Документ z0162-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.03.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.11.2015  № 302


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2016 р.
за № 162/28292

Про внесення змін до наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству України від 05 липня 1995 року № 30

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 5 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", абзацу п’ятого підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству України від 05 липня 1995 року № 30 "Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767, слово "каналізації" замінити словом "водовідведення".

2. Затвердити зміни до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству України від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767, що додаються.

3. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В.В.) разом із Департаментом нормативно-правового регулювання (Вернигор Ю.Ю.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України
з питань праці

Голова
Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

В. о. Голови Державного агентства
водних ресурсів України

В. о. Міністра екології
та природних ресурсів України

Перший заступник Голови
Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Виконавчий директор
Асоціації міст України

Голова
Антимонопольного комітету України

Міністр охорони здоров'я України

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Г.В. ОсовийО. Мірошниченко


Р.Т. Чернега


К.М. Ляпіна


М.О. Чечоткін


І. Овчаренко


С.І. Курикін
В.І. Лапа


М.В. Пітцик


Ю.О. Терентьєв

Олександр Квіташвілі


Айварас АбромавичусЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
27.11.2015  № 302


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2016 р.
за № 162/28292

ЗМІНИ
до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України

1. Пункти 1.2 та 1.3 розділу 1 викласти в такій редакції:

"1.2. Ці Правила є обов'язковими для всіх суб’єктів господарювання, у тому числі юридичних осіб, що здійснюють технічну експлуатацію систем водопостачання та водовідведення, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - виробники).

1.3. За невиконання цих Правил відповідальними є виробники.".

2. У розділі 2:

1) у главі 2.1:

назву викласти в такій редакції:

"2.1. Завдання виробників.";

пункт 2.1.1 викласти в такій редакції:

"2.1.1. Технічна експлуатація систем водопостачання та водовідведення здійснюється виробниками згідно із Водним кодексом України, Кодексом України про надра, законами України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону праці", "Про житлово-комунальні послуги", іншими нормативно-правовими актами, а також державними будівельними нормами і правилами, державними санітарними нормами і правилами.";

пункти 2.1.2-2.1.4 виключити.

У зв’язку із цим пункти 2.1.5-2.1.12 вважати відповідно пунктами 2.1.2-2.1.9;

пункт 2.1.2 викласти в такій редакції:

"2.1.2. Приймання виробничих стічних вод у системи водовідведення населених пунктів дозволяється лише у разі наявності погодженого і затвердженого у встановленому порядку проекту, розробленого з врахуванням вимог Водного кодексу України, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465 (далі - Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами), інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства, а також державних будівельних норм ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування", Санітарних правил і норм охорони поверхневих вод від забруднення СанПіН 4630-88, затверджених заступником Міністра охорони здоров’я СРСР, Головним державним санітарним лікарем СРСР від 04 липня 1988 року № 4630-88 (далі - санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення).";

абзац четвертий пункту 2.1.5 виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

у пункті 2.1.6:

в абзаці четвертому слова та цифри "ГОСТом 2874-82 "Вода питна" замінити словами та цифрами "Державними санітарними нормами та правилами "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747 (далі - державні санітарні норми та правила)";

в абзаці тринадцятому слова "видача дозволів і технічних умов на приєднання до систем водопостачання і каналізації" замінити словами "надання технічних умов для приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення";

в абзаці двадцятому слова "з місцевими органами Мінекоприроди України" замінити словами "із структурними підрозділами органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища";

абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:

"подання звітності за формами, визначеними спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, а також формою звітності "Звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна)", затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року № 78;";

в абзаці двадцять п’ятому слова "про державний моніторинг навколишнього природного середовища" замінити словами та цифрами "про державну систему моніторингу довкілля, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 391";

2) у главі 2.2:

абзац другий пункту 2.2.1 виключити;

у пункті 2.2.3 слова "Інструкцією по проведенню обов'язкових попередніх і періодичних медичних оглядів, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України" замінити словами та цифрами "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113";

пункт 2.2.4 виключити.

