Документ z0166-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.03.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

22.01.2019  № 31


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2019 р.
за № 166/33137

Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу

Відповідно до статей 18, 70 Закону України «Про телекомунікації», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, з метою спрощення умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій суб’єктами господарювання, які використовують чи мають намір використовувати номерний ресурс телекомунікаційних мереж загального користування для надання телекомунікаційних послуг, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 01 червня 2007 року № 769, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2007 року за № 679/13946, що додаються.

2. Департаменту зв’язку в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України

Голова Державної регуляторної
служби УкраїниЮ. Терентьєв


Л.О. Євдоченко


К. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
22 січня 2019 року № 31


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2019 р.
за № 166/33137

ЗМІНИ
до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України

1. У пункті 1.4 глави 1:

в абзаці другому слово «присвоєний» замінити словом «розподілений»;

абзац третій викласти у такій редакції:

«використаний номерний ресурс - частина задіяного номерного ресурсу, який використовується для надання телекомунікаційних послуг споживачам та/або забезпечення технологічних процесів функціонування телекомунікаційних мереж;»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«дозвіл на використання номерного ресурсу (далі - дозвіл) - документ, що засвідчує право оператора використовувати виділений рішенням НКРЗІ номерний ресурс за призначенням у визначеній телекомунікаційній мережі та/або території протягом визначеного строку (додаток 1);»;

абзаци тринадцятий, чотирнадцятий виключити.

2. У главі 2:

у пункті 2.1:

у підпункті 2.1.3:

слово «звіт» замінити словом «відомості»;

слова «звіт не додається» замінити словами «відомості не додаються»;

підпункт 2.1.4 виключити;

у пункті 2.5 слова «формує окрему справу заявника» замінити словами «готує відповідний проект рішення НКРЗІ».

3. Пункт 5.1 глави 5 викласти у такій редакції:

«5.1. Скорочені номери виділяються операторам телекомунікацій в межах Національного плану нумерації. Один скорочений номер виділяється оператору (операторам) для організації доступу до однієї спільної голосової довідкової служби, інформаційно-довідкової служби (послуги) або замовної послуги на території місцевої телефонної мережі або на території міст, селищ міського типу, сільських районів області (зони нумерації) або на всій території України в інтересах одного замовника.».

4. У главі 6:

заголовок глави викласти у такій редакції:

«6. Виділення та використання кодів мереж призначення та кодів мереж рухомого (мобільного) зв’язку»;

пункт 6.1 викласти у такій редакції:

«6.1. Виділення кодів мереж призначення (Destination Network Code, DN code) та кодів мереж рухомого (мобільного) зв’язку (Mobile Network Code, MNC) операторам здійснюється відповідно до Національного плану нумерації та Рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку ITU-Т Rec.Е.164 «Міжнародний план нумерації електрозв’язку загального користування», ITU-T Rec.Е.212 «План міжнародної ідентифікації мереж загального користування та абонентів».»;

пункт 6.2 викласти у такій редакції:

«6.2. Умови виділення операторам кодів DN та MNC:

6.2.1. Коди DN виділяються операторам міжміського фіксованого телефонного зв’язку або рухомого (мобільного) зв’язку для позначення (ідентифікації) абонентів в мережі фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації або в мережі рухомого (мобільного) зв’язку.

6.2.2. Коди MNC виділяються операторам фіксованого телефонного зв’язку або рухомого (мобільного) зв’язку для позначення (ідентифікації) абонентів в мережі фіксованого зв’язку або в мережі рухомого (мобільного) зв’язку.»;

пункт 6.3 викласти у такій редакції:

«6.3. Для отримання коду DN та MNC оператор подає до НКРЗІ із супровідним листом заяву про виділення номерного ресурсу, до якої додаються документи, зазначені в пункті 2.1 глави 2 цього Положення з урахуванням вимог пункту 6.2 цієї глави.»;

у пункті 6.6:

слова «мережі призначення» замінити літерами та словом «DN або MNC»;

підпункт 6.6.1 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 6.6.2 вважати підпунктом 6.6.1;

у підпункті 6.6.1 літери «КІД» замінити літерами та словом «DN або MNC.»;

пункт 6.7 викласти у такій редакції:

«6.7. У разі використання кодів DN та/або MNC оператор зобов’язаний проводити вторинний розподіл номерного ресурсу в межах коду DN або MNC на території здійснення діяльності, що зазначена у дозволі, відповідно до вимог законодавства.»;

доповнити новим пунктом 6.8 такого змісту:

«6.8. Дозволяється використання на ТМЗК України номерного ресурсу, виділеного Директором Бюро стандартизації Міжнародного союзу електрозв’язку відповідно до Рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку ITU-Т Rec.Е.164 «Міжнародний план нумерації електрозв’язку загального користування», ITU-T Rec.Е.212 «План міжнародної ідентифікації мереж загального користування та абонентів.».

5. У підпункті 7.3.3 пункту 7.3 глави 7 слово «Звіт» замінити словом «Відомості».

6. Пункт 8.7 глави 8 викласти у такій редакції:

«8.7. У разі переоформлення дозволу за підпунктами 7.2.3, 7.2.5 пункту 7.2 глави 7 цього Положення установлюється строк задіяння номерного ресурсу один рік від дати видачі переоформленого дозволу, за винятком випадку, коли оператор зазначає у заяві менший строк задіяння номерного ресурсу.».

7. У главі 9:

пункт 9.1 викласти у такій редакції:

«9.1. НКРЗІ ведеться облік використання номерного ресурсу в електронному вигляді.»;

пункт 9.4 викласти у такій редакції:

«9.4. НКРЗІ інформує учасників ринку телекомунікацій про обсяги розподіленого операторам номерного ресурсу із зазначенням індексів, видів та обсягів номерного ресурсу, назв послуг, термінів дії дозволів та території використання, щомісяця оприлюднюючи відповідну інформацію на веб-сайті НКРЗІ.»;

доповнити новими пунктами 9.5, 9.6 такого змісту:

«9.5. Облік номерного ресурсу здійснюється з урахуванням інформації відповідно до прийнятих рішень НКРЗІ та включає відомості про оператора, номер і дату прийнятого рішення НКРЗІ та видачі дозволу, вид, обсяг, індекси номерного ресурсу, територію його використання, терміни дії дозволів та терміни задіяння.

Облік номерного ресурсу здійснюється протягом трьох робочих днів після оформлення дозволу на використання номерного ресурсу.

9.6. НКРЗІ повідомляє ЦОВЗ про первинний розподіл міжнародних кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7, кодів DN та MNC протягом 20 робочих днів після оформлення відповідного дозволу на використання номерного ресурсу з метою інформування Бюро стандартизації електрозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку.».

8. У додатках до Положення:

1) у додатках 2-5:

слова «Керівник оператора» замінити словами «Керівник суб’єкта господарювання (уповноважена особа)»;

слова та цифри

«

________________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)


_____________________________________
(посада працівника НКРЗІ, який прийняв заяву)


___  _________________ 200__ року.» виключити;

2) у додатку 3:

пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Замовник спільної голосової довідкової служби, інформаційно-довідкової служби (послуги) або замовної послуги
_____________________________________________________________________________
                                                             (повне найменування юридичної особи)

Організаційно-правова форма суб’єкта господарювання ___________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) ___»;

3) у додатку 6:

слово «ЗВІТ» замінити словом «ВІДОМОСТІ»;

слова «Керівник оператора» замінити словами «Керівник суб’єкта господарювання (уповноважена особа)»;

слова та цифри

«

________________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)


_____________________________________
(посада працівника НКРЗІ, який прийняв звіт)


___  _________________ 200__ року.» виключити.

Директор Департаменту зв’язку

І.І. Хохотвавгору