Документ z0161-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.03.2017. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
23.12.2016  № 714


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 лютого 2017 р.
за № 161/30029

ПРАВИЛА
схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В)

І. Вступна частина

1. Ці Правила встановлюють технічні вимоги та процедури для компетентного органу щодо схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (далі - організація з ТОР).

2. Ці Правила застосовуються до організацій з ТОР, що здійснюють ремонт, переведення на експлуатацію за технічним станом, модифікацію, модернізацію, технічне обслуговування та беруть участь у збільшенні ресурсів, продовженні строків служби - технічне обслуговування та ремонт державних повітряних суден, їх компонентів та обладнання (далі - компоненти), у тому числі повітряних суден та компонентів, які належать до військової техніки, іноземних держав.

3. У цих Правилах терміни вживаються в значеннях, що наведені у Повітряному кодексі України.

4. Компетентний орган щодо цих Правил визначає Міністерство оборони України.

ІІ. Технічні вимоги для організацій з ТОР авіаційної техніки державної авіації та процедури для компетентного органу, визначеного Міністерством оборони України

145.1. Загальні положення

Для цілей цих Правил використані принципи EASA (European Aviation Safety Agency (EASA) - Європейське авіаційне Агентство з безпеки польотів) Part-145 - Додатка ІІ (Part-145) до Регламенту Комісії (Commission Regulation (EU)) Європейського Союзу (the European Union) від 26 листопада 2014 року № 1321/2014 та Європейської військової вимоги з льотної придатності (European Military Airworthiness Requirement) EMAR 145, схваленої Форумом військових органів з льотної придатності (Military Airworthiness Authorities Forum (MAWA Forum)) під егідою Європейського оборонного агентства (European Defence Agency (EDA).

Розділ A. Технічні вимоги

145.A.10. Сфера застосування

У цьому розділі визначено вимоги, яким має відповідати організація з ТОР, для отримання або підтримання схвалення на проведення технічного обслуговування та ремонту повітряних суден і компонентів.

145.A.15. Заявка

Заявка на видання або внесення змін до схвалення має подаватися компетентному органові у формі та в спосіб, визначені зазначеним органом.

145.A.20. Умови схвалення

Організація з ТОР має визначати у своєму Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту перелік робіт, які становитимуть предмет схвалення (система класів та рейтингів, що використовується для схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту, наведена в додатку 2 до цих Правил та в додатку 4 до Правил підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації (Частина-MВ)).

145.A.25. Вимоги до виробничого об’єкта

Організація з ТОР гарантує, що:

(a) для виконання всіх запланованих робіт об’єкт забезпечено відповідними виробничими приміщеннями та площами, які гарантують, зокрема, захист від погодних умов. Спеціалізовані майстерні й бокси належним чином ізольовані для забезпечення гарантування невеликого рівня ймовірності забруднення робочої зони та навколишнього середовища:

1) для базового технічного обслуговування та ремонту повітряного судна забезпечено авіаційні ангари, достатньо доступні та просторі для розміщення повітряного судна, на якому проводяться планове базове технічне обслуговування та ремонт;

2) для технічного обслуговування та ремонту компонентів забезпечено цехи (майстерні, дільниці) достатньо просторі, щоб вмістити компоненти, на яких проводяться планове технічне обслуговування та ремонт;

(b) забезпечено відповідні офісні приміщення для організації всієї запланованої роботи, зазначеної в пункті (а), а також для персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, щоб він міг виконувати поставлені завдання з дотриманням високих стандартів технічного обслуговування та ремонту;

(c) робоче середовище, включаючи авіаційні ангари, цехи (майстерні, дільниці) для компонентів та офісні приміщення, є належним для виконуваних робіт та відповідає спеціальним вимогам, що до нього ставляться. Крім випадків, коли інше передбачається вимогами до середовища для виконання спеціальних робіт, робоче середовище має забезпечувати належну результативність роботи персоналу, а саме:

1) температура має підтримуватися на такому рівні, щоб персонал міг виконувати необхідні роботи, не відчуваючи надмірного дискомфорту;

2) рівень пилу та інших забруднень повітря має бути зведений до мінімуму, а в робочій зоні не дозволяється досягнення такого рівня, коли забруднення поверхонь повітряного судна/компонента є видимим. Якщо пил/інше забруднення повітря призводить до видимого забруднення поверхні, всі системи, чутливі до такого забруднення, ізолюються, доки не буде відновлено прийнятні умови;

3) рівень освітлення має бути таким, щоб забезпечити можливість ефективного проведення будь-яких інспектувань та робіт з технічного обслуговування та ремонту;

4) шум не має відволікати персонал від проведення робіт з інспектування. Якщо контролювати джерело шуму практично неможливо, персонал слід забезпечити необхідним особистим спорядженням для захисту від надмірного шуму, який відволікає увагу під час проведення інспектування;

5) якщо для виконання окремих робіт з технічного обслуговування та ремонту потрібні спеціальні умови середовища, відмінні від вищезазначених, такі спеціальні умови мають бути дотримані. Спеціальні умови зазначаються у даних для технічного обслуговування та ремонту;

6) робоче середовище для лінійного технічного обслуговування не має надмірно відволікати від виконання необхідних робіт з технічного обслуговування або інспектування. Тому в разі погіршення робочого середовища стосовно неприйнятного рівня температури, вологості, граду, льоду, снігу, вітру, освітлення, пилу або іншого забруднення повітря виконання робіт з технічного обслуговування або інспектування повинно бути призупинено до моменту відновлення задовільних умов;

(d) для зберігання компонентів, обладнання, інструментів та матеріалів мають бути забезпечені складські приміщення з обмеженим доступом. Умови зберігання забезпечують відокремлення придатних до експлуатації компонентів та матеріалів від не придатних до експлуатації компонентів, матеріалів, обладнання та інструментів. Умови зберігання мають відповідати вказівкам виробників щодо запобігання псуванню та пошкодженню виробів, що зберігаються. Доступ до складських приміщень має лише уповноважений персонал.

145.A.30. Вимоги до персоналу

(a) Організація з ТОР має призначити відповідального керівника, на якого покладаються корпоративні повноваження щодо забезпечення фінансування та виконання необхідного технічного обслуговування та ремонту, відповідно до норм, передбачених цими Правилами. Відповідальний керівник має:

1) забезпечувати наявність всіх необхідних ресурсів для виконання технічного обслуговування та ремонту відповідно до пункту 145.A.65(b) цих Правил для підтримання схвалення організації;

2) запроваджувати та проводити політику у сфері безпеки польотів та якості, зазначену в пункті 145.A.65(a) цих Правил;

3) демонструвати загальний рівень розуміння цих Правил.

(b) Організація з ТОР має призначити особу або групу осіб, до обов’язків яких входить забезпечення відповідності організації з ТОР вимогам цих Правил. Ця(і) особа(и) має(ють) підпорядковуватися безпосередньо відповідальному керівнику.

Призначена(і) особа(и) має(ють):

1) бути представником(ами) структури управління технічним обслуговуванням та ремонтом організації з ТОР і відповідати за всі функції, зазначені у цих Правилах;

2) бути ідентифікована(і), її(їх) особисті дані та інформація про професійні здобутки мають бути подані до компетентного органу у формі та у спосіб, визначені цим органом;

3) бути здатною(ими) продемонструвати відповідний рівень знань, підготовки та досвіду, пов’язаний з технічним обслуговуванням та ремонтом повітряних суден або компонентів, і робочий рівень знань цих Правил;

4) визначити порядок виконання обов’язків кожної конкретної особи в разі її тривалої відсутності іншими працівниками.

(c) Відповідальний керівник, зазначений у пункті (a) цього параграфа, має призначити особу, відповідальну за моніторинг системи якості, включаючи моніторинг відповідної системи зворотного зв’язку, згідно з вимогами пункту 145.A.65(c) цих Правил. Така особа має мати прямий доступ до відповідального керівника, щоб гарантувати його належну поінформованість з питань якості та відповідності.

(d) Організація з ТОР має мати план-графік технічного обслуговування та ремонту у людино-годинах з метою підтвердження наявності в неї достатньої кількості компетентного персоналу для планування, виконання, нагляду, інспектування та моніторингу з якості організації з ТОР відповідно до наданого їй схвалення. Крім того, організація з ТОР має визначити процедуру проведення переоцінки (перегляду) запланованої роботи, коли фактично доступна кількість персоналу в певну робочу зміну або період є меншою від планованих показників.