У зв’язку із цим пункти 2.2.5-2.2.12 вважати відповідно пунктами 2.2.4-2.2.11;

у пункті 2.2.4:

в абзаці третьому слова "на робочому місці" замінити словами "та навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (далі - Типове положення про навчання з питань охорони праці)";

в абзаці четвертому слова та цифри "правил з охорони праці згідно з Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 № 30" виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"Для працівників, що обслуговують електроустановки, обов'язкове знання Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017, і Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533.";

в абзаці шостому слова та цифри "Правил безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні та використанні хлору ПБХ-93, затверджених Держнаглядохоронпраці України наказом від 29.10.93 № 105." замінити словами та цифрами "Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12 березня 2010 року № 56, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 квітня 2010 року за № 264/17559";

пункт 2.2.6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.2.7-2.2.11 вважати відповідно пунктами 2.2.6-2.2.10;

пункти 2.2.7-2.2.9 викласти в такій редакції:

"2.2.7. Перевірку знань з питань охорони праці здійснює комісія, що призначається роботодавцем, в кількості на менше трьох осіб. Комісія створюється згідно з Типовим положенням про навчання з питань охорони праці.

2.2.8. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

2.2.9. Кожному працівникові, який під час перевірки знань з охорони праці виявив задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. Працівники, що обслуговують електроустановки, повинні мати відповідну групу з електробезпеки відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533.";

3) в абзаці п’ятому підпункту 2.5.4 глави 2.5 слова та цифри "ГОСТу 2874-82" замінити словами "державних санітарних норм та правил";

4) абзац сорок другий пункту 2.6.6 глави 2.6 викласти в такій редакції:

"Ці Правила, Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі - Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України), Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19 лютого 2002 року № 37, зареєстровані в Міністерстві юстиції 26 квітня 2002 року за № 403/6691 (далі - Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України), Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465, інші нормативно-правові акти щодо проектування, будівництва, експлуатації та користування системами водопостачання та водовідведення, а також відповідні нормативно-технічні документи;";

5) у пункті 2.7.1 глави 2.7 слова "на основі цих Правил, інших керівних документів, інструкцій заводів-виготівників" замінити словами "відповідно до цих Правил, інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства, а також інструкцій заводів-виробників";

6) пункт 2.9.5 глави 2.9 виключити.

У зв’язку із цим пункти 2.9.7-2.9.12 вважати пунктами 2.9.5-2.9.10;

7) у главі 2.10:

пункт 2.10.3 викласти в такій редакції:

"2.10.3. Служба охорони праці керується у своїй діяльності Кодексом законів про працю України, Законом України "Про охорону праці", Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125, іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони праці.";

у пункті 2.10.4:

слово "виробниках" замінити словом "виробників";

слова "ГОСТами та відомчими керівними матеріалами, затвердженими Мінжитлокомунгоспом" замінити словами "нормативно-технічними документами";

у пункті 2.10.5:

слово "виробниках" замінити словом "виробників";

слова та цифри "спеціально призначеною комісією та обліку за встановленими формами згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 623." замінити словами та цифрами "розслідуванню згідно з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.".

3. У пункті 3.3.10 глави 3.3 розділу 3 слово "відповідальний" замінити словом "відповідний".

4. У розділі 4:

1) абзац перший пункту 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Зони санітарної охорони (далі - 3СО) водних об'єктів встановлюються для всіх джерел, об’єктів та споруд господарсько-питного водопостачання";

2) пункти 4.3, 4.4 викласти в такій редакції:

"4.3. Проект ЗСО розробляється згідно з вимогами державних будівельних норм ДБН В.2.5 - 74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування", Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 379/1404.

4.4. Проект ЗСО і план заходів щодо надійного забезпечення якості води в джерелі водопостачання обов'язково мають бути погоджені з Міністерством охорони здоров’я, Державним агентством водних ресурсів, Державною службою геології та надр України.";

3) пункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6. Межі ЗСО та поясів особливого режиму встановлюються згідно з вимогами чинного законодавства.";

4) в абзаці третьому пункту 4.12 слова ", додатковим вимогам державного санітарного нагляду та органів Мінекобезпеки України" замінити словами та цифрами "від забруднення зворотними водами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465, іншим нормативно-правовим актам, якими врегульовано скидання стічних вод у водні об’єкти".

