозивні) з незначним порушенням кислототвірної функції
та рідкими загостреннями. За цим же пунктом оглядаються призовники
та військовослужбовці строкової служби з функціональними
гіпербілірубінеміями ремітивного перебігу. Особи з ерозивними змінами слизової шлунка або
дванадцятипалої кишки підлягають лікуванню. В усіх випадках діагностики хронічного гепатиту в умовах
спеціалізованих стаціонарів призовники та військовослужбовці
строкової служби оглядаються за пунктом "б". Діагноз хронічного
захворювання печінки повинен бути підтверджений результатами
пункційної біопсії та (або) діагностичною лапароскопією, а за
неможливості їх проведення або відмови від них - клінічними,
лабораторними, інструментальними даними та іншими, які свідчать
про стабільність ураження органа.
Стаття 56. До пункту "а" належать: набуті
стравохідно-трахеальні або стравохідно-бронхіальні свищі; рубцеві
звуження або нервово-м'язові захворювання стравоходу зі значними
клінічними проявами, які потребують систематичного бужування або
хірургічного лікування з приводу стравохідних кровотеч; стани
після резекції тонкої або товстої кишки, які супроводжуються
вираженим занепадом живлення або порушенням травлення; випадіння
прямої кишки під час ходи та переміщення тіла у вертикальне
положення (3 стадія); протиприродний задній прохід, кишковий або
каловий свищ, як завершальний етап хірургічного лікування;
недостатність сфінктера заднього проходу (3-го ступеня); хронічний
парапроктит зі стійкими або такими, що часто відкриваються,
свищами (для оглянутих за графою III Розкладу хвороб
застосовується пункт "б"). До пункту "б" належать: дивертикули стравоходу з клінічними
проявами, які не потребують хірургічного лікування; рубцеві
звуження та нервово-м'язові захворювання стравоходу при
задовільних результатах консервативного лікування; спайковий
процес у черевній порожнині з явищами кишкової непрохідності, який
потребує повторного стаціонарного лікування (спайковий процес
повинен бути підтверджений даними рентгенологічного дослідження
або хірургічного лікування); випадіння прямої кишки під час
фізичного навантаження (2 стадія); недостатність сфінктера
заднього проходу 2-го ступеня; хронічний парапроктит з рідкими
загостреннями або нестійкими свищами, які рідко відкриваються (1-2
рази на рік). До пункту "в" належать: випадіння прямої кишки при дефекації
(1 стадія), яка вправляється самостійно; хронічний парапроктит,
який перебігає у формі періодичного гострого запалення без
утворення зовнішнього свища. У разі випадіння прямої кишки, кишкових або калових свищів,
звуження заднього проходу або недостатності його сфінктера,
хронічного парапроктиту призовникам та військовослужбовцям
пропонується хірургічне лікування. Після операції
військовослужбовцям за статтею 58 Розкладу хвороб надається
відпустка за станом здоров'я, призовникам - відстрочка від призову
до 6 місяців. Придатність до військової служби визначається
залежно від результатів лікування. У випадку рецидиву захворювання
або відмови від лікування постанова приймається за пунктами "а",
"б" або "в".
Стаття 57. За наявності гриж призовникам та
військовослужбовцям строкової служби пропонується хірургічне
лікування. У разі успішного лікування призовники визнаються
придатними до військової служби після відстрочки на один рік.
Військовослужбовцям після операції надається відпустка за станом
здоров'я на підставі статті 58 Розкладу хвороб. Підставою для застосування цієї статті є незадовільні
результати лікування, протипоказання для його проведення або
відмова від нього. До пункту "а" належать: рецидивні великих розмірів грижі, які
ускладнюють ходу або порушують функцію внутрішніх органів після
неодноразового рецидиву захворювання з приводу гриж з вираженим
занепадом живлення або порушенням функції травлення (стійкі поноси
та інші); діафрагмальні грижі, у тому числі й набута релаксація
діафрагми, які порушують функцію органів грудної клітки; множинні
грижі, а також невправимі вентральні грижі. Призовники, військовослужбовці строкової служби після
операцій з приводу грижі з резекцією кишечника оглядаються за
пунктом "б", незалежно від занепаду живлення або порушення функції
травлення. Щодо оглянутих за графою III, які не досягли граничного
віку перебування на військовій службі, рішення приймається на
підставі статті 58 Розкладу хвороб. Одноразовий рецидив грижі після хірургічного лікування не дає
підстав для застосування пункту "а". До пункту "б" належать: грижі стравохідного отвору діафрагми,
які не супроводжуються вказаними у пункті "а" порушеннями, при
задовільних результатах лікування; зовнішні грижі, у тому числі
при одноразовому рецидиві після хірургічного лікування. Передочеревинний жировик білої лінії живота, а також
розширення паховинних кілець без грижового випинання не дають
підстав для обмеження придатності до військової служби та
придатності до вступу до ВНЗ.
Стаття 58. Передбачає стани після гострих, загострення
хронічних захворювань органів травлення та хірургічного лікування. Для оглянутих за графою I відстрочка від призову, за графами
II-III відпустка за станом здоров'я надаються у випадках, коли для
реабілітації потрібно не менше одного місяця.

Хвороби сечостатевої системи
Стаття 59. Огляд призовників та військовослужбовців з приводу
захворювань нирок проводиться після стаціонарного обстеження та
лікування. До пункту "а" належать хронічні захворювання нирок,
ускладнені хронічною нирковою недостатністю II та III ступенів
тяжкості. Призовники, військовослужбовці строкової служби з хронічними
захворюваннями нирок, незалежно від того, порушена функція нирок
чи ні, оглядаються за пунктом "б". Щодо оглянутих за графою III за наявності стійкої
артеріальної гіпертензії, пов'язаної з хронічним захворюванням
нирок, та яка потребує медикаментозної корекції, рішення слід
виносити за пунктом "б". До цього ж пункту належать оглянуті за
графою III з хронічними захворюваннями нирок та помірним
порушенням їх функцій. Військовослужбовцям, які перенесли гострий гломерулонефрит,
пієлонефрит, надається відпустка за станом здоров'я на підставі
статті 66 Розкладу хвороб. Призовникам, які перенесли гострий гломерулонефрит,
пієлонефрит, надається відстрочка від призову на 12 місяців. Після
відстрочки проводиться обов'язкове стаціонарне обстеження, і, якщо
відсутні патологічні зміни, то призовники визнаються придатними до
військової служби. Рішення ВЛК щодо курсантів ВНЗ у разі захворювань нирок
виноситься як для військовослужбовців строкової служби, а курсанти
випускного курсу оглядаються за графою III. Огляд осіб з аномалією розвитку нирок, нирковокам'яною
хворобою, туберкульозом нирок, синдромами ураження нирок при інших
захворюваннях (метаболічні, судинні, токсичні та інші нефропатії),
за наслідками травм та хірургічного лікування проводиться за
відповідними статтями Розкладу хвороб.
Стаття 60. До пункту "а" належать: сечокамінна хвороба з
ураженням нирок при незадовільних результатах лікування (каміння,
гідронефроз, вторинний пієлонефрит, що не піддається лікуванню, та
інші); нефроптоз 3 стадії; піонефроз; відсутність однієї нирки,
видаленої з приводу захворювань, при порушенні функції нирки, яка
залишилась, незалежно від ступеня її вираження; стани після
резекції, пластики сечового міхура; склероз шийки сечового міхура,
що супроводжується міхурово-сечовим рефлюксом та вторинним
двобічним хронічним пієлонефритом або гідронефрозом; стриктура
уретри, яка потребує систематичного бужування. Вказані у цьому
пункті стани повинні супроводжуватися значно вираженими
порушеннями сечовивідної функції нирок або хронічною нирковою
недостатністю, незалежно від ступеня тяжкості. До пункту "б" належать: сечокамінна хвороба з частими
приступами ниркової коліки (3 та більше на рік) та відходженням
каміння з помірним порушенням функції нирок; є нирка, яка не
функціонує, а також відсутність однієї нирки, видаленої з приводу
захворювань, якщо нормальною є функція нирки, яка залишилась;
стани після літотрипсії, які супроводжуються постійним больовим
синдромом та вторинним хронічним пієлонефритом або вазоренальною
гіпертензією, незалежно від того, порушена функція нирок чи ні;
склероз шийки сечового міхура при однобічних помірних змінах
сечовивідної системи (однобічний гідроуретр, гідронефроз);
стриктура уретри, яка потребує бужування (не більше 2-х разів на
рік) у разі задовільних результатів лікування. Помірним порушенням
функції нирок уважається: стійка незначна еритроцитурія,
лейкоцитурія, зниження відносної густини сечі за пробою
Зімницького менше 1020, зниження секреторного або екстреторного
сегментів на радіоізотопній ренографії більше 30 % від норми, на
видільних урограмах появлення контрасту пізніше 10-ї хвилини. До пункту "в" належать: поодинокі камінці нирок, сечоводів,
які мають нахил до самостійного відходження із рідкими приступами
ниркових колік (1-2 рази на рік); хронічні захворювання
сечовивідної системи з рідкими (1-2 рази на рік) загостреннями при
успішному лікуванні та незначному порушенні функцій. До пункту "г" належать: стани після інструментального
видалення поодиноких каменів із сечовивідних шляхів та літотрипсії
їх (лоханка, сечовід, сечовий міхур) без порушення функцій;
відходження поодиноких каменів без повторного каменеутворення.
Стаття 61. До пункту "а" належать: аденома простати 3 стадії
при незадовільних результатах лікування або відмові від нього;
відсутність статевого члена. До пункту "б" належать: аденома простати 2-ї стадії;
хронічний простатит, який потребує стаціонарного лікування
хворого 2-3 рази на рік; різко виражена, яка утруднює ходу,
сечовипускання, статевий акт; водянка оболонок яєчок або
сім'яного канатика (мошонка великих розмірів, місткість 500-1000
мл і більше, шкіра розтягнена, витончена, порушення
сперматогенезу). До пункту "в" належать: аденома простати 1-ї стадії при
задовільних результатах лікування; помірно виражена водянка
оболонок яєчка або сім'яного канатика (біль під час ходи, фізичних
навантаженнях, мошонка на боці водянки овальної форми з наявністю
рідини до 200-300 мл, яка виявляється під час діафаноскопії, яєчко
- у верхніх відділах водяної порожнини, шкіра вільно береться у
складку). До цього ж пункту належить каміння простати за
безсимптомного перебігу. До пункту "г" належать: водянка оболонок яєчка або сім'яного
канатика (в оболонках яєчок невелика кількість рідини, яка
виявляється під час діафаноскопії мошонки, яєчко розташоване в
задньо-нижній частині порожнини, наповненої рідиною); фімоз,
парафімоз, інші хвороби чоловічих статевих органів з незначними
клінічними проявами, видалення одного яєчка через захворювання
нетуберкульозного походження та пухлин доброякісного характеру. З приводу водянки оболонок яєчка або сім'яного канатика,
фімозу та парафімозу призовникам та військовослужбовцям
пропонується хірургічне лікування. У разі незадовільних
результатів лікування або відмови від нього огляд проводиться за
пунктами "б", "в", "г" цієї статті. Після хірургічного лікування водянки оболонки яєчка або
сім'яного канатика із закінченням у видужування придатність
призовників та військовослужбовців до військової служби та вступу
до ВНЗ не обмежується.
Стаття 62. До пункту "а" належать хронічні запальні хвороби
жіночих статевих органів, які потребують лікування хворої 2-3 рази
на рік і супроводжуються стійкими тазовими болями, порушеннями
менструальної функції. Діагноз повинен бути встановлений у
стаціонарі. До пункту "б" належать хронічні запальні захворювання з
помірним порушенням функцій. До пункту "в" належать хронічні запальні хвороби статевих
органів з рідкими загостреннями, які супроводжуються незначним
порушенням функцій, в тому числі жіночим безпліддям.
Стаття 63. Під час визначення тяжкості захворювання та
ступеня порушення функцій уражених органів слід ураховувати:
ступінь, поширення процесу, вираженість больового синдрому,
тривалість порушення функцій та ефективність лікувальних заходів.
Діагноз ендометріозу повинен бути встановлений у стаціонарі.
Стаття 64. До пункту "а" належать: повне випадіння матки або
піхви; повний розрив промежини; свищі із захопленням статевих
органів (сечостатеві, кишковостатеві) при незадовільних
результатах лікування або відмові від нього. Випадінням матки вважається такий стан, коли у положенні
жінки стоячи (або лежачи - при потугах) уся матка виходить за межі
статевої щілини назовні, вивертаючи за собою стінки піхви. Повним
розривом промежини (3-го ступеня) вважається такий розрив, за
якого цілісність м'язів промежини порушена повністю й вони
замінені рубцевою тканиною, яка переходить на стінку прямої кишки,
задній прохід зіяє та не має правильних обрисів. До пункту "б" належить опущення жіночих статевих органів.
Опущенням матки та піхви вважається такий стан, коли при потугах
статева щілина зіяє та з неї показується шийка матки, передня та
задня стінки піхви, але вони не виходять за її межі. Неправильне положення матки без порушення функцій не є
підставою для обмеження придатності до військової служби.
Постанова про непридатність до військової служби у мирний час для
оглянутих за графами I, III Розкладу хвороб та непридатність до
військової служби зі зняттям з військового обліку приймається у
випадках, коли неправильне положення матки супроводжується
патологічними явищами у вигляді порушення функції суміжних органів
та болей в області крижів та низу живота. До пункту "в" належать: незначне опущення стінок піхви;
рубцеві та спайкові процеси промежини без больового синдрому та
порушення функцій суміжних органів.
Стаття 65. До пункту "а" належать ювенільні та інші органічно
незумовлені кровотечі, які призводять до анемії. До пункту "б" належать порушення оваріально-менструальної
функції, які проявляються олігоменореєю, аменореєю
(непісляопераційною), у тому числі зумовлені за віком. До пункту "в" належать: статевий інфантилізм при задовільному
загальному розвитку; первинне безпліддя за наявності двофазного
циклу.
Стаття 66. Постанова про потребу у відпустці за станом
здоров'я приймається після гострих запальних захворювань
сечостатевої системи (гломерулонефрит, пієлонефрит, бартолінит,
ендометрит, аднексит та інші); хірургічних втручань з приводу
видалення каміння нирок, сечоводів; станів після літотрипсії,
нефропексії, видалення нирки з приводу гідронефрозу за нормальної
функції нирки, яка залишилась; станів позаматкової вагітності,
апоплексії яєчника, запальних гнійних процесів молочної залози,
матки та її додатків; спайкових хвороб малого таза та інших.
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
Стаття 67. Передбачає справжню мікробну (мікотичну) та
професійну екзему. Військовослужбовці, що страждають себорейною
екземою, себорейним дерматитом, підлягають лікуванню, а
призовникам за пунктом "г" надається відстрочка від призову до 6
місяців. До пункту "б" належать також обмежені, але великі бляшки
псоріазу на голові та відкритих ділянках шкіри. Великою слід
вважати бляшку псоріазу розміром з долоню хворого та більше. Часто рецидивними формами шкірних захворювань вважаються такі
форми, за яких загострення виникають два та більше рази на рік. Поширені форми шкірних захворювань характеризуються
дисимінованими висипаннями на значній поверхні шкіряного покрову
(ураження двох і більше анатомічних областей). Під обмеженими формами шкірних захворювань слід розуміти
поодинокі осередки ураження будь-якої локалізації, що займають
невелику площу однієї з анатомічних областей (стопа, гомілка,
кисть, голова і т.п.). Відсутність загострення атопічного дерматиту протягом 10
років не дає підстави для застосування цієї статті.
Стаття 68. Під поширеною формою гніздового облисіння
розуміється наявність трьох та більше вогнищ облисіння загальною
площею з долоню хворого та більше або одного вогнища такої ж
площі. Під поширеною формою вітіліго розуміється наявність
множинних депігментованих плям (трьох і більше) на шкіряному
покрові будь-яких анатомічних ділянок загальною площею не менше
5% поверхні тіла. До пункту "а" належать вогнища вітіліго на відкритих ділянках
тіла, які викликають значний косметичний дефект. Різновидність обмеженої склеродермії - "хвороба білих плям"
та неускладнена себорея не є перешкодою до призову на військову
службу.

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
Стаття 69. До пункту "а" належать захворювання сполучної
тканини, що характеризуються поліморфною картиною ураження
(системний червоний вовчак, системний склероз, дерматоміозит,
еозинофільний фасціїт, вузликовий периартериїт, гранульоматоз
Вегенера, змішані захворювання сполучної тканини) незалежно від
вираження змін з боку органів та систем, частоти загострень та
ступеня функціональних порушень. До цього самого пункту належать
ревматоїдний, в тому числі ювенільний артрит та анкілозувальний
спонділоартрит (хвороба Бехтерева) з вираженими змінами у суглобах
та хребті, ураженням інших органів та систем (системні форми) зі
значними порушеннями функцій та стійкою втратою працездатності. До пункту "б" належать повільно прогресуючі форми запальних
захворювань суглобів та хребта з помірно вираженими
ексудативно-проліферативними змінами та функціональною
недостатністю суглобів за відсутності системних проявів та
збереженою працездатністю. До цього самого пункту належать
початкові форми достовірних випадків ревматоїдного артриту та
хвороби Бехтерева за наявності клініко-лабораторних ознак
активності процесу, всі форми системних васкулитів із рецидивним
характером перебігу. До пункту "в" належать хронічні захворювання суглобів та
хребта з рідкими (один раз на рік та рідше) загостреннями та
незначним порушенням функцій. За цим самим пунктом оглядаються
військовослужбовці строкової служби із затяжним перебігом гострих
запальних артропатій при збереженні ексудативно-проліферативних
змін у суглобах, лабораторних ознаках активності процесу. При хронічних і рецидивних формах хвороби Рейтера та інших
артритах, пов'язаних з інфекцією (реактивні артрити), а також
псоріатичному артриті придатність до військової служби
визначається за пунктами "а", "б" або "в", залежно від стану
функцій суглобів, залучення інших органів та систем. Хронічні форми реактивних артритів за відсутності загострення
захворювання більше 3-х років та без порушення функцій суглобів не
є підставою для застосування цієї статті, не перешкоджують вступу
до ВНЗ та проходженню військової служби. Після гострих запальних
захворювань суглобів та геморагічних васкулитів огляд проводиться
на підставі статті 83 Розкладу хвороб.
Стаття 70. Постанова про придатність до військової служби у
разі захворювань кісток та суглобів приймається після
стаціонарного обстеження та лікування. При цьому слід ураховувати
нахил захворювання до рецидивів або прогресування, стійкість
ремісії та можливість видужання, особливості військової служби.
При незадовільних результатах лікування або відмови від нього
постанова про придатність до військової служби приймається за
пунктами "а", "б" або "в", залежно від функції кінцівок або
суглоба на момент огляду. До пункту "а" належать: анкілоз великого суглоба; значне
обмеження рухів або патологічна рухливість; виражений деформуючий
остеоартроз великих суглобів зі стійким больовим синдромом та
атрофією м'язів кінцівок; остеомієліт із наявністю секвестральних
порожнин, секвестрів, свищів, які довго не загоюються або часто
(не рідше 1-2 рази на рік) відкриваються. При анкілозах великих суглобів у функціонально вигідному
положенні або за належної функціональної компенсації придатність
до військової служби осіб, оглянутих за графою III Розкладу
хвороб, визначається за пунктом "б". До пункту "б" належать: часті (1-2 рази на місяць) вивихи
великих суглобів, які виникають при незначних фізичних
навантаженнях, пов'язаних з виконанням звичайних службових
обов'язків, із вираженою нестійкістю (розхитаністю), синовиїтом
суглоба з гіпотрофією або атрофією м'язів кінцівки; деформуючий
остеоартроз в одному з великих суглобів та больовим синдромом;
остеомієліт (у тому числі і первинно хронічний) зі щорічними
загостреннями; гіперостози, які перешкоджають руху кінцівки або
носінню стандартного взуття, військової форми одягу або
спорядження. До пункту "в" належать рідко виникаючі (2-3 рази на рік)
вивихи; нестійкість та синовіїт великих суглобів при помірних
фізичних навантаженнях або повторних травмах; остеохондропатії із
закінченим процесом та помірними клінічними проявами (при
звичайних фізичних навантаженнях функція страждає незначно);
остеомієліт з рідкими (один раз на 2-3 роки) загостреннями, за
відсутності секвестральних порожнин та секвестрів. До цього самого
пункту належать хондропатія з незакінченим процесом. Призовникам,
за зазначеними хворобами, за статтею 83 Розкладу хвороб, надається
відстрочка від призову, по закінченні якої рішення про придатність
або непридатність їх до військової служби приймається за пунктами
"в" або "г" цієї статті залежно від результатів лікування.
Остеомієлітичний процес уважається закінченим за відсутності
загострення, секвестральної порожнини та секвестрації протягом
трьох та більше років.