(e) Організація з ТОР має встановити вимоги і контролювати компетентність персоналу, що залучається до проведення будь-яких робіт з технічного обслуговування та ремонту, управління та/або аудитів якості відповідно до процедури і стандарту, зазначених у Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту, та схвалених компетентним органом. Крім необхідного практичного досвіду, пов’язаного з виконанням виробничих функцій, вимоги до компетентності мають включати в себе певний рівень знань щодо застосування документів з урахуванням людського фактора та характеристик людини відповідно до обов’язків даної особи в організації з ТОР. Поняттям “людський фактор” називають сукупність практик, що застосовуються під час проектування авіаційних виробів, їх сертифікації, навчання персоналу, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, які покликані забезпечити безпечну взаємодію між людиною та іншими компонентами системи шляхом належного врахування характеристик людини. Поняття “характеристики людини” означає можливості та обмеження людини, що впливають на безпеку польотів та ефективність діяльності у сфері авіації.

(f) Організація з ТОР має гарантувати, що персонал, який виконує та/або контролює здійснення неруйнівного контролю конструкцій повітряного судна та/або компонентів, має відповідну кваліфікацію для проведення конкретного неруйнівного контролю відповідно до європейського або еквівалентного стандарту, визнаного компетентним органом.

Персонал, який виконує будь-які інші спеціалізовані роботи, повинен мати відповідну кваліфікацію згідно з офіційно визнаними стандартами.

Незважаючи на положення пункту (f), організація з ТОР може уповноважити персонал, зазначений у пункті (g) та підпункті (h)(1) цього параграфа, кваліфікований як категорія B1 згідно з вимогами Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В)/Part-66 (Додаток ІІІ (Part-66) до Регламенту Комісії (EU) Європейського Союзу від 26 листопада 2014 року № 1321/2014 та/або Правила видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66), затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року № 238, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 987/19725), може виконувати та/або контролювати перевірки з використанням капілярного методу кольорової дефектоскопії/візуального методу, які докладно описано в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту.

(g) Будь-яка організація з ТОР, що здійснює технічне обслуговування та ремонт повітряного судна, крім випадків, коли інше передбачено в пункті (j) цього параграфа, під час здійснення лінійного технічного обслуговування конкретного типу повітряного судна військового призначення має мати відповідний персонал, який засвідчує технічне обслуговування, кваліфікований як категорії B1, B2 згідно з вимогами Частини-66В/Part-66 та параграфа 145.A.35 цих Правил.

Крім того, такі організації з ТОР можуть користуватися послугами належним чином підготовленого персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, має повноваження, зазначені в підпункті 66.A.20(a)(1) або 66.A.20(a)3(ii) Частини-66В/Part-66 та кваліфікований як категорія A згідно з вимогами Частини-66В/Part-66 та параграфа 145.A.35 цих Правил, для виконання простого планового лінійного технічного обслуговування й усунення простих дефектів. Наявність такого персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, не звільняє організацію від необхідності мати персонал, який засвідчує технічне обслуговування, категорій B1 та B2 відповідно.

(h) Будь-яка організація з ТОР, що здійснює технічне обслуговування та ремонт повітряного судна, крім випадків, коли інше зазначено в пункті (j) цього параграфа, має:

1) у разі базового технічного обслуговування та ремонту повітряного судна мати відповідний персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, що має кваліфікаційну відмітку про конкретний тип повітряного судна військового призначення, кваліфікований як категорія C згідно з вимогами Частини-66В/Part-66 та параграфа 145.A.35 цих Правил. Крім того, організація з ТОР має мати достатню кількість персоналу, кваліфікованого відповідно до категорій В1 або В2 згідно з вимогами Частини-66В/Part-66 та параграфа 145.A.35 цих Правил, який допущений до роботи з повітряним судном військового призначення конкретного типу, для надання допомоги персоналу категорії С, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт.

(i) Допоміжний персонал категорій B1 та B2 має переконатися, що всі необхідні завдання з технічного обслуговування та ремонту виконано згідно з відповідним стандартом, перш ніж персонал категорії С, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, видасть сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна.

(ii) Організація з ТОР має вести реєстр допоміжного персоналу категорій B1 та B2.

(iii) Персонал категорії C, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, має гарантувати дотримання вимог пункту (i) цього параграфа і виконання всіх робіт, зазначених замовником, під час конкретного базового технічного обслуговування та ремонту або виконання комплексу робіт, а також оцінити вплив невиконання будь-якої роботи з метою висунення вимоги про необхідність її виконання або досягнення згоди з відповідною організацією з управління підтриманням льотної придатності щодо відкладення такої роботи до іншого визначеного етапу контролю або певного моменту в часі;

2) не застосовується в державній авіації.

(і) Персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт компонентів, має бути уповноважений організацією з ТОР на підставі відповідної компетенції, отриманої підготовки та набутого досвіду згідно з процедурою(ами), що містяться в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту.

(j) Незважаючи на положення пунктів (g) та (h) цього параграфа, пов’язані із зобов’язанням дотримання вимог Частини-66В/Part-66, організація з ТОР може залучати до роботи персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, кваліфікований відповідно до таких вимог:

1. Не застосовується в державній авіації.

2. Не застосовується в державній авіації.

3. Для виконання повторюваної передпольотної директиви льотної придатності, в якій зазначено, що екіпаж повітряного судна може виконувати цю директиву, організація з ТОР може видати командирові повітряного судна та/або бортінженеру обмежене сертифікаційне повноваження на підставі чинного свідоцтва льотного екіпажу. Однак організація з ТОР має гарантувати, що такий командир повітряного судна та/або бортінженер пройшли необхідне практичне навчання і здатні виконати директиву льотної придатності відповідно до необхідного стандарту.

4. Якщо повітряне судно експлуатується поза межами баз із підтримкою технічним обслуговуванням та ремонтом, організація з ТОР може видати обмежене сертифікаційне повноваження командирові повітряного судна та/або бортінженеру на підставі чинного свідоцтва льотного екіпажу за умови, що командир повітряного судна та/або бортінженер пройшли необхідне практичне навчання і здатні виконати визначену роботу відповідно до необхідного стандарту. Положення цього підпункту мають бути докладно описані в процедурах Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту.

5. У непередбачених випадках, коли повітряне судно приземлилося у місцях, що не належать до головної бази, де немає відповідного персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, організація з ТОР, якій згідно з договором доручається виконання технічного обслуговування та ремонту, може видати разове сертифікаційне повноваження:

(i) одному зі своїх працівників, який має еквівалентні повноваження на повітряне судно, схоже за технологією, конструкцією та системами; або

(ii) будь-якій особі, що має досвід роботи з технічного обслуговування та ремонту повітряного судна не менш як п’ять років і чинне свідоцтво авіаційного персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (далі - свідоцтво авіаційного персоналу), що потребує засвідчення технічного обслуговування та ремонту, за умови відсутності у згаданому місці організації з ТОР, яка належним чином схвалена відповідно до вимог цих Правил, і за умови, що організація з ТОР, якій доручається виконання технічного обслуговування та ремонту, отримує та зберігає документи про досвід та свідоцтва авіаційного персоналу зазначеної особи.

Про всі випадки, передбачені цим підпунктом, протягом семи днів з моменту надання сертифікаційного повноваження, має бути повідомлено компетентний орган. Організація з ТОР, що видає разове повноваження, має гарантувати, що кожне здійснене в такий спосіб технічне обслуговування та ремонт, яке може вплинути на безпеку польотів, буде належним чином перевірено персоналом схваленої організації з ТОР.

(k) Будь-яка організація з ТОР, що обслуговує/ремонтує повітряне судно, для засвідчення виконаних робіт на авіаційному озброєнні, засобах рятування та системах аварійного покидання, а також на інших системах військової специфіки, має мати достатню кількість персоналу, що володіють свідоцтвами авіаційного персоналу категорій А, В1 або В2 з відповідними розширеними повноваженнями (підкатегорія В2.1).

145.A.35. Персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжний персонал

(a) Додатково до відповідних вимог пунктів 145.A.30(g) та (h) цих Правил організація з ТОР має гарантувати, що персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжний персонал мають достатні знання щодо відповідного повітряного судна та/або компонентів, які підлягають технічному обслуговуванню та ремонту, а також пов’язаних із цим організаційних процедур. Для персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, ця вимога має бути виконана до видачі або продовження сертифікаційного повноваження.

