Документ z0174-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.10.1996, підстава - z0638-96

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 51 від 12.11.93 р. Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
26 листопада 1993 р.
vd931112 vn51 за N 174

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу ГДПІ
N 77 ( z0638-96 ) від 11.09.96 )
Про затвердження Інструкції про порядок
сплати дивідендів (частини прибутку)
суб'єктами підприємницької діяльності,
створеними за участю державних
підприємств та організацій
На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 20
квітня 1993 р. N 44-93 "Про сплату дивідендів (частини прибутку)
суб'єктами підприємницької діяльності, створеними за участю
державних підприємств та організацій, керуючись статтею 8 Закону
України "Про державну податкову службу в України" ( 509-12 ),
Н А К А З У Ю:
Затвердити Інструкцію Головної державної податкової
інспекції України "Про порядок сплати дивідендів (частини
прибутку) суб'єктами підприємницької діяльності, створеними за
участю державнихпідприємств та організацій" (додається).

Заступник Міністра фінансів,
начальник Головної державної
податкової інспекції України В.Н.Ільїн

Затверджено
наказом Головної державної
податкової інспекції України
від 12 листопада 1993 р. N 51
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок сплати дивідендів (частини прибутку)
суб'єктами підприємницької діяльності, створеними
за участю державних підприємств та організацій

I. Загальні положення
Інструкцію видано на підставі Законів України від 19.09.91
N 1576-12 "Про господарські товариства", від 4.12.90 N 509-12 "Про
державну податкову службу в Україні" і Декрету Кабінету Міністрів
України від 30.04.93 N 44-93 "Про сплату дивідендів (частини
прибутку) суб'єктами підприємницької діяльності, створеними за
участю державних підприємств і організацій".
Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 31.12.92
N 24-92 "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності, створених за участю державних підприємств"
правонаступниками державних підприємств щодо суб'єктів
підприємницької діяльності, створених за їх участю до прийняття
вказаного Декрету, є органи, уповноважені управляти державним
майном, та державні органи приватизації (щодо суб'єктів із
змішаною формою власності).
Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 30.04.93
N 45-93 "Про впорядкування діяльності комерційних банків,
створених за участю державних підприємств", правонаступниками
державних підприємств щодо комерційних банків, створених до
набуття чинності Декрету Кабінету Міністрів України від 31.12.92
N 24-92 "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності, створених за участю державних підприємств", є
Міністерство фінансів України (щодо підприємств, які перебувають у
загальнодержавній власності) та відповідні органи, уповноважені
управляти державним майном (щодо інших державних підприємств).
Положення цієї Інструкції не поширюється на підприємства з
іноземними інвестиціями, які створені до набрання чинності Декрету
Кабінету Міністрів України від 31.12.92 N 24-92 "Про впорядкування
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за
участю державних підприємств", у статутному фонді яких є частка
державного майна.
II. Платники дивідендів або інших надходжень
з прибутку на частку державного майна
1. Платниками дивідендів або інших надходжень з прибутку на
частку державного майна (надалі дивідендів) є підприємства
будь-яких організаційних форм і видів (крім підприємств з
іноземними інвестиціями) та банки, у статутному фонді яких є
частка державного майна, а також біржі, торгові доми, страхові
компанії та підприємства з іноземними інвестиціями, створені за
участю органів, уповноважених управляти державним майном, та
державних органів приватизації.
2. Платники дивідендів, названі в пункті 1 цього розділу,
надалі іменуються "підприємства".

III. Об'єкт дивідендних відрахувань і порядок
визначення розміру дивідендів
1. Об'єктом дивідендних відрахувань є частина прибутку
підприємств, що підлягає розподілу між його засновниками
(учасниками) після відрахувань з балансового прибутку податків до
бюджету, внесків до позабюджетних цільових фондів, процентів за
кредит банків, економічних санкцій, сплачених до бюджету, та інших
відрахувань відповідно до установчих документів підприємства
(надалі маса дивіденду).
2. Сума дивідендів визначається як результат від множення
маси дивіденду на питому вагу державного майна, переданого
(внесеного) до статутного фонду підприємства (надалі сплачений
статутний фонд).
3. На підприємствах з іноземними інвестиціями види та оцінка
внесків до статутного фонду проводиться до 5 червня 1993 року
відповідно до статей 3 та 5 Закону України від 13.03.92
N 2198-12 "Про іноземні інвестиції", а після 5 червня 1993 року
відповідно до статей 3 та 5 Декрету Кабінету Міністрів України
від 20.05.93 N 55-93 "Про режим іноземного інвестування".

