Документ z0169-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.07.2005, підстава - z0758-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 106 від 09.04.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
12 травня 1997 р.
за N 169/1973

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 397 ( z0758-05 ) від 04.07.2005 )

Про затвердження Положення про вечірню (змінну)
середню загальноосвітню школу

На виконання Закону України "Про внесення змін і доповнень до
Закону Української РСР "Про освіту" ( 100/96-ВР ) і з метою
створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої
освіти за вечірньою (змінною) та заочною формами навчання
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про вечірню (змінну) середню
загальноосвітню школу (додається). 2. Вважати Положення про вечірню (змінну) середню
загальноосвітню школу, затверджене наказом Міносвіти України
N 293 ( z0274-94 ) від 17.10.94 р. таким, що втратило чинність. 3. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, директорам середніх закладів освіти забезпечити
виконання цього Положення. 4. Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню
школу опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти
України. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Міністра Зайчука В.О.
Міністр М.З.Згуровський
Затверджено
наказом Міністерства освіти
України від 09.04.97 N 106
Положення
про вечірню (змінну) середню
загальноосвітню школу
1. Загальні положення
1.1. Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню
школу, затверджене наказом Міносвіти від 09.04.97 N 106 (надалі -
Положення), розроблено відповідно до Закону України "Про внесення
змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту"
( 100/96-ВР ). 1.2. Вечірня (змінна) загальноосвітня школа (надалі - вечірня
школа) є середнім закладом освіти, покликаним задовольняти потреби
громадян у здобутті базової загальної середньої та повної
загальної середньої освіти з відривом і без відриву від
виробництва. Вечірня школа створює умови для розвитку особистості,
є основою для наступної освіти і самоосвіти, усвідомленого вибору
і освоєння професії, формування загальної культури особистості
учня. 1.3. У своїй діяльності вечірня школа керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), чинним законодавством, Положенням про
середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.93 N 660
( 660-93-п ), нормативними актами Міністерства освіти України, цим
Положенням і власним статутом. 1.4. Вечірня школа створюється місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування відповідно до потреб у
ній і за наявності необхідної матеріально-технічної,
науково-методичної бази, педагогічних кадрів. За наявністю контингентів учнів у містах та селищах міського
типу можуть створюватися вечірні школи, а в структурі денних
загальноосвітніх шкіл - класи (групи) з вечірньою (змінною) формою
навчання. Порядок створення, реорганізації або ліквідації вечірньої
школи здійснюється відповідно до чинного законодавства. 1.5. Статут вечірньої школи розробляється відповідно до
чинного законодавства та Типового статуту середнього закладу
освіти. Статут вечірньої школи затверджується місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 1.6. Для всіх форм одержання освіти в межах конкретної
основної загальноосвітньої програми діє державний освітній
стандарт.
2. Структура вечірньої школи
2.1. Вечірня школа може бути школою другого ступеня -
основною школою (5-9 класи, термін навчання 5 років), третього
ступеня - старшою школою (10-12 класи, термін навчання 3 роки або
2-річний термін з очною та заочною формами навчання для учнів, які
закінчили основну школу чи інші навчальні заклади переважно на "4"
і "5"). Школи кожного з цих двох ступенів залежно від місцевих
умов можуть функціонувати разом або самостійно - основна, старша. 2.2. При наявності контингенту учнів з більш низьким
загальноосвітнім рівнем у закладі може бути організовано навчання
на рівні початкової загальної освіти. 2.3. Вечірня школа може створювати в своєму складі класи з
очною і заочною формами навчання, групи заочників, а також
організовувати індивідуальне навчання відповідно до чинного
законодавства. Мережу класів, груп очного (заочного) навчання, їх
наповнюваність визначає місцевий орган влади (засновник) на основі
матеріально-технічних нормативів та нормативів фінансового
забезпечення, визначених Міністерством освіти України. При цьому
враховуються бажання учнів, кількість поданих заяв громадян,
можливості матеріальної бази з обов'язковим дотриманням
санітарно-гігієнічних вимог. Вечірня школа з очною і заочною або тільки очною формами
навчання відкривається за наявності не менш як 100, а в сільській
місцевості не менш як 80 учнів. Класи заочників створюються за наявності не менше 9 осіб. При чисельності в класі менше 9 учнів засвоєння
загальноосвітніх програм здійснюється за індивідуальним планом,
кількість навчальних годин на тиждень встановлюється із
розрахунку - 1 академічна година на кожного учня. 2.4. Заклад може мати класи з поглибленим вивченням окремих
предметів, а також класи (групи) компенсуючого навчання згідно
встановленого законодавством порядку. 2.5. Бажаючим надається право і створюються умови для
прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном
відповідно до Положення про державну атестацію (екстернат) для
одержання документів про загальну середню освіту, затвердженого
наказом Міністерства освіти України від 27.03.97 N 87
( z0151-97 ). 2.6. До вечірньої школи приймаються всі бажаючі незалежно від
місця проживання на підставі: особистої заяви (для неповнолітніх -
заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлення місцевих
органів виконавчої влади; свідоцтва про неповну освіту (табеля
успішності, виданого закладом, що здійснює загальноосвітню
підготовку; академічної довідки із вищих навчальних закладів I-II
рівнів акредитації). Особи, які не мають указаних документів, можуть бути прийняті
за їх заявами на основі атестації, проведеної спеціалістами школи. 2.7. Зарахування до вечірньої школи здійснюється, як правило,
до початку навчального року і оформляється наказом директора
школи. Особи, які перейшли з інших закладів освіти, зараховуються до
відповідного класу вечірньої школи протягом навчального року з
урахуванням пройденого ними програмного матеріалу. 2.8. Граничний вік одержання основної загальної і повної
загальної середньої освіти не обмежується. Школа зобов'язана ознайомити учня, батьків (осіб, які їх
замінюють) із статутом, правилами внутрішнього розпорядку, іншими
документами, які регламентують організацію навчально-виховного
процесу в закладі. 2.9. Іноземні громадяни приймаються до вечірньої школи
відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців"
( 3929-12 ). 2.10. Контингент учнів у вечірній школі встановлюється двічі
на рік на початку кожного навчального півріччя і затверджується
наказом директора школи.
3. Організація навчально-виховного процесу
3.1. Вечірня школа здійснює навчально-виховний процес за
очною і заочною формами навчання. 3.2. Заклад освіти планує свою роботу самостійно. Основним
документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий
навчальний план, що складається на підставі розроблених
Міністерством освіти України базових та інших варіантів навчальних
планів з конкретизацією шкільного компонента освіти. Навчальний план затверджується місцевим органом управління
освітою, якому безпосередньо підпорядкована школа. 3.3. Відповідно до навчального плану та режиму роботи вечірня
школа самостійно визначає програми, підручники, посібники згідно з
щорічним переліком, що публікується Міністерством освіти України. Форми і методи навчання, виховання, системи оцінювання знань
учнів, порядок і періодичність атестації вчителів встановлюються
статутом закладу та нормативними актами Міністерства освіти
України. Організація навчального процесу в закладі регламентується
навчальним планом, розкладом занять, які розробляються і
затверджуються школою самостійно. 3.4. Зміст загальної середньої освіти визначається
загальноосвітніми навчальними програмами, які враховують вікові
особливості учнів, їх життєвий і виробничий досвід, напрям
інтересів і планів, пов'язаних з подальшим одержанням професійної
освіти, що приймаються і реалізуються закладом освіти самостійно з
урахуванням державних освітніх стандартів. 3.5. Мова навчання у вечірній школі визначається Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законом Української РСР "Про мови в
Українській РСР" ( 8312-11 ). 3.6. У вечірній школі може вводитись профільне навчання,
загальноосвітня підготовка може поєднуватися з професійним
навчанням і підвищенням кваліфікації. 3.7. Заклад освіти у відповідності із своїми статутними
цілями і завданнями може реалізовувати додаткові освітні програми
і надавати додаткові освітні послуги за межами основних
загальноосвітніх програм. Види і форми додаткових освітніх послуг, у тому числі
платних, визначаються статутом закладу освіти згідно з чинним
законодавством. 3.8. Загальноосвітній заклад за договором, спільно з
підприємствами, установами, організаціями може проводити
професійну підготовку учнів як додаткові освітні послуги, у тому
числі за плату, при наявності ліцензії на даний вид діяльності. Початкова професійна підготовка у вечірній школі проводиться
тільки за згодою учнів і їх батьків (або осіб, які їх замінюють). 3.9. Вечірня школа у межах часу, передбаченого навчальним
планом, самостійно встановлює структуру навчального року (за
чвертями, півріччями, семестрами), а також тривалість навчального
тижня. Тижневий режим роботи школи регламентується розкладом занять. 3.10. Навчальний рік починається 1 вересня. Його тривалість
обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів. 3.11. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна
становити менше 30 календарних днів, улітку - 8 тижнів. 3.12. Режим занять у класах і групах із заочною формою
навчання під час сесії визначається школою з урахуванням
конкретних умов і за погодженням з керівниками підприємств,
організацій, установ, де працюють учні. 3.13. Система оцінювання знань учнів вечірніх шкіл, порядок
проведення екзаменів, переведення та випуску, звільнення від
перевідних та випускних екзаменів, нагородження за успіхи у
навчанні визначаються Положенням про середній загальноосвітній
навчально-виховний заклад, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 19.08.93 N 660 ( 660-93-п ) та нормативними
актами Міністерства освіти України.