(i) Допоміжний персонал - персонал, що володіє згідно з вимогами Частини-66В свідоцтвами авіаційного персоналу категорій В1 та/або В2 з відповідними розширеними повноваженнями (підкатегорії В2.1) та за рейтингами типу повітряного судна військового призначення, що працює у сфері базового технічного обслуговування та ремонту, якому не обов’язково мати сертифікаційні привілеї (привілеї щодо засвідчення виконаних робіт).

(ii) Відповідне повітряне судно та/або компоненти - повітряне судно або компоненти, які зазначені в конкретному сертифікаційному повноваженні.

(iii) Сертифікаційне повноваження - повноваження, видане схваленою організацією з ТОР персоналу, що засвідчує технічне обслуговування та ремонт і визначає, що він може підписувати сертифікати передачі до експлуатації від імені схваленої організації з ТОР в рамках обмежень, визначених у такому сертифікаційному повноваженні.

(b) Крім випадків, зазначених у пункті 145.A.30(j) цих Правил та підпункті 66.A.20(a)3(ii) Частини-66В/Part-66, організація з ТОР може видавати сертифікаційне повноваження персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, лише відповідно до базових категорій або підкатегорій та будь-якого рейтингу типу повітряного судна військового призначення, зазначених у свідоцтві авіаційного персоналу, за умови, що згадане свідоцтво авіаційного персоналу буде чинним протягом всього періоду чинності повноваження та персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, і надалі відповідатиме вимогам Частини-66В/ Part-66.

Організація з ТОР видає сертифікаційне повноваження в разі впевненості, що було встановлено відповідність застосовним параграфам цих Правил та Частини-66В/Part-66. При наданні сертифікаційного повноваження організації з ТОР необхідно отримати докази, що особа володіє чинним і застосовним відповідно до Частини-66В/Part-66 свідоцтвом авіаційного персоналу та має підтвердити цей факт у компетентному органі.

(c) Організація з ТОР має гарантувати, що весь персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжний персонал брав безпосередню участь у виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту відповідних повітряних суден або компонентів упродовж принаймні шести місяців за будь-який безперервний дворічний період.

Для цілей цього пункту “брав безпосередню участь у виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту відповідних повітряних суден або компонентів” означає, що особа задіяна в роботах з технічного обслуговування та ремонту відповідних повітряних суден або компонентів, використовує привілеї сертифікаційного повноваження та/або фактично виконує технічне обслуговування та ремонт хоча б на деяких системах з типу повітряного судна або групи повітряних суден, зазначених в особистому сертифікаційному повноваженні.

(d) Організація з ТОР має гарантувати, що весь персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжний персонал впродовж дворічного періоду проходить достатній обсяг навчань з поточної підготовки з метою здобуття персоналом сучасних знань щодо відповідних технологій, організаційних процедур з технічного обслуговування та ремонту і впливу людського фактора.

(e) Організація з ТОР має запровадити програму поточної підготовки персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжного персоналу, яка міститиме процедуру забезпечення його відповідності вимогам відповідних пунктів параграфа 145.A.35 цих Правил, що буде основною підставою для видачі персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, сертифікаційних повноважень відповідно до цих Правил, та процедуру забезпечення відповідності Частині-66В/Part-66.

(f) Перш ніж видати або продовжити сертифікаційне повноваження відповідно до цих Правил, за винятком випадків, зазначених у підпункті 145.A.30(j)(5) цих Правил, організація з ТОР має оцінити компетентність, кваліфікацію та здатність виконувати функції із засвідчення технічного обслуговування та ремонту відповідно до процедури, зазначеної в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту, всього потенційного персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, відповідно до цих Правил.

(g) Якщо персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, відповідає вимогам, зазначеним у пунктах (a), (b), (d), (f) і, якщо стосується, пункті (c) цього параграфа, організація з ТОР надає йому сертифікаційне повноваження, в якому має бути чітко зазначено сферу застосування та межі його дії. Сертифікаційне повноваження є чинним доти, доки персонал відповідає вимогам пунктів (a), (b), (d) і, якщо стосується, пункту (c) цього параграфа.

(h) Сертифікаційне повноваження має бути оформлено таким чином, щоб персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та будь-якій уповноваженій особі, яка здійснюватиме перевірку цього повноваження, була зрозумілою сфера його застосування. Якщо для визначення сфери застосування використовуються умовні коди, до розшифровки цих кодів має бути вільний доступ у межах організації з ТОР.

Уповноважена особа - посадова особа компетентного органу.

(i) Організація з ТОР має призначати особу, яка залишається відповідальною, відповідає також від імені організації з ТОР за видачу сертифікаційних повноважень персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт. Така особа може призначати інших осіб для здійснення видачі або відкликання сертифікаційних повноважень відповідно до процедури, зазначеної в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту.

(j) Організація з ТОР має вести облік всього персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжного персоналу, що має містити:

1) детальні дані щодо усіх свідоцтв авіаційного персоналу, отримані відповідно до Частини-66В/Part-66; та

2) дані про проходження усіх відповідних навчальних програм; та

3) сферу застосування виданих сертифікаційних повноважень (у разі потреби); та

4) дані про осіб, які мають обмежені або разові сертифікаційні повноваження.

Організація з ТОР має зберігати такі записи щонайменше протягом трьох років з моменту звільнення персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, або допоміжного персоналу, з дати відкликання відповідного повноваження. Крім того, організація з технічного обслуговування та ремонту повинна забезпечити персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжний персонал, на їх вимогу копіями таких документів під час звільнення з організації з ТОР.

Персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжному персоналу на їх вимогу має бути надано доступ до своїх особистих документів.

(k) Організація з ТОР має забезпечити персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, копією його сертифікаційного повноваження в документальному (паперовому) або електронному вигляді.

(l) На вимогу будь-якої уповноваженої особи персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, має протягом 72 годин пред’явити документ, що підтверджує його повноваження на здійснення сертифікації.

(m) Мінімальним віком для персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжного персоналу має бути 21 рік.

(n) Власник свідоцтва авіаційного персоналу категорії А може лише здійснювати сертифікаційні привілеї на конкретному типі повітряного судна після відповідної підготовки до завдань, що відносяться до категорії А, у схваленій організації з ТОР згідно з вимогами Частини-145В/Part-145 або Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-147В)/Part-147 (Додаток ІV (Part-147) до Регламенту Комісії (EU) Європейського Союзу від 26 листопада 2014 року № 1321/2014 та/або Правила схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (Part-147), затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року № 237, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 986/19724). Ця підготовка має включати теоретичну та практичну підготовку відповідно до кожного авторизованого завдання. Підготовка завершується екзаменуванням або оцінюванням на робочому місці схваленою організацією з ТОР відповідно до Частини-145В/Part-145 або схваленою організацією з підготовки авіаційного персоналу до технічного обслуговування відповідно до Частини-147В/Part-147.

(o) Власник свідоцтва авіаційного персоналу категорії В2 може лише здійснювати сертифікаційні привілеї, зазначені в підпункті 66.A.20(a)(3)(ii) Частини-66В/Part-66, після отримання:

(i) підготовки до завдань, що відносяться до категорії А; та

(ii) документально підтвердженого досвіду практичного виконання переліку повноважень протягом не менше 6 місяців.

Підготовка до завдань має включати теоретичну та практичну підготовку відповідно до кожного авторизованого завдання. Підготовка завершується екзаменуванням або оцінюванням на робочому місці. Підготовка до завдань та екзаменування/оцінювання мають бути виконані схваленою організацією з ТОР відповідно до Частини-145В/Part-145, що видає повноваження (авторизацію) персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт. Практичний досвід має бути отриманий у схваленій організації з ТОР, якщо інше не схвалено компетентним органом.

145.A.40. Обладнання, інструменти та матеріали

(a) Для виконання схваленого переліку робіт організація з ТОР має мати і використовувати необхідне обладнання, інструменти та матеріали.

1. Якщо виробник вказує конкретний інструмент або обладнання для виконання технічного обслуговування та ремонту, організація з ТОР має використовувати саме цей інструмент або обладнання, окрім випадків, коли використання інших інструментів або обладнання погоджене компетентним органом шляхом схвалення відповідних процедур у Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту.