Для оцінки об'єму рухів у суглобах керуватися такими
показниками у градусах: ------------------------------------------------------------------ Суглоб | Рух | Норма | Обмеження рухів | | |--------------------------- | | |незначне| помірне |значне ------------------------------------------------------------------ Плечовий з Згинання 180 115 100 80
плечовим поясом Розгинання 40 30 20 15
Відведення 180 115 100 80 Ліктьовий Згинання 40 80 90 100
Розгинання 180 150 140 120
Пронація 180 135 90 60
Супінація 180 135 90 60 Променево- Згинання 75 35 20-25 15
зап'ястний
Розгинання 65 30 20-25 15
Відведення:
радіальне; 20 10 5 2-3
ульнарне 40 25 15 10 Тазостегновий Згинання 75 100 110 120
Розгинання 180 170 160 150
Відведення 50 25 20 15 Колінний Згинання 40 60 90 110
Розгинання 180 175 170 160 Гомілково- Підошвене 130 120 110 100
стопний згинання
Тильне 70 75 80 85
згинання
(розгинання)
Повторність вивиху великого суглоба повинна бути засвідчена
лікувально-профілактичним закладом із обов'язковою рентгенографією
суглоба до та після усунення вивиху. Повторність вивиху у
колінному суглобі підтверджується позитивними симптомами
переднього або заднього "висувного ящика" з різницею у зміщенні
гомілки у порівнянні зі здоровим суглобом не менше 10 мм. З приводу нестійкості великих суглобів призовникам та
військовослужбовцям пропонується хірургічне лікування. Після
успішного лікування призовникам надається відстрочка від призову
до 6 місяців, а після хірургічного лікування нестійкості колінного
суглоба - 12 місяців. Після успішного лікування звичного вивиху
плеча щодо військовослужбовців приймається постанова про потребу у
відпустці за станом здоров'я за статтею 83 Розкладу хвороб із
наступним звільненням від занять спортом та керуванням всіма
видами транспортних засобів на 6 місяців. За наявності несправжніх суглобів призовники та
військовослужбовці підлягають лікуванню із застосуванням сучасних
методів (компресійно-дистракційного остеосинтезу та інших). З
приводу кістозного переродження кісток, відсікального
остеохондрозу у великому суглобі призовники та військовослужбовці
підлягають лікуванню, особливо у тих випадках, коли виник
симптомокомплекс блокади суглоба після утворення "суглобової
миші". Постанова про придатність або непридатність до військової
служби приймається після закінчення лікування залежно від ступеня
порушення функцій кінцівки або суглоба.
Стаття 71. До пункту "а" належать: інфекційний спондиліт з
частими (три і більше на рік) загостреннями; спондилолістез III-IV
ступенів (зміщення більше половини поперекового діаметра тіла
хребця) з постійно вираженим больовим синдромом і нестабільністю
хребта; деформуючий спондильоз та остеохондроз шийного відділу
хребта, супроводжуваний нестабільністю та вертебробазилярною
недостатністю; деформуючий спондильоз грудного і поперекового
відділів хребта з множинними масивними кістковими розростаннями в
області міжхребцевих сполучень і країв тіл хребців, які виходять
за межі замикальних пластинок (III - IV ступенів), з постійно
вираженим больовим синдромом, що підтверджується частими
зверненнями за медичною допомогою, повторним стаціонарним
лікуванням за останні 2-3 роки без стійкого клінічного ефекту і
великим числом днів непрацездатності, вираженими корінцевими та
провідниковими порушеннями; викривлення хребта (кіфози, сколіози
III-IV ступенів) з різкою деформацією грудної клітки та значним
порушенням функції зовнішнього дихання. Характер патологічних змін хребта повинен бути підтверджений
багатовісьовими навантажувальними, функціональними
рентгенологічними та іншими дослідженнями. До пункту "б" належать: остеохондропатії хребта (кіфози,
структурні та неструктурні сколіози III ступеня) з помірною
деформацією грудної клітки та помірним порушенням функції
зовнішнього дихання; інфекційний спондиліт з рідкими загостреннями
(1-2 рази на рік); поширений деформуючий спондильоз (II ступеня)
та міжхребцевий остеохондроз з множинними масивними клювоподібними
розростаннями в області міжхребцевих сполучень з больовим
синдромом; спондильозний спондилолістез I і II ступенів (зміщення
на 1/4 і 1/2 частини поперекового діаметра тіла хребця відповідно)
з больовим синдромом, а для оглянутих за графами I і II Розкладу
хвороб, крім того, стан після вилучення міжхребцевих дисків. До пункту "в" належать фіксовані набуті викривлення хребта,
які супроводжуються ротацією хребців (сколіоз II ступеня,
остеохондропатичний кіфоз з клиноподібною деформацією трьох та
більше хребців зі зниженням висоти передньої поверхні тіла хребця
на 2-3 мм і більше); обмежений деформуючий спондильоз (ураження
тіл трьох та більше хребців) та міжхребцевий остеохондроз
(ураження трьох та більше міжхребцевих дисків) з больовим
синдромом при фізичних навантаженнях та чіткими анатомічними
ознаками деформацій, які виявлені під час клінічного обстеження та
на рентгенограмах. Ознаками клінічного прояву остеохондрозу є порушення
статичної функції ураженого відділу хребта - випрямлення шийного
(поперекового ) лордозу або утворення кіфозу, поєднання локальних
лордозу та кіфозу замість рівномірного лордозу. Больовий синдром
при фізичних навантаженнях повинен бути підтверджений
неодноразовими зверненнями за медичною допомогою, які записуються
в медичних документах оглянутого. Тільки сукупність клінічних та
рентгенологічних ознак обмеженого деформуючого спондильозу та
міжхребцевого остеохондрозу надають підставу для застосування
пункту "в" цієї статті. Ступінь сколіозу визначається рентгенологом по рентгенограмах
на підставі виміру кутів сколіозу : I ступінь - 1 град. - 10
град., II ступінь - 11 град.- 25 град., III ступінь - 26 град.- 50
град., IV ступінь - більше 50 град. (за В.Д.Чакліним).
До пункту "г" належать: нефіксовані викривлення хребта більше 5
град.-10 град. та остеохондропатичний кіфоз (кінцева стадія
захворювання); ізольовані явища деформуючого спондильозу та
міжхребцевого остеохондрозу без порушення функцій. Для оцінки об'єму рухів хребта слід керуватись таблицею: ------------------------------------------------------------------ Відстань | Рух | Норма | Обмеження рухів | | |--------------------------- | | |незначне|помірне |значне ------------------------------------------------------------------ Від бугорка Нахил голови 3-4 см 2,5 см 2 см 1-1,5 см
потиличної
кістки до ос- Відкидання 8-10 см 6-7 см 4-5 см 3-3,5 см
тистого голови
відростка VII
шийного хребця
Повороти в 85гр. 70-75гр. 60-65гр. 30-50гр.
шийному
відділі
хребта
Від остистого Згинання 5-7 см 4-5 см 2,5-3,5 1,5 см
відростка VII см
шийного хребця Прогинання 5-6 см 4-5 см 2,5-3,5 2 см
до I крижового назад см
хребця
Повороти в по-
перековому та 25-30гр. 19-24гр. 15-18гр. 10-14гр.
грудному від-
ділах хребта
Стаття 72. До пункту "а" належать: відсутність обох кистей на
рівні кистевих суглобів*. За цим пунктом оглядаються призовники та
військовослужбовці строкової служби у разі відсутності трьох
пальців на рівні п'ястно-фалангових суглобів на одній руці;
першого пальця - на рівні міжфалангового суглоба та другого -
п'ятого пальців - на рівні дистальних кінців середніх фаланг на
одній руці; другого - п'ятого пальців - на рівні дистальних кінців
основних фаланг на одній руці; перших пальців на рівні
п'ястно-фалангових суглобів на обох руках. -------- * Кистевий суглоб - мається на увазі комплекс суглобів, який
з'єднує кисть із передпліччям та містить променевозап'ястний,
зап'ястний, міжзап'ястні, зап'ястноп'ястні та міжп'ястні
суглоби, а також дистальний променево-ліктьовий суглоб.
До пункту "б" належать дефекти та деформації кисті або
пальців руки: відсутність кисті на рівні кистевого суглоба;
застарілі переломо-вивихи; остеохондропатії кісток кистевого
суглоба; застарілі вивихи трьох та більше п'ястних кісток; дефекти
трьох та більше п'ястних кісток; руйнування та дефекти трьох та
більше п'ястно-фалангових суглобів; застарілі пошкодження або
дефекти сухожиль-згиначів трьох або більше пальців проксимальніше
рівня п'ястних кісток; сукупність застарілих пошкоджень трьох та
більше пальців, які призводять до стійкої контрактури або значних
порушень трофіки (анестезія, гіперстезія та гіперпатія трьох
пальців). За цим самим пунктом оглядають офіцерів та прапорщиків,
мічманів, військовослужбовців-жінок у разі відсутності трьох
пальців на рівні п'ястно-фалангових суглобів на одній руці;
першого пальця - на рівні міжфалангового суглоба та другого -
п'ятого пальців - на рівні дистальних кінців середніх фаланг на
одній руці; другого - п'ятого пальців - на рівні дистальних кінців
основних фаланг на одній руці; перших пальців на рівні
п'ястно-фалангових суглобів на обох руках. До пункту "в" належать дефекти та деформації кисті або
пальців руки: відсутність кисті на рівні п'ястних кісток;
застарілі вивихи; остеомієліт кісток кистевого суглоба; анкілоз
кистевого суглоба; дефекти двох п'ястних кісток або несправжні
суглоби та хронічні остеомієліти трьох та більше п'ястних кісток;
руйнування та дефекти двох п'ястно-фалангових суглобів; синдром
карпального або латерального каналу; застарілі пошкодження
сухожиль-згиначів двох пальців на рівні п'ястних кісток та довгого
згинача першого пальця; сукупність пошкоджень структур кисті,
кистевого суглоба та пальців, що супроводжуються помірними
порушеннями функції кисті та трофічними розладами (анестезії,
гіпостезії кисті та пальців). До цього самого пункту належить відсутність: трьох пальців на
рівні дистальних кінців середніх фаланг на обох руках; другого
пальця - на рівні п'ястно-фалангового суглоба та третього-п'ятого
пальців - на рівні дистальних кінців середніх фаланг на одній
руці; другого-п'ятого пальців - на рівні дистальних кінців
середніх фаланг на одній руці; другого-четвертого пальців - на
рівні дистальних кінців середніх фаланг на одній руці; першого
пальця на одній руці, другого пальця у правші або лівші. За відсутність першого пальця слід уважати відсутність
дистальної фаланги. За відсутність другого-п'ятого пальців слід
уважати відсутність дистальної та середньої фаланг. За відсутність
фаланги слід уважати відсутність 2/3 фаланги. До пункту "г" належить пошкодження структур кисті та пальців,
які не вказані у пунктах "а", "б" або "в". Пошкодження або захворювання кісток, сухожиль або нервів
пальців, що призвели до розвитку стійких контрактур у хибному
положенні, прирівнюються до відсутності пальців. У воєнний час за пунктами "б" та "в" цієї статті придатність
до військової служби оглянутих за графами I, II Розкладу хвороб
визначається індивідуально.
Стаття 73. Передбачає набуті фіксовані деформації стопи.
Оцінюючи придатність до військової служби призовників та
військовослужбовців з порожнистою стопою, слід мати на увазі, що
стопи з підвищеними поздовжними склепіннями часто є варіантом
норми. Порожнистою стопою вважається така деформація, яка
супроводжується супінацією заднього та пронацією переднього
відділу за наявності високого внутрішнього та зовнішнього
склепіння (так звана різко скручена стопа), передній відділ стопи
розпластаний, широкий та дещо приведений, є натоптиші під
головками середніх плюсневих кісток. Плоска стопа без клінічних проявів є варіантом норми. При
плоскостопості сплощення склепіння часто не викликає ніяких
суб'єктивних розладів і через це не може бути підставою для
застосування цієї статті. Ця стаття передбачає фіксовану
плоскостопість, яка виникає у результаті декомпенсації вальгусної
стопи або внаслідок дитячої та юнацької плоскостопості, яка з
чисто м'язової форми перейшла у зв'язково-суглобову фіксовану
деформацію. До пункту "а" належать: кінська, п'яткова, варусна,
порожниста стопа та інші необоротні різко виражені викривлення
стоп, що роблять неможливим користування стандартним взуттям. До пункту "б" належать: плоскостопість 3-го ступеня;
відсутність або зведення усіх пальців на обох стопах; відсутність
частини стопи на будь-якому її рівні; відсутність, зведення або
нерухливість усіх пальців на рівні основних фаланг на обох стопах
(для оглянутих за графою III Розкладу хвороб у цьому випадку
застосовується пункт "в"). До пункту "в" належать: помірно виражені деформації із
незначним больовим синдромом та порушенням статики, при яких
неможливе носіння стандартного взуття; плоскостопість 2-го
ступеня за наявності остеоартрозу у таранно-човноподібному
суглобі; відсутність, зведення або нерухливість першого або двох
пальців на одній стопі; усіх пальців на рівні основних фаланг на
одній стопі; усіх пальців на рівні середніх фаланг на обох
стопах. Рентгенологічно нижньою межею показників плоскостопості 2
ступеня є: кут поздовжнього внутрішнього підошвового склепіння
155 град. та висота склепіння 17 мм. До пункту "г" належить плоскостопість 1-го та 2-го ступенів
без явищ артрозу у таранно-човноподібному суглобі. За наявності у оглянутого плоскостопості 2-го ступеня на
одній нозі та плоскостопості 1-го ступеня на другій - експертна
постанова приймається за плоскостопістю 2-го ступеня. Плоскостопість 1-го ступеня, а також плоскостопість 2-го
ступеня без явищ остеоартрозу не є перешкодою до вступу у
військові навчальні заклади загального профілю. За відсутність пальця на стопі вважається відсутність його на
рівні плюсно-фалангового суглоба. Повне зведення або нерухливість
пальця прирівнюється до його відсутності. У разі деформацій першого пальця, що супроводжуються
плоскостопістю та іншими деформаціями стопи з порушенням функцій,
які утруднюють носіння стандартного взуття, огляд проводиться за
пунктами "б" або "в".
Стаття 74. Передбачає набуті вкорочення кінцівок, у тому
числі внаслідок кутових деформацій кісток після неправильно
зрощених переломів. До пункту "а" належать вкорочення руки більше 8 см або ноги -
більше 5 см. До пункту "б" належать вкорочення руки від 5 см до 8 см
включно або ноги - від 2 см до 5 см включно. До пункту "в" належать вкорочення руки від 2 см до 5 см
включно або ноги - до 2 см. До пункту "г" належить вкорочення руки до 2 см.
Стаття 75. За наявності ампутаційних кукс кінцівок на
будь-якому рівні після злоякісних новоутворень або захворювань
судин (ендартериїт, атеросклероз та інші) постанова приймається й
за статтями Розкладу хвороб, які передбачають основне
захворювання. У випадках незадовільних результатів лікування або відмови
від нього при хибній куксі після ампутації або реампутації, за
наявності фантомних болей, які перешкоджають протезуванню, огляд
проводиться за пунктом "а".

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії
зовнішніх чинників
Стаття 76. До пункту "а" належать: дефекти та деформації
кісток черепа, не заміщені трансплантатами після поранень та
травм. У разі дефекту склепіння черепа більше 8 см2, якщо він не
заміщений пластичним матеріалом, а також наявності чужорідних тіл
у речовині мозку без клінічних проявів, придатність до військової
служби оглянутих за графою III Розкладу хвороб визначається за
пунктом "б". В окремих випадках, залежно від фактичної працездатності,
умов служби, думки командування, оглянуті за графою III з
дефектами та деформаціями щелепо-лицьової області після
ортопедичних методів лікування із задовільними результатами також
можуть бути оглянуті за пунктом "б". Після перенесених гострих травм черепа та їх хірургічного
лікування з наявністю дефекту кісток склепіння черепа постанова
приймається залежно від розмірів дефекту та результатів пластичної
операції. Дефект кісток черепа після кістково-пластичної трепанації
визначається як дефект кісток черепа, замінений аутокісткою. Накладені після черепно-мозкової травми діагностичні фрезьові
отвори додаються до дефекту кісток склепіння черепа, заміненого
сполучно-тканинним рубцем.
Стаття 77. До пункту "а" належать: стани після свіжих
множинних проникаючих нестабільних переломів тіл хребців 3-го
ступеня компресії; стани після хірургічного лікування з приводу
переломів, вивихів та переломо-вивихів тіл хребців із
застосуванням спондило-корпородезу (придатність до військової
служби оглянутих за графою III Розкладу хвороб визначається за
пунктом "а" чи "б" після відпустки за станом здоров'я); віддалені
наслідки множинних переломів тіл хребців із вираженою сколіотичною
або кіфосколіотичною деформацією та нестабільністю хребта;
наслідки переломів кісток таза із пошкодженням внутрішніх органів
за незадовільних результатів лікування; неправильно зрощені
множинні переломи кісток таза з порушенням цілісності тазового
кільця, лобкового сполучення, а також в області вертлужної ямки із
центральним вивихом головки стегнової кістки, явищами анкілозу або
деформуючого артрозу; переломи шийки стегнової кістки за
незадовільних результатів лікування. До пункту "б" належать: свіжий перелом тіла хребця незалежно
від функціональних порушень (для оглянутих за графами I, II
Розкладу хвороб); віддалені наслідки перелому одного та більше тіл
хребців з клиновидноподібною деформацією 2-3-го ступеня; стан
після однобічних переломів кісток таза без порушення цілісності
тазового кільця та лобкового з'єднання при незадовільних
результатах лікування. До пункту "в" належать: компресійні стабільні переломи одного
та більше тіл хребців 1-го ступеня компресії та їх наслідки з
незначним больовим синдромом; переломи шийки стегнової кістки із
використанням остеосинтезу при повному відновленні функції
тазостегнового суглоба; невилучені металеві конструкції після
переломів довгих трубчастих кісток при відмові від лікування. За цим самим пунктом оглядають осіб після консервативного або
хірургічного лікування та використання відпустки за станом
здоров'я з приводу неврологічно неускладненого перелому дужок
суглобових відростків хребців, відростків хребців за наявності
незначного порушення функцій хребта або больового синдрому. Після переломів поперечних, остистих відростків хребців,
видалення штифта (пластинки) або інших конструкцій щодо
військовослужбовців приймається постанова про потребу у відпустці
або звільненні від службових обов'язків за станом здоров'я. Після свіжих переломів тіл хребців зі сприятливим наслідком
щодо оглянутих за графою III приймається постанова про потребу у
відпустці за станом здоров'я за статтею 83 Розкладу хвороб. При незадовільних результатах ендопротезування великих
суглобів огляд за графою III Розкладу хвороб проводиться на
підставі статті 70 або 77, пункт "а". При задовільних функціональних результатах ендопротезування
великих суглобів огляд за графою III Розкладу хвороб проводиться
на підставі статті 70 або 77, пункт "б". При ендопротезуванні суглобів, незалежно від результатів
лікування, огляд за графами I - II Розкладу хвороб проводиться на
підставі статті 70 або 77, пункт "а".
Стаття 78. Передбачає найближчі та віддалені наслідки травм
головного мозку та їх ускладнення, а також наслідки травм від дії
повітряної вибухової хвилі (контузії) та інших зовнішніх факторів. До пункту "а" належать наслідки травматичних пошкоджень з
тяжкими розладами функцій головного мозку (забій мозку,
субдуральна гематома, які призводять до стійких паралічів та
глибоких парезів і т. п.), а також стани, за яких у результаті
пошкодження мозкової речовини настають розлади коркових функцій
(афазія, агнозія, апраксія і т.п.). До цього пункту належать випадки, коли внаслідок травми
розвивається травматичний арахноїдит, який призводить до різкого
підвищення внутрішньочерепного тиску (більше 400 мм водяного
стовпчика), а також випадки з частими епілептичними припадками (4
і більше разів на рік), вираженими вестибулярними та
ліквородинамічними розладами, а також значно вираженою
гідроцефалією (розширення передніх рогів бокових шлуночків мозку
більше 20 мм), посттравматичним оптико-хіазмальним арахноїдитом з
розладом зору. До пункту "б" належать: наслідки травм головного мозку, за
яких осередкові симптоми та розлади функції не досягають ступеня
вираження, передбаченого пунктом "а" (парез, який суттєво не
обмежує функцію кінцівки, помірно виражені мозочкові розлади у
формі нестійкості під час ходи, ністагму і т.п.); травматичний
арахноїдит з помірним підвищенням внутрішньочерепного тиску
(300-400 мм водяного стовпчика), помірною гідроцефалією
(розширення передніх рогів бокових шлуночків мозку до 15-20 мм);
середньої частоти (до 3 разів на рік) епілептичними припадками;
наслідки перелому основи черепа і т.п. Військовослужбовці строкової служби та призовники, які
перенесли травму головного мозку із субарахноїдальним
крововиливом, оглядаються за пунктами "а" чи "б", залежно від
вираження неврологічної симптоматики та порушення функції. До пункту "в" належать такі наслідки травм головного мозку,
при яких у неврологічному статусі виявляються розсіяні органічні
ознаки (незначна асиметрія носогубних складок, анізорефлексія та
інші), поєднані з помірною вегетативно-судинною нестійкістю та
астенічними явищами. До них також належать старі переломи черепа
без органічного ураження центральної нервової системи та порушення
функцій. До пункту "г" належать віддалені наслідки травм головного
мозку з незначною вегетативно-судинною нестійкістю. За наявності пошкоджень та дефектів кісток черепа, окрім цієї
статті, слід застосовувати також відповідні пункти статті 76
Розкладу хвороб. Огляд осіб, які перенесли гостру закриту черепно-мозкову
травму, проводиться за статтею 83 Розкладу хвороб. Факт лікування з приводу травм головного мозку в анамнезі
повинен бути підтверджений медичними документами, а за їх
відсутності - враховуються явні тілесні пошкодження голови. Вплив
наслідків травми на працездатність або виконання обов'язків
військової служби повинен підтверджуватись характеристиками з
місця роботи, навчання або військової служби. Під віддаленими наслідками травми мають на увазі залишкові
явища або стани, які зберігаються протягом року або більше з
моменту отримання травми.
