Документ z0170-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.03.2014, підстава - z0029-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
23.11.2010 N 1033
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2011 р.
за N 170/18908
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 1163 ( z0029-14 ) від 30.12.2013 }
Про затвердження уніфікованих форм актів,
які складаються за результатами
планових перевірок додержання
суб'єктом господарювання Ліцензійних умов
провадження певних видів господарської
діяльності в галузі охорони здоров'я,
що ліцензуються

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2008
N 843 ( 843-2008-п ) "Про затвердження критерію, за яким
оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері
охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю)" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити уніфіковану форму акта, який складається за
результатами планової перевірки додержання суб'єктом
господарювання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики, що додається.
2. Департаменту управління та контролю якості медичних послуг
(Шпак І.В.) забезпечити: подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; публікацію цього наказу в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я України Дубініну В.Г.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр З.М.Митник
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
23.11.2010 N 1033
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2011 р.
за N 170/18908
(Державний
Герб
України)
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
вул. М.Грушевського, 7, м. Київ, 01021,
тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web:http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925

АКТ
за результатами планової перевірки
додержання суб'єктом господарювання
Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики

Розділ I. Загальні положення
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця)
_________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), телефон)
Перевірено: _________________________________________________________________
(адреса місця провадження господарської діяльності з медичної
практики)
_________________________________________________________________
Загальна інформація щодо здійснення попередніх перевірок
------------------------------------------------------------------ | Розпорядчі документи щодо |Тип здійснюваної перевірки| | здійснюваної перевірки | | |-------------------------------------+--------------------------| |Наказ від ______ N ________ |--- | | || | планова | |Посвідчення на перевірку |--- | | |--- | |від ____ N __________ || |позапланова | | |--- | ------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- | Планова | Позапланова | |---------------------------------------------+---------------------------------------------| |--- |--- | || | не було взагалі || | не було взагалі | |--- |--- | |---------------------------------------------+---------------------------------------------| |--- ------ ------ ------------|--- ------ ------ ------------| || |була у період з | || |.| || |.| || || || ||| |була у період з | || |.| || |.| || || || || |--- ------ ------ ------------|--- ------ ------ ------------| | ------ ------ ------------| ------ ------ ------------| |Акт перевірки від | || |.| || |.| || || || ||Акт перевірки від | || |.| || |.| || || || || | ------ ------ ------------| ------ ------ ------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Початок перевірки | Завершення перевірки | |---------------------------------+------------------------------| |------ | ------ |------ |------ | ------ |------ | || || | | | || | || || |/години || || | | | || | || || |/години| |------ | ------ |------ |------ | ------ |------ | |--------+---------+--------------+-------+--------+-------------| | число | місяць | рік | число | місяць | рік | ------------------------------------------------------------------
Посадові особи Міністерства охорони здоров'я України,
що беруть участь у перевірці:
_________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
_________________________________________________________________ ________________________________________________________________;
члени комісії за згодою: ________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________;
посадові або уповноважені особи суб'єкта господарювання: _________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
_________________________________________________________________
Розділ II
I. Питання, що підлягають перевірці

--------------------------------------------------------------------- | N |Питання, що підлягають|Так|Ні |НВ |НП | Нормативне | | з/п | перевірці | | | | | обґрунтування | |-------------------------------------------------------------------| | 1. Загальні вимоги | |-------------------------------------------------------------------| |1.1 |Наявність ліцензії на | | | | |Статті 9, 14, 16, 18 | | |провадження | | | | |ЗУ N 1775; | | |господарської | | | | |вимоги Ліцензійних | | |діяльності з медичної | | | | |умов | | |практики, а за її | | | | | | | |відсутності - довідки | | | | | | | |про прийняття заяви | | | | | | | |про переоформлення | | | | | | | |ліцензії або про | | | | | | | |видачу дубліката | | | | | | | |ліцензії | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |1.2 |Наявність копії | | | | |Стаття 14 ЗУ N 1775; | | |ліцензії, що | | | | |вимоги Ліцензійних | | |підтверджує право | | | | |умов | | |структурного | | | | | | | |підрозділу на | | | | | | | |провадження | | | | | | | |господарської | | | | | | | |діяльності з медичної | | | | | | | |практики | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |1.3 |Достовірність | | | | |Статті 10, 21 ЗУ | | |відомостей у | | | | |N 1775; | | |документах, поданих | | | | |вимоги Ліцензійних | | |для отримання ліцензії| | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |1.4 |Наявність сертифіката | | | | |ПКМУ N 765; | | |державної акредитації | | | | |вимоги Ліцензійних | | |закладу охорони | | | | |умов | | |здоров'я | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |1.5 |Наявність свідоцтва | | | | |Наказ N 71; | | |про атестацію | | | | |вимоги Ліцензійних | | |лабораторії | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |1.6 |Наявність документів | | | | |Пункт 12 ПКМУ N 756; | | |(їх копій), які | | | | |вимоги Ліцензійних | | |подавалися для | | | | |умов | | |отримання ліцензії | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |1.7 |Наявність інформації у| | | | |Стаття 4 ЗУ | | |доступному для | | | | |N 1023-XII; | | |споживача місці | | | | |вимоги Ліцензійних | | | | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |1.8 |Своєчасність подання | | | | |Статті 8, 17 ЗУ | | |повідомлення до | | | | |N 1775; | | |Міністерства охорони | | | | |вимоги Ліцензійних | | |здоров'я про зміни | | | | |умов | | |даних, зазначених у | | | | | | | |документах, що | | | | | | | |додавалися до заяви | | | | | | | |про видачу ліцензії | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |1.9 |Своєчасність виконання| | | | |Стаття 20 ЗУ N 1775, | | |розпоряджень про | | | | |стаття 7 ЗУ N 877-V | | |усунення порушень | | | | | | | |Ліцензійних умов (у | | | | | | | |разі якщо такі | | | | | | | |розпорядження | | | | | | | |видавались) | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |1.10 |Наявність