5. У розділі 5:

1) у главі 5.1:

у пункті 5.1.4 слова та цифри "місцевими умовами і встановлюються на основі ГОСТу 2874-82, ГОСТу 2761-84 та цих Правил і узгоджується з місцевими органами державного санітарного нагляду та Мінекобезпеки" замінити словами "відповідно до державних санітарних норм та правил із врахуванням місцевих умов і узгоджуються із відповідними структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та структурними підрозділами органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища";

у пункті 5.1.5:

в абзаці першому слова "органи державного санітарного нагляду, Мінекобезпеки і Держводгоспу" замінити словами "структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, структурні підрозділи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища та територіальні органи Державного агентства водних ресурсів України";

в абзаці другому слова "органи Міністерства охорони здоров’я" замінити словами "структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до чинного законодавства.";

в абзаці третьому:

слова "норм державного стандарту" замінити словами "відповідно до державних санітарних норм та правил";

слова "місцевим органом Державного санітарного нагляду" замінити словами "структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

у пункті 5.1.6:

слова "керівництво виробника повинно вимагати" замінити словами "виробник зобов’язаний ініціювати";

слова "а також Мінжитлокомунгоспу" виключити;

2) у пункті 5.3.2 глави 5.3 слова та цифри "ГОСТу 2874-82 за узгодженням з місцевими органами Державного санітарного нагляду" замінити словами "державних санітарних норм та правил за узгодженням із структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

3) пункт 5.4.2 глави 5.4 викласти в такій редакції:

"5.4.2. Якість води, що надходить до системи штучного поповнення, повинна відповідати вимогам чинного законодавства у сфері водного господарства.".

6. У розділі 6:

1) в абзаці другому пункту 6.1.1 глави 6.1 слова та цифри "санітарних норм та ГОСТу 2874-82" замінити словами "державних санітарних норм та правил";

2) у главі 6.2:

в абзаці першому пункту 6.2.1 слова та цифри "СНиП 3.05.04-85 та СНиП 3.05.01-85" замінити словами та цифрами "вимогами державних будівельних норм ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація", ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Основні положення проектування" та ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 "Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації";

абзац перший пункту 6.2.3 викласти в такій редакції:

"6.2.3. До пуску в пробну експлуатацію очисні споруди і комунікації необхідно промити та продезинфікувати відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів з питань водопостачання та водовідведення.";

в абзаці другому пункту 6.2.4 слова та цифри "ГОСТу 2874-82" замінити словами "державних санітарних норм та правил";

в абзаці першому пункту 6.2.5 слова та цифри "ГОСТу 2874-82" замінити словами "державних санітарних норм та правил";

абзац п’ятий пункту 6.2.7 викласти в такій редакції:

"Прийняття в експлуатацію споруд після їх капітального ремонту здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року № 750) (далі - Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів).";

4) у главі 6.3:

у пункті 6.3.1 слово та цифри "ГОСТу 2874-82" замінити словами "державних санітарних норм та правил";

в абзаці другому пункту 6.3.3 слово та цифри "ГОСТу 2874-82" замінити словами "державних санітарних норм та правил";

у пункті 6.3.5 слова "з місцевими органами Державного санітарного нагляду і органів Мінекобезпеки України" замінити словами "із структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, структурними підрозділами органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища";

пункт 6.3.6 викласти в такій редакції:

"6.3.6. Визначення оснащеності лабораторій контрольно-вимірювальними приладами, устаткуванням, апаратами, реактивами здійснюється згідно з вимогами нормативно-технічних документів щодо оснащеності аналітичних лабораторій на станціях по очищенню питних і стічних вод.

Опоряджування лабораторій повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування";

в абзаці другому пункту 6.3.7 слова "ГОСТами чи погоджені з Головним санітарно-епідеміологічним управлінням Міністерства охорони здоров'я України" замінити словами "державними санітарними нормами та правилами";

пункт 6.3.10 викласти в такій редакції:

"6.3.10. Лабораторно-виробничий контроль здійснюється згідно з вимогами державних санітарних норм та правил.";

у пункті 6.3.12:

в абзаці другому слова "з місцевими органами Державного санітарного нагляду і Мінекобезпеки України" замінити словами "із структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, структурними підрозділами органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Обсяг показників повного санітарно-хімічного аналізу встановлюється згідно з вимогами державних санітарних норм та правил і узгоджується із структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, структурними підрозділами органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища";

абзац другий пункту 6.3.19 викласти в такій редакції:

"Питна вода, що подається споживачам (після насосної станції другого підйому), повинна контролюватись згідно з вимогами державних санітарних норм та правил за узгодженням із структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

4) у главі 6.5:

пункт 6.5.3 викласти в такій редакції:

"6.5.3. Для хімічної обробки питної води допускається вживати хімічні реагенти відповідно до державних санітарних норм та правил.";