Стаття 79. До пункту "а" належать стани та наслідки поранень
та травм: бронхо-легеневого апарату із значним порушенням функції
зовнішнього дихання; облітерація перикарда; резекція стравоходу,
шлунка, тонкої або товстої кишки, накладання шлунково-кишкового
з'єднання при вираженому занепаді живлення або значному порушенні
функції травлення (демпінг-синдром, що не піддається лікуванню,
стійкі поноси та інші); накладення біліодигістивних анастомозів;
жовчні або панкреатичні свищі при незадовільних результатах
лікування; резекція долі печінки або частки підшлункової залози;
відсутність нирки при порушенні функцій нирки, яка залишилась,
незалежно від ступеня його порушення. За наявності чужорідного тіла, розміщеного у корені легені,
серці або поблизу великих судин, незалежно від ускладнень або
функціональних порушень, призовники та військовослужбовці
оглядаються за пунктом "а". За наслідками травм органів двох та більше порожнин і з
помірним порушенням їх функцій застосовувати пункт "а". За наслідками поранень серця, перикарда, оперативного
вилучення чужорідних тіл з межистіння поблизу великих судин
придатність до військової служби оглянутих за графою III Розкладу
хвороб визначається також за пунктами "а", "б", "в" або "г" статті
38 залежно від порушення гемодинаміки, а у разі порушення функції
зовнішнього дихання - за пунктами "а", "б" або "в" статті 48
Розкладу хвороб; оглянутих за графами I та II Розкладу хвороб - за
пунктами "а", "б" або "в" статті 38, або ж пунктами "а" чи "б"
статті 48. До пункту "б" належать стани та наслідки поранень та травм:
бронхо-легеневого апарату з помірним порушенням функції
зовнішнього дихання; відсутність легені без порушення функції
зовнішнього дихання; резекція шлунка, тонкої або товстої кишки;
накладення шлунково-кишкового з'єднання з рідкими проявами
демпінг-синдрому, нестійким випорожненням, помірним занепадом
живлення; відсутність нирки при нормальній функції нирки, яка
залишилась. До пункту "в" належать стани та наслідки поранень та травм:
видалення долі або сегмента легені, ліквідації пневмогемотораксу
та інші без порушення функції зовнішнього дихання; відсутність
селезінки; стани та наслідки після лапаротомій з незначним
порушенням функцій органів. До пункту "г" належать стани та наслідки, а також віддалені
наслідки поранень та травм органів грудної, черевної порожнин,
органів, розташованих позачеревно, та органів таза з виходом у
видужання. Для оглянутих за графами I, II, III відстрочка від призову та
відпустка за станом здоров'я надається за статтею 83 Розкладу
хвороб, коли для повного відновлення працездатності потрібно не
менше одного місяця.
Стаття 80. До пункту "а" належать: масивні келоїдні,
гіпертрофічні рубці в області голови, шиї, тулуба та кінцівок,
спаяні із підлеглими тканинами або легко уразливі, та які часто
укриваються виразками при незадовільних результатах лікування або
відмови від нього, що значно утруднює та перешкоджає носінню
стандартної військової форми одягу, взуття або спорядження; стан
після глибоких опіків більше 50% поверхні шкіри або ускладнених
амілоїдозом нирок. До пункту "б" належать такі рубці, які помірно обмежують рух
або утруднюють носіння стандартної військової форми одягу або
спорядження, неукриті виразками келоїдні, гіпертрофовані та
атрофовані рубці, а також рубці, що спотворюють обличчя при
незадовільних результатах лікування або відмови від нього; стан
після глибоких опіків з пластикою більше 70% поверхні шкіри
кінцівки. До пункту "в" належать такі рубці, що незначно обмежують рухи
або носіння стандартної військової форми одягу, спорядження;
еластичні рубці, які укриваються виразками під час довготривалої
ходи та інших фізичних навантажень. До цього самого пункту
належать віддалені наслідки глибоких опіків з пластикою більше 50%
поверхні шкіри кінцівки. За цим же пунктом оглядаються призовники
та військовослужбовці з наслідками розривів, пошкоджень м'язів
(створення осифікатів) та сухожиль, які незначно порушують функцію
кінцівок або затруднюють носіння стандартного військового
спорядження. За наявності рубців з явищами каузалгії після
безуспішного хірургічного лікування постанова приймається за
статтею 23 Розкладу хвороб. До пункту "г" належать стани з наявністю рубців шкіри, що не
супроводжуються ускладненнями, вказаними у пунктах "б" та "в" цієї
статті. Особи з наслідками опіків або відморожень, із пошкодженням
очей, пальців кисті або стопи оглядаються за відповідними статтями
Розкладу хвороб.
Стаття 81. До пункту "а" належать: наслідки травм нервів,
спинного мозку за наявності значно виражених та стійких розладів у
руховій, чутливій сферах або трофіці (дивись пояснення до пункту
"а" статті 23 Розкладу хвороб), а також наслідки пошкоджень, які
супроводжуються стійким больовим синдромом (каузалгія; неврома,
яка викликає різкі болі та не підлягає хірургічному лікуванню, та
інші), порушенням сечовиділення та дефекації. До пункту "б" належать наслідки пошкоджень нервів та
сплетінь, при яких через парез групи м'язів або окремих м'язів
помірно розладнується основна функція кінцівок, а також наслідки
струсу або удару спинного мозку за наявності помірного порушення
функцій. До цього самого пункту належать паралічі мімічних м'язів
унаслідок пошкодження основного стовбура або великих гілок
лицьового нерва. До пункту "в" належать наслідки пошкоджень спинного мозку,
сплетінь, нервів, при яких функція кінцівки хоча й страждає, але
різко не розладнується (пошкодження одного променевого або
ліктьового нервів, якщо знижена сила розгиначів кисті та обмежена
її тильна флексія й т.п.). Сюди ж належать наслідки пошкоджень
спинного мозку із незначним порушенням рухових або чутливих
функцій. До пункту "г" належать наслідки пошкоджень нервів, коли їхні
функції майже повністю відновлені, а наявні залишкові явища у
формі незначно виражених порушень чутливості, які іннервуються
пошкодженим нервом, практично не обмежують функцій кінцівки.
Стаття 82. Передбачає наслідки отруєнь лікарськими засобами,
медикаментами та біологічними речовинами, переважно немедичного
призначення, їх токсичної дії, інші та неуточнені впливи зовнішніх
чинників. Ступінь тяжкості цих наслідків залежить від порушення функцій
органів та систем і під час огляду за графами I, II, III
передбачає також застосування відповідних статей Розкладу хвороб. Під час огляду військовослужбовців, які перенесли гостру
променеву хворобу, враховуються не тільки зміни у складі
периферійної крові, а й інші клінічні прояви хвороби. При
незначних залишкових явищах після перенесення
військовослужбовцями строкової служби гострої променевої хвороби
першого ступеня, а у офіцерів, прапорщиків, мічманів та
військовослужбовців-жінок - другого ступеня, огляд проводиться за
статтею 83 Розкладу хвороб. Огляд військовослужбовців з хронічною променевою хворобою
після стаціонарного обстеження та лікування проводиться на
підставі пункту "а" або "б" цієї статті в залежності від стадії
захворювання та порушення функцій органів та систем.
Стаття 83. Призовникам, які перенесли гострі запалення
суглобів, надається відстрочка від призову на 6 місяців, а у
воєнний час - на 3 місяці. Таке ж рішення приймається щодо
призовників після гострої форми хвороби (синдрому) Рейтера. За
відсутності ознак запалення протягом 6 місяців після перенесеної
гострої хвороби (синдрому) Рейтера оглянуті визнаються придатними
до військової служби. Постанова про потребу у відпустці за станом здоров'я
приймається у випадках, коли по завершенні стаціонарного лікування
після гострих та загострення хронічних захворювань
кістково-м'язової системи зберігається функціональна недостатність
суглобів, а для її відновлення потрібний термін не менше 1 місяця. Відстрочка від призову після струсу головного мозку надається
на термін від 3 до 12 місяців, залежно від ступеня вираженості
астено-вегетативного синдрому. Щодо військовослужбовців, які перенесли черепно-мозкову
травму із вираженим астено-вегетативним синдромом, як правило,
приймається постанова про потребу у відпустці за станом здоров'я.
Після відпустки огляд військовослужбовців проводиться на підставі
статті 78 Розкладу хвороб. За цією самою статтею приймається постанова про потребу
військовослужбовців у звільненні від службових обов'язків або
відпустці за станом здоров'я при тимчасових обмеженнях рухів
опорно-рухового апарату після операцій на кістках та суглобах,
пластики або тендолізу сухожилля (крім пальців кисті та стопи),
при незміцнілих кісткових мозолях після переломів трубчастих та
інших кісток. При незадовільних результатах лікування наслідків переломів
трубчастих кісток постанова про потребу у відпустці за станом
здоров'я не приймається, а вирішується питання про придатність до
військової служби за пунктами "а", "б" або "в" статті 77 Розкладу
хвороб. При наслідках переломів дрібних кісток кисті, стопи, а також
переломів щиколоток щодо оглянутих за графою II Розкладу хвороб
постанова про потребу у відпустці за станом здоров'я не
приймається, оскільки нерідко через прагнення постраждалих
забезпечити спокій пошкодженій кінцівці може утворитися обмеження
рухомості. У цих випадках після закінчення госпітального лікування
приймається постанова про потребу у звільненні від службових
обов'язків із зазначенням про проведення потрібних лікувальних
заходів. У воєнний час ці військовослужбовці направляються у
батальйон видужуючих. Призовникам, у яких після хірургічного лікування трубчастих
кісток залишились штифт, пластинка, надається відстрочка від
призову для їх видалення. У разі неускладнених закритих переломів трубчастих або інших
кісток, які потребують тільки імобілізації гіпсовою пов'язкою,
після появи ознак кісткової мозолі особи, оглянуті за графою III
Розкладу хвороб, за потреби можуть бути виписані із лікувального
закладу на амбулаторне лікування до зняття гіпсової пов'язки з
прийняттям постанови про потребу у відпустці за станом здоров'я
або звільнення від службових обов'язків. Курсантів та слухачів ВНЗ
для продовження лікування доцільно поміщати у лазарети ВНЗ, а
військовослужбовців строкової служби - у медичні пункти військових
частин за наявності там належних умов для перебування цих хворих з
обов'язковим обстеженням їх хірургом (травматологом) госпіталю не
рідше одного разу на місяць. Огляд цих осіб для встановлення
потреби у відпустці за станом здоров'я проводиться гарнізонною або
госпітальною ВЛК після завершення лікування. У разі потреби
військовослужбовці можуть бути госпіталізовані повторно. Підставою для прийняття постанови про потребу у відпустці за
станом здоров'я при наслідках травм та поранень обличчя є
сповільнена консолідація переломів, наявність дебелих рубців або
переломів, які потребують складних методів хірургічного та
ортопедичного лікування, а також переломи, які супроводжуються
травматичним остеомієлітом. Для оцінки об'єму рухів у суглобах слід користуватися
таблицею до статті 70 Розкладу хвороб. При залишкових явищах після гострих екзогенних впливів та
інтоксикацій призовникам надається відстрочка від призову до 6
місяців. Після відстрочки придатність до військової служби
визначається за статтею 82 Розкладу хвороб залежно від ступеня
відновлення функцій органів та систем, працездатності. Військовослужбовці, працівники Збройних Сил України, які
працюють з РР, ДІВ, КРП та отримали опромінення, яке перевищує
річну гранично допустиму дозу у 5 разів, чи перенесли гостру
інтоксикацію КРП, направляються на стаціонарне обстеження та
лікування. За відсутності ознак променевої хвороби та порушень
функцій органів та систем, військовослужбовці, працівники на
підставі пункту "в" статті 82 та Таблиці додаткових вимог Розкладу
хвороб визнаються непридатними до роботи з РР, ДІВ, КРП.
Вагітність, пологи та післяпологовий період
Стаття 84. Вагітні, незалежно від терміну вагітності, на
військову службу не призиваються і до вступу до ВНЗ тимчасово
непридатні. Обсяг обстеження вагітних жінок-військовослужбовців,
періодичність оглядів та переривання вагітності проводиться у
встановленому порядку. При ускладненнях перебігу вагітності лікування проводиться у
стаціонарі. При досягненні терміну вагітності 30 тижнів надається
відпустка згідно з чинним законодавством України.
Стаття 85. Породіллям надається відпустка у встановленому
порядку.

Природжені вади розвитку, деформації
та хромосомні аномалії
Стаття 86. Стаття застосовується у випадках неможливості
лікування природжених вад розвитку, відмови від лікування або
незадовільних його результатів, а також при хромосомних аномаліях,
підтверджених результатами обстеження у медико-генетичних
консультаціях. До пункту "а" належать: мікроцефалія, вади з редукцією
частини головного мозку, природжена гідроцефалія, інші аномалії
головного та спинного мозку зі значним порушенням функцій нервової
системи; природжені вади серця з вираженими гемодинамічними
порушеннями (у малому та великому колах кровообігу); вади розвитку
бронхо-легеневого апарату та плеври зі значним порушенням функції
зовнішнього дихання та значною втратою працездатності; вади
щелепо-лицьової ділянки (у тому числі розщілини піднебіння та
губи); органів травлення з вираженими клінічними проявами;
природжені фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози та інші)
з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інші) та
значним порушенням функцій зовнішнього дихання; отосклероз;
відсутність однієї нирки (або припинення її функцій) з порушенням
функцій нирки, яка залишилася, незалежно від ступеня їх вираження;
полікістоз нирок зі значним порушенням функцій або хронічною
нирковою недостатністю незалежно від ступеня; аномалії ниркових
судин (підтверджені даними ангіографії) з явищами вазоренальної
гіпертензії та нирковими кровотечами; аномалії статевих органів
(відсутність статевого члена, атрезія піхви та інші); деформація
таза, що супроводжується кіфосколіозами 2-3 ступенів або значним
обмеженням рухів у тазостегнових суглобах; варусна деформація
шийки стегнової кістки з укороченням ноги більше 5 см; "0"-
подібне викривлення ніг, якщо відстань між виступами внутрішніх
виростків стегнових кісток більше 20 см, або "Х"-подібне
викривлення, якщо відстань між внутрішніми щиколотками гомілок
більше 15 см; іхтіоз вроджений, іхтіозоподібна еритродермія. До пункту "б" належать: природжені вади серця з помірними
розладами гемодинаміки, а також незарощення баталової протоки;
дефект міжшлуночкової або міжпередсерцевої перетинки без
гемодинамічних розладів; відсутність з одного чи з обох боків
вушних раковин або деформацій, які їх спотворюють; деформації таза
з помірними обмеженнями рухів у тазостегнових суглобах; природжені
фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози та інші) з
незначною деформацією грудної клітки та помірним порушенням
функцій зовнішнього дихання; відсутність однієї нирки (або її
функцій) з нормальною функцією нирки, яка залишилася; полікістоз,
дисплазії, подвоєння нирок та їх елементів, підковоподібна нирка,
аномалії сечоводів або сечового міхура з помірним порушенням
функцій нирок; мошонкова або промежинна гіпоспадія; варусна
деформація шийки стегнової кістки з укороченням ноги від 2 до 5
см; "0"-подібне викривлення ніг, якщо відстань між виступами
внутрішніх виростків стегнових кісток від 12 до 20 см, або "Х"-
подібне викривлення, якщо відстань між внутрішніми щиколотками
гомілок від 12 до 15 см; іхтіоз рецесивний. Військовослужбовці строкової служби з двостороннім
крипторхізмом непридатні до військової служби у мирний час,
обмежено здатні у воєнний час. До пункту "в" належать: атрезія слухового проходу при
сприйманні шепітної мови на друге вухо на відстані від 2 м до 4 м;
остеохондропатичний кіфоз з больовим синдромом; поодинокі
солітарні кісти нирок більше 2 см в діаметрі; свищ сечовипускного
каналу від кореня до середини статевого члена; затримка одного або
обох яєчок у черевній порожнині, у пахвинних каналах або біля
зовнішніх їх отворів; варусна деформація шийки стегна з
укороченням ноги до 2 см; домінантний іхтіоз. Сакралізація п'ятого поперекового або люмбалізація першого
крижового хребців, незрощення дужок вказаних хребців, гіпоспадія
біля вінцевої борозни не обмежують придатність до військової
служби.
Крім того
Стаття 87. Висновок про рівень фізичного розвитку оглянутого
дається суворо індивідуально на підставі оцінки ступеня розвитку
м'язової системи, зросту та ваги тіла, окружності грудей. Під час
оцінки розвитку м'язової системи враховується ступінь відкладення
підшкірно-жирової клітковини, а також особливість скелетної
мускулатури у осіб високого зросту з малорельєфними м'язами. Призовники з добрим фізичним розвитком та живленням,
пропорційною будовою тіла, зростом не менше 150 см та вагою 45 кг
і більше визнаються придатними до військової служби та
призначаються за видами (родами військ) Збройних Сил України
відповідно до Таблиці додаткових вимог.
Стаття 88. Призовники та військовослужбовці, які страждають
на нічне нетримання сечі, направляються на стаціонарне обстеження
та лікування. Факт наявності нічного нетримання сечі повинен бути
підтверджений службовою, медичною характеристиками та актами
спостереження з військової частини. Обстеження повинно бути повним та комплексним за участю
невропатолога, уролога та психіатра. Якщо нетримання сечі є одним
із симптомів захворювання нервової або сечостатевої системи, то
постанова приймається за статтею Розкладу хвороб, яка передбачає
основне захворювання. При відсутності патології з боку сечостатевої системи
експертний висновок про придатність або непридатність до
військової служби дає невропатолог. У випадках, коли спостереження та результати стаціонарного
обстеження, а також дані, отримані із військового комісаріату,
підтверджують наявність недуги та відсутність ефекту від
лікування, призовники та військовослужбовці строкової служби
визнаються непридатними до військової служби.
Стаття 89. До пункту "б" належать стійкі, що не піддаються
тривалому, систематичному лікуванню, афонії функціонального
походження. Якщо наявне заїкання, то оглянутий підлягає поглибленому
обстеженню невропатологом, психіатром, оториноларингологом, а за
можливості - й логопедом. Стаціонарне обстеження таких осіб
проводиться у неврологічному відділенні. Експертний висновок про придатність або непридатність до
військової служби дає невропатолог на підставі даних обстеження та
ретельного вивчення документів, отриманих з військової частини,
військового комісаріату, з місця навчання або роботи до призову на
військову службу. Ступінь вираження заїкання визначається шляхом динамічного
нагляду за станом мовної функції у різних умовах та оцінюється за
моментом найбільш вираженого прояву захворювання. Суттєве значення в експертній оцінці має характеристика
командування та вказівка на те, у якій мірі заїкання оглянутого
відбивається на виконанні ним службових обов'язків за займаною
посадою. Помірним заїканням, яке не обмежує придатність оглянутого до
військової служби, вважається лише затримка вимовлення
(спотикання) на початку фрази, решта слів невеликої фрази на
одному диханні вимовляється вільно або злегка сповільнено, але без
повторювання слів.