4. Учасники навчально-виховного процесу
4.1. Учасниками навчально-виховного процесу вечірньої
школи є: учні, педагогічні працівники, спеціалісти, батьки або особи,
які їх замінюють, представники підприємств, установ, організацій,
які беруть участь у навчально-виховній роботі закладу. 4.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні
права, обов'язки і гарантії держави визначаються чинним
законодавством, Положенням про середній загальноосвітній
навчально-виховний заклад, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 19.08.93 N 660 ( 660-93-п ), власним
статутом, цим Положенням і правилами внутрішнього розпорядку. Іноземні громадяни, прийняті до вечірньої школи, мають права
і обов'язки учнів відповідно до законодавства України. 4.3. Учні вечірньої школи мають право на: а) одержання безоплатної початкової загальної, основної
загальної і повної загальної середньої освіти у відповідності з
єдиними державними стандартами; б) вибір закладу освіти, форм навчання предметів шкільного
компонента; в) користування навчальною, культурною, спортивною базою
закладу освіти; г) одержання додаткових (в тому числі платних) освітніх
послуг на договірній основі; д) участь в управлінні закладом у формі, визначеній статутом. 4.4. Учні закладу освіти зобов'язані: а) систематично і добросовісно оволодівати знаннями,
уміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний
рівень; б) додержуватись моральних, етичних норм, відповідально
ставитися до збереження шкільного і громадського майна; в) виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку
закладу. 4.5. Учні в закладі з очною (вечірньою) і заочною формами,
які успішно виконують річний навчальний план, мають право за
місцем роботи на додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з
навчанням, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені
чинним законодавством. 4.6. За успіхи в навчанні (праці) для учасників
навчально-виховного процесу вечірньої школи встановлюються різні
форми морального і матеріального заохочення відповідно до чинного
законодавства. 4.7. За порушення законодавства про освіту, статуту вечірньої
школи, за невиконання своїх обов'язків учасники
навчально-виховного процесу несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством України, статутом закладу і правилами
внутрішнього розпорядку. 4.8. Особам, які не завершили повного освітнього рівня,
видається довідка встановленого зразка. 4.9. До одержання неповнолітніми учнями повної загальної
середньої освіти їхні батьки (або особи, які їх замінюють) мають
право вибирати форму навчання, заклад освіти, захищати права та
інтереси дитини, знайомитися з ходом та змістом навчального
процесу, брати участь у громадському управлінні закладом. 4.10. При реорганізації чи ліквідації вечірньої школи її
працівникам і особам, які навчаються в ній, гарантується
дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного
законодавства з питань праці та освіти.