документів, | | | | |Пункт 12 ПКМУ N 756; | | |що підтверджують | | | | |вимоги Ліцензійних | | |право власності | | | | |умов | | |суб'єкта | | | | | | | |господарювання на | | | | | | | |приміщення за місцем | | | | | | | |провадження діяльності| | | | | | | |або оренди ним | | | | | | | |виробничих площ | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |1.11 |Наявність належним | | | | |Стаття 16 ЗУ | | |чином оформленого | | | | |N 2801-XII; | | |положення (статуту) | | | | |стаття 57 ГКУ | | |про заклад охорони | | | | |N 436-IV; | | |здоров'я, що | | | | |наказ N 385; | | |відповідає Переліку | | | | |вимоги Ліцензійних | | |закладів охорони | | | | |умов | | |здоров'я, | | | | | | | |затвердженому наказом | | | | | | | |Міністерства охорони | | | | | | | |здоров'я від | | | | | | | |28.10.2002 N 385, | | | | | | | |зареєстрованому в | | | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | | | |12.11.2002 за | | | | | | | |N 892/7180, положення | | | | | | | |про відокремлений | | | | | | | |структурний підрозділ,| | | | | | | |філію | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |1.12 |Оформлено | | | | |Статті 21, 24, 24-1, | | |організаційно-правові | | | | |48, 50, 142 КЗпПУ; | | |документи (штатний | | | | |стаття 64 ГКУ | | |розпис та структура | | | | |N 436-IV; | | |закладу охорони | | | | |вимоги Ліцензійних | | |здоров'я, | | | | |умов | | |функціональні | | | | | | | |обов'язки медичних | | | | | | | |працівників, посадові | | | | | | | |інструкції, | | | | | | | |колективний договір, | | | | | | | |правила внутрішнього | | | | | | | |трудового розпорядку, | | | | | | | |трудові книжки або | | | | | | | |трудові договори) | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |1.13 |Наявність довідки про | | | | |Стаття 22 ЗУ | | |стан матеріально- | | | | |N 2801-XII; | | |технічної бази | | | | |пункт 12 ПКМУ N 756; | | |суб'єкта господарської| | | | |вимоги Ліцензійних | | |діяльності, наявність | | | | |умов | | |у нього нормативних | | | | | | | |документів, у тому | | | | | | | |числі нормативних | | | | | | | |документів із | | | | | | | |стандартизації, | | | | | | | |необхідних для | | | | | | | |провадження | | | | | | | |відповідного виду | | | | | | | |господарської | | | | | | | |діяльності | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |1.14 |Наявність документів, | | | | |Стаття 17 ЗУ | | |що засвідчують | | | | |N 2694-XII; | | |проходження персоналом| | | | |стаття 26 ЗУ N 4004; | | |обов'язкових медичних | | | | |ПКМУ N 559; | | |оглядів та | | | | |наказ N 246; | | |профілактичних щеплень| | | | |вимоги Ліцензійних | | | | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |1.15 |Запровадження | | | | |Пункти 1, 2 | | |обов'язкового | | | | |ПКМУ N 1642; | | |страхування медичних | | | | |вимоги Ліцензійних | | |працівників та інших | | | | |умов | | |осіб | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |1.16 |Оснащення виробами | | | | |Наказ N 153; | | |медичного призначення | | | | |вимоги Ліцензійних | | | | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |1.17 |Оснащення м'яким | | | | |Наказ N 187; | | |інвентарем | | | | |вимоги Ліцензійних | | | | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |1.18 |Забезпечення умов з | | | | |Статті 30, 31 | | |питань охорони праці | | | | |ЗУ N 2694-XII; | | | | | | | |вимоги Ліцензійних | | | | | | | |умов | |-------------------------------------------------------------------| | 2. Кваліфікаційні вимоги | |-------------------------------------------------------------------| |2.1 |Наявність документів | | | | |Стаття 74 ЗУ | | |медичних працівників | | | | |N 2801-XII; | | |про відповідність | | | | |вимоги Ліцензійних | | |спеціальним освітнім | | | | |умов | | |та кваліфікаційним | | | | | | | |вимогам | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |2.1.1|диплом державного | | | | |Стаття 9, розділ II | | |зразка про вищу освіту| | | | |ЗУ N 2984-III; | | |відповідного освітньо-| | | | |наказ N 195; | | |кваліфікаційного рівня| | | | |вимоги Ліцензійних | | | | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |2.1.2|сертифікат лікаря- | | | | |Наказ N 359; | | |спеціаліста | | | | |наказ N 588; | | |(спеціаліста), виданий| | | | |вимоги Ліцензійних | | |вищими медичними | | | | |умов | | |навчальними закладами,| | | | | | | |закладами | | | | | | | |післядипломної освіти | | | | | | | |III-IV рівнів | | | | | | | |акредитації | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |2.1.3|посвідчення про | | | | |Наказ N 359; | | |присвоєння | | | | |вимоги Ліцензійних | | |(підтвердження) | | | | |умов | | |відповідної | | | | | | | |кваліфікаційної | | | | | | | |категорії за | | | | | | | |спеціальністю | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |2.1.4|свідоцтво про | | | | |Наказ N 198; | | |проходження підвищення| | | | |вимоги Ліцензійних | | |кваліфікації та | | | | |умов | | |перепідготовки | | | | | | | |молодших спеціалістів | | | | | | | |з медичною освітою, | | | | | | | |видане вищими | | | | | | | |медичними навчальними | | | | | | | |закладами (закладами | | | | | | | |післядипломної освіти)| | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |2.1.5|посвідчення про | | | | |Наказ N 742; | | |присвоєння | | | | |вимоги Ліцензійних | | |(підтвердження) | | | | |умов | | |кваліфікаційної | | | | | | | |категорії з | | | | | | | |відповідної | | | | | | | |спеціальності молодших| | | | | | | |спеціалістів з | | | | | | | |медичною освітою | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |2.1.6|документ, що | | | | |Стаття 48 КЗпП N 322; | | |підтверджує стаж | | | | |ПКМУ N 756; | | |роботи за | | | | |наказ N 48; | | |спеціальністю | | | | |наказ N 58; | | |(засвідчена в | | | | |вимоги Ліцензійних | | |установленому порядку | | | | |умов | | |копія трудової книжки | | | | | | | |або витяг з неї) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------| | 3. Спеціальні вимоги | |-------------------------------------------------------------------| |3.1 |Відповідність набору | | | | |Стаття 13 ЗУ | | |приміщень та їх | | | | |N 4004-XII; | | |облаштування державним| | | | |СанПиН 5179-90; | | |будівельним і | | | | |СанПиН N 2956а-83; | | |санітарним нормам | | | | |вимоги Ліцензійних | | | | | | | |умов; | | | | | | | |ДБН 8.2.2-10-2001 | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.2 |Забезпечення | | | | |Стаття 13 ЗУ | | |організаційних заходів| | | | |N 4004-XII; | | |з профілактики | | | | |СанПиН 5179-90; | | |внутрішньолікарняних | | | | |СанПиН N 2956а-83; | | |інфекцій | | | | |ГОСТ 19569-89; | | | | | | | |наказ N 770; | | | | | | | |наказ N 720; | | | | | | | |наказ N 181; | | | | | | | |наказ N 916; | | | | | | | |наказ N 234; | | | | | | | |вимоги Ліцензійних | | | | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.3 |Дотримання вимог до | | | | |Стаття 13 ЗУ | | |розміщення | | | | |N 4004-XII; | | |рентгенкабінетів та | | | | |наказ N 294; | | |забезпечення | | | | |вимоги Ліцензійних | | |радіаційної безпеки | | | | |умов; | | | | | | | |ДБН 8.2.2-10-2001 | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.4 |Забезпечення | | | | |Стаття 13 ЗУ | | |організаційних заходів| | | | |N 123/96-ВР; | | |з проведення | | | | |наказ N 584; | | |внутрішнього контролю | | | | |вимоги Ліцензійних | | |якості лікарських | | | | |умов | | |засобів та умов їх | | | | | | | |зберігання | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.5 |Наявність | | | | |Стаття 19 ЗУ | | |сертифікатів, | | | | |N 2801-XII; | | |інструкцій, технічних | | | | |ДСТУ 3215-95; | | |паспортів до виробів | | | | |вимоги Ліцензійних | | |медичного призначення,| | | | |умов | | |які використовуються | | | | | | | |в медичній практиці | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.6 |Наявність Переліку | | | | |Статті 28, 39 | | |засобів вимірювальної | | | | |ЗУ N 113/98-ВР; | | |техніки та свідоцтв | | | | |наказ N 71; | | |про метрологічну | | | | |наказ N 262; | | |повірку чи атестацію | | | | |вимоги Ліцензійних | | |обладнання | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.7 |Наявність на паперових| | | | |наказ N 330; наказ | | |носіях облікової | | | | |N 302; | | |медичної документації | | | | |наказ N 1; наказ | | |та дотримання правил | | | | |N 203; | | |їх заповнення | | | | |наказ N 184; наказ | | | | | | | |N 10; | | | | | | | |наказ N 67; наказ | | | | | | | |N 629; | | | | | | | |наказ N 508; | | | | | | | |вимоги Ліцензійних | | | | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.8 |Подання до | | | | |Наказ N 378; | | |територіальних органів| | | | |наказ N 489; | | |медичної статистики | | | | |наказ N 180; | | |обов'язкової державної| | | | |наказ N 184; | | |статистичної звітності| | | | |вимоги Ліцензійних | | |з питань охорони | | | | |умов | | |здоров'я | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.9 |Оформлення | | | | |Статті 42-44 | | |інформованої згоди | | | | |ЗУ N 2801-XII; | | |пацієнтів на медичне | | | | |вимоги Ліцензійних | | |втручання | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.10 |Організація роботи з | | | | |Статті 34, 42, 4 | | |дотримання нормативів | | | | |ЗУ N 2801-XII; | | |професійної діяльності| | | | |вимоги Ліцензійних | | |в галузі охорони | | | | |умов | | |здоров'я та стандартів| | | | | | | |медичного | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | |населення, умови | | | | | | | |медичного втручання | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.11 |Дотримання вимог | | | | |Стаття 78 ЗУ | | |професійної етики і | | | | |N 2801-XII; | | |деонтології | | | | |вимоги Ліцензійних | | | | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.12 |Наявність та дієвість | | | | |Статті 15, 16, 34 | | |системи управління | | | | |ЗУ N 2801-XII; | | |якістю медичної | | | | |наказ N 507; | | |допомоги | | | | |вимоги Ліцензійних | | | | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.13 |Забезпечення заходів з| | | | |Наказ N 340; | | |організації | | | | |вимоги Ліцензійних | | |підрозділів променевої| | | | |умов; | | |діагностики та | | | | |ДБН 8.2.2-10-2001 | | |променевої терапії | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.14 |Організація проведення| | | | |Стаття 31 ОЗ | | |(обов'язкових) | | | | |N 2801-XII; | | |медичних оглядів | | | | |вимоги Ліцензійних | | | | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.15 |Проведення | | | | |Стаття 8 ЗУ N 2586-II;| | |обов'язкових | | | | |стаття 17 ЗУ | | |профілактичних | | | | |N 2694-XII; | | |медичних оглядів, у | | | | |стаття 21 ЗУ N 1645; | | |тому числі на | | | | |наказ N 2; наказ N 12;| | |туберкульоз | | | | |вимоги Ліцензійних | | | | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.16 |Забезпечення заходів з| | | | |Стаття 37 ЗУ | | |надання невідкладної | | | | |N 2801-XII; | | |медичної допомоги, | | | | |наказ N 24; | | |наявність аптечки з | | | | |вимоги Ліцензійних | | |надання невідкладної | | | | |умов | | |медичної допомоги при | | | | | | | |невідкладних станах та| | | | | | | |інструктивних | | | | | | | |матеріалів | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.17 |Наявність та дієвість | | | | |Статті 15, 16, 34 | | |системи управління | | | | |ЗУ N 2801-XII; | | |якістю лабораторних | | | | |наказ N 52; | | |вимірювань | | | | |ДСТУ 3215-95; | | | | | | | |вимоги Ліцензійних | | | | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.18 |Наявність аптечки з | | | | |Стаття 30 ЗУ | | |надання невідкладної | | | | |N 1972-XII; | | |медичної допомоги | | | | |наказ N 120; | | |медпрацівникам при | | | | |вимоги Ліцензійних | | |аварійних ситуаціях | | | | |умов | | |при ВІЛ-інфікуванні, | | | | | | | |журналів реєстрації | | | | | | | |аварій | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.19 |Дотримання вимог до | | | | |Стаття 7 ЗУ | | |проведення клінічних | | | | |N 123/96-ВР; | | |випробувань лікарських| | | | |наказ N 690; | | |засобів, які можуть | | | | |наказ N 898; | | |проводити на пацієнтах| | | | |вимоги Ліцензійних | | |у медичних закладах | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.20 |Забезпечення умов та | | | | |Статті 6, 8, 9, 12, | | |порядку застосування | | | | |13, 16 | | |трансплантації | | | | |ЗУ N 1007-XIV; | | | | | | | |наказ N 630; | | | | | | | |вимоги Ліцензійних | | | | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.21 |Організація роботи з | | | | |Статті 3, 4 | | |видачі документів, що | | | | |ЗУ N 2240-XIV; | | |засвідчують тимчасову | | | | |наказ N 455; | | |непрацездатність, та | | | | |наказ N 360; | | |рецептів на лікарські | | | | |вимоги Ліцензійних | | |засоби і вироби | | | | |умов | | |медичного призначення | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.22 |Наявність спеціального| | | | |Наказ N 195 (народна і| | |дозволу для | | | | |нетрадиційна | | |провадження діяльності| | | | |медицина); | | |в галузі народної і | | | | |вимоги Ліцензійних | | |нетрадиційної медицини| | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.23 |Забезпечення умов для | | | | |Наказ N 508; | | |проведення операцій | | | | |вимоги Ліцензійних | | |штучного переривання | | | | |умов | | |вагітності | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.24.|Забезпечення умов для | | | | |Стаття 7 ЗУ N 1645; | | |лікування хворих на | | | | |вимоги Ліцензійних | | |інфекційні хвороби | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.25 |Забезпечення | | | | |Статті 4, 6, 7, 12-14,| | |організації роботи з | | | | |17, 19 | | |надання психіатричної | | | | |ЗУ N 1489-III; | | |медичної допомоги та | | | | |вимоги Ліцензійних | | |умов перебування | | | | |умов | | |хворого у закладі | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.26 |Дотримання вимог до | | | | |Наказ N 124/345; | | |проведення медичних | | | | |вимоги Ліцензійних | | |оглядів кандидатів у | | | | |умов | | |водії та водіїв | | | | | | | |транспортних засобів | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.27 |Організація роботи | | | | |Стаття 12 ЗУ | | |щодо госпіталізації та| | | | |N 2586-III; | | |диспансерного нагляду | | | | |вимоги Ліцензійних | | |за хворими на | | | | |умов | | |туберкульоз | | | | | | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.28 |Створення умов для | | | | |Статті 9, 19 ЗУ | | |оздоровлення дітей у | | | | |N 375-VI; | | |санаторних закладах | | | | |вимоги Ліцензійних | | | | | | | |умов | |-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------| |3.29 |Організація процесу | | | | |Стаття 17 ЗУ | | |реабілітації інвалідів| | | | |N 2961-IV; | | |у медичних закладах | | | | |вимоги Ліцензійних | | | | | | | |умов | ---------------------------------------------------------------------
Позначення, що застосовуються у цьому розділі
"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.