Стаття 90. Огляд призовників, військовослужбовців з
алергічними захворюваннями проводиться після ретельного обстеження
і лікування у спеціалізованому лікувальному закладі. Факт лікування з приводу алергічних захворювань та їх
наслідків в анамнезі повинен бути підтверджений медичними
документами, а вплив наслідків на працездатність або виконання
обов'язків військової служби - характеристиками з місця роботи,
навчання або військової служби. До числа хвороб, зазначених у цій статті, належать усі види
алергій: інсектна, медикаментозна, пилова, пилкова та харчова, які
проявляються різноманітністю клінічного перебігу. До пункту "а" належать алергічні захворювання з хронічним
перебігом і ураженням внутрішніх органів з вираженим порушенням їх
функцій та важкопіддатні лікуванню (алергічний екзогенний
альвеоліт, алергічний бронхолегеневий алергільоз, поширений
атопічний дерматит, синдром Лайєла, сивороткова хвороба та інші). До пункту "б" належать алергічні захворювання з хронічним
перебігом і ураженням внутрішніх органів з помірним порушенням їх
функцій (поліноз з вираженим рино-кон'юнктивальним синдромом,
полівісцеральними проявами), поширена рецидивна хронічна
кропивниця та атопічний обмежений дерматит, алергічні рецидивні
цитопенії, анемії та інші. До пункту "в" належать алергічні захворювання з рідкими (1-2
рази на рік) загостреннями та незначним порушенням функцій:
захворювання верхніх дихальних шляхів (поліноз, синусит); обмежена
кропивниця, дерматит. До пункту "г" належать стани після перенесених гострих
алергічних реакцій та захворювань з тимчасовими функціональними
розладами, коли для повного відновлення працездатності потрібен
термін не менше одного місяця. ( Додаток N 2 в редакції Наказу Міноборони N 207 ( z0501-99 )
від 12.07.99 )
Додаток 3
до пунктів 75, 77, 81, 126, 249 Положення
про військово-лікарську експертизу та
медичний огляд у Збройних Силах України,
затвердженого наказом Міністра оборони
України від 04.01.94 N 2 (в редакції
наказу Міністра оборони України від
12.07.99 N 207)
Таблиця додаткових вимог до стану здоров'я:
А. Особи, які призиваються на строкову військову службу, військовослужбовці строкової служби, військовозобов'язані
рядового і сержантського складу
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показники фізичного | Назва частин, родів військ розвитку. Перелік |---------------------------------------------------------------------------------------------------- хвороб та статей |Частини спе-|Частини військ |Прикордонні |Аеромобіль-|Частини особ-|Підводні чов- |Інші частини | Розкладу хвороб |ціального |Національної |війська |ні війська |ливого приз- |ни, надводні |внутрішніх | |призначення |Гвардії України|України | |начення, опе-|кораблі МВС |військ МВС | | | | | |ративні та |України |України, мі- | | | | | |моторизовані | |сцеві стрі- | | | | | |частини МВС | |лецькі, ка- | | | | | |України | |раульні час- | | | | | | | |тини | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+------------+---------------+---------------+-----------+-------------+--------------+-------------| Графа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------+------------+---------------+---------------+-----------+-------------+--------------+-------------| Зріст (см)|не вище | | |морські частини| | | 185 | 182 | | | | | 185 | | |підводні човни| | |------------+------------+---------------+---------------+-----------+-------------+--------------+-------------| |не нижче | 175 | 175 | 155 | 170 | 170 | | 155 | ----------+------------+------------+---------------+---------------+-----------+-------------+--------------+-------------| Гострота | | | | | | | | | зору для |без корекції| 0,7/0,7 | 1,0/1,0 | 0,6/0,6 | 0,6/0,6 | 0,6/0,6 | 0,5/0,5 | 0,5/0,1 | віддалі |------------+------------+---------------+---------------+-----------+-------------+--------------+-------------| (не нижче)|з корекцією | | | | | | | | ----------+------------+------------+---------------+---------------+-----------+-------------+--------------+-------------| Кольоро- |Дихромазія |непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| | | відчуття |------------+------------+---------------+---------------+-----------+-------------+--------------+-------------| |Аномальна | | | | | | | | |трихромазія | | | | | | | | |будь-якого | | | | | | | | |типу |непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| | | -----------------------+------------+---------------+---------------+-----------+-------------+--------------+-------------| Слух, шепітна мова | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | (метрів не менше) | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Протипоказання (перелік хвороб, статей Розкладу хвороб) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Стани після перенесе- | | | | | | | | них вірусного гепатиту,| | | | | | | | тифопаратифозних захво-| | | | | | | | рювань, серозного ме- | | | | | | | | нінгіту, дифтерії з ви-| | | | | | | | ходом у повне видужання| | | | | | | | та стійкою ремісією | | | | | | | | протягом 12 місяців | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| непридатні | | -----------------------+------------+---------------+---------------+-----------+-------------+--------------+-------------| Множинні бородавчасті | | | | | | | | та пігментні невуси, що| | | | | | | | не затруднюють носіння | | | | | | | | стандартного військово-| | | | | | | | го одягу та спорядження| | | | | | | | Стаття 11-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| непридатні | | -----------------------+------------+---------------+---------------+-----------+-------------+--------------+-------------| Аліментарне ожиріння | | | | | | | | I ступеня | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| непридатні | | Статті 14-г, 16-г | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| непридатні | | Статті 21-г, 78-г | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| непридатні | | Статті 25-в, 26-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| непридатні | | -----------------------+------------+---------------+---------------+-----------+-------------+--------------+-------------| Обмеження полів зору | | | | | | | | більше ніж на 20 граду-| | | | | | | | сів хоча б на одному | | | | | | | | оці | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| непридатні | | -----------------------+------------+---------------+---------------+-----------+-------------+--------------+-------------| Носіння корегувальних | | | | | | | | окулярів | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| непридатні | | Статті 34-в, 35-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| непридатні | | Стаття 38-г | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| непридатні | | Статті 42-г, 43-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| непридатні | | Стаття 44-б | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| непридатні | | Статті 46-в, 46-г,46-д | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| непридатні | | Стаття 48-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| непридатні | | -----------------------+------------+---------------+---------------+-----------+-------------+--------------+-------------| Наявність знімних зуб- | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| непридатні | | них протезів | | | | | | | | Статті 51-б, 51-в,53-в | | | | | | | | Стаття 52-б | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| непридатні | | Стаття 89-б | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| непридатні | | Стаття 90-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні| непридатні| непридатні | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
А. Особи, які призиваються на строкову військову службу, військовослужбовці строкової служби, військовозобов'язані рядового і сержантського складу (продовження таблиці А) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показники фізичного | Назва частин, родів військ | розвитку. Перелік |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| хвороб та статей |Механіки-водії|Механіки-водії|Ракетні, зе- |Частини |Хімічні |Інші частини|Спецспоруди,|Учбові | Розкладу хвороб |та члени екі- |та члени екі- |нітно-ракетні|зв'язку, |частини |Збройних Сил|частини вій-|військові | |пажів танків, |пажів бойових |частини |радіотехні-| |України, |ськ Цивіль- |частини | |самохідних |машин піхоти, | |чні частини| |інших військ|ної оборони | | |артилерійських|бронетранспо- | | | | |Міністерства| | |установок, |ртерів, пус- | | | | |надзвичайних| | |інженерних ма-|кових устано- | | | | |ситуацій | | |шин на базі |вок ракетних | | | | |України | | |танків |частин | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+-----------| Графа | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | -----------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+-----------| Зріст (см)|не вище | 175 | 180 | | | | | 180 | | |не нижче | | | | | | | | | ----------+------------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+-----------| Гострота | | | | | | | | | | зору для |без корекції|механіки-водії|механіки-водії| | | | | | | віддалі | |- 0,8/0,4 |- 0,8/0,4 | 0,5/0,1 | | 0,5/0,4 | | 0,5/0,4 | | (не нижче)| члени екіпажів|члени екіпажів| | | | | | | | |- 0,5/0,1 |- 0,5/0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |з корекцією | | | | 0,5/0,2 | | 0,5/0,1 | | | | | | | | | | або | | | | | | | | | | 0,4/0,4 | | | ----------+------------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+-----------| Кольоро- |Дихромазія |механіки-водії|механіки-водії| непридатні |непридатні |непридатні| придатні |непридатні | | відчуття | |- непридатні |- непридатні | | | | | | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+-----------| |Аномальна | | | | | | | | | |трихромазія |механіки-водії|механіки-водії| | | | | | | |будь-якого |- непридатні |- непридатні | | |непридатні| |непридатні | | |типу | | | | | | | | | -----------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+-----------| Слух, шепітна мова | 6/6 | 6/6 | | | | | | | (метрів не менше) |члени екіпажів|члени екіпажів| | | | | | | | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 6/6 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Протипоказання (перелік хвороб, статей Розкладу хвороб) | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Стани після перенесених| | | | | | | | | вірусного гепатиту, ти-| | | | | | | | | фопаратифозних захворю-| | | | | | | | | вань, серозного менін- | | | | | | | | | гіту, дифтерії з вихо- | | | | | | | | | дом у повне видужання | | | | | | | | | та стійкою ремісією | | | | | | | | | протягом 12 місяців | | | | | | | | | -----------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+-----------| Множинні бородавчасті | | | | | | | | | та пігментні невуси, що| | | | | | | | | не затруднюють носіння | | | | | | | | | стандартного військово-| | | | | | | | | го одягу та спорядження| | | непридатні | |непридатні| | непридатні| | Стаття 11-в | | | | | | | | | -----------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+-----------| Аліментарне ожиріння | | | | | | | | | I ступеня | | | | | | | | | Статті 14-г, 16-г | | | | | | | | | Статті 21-г, 78-г | | | | | | | | | Статті 25-в, 26-в | | | | | | | непридатні | | -----------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+-----------| Обмеження полів зору | | | | | | | | | більше ніж на 20 граду-| | | | | | | | | сів хоча б на одному | | | | | | | | | оці | | | | | | | непридатні | | -----------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+-----------| Носіння корегувальних | | | | | | | | | окулярів |непридатні | непридатні | | | | | непридатні | | Статті 34-в, 35-в |непридатні | непридатні | | | | | непридатні | | Стаття 38-г | | | | | | | непридатні | | Статті 42-г, 43-в |механіки-водії|механіки-водії| | | | | непридатні | | |- непридатні | - непридатні | | | | | | | Стаття 44-б |непридатні | непридатні | | | | | непридатні | | Статті 46-в, 46-г, 46-д| | | | | | | непридатні | | Стаття 48-в |непридатні | непридатні | непридатні | непридатні|непридатні| | непридатні | | -----------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+-----------| Наявність знімних зуб- | | | | | | | | | них протезів | | | | | | | | | Статті 51-б, 51-в, 53-в| | | | | | | непридатні | | Стаття 52-б |непридатні | непридатні | непридатні | непридатні|непридатні| | непридатні | | Стаття 71-г |непридатні | непридатні | непридатні | | | | непридатні | | Стаття 89-б |непридатні | непридатні | непридатні | непридатні|непридатні| | непридатні | | Стаття 90-в |непридатні | непридатні | непридатні | непридатні|непридатні| | непридатні | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Б. Особи, які відбираються для служби (роботи) та які проходять службу (працюють)* з радіоактивними речовинами
(РР), джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ), компонентами
ракетного палива (КРП), джерелами електромагнітного поля (ЕМП),
джерелами лазерного випромінювання (ЛВ)
------------------------------------------------------------------------------------ Показники фізичного розвитку. | РР, ДІВ | КРП |Джерела ЕМП | Джерела ЛВ | Перелік хвороб та статей | | | | | Розкладу хвороб | | | | | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Графа | 16 | 17 | 18 | 19 | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Гострота зору з корекцією для | | | | | віддалі | 0,6/0,5| 0,6/0,5 | 0,6/0,5 | 0,6/0,5 | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Рефракція |короткозорість | 10,0/10,0| | | 10,0/10,0| дптр. |далекозорість | 8,0/8,0 | | | 8,0/8,0 | (не більше) |астигматизм | 3,0/3,0 | | | 3,0/3,0 | ---------------+---------------+------------+------------+------------+------------| Кольоровідчуття|Дихромазія | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | |Аномальна | | | | | |трихромазія | | | | | |будь-якого типу| | непридатні | | | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Слух, шепітна мова | | | | | (метрів не менше) | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | -----------------------------------------------------------------------------------| Протипоказання (перелік хвороб, статей Розкладу хвороб) | -----------------------------------------------------------------------------------| Стани після перенесених вірус- | | | | | ного гепатиту, тифопаратифозних| | | | | захворювань, серозного менінгі-| | | | | ту, дифтерії з виходом у повне | | | | | видужання та стійкою ремісією | | | | | протягом 12 місяців | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Статті 2-г, 3-г |індивідуаль-|індивідуаль-|індивідуаль-|індивідуаль-| |на оцінка |на оцінка |на оцінка |на оцінка | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Статті 8-в, 9-в, 10-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Множинні бородавчасті та | | | | | пігментні невуси | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Статті 11-в, 12-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Стаття 13-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Статті 14-в, 15-в, 16-в, | | | | |
17-в, 18-в, 19-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Статті 21-в, 22-в, 23-в, 78-в |індивідуаль-|індивідуаль-|індивідуаль-|індивідуаль-| |на оцінка | на оцінка | на оцінка | на оцінка | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Катаракта | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Стаття 28-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Обмеження полів зору більше | | | | | ніж на 20 градусів хоча б на | | | | | одному оці | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Носіння корегувальних окулярів | непридатні | непридатні | | | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Стаття 34-б (за атрофічних про-| | | | | цесів придатність визначається | | | | | індивідуально) | непридатні | | | | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Стаття 35-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Статті 38-в, 39-в, 40-в, |індивідуаль-|індивідуаль-|індивідуаль-|індивідуаль-| 41-в, 42-в, 44-б |на оцінка |на оцінка |на оцінка |на оцінка | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Статті 46-в, 46-г, 46-д | | непридатні | | | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Поширені субатрофічні зміни | | | | | усіх відділів верхніх дихаль- | | | | | них шляхів; гіперпластичний | | | | | ларингіт | | непридатні | | | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Стаття 48-в | | непридатні | | | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Стаття 49-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Статті 51-б, 51-в, 53-б | непридатні | непридатні | | | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Стаття 52-б | непридатні | непридатні | | | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Статті 54-б, 55-б | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Стаття 55-в | непридатні | непридатні | | | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Статті 59-б, 60-б | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Хронічні рецидивні та | | | | | грибкові хвороби шкіри | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Статті 65-б, 84-а, 84-б, | | | | | 85-а, 85-б | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Стаття 69-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Стаття 89-б | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------+------------+------------+------------+------------| Стаття 90-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------------------------------------------------------------ * При захворюваннях, що передбачають щодо оглянутих за графою
III Розкладу хвороб непридатність до військової служби,
працівники, які відбираються для роботи та працюють з РР, ДІВ,
КРП, джерелами ЕМП, лазерними випромінюваннями (установками),
визначаються непридатними до роботи за спеціальністю.
В. Особи, які відбираються для навчання (служби),
і ті, котрі проходять службу за військовою спеціальністю
------------------------------------------------------------------------------------------------- Показники фізичного розвитку. |Водолаз- |Водолаз, во- |Спеціаліст технічних |Спеціаліст техні-| Перелік хвороб та статей |глибоковод-|долазний спе-|засобів керування |чних засобів ке- | Розкладу хвороб |ник |ціаліст, |кораблем (кермовий, |рування кораблем | | |лікар медич- |кермовий сигнальник),|(катером на пові-| | |ної групи ря-|спеціаліст зорового |тряній подушці), | | |тувального |зв'язку та спостере- |оператор центра- | | |загону, |ження (сигнальник), |льного поста ке- | | |лікар-фізіо- |спеціаліст оптичних |рування | | |лог, оператор|засобів вимірювання | | | |жорстких при-|(далекомірник, візир-| | | |строїв |ник), спеціаліст уп- | | | | |равління ракетною | | | | |зброєю (штурманський | | | | |електрик ракетної | | | | |зброї, спеціаліст | | | | |приладів управління | | | | |стрільбою) | | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| | Графа | 20 | 21 | 22 | 23 | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Зріст (см) | 170-180 | 170-185 | | | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Гострота зору|без ко-|віддалі | 0,6/0,6 | 0,6/0,6 | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | (не нижче) |рекції |--------|-----------+-------------+---------------------+-----------------| |для |близької| | | | 0,8/0,8 | | |відстані| | | | | |----------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| |для віддалі з | | | | | |корекцією | | | | | -------------+----------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Рефракція |короткозорість | 0,5/0,5 | 0,5/0,5 | непридатні | непридатні | дптр. |далекозорість | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | непридатні | непридатні | (не більше) |астигматизм | 0,5/0,5 | 0,5/0,5 | 0,5/0,5 | 0,5/0,5 | -------------+----------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Кольоро- |Дихромазія | непридатні| непридатні | непридатні | непридатні | відчуття |----------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| |Аномаль- | А, В| непридатні| непридатні | непридатні | непридатні | |на трихро-|-----+-----------+-------------+---------------------+-----------------| |мазія | С | | | непридатні | непридатні | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Слух, шепітна мова | | | | | (метрів не менше) | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------| Протипоказання (перелік хвороб, статей Розкладу хвороб) | ------------------------------------------------------------------------------------------------| Стани після перенесених вірус-| | | | | ного гепатиту, тифопаратифоз- | | | | | них захворювань, серозного ме-| | | | | нінгіту, дифтерії з виходом у | | | | | повне видужання та стійкою ре-| | | | | місією протягом 12 місяців | непридатні| непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Множинні бородавчасті та | | | | | пігментні невуси, що не зат- | | | | | руднюють носіння стандартного | | | | | військового одягу та спецспо- | | | | | рядження | непридатні| непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Стаття 11-в | непридатні| непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Аліментарне ожиріння | | | | | I ступеня | непридатні| непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Статті 14-г, 16-г | непридатні| непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Статті 21-г, 78-г | непридатні| непридатні. | непридатні | непридатні | | | Офіцери, | | | | | мічмани ін- | | | | | дивідуально | | | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Статті 25-в, 26-в | непридатні| непридатні. | непридатні | непридатні | | | Офіцери, | | | | | мічмани ін- | | | | | дивідуально | | | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Обмеження полів зору більше | | | | | ніж на 20 градусів хоча б на | | | | | одному оці | непридатні| непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Носіння корегувальних окулярів| непридатні| непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Статті 34-в, 35-в | непридатні| непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Стаття 38-г | непридатні| непридатні. | непридатні | непридатні | | | Офіцери, | | | | | мічмани ін- | | | | | дивідуально | | | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Статті 42-г, 43-в | непридатні| непридатні. | непридатні | непридатні | | | Офіцери, | | | | | мічмани ін- | | | | | дивідуально | | | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Стаття 44-б | непридатні| непридатні. | непридатні | непридатні | | | Офіцери, | | | | | мічмани ін- | | | | | дивідуально | | | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Статті 46-в, 46-г, 46-д | непридатні| непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Стаття 48-в | непридатні| непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Наявність знімних зубних | | | | | протезів | | | | | Статті 51-б, 51-в, 53-в | непридатні| непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Стаття 52-б | непридатні| непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Стаття 89-б | непридатні| непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| Стаття 90-в | непридатні| непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------------------------------------------------------------------------
В. Особи, які відбираються для навчання (служби), і ті,
котрі проходять службу за військовою спеціальністю
(продовження таблиці В)
------------------------------------------------------------------------------------------- Показники фізичного розвитку. |Спеціаліст за-|Спеціаліст ра-|Спеціаліст уп-|Авіаційний | Перелік хвороб та статей |собів керуван-|діотехнічних |равління засо-|механік різ- | Розкладу хвороб |ня протичовно-|засобів спо- |бами радіо- |ного профілю | |вою зброєю |стереження |зв'язку, ра- | | |(торпедний |(гідроакустик,|діотелеграфіст| | |електрик, тор-|радіометрист) | | | |педист) | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Графа | 24 | 25 | 26 | 27 | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Зріст (см) | | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Гострота зору|без ко-|віддалі | 0,8/0,8 | | | 0,5/0,5 | (не нижче) |рекції |--------|--------------+--------------+--------------+--------------| |для |близької| 0,8/0,8 | 0,8/0,8 | 0,8/0,8 | | | |відстані| | | | | |----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| |для віддалі з | | | | | |корекцією | | 0,8/0,8 | 0,8/0,8 | | -------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Рефракція |короткозорість | 0,5/0,5 | 3,0/3,0 | 3,0/3,0 | 3,0/3,0 | дптр |далекозорість | непридатні | непридатні | непридатні | 3,0/3,0 | (не більше) |астигматизм | 0,5/0,5 | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | 2,0/2,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------| Протипоказання (перелік хвороб, статей Розкладу хвороб) | ------------------------------------------------------------------------------------------| Кольоро- |Дихромазія | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | відчуття |----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| |Аномаль- | А, В| непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | |на трихро-|-----+--------------+--------------+--------------+--------------| |мазія | С | | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Слух, шепітна мова | | | | 6/6 | (метрів не менше) | | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стани після перенесених вірус-| | | | | ного гепатиту, тифопаратифоз- | | | | | них захворювань, серозного ме-| | | | | нінгіту, дифтерії з виходом у | | | | | повне видужання та стійкою | | | | | ремісією протягом 12 місяців | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Множинні бородавчасті та піг- | | | | | ментні невуси, що не затрудню-| | | | | ють носіння стандартного вій- | | | | | ськового одягу та спецспоряд- | | | | | ження | непридатні | непридатні | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 11-в | непридатні | непридатні | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Аліментарне ожиріння | | | | | I ступеня | непридатні | непридатні | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Статті 14-г, 16-г | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Статті 21-г, 78-г | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Статті 25-в, 26-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Обмеження полів зору більше | | | | | ніж на 20 градусів хоча б на | | | | | одному оці | непридатні | непридатні | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Носіння корегувальних окулярів| непридатні | | | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Статті 34-в, 35-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 38-г | непридатні | непридатні | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Статті 42-г, 43-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 44-б | непридатні | непридатні. | непридатні | непридатні | | | Офіцери, | | | | | мічмани-ін- | | | | | дивідуально | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Статті 46-в, 46-г, 46-д | непридатні | непридатні | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 48-в | непридатні | непридатні | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Наявність знімних зубних | непридатні | непридатні. | непридатні | | протезів | | Офіцери, | | | Статті 51-б, 51-в, 53-в | | мічмани-ін- | | | | | дивідуально | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 52-б | непридатні | непридатні | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 89-б | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 90-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | -------------------------------------------------------------------------------------------
