Документ z0163-16, попередня редакція — Редакція від 07.10.2016, підстава - z1277-16
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2016  № 4


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2016 р.
за № 163/28293

Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 916 від 12.09.2016}

Відповідно до статей 97 - 101 Закону України „Про Національну поліцію” та з метою врегулювання питання щодо порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому  порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності  з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Голова Державної служби України
з питань праці

Голова
Національної поліції УкраїниП. РозенкоС.М. Кондрюк


Р.Т. Чернега


Х. ДеканоідзеЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
11.01.2016 № 4


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2016 р.
за № 163/28293

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського

І. Загальні положення

1 Ці Порядок та умови визначають механізм оформлення і виплати одноразової грошової допомоги (далі - ОГД) у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського.

2. Діяльність Національної поліції (далі - поліція) у частині оформлення документів для виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського спрямована на забезпечення гарантованого державою соціального захисту поліцейського.

3. Службове листування та діловодство з питань виплати ОГД ведуться відповідно до чинного законодавства.

4. Поліцейський  вважається таким, що виконує службові обов’язки, якщо він забезпечує виконання основних завдань та повноважень, визначених  Законом України „Про Національну поліцію” (далі - Закон), у тому числі під час участі в антитерористичній операції, захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

5. Значення термінів, що визначають випадки,  за яких призначається ОГД у разі загибелі (смерті), інвалідності чи втрати працездатності поліцейського:

1) під час виконання службових обов’язків (пункти 1, 3, 5 частини першої статті 97 Закону) - випадок, пов’язаний з виконанням поліцейським службових обов’язків, спрямованих на реалізацію повноважень та основних завдань поліції, у тому числі під час участі в антитерористичній операції, захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

2) під час проходження поліцейським служби (пункт 2 частини першої статті 97 Закону) - випадок, який не пов’язаний із безпосереднім виконанням поліцейським службових обов’язків, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

3) пов’язаного з проходженням служби в поліції (пункти 4, 6 частини першої статті 97 Закону) - обставина, яка виникла внаслідок отриманого захворювання або поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного з проходженням поліцейським служби, крім випадків, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

4) пов’язаного з проходженням служби в органах внутрішніх справ - обставина, яка виникла внаслідок отриманого поліцейським захворювання або поранення (контузії, травми або каліцтва) під час проходження служби в органах внутрішніх справ.

{Пункт 5 розділу I доповнено підпунктом 4 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 916 від 12.09.2016}

ОГД не призначається і не виплачується в усіх випадках, зазначених у статті 101 Закону.

ІІ. Умови виплати ОГД

1. Днем виникнення права на отримання ОГД є:

у разі загибелі (смерті) поліцейського - дата смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть;

у разі встановлення поліцейському інвалідності або ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності - дата встановлення втрати працездатності, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

2. ОГД у разі загибелі (смерті) поліцейського чи втрати працездатності  поліцейського призначається та виплачується у випадках та в розмірах, визначених Законом України „Про Національну поліцію”, особам, які мають право на її отримання, відповідно до цього Закону.

IIІ. Оформлення документів для виплати ОГД 

1. Формування пакета документів для призначення та виплати ОГД у поліції здійснюється підрозділами фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Національної поліції, фінансовими підрозділами головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях, місті Києві (далі - фінансові підрозділи) у взаємодії з підрозділами кадрового забезпечення, службами державного нагляду за охороною праці (далі - СДНОП) цих органів та фахівцями військово - лікарської комісії (далі - ВЛК).

СДНОП визначають обставини настання події та відповідають за правильність кваліфікації нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності, згідно з чинним законодавством.

ВЛК відповідають за перевірку матеріалів на відповідність діагнозу, за яким установлено втрату працездатності, переліку хвороб, отриманих під час проходження служби, згідно з чинним законодавством.

Підрозділи кадрового забезпечення відповідають за достовірність інформації про періоди служби даним з особової справи та правильність визначення умов виплати грошової допомоги, згідно з чинним законодавством.