2. Обладнання та інструменти повинні бути постійно доступними, крім випадків, коли з огляду на те, що інструмент або обладнання рідко застосовується, його постійна доступність не є необхідною. Такі випадки мають бути докладно описані в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту.

3. Організація з ТОР, яка схвалена на проведення базового технічного обслуговування та ремонту, має мати достатню кількість обладнання для забезпечення доступу до повітряного судна та інспекційні платформи/доки, що забезпечують можливість належного інспектування повітряного судна.

(b) Організація з ТОР має забезпечити належний контроль та калібрування усіх інструментів, обладнання і, зокрема, тестового обладнання відповідно до офіційно визнаного стандарту з періодичністю, що гарантує їх експлуатаційну придатність і точність. Записи про проведення калібрувань та посилання на використані стандарти мають зберігатися в організації з ТОР.

145.A.42. Приймання компонентів

(a) Усі компоненти мають бути класифіковані та поділені на такі категорії:

1) компоненти, що перебувають у задовільному стані, допущені до експлуатації на підставі сертифікату дозволеної передачі Форми 1 EMAR (EMAR Form 1) (додаток 1 до цих Правил) або Форми 1 EASA (EASA Form 1), або її еквіваленту і марковані відповідно до розділу Q Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ни ми виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника (Частина-21В)/Part-21 (Додаток І (Part-21) до Регламенту Комісії (Commission Regulation (EU)) Європейського Союзу (the European Union) від 03 серпня 2012 року № 748/2012 та/або Авіаційні правила України, Частина 21 “Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника” АПУ-21 (Part-21), затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2014 року № 27, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 240/25017);

2) не придатні до експлуатації компоненти, що підлягають обслуговуванню та/або ремонту відповідно до цього розділу. Компонент має вважатися непридатним до експлуатації у разі виникнення будь-якої з таких обставин:

(i) закінчення обмеженого ресурсу/строку служби, визначеного в програмі технічного обслуговування та ремонту повітряного судна;

(ii) невідповідності вимогам застосовних директив льотної придатності та іншим вимогам щодо підтримання льотної придатності, що визначені як обов’язкові компетентним органом/уповноваженим органом з льотної придатності;

(iii) відсутність даних, необхідних для визначення статусу льотної придатності або придатності для встановлення;

(iv) наявність дефектів або несправностей;

(v) потрапляння в інцидент або авіаційну подію, що може вплинути на його придатність до експлуатації.

Компоненти, не придатні до експлуатації, мають бути ідентифіковані та зберігатися у безпечному місці під контролем організації з ТОР до прийняття рішення щодо майбутнього статусу таких компонентів;

3) не придатні до подальшого використання компоненти, класифіковані відповідно до пункту 145.A.42(d) цих Правил. Організація з ТОР за погодженням (після консультації) з організацією з управління підтриманням льотної придатності/експлуатуючою організацією у разі наявності невідновлюваних компонентів має:

(i) зберігати такі компоненти у безпечному місці під контролем організації з ТОР до прийняття рішення щодо майбутнього статусу таких компонентів; або

(ii) забезпечити пошкодження компонентів у спосіб, що унеможливлює економічну доцільність їх відновлення чи ремонту, до відмови від таких компонентів. Незалежно від цих положень організація з управління підтриманням льотної придатності/експлуатуюча організація може, не пошкоджуючи компоненти, що класифіковані як непридатні до експлуатації, передати їх іншій організації для проведення навчань або досліджень;

4) стандартні частини повітряного судна, двигуна, повітряного гвинта або іншого компонента повітряного судна, зазначені в ілюстрованому каталозі запасних частин виробника та/або даних щодо технічного обслуговування та ремонту. Ці частини мають бути супроводжені декларацією виробника про відповідність;

5) матеріали (сировинні або витратні), що використовуються під час технічного обслуговування та ремонту, якщо організація з ТОР має документальне підтвердження того, що такі матеріали відповідають необхідним специфікаціям, а їхнє походження можливо належним чином простежити. Усі матеріали мають бути супроводжені документацією, чітко пов’язаною з конкретним матеріалом, що містить підтвердження відповідності вимогам специфікації, а також дані про виробника та постачальника;

6) не застосовується в державній авіації.

(b) Перш ніж встановлювати компонент, організація з ТОР має переконатися в тому, що даний компонент придатний для встановлення у разі можливого застосування іншої модифікації та/або вимог директиви льотної придатності.

(c) Організація з ТОР може виготовляти обмежений асортимент (перелік) частин, що використовуватимуться під час поточної роботи на її власних виробничих об’єктах або на інших виробничих об’єктах, якщо вони схвалені компетентним органом, за умови, що відповідні процедури зазначені в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту.

(d) Компоненти, що вичерпали свій сертифікований ресурс або мають дефекти, які не підлягають усуненню, класифікуються як не придатні до подальшого використання і не повинні повторно потрапити до системи постачання компонентів, крім випадків, коли їхній сертифікований ресурс було продовжено або знайдено ремонтне рішення, затверджене відповідно до Частини-21В/Part-21.

(е) Не застосовується в державній авіації.

145.A.45. Дані для технічного обслуговування та ремонту

(a) Організація з ТОР має мати доступ до відповідних чинних даних для технічного обслуговування та ремонту і використовувати їх під час його виконання, включаючи проведення модифікацій. Відповідні - такі, що стосуються повітряного судна, компонентів або спеціалізованих процесів, вказаних у переліку схвалення організації з ТОР та будь-якому пов’язаному з нею переліку можливостей.

Якщо дані для технічного обслуговування та ремонту надано організацією з управління підтриманням льотної придатності/експлуатуючою організацією, організація з ТОР має мати доступ до таких даних під час роботи, за винятком випадків, коли є потреба забезпечувати відповідність пункту 145.А.55(с) цих Правил.

(b) Для потреб цих Правил відповідними даними для технічного обслуговування та ремонту вважаються:

1) будь-які вимоги, процедури, експлуатаційні директиви або інформація, що надані компетентним органом та/або уповноваженим органом з льотної придатності;

2) будь-які директиви льотної придатності, видані компетентним органом та/або уповноваженим органом з льотної придатності;

3) інструкції з підтримання льотної придатності, видані утримувачами сертифіката типу (військового), утримувачами додаткових сертифікатів типу (військових) та будь-якою іншою організацією, від якої вимагається публікувати такі дані відповідно до Частини-21В/Part-21, а щодо повітряного судна або компонента, які походять з третіх країн, дані щодо льотної придатності, видані компетентним органом, відповідальним за нагляд за повітряним судном або компонентом та погоджені компетентним органом;

4) будь-які стандарти, які застосовуються, такі як стандартні процедури технічного обслуговування та ремонту, визнані компетентним органом як належний стандарт технічного обслуговування і ремонту, та інші стандарти;

5) будь-які дані, які застосовуються, впроваджені відповідно до пункту (d) цього параграфа.

(c) Організація з ТОР має встановити процедури для забезпечення фіксування та повідомлення розробнику (авторові) даних для технічного обслуговування та ремонту про виявлення будь-яких неточностей, неповноти або неоднозначності у процедурі, технології, інформації або інструкції з технічного обслуговування та/або ремонту, які містяться в даних для технічного обслуговування та ремонту, що використовуються персоналом з технічного обслуговування та ремонту.

(d) Організація з ТОР може змінювати інструкції з технічного обслуговування та/або ремонту лише відповідно до процедури, зазначеної в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту. Організація з ТОР має продемонструвати, що такі зміни сприяють досягненню еквівалентного або кращого рівня стандартів технічного обслуговування та ремонту, і поінформувати про згадані зміни утримувача сертифіката типу (військового)/додаткового сертифіката типу (військового). Поняття “інструкції з технічного обслуговування та/або ремонту” вживається у цьому пункті в значенні інструкцій з проведення конкретних робіт з технічного обслуговування та/або ремонту, крім інструкцій з інженерної розробки ремонтів та модифікацій.

(e) Організація з ТОР має розробити та впровадити загальну систему робочих карток або робочих листів в усіх відповідних підрозділах організації з ТОР. Крім того, організація з ТОР має або точно перенести дані для технічного обслуговування та ремонту, які містяться в пунктах (b) і (d), до зазначених робочих карток чи робочих листів, або зробити точні посилання на конкретну роботу або роботи з технічного обслуговування та ремонту, що містяться у зазначених даних для технічного обслуговування та ремонту. Робочі картки або робочі листи можуть бути складені за допомогою комп’ютера і зберігатися у вигляді електронної бази даних за умови вжиття відповідних заходів щодо запобігання внесенню несанкціонованих змін та наявності резервної електронної бази даних, що оновлюється не пізніше ніж через 24 години з моменту внесення змін до основної електронної бази даних. Комплексні роботи з технічного обслуговування та ремонту слід переносити до робочих карток або робочих листів і поділяти на чіткі етапи, щоб мати змогу документувати виконання завершеної роботи з технічного обслуговування та ремонту.