в абзаці другому пункту 6.5.8 слова "з розділом чинних Будівельних норм і правил "Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди" замінити словами та цифрами "з вимогами державних будівельних норм ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування" (далі - ДБН В.2.5-74:2013)";

5) у главі 6.7:

у пункті 6.7.1 слова "чинного державного стандарту "Вода питна" замінити словами "державних санітарних норм та правил";

пункт 6.7.4 викласти в такій редакції:

"6.7.4. На господарсько-питних водопроводах для завантаження фільтрувальних споруд можна застосовувати тільки матеріали, які відповідають державним санітарним нормам та правилам";

в абзаці другому пункту 6.7.9 слово та цифри "СНиП 2.04.02-84" замінити словом та цифрами "ДБН В.2.5-74:2013";

в абзаці другому пункту 6.7.13 слова та цифри "СНиП 2.04.02-84" замінити словом та цифрами "ДБН В.2.5-74:2013";

в абзаці першому пункту 6.7.19 слово та цифри "ГОСТу 2874-82" замінити словами "державних санітарних норм і правил";

6) у підпункті 6.8.2.2 пункту 6.8.2 глави 6.8 слово та цифри "СНиП 2.04.02-84" замінити словом та цифрами "ДБН В.2.5-74:2013";

7) у пункті 6.9.1 глави 6.9 слово та цифри "ГОСТу 2874-82" замінити словами "державних санітарних норм та правил".

7. У розділі 8:

1) у пункті 8.1 слово та цифри "ГОСТу 2874-82" замінити словами "державних санітарних норм та правил";

2) у пункті 8.6 слова "з місцевими органами Державного санітарного нагляду" замінити словами "із структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

3) пункт 8.13 викласти в такій редакції:

"8.13. Виробник зобов'язаний сповістити структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про закінчення робіт з очищення, фарбування або ремонту резервуара.";

4) у пункті 8.21 слова "Головним санітарно-епідеміологічним управлінням Міністерства охорони здоров'я України" замінити словами "Міністерством охорони здоров'я".

8. У розділі 9:

1) у пункті 9.3.9 глави 9.3:

в абзаці першому слова "органи пожежної охорони" замінити словами "пожежно-рятувальні підрозділи";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Про аварійні відключення на водопровідній мережі виробник зобов'язаний негайно сповістити пожежно-рятувальні підрозділи та структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

2) у главі 9.5:

пункт 9.5.4 виключити.

У зв’язку із цим пункти 9.5.5-9.5.22 вважати відповідно пунктами 9.5.4-9.5.21;

абзац третій пункту 9.5.10 викласти в такій редакції:

"дезінфекція хлорною водою згідно із вимогами нормативно-технічних документів у сфері житлово-комунального господарства, а також державних санітарних норм та правил з концентрацією активного хлору 40-50 мг/л та добовому контакті;";

у пункті 9.5.11 слова "місцевих органів Державного санітарного нагляду" замінити словами "територіальних органів центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства.".

9. У розділі 10:

1) у главі 10.1:

абзац другий пункту 10.1.4 викласти в такій редакції:

"Метрологічний нагляд здійснюється Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";

у пункті 10.1.6 слова "законодавчими і нормативними актами в галузі водного господарства і взаємодіяти з територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності" замінити словами "нормативно-правовими актами у сфері водного господарства і взаємодіяти із структурними підрозділами органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища.";

2) пункт 10.2.2 глави 10.2 викласти в такій редакції:

"10.2.2. У роботі з водозбереження служби обліку та реалізації води керуються Порядком розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 179, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за № 1062/25839, Методикою розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 180, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за № 1063/25840, Методикою розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 181, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за № 1064/25841, та Методикою розроблення технологічних нормативів використання питної води при наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженою наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14 травня 2008 року № 126, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30 травня 2008 року за № 479/15170 (далі - Методика розроблення технологічних нормативів використання питної води при наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій).";

3) у главі 10.3:

абзац другий пункту 10.3.1 викласти у такій редакції:

"Засобом обліку, за показаннями якого проводяться розрахунки з виробником, є засіб обліку встановлений на мережі споживача.";

абзац перший пункту 10.3.6 викласти в такій редакції:

"10.3.6. Водоспоживання споживачів за звітний період визначають відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.";

3) у главі 10.4:

пункт 10.4.4 викласти в такій редакції:

"10.4.4. Величину витоків води у житлових і громадських будинках визначають за Методикою розроблення технологічних нормативів використання питної води при наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.";

пункт 10.4.5 викласти у такій редакції:

"10.4.5. У разі виявлення самовільного приєднання споживача до системи водопостачання, а також самовільних робіт на водопровідному вводі складається відповідний акт. При цьому плата за воду стягується згідно з вимогами Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.".