Фінансові підрозділи відповідають за правильність обчислення та перерахування до установ банку ОГД згідно з реквізитами, зазначеними в заяві (рапорті) особою, яка має право на цю виплату, згідно з чинним законодавством.

Керівники Національної поліції (міжрегіональних та територіальних органів поліції) відповідають за правильність призначення сум ОГД, згідно з чинним законодавством.

2. Посадові особи поліції у межах своїх повноважень повинні сприяти особам, які мають право на призначення і отримання ОГД відповідно до законодавства України, в отриманні та оформленні ними документів, необхідних для своєчасного ухвалення рішення про призначення і виплату зазначеної допомоги.

3. Заява (рапорт) про виплату ОГД у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського (додаток 1) подається Голові Національної поліції (керівнику міжрегіонального, територіального органу поліції) за останнім місцем служби поліцейського.

У разі коли такий орган ліквідовано, заява подається до органу за місцем зберігання особової справи.

4. Для виплати ОГД у випадку загибелі (смерті) поліцейського за останнім місцем проходження служби подаються такі документи:

особами, які мають право на цю виплату, подається заява кожного повнолітнього отримувача, а в разі наявності неповнолітніх дітей - іншого з батьків, опікунів чи піклувальників цих дітей про виплату грошової допомоги;

кадровим підрозділом подається витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) поліцейського із списків особового складу;

витяг з особової справи про склад сім’ї загиблого (померлого) поліцейського.

До заяви додаються копії, які звіряються з оригіналом документа:

1) акта розслідування нещасного випадку та акта, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) поліцейського, зокрема про те, що вона не пов’язана з учиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком учинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства, за формою, що затверджується МВС;

2) постанови відповідної ВЛК про визначення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), що спричинило смерть поліцейського;

3) свідоцтва про смерть поліцейського;

4) свідоцтва про народження поліцейського - для виплати грошової допомоги батькам загиблого (померлого);

5) свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

6) сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї, батьків та утриманців загиблого (померлого) з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;

7) свідоцтва про народження дитини - для виплати грошової допомоги дитині;

8) документів членів сім’ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), що підтверджують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті);

9) рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської, районної в місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми поліцейського);

10) рішення суду, нотаріально посвідченого правочину або довідки органу місцевого самоврядування, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого) або  перебували на його утриманні).

5. Для виплати ОГД у разі часткової втрати працездатності без визначення інвалідності чи в разі визначення інвалідності поліцейський подає фінансовому підрозділу:

1) заяву (рапорт) про виплату грошової допомоги у зв’язку з установленням втрати працездатності чи інвалідності;

2) довідку медико-соціальної експертної комісії про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності (у відсотках).

До заяви додаються копії, які звіряються з оригіналом документа:

1) довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

2) постанови відповідної ВЛК щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;

3) акта розслідування нещасного випадку та акта, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва) поліцейського, зокрема про те, що воно не пов’язане з учиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком учинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, за формою, що затверджується МВС;

4) сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;

5) документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті).

6. Графа «Відмітка кадрового підрозділу» на заяві (рапорті) заповнюється підрозділом кадрового забезпечення Національної поліції або відповідного міжрегіонального, територіального органу поліції, засвідчується підписом його керівника та скріплюється відповідною печаткою.

7. При прийманні матеріалів фінансові підрозділи зобов’язані:

1) перевірити правильність оформлення заяви та поданих до неї документів, відповідність викладених у них відомостей про особу даним паспорта та іншим документам, що засвідчують особу;

2) перевірити відповідність оригіналам копій документів, зафіксувати й засвідчити виявлені розбіжності.

Фінансові підрозділи мають право витребувати від інших підрозділів поліції та у осіб, яким оформляється ОГД, до оформлені документи, а також вимагати подання інших документів, необхідних для прийняття рішення про призначення ОГД.

IV. Призначення і виплата ОГД

1. Фінансові підрозділи в десятиденний строк з дня реєстрації документів готують висновок про призначення одноразової грошової допомоги, форма якого наведена у додатку 2.