На вимогу експлуатуючої організації/організації з управління підтриманням льотної придатності організація з ТОР, яка надає послуги з технічного обслуговування та ремонту, може застосовувати систему робочих карток або робочих листів такої експлуатуючої організації/організації з управління підтриманням льотної придатності. У такому випадку організація з ТОР має встановити процедуру забезпечення правильного заповнення робочих карток або робочих листів організації з управління підтриманням льотної придатності/експлуатуючої організації.

(f) Організація з ТОР має забезпечити вільний доступ персоналу з технічного обслуговування та ремонту до всіх відповідних даних для технічного обслуговування та ремонту.

(g) Організація з ТОР має встановити процедуру, яка б забезпечувала підтримання даних для технічного обслуговування та ремонту, які вона контролює, в актуальному стані. Якщо контроль даних для технічного обслуговування та ремонту забезпечує експлуатуюча організація/організація з управління підтриманням льотної придатності, організація з ТОР має мати змогу довести, що вона або має письмове підтвердження від експлуатуючої організації/організації з управління підтриманням льотної придатності, що дані для технічного обслуговування та ремонту оновлено, або що вона має замовлення на проведення робіт, які визначають статус поправок до даних для технічного обслуговування та ремонту, які повинні використовуватись, або вона може продемонструвати, що це є в переліку поправок до даних для технічного обслуговування та ремонту експлуатуючої організації/організації з управління підтриманням льотної придатності.

145.A.47. Планування технічного обслуговування та ремонту

(a) Організація з ТОР має мати відповідно до обсягу і складності робіт, що нею виконуються, систему, направлену на забезпечення планування доступності всього необхідного персоналу, інструментів, обладнання, матеріалів, даних для технічного обслуговування та ремонту, виробничих об’єктів для того, щоб гарантувати безпечне завершення робіт з технічного обслуговування та ремонту.

(b) Планування завдань з технічного обслуговування та ремонту та організація робочих змін мають здійснюватися з урахуванням обмежень, пов’язаних із характеристиками людини.

(c) У разі потреби в передаванні завдання з технічного обслуговування та ремонту для продовження або завершення персоналу іншої зміни або персоналу, що прибуває на заміну, відповідна інформація має бути належним чином передана від персоналу, який залишає місце роботи, персоналу, що приступає до роботи.

145.А.48. Виконання технічного обслуговування та ремонту

(a) Усі роботи з технічного обслуговування та ремонту мають виконуватися кваліфікованим персоналом із застосуванням методів, технічних прийомів, стандартів та інструкцій, що визначені у параграфі 145.А.45 цих Правил.

(b) Після виконання кожного завдання з технічного обслуговування та ремонту, яке є важливим для безпеки польотів, має бути проведена незалежна перевірка, якщо інше не передбачено вимогами цих Правил або не погоджено компетентним органом/уповноваженим органом з льотної придатності.

(c) Рішення про те, чи серйозно загрожує дефект повітряного судна безпеці польотів, та про те, коли та яка дія з усунення має бути виконана до наступного польоту, а які дії з усунення дефекту можуть бути відкладені, приймає лише уповноважений персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт відповідно до параграфа 145.A.35 цих Правил, та у разі необхідності після консультації з організацією з управління підтриманням льотної придатності, використовуючи дані для технічного обслуговування та ремонту, зазначені в параграфі 145.A.45 цих Правил. Це правило не застосовується у разі, коли:

1) використано схвалений уповноваженим органом з льотної придатності/компетентним органом мінімальний перелік обладнання; або

2) дефекти повітряного судна визначені уповноваженим органом з льотної придатності/компетентним органом як прийнятні.

(d) Після завершення всіх робіт з технічного обслуговування та ремонту має бути проведено загальну перевірку з метою вилучення з повітряного судна чи компонента всіх інструментів, обладнання та будь-яких інших сторонніх частин і матеріалів, а також встановлення на свої місця всіх панелей доступу, що були зняті.

145.A.50. Сертифікація технічного обслуговування та ремонту

(a) Сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна та сертифікат передачі до експлуатації для компонентів має бути виданий від імені організації з ТОР уповноваженим персоналом, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, після перевірки належного виконання організацією усіх замовлених/доручених робіт з технічного обслуговування та ремонту відповідно до процедур, визначених у параграфі 145.A.70 цих Правил, з урахуванням наявності й використання даних для технічного обслуговування та ремонту, зазначених у параграфі 145.A.45 цих Правил, та в разі відсутності невідповідностей, які можуть загрожувати безпеці польотів.

(b) Сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна має бути виданий перед польотом після завершення будь-яких робіт з технічного обслуговування та ремонту.

(c) Нові дефекти або незавершені замовлення на технічне обслуговування та ремонт, виявлені під час робіт з технічного обслуговування та ремонту, мають бути повідомлені експлуатуючій організації/організації з управління підтриманням льотної придатності з метою отримання згоди на виправлення таких дефектів або завершення невиконаних елементів замовлення на технічне обслуговування та ремонт. Якщо експлуатуюча організація/організація з управління підтриманням льотної придатності відмовляється від виконання технічного обслуговування та ремонту відповідно до цього пункту, застосовуються положення пункту (e).

(d) Сертифікат передачі до експлуатації для компонентів має бути видано після завершення будь-яких робіт з технічного обслуговування та ремонту компонентів, що були зняті з повітряного судна. Сертифікат дозволеної передачі “Форма 1 EMAR (EMAR Form 1)” (додаток 1 цих Правил)/“Форма 1 EASA (EASA Form 1)” (доповнення IІ до додатка І (Part-М) до Регламенту Комісії (EU) Європейського Союзу від 26 листопада 2014 року № 1321/2014 та/або Правил з підтримання льотної придатності (Part-М), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 лютого 2012 року № 85, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 333/20646) становить сертифікат передачі до експлуатації компонента. Якщо схвалена організація з ТОР здійснює технічне обслуговування та ремонт компонента для власних потреб, Форма 1 EMAR (EMAR Form 1)/Форма 1 EASA (EASA Form 1) може бути необов’язковою залежно від внутрішніх процедур передачі, які визначені в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту.

(e) Незважаючи на положення пункту (a) цього параграфа, в разі відсутності змоги в схваленій організації з ТОР завершити всі замовлені/доручені роботи з технічного обслуговування та ремонту вона може видати сертифікат передачі до експлуатації в межах схвалених обмежень повітряного судна. Схвалена організація з ТОР має ввести такий факт у сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна. Детальна інформація про будь-які відкладені роботи з технічного обслуговування та ремонту фіксується схваленим персоналом, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, у пономерній документації повітряного судна.

(f) Незважаючи на положення пункту (a) цього параграфа та параграфа 145.A.42 цих Правил, якщо повітряне судно знаходиться поза базовим аеродромом та не в змозі здійснити зліт через відсутність компонента, що має належним чином оформлений сертифікат передачі під схваленням організації з управління підтриманням льотної придатності, дозволяється тимчасово встановлювати компонент, який відповідає всім технічним та експлуатаційним вимогам без такого сертифіката. Встановлення таких компонентів має бути зафіксовано організацією з управління підтриманням льотної придатності в документації повітряного судна із зазначенням строку їх зняття, крім випадків, коли на них було отримано відповідні сертифікати передачі відповідно до пункту (a) цього параграфа та параграфа 145.A.42 цих Правил.

145.A.55. Записи про технічне обслуговування та ремонт

(a) Організація з ТОР має документувати всі деталі виконаних робіт з технічного обслуговування та ремонту. Схвалена організація з ТОР має принаймні зберігати записи, які підтверджують виконання всіх вимог щодо видачі сертифікатів передачі до експлуатації, включаючи всі документи про передачу.

(b) Організація з ТОР має передати копію кожного сертифіката передачі до експлуатації організації з управління підтриманням льотної придатності разом із копією будь-яких даних про індивідуальний ремонт/модифікацію, які використовувалися під час проведення ремонтів/модифікацій.