"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.
"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється.
"НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.
Розділ III. Порушення вимог законодавства,
виявлені під час планової перевірки
------------------------------------------------------------------ | N | НД(1), вимоги | Детальний опис виявленого порушення | |з/п| якого порушено | | | |-------------------| | | |реквізити|реквізити| | | | норми | НД(2) | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | |---+---------+---------+----------------------------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Нормативний документ.
(2) Реквізити НД мають відповідати позначенням, вказаним у
розділі VII цього Акта за результатами планової перевірки
додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики.
Розділ IV
Цей розділ заповнюється виключно посадовими
особами та/або уповноваженими особами
суб'єкта господарювання
--------------------------------------------------------------------- | N | Питання, що підлягають |Так|Ні |НВ |НП | Нормативне | |з/п| контролю з боку суб'єкта | | | | | обґрунтування | | | господарювання | | | | | | |---+------------------------------+---+---+---+---+----------------| | 1 |про проведення планової | | | | |частина четверта| | |перевірки підприємство | | | | |статті 5 ЗУ | | |письмово попереджено не менше | | | | |N 877-V | | |ніж за 10 календарних днів до | | | | | | | |її початку | | | | | | |---+------------------------------+---+---+---+---+----------------| | 2 |направлення на перевірку та | | | | |частина п'ята | | |службові посвідчення, що | | | | |статті 7, | | |засвідчують перевіряючих, | | | | |абзац третій | | |пред'явлено | | | | |частини першої | | | | | | | |статті 10 ЗУ | | | | | | | |N 877-V | |---+------------------------------+---+---+---+---+----------------| | 3 |копію посвідчення на перевірку| | | | |частина п'ята | | |надано | | | | |статті 7, | | | | | | | |абзаци третій | | | | | | | |та шостий | | | | | | | |частини першої | | | | | | | |статті 10 ЗУ | | | | | | | |N 877-V | |---+------------------------------+---+---+---+---+----------------| | 4 |перед початком здійснення | | | | |частина | | |перевірки перевіряючими | | | | |дванадцята | | |внесено запис про перевірку до| | | | |статті 4 ЗУ | | |відповідного журналу суб'єкта | | | | |N 877-V; | | |господарювання (за його | | | | |наказ N 18 | | |наявності) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Розділ V. Пояснення, зауваження або заперечення
щодо проведеної перевірки та складеного Акта,
що мають місце з боку суб'єкта господарювання
------------------------------------------------------------------ | N | Опис пояснень, зауважень або заперечень | |з/п| | |---+------------------------------------------------------------| | | | |---+------------------------------------------------------------| | | | |---+------------------------------------------------------------| | | | |---+------------------------------------------------------------| | | | |---+------------------------------------------------------------| | | | |---+------------------------------------------------------------| | | | |---+------------------------------------------------------------| | | | |---+------------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Розділ VI. Прикінцеві положення
Акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких
вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а
другий зберігається в МОЗ.
Підписи осіб, що брали участь у перевірці:
__________________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
__________________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
__________________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Примірник Акта перевірки отримано:
__________________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання
цього Акта перевірки
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
Розділ VII. Акти, на підставі яких складено
та яким відповідають питання, передбачені
під час перевірки
------------------------------------------------------------------------------------ | N | Позначення | Назва НД | Затверджено | |з/п | НД(1) | |---------------------------------| | | | | вид НД та назва | дата та номер | | | | | органу | НД | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+-----------------------------------------------------------------------------| | 1 | Закони України | |----+-----------------------------------------------------------------------------| |1.1 |ЗУ N 1023-XII |"Про захист прав |Закон України |12.05.91 | | | |споживачів" | |N 1023-XII | | | | | |( 1023-12 ) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |1.2 |ЗУ N 1775-III |"Про ліцензування певних |Закон України |01.06.2000 | | | |видів господарської | |N 1775-III | | | |діяльності" | |( 1775-14 ) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |1.3 |ЗУ N 877-V |"Про основні засади |Закон України |05.04.2007 | | | |державного нагляду | |N 877-V | | | |(контролю) у сфері | |( 877-16 ) | | | |господарської діяльності" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |1.4 |ЗУ N 2694-XII |"Про охорону праці" |Закон України |14.10.92 | | | | | |N 2694-XII | | | | | |( 2694-12 ) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |1.5 |ЗУ N 1645-III |"Про захист населення від |Закон України |06.04.2000 | | | |інфекційних хвороб" | |N 1645-III | | | | | |( 1645-14 ) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |1.6 |ЗУ N 2801-XII |Основи законодавства |Закон України |19.11.92 | | | |України про охорону | |N 2801-XII | | | |здоров'я | |( 2801-12 ) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |1.7 |ЗУ N 4004-XII |"Про забезпечення |Закон України |24.02.94 | | | |санітарного та | |N 4004-XII | | | |епідемічного | |( 4004-12 ) | | | |благополуччя населення" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |1.8 |ЗУ N 113/98-ВР |"Про метрологію та |Закон України |11.02.98 | | | |метрологічну діяльність" | |N 113/98-ВР | | | | | |( 113/98-ВР ) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |1.9 |ЗУ N 1972-XII |"Про протидію поширенню |Закон України |12.12.91 | | | |хвороб, зумовлених вірусом | |N 1972-XII | | | |імунодефіциту людини (ВІЛ),| |( 1972-12 ) | | | |та