5. Майно вечірньої школи,
фінансово-господарська діяльність
5.1. Матеріально-технічна база вечірньої школи включає
будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні
засоби, службове житло та інші цінності. Школа може мати власні приміщення, розташовуватись у
приміщеннях денних загальноосвітніх шкіл, професійних училищ,
придбати й орендувати необхідні їй приміщення, обладнання та інші
матеріальні ресурси, користуватись послугами будь-якого
підприємства, установи, організації або фізичної особи. 5.2. Майно вечірньої школи належить їй на правах, визначених
чинним законодавством. Відчуження приміщень і територій вечірньої
школи, вилучення власних основних фондів, оборотних коштів та
іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним
законодавством. Збитки, завдані вечірній школі внаслідок порушення її
майнових прав іншими юридичними та фізичними особами,
відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 5.3. Вечірня школа, що розташована у приміщеннях денної
загальноосвітньої школи, професійного училища, іншого закладу
освіти, користується їх навчальним обладнанням, кабінетами та
іншим майном згідно із рішенням місцевого органу виконавчої влади. 5.4. Фінансово-господарська діяльність вечірньої школи
здійснюється на основі її кошторису. Джерелами фінансування вечірньої школи є: а) кошти місцевого (державного) бюджету, що надходять у
розмірі, предбаченому матеріально-технічними нормативами та
нормативами фінансового забезпечення, встановленими Міністерством
освіти України для організації вивчення навчальних предметів в
обсязі державних освітніх стандартів; б) кошти, отримані від надання вечірньою школою додаткових
освітніх послуг; в) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих
майстерень, надання в оренду приміщень, споруд, обладнання; г) кредити і позички банків; д) дотації з місцевих бюджетів; е) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані
від підприємств, установ, організацій, окремих громадян, у тому
числі іноземних; є) інші кошти. 5.5. У вечірній школі за наявності неповнолітніх учнів 5 - 9
класів може утворюватися фонд загального обов'язкового навчання
(фонд всеобучу). Цей фонд формується відповідно до порядку,
визначеного Положенням про середній загальноосвітній
навчально-виховний заклад, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 19.08.93 N 660 ( 660-93-п ). 5.6. Кошти вечірньої школи зберігаються на її рахунках в
установах банків і знаходяться у повному її розпорядженні. Не
використані за звітний період кошти вилученню не підлягають за
умови виконання школою розрахункових показників її розвитку, якщо
інше не передбачено законодавством. 5.7. Вечірня школа має право фінансувати за рахунок власних
коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов
колективу. 5.8. Порядок ведення бухгалтерського обліку у вечірній школі
визначається чинним законодавством. За рішенням місцевих органів
виконавчої влади бухгалтерський облік може вестися самостійно,
разом з іншими навчально-виховними закладами, підприємствами,
установами, організаціями або через централізовану бухгалтерію. 5.9. Вечірня школа має право користуватися коротко- і
довгостроковими кредитами для здійснення її поточної діяльності, а
також зміцнення матеріально-технічної та соціально-культурної
бази. 5.10. Вечірня школа має право укладати угоди про
співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними
закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями,
громадськими об'єднаннями, окремими громадянами як на території
України, так і за її межами. 5.11. Діловодство вечірньої школи організується відповідно до
порядку, встановленого Міністерством освіти України. Звітність школи встановлюється відповідно до вимог державної
статистики. 5.12. Вечірня школа визнається юридичною особою з моменту
реєстрації її статуту місцевими органами виконавчої влади. Вечірня
школа має гербову печатку, штамп і бланки із своїм найменуванням,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків.
6. Управління вечірньою школою та
контроль за її діяльністю
6.1. Управління вечірньою школою здійснюється місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і
підпорядкованими їм органами управління освітою. 6.2. Формами громадського самоврядування вечірньої школи
можуть бути загальні збори, педагогічна рада та ін. Порядок
виборів органів самоуправління і їх компетенція визначаються
Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний
заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 19.08.93 N 660, статутом закладу. 6.3. Безпосереднє керівництво вечірньою школою здійснює
директор, який повинен мати вищу педагогічну освіти, педагогічний
стаж роботи понад 3 роки і пройшов відповідну атестацію. 6.4. Прийом на роботу директора, його заступників, учителів
та інших працівників здійснюється в порядку, визначеному
законодавством України. 6.5. У вечірній школі з метою розвитку і вдосконалення
навчального процесу можуть створюватись методичні творчі
об'єднання, в тому числі міжшкільні, а також психологічні служби
та соціально-педагогічний патронаж. Їх діяльність здійснюється в
порядку, визначеному статутом закладу. 6.6. Місцеві органи державної виконавчої влади, місцевого
самоврядування та директор школи у сфері управління діють у межах
повноважень, визначених Законом України "Про внесення змін і
доповнень до Закону Української РСР "Про освіту" ( 100/96-ВР ),
Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад
освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
19.08.93 N 660 ( 660-93-п ), власним статутом і цим Положенням. 6.7. Державний контроль за діяльністю вечірньої школи
здійснюється відповідно до Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону Української РСР "Про освіту", Положенням про
середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.93 N 660, інших
нормативно-правових актів України. 6.8. Основною формою контролю за діяльністю вечірньої школи є
атестація, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 6.9. Зміст, форми і періодичність контролю, не пов'язаного з
навчально-виховним процесом, встановлюється місцевим органом
державної виконавчої влади відповідно до чинного законодавства.вгору