(c) Організація з ТОР має зберігати копії усіх детальних записів про технічне обслуговування та ремонт та всіх пов’язаних з ними даних для технічного обслуговування та ремонту протягом трьох років після того, як повітряне судно або компонент, на якому проводилися роботи, було передано зі схваленої організації з ТОР.

1. Записи, про які йдеться у цьому параграфі, повинні зберігатись у спосіб, що гарантує захист від пошкодження, зміни та викрадення. Для тривалого періоду зберігання записи мають залишатися видимими і доступними.

2. Резервні копії комп’ютерних дисків, плівок тощо мають зберігатися окремо від робочих копій комп’ютерних дисків, плівок тощо в середовищі, в якому забезпечується їх збереження у належному стані.

3. У разі припинення діяльності схваленої організації з ТОР усі записи щодо технічного обслуговування та ремонту за останні три роки, що перебувають на зберіганні, повинні бути передані організації з управління підтриманням льотної придатності, що несе зобов’язання за відповідне повітряне судно чи компонент, або підлягають зберіганню у спосіб, визначений компетентним органом.

145.A.60. Повідомлення про дефекти

(a) Організація з ТОР має інформувати компетентний орган та всіх додаткових адресатів, визначених компетентним органом, про будь-який виявлений організацією з ТОР стан повітряного судна чи компонента, що призвів чи може призвести до небезпечних умов, які серйозно загрожують безпеці польотів.

(b) Організація з ТОР має створити внутрішню систему повідомлення про дефекти, яку описано в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту, для забезпечення збирання та оцінки таких повідомлень, включаючи оцінку та виявлення тих дефектів, про які необхідно повідомляти відповідно до положень пункту (a) цього параграфа. Ця процедура має забезпечити виявлення негативних тенденцій, вибір коригувальних заходів, вжитих або таких, що мають бути вжиті організацією для ліквідації недоліків, і включати оцінку всієї відомої відповідної інформації, що стосується згаданих дефектів, а також спосіб поширення необхідної інформації.

(c) Організація з ТОР має подавати такі повідомлення у формі та у спосіб, визначені компетентним органом, і гарантувати, що вони містять усю відповідну інформацію про умови та результати оцінки, відомі організації з ТОР.

(d) Організація з ТОР має повідомляти організацію з управління підтриманням льотної придатності про всі умови, що впливають на повітряне судно або компонент.

(e) Організація з ТОР має формувати і подавати такі повідомлення у визначені компетентним органом строки, але не пізніше ніж впродовж 72 годин з моменту виявлення організацією обставин, викладених у звіті.

145.A.65. Політика у сфері безпеки польотів та якості, процедури технічного обслуговування та ремонту і система якості

(a) Організація з ТОР має запровадити та здійснювати політику у сфері безпеки польотів та якості в організації з ТОР, яка відповідно до параграфа 145.A.70 цих Правил має бути включена до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту.

(b) Організація з ТОР має визначити процедури, погоджені компетентним органом, з урахуванням людського фактора та характеристик людини для забезпечення належної практики технічного обслуговування та ремонту і відповідності цим Правилам, що включають чітке замовлення на виконання робіт, яке гарантуватиме, що повітряне судно та компоненти можуть бути передані до експлуатації відповідно до параграфа 145.A.50 цих Правил.

1. Процедури технічного обслуговування та ремонту, передбачені цим пунктом, застосовуються до параграфів 145.A.25-145.A.95 цих Правил.

2. Процедури технічного обслуговування та ремонту, визначені або такі, що підлягають визначенню організацією з ТОР, відповідно до цього параграфа повинні охоплювати усі аспекти здійснення технічного обслуговування та ремонту, зокрема надання та контроль спеціалізованих послуг, визначення стандартів, за якими дана організація з ТОР має намір працювати.

3. Організація з ТОР має визначити процедури мінімізації ризику накопичення помилок і їх локалізації у критичних системах під час лінійного та базового технічного обслуговування та ремонту повітряного судна та гарантувати, що від жодної особи не вимагається виконувати роботи з технічного обслуговування та ремонту та пов’язаного з ними інспектування, якщо ці роботи містять елементи розбирання/складання декількох компонентів одного типу, які встановлюються у різних системах того самого повітряного судна під час одного етапу технічного обслуговування та ремонту. Однак, якщо для виконання цих робіт передбачена лише одна особа, в робочій карті або робочому листі, розробленому організацією з ТОР, необхідно передбачити додатковий етап повторного інспектування роботи цією особою після завершення всієї серії однакових робіт.

4. Мають бути визначені процедури технічного обслуговування та ремонту, які гарантують обов’язковість оцінки пошкоджень і проведення модифікації та ремонтів з використанням даних, зазначених у параграфі М.А.304 Частини-МВ.

(c) Організація з ТОР має створити систему якості, яка включає:

1) проведення незалежних аудиторських перевірок з метою моніторингу відповідності повітряного судна/компонента повітряного судна стандартам і адекватності процедур для встановлення позитивного впливу процедур на практику технічного обслуговування та ремонту і підтримання льотної придатності повітряного судна/компонента повітряного судна; та

2) систему зворотного зв’язку з питань якості з особою або групою осіб, зазначеними у пункті 145.A.30(b) цих Правил, і доведення до відома відповідального керівника, який забезпечує вжиття належних і своєчасних коригувальних заходів за результатами незалежних аудиторських перевірок, зазначених у підпункті (1) цього пункту.

(d) Організація з ТОР має забезпечити, щоб її персонал мав доступ до документації системи якості та був обізнаний з процедурами, які стосуються її функції.

(e) Якщо організація має кілька схвалень, системи якості можуть бути об’єднані.

145.A.70. Керівництво організації з технічного обслуговування та ремонту

(a) Керівництво організації з технічного обслуговування та ремонту - документ або документи, що містять відомості про сферу діяльності, яка планується для схвалення, і спосіб, який показує, як організація з ТОР має намір виконувати вимоги цих Правил. Організація з ТОР має подати компетентному органові Керівництво організації з технічного обслуговування та ремонту, що містить таку інформацію:

1) підписане відповідальним керівником твердження про те, що Керівництво організації з технічного обслуговування та ремонту та усі згадані у ньому пов’язані керівництва визначають відповідність організації з ТОР вимогам цих Правил і ця відповідність має бути дотримана у будь-який момент часу. Якщо відповідальний керівник не є ні головним виконавчим директором, ні старшим військовим керівником організації з ТОР, то один з останніх зі свого боку має підписати це твердження; та

2) політика організації з ТОР у сфері безпеки польотів та якості, як зазначено в параграфі 145.A.65 цих Правил; та

3) посади, прізвища та імена осіб, призначених відповідно до пункту 145.A.30(b) цих Правил; та

4) обов’язки та функції осіб, призначених відповідно до пункту 145.A.30(b) цих Правил, включаючи питання, з яких вони від імені організації з ТОР можуть звертатися безпосередньо до компетентного органу; та

5) організаційна структура із зазначенням підпорядкованості та відповідальності між особами, призначеними відповідно до пункту 145.A.30(b) цих Правил; та

6) список персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжного персоналу; та

7) загальний опис людських ресурсів; та

8) загальний опис виробничих об’єктів, розташованих за кожною з адрес, зазначених у сертифікаті схвалення організації з ТОР; та

9) детальне визначення переліку робіт організації з ТОР у межах наданого схвалення; та

10) порядок повідомлення про організаційні зміни, передбачений параграфом 145.A.85 цих Правил; та

11) порядок внесення змін до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту; та

12) процедури та систему якості, визначені організацією з ТОР відповідно до параграфів 145.A.25-145.A.90 цих Правил; та

13) перелік експлуатуючих організацій та організацій з управління підтриманням льотної придатності, яким організація з ТОР надає послуги з технічного обслуговування та ремонту повітряного судна; та

14) перелік укладених контрактів (підписаних договорів)/доручених завдань, як зазначено в пункті 145.A.75(b) цих Правил (де застосовно); та

15) перелік лінійних станцій, як зазначено у пункті 145.A.75(d) цих Правил (де застосовно); та

16) перелік організацій, з якими укладено контракти (підписано договори) та/або які доручили виконувати завдання (де застосовно).

(b) У разі потреби до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту слід вносити зміни, щоб воно завжди відображало поточний стан організації з ТОР. Керівництво та всі подальші зміни до нього мають бути схвалені компетентним органом.