В. Особи, які відбираються для навчання (служби), і ті,
котрі проходять службу за військовою спеціальністю
(продовження таблиці В)
------------------------------------------------------------------------------------------- Показники фізичного розвитку. |Механіки час- |Оператори ра- |Оператор про- |Верхолаз, кра-| Перелік хвороб та статей |тин та підроз-|діолокаційної |титанкового |нівник башто- | Розкладу хвороб |ділів забезпе-|станції, які |керованого |вого, мостово-| |чення (спеціа-|працюють з |реактивного |го, гусенично-| |ліст теплових |дисплеями, |снаряда |го, автомобі- | |машин, кисне- |іншими блока- | |льного, заліз-| |вик, компре- |ми відображен-| |ничного, пла- | |сорник та |ня інформації | |вучого кранів,| |інші) | | |рятівник | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Графа | 28 | 29 | 30 | 31 | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Зріст (см) | | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Гострота зору|без ко-|віддалі | 0,5/0,5 | 0,8/0,8 | 0,6/0,6 |верхолаз | (не нижче) |рекції | | | | |0,5/0,2 | |для | | | | |кранівник | | | | | | |0,8/0,4 | | |--------+--------------+--------------+--------------+--------------| | |близької| | | | | | |відстані| | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | | |----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| |для віддалі з | | | | | |корекцією | | | | | -------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Рефракція |короткозорість | 3,0/3,0 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 | 1,0/1,0 | дптр |далекозорість | 3,0/3,0 | 0,5/0,5 | 2,0/2,0 | 1,0/1,0 | (не більше) |астигматизм | 2,0/0,5 | 0,5/0,5 | 1,0/1,0 | 0,5/0,5 | ------------------------------------------------------------------------------------------| Протипоказання (перелік хвороб, статей Розкладу хвороб) | ------------------------------------------------------------------------------------------| Кольоро- |Дихромазія | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | відчуття |----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| |Аномаль- | А, В| | непридатні | непридатні | | |на трихро-|-----+--------------+--------------+--------------+--------------| |мазія | С | | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Слух, шепітна мова | | | | | (метрів не менше) | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стани після перенесених вірус-| | | |верхолаз, кра-| ного гепатиту, тифопаратифоз- | | | |нівник башто- | них захворювань, серозного ме-| | | |вого, козлово-| нінгіту, дифтерії з виходом у | | | |го кранів - | повне видужання та стійкою ре-| | | |непрідатні | місією протягом 12 місяців | | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Множинні бородавчасті та піг- | | | | | ментні невуси, що не затрудню-| | | | | ють носіння стандартного вій- | | | | | ськового одягу та спецспоряд- | | | | | ження | | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 11-в | | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Аліментарне ожиріння | | | | | I ступеня | | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Статті 14-г, 16-г | непридатні | непридатні | | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Статті 21-г, 78-г | непридатні | непридатні | | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Статті 25-в, 26-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Обмеження полів зору більше | | | | | ніж на 20 градусів хоча б на | | | | | одному оці | | непридатні | | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Носіння корегувальних окулярів| | | непридатні | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Статті 34-в, 35-в | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 38-г | | | | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Статті 42-г, 43-в | непридатні | | | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 44-б | непридатні | | | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Статті 46-в, 46-г, 46-д | | | непридатні | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 48-в | | | | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Наявність знімних зубних | | | | | протезів | | | | | Статті 51-б, 51-в, 53-в | | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 52-б | | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 89-б | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 90-в | непридатні | непридатні | | непридатні | -------------------------------------------------------------------------------------------
В. Особи, які відбираються для навчання (служби), і ті,
котрі проходять службу за військовою спеціальністю
(продовження таблиці В)
------------------------------------------------------------------------------------------- Показники фізичного розвитку. |Водій заліз- |Персонал, який|Пожежник |Оператор | Перелік хвороб та статей |ничного тран- |обслуговує ді-| |котельної | Розкладу хвороб |спорту |ючі електроус-| |(кочегар) | | |тановки (елек-| | | | |тромонтер, | | | | |електрослюсар)| | | | | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Графа | 32 | 33 | 34 | 35 | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Зріст (см) | | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Гострота зору|без ко-|віддалі | 1,0/1,0 | | 0,8/0,8 | | (не нижче) |рекції |--------|--------------+--------------+--------------+--------------| |для |близької| 1,0/1,0 | | | | | |відстані| | | | | |----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| |для віддалі з | | | | | |корекцією | | 0,5/0,2 | | 0,5/0,2 | -------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Рефракція |короткозорість | 0,5/0,5 | | | | дптр |далекозорість | 1,0/1,0 | | | | (не більше) |астигматизм | 0,5/0,5 | | | | -------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Кольоро- |Дихромазія | непридатні | непридатні | | | відчуття |----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| |Аномаль- | А, В| непридатні | непридатні | | | |на трихро-|-----+--------------+--------------+--------------+--------------| |мазія | С | непридатні | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Слух, шепітна мова | | | | | (метрів не менше) | 6/6 | 1,4 або 3/3 | 1,4 або 3/3 | 1,4 або 3/3 | ------------------------------------------------------------------------------------------| Протипоказання (перелік хвороб, статей Розкладу хвороб) | ------------------------------------------------------------------------------------------| Стани після перенесених вірус-| | | | | ного гепатиту, тифопаратифоз- | | | | | них захворювань, серозного ме-| | | | | нінгіту, дифтерії з виходом у | | | | | повне видужання та стійкою | | | | | ремісією протягом 12 місяців | непридатні | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Множинні бородавчасті та піг- | | | | | ментні невуси, що не затрудню-| | | | | ють носіння стандартного вій- | | | | | ськового одягу та спецспоряд- | | | | | ження | | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 11-в | | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Обмеження полів зору більше | | | | | ніж на 20 градусів хоча б на | | | | | одному оці | | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Статті 14-г, 16-г | непридатні | | непридатні |непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Статті 21-г, 78-г | непридатні | | непридатні |непридатні | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Статті 25-в, 26-в | непридатні | | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Обмеження полів зору більше | | | | | ніж на 20 градусів хоча б на | | | | | одному оці | непридатні | | | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Носіння корегувальних окулярів| непридатні | | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Статті 34-в, 35-в | непридатні | | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 38-г | непридатні | | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Статті 42-г, 43-в | непридатні | | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 44-б | непридатні | | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Статті 46-в, 46-г, 46-д | непридатні | | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 48-в | непридатні | | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Наявність знімних зубних | | | | | протезів | | | | | Статті 51-б, 51-в, 53-в | | | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 52-б | | | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 89-б | непридатні | | непридатні | | ------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| Стаття 90-в | непридатні | | непридатні | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Г. Особи, які вступають у військово-навчальні заклади --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показники фізичного розвитку. | Юнаки, цивільна молодь, військовослужбовці, |Офіцери | Перелік хвороб та статей | які не мають офіцерського звання | | Розкладу хвороб |-------------------------------------------------------------+-----------| |Військові |Військово- | З них: |Військова | |ліцеї |навчальні |--------------------------------------|академія, | | |заклади |Національної|загально- |ракетні, зе- |військовий | | |(військові |гвардії |військові, |нітно-ракет- |універси- | | |факультети,|України, |аеромобіль-|ні, хімічно- |тет, вій- | | |інститути) |Прикордонних|ні, танкові|го захисту, |ськові | | | |військ Укра-| |топографічні,|інститути | | | |їни, Війсь- | |автомобільні,| | | | |ково-Морсь- | |інженерні, | | | | |ких Сил | |зв'язку, | | | | |України | |електронної | | | | | | |техніки | | ------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------| Графа | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------| Зріст (см) |не вище | | | |танкові-175| | | |-----------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------| |не нижче | 146 | | | | | | ------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------| Гострота |без корек-|віддалі | 0,8/0,8 | | 1,0/1,0 | 0,6/0,6 | 0,5/0,5 | 0,5/0,1 | зору |ції для |--------| | | | | | | (не нижче)| |близької| 1,0/1,0 | 0,8/0,5 | 1,0/1,0 | 0,8/0,8 | 0,8/0,8 | 0,8/0,8 | | |відстані| | | | | | | |----------+--------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------| |з корек- |віддалі | | 0,8/0,5 | | | | 0,6/0,4 | |цією для |--------| | | | | | | | |близької| | | | | | | | |відстані| | | | | | | ------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------| Рефракція |короткозорість| 0,5/0,5 | 4,0/4,0 | 0,5/0,5 | 2,0/2,0 | 3,0/3,0 | 6,0/6,0 | дптр |далекозорість | 2,0/2,0 | 4,0/4,0 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 | 3,0/3,0 | 6,0/6,0 | (не більше) |астигматизм | 0,5/0,5 | 2,0/2,0 | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | 3,0/3,0 | ------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------| Кольоро- |Дихромазія |непридатні| непридатні|непридатні | непридатні| непридатні | непридатні| відчуття |--------------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------| |Аномальна А, Б |непридатні| непридатні|непридатні | непридатні| непридатні | непридатні| |трихромазія С |непридатні| | | | | | ------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------| Слух, шепітна мова | | | | | | | (метрів не менше) | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |5/3 або 4/4| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| Протипоказання (перелік хвороб, статей Розкладу хвороб) | --------------------------------------------------------------------------------------------------------| Множинні бородавчасті та піг- | | | | |ракетні, зе- | | ментні невуси, що не затрудню-| | | | |нітно-ракет- | | ють носіння стандартного вій- | | | | |ні, хімічно- | | ськового одягу та спецспоряд- | | | | |го захисту - | | ження | | | | |непридатні | | ------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------| Обмеження полів зору, косо- | | | | | | | окість будь-якої форми та | | | | | | | ступеня |непридатні| непридатні|непридатні | непридатні| непридатні |індивіду- | | | | | | |ально | ------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------| Носіння корегувальних окулярів|непридатні| непридатні|непридатні | непридатні| непридатні |індивіду- | | | | | | |ально | ------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------| Стани після перенесеного адге-| | | |аеромобіль-| | | зивного отиту без порушення | | | | ні - | | | рухомості барабанної перетинки| | | | непридатні| | | ------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------| Розширення вен нижніх кінцівок| | | |аеромобіль-| | | на окремих ділянках у вигляді | | | | ні - | | | циліндричних або покручених | | | | непридатні| | | еластичних випинів; розширення| | | | | | | вен сім'яного канатика | | | | | | | ------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------| Кіста верхньощелепової пазухи | | |військово- |аеромобіль-| | | без порушення барофункції | | |морські - | ні - | | | | | |непридатні | непридатні| | | ------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------| Плоскостопість I ступеня, а | | |Національна |аеромобіль-| | | також плоскостопість II ступе-| | |Гвардія, | ні - | | | ня без явищ остеоартрозу | | |Прикордонні | непридатні| | | | | |війська- | | | | | | |непридатні | | | | ------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------| Ускладнені переломи довгих |непридатні| непридатні|непридатні | непридатні| непридатні |індивіду- | трубчастих кісток без пору- | | | | | |ально | шення функцій | | | | | | | ------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------| Гіпоспадія білявінцевої |непридатні| непридатні|непридатні | непридатні| непридатні |індивіду- | борозни | | | | | |ально | ------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------| Підвищена чутливість до |непридатні| непридатні|непридатні | непридатні| непридатні |індивіду- | алергенів | | | | | |ально | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Кандидати, які вступають у військово-навчальні заклади:
{ Пункт перший примітки таблиці Г виключено на підставі
Наказу Міністерства оборони N 684 ( z1302-06 ) від 29.11.2006 }
2) після перенесених вірусного гепатиту, тифопаратифозних
захворювань, серозного менінгіту, дифтерії легкого та середнього
ступеня тяжкості з виходом у повне видужання та стійкою ремісією
не менше 1,5 року - придатні; 3) після перенесених інфекційних хвороб та травм центральної
нервової системи без порушення функцій та органічної симптоматики
не раніше 2-х років - придатні; 4) після перенесених гострих гломерулонефриту, пієлонефриту з
виходом у повне видужання, але не раніше 1,5 року - придатні; 5) з сечокислим діатезом підлягають динамічному нагляду
протягом року. Остаточне рішення приймається після медичного
обстеження в умовах стаціонару.
{ Додаток N 3 в редакції Наказу Міноборони N 207 ( z0501-99 ) від
12.07.99, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 684 ( z1302-06 ) від 29.11.2006 }

Додаток N 4
до пунктів 52,79, 280, 281, 284,
331, 334 Положення, затвердженого
наказом Міністра оборони України
1994 року N 2
Перелік хвороб і фізичних вад, що визначають ступінь
придатності до льотної роботи та льотного навчання
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | |Курсанти і кан-|Пілоти і пілоти -|Пілоти і штурма-|Пілоти і штурма-|Пілоти і штурма-|Інші члени екі- | |п/п| Хто оглядається |дидати війсь- |оператори, які |ни, які літають |ни, які літають |ни, які літають |пажу (інженери, | | | |ково-навчальних|літають на літа- |на літаках-бом- |на транспортних,|на всіх типах |техніки, радисти| | | |закладів Мініс-|ках-винищувачах, |бардувальниках і|протичовнових і |вертольотів, в |та інші бортспе-| | | |терства оборони|винищувачах- |ракетоносцях |легких літаках |тому числі на |ціалісти), а та-| | | |по підготовці |бомбардувальниках, | |вертольотах па- |кож наземний | | | |льотного складу|літаках палубного| | |лубного базува- |склад, який бере| | | | |базування і лег- | | |ння |участь у викона-| | | Назва хвороб і фізичних | |ких реактивних | | | |нні польотних | | | вад | |літаках | | | |завдань | |---+-----------------------------+---------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 1 | 2 | I | II | III | IV | V | VI | | | | графа | графа | графа | графа | графа | графа | |---+-----------------------------+---------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | |ІНФЕКЦІЙНІ І ПАРАЗИТАРНІ | | | | | | | | |ХВОРОБИ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.|Хронічні інфекційні захворю- | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |вання, які важко піддаються | | | |лікуванню | | | | | | | 2.|Наслідки перенесених гострих | | | | | | | | |інфекційних і паразитарних | | | | | | | | |захворювань | | | | | | | | | | | | |а) при наявності клінічних | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |проявлень і функціональних | | | |порушень; | | | | | | | | | |б) при відсутності функціона-|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |льних порушень | | | | | | | | | 3.|Активні форми туберкульозу | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |легень, плеври, периферичних | | | | |лімфовузлів, мозкових оболо- | | | | |нок, очеревини, кишечника, | | | | |сечостатевих органів, кісток,| | | | |суглобів, очей, шкіри та інші| | | | | | | | | 4.|Неактивний обмежений туберку-|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |льоз легень, залишкові зміни | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | |в легенях і плеврі після клі-| |ного базування - | | |палубного базу- | | | |нічного вилікування туберку- | |непридатні | | |вання - | | | |льозу | | | | |непридатні | | | | | | | | | | | | 5.|Лепра | Н Е П Р И Д А Т Н І | | | | | | 6.|Сифіліс | Н Е П Р И Д А Т Н І | | | | | | 7.|Гонорея, всі форми, м'який |непридатні | П І Д Л Я Г А Ю Т Ь Л І К У В А Н Н Ю | | |панкр | | | | | | | | | 8.|Грибкові захворювання шкіри |непридатні | П І Д Л Я Г А Ю Т Ь Л І К У В А Н Н Ю | | |волосистої частини голови, | | | | |нігтів | | | | | | | | | 9.|Трахома: | | | | | | | | | |а) трахоматозне ураження |непридатні | П І Д Л Я Г А Ю Т Ь Л І К У В А Н Н Ю | | |очей; | | | | | | | | | |б) наслідки перенесеної тра- |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |хоми | | | | | НОВОУТВОРЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | |10.|Злоякісні новоутворення | | | | | | | | | | | | | |а) всі злоякісні новоутворен-| | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |ня і рубці після їх видален- | | | | |ня; | | | | | | | | | |б) рубці після видалення раку|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |нижньої губи або раку шкіри | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | |без метастазів | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - | | | | | | | | |непридатні | | |11.|Доброякісні новоутворення, |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |які не викликають розладу | | | | | | | | |функцій органів і не утрудню-| | | | | | | | |ють руху, носіння льотного | | | | | | | | |одягу та спорядження | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЕНДОКРИННІ ХВОРОБИ І ОБМІНУ | | | | | | | | | РЕЧОВИН | | | | | | | | | | | | | | | | |12.|Зоб: | | | | | | | | | | | | | | | | | |а) значних розмірів, який | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |спричиняє розлад функції су- | | | | | | | | |сідніх органів (зоб III - IV | | | | | | | | |ступеня); | | | | | | | | | | | | | |б) незначних розмірів без ен-|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |докринних порушень (зоб I-II | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | |ступеня); | |ного базування | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | | | | | | |13.|Хвороби ендокринної системи | | | | | | | | |та обміну речовин; | | | | | | | | | | | | | |а) важкі та середнього ступе-| | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |ня важкості; | | | | | | | | | |б) легкі ступені важкості |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | | | |на літаках палуб- на вертольотах | | | | |ного базування палубного базу- | | | | |непридатні вання - непри- | | | | | датні | | | | | | | | | | | |ХВОРОБИ КРОВІ ТА КРОВОТВОРНИХ| | | | | | | | | ОРГАНІВ | | | | | | | | | | | | |14.|Захворювання системи крові, | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |всі форми променевої хвороби | | | | |і її наслідки | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ТА РОЗЛАДИ | | | | | | | | | ПОВЕДІНКИ | | | | | | | | | | | | |15.|Шизофренія, маніакально-деп- | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |ресивний психоз, паранойя | | | | | | | | | | | | |16.|Психози і психічні розлади | | | | | | | | |при гострих та хронічних | | | | | | | | |інфекціях та інтоксикаціях; | | | | | | | | | | | | | |а) за наявності порушень пси-| | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |хічної діяльності або стійких| | | | |залишкових явищах після ліку-| | | | | | | | |вання; | | | | | | | | | | | | | |б) при повному відновленні |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |нормальної психічної діяльно-| | на надзвукових літаках та літа- | |на вертольотах | | | |сті, відсутності проявів ор- | | ках палубного базування - | |палубного базу- | | | |ганічного враження нервової | | непридатні | |вання - неприда-| | | |системи | | | |тні | | | | | | | | | | |17.|Психопатія, Неврози (неврас- | | | | | | | |тенія, істерія, психостенія, | | | | | | | |невроз нав'язливих станів) і | | | | | | | |реактивні стани; | | | | | | | | | | | | | | | |а) при виражених та стійких | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |порушеннях нервово-психічної | | | | |діяльності; | | | | | | | | | |б) при помірно виражених по- | Н Е П Р И Д А Т Н І | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |рушеннях нервово-психічної | | | |на вертольотах | | | |діяльності | | | |палубного базу- | | | | | | | |вання - непри- | | | | | | | |датні | | | | ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ | | | | | | | | |18.|Легкі та короткочасні емоцій-|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |но-вегетативні порушення без | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | |пароксизмальних розладів | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - неприда-| | | | | | тні | |19.|Епілепсія | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | | | | | |20.|Органічні захворювання цент- | | | | |ральної нервової системи; | | | | | | | | | |а) прогресуючого характеру | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |або за наявності стійких та | | | | |глибоких порушень функцій; | | | | | | | | | |б) при незначних залишкових |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |виявах без порушення функцій | | на надзвукових літаках та літа- | |на вертольотах | | | | | | ках палубного базування - | |палубного базу- | | | | | | непридатні | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | |21.|Хвороби периферичної нервової| | | | | | | | |системи та нервово-м'язові | | | | | | | | |захворювання: | | | | | | | | | |а) за наявності виражених | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |стійких розладів рухів, чут- | | | | |ливості або трофіки, а також | | | | |стійкого больового синдрому | | | | |або частих загострень; | | | | | | | | | |б) хронічні захворювання, які|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |рідко загострюються, або за- | | | | | | | | |лишкові непрогресуючі вияви | | | | | | | | |після гострих захворювань | | | | | | | | |при незначному порушенні | | | | | | | | |чутливості або трофіки | | | | | | | | | | | | | | | | | |ХВОРОБИ ОЧЕЙ ТА ПРИДАТКОВОГО | | | | | | | | | АПАРАТУ | | | | | | | | | | | | | | | | |22.|Недостатність повік для пов- | | | | | | | | |ного закриття рогової оболон-| | | | | | | | |ки; заворот повік або ріст в | | | | | | | | |напрямку до очного яблука, що| | | | | | | | |викликає подразнення очей; | | | | | | | | |виворот повік, зрощення повік| | | | | | | | |між собою або з одним яблу- | | | | | | | | |ком. Постійна сльозотеча як | | | | | | | | |наслідок захворювання слізних| | | | | | | | |шляхів: | | | | | | | | | | | | | |а) які важко піддаються ліку-| | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |ванню та порушують функцію | | | | |хоча б одного ока; | | | | | | | | | |б) які піддаються лікуванню з|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |відновленням функції ока | | | | | | | | |23.|Захворювання оболонок очного | | | | | | | | |яблука запального або дегене-| | | | | | | | |ративного характеру. Помутні-| | | | | | | | |ння кришталика або скловидно-| | | | | | | | |го тіла. Наслідки травм орга-| | | | | | | | |на зору: | | | | | | | | | | | | | |а) порушуючі функції ока, | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |важковиліковні або часто ре-| | | | |цидивуючі; | | | | | | | | | |б) не порушуючі функції ока |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | | | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | | | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | | | | | | |24.|Атрофія зорового нерву при | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |прогресуючому зниженні зору. | | | | | | | | |Глаукома. Відшарування сіт- | | | | | | | | |ківки. Пігментне переродження| | | | | | | | |сітківки. Стійке зниження | | | | | | | | |нічного зору. | | | | | | | | | | | | | | | | |25.|Порушення рухового апарату | | | | | | | | |ока: | | | | | | | | | | | | | | | | | |а) параліч або стійкий парез | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |рухових нервів повік або оч- | | | | | | | | |ного яблука хоча б на одному | | | | | | | | |оці, а також співдружня косо-| | | | | | | | |окість більше 10 градусів; | | | | | | | | | | | | | | |б) співдружня косоокість до |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | придатні | | |10 градусів | | | | | | | | |26.|Хронічні захворювання країв | | | | |повік і кон'юнктиви: | | | | | | | | | |а) виражені, що не піддаються| | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |лікуванню або схильні до час-| | | | |тих загострень; | | | | | | | | | |б) нерізко виражені, не схи- |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |льні до частих загострень | | | | | | | | |27.|Аномалія рефракції |Кандидати, які |Пілоти, штурмани і повітряні стрільці, яких оглядають за графами II-VI, непридатні | | | |вступають до |при короткозорості більше 1,0 Д, далекозорості більше 2,5 Д і астигматизмі будь-якого| | | |військово-нав- |типу більше 1,0 Д на одне або обидва ока. Інші члени льотних екіпажів, а також пара- | | | |чальних закла- |шутисти - непридатні при короткозорості більше 1,0 Д, далекозорості більше 2,5 Д і | | | |дів Міністерст-|астигматизмі будь-якого типу більше 1,0 Д на краще око; до гіршого ока пред'являються| | | |ва оборони по |вимоги за станом гостроти зору незалежно від рефракції. | | | |підготовці льо-| | | | |тного складу, -| | | | | | | | |непридатні при | | | | | | | | |короткозорості | | | | | | | | |0,5 Д, далеко- | | | | | | | | |зорості більше | | | | | | | | |1,0 Д, астигма-| | | | | | | | |тизмі будь-яко-| | | | | | | | |го виду більше | | | | | | | | |0,5 Д на одне | | | | | | | | |або обидва ока.| | | | | | | | |Кандидати в | | | | | | | | |ВНЗи і школи по| | | | | | | | |підготовці ін- | | | | | | | | |ших членів екі-| | | | | | | | |пажу - неприда-| | | | | | | | |тні при корот- | | | | | | | | |козорості біль-| | | | | | | | |ше 1,0 Д, дале-| | | | | | | | |козорості біль-| | | | | | | | |ше 2,0 Д і ас- | | | | | | | | |тигматизмі будь- | | | | | | | |якого типу бі- | | | | | | | | |льше 1,0 Д на | | | | | | | | |одне або обидва| | | | | | | | |ока | | | | | | | | | | | | | | | |28.