IV. Строки сплати дивідендів, порядок їх
зарахування до бюджету та подання
розрахунків
1. По підприємствах, заснованих на загальнодержавній
власності, дивіденди вносяться до Державного бюджету України, а по
підприємствах, заснованих на власності
адміністративно-територіальних одиниць (комунальній власності) -
до бюджету Республіки Крим, бюджетів місцевого самоврядування,
інших місцевих бюджетів.
2. Сплата дивідендів проводиться підприємствами щоквартально
в 5- денний термін від дня прийняття рішення про розподіл
прибутку.
3. Підприємства щоквартально наростаючим підсумком з початку
року складають і подають до державних податкових інспекцій
розрахунки розмірів дивідендів, що підлягають перерахуванню до
бюджету в 3- денний термін від дня прийняття рішення про розподіл
прибутку за формами, що додаються (додатки NN 1, 2).
Розрахунки суми дивідендів, що підлягають перерахуванню до
бюджету, подаються в розрізі кожного із засновників (учасників)
підприємства, а банками- в цілому по акціонерах -державних
підприємствах.
У разі коли банком прийнято рішення про внесення дивідендів
до бюджету відділеннями (філіями), то банк направляє відділенню
(філії) доручення із визначенням розміру дивідендів, які
підлягають перерахуванню до державного і місцевих бюджетів, і
копію доручення державній податковій інспекції за
місцезнаходженням відділення (філії) для контролю за повним і
своєчасним внесенням платежу. Зведений реєстр доручень банк
направляє разом із розрахунком розміру дивідендів державній
податковій інспекції за його місцезнаходженням.
Розмір дивідендів або інших надходжень від прибутку
визначається платниками самостійно із врахуванням кількості днів
обертання за звітний період відповідних внесків у статутному фонді
підприємства за методом нарахування і розподілу дивідендів,
прийнятим учасниками (засновниками) підприємства.
4. Зарахування сум дивідендів проводиться на параграф 15
розділу 2 Класифікації доходів і видатків Державного та місцевих
бюджетів України.
V. Порядок бухгалтерського
обліку дивідендів
1. У бухгалтерському обліку нараховану суму дивідендів
підприємства відображають по дебету рахунку 81 "Використання
прибутку" і кредиту рахунку 75 "Розрахунки з учасниками".
2. Належні до сплати в бюджет суми дивідендів підприємство
веде на рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" субрахунок "Розрахунки
по сплаті дивідендів" і відображає по дебету рахунку 75
"Розрахунки з учасниками" та кредиту рахунку 68 "Розрахунки з
бюджетом".
3. Оперативно-бухгалтерський облік сум дивідендів у державних
податкових інспекціях ведеться за реєстром ф. N 25; картками
особових рахунків ф. N 4 (додатки N 5 і N 14 до Інструкції
колишнього Мінфіну СРСР від 29.03.91 N 27 " Про порядок ведення в
державних податкових інспекціях оперативно-бухгалтерського обліку
податків та інших платежів до бюджету)".
VI. Відповідальність платників дивідендів
1. Підприємства-платники дивідендів та їх посадові особи
несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність
внесення коштів до бюджету відповідно до чинного законодавства
України.
2. Своєчасно не сплачена сума дивідендів стягується за весь
час заборгованості бюджету з нарахуванням пені в розмірі 0.3
відсотка на суму недоїмки за кожний день просрочення (включаючи
день сплати).
3. Сума дивідендів, не внесена в установлені строки,
стягується за весь час ухилення від їх сплати за розпорядженням
державних податкових інспекцій у безспірному порядку.
VII. Контроль за правильністю обчислення
і своєчасністю сплати дивідендів
Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати
дивідендів до бюджету здійснюється державними податковими
інспекціями відповідно до Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ).