Висновок про призначення ОГД складається працівником фінансового підрозділу і підписується керівником фінансового підрозділу та керівником підрозділу, де проходить (проходив) службу поліцейський.

Висновок про призначення ОГД затверджує/відмовляє:

в апараті Національної поліції - Голова Національної поліції України або особа, на яку покладено виконання таких функцій;

у міжрегіональних органах Національної поліції - начальник органу або особа,  на яку покладено виконання таких функцій;

у головних управліннях Національної поліції в Автономній Республіці  Крим та місті Севастополі, областях, місті Києві  -начальник Головного управління Національної поліції або особа, на яку покладено виконання таких функцій.

2. Керівник Національної поліції (міжрегіонального, територіального органу поліції) у п’ятнадцятиденний строк приймає рішення про призначення виплати ОГД, у якому проходив (проходить) службу поліцейський, шляхом видання наказу про виплату такої допомоги, а в разі відмови - письмовим повідомленням осіб із зазначенням мотивів відмови.

Розрахунок потреби в коштах для виплати ОГД в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського подається структурним підрозділом до фінансового підрозділу Національної поліції за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

3. Виділення коштів для виплати ОГД здійснюється фінансовим підрозділом Національної поліції шляхом розподілу асигнувань на зазначені цілі в межах коштів, передбачених державним бюджетом для Національної поліції України.

4. Поліцейським або членам сім’ї загиблого поліцейського виплата ОГД здійснюється після подання заяви за формою згідно з додатком 4, після надходження коштів до міжрегіональних, територіальних органів поліції і проводиться фінансовим підрозділом за місцем проходження служби поліцейського шляхом перерахування суми виплати на рахунок, відкритий заявником в установі банку із зазначенням реквізитів для проведення операції переказу коштів на поточний рахунок (МФО, код за ЄДРПОУ, номер транзитного рахунку, номер карткового рахунку, реєстраційний номер облікової картки платника податків), або через касу органу поліції.

5. ОГД виплачується в порядку черговості відповідно до дати прийняття рішення про її призначення, але не пізніше двох місяців із дня прийняття зазначеного рішення в межах та за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом на утримання органів поліції.

6. Якщо поліцейському протягом двох років після первинного встановлення інвалідності із втратою працездатності або ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності під час повторного огляду буде встановлено згідно з рішенням медико-соціальної експертної комісії вищу групу чи іншу причину інвалідності або більший відсоток втрати працездатності, що дає йому право на отримання грошової допомоги в більшому розмірі, виплата проводиться з урахуванням раніше виплаченої суми на підставі довідки, виданої фінансовим підрозділом за останнім місцем отримання ОГД.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Додаток 1
до Порядку та умов виплати одноразової
грошової допомоги в разі загибелі (смерті)
чи втрати працездатності поліцейського
(пункт 3 розділу ІІІ)

ЗАЯВА (РАПОРТ)


Додаток 2
до Порядку та умов виплати одноразової
грошової допомоги в разі загибелі (смерті)
чи втрати працездатності поліцейського
(пункт 1 розділу ІV)

ВИСНОВОК
про призначення одноразової грошової допомогиДодаток 3
до Порядку та умов виплати одноразової
грошової допомоги в разі загибелі (смерті)
чи втрати працездатності поліцейського
(пункт 2 розділу ІV)

РОЗРАХУНОК
потреби в коштах для виплати ОГД в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського

_________________________________________________________________
(назва органу)

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Номер ідентифікаційного коду

ОГД (пункт виплати)

Дата настання події

Сума нарахованої одноразової грошової допомоги

Смерть

Група інвалідності

% втрати працездатності

1

2

3

4

5

6

7

8

__________________________
(посада керівника органу, спеціальне звання


(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)


Додаток 4
до Порядку та умов виплати одноразової
грошової допомоги в разі загибелі (смерті)
чи втрати працездатності поліцейського
(пункт 4 розділу ІV)

ЗАЯВАвгору