правовий і соціальний | | | | | |захист людей, які живуть з | | | | | |ВІЛ" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |1.10|ЗУ N 123/96-ВР |"Про лікарські засоби" |Закон України |04.04.96 | | | | | |N 123/96-ВР | | | | | |( 123/96-ВР ) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |1.11|КЗпПУ |Кодекс законів про працю |Закон України |10.12.71 | | | |України | |( 322-08 ) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |1.12|ГКУ N 436-IV |Господарській кодекс |Кодекс України |16.01.2003 | | | |України | |N 436-IV | | | | | |( 436-15 ) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |1.13|ЗУ N 1007-XIV |"Про трансплантацію органів|Закон України |16.07.99 | | | |та інших анатомічних | |N 1007-XIV | | | |матеріалів людини" | |( 1007-14 ) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |1.14|ЗУ N 2984-III |"Про вищу освіту" |Закон України |17.01.2002 | | | | | |N 2984-III | | | | | |( 2984-14 ) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |1.15|ЗУ N 2240-III |"Про загальнообов'язкове |Закон України |18.01.2001 | | | |державне соціальне | |N 2240-III | | | |страхування у зв'язку з | |( 2240-14 ) | | | |тимчасовою втратою | | | | | |працездатності та | | | | | |витратами, зумовленими | | | | | |похованням" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |1.16|ЗУ N 1489-III |"Про психіатричну допомогу"|Закон України |22.02.2000 | | | | | |N 1489-III | | | | | |( 1489-14 ) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |1.17|ЗУ N 2586-III |"Про боротьбу із |Закон України |05.07.2001 | | | |захворюванням на | |N 2586-III | | | |туберкульоз" | |( 2586-14 ) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |1.18|ЗУ N 2961-IV |"Про реабілітацію інвалідів|Закон України |06.10.2005 | | | |в Україні" | |N 2961-IV | | | | | |( 2961-15 ) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |1.19|ЗУ N 375-VI |"Про оздоровлення та |Закон України |04.09.2008 | | | |відпочинок дітей" | |N 375-VI | | | | | |( 375-17 ) | |----+-----------------------------------------------------------------------------| | 2.| Постанови Кабінету Міністрів України та накази органів державної | | | виконавчої влади | |----+-----------------------------------------------------------------------------| | 2.1|ПКМУ N 765 |"Про затвердження Порядку |Постанова |15.07.97 N 765 | | | |державної акредитації |Кабінету |( 765-97-п ) | | | |закладу охорони здоров'я" |Міністрів України| | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| | 2.2|ПКМУ N 559 |"Про затвердження переліку |Постанова |23.05.2001 | | | |професій, виробництв та |Кабінету |N 559 | | | |організацій, працівники |Міністрів України|( 559-2001-п ) | | | |яких підлягають | | | | | |обов'язковим | | | | | |профілактичним медичним | | | | | |оглядам, порядку проведення| | | | | |цих оглядів та видачі | | | | | |особистих медичних книжок" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| | 2.3|ПКМУ N 1642 |"Про затвердження Порядку |Постанова |16.10.98 N 1642| | | |та умов обов'язкового |Кабінету |( 1642-98-п ) | | | |страхування медичних |Міністрів України| | | | |працівників та інших осіб | | | | | |на випадок інфікування | | | | | |вірусом імунодефіциту | | | | | |людини під час виконання | | | | | |ними професійних | | | | | |обов'язків, а також на | | | | | |випадок настання у зв'язку | | | | | |з цим інвалідності або | | | | | |смерті від захворювань, | | | | | |зумовлених розвитком | | | | | |ВІЛ-інфекції, і переліку | | | | | |категорій медичних | | | | | |працівників та інших осіб, | | | | | |які підлягають | | | | | |обов'язковому страхуванню | | | | | |на випадок інфікування | | | | | |вірусом імунодефіциту | | | | | |людини під час виконання | | | | | |ними професійних | | | | | |обов'язків, а також на | | | | | |випадок настання у зв'язку | | | | | |з цим інвалідності або | | | | | |смерті від захворювань, | | | | | |зумовлених розвитком | | | | | |ВІЛ-інфекції" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| | 2.4|ПКМУ N 756 |"Про затвердження переліку |Постанова |04.07.2001 | | | |документів, які додаються |Кабінету |N 756 | | | |до заяви про видачу |Міністрів України|( 756-2001-п ) | | | |ліцензії для окремого виду | | | | | |господарської діяльності" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| | 2.5|ПКМУ N 1103 |"Про затвердження Порядку |Постанова |17.12.2008 | | | |направлення водіїв |Кабінету |N 1103 | | | |транспортних засобів для |Міністрів України|( 1103-2008-п )| | | |проведення огляду з метою | | | | | |виявлення стану | | | | | |алкогольного, наркотичного | | | | | |чи іншого сп'яніння або | | | | | |перебування під впливом | | | | | |лікарських препаратів, що | | | | | |знижують увагу та швидкість| | | | | |реакції, і проведення | | | | | |такого огляду" | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------| | 3 | Накази | |----+-----------------------------------------------------------------------------| |3.1 |Наказ N 153 |"Про затвердження табелів |Міністерство |05.06.98 N 153 | | | |оснащення виробами |охорони здоров'я |( v0153282-98 )| | | |медичного призначення | | | | | |структурних підрозділів | | | | | |закладів охорони здоров'я" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.2 |Наказ N 187 |"Про затвердження табелів |Міністерство |21.12.92 N 187 | | | |оснащення м'яким інвентарем|охорони здоров'я |( v0187282-92 )| | | |лікарень, диспансерів, | | | | | |пологових будинків, медико-| | | | | |санітарних частин, | | | | | |поліклінік, амбулаторій" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.3 |Наказ N 120 |"Про вдосконалення |Міністерство |25.05.2000 | | | |організації медичної |охорони здоров'я |N 120 | | | |допомоги хворим на ВІЛ- | |( z0819-00 ) | | | |інфекцію/СНІД" | |(зареєстрований| | | | | |у Міністерстві | | | | | |юстиції | | | | | |14.11.2000 за | | | | | |N 819/5040) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.4 |Наказ N 584 |"Про затвердження Правил |Міністерство |16.12.2003 | | | |зберігання та проведення |охорони здоров'я |N 584 | | | |контролю якості лікарських | |( z0275-04 ) | | | |засобів у лікувально- | |(зареєстрований| | | |профілактичних закладах" | |у Міністерстві | | | | | |юстиції | | | | | |03.03.2004 за | | | | | |N 275/8874) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.5 |Наказ N 359 |"Про подальше удосконалення|Міністерство |19.12.97 N 359 | | | |атестації лікарів" |охорони здоров'я |( z0014-98 ) | | | | | |(зареєстрований| | | | | |у Міністерстві | | | | | |юстиції | | | | | |14.01.98 за | | | | | |N 14/2454) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.6 |Наказ N 385 |"Про затвердження переліків|Міністерство |28.10.2002 | | | |закладів охорони здоров'я, |охорони здоров'я |N 385 | | | |лікарських, провізорських | |( z0892-02 ) | | | |посад та посад молодших | |(зареєстрований| | | |спеціалістів з | |у Міністерстві | | | |фармацевтичною освітою у | |юстиції | | | |закладах охорони здоров'я" | |12.11.2002 за | | | | | |N 892/7180) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.7 |Наказ N 742 |"Про атестацію молодших |Міністерство |23.11.2007 | | | |спеціалістів з медичною |охорони здоров'я |N 742 | | | |освітою" | |( z1368-07 ) | | | | | |(зареєстрований| | | | | |у Міністерстві | | | | | |юстиції | | | | | |12.12.2007 за | | | | | |N 1368/14635) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.8 |Наказ N 24 |"Про затвердження |Міністерство |17.01.2005 | | | |протоколів надання медичної|охорони здоров'я |N 24 | | | |допомоги за спеціальністю | |( v0024282-05 )| | | |"Медицина невідкладних | | | | | |станів" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.9 |Наказ N 302 |"Про затвердження форм |Міністерство |27.12.99 N 302 | | | |облікової статистичної |охорони здоров'я |( v0302282-99, | | | |документації, що | | va302282-99 ) | | | |використовується в | | | | | |поліклініках | | | | | |(амбулаторіях)" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.10|Наказ N 58 |"Про затвердження |Міністерство |29.07.93 N 58 | | | |Інструкції про порядок |праці, |( z0110-93 ) | | | |ведення трудових книжок |Міністерство |(зареєстрований| | | |працівників" |юстиції, |у Міністерстві | | | | |Міністерство |юстиції | | | | |соціального |17.08.93 | | | | |захисту населення|за N 110) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.11|Наказ N 163 |"Про управління якістю |Міністерство |24.02.2010 | | | |медичної допомоги" |охорони здоров'я |N 163 | | | | | |( v0163282-10 )| |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.12|Наказ N 195 |"Про надання спеціального |Міністерство |10.08.2000 | | |(народна і |дозволу на медичну |охорони здоров'я |N 195 | | |нетрадиційна |діяльність у галузі | |( z0150-01 ) | | |медицина) |народної і нетрадиційної | |(зареєстрований| | | |медицини" | |у Міністерстві | | | | | |юстиції | | | | | |20.02.2001 за | | | | | |N 150/5341) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.13|Наказ N 12 |"Про затвердження |Міністерство |17.01.2002 N 12| | | |Інструкції про проведення |охорони здоров'я |( z0094-02 ) | | | |обов'язкових попередніх та | |(зареєстрований| | | |періодичних психіатричних | |у Міністерстві | | | |оглядів" | |юстиції | | | | | |01.02.2002 за | | | | | |N 94/6382) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.14|Наказ N 180 |"Про упорядкування |Міністерство |30.06.98 N 180 | | | |статистичної звітності в |охорони здоров'я |( z0452-98 ) | | | |закладах та установах | |(зареєстрований| | | |системи Міністерства | |у Міністерстві | | | |охорони здоров'я України" | |юстиції | | | | | |14.07.98 за | | | | | |N 452/2892) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.15|Наказ N 2 |"Про затвердження форми та |Міністерство |10.01.2000 N 2 | | | |Порядку видачі медичної |охорони здоров'я |( z0039-00 ) | | | |довідки про стан здоров'я | |(зареєстрований| | | |претендентів на посади | |у Міністерстві | | | |керівників, заступників | |юстиції | | | |керівників центральних | |24.01.2000 за | | | |органів виконавчої влади, | |N 39/4260) | | | |а також голів місцевих | | | | | |державних адміністрацій" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.16|Наказ N 203 |"Про затвердження Форм |Міністерство |07.04.2006 | | | |звітності та інструкцій |охорони здоров'я |N 203 | | | |щодо їхнього заповнення" | |( z0493-06, | | | | | | z0494-06) | | | | | |(зареєстрований| | | | | |у Міністерстві | | | | | |юстиції | | | | | |26.04.2006 за | | | | | |N 493/12367) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.17|Наказ N 378 |"Про затвердження форм |Міністерство |10.07.2007 | | | |звітності з питань охорони |охорони здоров'я |N 378 | | | |здоров'я та інструкцій щодо| |( z1009-07 ) | | | |їхнього заповнення" | |(зареєстрований| | | | | |у Міністерстві | | | | | |юстиції | | | | | |03.09.2007 за | | | | | |N 1009/14276) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.18|Наказ N 489 |"Про затвердження |Міністерство |10.12.2001 | | | |статистичної документації з|охорони здоров'я |N 489 | | | |питань допоміжних | |( z1068-01 ) | | | |репродуктивних технологій" | |(зареєстрований| | | | | |у Міністерстві | | | | | |юстиції | | | | | |25.12.2001 за | | | | | |N 1068/6259) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.19|Наказ N 508 |"Про затвердження |Міністерство |20.07.2006 | | | |Інструкції про порядок |охорони здоров'я |N 508 | | | |проведення операції | |( z1155-06 ) | | | |штучного переривання | |(зареєстрований| | | |вагітності, форм первинної | |у Міністерстві | | | |облікової документації та | |юстиції | | | |інструкцій щодо їх | |25.10.2006 за | | | |заповнення" | |N 1155/13029) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.20|Наказ N 629 |"Про затвердження форм |Міністерство |10.10.2007 | | | |первинної облікової |охорони здоров'я |N 629 | | | |документації з онкологічної| |( z1222-07, | | | |захворюваності та | | za222-07 ) | | | |інструкцій щодо їхнього | |(зареєстрований| | | |заповнення" | |у Міністерстві | | | | | |юстиції | | | | | |26.10.2007 за | | | | | |N 1222/14489) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.21|Наказ N 573 |"Про впорядкування |Міністерство |07.10.2008 | | | |використання бланків |охорони здоров'я |N 573 | | | |суворого обліку" | |( z1069-08 ) | | | | | |(зареєстрований| | | | | |у Міністерстві | | | | | |юстиції | | | | | |03.11.2008 за | | | | | |N 1069/15760) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.22|Наказ N 67 |"Про затвердження форм |Міністерство |13.02.2006 N 67| | | |первинної облікової |охорони здоров'я |( z0221-06, | | | |документації в закладах, що| | za221-06 ) | | | |надають медичну допомогу | |(зареєстрований| | | |вагітним, роділлям та | |у Міністерстві | | | |породіллям, та інструкцій | |юстиції | | | |щодо їх заповнення" | |02.03.2006 за | | | | | |N 221/12095) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.23|Наказ N 294 |"Про затвердження Державних|Міністерство |04.06.2007 | | | |санітарних норм "Гігієнічні|охорони здоров'я |N 294 | | | |вимоги до влаштування та | |( z1256-07 ) | | | |експлуатації рентгенівських| |(зареєстрований| | | |кабінетів і проведення | |у Міністерстві | | | |рентгенологічних процедур" | |юстиції | | | | | |07.11.2007 за | | | | | |N 1256/14523) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.24|Наказ N 10 |"Про створення |Міністерство |22.01.96 N 10 | | | |національного канцер- |охорони здоров'я |( v0010282-96 )| | | |реєстру України" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.25|Наказ N 690 |"Про затвердження Порядку |Міністерство |23.09.2009 | | | |проведення клінічних |охорони здоров'я |N 690 | | | |випробувань лікарських | |( z1010-09, | | | |засобів та експертизи | | z1011-09 ) | | | |матеріалів клінічних | |(зареєстрований| | | |випробувань і Типового | |у Міністерстві | | | |положення про комісії з | |юстиції | | | |питань етики" | |29.10.2009 за | | | | | |N 1010/17026) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.26|Наказ N 71 |"Про затвердження правил |Державний комітет|29.03.2005 N 71| | | |уповноваження та атестації |України з питань |( z0392-05 ) | | | |у державній метрологічній |технічного |(зареєстрований| | | |системі" |регулювання та |у Міністерстві | | | | |споживчої |юстиції | | | | |політики |13.04.2005 за | | | | | |N 392/10672) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.27|Наказ N 246 |"Про затвердження Порядку |Міністерство |21.05.2007 | | | |проведення медичних оглядів|охорони здоров'я |N 246 | | | |працівників певних | |( z0846-07 ) | | | |категорій" | |(зареєстрований| | | | | |у Міністерстві | | | | | |юстиції | | | | | |23.07.2007 за | | | | | |N 846/14113) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.28|Наказ N 330 |"Про запровадження ведення |Міністерство |05.07.2005 | | | |електронного варіанту |охорони здоров'я |N 330 | | | |облікових статистичних форм| |( v0330282-05 )| | | |в лікувально-профілактичних| | | | | |закладах" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.29|Наказ N 184 |"Про затвердження форм |Міністерство |26.07.99 N 184 | | | |облікової статистичної |охорони здоров'я |( v0184282-99, | | | |документації, що | | va184282-99 ) | | | |використовується в | | | | | |стаціонарах лікувально- | | | | | |профілактичних закладів" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.30|Наказ N 203 |"Про затвердження Форм |Міністерство |07.04.2006 | | | |звітності та інструкцій |охорони здоров'я |N 203 | | | |щодо їхнього заповнення" | |( z0493-06, | | | | | | z0494-06 ) | | | | | |(зареєстрований| | | | | |у Міністерстві | | | | | |юстиції | | | | | |26.04.2006 за | | | | | |N 493/12367) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.31|Наказ N 1 |"Про затвердження Форм |Міністерство |10.01.2006 N 1 | | | |первинної облікової |охорони здоров'я |( z0686-06 ) | | | |документації з інфекційної,| |(зареєстрований| | | |дерматовенерологічної, | |у Міністерстві | | | |онкологічної захворюваності| |юстиції | | | |та інструкцій щодо їх | |08.06.2006 за | | | |заповнення" | |N 686/12560) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.32|Наказ N 124/345|"Про затвердження Положення|Міністерство |05.06.2000 | | | |про медичний огляд |охорони здоров'я,|N 124/345 | | | |кандидатів у водії та |Міністерство |( z0435-00 ) | | | |водіїв транспортних |внутрішніх справ |(зареєстрований| | | |засобів" | |у Міністерстві | | | | | |юстиції | | | | | |18.07.2000 за | | | | | |N 435/4656) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.33|Наказ N 195 |"Про затвердження переліку |Міністерство |25.12.92 N 195 | | | |вищих і середніх |охорони здоров'я |( v0195282-92 )| | | |спеціальних навчальних | | | | | |закладів, підготовка і | | | | | |отримання звання в яких | | | | | |дають право займатися | | | | | |медичною і фармацевтичною | | | | | |діяльністю" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.34|Наказ N 720 |"Об улучшении медицинской |Міністерство |31.07.78 N 720 | | | |помощи больным с гнойными |охорони здоров'я |( v0720400-78 )| | | |хирургическими | | | | | |заболеваниями и усилении | | | | | |мероприятий по борьбе с | | | | | |внутрибольничной инфекцией"| | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.35|Наказ N 588 |"Про атестацію |Міністерство |12.08.2009 | | | |професіоналів з вищою |охорони здоров'я |N 588 | | | |немедичною освітою, які | |( z0895-09 ) | | | |працюють в системі охорони | |(зареєстрований| | | |здоров'я" | |у Міністерстві | | | | | |юстиції | | | | | |23.09.2009 за | | | | | |N 895/16911) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.36|Наказ N 198 |"Про підвищення |Міністерство |07.09.93 N 198 | | | |кваліфікації молодших |охорони здоров'я |( z0206-93 ) | | | |спеціалістів з медичною та | |(зареєстрований| | | |фармацевтичною освітою" | |у Міністерстві | | | | | |юстиції | | | | | |31.12.93 за | | | | | |N 206) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.37|Наказ N 234 |"Про організацію |Міністерство |10.05.2007 | | | |профілактики |охорони здоров'я |N 234 | | | |внутрішньолікарняних | |( z0694-07 ) | | | |інфекцій в акушерських | |(зареєстрований| | | |стаціонарах" | |у Міністерстві | | | | | |юстиції | | | | | |21.06.2007 за | | | | | |N 694/13961) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.38|Наказ N 262 |"Про затвердження Порядку |Державний комітет|15.09.2005 | | | |складання переліків засобів|України з питань |N 262 | | | |вимірювальної техніки, що |технічного |( z1139-05 ) | | | |перебувають в експлуатації |регулювання та |(зареєстрований| | | |та підлягають повірці" |споживчої |у Міністерстві | | | | |політики |юстиції | | | | | |04.10.2005 за | | | | | |N 1139/11419) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.39|Наказ N 455 |"Про затвердження |Міністерство |13.11.2001 | | | |Інструкції про порядок |охорони здоров'я |N 455 | | | |видачі документів, що | |( z1005-01 ) | | | |засвідчують тимчасову | |(зареєстрований| | | |непрацездатність громадян" | |у Міністерстві | | | | | |юстиції України| | | | | |04.12.2001 за | | | | | |N 1005/6196) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.40|Наказ N 898 |"Про затвердження Порядку |Міністерство |27.12.2006 | | | |здійснення нагляду за |охорони здоров'я |N 898 | | | |побічними реакціями | |( z0073-07 ) | | | |лікарських засобів, | |(зареєстрований| | | |дозволених до медичного | |у Міністерстві | | | |застосування" | |юстиції | | | | | |29.01.2007 за | | | | | |N 73/13340) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.41|Наказ N 507 |"Про затвердження |Міністерство |28.12.2002 | | | |нормативів надання медичної|охорони здоров'я |N 507 | | | |допомоги та показників | |( v0507282-02, | | | |якості медичної допомоги" | | va507282-02, | | | | | | vb507282-02, | | | | | | vd507282-02, | | | | | | vc507282-02 ) | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.42|Наказ N 181 |"Про затвердження |Міністерство |04.04.2008 | | | |методичних рекомендацій |охорони здоров'я |N 181 | | | |"Епідеміологічний нагляд за| |( v0181282-08, | | | |інфекціями області | | va181282-08 ) | | | |хірургічного втручання та | | | | | |їх профілактика" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.43|Наказ N 630 |"Про затвердження Порядку |Міністерство |10.10.2007 | | | |проведення клінічних |охорони здоров'я |N 630 | | | |випробувань тканинних і | |( z1206-07 ) | | | |клітинних трансплантатів та| |(зареєстрований| | | |експертизи матеріалів | |у Міністерстві | | | |клінічних випробувань й | |юстиції | | | |унесення змін до Порядку | |25.10.2007 за | | | |проведення клінічних | |N 1206/14473) | | | |випробувань лікарських | | | | | |засобів та експертизи | | | | | |матеріалів клінічних | | | | | |випробувань, затвердженого | | | | | |наказом Міністерства | | | | | |охорони здоров'я України | | | | | |від 13.02.2006 N 66, | | | | | |зареєстрованого в | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | |України 10.03.2006 за | | | | | |N 252/12126" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.44|Наказ N 52 |"Про затвердження |Міністерство |02.02.2007 N 52| | | |Положення про метрологічну |охорони здоров'я |( v0052282-07 )| | | |службу Міністерства охорони| | | | | |здоров'я України" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.45|Наказ N 770 |"О введении в действие |Міністерство |10.06.85 N 770 | | | |отраслевого стандарта |охорони здоров'я |( v0770400-85 )| | | |ОСТ 42-21-2-85 |СРСР | | | | |"Стерилизация и дезинфекция| | | | | |изделий медицинского | | | | | |назначения. Методы, | | | | | |средства и режимы" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.46|Наказ N 916 |"Об утверждении |Міністерство |04.08.83 N 916 | | | |инструкции по санитарно- |охорони здоров'я |( v0916400-83 )| | | |противоэпидемическому |СРСР | | | | |режиму и охране труда | | | | | |персонала инфекционных | | | | | |больниц (отделений)" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.47|Наказ N 360 |"Про затвердження |Міністерство |19.07.2005 | | | |Правил виписування рецептів|охорони здоров'я |N 360 | | | |та вимог-замовлень на | |( z0782-05 ) | | | |лікарські засоби і вироби | |(зареєстрований| | | |медичного призначення, | |у Міністерстві | | | |Порядку відпуску лікарських| |юстиції | | | |засобів і виробів медичного| |20.07.2005 за | | | |призначення з аптек та їх | |N 782/11062) | | | |структурних підрозділів, | | | | | |Інструкції про порядок | | | | | |зберігання, обліку та | | | | | |знищення рецептурних | | | | | |бланків та вимог-замовлень"| | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.48|Наказ |"Про удосконалення |Міністерство |28.11.97 | | |N 340 |організації служби |охорони здоров'я |N 340 | | | |променевої діагностики | |( v0340282-97 )| | | |та променевої терапії" | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |3.49|Наказ |"Про порядок направлення |Міністерство |17.03.93 N 48 | | |N 48 |на стажування лікарів |охорони здоров'я |( z0019-93 ) | | | |і їх наступного допуску | |(зареєстрований| | | |до лікарської | |у Міністерстві | | | |спеціальності" | |юстиції України| | | | | |01.04.93 за | | | | | |N 19) | |----+-----------------------------------------------------------------------------| | 4 | СанПиН | |----+-----------------------------------------------------------------------------| |4.1 |СанПиН |Санитарные правила |Головний |29.06.90 | | |N 5179-90 |устройства, оборудования, |державний | | | |( n0003400-90 )|эксплуатации больниц, |санітарний лікар | | | | |родильных домов и других |СРСР | | | | |лечебных стационаров | | | |----+---------------+---------------------------+-----------------+---------------| |4.2 |СанПиН |Санитарные правила |Головний |28.12.83 | | |N 2956а-83 |устройства, оборудования, |державний | | | |( v2956400-83 )|эксплуатации амбулаторно- |санітарний лікар | | | | |поликлинических учреждений |СРСР | | | | |стоматологического профиля,| | | | | |охраны труда и личной | | | | | |гигиены персонала | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------| | 5 | ДБН | |----+-----------------------------------------------------------------------------| |5.1 |ДБН |Заклади охорони здоров'я |Державний Комітет|2001 | | |В.2.2-10-2001 | |України з | | | |( v0002241-01 )| |будівництва | | | | | |та архітектури | | |----+-----------------------------------------------------------------------------| | 6 | ГОСТ | |----+-----------------------------------------------------------------------------| |6.1 |ГОСТ |Стерилизаторы паровые |Державний |1989 | | |19569-89 |медицинские. Общие |санітарний | | | | |технические требования и |лікар СРСР | | | | |методы испытаний | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------| | 7 | ДСТУ | |----+-----------------------------------------------------------------------------| |7.1 |ДСТУ |Метрология. |Державний комітет|1995 | | |3215-95 |Метрологическая аттестация |України з питань | | | | |средств измерительной |технічного | | | | |техники. Организация и |регулювання | | | | |порядок проведения |та споживчої | | | | | |політики | | ------------------------------------------------------------------------------------
В.о. директора Департаменту
управління та контролю якості
медичних послуг Т.О.Гажаманвгору