Заступник Міністра фінансів,
начальник Головної державної
податкової інспекції України В.Н.Ільїн
Перший заступник начальника
Головної державної податкової
інспекції України В.В.Регурецький
Штамп підприємства Додаток N 1
до Інструкції про порядок
сплати дивідендів (частини
До державної податкової прибутку) суб'єктами
інспекції по __________ підприємницької діяльності, _______________________ створеними за участю
державних підприємств та
організацій
Штамп або відмітка
державної податкової
інспекції
Одержано "__"_____199_р.

РОЗРАХУНОК
розміру дивідендів державного підприємства
_________________________________________,
(назва учасника (засновника)
що підлягає перерахуванню до бюджету
__________________________________________
(назва підприємства)
за________________________________________
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
( в тис. крб.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Показники | Код | За даними | | рядка | платника п/п | | | —————+————————————————————————————————+——————————+——————————————— 1 | 2 | 3 | 4 —————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Сплачений статутний фонд
підприємства 010
2. Частка державного майна в
сплаченому статутному
фонді підприємства 020
а) на суму 021
б) процент 022
3. Балансовий прибуток,
одержаний підприємством
за звітний період 030
4. Сума податків та інших
платежів до бюджету,
нарахованих з прибутку,
та інших відрахувань
відповідно до установчих
документів підприємства 040
5. Маса дивіденду 050
(ряд.3- ряд.4)
6. Розмір дивідендів (частини
прибутку), що підлягає
перерахуванню до бюджету 060
ряд.2б
(ряд.5 х -------) 100
а) до державного бюджету 061
б) до місцевого бюджету 062
7. Нараховано дивідендів
(частини прибутку) за
попередній період 070
а) до державного бюджету 071
б) до місцевого бюджету 072
8. До сплати (+) по строку 080
а) до державного бюджету 081
б) до місцевого бюджету 082
9. До зменшення (-) 090
а) з державного бюджету 091
б) з місцевого бюджету 092
10. Дата прийняття рішення
про розподіл прибутку
за звітний квартал 100

Керівник
підприємства _________________
Головний
бухгалтер _________________
Штамп підприємства Додаток N 2
до Інструкції про порядок
сплати дивідендів (частини
До державної податкової прибутку) суб'єктами
інспекції по___________ підприємницької діяльності, _______________________ створеними за участю
державних підприємств та
організацій
Штамп або відмітка
державної податкової
інспекції
Одержано "__"_____199_р.
РОЗРАХУНОК
розміру дивідендів державних підприємств,
що підлягають перерахуванню до бюджету
__________________________________________
(назва банку)
за________________________________________
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
( в тис. крб.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Показники | Код | За даними | | рядка | платника п/п | | | —————+————————————————————————————————+——————————+——————————————— 1 | 2 | 3 | 4 —————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Сплачений статутний фонд
банку 010
2. Розмір державного майна в
сплаченому статутному
фонді банку 020
3. Балансовий прибуток,
одержаний банком за звітний
період 030
4. Сума податків та інших
платежів до бюджету,
нарахованих з прибутку,
та інших відрахувань
відповідно до установчих
документів банку 040
5. Маса дивіденду 050
(ряд.3- ряд.4)
6. Розмір дивідендів, що
підлягає перерахуванню
до бюджету 060
а) до державного бюджету 061
б) до місцевого бюджету 062
7. Нараховано дивідендів за
попередній період 070
а) до державного бюджету 071
б) до місцевого бюджету 072
8. До сплати (+) по строку 080
а) до державного бюджету 081
б) до місцевого бюджету 082
9. До зменшення (-) 090
а) з державного бюджету 091
б) з місцевого бюджету 092
10. Дата прийняття рішення про
розподіл прибутку за звітний
квартал 100
11. Кількість державних
підприємств-акціонерів
банку 110

Голова
правління банку _______________
Головний
бухгалтер _______________вгору