|Порушення акомодації: | | | | | | | | | |а) параліч або стійкий спазм | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |акомодації на одному або обох| | | | |очах, пресбіопія в 2,5 Д і | | | | |більше на кожне око | | | | | | | | | |б) пресбіопія в 2,5 Д на кож-|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |не око | | | | | | | | |29.|Гострота зору: | | | | | | | | | |а) 0,6 і нижче на кожне око | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |або нижче 0,5 на одне око; | | | | | | | | | |б) 0,5 - 0,7 на одне око і | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |0,7 на друге око; | | |повітряні стріл-| | | | | |ки - непридатні,| | | | | |інші члени екі- | | | | | |пажу - придатні| | | | | | | | |в) 0,6-0,7 на одне око і не |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | | |нижче 0,8 на друге око; | | на надзвукових літаках - | |на вертольотах |повітряні стріл-| | | | | непридатні | |палубного базу- |ки - непридатні,| | | | | | |вання - неприда-|інші члени екі- | | | | | | |тні |пажу - придатні| | | | | | | | | | |г) 0,8 на кожне око; |непридатні | на надзвукових літаках - | П Р И Д А Т Н І | | | | | | індивідуальна оцінка; на | |на вертольотах | | | | | | дозвукових - придатні | |палубного базу- | | | | | | | |вання - індиві- | | | | | | | |дуальна оцінка | | | | | | | | | | | |д) 0,9 на кожне око; |Кандидати у | | | | | | | | |військово-нав- | | | | | | | | |чальні заклади | | | | | | | | |Міністерства | | | | | | | | |оборони по під-| | | | | | | | |готовці льотно-| | | | | | | | |го складу - | | | | | | | | |непридатні; | | | | | | | | |кандидати у | | | | | | | | |ВНЗи і школи по| | | | | | | | |підготовці ін- | | | | | | | | |ших членів екі-| | | | | | | | |пажу - придатні| | | | | | | | | | | | | | | |30.|Зниження кольорового зору: | | | | | | | | | |а) дихромазія і аномальна | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |трихромазія типу "А"; | | | | | | | | | | |б) аномальна трихромазія ти- |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А |придатні | | |пу "В"; | | | | | | | | | | |в) аномальна трихромазія ти- |непридатні | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |пу "С" | | | | | | | | | |ХВОРОБИ ВУХА І СОСЦЕВИДНОГО | | | | | ВІДРОСТКА | | | | | | | | |31.|Хронічний гнійний епітимпаніт| | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |Хронічний гнійний двосторон- | | | | |ній мезотимпаніт. Односторон-| | | | | | | | |ній мезотимпаніт з частими | | | | | | | | |загостреннями або супроводжу-| | | | | | | | |ваний поліпами, грануляціями,| | | | | | | | |карієсом стінок барабанної | | | | | | | | |порожнини, або за наявності | | | | | | | | |виражених ознак дистрофії | | | | | | | | |слизової оболонки верхніх | | | | | | | | |дихальних шляхів | | | | | | | | | | | | |32.|Хронічний гнійний односторон-| Н Е П Р И Д А Т Н І | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |ній мезотимпаніт без особли- | | | | | | | |востей протікання, вказаних в| | | |на вертольотах |Бортрадисти - | | |попередній статті | | | |палубного базу- |непридатні | | | | | | |вання- непридат-| | | | | | | |ні | | | | | | | | | | |33.|Стійкі залишкові явища пере- |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |несеного запалення середнього| |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | |вуха (суха перфорація бараба-| |ного базування - | | |палубного базу- | | | |нної перетинки, рубцеві зміни| |непридатні | |вання- непридат-| | | |її, зрощення в барабанній по-| | | | |ні | | | |рожнині, а також хронічне не-| | | | | | | | |гнійне запалення середнього | | | | | | | | |вуха при помірно вираженому | | | | | | | | |порушенні слуху і барофункції| | | | | | | | | | | | | | | | |34.|Порушення барофункції вуха і | | | | | | | | |придаткових пазух носа (під- | | | | | | | | |вищена чутливість до перепа- | | | | | | | | |дів атмосферного тиску); | | | | | | | | | | | | | |а) стійко і різко виражені; | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | | | | | | |б) нерізко виражені | Н Е П Р И Д А Т Н І І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | | | | | | | | | | |на вертольотах | | | | | | | |палубного базу- | | | | | | | |вання - непри- | | | | | | | |датні | | |35.|Пониження стійкості до вести-| | | | | | | |булярних подразнень: | | | | | | | | | | | | | | | |а) виражена, стійка, яка ви- | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | | | |являється в польоті і не під-| | | | |дається тренуванню; | | | | | | | | | |б) компенсована в польоті; |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | | | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | | | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | | | |в) тимчасова, симптоматична |непридатні | П І Д Л Я Г А Ю Т Ь Л І К У В А Н Н Ю | | | | | | |36.|Пониження слуху: | | | | | | | | | |а) стійка повна глухота на | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |одне вухо, стійке пониження | | | | |слуху на обидва вуха до сту- | | | | |пеня сприйняття шепітної мо- | | | | |ви на відстані менше 1 метра;| | | | | | | | | |б) стійке пониження слуху на |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |одне вухо до ступеня сприйня-| |на надзвукових | | | |бортрадисти - | | |ття шепітної мови до 1 метра,| |літаках - непри- | | | |непридатні | | |при сприйнятті шепітної мови | |датні | | | | | | |на друге вухо від 1 до 4 мет-| | | | |рів; стійке пониження слуху | | | | |на обидва вуха до ступеня | | | | |сприйняття шепітної мови на | | | | |кожне вухо на відстані від 1 | | | | |до 2 метрів; | | | | | | | | | |в) стійке зниження слуху на | непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |одне вухо до ступеня сприйня-| | | | |ття шепітної мови до 1 метра | | | | |або біля раковини при сприй- | | | | |нятті шепітної мови на друге | | | | |вухо - не менше 4 метрів; | | | | |стійке зниження слуху на оби-| | | | |два вуха до ступеня сприйнят-| | | | |тя шепітної мови на кожне ву-| | | | |хо у межах від 2 до 3 метрів;| | | | |стійке зниження слуху на од- | | | | |не вухо до ступеня сприйняття| | | | |шепітної мови на це вухо у | | | | |межах від 2 до 4 метрів | | | | | | | | | | ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ | | | | | | | | |37.|Органічні захворювання міока-| | | | |рда, аорти, коронарних судин | | | | |серця, перикарда, клапанного | | | | |апарату серця; | | | | | | | | | |а) які супроводжуються недос-| | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |татністю коронарного або за- | | | | |гального кровообігу; | | | | | | | | | |б) без ознак недостатності |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |коронарного або загального | | на надзвукових літаках, лі- | |на вертольотах | | | |кровообігу (стійко компенсо- | | таках палубного базування - | |палубного базу- | | | |вані); | | непридатні | |вання - неприда-| | | | | | | |ні | | | |в) нерізко виражений атероск-|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |лероз аорти, помірно виражені| | | | |дистрофії міокарда і міокар- | | | | |дитичний (загальний) міокар- | | | | |діосклероз | | | | | | | | |38.|Гіпертонічна хвороба: | | | | | | | | | |а) II стадія; | | Н Е П Р И Д А Т Н І | | | | | | | |б) I стадія | | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | | | | на надзвукових літаках, лі- | |на вертольотах | | | | | | таках палубного базування - | |палубного базу- | | | | | | непридатні | |вання - неприда-| | | | | | | |тні | | |39.|Нейроциркуляторна дистонія; | | | | | | | | | |а) гіпотонічного типу; | Н Е П Р И Д А Т Н І ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА | | | | | |на вертольотах | | | | | | |палубного базу- | | | | | | |вання - неприда-| | | | | | |тні | | | | | | | |б) кардіального типу; | Н Е П Р И Д А Т Н І | ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА | | | | | | |в) гіпертонічного типу |непридатні І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | | | | |40.|Судинні ураження головного і | | | |спинного мозку: | | | | | | | |а) за наявності стійких і | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |глибоких порушень функції; | | | | | | | |б) при незначних залишкових | Н Е П Р И Д А Т Н І | ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА | | |явищах без порушення функції | |на вертольотах | | | | | |палубного базу- | | | | | |вання - неприда-| | | | | |тні | | | | | | |41.|Гострі нервово-судинні пору- | Н Е П Р И Д А Т Н І | ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА | | |шення у вигляді непритомності| |на вертольотах | | | |або колапсу | |палубного базу- | | | | | |вання - неприда-| | | | | |тні | | | | | | |42.|Хвороби і наслідки пошкоджень| | | |периферичних судин: | | | | | | | |а) за наявності трофічних | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |розладів, а також значних | | | |порушень кровообігу або фун- | | | |кцій; | | | | | | | |б) при незначних порушеннях |непридатні І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |кровообігу і функцій кінців- | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | |ки, без трофічних розладів | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | датні | | | | | |43.|Геморой: | | | | | | | |а) важкі і середнього ступеня| Н Е П Р И Д А Т Н І | | |важкості форми геморою з час-| | | |тими загостреннями, розладом | | | |живлення і вторинним недокрі-| | | |в'ям; | | | | | | | |б) легкі форми геморою без |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |розладу живлення і при від- | | | | |сутності кровотечі, ознак за-| | | | |палення | | | | | | | | | ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ | | | | | | |44.|Наслідки травм або захворю- | | | |вань носа, глотки, гортані, | | | |трахеї, шкіри обличчя, вушної| | | |раковини, зовнішнього слухо- | | | |вого проходу: | | | | | | | |а) які супроводжуються вира- | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |женим розладом дихальної, го-| | | |лосової ковтальної функції | | | |або заважають використанню | | | |спеціального спорядження і | | | |обладнання; | | | | | | | |б) не супроводжуються вираже-|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |ним розладом функцій, які | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | |вказані в пункті "а", не за- | |ного базування - | | |палубного базу- | | | |важають використанню спеці- | |непридатні | | |вання - непри- | | | |ального спорядження і облад- | датні | | |нання; повна (стійка) втрата | | | |нюху | | | | | | |45.|Хронічні тонзиліти: | | | | | | | |а) декомпенсована форма; |непридатні П І Д Л Я Г А Ю Т Ь Л І К У В А Н Н Ю | | | | | | |б) компенсована форма |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | | | | |46.|Хронічні захворювання придат-| | | |кових пазух носа: | | | | | | | |а) всі форми хронічних сину- | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |ситів за наявності дистрофії | | | |слизової верхніх дихальних | | | |шляхів або частих загострень.| | | |Одно- або двосторонні панси- | | | |нусити; | | | | | | | |б) гнійні, які не супроводжу-|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |ються особливостями протікан-| |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | |ня, вказаними в пункті "а"; | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | | |в) негнійні (катаральні, |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |серозні, вазокоторні та інші | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | |форми синуситів, кисти) | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | |47.|Хронічні захворювання легень,| | | |плеври, дихальних шляхів не- | | | |туберкульозної етіології: | | | | | | | |а) при порушенні функції або | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |з нахилом до загострення; | | | | | | | |б) без порушення функції |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | | | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | | | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | |48.|Алергічні стани різної етіо- | | | |логії: | | | | | | | |а) часто рецидивуючі, які | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |важко піддаються лікуванню; | | | | | | | |б) рідко рецидивуючі |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | | | | |49.|Відсутність зубів: | | | | | | | |а) за наявності знімних про- |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |тезів; | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | | | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | | | |б) відсутність шести і більше|непридатні | П І Д Л Я Г А Ю Т Ь Л І К У В А Н Н Ю | | |зубів на обох щелепах або чо-| | | | |тирьох кутніх з одного боку | | | | | | | | |50.|Численний ускладнений карієс |непридатні | П І Д Л Я Г А Ю Т Ь Л І К У В А Н Н Ю | | |зубів | | | | | | |51.|Хвороби парадонта: | | | | | | | |а) з атрофією альвеолярного | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |відростку 3 ступеня; | | | | | | | |б) з атрофією альвеолярного |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |відростку 2 ступеня; | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | | | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | | |в) з атрофією альвеолярного |непридатні П Р И Д А Т Н І | | | |відростку 1 ступеня | | | | | | |52.|Стійкі або рецидивуючі захво-|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |рювання слизової оболонки по-| | | |рожнини рота | | | | | | |53.|Хронічні захворювання слинних| | | |залоз: | | | | | | | |а) з частими загостреннями, | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |різким порушенням функції; | | | | | | | |б) які порушують функцію в |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |незначному ступені | | | | | | |54.|Хвороби, наслідки пошкоджень,| | | |а також вроджені вади, які | | | |призвели до стійкої зміни об-| | | |личчя, порожнини рота, язика,| | | |щелеп: | | | | | | | |а) які супроводжуються стій- | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |кими спотвореннями обличчя, | | | |розладом мови, жування, ков- | | | |тання або ускладнень у вико- | | | |ристанні спеціального споряд-| | | |ження; | | | | | | | |б) не супроводжуються значним|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |розладом функції і які не ус-| | | |кладнюють використання спеці-| | | |ального спорядження | | | | | | |55.|Захворювання органів черевної| | | |порожнини: | | | | | | | |а) за наявності значних пору-| Н Е П Р И Д А Т Н І | | |шень функцій; | | | | | | | |б) при незначних порушеннях |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |функцій | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | | | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | |56.|Захворювання стравоходу: | | | | | | | |а) рубцеве звуження стравохо-| Н Е П Р И Д А Т Н І | | |ду, дивертикули великих роз- | | | | |мірів, спазми стравоходу, що | | | | |повторюються, які утруднюють | | | | |проходження страви; | | | | | | | | |б) дивертикули стравоходу не-|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |великих розмірів без порушен-| | | |ня його функцій | | | | | | |57.|Захворювання прямої кишки; | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |випадіння всіх шарів стінки | | | |прямої кишки; звуження зад- | | | |ньопрохідного отвору, що по- | | | |рушують акт дефекації; свищ | | | |прямої кишки | | | | | | |58.|Грижі (пахові, стегнові, |непридатні П І Д Л Я Г А Ю Т Ь Л І К У В А Н Н Ю | | |стравохідного отвору діафраг-| | | |ми, діафрагмальні, пупкові, | | | |післяопераційні) | | | | | | | | ХВОРОБИ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ| | | | | | |59.|Хвороби нирок: | | | | | | | |а) хронічні запальні або ди- | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |строфічні захворювання; | | | | | | | |б) залишкові зміни після пе- |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |ренесених гострих запальних | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | |захворювань | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | |60.|Хронічні запальні захворюван-| | | |ня сечовивідних шляхів (піє- | | | |літ, цистит, уретрит) і ста- | | | |тевих органів (простатит, ве-| | | |зикуліт, орхіт, епідидиміт); | | | |опущення нирки: | | | | | | | |а) зі значним порушенням | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |функції; | | | | | | | |б) без порушення функції і |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |больового синдрому | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | | | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | |61.|Сечо-кам'яна хвороба, камені | | | |нирок, сечоводів, сечового | | | |міхура, порушення водно-со- | | | |льового обміну: | | | | | | | |а) з наявністю каменів; з по-| Н Е П Р И Д А Т Н І | | |вторним каменеутворенням; з | | | |повторними приступами нирко- | | | |вої коліки без наявності ка- | | | |менів; | | | | | | | |б) після відходження поодино-|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |кого каменя при нормальній | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | |функції нирок і відсутності | |ного базування - | | |палубного базу- | | | |рецидиву каменеутворення. | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | | | | | | |62.|Варікозне розширення вен | | | | | | | | |сім'яного канатика: | | | | | | | | |а) при значному порушенні | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |кровообігу з больовим синдро-| | | |мом; | | | | | | | |б) при помірному порушенні |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |кровообігу і без больового | | | |синдрому | | | | | | |63.|Водянка і кіста яєчка або |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |сім'яного канатика | | | | | | |64.|Затримка яєчка в черевній по-| Н Е П Р И Д А Т Н І | | |рожнині, в паховому каналі | | | |або біля зовнішнього отвору, | | | |атрофія яєчка | | | | | | |65.|Сечостатеві і кишково-статеві| Н Е П Р И Д А Т Н І | | |свищі, а також наслідки пов- | | | |ного розриву проміжини з по- | | | |рушенням цілісності сфінкте- | | | |ра | | | | | | |66.|Випадіння жіночих статевих | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |органів, а також їх опущення | | | | | | |67.|Неправильне положення матки, | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |аномалії розвитку жіночих | | | |статевих органів, що супрово-| | | |джуються порушенням функції | | | |статевої сфери (після дослід-| | | |ження у лікувальному закладі)| | | | | | |68.|Спайкові зміни в очеревині | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |і рубцеві - в клітковині та- | | | |зу злипного або атрофічного | | | |характеру з порушенням анато-| | | |мо-топографічного взаємополо-| | | |ження як в наслідок колиш- | | | |нього запального процесу | | | |(первинного), так і після | | | |операційного (вторинного), | | | |що супроводжуються розладом | | | |функції статевої системи | | | | | | |69.|Гострі запальні захворювання | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |матки, фаллонійових труб, | | | |яєчників, тазової очеревини і| | | |клітковини серозного або | | | |гнійного характеру, а також | | | |хронічні запальні захворюван-| | | |ня з частими загостреннями | | | | | | |70.|Стійкі порушення менструаль- | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |ної функції різного генезу | | | |(менорагія, гіноменорея, амо-| | | |норея, дисменорея, ациклічні | | | |кровотечі); | | | | | | | |ХВОРОБИ ШКІРИ І ПІДШКІРНОЇ | | | | КЛІТКОВИНИ | | | | | | | |71.|Гострі та підгострі дермати- |непридатні | П І Д Л Я Г А Ю Т Ь Л І К У В А Н Н Ю | | |ти, обмежений сікоз, себорея,| | | | |різні форми піодермії | | | | | | | |72.|Хронічні захворювання шкіри, | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |що рецедивують, важко підда- | | | |ються лікуванню | | | | | | |73.|Поширені або значно виражені | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |обмежені гіперкератози, дис- | | | |кератози, а також інші перед-| | | |ракові стани шкіри. Рентген- | | | |і радіодерматити. Фотодерма- | | | |този | | | | | | | |ХВОРОБИ КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ | | | |СИСТЕМИ І СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ | | | | | | |74.|Захворювання суглобів інфек- | | | |ційного, інфекційно-алергіч- | | | |ного походження: | | | | | | | |а) із стійкою зміною суглобів| Н Е П Р И Д А Т Н І | | |і порушенням їх функцій | | | | | | | |б) без значної зміни суглобів|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |і без порушення їх функцій | | | | | | |75.|Хронічні захворювання кісток,| | | |хрящів, м'язів, сухожилля і | | | |суглобів: | | | | | | | |а) з частими загостреннями, | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |прогресуючі або ті,що порушу-| | | |ють функцію в значній мірі; | | | | | | | |б) непрогресуючі, з незначним|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |порушенням функції | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | | | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | |76.|Хвороби хребта, вади розвит- | | | |ку: | | | | | | | |а) обмежуючі його функцію в | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |значній мірі зі стійким бо- | | | |льовим синдромом; | | | | | | | |б) незначно обмежуючі його |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |функції без больового синдро-| |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | |му | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | |77.|Відсутність, повне зведення | | | |або нерухомість пальців рук: | Н Е П Р И Д А Т Н І | | | | | | |а) двох пальців на одній руці, | | |а також великого або вказів- | | | |ного пальця на правій руці; | | | | | | | |б) одного будь-якого пальця |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |на лівій руці; третього, чет-| | | |вертого або п'ятого пальця на| | | |правій руці, а також відсут- | | | |ність нігтьових фаланг у двох| | | |пальцях будь-якої руки | | | | | | |78.|Деформація стопи; відсутність, | | |нерухомість, скривлення, зве-| | | |дення пальців стоп: | | | | | | | |а) утруднюючі ходу або носін-| Н Е П Р И Д А Т Н І | | |ня взуття; | | | | | | | |в) не утруднюючі ходу або |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |носіння взуття | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | | | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | | |ТРАВМИ, ОТРУЄННЯ І ІНШІ НАС- | | | |ЛІДКИ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАК- | | | |ТОРІВ | | | | | | |79.|Наслідки пошкодження черепа | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |з наявністю стороннього тіла | | | |в його порожнині | | | | | | |80.|Переломи хребта: | | | | | | | |а) обмежуючі його функції в | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |значному ступені із стійким | | | |больовим синдромом; | | | | | | | |б) незначно обмежуючі його |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |функцію без больового синдро-| |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | |му | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | |81.|Наслідки пошкодження кісток, | | | |хрящів, м'язів, сухожилля і | | | |суглобів: | | | | | | | |а) порушуючі функцію в знач- | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |ному ступені; | | | | | | | |б) порушуючі функцію в незна-|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |чному ступені | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | | | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | |82.|Травми головного, спинного | | | |мозку при наяввності: | | | | | | | |а) порушень психіки, розладу | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |в руховій та чутливій сферах,| | | |стійких і глибоких порушень | | | |функції; | | | | | | | |б) незначно виражених залиш- |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |кових явищ без порушень функ-| |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | |ції; | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | | |в) без клінічних виявів |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | | | | |83.|Травми черепних і периферич- | | | |них нервів, нервових корінців| | | |і сплетінь при наявності: | | | | | | | |а) стійких і виражених розла-| Н Е П Р И Д А Т Н І | | |дів руху, чутливості і трофі-| | | |ки, а також стійкого больово-| | | |го синдрому; | | | | | | | |б) залишкових явищ із незнач-|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |ним порушенням рухів, чутли- | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | |вості і трофіки | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | |84.|Травми внутрішніх органів | | | |грудної порожнини, черевної | | | |порожнини і тазу: | | | | | | | |а) за наявності порушення фу-| Н Е П Р И Д А Т Н І | | |нкції; | | | | | | | |б) без порушення функції |непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | | | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | | | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | |85.|Наслідки травм шкіри і під- | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |шкірної клітковини. Рубці, | | | |які схильні до виразки, обме-| | | |жують рух кінцівки або утруд-| | | |нюють носіння одягу, взуття, | | | |спорядження | | | | | | |86.|Стан після інфекційних гост- |Кандидати - не-| Відпустка або звільнення від польотів з | | |рих або загострення хронічних|придатні, кур- | виконанням обов'язків військової служби | | |захворювань, інфекцій, інто- |сантам надає- | | | |ксикацій, поранень, травм, |ться відпочинок| | | |операцій, що не потребують |при частині, | | | |лікування у стаціонарі, але |відпустка або | | | |ті, що викликають тимчасову |звільнення від | | | |непрацездатність |польотів | | | | | | | |ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ, ДЕ- | | | |ФОРМАЦІЇ ТА ХРОМОСОМНІ ХВО- | | | |РОБИ | | | | | | |87.|Вроджені вади розвитку орга- | | | |нів і систем: | | | | | | | |а) порушуючі функцію в знач- | Н Е П Р И Д А Т Н І | | |ній мірі; | | | | | | | |б) порушуючі функцію в незна-|непридатні | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | |чній мірі | |на літаках палуб-| | |на вертольотах | | | | | |ного базування - | | |палубного базу- | | | | | |непридатні | | |вання - непри- | | | | | | | | |датні | | | | | | | | | КРІМ ТОГО: | | | | | | | | |88.|Загальний розвиток тіла, що |непридатні | | | |не відповідає віку. Зріст ни-| | | | |жче 165 см і вище 185 см. Ва-| | | | |га тіла більше 80 кг | | | | | | | | |89.|Заїкання і недомовність: | | | | | | | | |а) різко виражені; | Н Е П Р И Д А Т Н І | | | | | | |б) нерізко виражені | Н Е П Р И Д А Т Н І | І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А О Ц І Н К А | | | | | |на вертольотах | Бортрадисти - | | | | | | | |палубного базу- | непридатні | | | | | | | |вання - неприда-| | | | | | | | |тні | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 5
до пунктів 52, 79, 280, 281, 284,
331, 334 Положення, затвердженого
наказом Міністра оборони України
1994 року N 2
Пояснення до застосування статей Переліку хвороб і
фізичних вад, що визначають ступінь придатності до
льотної роботи і льотного навчання
Перелік хвороб і фізичних вад є основою для вирішення
експертних питань при медичному огляді льотного, курсантського
складу і кандидатів, які вступають у військово-навчальні заклади
Міністерства оборони по підготовці льотного складу. Але він не
передбачає усіх випадків, з якими може зустрітися лікарсько-льотна
комісія. Правильна експертна постанова може бути винесена лише за
умови вмілого аналізу даних повного клініко-фізіологічного
обстеження, результатів спеціальних методів дослідження у
поєднанні з конкретними особливостями льотної діяльності особи,
яку обстежують.