10. У розділі 11:

1) у главі 11.1:

пункт 11.1.2 виключити.

У зв’язку із цим пункти 11.1.3-11.1.10 вважати пунктами 11.1.2-11.1.9;

пункт 11.1.3 викласти в такій редакції:

"11.1.3. Технічне обслуговування і ремонт систем внутрішнього водопроводу та каналізації як частини інженерного обладнання будинків здійснюються згідно з Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства України від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207.";

2) пункт 11.2.2 глави 11.2 викласти в такій редакції:

"11.2.2. Вузли обліку, приміщення, де вони встановлені, а також їх експлуатація повинні відповідати вимогам розділу V Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.";

3) у главі 11.3:

пункт 11.3.1 викласти в такій редакції:

"11.3.1. Внутрішні протипожежні водопроводи повинні відповідати вимогам державних будівельних норм ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація" та державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"";

пункти 11.3.4, 11.3.5 викласти в такій редакції:

"11.3.4. Пожежні крани повинні бути опломбовані, а ящики внутрішніх пожежних кранів - пофарбовані згідно з вимогами нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері пожежної безпеки.

11.3.5. Щорічно представник органів пожежної охорони разом з представником споживача проводять огляд протипожежних пристроїв будинку та два рази на рік - перевірку дії пожежних кранів згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки.";

у пункті 11.3.8 слова "відповідними відомчими Правилами пожежної безпеки, затвердженими Головним Управлінням державної пожежної охорони МВС України" замінити словами та цифрами "Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697".

11. У розділі 12:

1) у пункті 12.2.17 глави 12.2 слова "місцеві органи Державного санітарного нагляду" замінити словами "структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

2) у главі 12.3:

абзац другий пункту 12.3.13 викласти в такій редакції:

"відведення стічних вод перекачуванням в обхід пошкодженої ділянки або через аварійний випуск з повідомленням про це структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і структурних підрозділів органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища;";

пункт 12.3.15 викласти в такій редакції:

"12.3.15. Аварії та випадки підтоплення реєструються у спеціальному журналі. Про них негайно повідомляють структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а при виливах стічних вод у водойми - структурні підрозділи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища;";

3) у главі 12.4:

абзац перший пункту 12.4.1 викласти в такій редакції:

"12.4.1. Нагляд за експлуатацією систем водопостачання та водовідведення споживачів, локальних очисних споруд виробник повинен здійснювати згідно з вимогами Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України.";

пункт 12.4.2 викласти в такій редакції:

"12.4.2. Інспекція промислового водовідведення у своїй діяльності керується Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465, державними будівельними нормами ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування", Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України та Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України.";

пункт 12.4.3 виключити.

У зв’язку із цим пункти 12.4.4-12.4.8 вважати відповідно пунктами 12.4.3-12.4.7;

абзац перший пункту 12.4.5 викласти в такій редакції:

"12.4.5. Інспекція промислового водовідведення разом із структурними підрозділами органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій повинна систематично проводити з підприємствами роботу, спрямовану на раціональне використання природних ресурсів, максимальне скорочення скиду виробничих стічних вод за рахунок застосування раціональних технологій, зворотного і повторного використання води, вилучення зі стічних вод цінних речовин тощо.";

4) у главі 12.5:

пункт 12.5.3 виключити.

У зв’язку із цим пункти 12.5.4-12.5.13 вважати відповідно пунктами 12.5.3-12.5.12;

у пункті 12.5.7 слова та цифри "із СНиП 3.05.04-85" замінити словами "з вимогами нормативно-технічних документів у сфері будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації";

у пункті 12.5.9:

слова "дозвіл та" виключити;

друге речення викласти у такій редакції:

"Технічні умови видаються виробником згідно з Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.";

пункт 12.5.11 виключити.

У зв’язку із цим пункт 12.5.12 вважати відповідно пунктом 12.5.11.