(c) Незважаючи на положення пункту (b) цього параграфа, незначні зміни до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту можуть бути схвалені в порядку, передбаченому в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту (далі - непряме схвалення).

(d) Для випадків, коли організація з ТОР підтримує схвалення відповідно до вимог Правил схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145), затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 20 квітня 2010 року № 209 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2010 року за № 591/17886, та/або EASA Part-145, ті частини схваленого Керівництва організації з технічного обслуговування відповідно до вимог Part-145/EASA Part-145, які однаковою мірою застосовні для задоволення вимог цих Правил, як правило, приймаються компетентним органом як еквівалент Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту відповідно до вимог цих Правил. У даному випадку це допустимо в разі, якщо вимоги, які є військовими за специфікою, та їх конкретні вимоги згідно з цими Правилами будуть зазначені в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту. Вищезазначені вимоги у розділах Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту відповідно до Part-145/EASA Part-145 мають бути позначені, перехресні посилання на Part-145/EASA Part-145 виділені у дужках.

145.A.75. Привілеї схваленої організації з ТОР

Відповідно до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту схвалена організація з ТОР отримує право на виконання таких завдань:

(а) здійснювати технічне обслуговування та ремонт будь-якого повітряного судна та/або компонента, вказаних в її сертифікаті схвалення, у місцях, визначених у сертифікаті схвалення та Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту;

(b) організовувати технічне обслуговування та ремонт будь-якого повітряного судна та компонента, вказаних в її сертифікаті схвалення, яке буде здійснюватися в іншій організації з ТОР, що працює відповідно до вимог системи якості схваленої організації з ТОР. Це стосується роботи, що виконується організацією з ТОР, яка сама не має належного схвалення на здійснення технічного обслуговування та ремонту відповідно до цих Правил і обмежується сферою діяльності, передбаченою пунктом 145.A.65(b) цих Правил. При цьому сфера діяльності не повинна включати роботи, що належать до базового технічного обслуговування та ремонту (форм базового технічного обслуговування повітряного судна або повного обсягу технічного обслуговування у майстерні чи ремонту двигуна або модуля двигуна). Схвалена організація з ТОР, яка уклала контракт (підписала договір) та/або якій доручили виконувати завдання, зберігає зобов’язання за всю діяльність з технічного обслуговування та ремонту незалежно від того, хто їх виконує. Всі такі організації з ТОР мають бути вказані в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту;

(c) здійснювати технічне обслуговування та ремонт будь-якого повітряного судна або будь-якого компонента, вказаних в її сертифікаті схвалення, в будь-якому місці, якщо потреба в такому технічному обслуговуванні та ремонті виникне внаслідок непридатності повітряного судна до експлуатації або через необхідність підтримання разового лінійного технічного обслуговування відповідно до умов, зазначених в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту;

(d) здійснювати технічне обслуговування та ремонт будь-якого повітряного судна та/або компонента, вказаних в її сертифікаті схвалення, в місці, визначеному як місце проведення лінійного технічного обслуговування, де виконується незначне технічне обслуговування та ремонт, і лише у випадку, якщо в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту дозволено проведення таких заходів і визначено такі місця;

(e) видавати сертифікати передачі до експлуатації у зв’язку із завершенням технічного обслуговування та ремонту відповідно до параграфа 145.A.50 цих Правил.

145.A.80. Обмеження схваленої організації з ТОР

Схвалена організація з ТОР має право здійснювати технічне обслуговування та ремонт лише тих повітряних суден або компонентів, на які поширюється отримане нею схвалення, і лише у разі, коли доступні всі необхідні виробничі об’єкти, обладнання, інструменти, матеріали, дані для технічного обслуговування та ремонту і персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт.

145.A.85. Зміни в схваленій організації з ТОР

Схвалена організація з ТОР має повідомляти компетентний орган про всі наміри щодо проведення будь-яких із нижченаведених змін до їх впровадження, щоб дати змогу компетентному органові перевірити безперервність відповідності вимогам цих Правил і внести у разі потреби зміни до сертифіката схвалення, крім випадків, коли керівництво не знає заздалегідь про можливі зміни у складі персоналу. У такому випадку про зміни слід повідомити компетентний орган за першої можливості. До компетентного органу надається інформація про зміну:

1) найменування схваленої організації з ТОР;

2) основного місцезнаходження схваленої організації з ТОР;

3) додаткових місцезнаходжень схваленої організації з ТОР;

4) відповідального керівника та усіх призначених заступників;

5) осіб, призначених відповідно до пункту 145.A.30(b) цих Правил та їх призначених заступників;

6) виробничих об’єктів, обладнання, інструментів, матеріалів, процедур, сфери діяльності та персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, якщо вони можуть впливати на чинність схвалення;

7) прав власності схваленої організації з ТОР або її засновників.

145.A.90. Підтримання схвалення

(a) Схвалення надається на необмежений строк. Воно залишається чинним за умови, що:

1) схвалена організація з ТОР і надалі відповідає вимогам цих Правил відповідно до положень, пов’язаних з опрацюванням недоліків, як зазначено в параграфі 145.B.50; та

2) компетентному органові надано доступ до схваленої організації з ТОР з метою перевірки безперервності відповідності вимогам цих Правил; та

3) сертифікат схвалення не було здано або анульовано.

(b) У разі здавання або анулювання схвалення (сертифікат схвалення та перелік схвалення, який додається до сертифіката) має бути повернено до компетентного органу.

145.A.95. Недоліки

(a) Після отримання повідомлення про невідповідності згідно з параграфом 145.B.50 цих Правил схвалена організація з ТОР має:

1) визначити причину невідповідності; та

2) розробити план коригувальних дій; та

3) вжити коригувальних заходів, які задовольнять компетентний орган, протягом періоду, що вимагається компетентним органом.

(b) Недоліком рівня 1 є будь-яка значна невідповідність вимогам цих Правил, яка знижує стандарт безпеки і становить серйозну загрозу безпеці польотів. Залежно від ступеня недоліку рівня 1 це призводить до негайного повного або часткового анулювання, обмеження або призупинення схвалення компетентним органом до успішного виконання коригувальних дій, прийнятих схваленою організацією з ТОР.

(c) Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність вимогам цих Правил, яка може знизити стандарт безпеки і ймовірно становить загрозу безпеці польотів.

(d) Невідповідності схваленої організації з ТОР з діями, визначеними в пункті 145.A.95(а) цих Правил, призводять до повного або часткового призупинення схвалення компетентним органом.

Розділ B. Процедури для компетентного органу

145.B.01. Сфера застосування

Цей розділ встановлює адміністративні процедури, яких має дотримуватись компетентний орган, виконуючи свої завдання та функції стосовно видачі, підтримання, зміни, призупинення дії та анулювання схвалень організацій з ТОР відповідно до цих Правил.

145.B.10. Компетентний орган

(а) Загальні положення

На визначений компетентний орган покладаються функції щодо видачі, підтримання, внесення змін, призупинення та анулювання схвалень організацій з ТОР. Цей компетентний орган має розробити документовані процедури та організаційну структуру.

(b) Ресурси

Кількість персоналу має відповідати обсягу робіт, передбачених вимогами цього розділу.

(с) Кваліфікація та підготовка

Весь персонал, залучений для схвалень відповідно до цих Правил, має:

1) мати відповідну кваліфікацію і всі необхідні знання, досвід та підготовку для виконання покладених на нього завдань;

2) пройти первинну підготовку/поточну підготовку з вивчення цих Правил та Part-145, у тому числі ознайомитися з поняттями та стандартами, що використовуються в їх роботі.

(d) Процедури

Компетентний орган встановлює процедури, що детально визначають, як виконуються вимоги цього розділу.

Процедури слід періодично переглядати та вносити до них необхідні зміни з метою забезпечення сталої відповідності.

Для встановлення відповідності організацій з ТОР вимогам цих Правил компетентний орган розробляє прийнятні методи встановлення відповідності та керівний матеріал. Під час розробки прийнятних методів встановлення відповідності та керівного матеріалу компетентний орган має використовувати відповідні методи та матеріал - Acceptable means of compliance & Guidance material, зазначені у схваленому MAWA Forum під егідою EDA документі до EMAR 145 “European military airworthiness Requirement. EMAR 145. AMC & GM”.

У разі використання прийнятних методів встановлення відповідності вважається, що відповідні вимоги цих Правил виконані.