Інфекційні і паразитарні хвороби
Стаття 1. Передбачає важкі для лікування і схильні до
загострення хронічні інфекційні хвороби, експертна постанова
виноситься тільки після госпітального обстеження.
Стаття 2. Особи льотного складу, які перенесли гострий
паренхиматозний гепатит із сприятливим виходом, після завершення
лікування при доброму загальному стані, відсутності функціональних
порушень з боку печінки, можуть бути визнані придатними до льотної
роботи не раніше як через 3 місяці після лікування у стаціонарі. Курсанти, які перенесли легку і середньої важливості форму
вірусного гепатиту, можуть бути допущені до продовження льотного
навчання після стаціонарного лікування і огляду ЛЛК з винесенням
постанови про необхідність у звільненні від нарядів, робіт і
занять (крім класних) на строк не менше 2 місяців і дієтхарчування
до 3 місяців. Наступний огляд цих курсантів - у госпітальній ЛЛК. Курсанти, які перенесли важку форму вірусного гепатиту,
непридатні, до льотного навчання. Кандидати у ВНЗ по підготовці льотного складу можуть бути
визнані придатними до льотного навчання, але не раніше 6 місяців
після перенесеного вірусного гепатиту. Абітурієнти і курсанти, які є носіями поверхневого
(австралійського) антигену вірусного гепатиту "В" (сировоточного
гепатиту) визнаються придатними до льотного навчання.
Стаття 3. Всі хворі активним туберкульозом різної локалізації
підлягають лікуванню у спеціальних лікувальних закладах з
подальшим оглядом у ЛЛК. Після вилучення долі або сегмента
легенів, уражених туберкульозом, льотний склад визнається
непридатним до льотної роботи за всіма графами Переліку хвороб.
Стаття 4. Передбачає неактивний туберкульоз легень, який
характеризується обмеженою локалізацією ураження, невеликим
розміром вогнищ, а також залишкові зміни після клінічного
лікування у вигляді обмеженого склерозу, звапнення індураційних
полів, фіброзних змін плеври (спайки, шварти). Підставою до застосування статті є стійкі рентгенологічні
зміни в легенях у вигляді кальцинатів, фіброзних тяжів,
міждольових шварт, у тому числі залишкових змін після успішного
завершеного антибактеріального лікування без клінічних проявів
захворювання протягом 3-х років і без порушення функції дихання. В окремих випадках, коли вперше виявлені рентгенологічні
вогнищеві зміни у легенях, що не супроводжувались виразними
ознаками активності туберкульозного процесу і під впливом
специфічної терапії піддавались зворотньому розвитку або фіброзу,
особи льотного складу можуть бути допущені до льотної роботи при
відсутності ознак активності протягом одного року після лікування. Всі форми туберкульозу є перешкодою до навчання у
військово-навчальних закладах Міністерства оборони по підготовці
льотного складу. Окремі кальцинати не повинні бути підставою до застосування
даної статті і перешкодою до льотної роботи і льотного навчання.
Стаття 5. При підозрі на лепру льотний склад підлягає
негайному відправленню на стаціонарне обстеження. У випадку
підтвердження хвороби ці особи визнаються непридатними до льотної
і військової служби з виключенням з військового обліку і
передаються місцевому відділу охорони здоров'я. Особи із явної
лепрозної родини, зареєстрованої відповідними органами охорони
здоров'я, також визнаються непридатними до льотного навчання і
льотної роботи. Стаття 6. При виявленні сифілісу хворі підлягають негайній
госпіталізації і лікуванню. Льотний склад на період лікування
визнається непридатним до льотної роботи. Повернення до льотної
роботи можливе лише після повного одужання. Критерієм одужання
вважається закінчення усіх призначених курсів специфічного
лікування, одержання триразового негативного результату
серологічного дослідження і зняття з обліку. Стаття 7. Лікування хворих всіма формами гонореї і м'якого
шанкру проводиться у госпітальних умовах. У осіб з неустановленим
джерелом зараження, вилікуваних від м'якого шанкру і гонореї,
кожного місяця протягом 6 місяців досліджують кров на реакцію
Васермана. Стаття 8. Особи льотного складу, у яких виявлені фавус,
стрижень, мікроспорія підлягають негайній ізоляції і лікуванню у
шкіряному відділенні госпіталю, а особи, які контактували з ними,
- обстеженню і нагляду. Після вилікування від грибкового захворювання або лейшманіозу
шкіри льотний склад придатний до льотної роботи, але підлягає
протягом 6 місяців амбулаторному нагляду дерматологом. Стаття 9. Коли у тих, кого обстежують виявляють сліди
перенесеної трахоми, то вони підлягають госпіталізації, а у разі
потреби - протирецидивному лікуванню. За наслідками перенесеної
трахоми експертна постанова виноситься залежно від результатів
лікування.
Новоутворення
Стаття 10. При метастазах і рецидивах раку нижньої губи і
раку шкіри експертна постанова виноситься за пунктом "а". Після
лікування раку нижньої губи або раку шкіри ті, які оглядаються за
графами II - VI Переліку хвороб, можуть бути визнані придатними до
льотної роботи, але не раніше 6 місяців після лікування. Льотний
склад, який літає на літаках і вертольотах палубного базування,
визнається непридатним. Стаття 11. Курсантам і льотному складу за необхідності
рекомендувати операційне лікування. При відмові від операції або
її невдачі, а також коли доброякісні новоутворення не
підлягають операційному лікуванню обстежувані за графами II - VI
Переліку хвороб визнаються непридатними до льотної роботи. Наявність гемангіом тіла хоча б одного хребця є підставою
для винесення експертної постанови про непридатність до льотної
роботи і стрибків з парашутом.
Ендокринні хвороби, розлад харчування та обміну речовин
Стаття 12. При наявності зобу значних розмірів (збільшення
щитовидної залози III-IV ступеня, а також всі форми зобу з
наявністю вузлів) застосовується операційне лікування. Питання про
придатність до льотної роботи після операції вирішується залежно
від її результатів, але не раніше ніж через 3 місяці. При відмові
від операції, ті котрі оглядаються, визнаються непридатними до
льотної роботи. Зоб I-II ступеня без ендокринних розладів не є
протипоказанням до льотної роботи за графами II-VI Переліку
хвороб, крім льотного складу, який літає на літаках і вертольотах
палубного базування. При наявності теріотоксикозу льотний склад
підлягає огляду за статтею 14 Переліку хвороб. Стаття 13. Особи льотного складу, у яких виявлені порушення
ендокринної системи, підлягають обстеженню і лікуванню в
госпіталі. Збільшення щитовидної залози I-II ступеня без порушення її
функції не є підставою для застосування статті. Льотний склад з дифузно-токсичним зобом непридатний до
льотної роботи. Особи льотного складу при легкому ступені
порушення функції щитовидної залози, якщо після проведеного
лікування отримано позитивний ефект, проходять огляд за пунктом
"б" через 6 місяців після закінчення лікування. При виявленні
гіпофункції щитовидної залози виноситься експертна постанова про
непридатність до льотної роботи. Льотний склад із захворюваннями інших ендокринних залоз
будь-якого ступеня вияву (феохромоцитома, синдром Іценко-Кушинга,
цукровий діабет) визнаються непридатними до льотної роботи.
Льотний склад при нестійкій чи незначній глюкозурії, а також при
легкому порушенні вуглеводного обміну (латентна і легка форма
цукрового діабету) оглядається за пунктом "б" після стаціонарного
(госпітального) обстеження. Застосування малих доз пероральних
протидіабетичних препаратів для компенсації вуглеводного обміну у
льотного складу (крім пілотів) не виключає дозвіл до льотної
роботи. Кандидати і курсанти I-II курсів військово-навчальних
закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу з
аліментарним ожирінням будь-якого ступеня вияву непридатні до
льотного навчання. При аліментарному ожирінні II-III ступеня виноситься
постанова про непридатність до льотної роботи за пунктом "а". Льотний склад і курсанти III і IV курсів військово-навчальних
закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу з
аліментарним ожирінням I ступеня оглядаються за пунктом "б" при
наявності хорошої функціональної здатності серцево-судинної
системи. До ожиріння I ступеня відносять осіб з перебільшенням ваги
від 10 до 30 відсотків, до ожиріння II ступеня - від 31 до 50
відсотків, до ожиріння III ступеня - від 51 і вище відсотків. Наявність у осіб льотного складу тільки однієї надлишкової
ваги в межах до 10 відсотків від нормальної без інших симптомів
порушення обміну не повинно бути підставою для винесення діагнозу
ожиріння. В міжкомісійний період з ними проводять
лікувально-оздоровчі заходи. Для орієнтовної оцінки ступеня аліментарного ожиріння
необхідно керуватися таблицею, в якій вказана в кілограмах
максимально нормальна вага чоловіків з врахуванням росту і віку,
складеною в Інституті харчування Академії медичних наук за
методикою академіка АМН А.А. Покровського (див. таблицю):
Таблиця до ст. 13 ------------------------------------------------------------------ | | Вік (кількість років) | | |---------------------------------------------------------| |Зріст | 20-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | |в см | | | | | | | | |------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------| | 165 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | | 170 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | | 175 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | | 180 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | | 185 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 87 | ------------------------------------------------------------------
Хвороби крові і кровотворних органів
Стаття 14. Особи льотного складу з підозрою на захворювання
системи крові направляються на стаціонарне обстеження. Особи, які перенесли променеву хворобу, обстежуються після
закінчення стаціонарного лікування. За необхідності їм надають
відпустку за станом здоров'я. Збереження на льотній роботі можливе
тільки у випадку повного одужання, коли не має підстав для
застосування даної статті.
Психічні розлади і розлади поведінки
Стаття 15. Експертна постанова із застосуванням цієї статті
може бути винесена тільки після стаціонарного обстеження в
спеціалізованому військово-лікувальному закладі Міністерства
оборони України. Стаття 16. Стаття передбачає інтоксикаційні й інфекційні
психози різного походження, а також стан постінфекційної
психологічної слабості. До цієї статті необхідно віднести і
психічні розлади, обумовлені впливом РР і джерел іонізуючих
випромінювань, БОР (бойових отруйних речовин), а також агресивних
рідин. Всі особи льотного складу, які страждають хронічним
алкоголізмом, звільняються від льотної роботи за пунктом "а" даної
статті. Наявність захворювання повинна бути встановлена або
підтверджена при стаціонарному обстеженні у спеціалізованому
закладі. Особи із звичним вживанням алкоголю або наркотиків підлягають
звільненню від польотів і обстеження з обов'язковою участю
психіатра. Особи, які перенесли тимчасові психічні розлади, при доброму
соматичному і нервово-психічному стані в порядку індивідуальної
оцінки (після стаціонарного обстеження), можуть бути визнані
придатними до льотної роботи, за винятком польотів на літаках і
вертольотах палубного базування. Пілотам і штурманам, яких допускають до продовження льотної
роботи за даною статтею, необхідно провести психофізіологічне
обстеження. У разі необхідності льотному складу може бути надана
відпустка за станом здоров'я. Психози при органічному враженні головного мозку потрібно
відносити до пункту "а" статті 20 Переліку хвороб. Стаття 17. Діагноз захворювання може бути встановлений тільки
при поглибленому госпітальному обстеженні, в процесі якого увага
надається вивченню об'єктивного анамнезу. Для прийняття експертної постанови велике значення має точне
формулювання діагнозу. В діагнозі необхідно вказати форму неврозу,
характер, ступінь вираження і тривалість перебігу хвороби. При експертизі потрібно чітко відмежовувати неврози від
невротичних синдромів і астенічних станів, які виникли після
інфекцій, інтоксикацій і соматичних захворювань, які за своїми
клінічними проявами нагадують неврози. У цих випадках експертна
оцінка залежить від основного захворювання. Медичний огляд льотного складу, який страждає неврозами,
проводиться тільки після стаціонарного лікування. При винесенні експертної постанови необхідно враховувати
результат проведеного лікування, стійкість порушень компенсації,
ступінь відновлення фізичної працездатності і характер майбутньої
льотної роботи. При експертизі неврозів велике значення мають службова і
медична характеристики, в яких повинні бути відображені всі
необхідні дані, передбачені пунктом 347 цього Положення. До пункту "а" відносяться виражені форми неврозів зі значними
порушеннями нервово-психічної діяльності і стійкою фіксацією
хворобливих проявів. Пункт "б" передбачає помірно виражені невротичні, астенічні і
реактивні стани, які мають значення тільки для льотної професії і
знижують льотну працездатність. Відмінною особливістю цих форм є
нерізко виражена клінічна картина захворювання, вибірковість скарг
і хворобливих проявів стосовно певних факторів льотної роботи
(непереносимість польотів у складних метеоумовах, вночі, на
великих висотах, строєм, з дозаправкою пальним у польоті, з
посадкою на палубу). В тих випадках, коли невроз протікає з вираженими
судинно-вегетативними реакціями гіпертензивного і гіпотензивного
типу, з ендокринно-вегетативними порушеннями, експертна оцінка
повинна проводитися з урахуванням вимог статей 13, 39 Переліку
хвороб. Якщо порушення функції вегетативної нервової системи
поєднуються із змінами судинного тонусу і носять стійко виражений
характер навіть після усунення причини (невроз, інтоксикація,
інфекція), експертна оцінка виноситься за статтею 39 Переліку
хвороб. Реактивні стани і неврози можуть виникнути у зв'язку з
льотними пригодами і аварійними обставинами в польоті. При оцінці
придатності членів екіпажів після льотної пригоди необхідно
враховувати обставини виникнення і розвиток льотної пригоди
(причини виникнення аварійної ситуації в польоті, характер
первинної емоційної реакції на льотну пригоду, ставлення до неї
командування і колективу). Несприятливими для подальшої льотної
роботи є виникнення у льотного складу відразу після пригоди не
психомоторного збудження, а стану пригнічення і депресії. Тривале
слідство, яке супроводжується неприємними переживаннями, також
може бути причиною стійкої астенізації і невротизації льотного
складу. В процесі стаціонарного обстеження необхідно з'ясувати
труднощі, з якими льотчик зіткнувся в польоті, його суб'єктивну
реакцію на цю подію, ставлення до продовження льотної роботи і
конкретні причини, які викликали розлад (конфліктна ситуація при
розслідуванні, загибель товариша, груба помилка в пілотуванні).
Психологічне обстеження цих осіб є обов'язковим. При лікарсько-льотній експертизі осіб з невротичними
реакціями і неврозами, які виникають після льотних пригод,
необхідно перш за все врахувати тривалість захворювання, ставлення
обстежуваних до продовження льотної роботи, а також наявність або
відсутність у них кортико-вісцеральних розладів. Несприятливим у
прогнозуванні є запізнене виникнення невротичних реакцій і
наявність у тих, кого оглядають, у преморбідному стані здатності
до фобій й інших психогенних реакцій. Осіб льотного складу дійсної строкової служби, у яких наявні
стійкі (більше двох місяців) невротичні реакції, невпевненість в
своїх силах, негативне ставлення до польотів або очевидна
кортико-вісцеральна патологія (порушення судинного тонусу і
нервової регуляції серця, ендокринних розладів, поганого переносу
гіпоксії або вестибулярних подразнень) необхідно визнавати
непридатними до льотної роботи. Офіцери в подібних випадках підлягають направленню на
санаторне лікування, але якщо не настало повне видужання після
проведеного лікування також виноситься постанова про непридатність
до льотної роботи. Чергову відпустку особам після льотної пригоди бажано
надавати тільки після вирішення питання про їх подальшу льотну
роботу, а у випадку допуску до польотів - після введення в стрій. Для діагностики психопатій, неврозів, реактивних і астенічних
станів, а також інших захворювань, передбачених статтями
17, 18, 20 і 82 Переліку хвороб, мають значення результати
клініко-психологічного обстеження, отримані в процесі
обстеження льотного складу в ЛАМ і військових госпіталях. Дані психологічного обстеження враховуються ЛЛК при винесенні
експертної постанови. У окремих осіб при обстеженні не вдається встановити
яких-небудь відхилень у стані здоров'я, в той час як
клініко-психологічне обстеження може виявити несприятливі для
льотної діяльності індивідуально-психологічні особливості.
Психологічне обстеження проводиться у відповідності з Методиками
досліджень в цілях лікарсько-льотної експертизи. За наявності виражених несприятливих
індивідуально-психологічних властивостей, виявлених методами
психологічного дослідження, поєднаних з негативними даними льотних
і медичних характеристик, відповідно до статті 17-б Переліку
хвороб виноситься постанова про непридатність до льотної роботи за
всіма графами Переліку хвороб. При помірно виражених несприятливих
індивідуально-психологічних властивостях експертна постанова
відповідно до статті 17-б Переліку хвороб виноситься в порядку
індивідуальної оцінки з урахуванням льотної спеціальності,
характеристик і роду авіації. При допуску до льотної роботи
необхідно рекомендувати нагляд лікаря військової частини і
льотчика-інструктора за якістю виконання льотної роботи.
Хвороби нервової системи
Стаття 18. Передбачає незначно виражені невротичні стани, які
характеризуються в основному легкими і тимчасовими
емоційно-вегетативними порушеннями без пароксизмальних розладів.
Важливе значення має виявлення особливостей вищої нервової
діяльності того, кого оглядають, (передстартові реакції з швидким
виснаженням і нестійкістю нервових процесів, підвищена
напруженість в польоті), поведінка в складних ситуаціях
(розгубленість, квапливість, невпевненість). Експертна постанова
виноситься після стаціонарного обстеження. При обстеженні цих осіб для з'ясування емоційних реакцій в
складних умовах, перенесення несприятливих факторів польоту, стан
судинного тонусу і його реактивності необхідно використовувати
функціональні проби-навантаження і психологічне дослідження. Стаття 19. Стаття передбачає всі випадки епілепсії, діагноз
якої встановлений у лікувальному закладі, незалежно від форми
клінічних проявів і частоти припадків. Надзвичайно важливе розпізнання атипічних і стертих форм
епілепсії (рідкі малі припадки, стан типу "відсутності" та інші,
так звані еквіваленти судорожного припадку). Потрібно враховувати
супутні епілепсії розлади нервово-психічної діяльності, які
проявляються у характерологічних змінах і розладах настрою. Для діагностики епілепсії велике значення має опис
епілептичного припадку свідками. Цей опис має бути завірений
командуванням або медичною службою. Діагноз епілепсії не повинен виноситися без повного
неврологічного обстеження, включаючи електроенцефалографію.