12. У розділі 13:

1) у пункті 13.1.1 глави 13.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"захист відкритих водойм від забруднення стічними водами, забезпечення очищення стічних вод і обробки осадів, їх відведення від очисних споруд згідно із затвердженим проектом, Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, санітарними правилами і нормами охорони поверхневих вод від забруднення, вимогами структурних підрозділів органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища; структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;";

в абзаці шостому слова "підприємствах-абонентах" замінити словами "підприємствах-споживачах";

2) у главі 13.2:

у пункті 13.2.1 слова та цифри "із СНиП 3.05.04-85" замінити словами "з вимогами Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів";

пункт 13.2.2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 13.2.3-13.2.8 вважати відповідно пунктами 13.2.2-13.2.7;

в абзаці сьомому пункту 13.2.3, пункті 13.2.5 слова "з територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності і Державного санітарного нагляду" замінити словами "із структурними підрозділами органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.";

пункт 13.2.7 виключити;

3) у главі 13.5:

пункт 13.5.1 викласти в такій редакції:

"13.5.1. Лабораторно-виробничий контроль - необхідна умова організації раціональної експлуатації очисних споруд і забезпечення очистки стічних вод, що відповідає вимогам Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, санітарних правил і норм охорони поверхневих вод від забруднення.";

у пункті 13.5.5 слова "з територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності та державного санітарного нагляду" замінити словами "із структурними підрозділами органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища та структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.";

абзац перший пункту 13.5.6 викласти в такій редакції:

"13.5.6. Лабораторно-виробничий контроль проводять на основі об'єктивних способів обліку і вимірювань за допомогою приладів, а також на основі методик аналізів, що регламентуються державними санітарними нормами та правилами або погоджені із структурними підрозділами органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.";

абзац двадцятий пункту 13.5.8 викласти в такій редакції:

"Цей перелік може бути уточнений і доповнений структурними підрозділами органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.";

4) у пункті 13.6.7 глави 13.6 слова "з територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності та Державного санітарного нагляду" замінити словами "узгодженням із структурними підрозділами органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.";

5) у главі 13.8:

у підпункті 13.8.1.2 пункту 13.8.1 слово та цифри "СНиП 2.04.03-85" замінити словами та цифрами "державних будівельних норм ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування";

підпункт 13.8.6.1 пункту 13.8.6 викласти в такій редакції:

"13.8.6.1. Експлуатація компактних установок здійснюється згідно з вимогами нормативно-технічних документів у сфері житлово-комунального господарства, а також згідно з інструкціями заводів-виробників.".

13. Абзац четвертий пункту 14.5 розділу 14 виключити.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом четвертим.

14. У розділі 15:

1) у главі 15.1:

пункт 15.1.1 викласти в такій редакції:

"15.1.1. Наказом керівника виробника визначаються працівники, відповідальні за розробку і погодження зі структурними підрозділами органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій гранично допустимих лімітів скидів і викидів з кожного випуску стічних вод у водойми і з кожного джерела викидів в атмосферу, лімітів на ці скиди, викиди, а також за підготовку матеріалів для одержання дозволу на спецводокористування.

У разі необхідності вивезення осадів чи інших відходів на звалища необхідно заздалегідь одержати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами структурних підрозділів органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища і власника звалища та погодження структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і власника звалища.";

у пункті 15.1.2:

в абзаці четвертому:

слова "Мінекобезпеки України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

слова "місцеві управління" замінити словами "структурні підрозділи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища";

пункт 15.1.3 викласти в такій редакції:

"15.1.3. Затверджені на наступний рік ліміти на скиди, викиди забруднюючих речовин структурні підрозділи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища доводять до виробників до 01 липня поточного року.";

у пункті 15.2.2 глави 15.2 слова "та величини платежів згідно з Базовими нормативами плати за забруднення навколишнього природного середовища України, затвердженими Мінекобезпеки України" замінити словами "та величини сплати екологічного податку згідно з вимогами розділу VIII Податкового кодексу України";

2) пункт 15.3.1 глави 15.3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 15.3.2-15.3.4 вважати відповідно пунктами 15.3.1-15.3.3.

15. У заголовку та тексті цих Правил слова "абонент", "водомір", "водомірний вузол", "водопостачання і каналізації", "завод-виготівник" та "робітник" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "споживач", "засіб обліку", "водопостачання та водовідведення", "завод-виробник" та "працівник" у відповідних відмінках і числах.

16. У додатках до цих Правил:

1) у назві додатка 2 слово "каналізації" замінити відповідно словом "водовідведення";

2) додаток 3 виключити.

Заступник
директора Департаменту
систем життєзабезпечення
та житлової політики
В.В. Токаренковгору