Документ “European military airworthiness Requirement. EMAR 145. AMC & GM” також використовується для розробки внутрішньої процедури компетентного органу зі схвалення та нагляду за організаціями з ТОР.

145.B.15. Організації з ТОР, що розміщені в декількох державах-членах

Не застосовується в державній авіації.

145.B.20. Первинне схвалення

(а) Для встановлення відповідності вимогам пунктів 145.A.30 (a) та (b) цих Правил компетентний орган підтверджує заявникові у письмовому вигляді погодження персоналу, зазначеного в пунктах 145.A.30(a) та (b) цих Правил.

(b) Компетентний орган встановлює відповідність процедур, зазначених в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту, вимогам цих Правил і перевіряє наявність підпису відповідального керівника на твердженні про зобов’язання.

(с) Компетентний орган перевіряє відповідність організації з ТОР вимогам цих Правил.

(d) Під час обстеження для надання схвалення має бути проведено не менше однієї зустрічі між компетентним органом та відповідальним керівником, щоб переконатися, що він/вона повною мірою розуміє значення схвалення та причину для підписання твердження про зобов’язання в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту щодо відповідності процедурам, зазначеним у Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту.

(е) Усі недоліки повинні бути підтверджені в письмовому вигляді і надані організації з ТОР.

(f) Компетентний орган в письмовому вигляді має документувати усі недоліки, заходи з їх усунення (дії, необхідні для закриття недоліку) та рекомендації.

(g) Для отримання первинного схвалення всі недоліки мають бути усунені організацією з ТОР та прийняті компетентним органом до моменту видачі схвалення.

(h) Компетентний орган має також перевірити чинність усіх свідоцтв авіаційного персоналу, отриманих персоналом організації з ТОР, зазначеним в параграфах 145.А.30, 145.А.35 цих Правил.

145.B.25. Видача схвалення

(а) Компетентний орган має офіційно схвалити Керівництво організації з технічного обслуговування та ремонту і видати заявникові сертифікат схвалення організації з технічного обслуговування та ремонту Форма 3 EMAR (EMAR Form 3) (додаток 3 до цих Правил), який включає рейтинги схвалення. Компетентний орган має видавати такий сертифікат лише за умови, якщо організація з ТОР відповідає вимогам цих Правил.

(b) Компетентний орган має вказувати умови схвалення у сертифікаті схвалення (Форма 3 EMAR (EMAR Form 3)).

(с) Номер схвалення має бути вказано в сертифікаті схвалення (Форма 3 EMAR (EMAR Form 3)).

145.B.30. Постійний нагляд

Підтримання схвалення має бути проконтрольовано відповідно до застосовного процесу первинного схвалення, зазначеного в параграфі 145.B.20 цих Правил. Також:

(а) Компетентний орган має зберігати та оновлювати програму, яка містить перелік схвалених організацій з ТОР, що працюють під його наглядом, дати запланованих і проведених аудитів.

(b) Кожна організація з ТОР має бути перевірена на відповідність вимогам цих Правил за період, що не перевищує 24 місяці.

(с) Не рідше одного разу на 24 місяці має бути проведено зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він/вона належним чином поінформований(а) про основні питання, які виникають під час аудитів.

(d) Усі недоліки мають бути підтверджені в письмовому вигляді і надані схваленій організації з ТОР.

(e) Компетентний орган в письмовому вигляді має документувати усі недоліки, їхні рівні, вжиті коригувальні дії (встановлена дата, дата закриття та посилання), рекомендації.

145.B.35. Зміни

(а) Компетентний орган має отримувати повідомлення від схваленої організації з ТОР про будь-які заплановані зміни відповідно до параграфа 145.A.85 цих Правил.

Компетентний орган має дотримуватися відповідних застосовних елементів первинного процесу, що стосуються будь-яких змін у схваленій організації з ТОР.

(b) Компетентний орган має право визначати умови, за яких схвалена організація з ТОР може працювати під час впровадження зазначених змін, крім випадків, коли за його рішенням надання схвалення має бути призупинено в силу характеру або ступеня змін.

145.B.40. Поправки до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту

Для будь-яких змін до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту:

(а) у разі прямого схвалення поправок до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту компетентний орган, перш ніж надіслати схваленій організації з ТОР офіційне повідомлення про це, має переконатися, що процедури, зазначені в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту, відповідають вимогам цих Правил;

(b) у разі непрямого схвалення поправок до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту компетентний орган має гарантувати, що:

(i) поправки залишаються незначними; та

(ii) він здійснює адекватний контроль над процесом схвалення усіх поправок до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту з метою забезпечення того, що вони залишаються у відповідності з вимогами цих Правил.

145.B.45. Анулювання, призупинення дії та обмеження схвалення

Компетентний орган має:

(a) призупинити дію схвалення у разі наявності достатніх підстав вважати реальною потенційну загрозу безпеці польотів; або

(b) призупинити дію, анулювати або обмежити схвалення відповідно до положень параграфа 145.B.50 цих Правил.

145.B.50. Недоліки

(a) Якщо під час аудитів або за допомогою інших засобів буде виявлено невідповідність вимогам цих Правил, компетентний орган має вжити таких заходів:

1) у разі недоліків рівня 1 компетентний орган вживає негайних заходів з анулювання, обмеження або призупинення дії схвалення організації з ТОР в цілому або частково залежно від серйозності недоліків рівня 1, доки схваленою організацією з ТОР не буде вжито ефективних коригувальних заходів;

2) у разі недоліків рівня 2 компетентним органом повинен бути визначений період здійснення коригувальних заходів залежно від характеру невідповідності, але в будь-якому разі першочергово не більше трьох місяців. За певних обставин і залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити цей період у разі наявності задовільного плану коригувальних дій, погодженого з компетентним органом.

(b) У разі неспроможності забезпечити відповідність вимогам протягом визначеного компетентним органом періоду компетентний орган вживає заходів із часткового або повного призупинення дії схвалення.

c) Компетентний орган має мати систему аналізу недоліків для визначення їх впливу на безпеку.

145.B.55. Документування

(а) Компетентний орган має створити систему документування з базовими критеріями зберігання документів, яка дає змогу належним чином простежити процес видачі, строк дії, продовження, внесення змін, призупинення дії або анулювання кожного окремого схвалення організації з ТОР.

(b) Записи повинні включати, як мінімум:

1) заявку на схвалення від організації з ТОР, у тому числі продовження його дії; та

2) програму постійного нагляду, який здійснює компетентний орган, включаючи всі записи аудиту; та

3) копію сертифіката схвалення організації з ТОР, включаючи будь-які зміни до нього; та

4) копію програми аудиту із зазначенням дат запланованих і проведених аудитів; та

5) копії усієї офіційної кореспонденції, включаючи Форму 4 EMAR (EMAR Form 4); та

6) деталі будь-яких винятків та санкцій; та

7) будь-які інші форми звітів про проведення аудиту компетентним органом; та

8) Керівництво організації з технічного обслуговування та ремонту.

(с) Мінімальний період зберігання вищезазначених документів становить чотири роки.

(d) Компетентний орган може обрати систему паперового або електронного документування або будь-яку комбінацію обох цих систем за умови наявності відповідних засобів контролю.

(e) Записи мають зберігатися таким чином, щоб забезпечити захист від пошкоджень, змін та крадіжки. Записи мають залишатися придатними до читання та доступними протягом усього строку зберігання.

145.B.60. Винятки

Усі дозволені винятки мають бути задокументовані та зберігатися компетентним органом.

Начальник
Управління регулювання
діяльності державної авіації
України
М.Б. Кушнірук


Додаток 1
до Правил схвалення організацій
з технічного обслуговування
та ремонту авіаційної техніки
державної авіації (Частина-145В)
(підпункт 145.А.42(а)1)

СЕРТИФІКАТ
дозволеної передачі
Форма 1 EMAR (EMAR Form 1)


Додаток 2
до Правил схвалення організацій
з технічного обслуговування
та ремонту авіаційної техніки
державної авіації (Частина-145В)
(параграф 145.А.20)

СИСТЕМА
класів та рейтингів, що використовується для схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту


Додаток 3
до Правил схвалення організацій
з технічного обслуговування
та ремонту авіаційної техніки
державної авіації (Частина-145В)
(параграф 145.В.25)

СЕРТИФІКАТ
схвалення організації з технічного обслуговування та ремонту
Форма 3 EMAR (EMAR Form 3)вгору