Наявність епілептоїдної активності на електроенцефалограмі
підтверджує діагноз, але відсутність її не виключав епілепсії. При виявленні пароксизмальної біоелектричної активності
головного мозку і відсутності інших ознак епілепсії особи льотного
складу звільняються від польотів на 30 діб з наступним оглядом.
Повторне виявлення пароксизмальної біоелектричної активності
є підставою для визнання непридатним до льотної роботи за
всіма графами Переліку хвороб. Стаття 20. Пункт "а" передбачає: - органічне захворювання головного і спинного мозку
прогресуючого характеру (пухлини головного і спинного мозку,
сирінгомієлія, гепатолентикулярна дегенерація, внутрішньочерепний
і внутрішньохребетний абсцес); - наслідки нейроінфекцій або інтоксикацій центральної
нервової системи з залишковими явищами у вигляді стійких і
глибоких порушень функції, а також хронічні форми інфекційних
захворювань центральної нервової системи (нейросифіліс, енцефаліт,
мієліт, арахноїдит, розсіяний склероз). Пункт "б" передбачає інфекційні й інтоксикаційні захворювання
центральної нервової системи з сприятливим протіканням або
закінченим процесом, а також випадки з легкими залишковими явищами
регресивного характеру або стійкі моносимптоми без порушення
функції. В подальшому такі особи підлягають стаціонарному
обстеженню протягом 2-х років з метою виявлення негативної
динаміки і виключення прогресування захворювання. Стаття 21. Пункт "а" передбачає захворювання нервових
стовбурів і сплетінь за наявності виражених і стійких порушень в
рухливій, чуттєвій сферах або трофіці. Хронічні захворювання
периферичних нервів при частих загостреннях (більше 2-х разів на
рік) з різкими больовими виявами і тривалим лікуванням (2-4
місяці). До цього пункту відносяться міопатія, міастенія,
невральні аміотрофії. До пункту "б" відносять стійкі залишкові явища після
захворювання периферичних нервів за наявності нерізких порушень в
рухливій та чуттєвій сферах або трофіці. Сюди відносяться хронічні
захворювання корінців або нервових стовбурів з рідкими
загостреннями при стійкій компенсації функції між загостреннями. При наслідках пошкоджень кістково-м'язової системи і
наявності кісткових змін в хребті, що затруднюють його рухливість
і викликають вторинні порушення периферичної нервової системи,
крім даної статті, застосовуються також відповідні статті Переліку
хвороб.
Хвороби ока і придаткового апарату
Стаття 22. До пункту "а" відносять також опускання верхнього
віка на одному чи обох очах вродженого чи набутого характеру, що
обмежує поле зору. При виверті повік, зрощенні їх між собою чи із очним яблуком
на одному оці, що не перешкоджають зору, не обмежують рух очей і
не викликають диплопію, особи, яких оглядають за графами II - VI
Переліку хвороб, визнаються придатними до льотної роботи. За наявності звуження чи неправильного положення слізних
точок, стриктури слізних канальців і сльозо-носових каналів,
гнійного запалення слізного мішка та інших захворювань, що
викликають сльозотечу, а також в тих випадках, коли може настати
позитивний результат від хірургічного втручання при інших
захворюваннях повік, льотний склад підлягає лікуванню. Після закінчення лікування експертна постанова за графами II
- VI Переліку хвороб виноситься в порядку індивідуальної оцінки
залежно від його результатів. Стаття 23. До пункту "а" відносяться хвороби оболонок очного
яблука різної етіології, що важко піддаються лікуванню. У випадках із закінченим процесом придатність до льотної
роботи визначається залежно від стану функції ока. Природжене відкладення пігменту на передній капсулі
кришталика, а також кольорова переливчастість, окремі глибки,
зернини і вакуолі під капсулою кришталика, які виявляються при
дослідженні щілинною лампою, не є перешкодою для вступу до
військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці
льотного складу. Особам льотного складу після перенесеного герпетичного
кератиту, іриту, іридоцикліту надається відпустка чи звільнення
від польотів. При наявності рецидиву захворювання протягом перших
6 місяців особи, яких оглядають, визнаються непридатними. Пункт "б" передбачає обмежене помутніння кришталика без ознак
прогресування, а також помутніння скловидного тіла після
перенесених захворювань, за наявності нормальних функцій зору. При наявності чужорідного тіла, розташованого в середині ока,
не показаного до вилучення, особи льотного складу визнаються
непридатними. Стаття 24. При наявності непрогресуючої атрофії зорового
нерву, хоча б на одному оці, ті, яких оглядають за графою I,
непридатні, придатність за графами II - VI визначається залежно
від результатів дослідження функцій ока. Мінімальні межі монокулярного поля зору для білого кольору
складають: до зовні - 90 градусів; до середини - 55 градусів; до
гори - 55 градусів; до низу - 60 градусів. Можливі індивідуальні
коливання, що не перевищують в основному 5 - 10 градусів. При звуженні поля зору будь-якої етіології нижче вказаних
величин всі особи льотного складу визнаються непридатними. При щорічних оглядах льотного складу особам, які досягли 40
років, обов'язково вимірюється внутрішньоочний тиск. У випадках
виявлення внутрішньоочного тиску більше 27 мм рт. ст. хоча б на
одному оці, а також за наявності у осіб, яких оглядають, скарг, що
викликають підозру на глаукому, проводиться стаціонарне
обстеження. Льотний склад після вимірювання внутрішньоочного тиску
звільняється від польотів на одну добу. У кандидатів, які вступають у військово-навчальні заклади
Міністерства оборони по підготовці льотного складу, нічний зір
(темнова адаптація і гострота зору) досліджується в обов'язковому
порядку. Дослідження нічного зору у курсантів і льотного складу
проводиться при черговому огляді. Стійке значно виражене зниження
темнової адаптації без патологічних змін на очному дні,
встановлене за допомогою повторної годинної адаптометрії, у
випадку невдалого лікування в стаціонарі потрібно оцінити як
тапеторетинальну абіотрофію сітківки. Стаття 25. Співдружня косоокість не завжди буває помітна при
простому огляді, особливо при невеликих кутах косоокості, але
незалежно від ступеня виразності при ній завжди порушується
бінокулярний зір. У кандидатів до військово-навчальних закладів Міністерства
оборони по підготовці льотного складу досліджується просторовий
зір за допомогою "пристрою для дослідження зорової оцінки віддалі"
конструкції В.В.Барановського. Кандидати при порогових величинах
більше 135 поділок шкали визнаються непридатними до льотного
навчання. Кандидати з відсутнім бінокулярним зором непридатні до вступу
з військово-навчальні заклади Міністерства оборони по підготовці
льотного складу. Визначення бінокулярного зору проводиться на апаратах
"Цветотест". Стаття 26. До пункту "а" відносяться порівняно рідкі випадки
задавненого виразкового блефариту, а також хронічні кон'юнктивіти
з гіпертрофією сосків і значно вираженою інфільтрацією підслизової
тканини. Кон'юнктива повік у кандидатів до військово-навчальних
закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу не
повинна бути розпушена, бархатиста та інфільтрована. Легка
бархатистість кон'юнктиви у кутках повік і на місці переходу
тарзальної частини в орбітальну, а також несправжня криловидна
пліва, пінгвекуля і холязіон не є підставою для застосування
статті. При наявності весняного катару, а також виразках форм
фонікульозу і фолікулярного кон'юнктивіту; при криловидній пліві,
що підтримує катаральний стан кон'юнктиви, ті, яких оглядають за
графою I, визнаються непридатними. Ті, які оглядаються за графами
II - VI, за наявності хронічного запалення країв повік,
кон'юнктиви, а також при прогресуючій криловидній пліві підлягають
госпітальному лікуванню. Придатність до льотної роботи
визначається за пунктом "б" залежно від результатів лікування. Стаття 27. Вид і ступінь рефракції визначається в умовах
циклоплегії, тобто найбільш повного розслаблення акомодації (за
відсутності протипоказань до застосування мідріатиків). Одержані при скіаскопії результати перевіряються суб'єктивним
методом (скельцями). Циклоплегія здійснюється методом повторних закапувань 1%-го
розчину гоматропіну, 0,5%-го розчину амізилу або розчину атропіну
1:5000 (по 1 - 2 каплі в кожне око) 3 рази з проміжком 5 хвилин.
При підозрі на спазм акомодації рефракція визначається з
застосуванням 1%-го розчину атропіну. Для зняття парезу акомодації
і мідразу, викликаного інстиляцією вказаних вище мідриатиків,
рекомендується закапувати 1%-ний розчин пілокарпіну 3 рази з
проміжком в 30 хвилин або інші міотичні препарати. Льотний склад, який підлягав циклоплегії, допускається до
польотів тільки після повного відновлення акомодації. У випадку
складного астигматизму експертна постанова виноситься не за
ступенем астигматизму, а за значенням рефракції в меридіані
найбільшої аметропії. Якщо у пілотів і штурманів ступінь аномалії рефракції
перевищує вказані норми не більше як на 0,5Д при добрих зорових
функціях, застосовується індивідуальна оцінка. Кандидати до військово-навчальних закладів Міністерства
оборони по підготовці льотного складу і курсанти непридатні до
льотного навчання, льотний склад після будь-якого виду
рефракційної кератопластики або кератотомії визнається
непридатним. За наявності у льотного складу короткозорості, далекозорості
і астигматизму будь-якого виду не вище 0,5Д при гостроті зору 1,0
на кожне око без корекції, діагноз в медичну картку не заноситься,
в графі "Діагноз" записується "Здоровий". В цьому випадку робиться
тільки відповідний запис у рядку "Рефракція скіаскопічна". Стаття 28. Особи льотного складу із стійким спазмом
акомодації направляються на госпітальне обстеження. У випадках,
коли спазм акомодації зумовлений захворюванням нервової системи,
внутрішніх органів, експертна постанова про ступінь придатності до
льотної роботи виноситься за основним захворюванням. При змінах акомодації (пресбіопії) відповідно до віку
вирішують за місцем знаходження найближчої точки зору. Обстеження
проводиться монокулярно. Пресбіопію до 1,5Д потрібно вважати початковою стадією, яка
не заважає продовженню льотної роботи. Якщо у тих, кого оглядають
за графами II-VI Переліку хвороб пресбіопія не перевищує 2,ОД, то
при добрих зорових функціях допускається індивідуальна оцінка:
штурмани за графами IV-VI Переліку хвороб придатні у корегуючих
окулярах. При призначенні корегуючих окулярів з біфокальними
скельцями для близькості повинна враховуватись відстань від
приладів дошки, екрана локатора, при цьому оптична сила скелець в
призначених окулярах не повинна бути більша 2,ОД. У випадку гіперметропії, що посилює вияви пресбіопії,
допустима ступінь пресбіопії повинна бути відповідно менша на
число діоптрій рефракції. При міопії допустима ступінь пресбіопії
- вища на число діоптрій рефракції. Стаття 29. Гострота зору, визначається без корекції
ізольованими знаками. Кандидати і курсанти військово-навчальних
закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу
першого року навчання повинні мати гостроту зору не нижче 1,0
(повна) на кожне око, після першого року навчання - не нижче 0,9
(повна) на кожне око. Для рядів таблиці Головіна-Сівцева, відповідних гостроті зору
від 0,7 до 1,0 при помилці не більше ніж у одному знаці на один
ряд, гострота зору теж вважається повною. В окремих випадках
пілоти і штурмани, які літають на всіх типах транспортних літаків
і вертольотів, при зниженні гостроти зору внаслідок аномалії
рефракції можуть допускатися до польотів в корегуючих окулярах при
гостроті зору без корекції не нижче 0,5 і гостроті зору з
корекцією не нижче 0,9 на кожне око. При цьому сила сферичного
корегуючого скельця не повинна бути більша + або - 2,ОД, а
циліндричного - не більше + або - 1,ОД. Інші члени екіпажу і
спеціалісти, не зв'язані з керуванням літального апарату,
допускаються до польотів у корегуючих окулярах при гостроті зору з
корекцією не нижче 0,7 на одне око і 0,5 на друге око.
Парашутистам, які оглянуті за графами IV - VI Переліку хвороб,
пред'являються вимоги до гостроти зору, визначені в пункті "б". Стаття 30. При зниженні кольорового зору висновок робиться на
підставі ретельної диференціальної діагностики стану розрізнення
кольору за допомогою поліхроматичних таблиць Рабкіна (IX-X
видання) відповідно до методики, вказаній в таблицях. В складних для діагностики випадках рішення про придатність
до льотної роботи виноситься на підставі дослідження на
аномалоскопі ГОІ. Для всіх модифікацій аномалоскопів за граничні величини
розрізнення кольору приймається при випробуванні 1-го і 2-го
приймача 1, 4, а 3-го - 1, 6 відносних одиниць, одержаних
відношенням індивідуального відліку того, кого оглядають, до
середнього для даного приладу відліку, попередньо встановленого
відповідно до методики.
Хвороби вуха і сосцевидного відростку
Стаття 31. Передбачає також і стан після радикальної операції
з неповною епідермізацією оперованої порожнини за наявності в ній
гною, поліпів, грануляцій або холестиатомоподібних мас, оскільки в
цих випадках гнійний процес у вусі, незважаючи на зроблену
операцію, не можна вважати закінченим. Якщо після радикальної
операції вуха настала повна і стійка епідермізація оперованої
порожнини, а слух постраждав мало (сприйняття шепітної мови
збережено до 1-2 метрів), оцінка придатності до льотної роботи
проводиться відповідно до статей 33 і 36 Переліку хвороб. Стаття 32. Під гнійним мезотимпанітом розуміється хронічна
оторея з характерними слизово-гнійними виділеннями і зі стійкою
обідковою перфорацією у тимпанальній частині барабанної перетинки.
Особи льотного складу, які страждають гнійним мезотимпанітом,
підлягають лікуванню в стаціонарних умовах. Якщо після лікування
оторея припиняється і зникають ознаки запалення з боку слизової
медіальної стінки барабанної порожнини, яку видно через
перфорацію, а також відсутні інші патологічні зміни з боку
ЛОР-органів, які можуть бути пов'язані з хворобами вуха, тих, хто
оглядається за графами IV - VI Переліку хвороб, можуть визнаватися
придатними до льотної роботи (за винятком льотного складу
вертольотів палубного базування і бортрадистів). Вказані особи підлягають огляду отоларингологом з обстеженням
не рідше 1 разу на 2 місяці. При повторному виникненні отореї
льотний склад направляється на позачергове обстеження, лікування
і огляд ЛЛК. Стаття 33. Передбачає виражені залишкові явища перенесеного
отіту. Невеликі рубці на місці колишніх перфорацій і вапнування
барабанної перетинки, при добрій рухливості її, доброму слухові і
не порушеній барофункції не дають підстав для застосування цієї
статті до кандидатів і курсантів військово-навчальних закладів
Міністерства оборони по підготовці льотного складу. Особи льотного складу, у яких встановлюється суха перфорація
барабанної перетинки, підлягають обстеженню в стаціонарних умовах,
де проводиться повне акуметричне і рентгенологічне обстеження.
Відсутність загострення, добрий стан слухової функції (слух на
шепітну мову не менше З/З м), нормальний стан ЛОР-органів може
бути підставою для винесення експертного висновку про придатність
до льотної роботи. В медичних характеристиках повинні бути
відображені питання, що стосуються протікання процесу в умовах
професійної діяльності. До статті відноситься і так званий сухий середній отит
(хронічний катар середнього вуха) без частих загострень, який
супроводжується помірними порушеннями слуху і барофункції. Особи льотного складу допускаються до льотної роботи тільки в
тому випадку, якщо вони добре переносять польоти і в них не
виникають баротравматичні зміни у вухах. Стаття 34. Стійкість і виразність порушень барофункції вуха,
крім отоманометрії, повинні бути підтверджені дослідженням в
барокамері. Стійкі і різко виражені порушення барофункції вуха (загальна
гіперемія барабанної перетинки з крововиливом в неї або
випотіванням в порожнину вух), що виникають при дослідженні в
барокамері, є перешкодою до льотної роботи. Аналогічне рішення
виноситься у тому випадку, коли на перший план виступають не
больові відчуття і місцеві реакції з боку барабанної перетинки, а
довготривалі слухові розлади (більше доби), що виникають кожного
разу після впливу перепадів тиску повітря в умовах звичайного
польоту або після випробування в барокамері. Тому до випробування
в барокамері на перенесення "пікірування" і після нього необхідно
дослідити стан слухової функції (бажано за допомогою аудіометра). Наявність загальної гіперемії барабанної перетинки без
крововиливу або випотівання в порожнину середнього вуха, яке
супроводжується відчуттям болю або закладанням вух, а також
помірними слуховими розладами, що зникають протягом доби після
випробування в барокамері, оцінюється як нерізко виражене
порушення барофункції вуха. Оцінка стану барофункції вуха у кандидатів, які поступають у
військово-навчальні заклади Міністерства оборони по підготовці
льотного складу, проводиться шляхом зіставлення результатів вушної
манометрії з даними ЛОР-ендоскопії, акуметрії і результатами
випробування в барокамері на витривалість перенесення перепадів
баротиску. у тих випадках, коли при нормальній отоскопічній
картині і доброму слухові вушні манометричні проби (в тому числі
продування вух по Поліцеру) встановлюють порушення прохідності
євстахієвої труби, рекомендоване повторне дослідження після
анемізації слизової носа кокаїном або ефедріном. Наявність у кандидатів у військово-навчальні заклади
Міністерства оборони після баровипробувань легкої гіперемії
барабанних перетинок або ін'єкцій судин по ходу ручки молоточка
при належних даних отоманометрії і відсутності іншої патології
ЛОР-органів не є перешкодою до вступу в військово-навчальні
заклади Міністерства оборони по підготовці льотного складу. Порушення барофункції придаткових пазух носа встановлюється
на підставі скарг тих, кого оглядають, стану носової порожнини,
випробування в барокамері на витривалість перепаду барометричного
тиску, результатів рентгенографії придаткових пазух носа до і
після випробувань в барокамері. Стаття 35. Стан вестибулярно-вегетативної стійкості у
льотного складу визначається за результатами вестибулометрії,
тобто дослідження на обертальному кріслі (БКУК - безперервна, ПКУК
- переривна кумуляція прискорень Коріоліса) або гойдалці Хілова. Пункт "а" передбачає стійку, яка не піддається тренуванню,
знижену стійкість до вестибулярних подразників, що виявляються в
польоті. Сюди відносяться також і вестибулярно-вегетативні
розлади, які супроводжуються симптомами меньєровського
захворювання. Особи льотного складу, у яких виявлена
вестибулярно-вегетативна нестійкість після перенесеної
черепно-мозкової травми, підлягають стаціонарному обстеженню. Результати вестибулометрії слід оцінювати спільно з
невропатологами. Легкі вестибулярно-вегетативні реакції у вигляді
незначного збліднення, невеликого гипергідрозу, виявлені у
льотного складу під час вестибулометрії, при доброму перенесенні
польотів і відсутності будь-яких відхилень у стані здоров'я не є
підставою для застосування статті. У випадках, коли закачування виникає в осіб льотного складу
тільки у польоті як пасажирів, обстежені за пунктом "б" даної
статті, визнаються придатними до льотної роботи на освоєних типах
літаків. До пункту "в" відноситься тимчасова "симптоматична" знижена
стійкість до вестибулярних подразників. У випадках виявлення нестійкості вестибуло-вегетативних
реакцій при вестибулометричних дослідженнях (при систематичному
спостереженні той, кого оглядають, дає різні по силі вегетативні
розлади) необхідно провести обстеження у стаціонарних умовах. При попередньому відборі (ЛЛК облвійськкомату) кандидатів,
які вступають у військово-навчальні заклади Міністерства оборони
по підготовці льотного складу, і при остаточному відборі у
військово-навчальному закладі проводиться випробування з впливом
прискорень Коріоліса протягом 3 хвилин методом БКУК або 2 хвилин -
методом ПКУК. При отриманні виражених вегетативних рефлексів випробування
доцільно повторити через один-два дні. Якщо при повторному
дослідженні виявиться знижена стійкість вестибулярного апарату до
кумулятивного впливу, кандидати у військово-навчальні заклади
Міністерства оборони по підготовці льотного складу визнаються
непридатними до льотного навчання. Дослідження вестибулярного апарату на кумулятивний вплив
адекватних подразників необхідно проводити в першій половині дня
не раніше, ніж через дві години після приймання їжі. При появі у
досліджуваних виражених вегетативних реакцій (різка блідність,
нудота, блювота і т.п.) протягом трьох хвилин випробування БКУК
або двох хвилин ПКУК вони вважаються нестійкими до вестибулярних
подразників і визнаються непридатними до льотного навчання. При огляді льотного складу БКУК проводиться протягом двох
хвилин, ПКУК - протягом однієї хвилини. Льотному складу авіації
ВМС при відборі на літаки і вертольоти палубного базування
проводиться визначення вестибулярної стійкості всіма трьома
методами (БКУК - 3 хвилини, ПКУК - 2 хвилини, випробування на
гойдалці Хілова - 15 хвилин). Інтервали між дослідженнями - один
день. Стаття 36. При виявленні зниження слуху необхідно провести
повторне дослідження розмовної і шепітної мови, камертональне або
аудіометричне дослідження. У сумнівних випадках щодо стабільності зниження слуху,
особливо на басову групу слів, застосовується продування вух. При
підозрі на повну глухоту на одне або обидва вуха необхідно
використовувати метод об'єктивного виявлення глухоти (дослід зі
щіткою, дослід Ломбарда та інші). При винесенні експертної постанови за основу беруться гірші
показники слуху, незалежно від того, відносяться вони до басової
чи дискантної групи слів. Велике значення для оцінки слухової функції мають дані,
одержані при тональній аудіометрії, які дозволяють точно оцінювати
ступінь зниження слуху і таким чином стежити з