Про затвердження Інструкції про порядок погодження та затвердження розрахункових лісосік
Мінприроди України; Наказ, Форма, Інструкція [...] від 05.02.200738
Документ z0160-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.08.2018, підстава - z0814-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.02.2007 N 38
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2007 р.
за N 160/13427

Про затвердження Інструкції про порядок погодження
та затвердження розрахункових лісосік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища
N 472 ( z1070-10 ) від 25.10.2010
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }

Відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), статей 29, 43,
44 Лісового кодексу України ( 3852-12 ), з метою забезпечення
єдиного порядку встановлення ліміту заготівлі деревини в порядку
рубок головного користування Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок погодження та
затвердження розрахункових лісосік, що додається.
2. Департаменту біотичних ресурсів та екомережі: довести цей наказ до заінтересованих центральних органів
виконавчої влади та територіальних органів Мінприроди для контролю
та керівництва в роботі; забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України від 25.07.97 N 118 ( z0338-97 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок погодження та затвердження розрахункових
лісосік", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.08.97
за N 338/2142.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Большакова П.Я.
Міністр В.Г.Джарти
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
лісового господарства України В.М.Сівець
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
05.02.2007 N 38
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2007 р.
за N 160/13427

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок погодження
та затвердження розрахункових лісосік

1. Ця Інструкція встановлює єдиний порядок погодження та
затвердження розрахункових лісосік.
2. Державні лісовпорядні організації готують пропозиції та
відповідні обґрунтування розрахункових лісосік для постійних
лісокористувачів, власників лісів згідно з відомістю визначення
розрахункової лісосіки на ревізійний період (додаток 1).
3. Рекомендовані розрахункові лісосіки розглядаються на
лісовпорядній нараді за участю представників органу виконавчої
влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим,
територіальних органів Держлісагентства (далі - уповноважені
органи Держлісагентства), органу виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного
середовища, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування(за згодою), інших зацікавлених сторін. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }
4. Результати розгляду та відповідні обґрунтування (причини
збільшення (зменшення) обсягів розрахункових лісосік за
господарськими секціями деревних порід на 15 % і більше, причини,
що спонукали до розгляду або перегляду розрахункової лісосіки)
заносяться до протоколу лісовпорядної наради. У разі якщо за
результатами зазначеної наради приймаються обсяги розрахункової
лісосіки, які відрізняються від рекомендованих лісовпорядкуванням,
до протоколу вносяться відповідні обґрунтування. { Абзац перший
пункту 4 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 472 ( z1070-10 ) від 25.10.2010 } При незгоді з прийнятою за результатами наради розрахунковою
лісосікою учасники наради заявляють свою особливу думку, яка
додається до протоколу наради.
5. У разі зміни меж лісових ділянок, поділу лісів залежно від
основних виконуваних ними функцій та інших змін, що впливають на
розрахункову лісосіку, постійні лісокористувачі, власники лісів
інформують державні лісовпорядні організації.
6. Затверджена в установленому порядку розрахункова лісосіка
для постійних лісокористувачів (власників лісів) діє до відміни її
наказом Мінприроди. Перегляд розрахункової лісосіки здійснюється у таких
випадках: прийняття в установленому порядку рішення про зміну поділу
лісів на категорії, в межах яких знаходяться лісові ділянки,
виділені для спеціального використання лісових ресурсів, або про
виділення особливо захисних лісових ділянок з режимом обмеженого
лісокористування; прийняття рішення про виділення на території постійного
лісокористувача (власника лісів) земель природно-заповідного та
іншого природоохоронного призначення; інших змін, що впливають на розрахункову лісосіку (стихійні
лиха, передача у державну, комунальну чи приватну власність,
надання у постійне користування для ведення лісового господарства
земельних лісових ділянок відповідного об'єкта лісовпорядкування,
припинення права користування ними тощо). { Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 472 ( z1070-10 ) від 25.10.2010 }
7. За результатами лісовпорядної наради державні лісовпорядні
організації в місячний строк подають уповноваженим органам
Держлісагентства такі матеріали: { Абзац перший пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та
природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 } протокол лісовпорядної наради з розгляду основних положень
проекту організації та розвитку лісового господарства відповідного
об'єкта лісовпорядкування; відомість визначення розрахункової лісосіки на ревізійний
період; зведену відомість розрахункових лісосік для постійних
лісокористувачів (власників лісів) (додаток 2); форму N 1 державного лісового кадастру "Розподіл земель
лісового фонду за їх категоріями в розрізі груп і категорій
зависності", наведену у додатку 1 до Інструкції про порядок
ведення державного лісового кадастру і первинного обліку лісів,
затвердженої наказом Міністерства лісового господарства України
від 15.11.95 N 134 ( z0422-95 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 23.11.95 за N 422/958; інформацію щодо обсягів використання розрахункової лісосіки
(копії розділу III форми державних статистичних спостережень зі
статистики лісового господарства та охорони навколишнього
природного середовища N 3-лг "Лісогосподарська діяльність за
20__ р." ( vb223202-09 ), затвердженої наказом Державного комітету
статистики України від 30.06.2009 N 223) ( v0223202-09 ); для власників лісів - копії державних актів на право
власності на земельні ділянки; для новостворених постійних лісокористувачів - копії рішень
органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про
надання лісів у постійне користування, прийнятих в межах їх
повноважень за погодженням з органами виконавчої влади з питань
лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного
середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами
центральних органів виконавчої влади з питань лісового
господарства та з питань охорони навколишнього природного
середовища". { Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 472 ( z1070-10 ) від 25.10.2010 }
8. Уповноважені органи Держлісагентства розглядають зазначені
матеріали і в місячний термін за погодженням з органами виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями подають їх Держлісагентства. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань
охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації погоджують матеріали
у десятиденний термін з часу їх надходження. При наявності розбіжностей матеріали погоджуються із
зауваженнями, що додаються. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }
9. У місячний термін Держлісагентство розглядає матеріали
розрахункових лісосік і подає до Мінприроди пропозиції щодо їх
затвердження. { Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 220
( z0814-18 ) від 19.06.2018 } У разі відсутності будь-якого з документів, передбачених
пунктом 7 цієї Інструкції, зазначені матеріали до розгляду не
приймаються.
10. Матеріали розрахункових лісосік, які надійшли до
Мінприроди, розглядаються протягом місяця після їх надходження. При необхідності Мінприроди здійснює перевірку матеріалів,
термін розгляду при цьому збільшується до трьох місяців.
11. Розрахункова лісосіка для постійних лісокористувачів
(власників лісів) (додаток 3) затверджується наказом Мінприроди та
доводиться до відома Держлісагентства та органу виконавчої влади
Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища, обласним, Київській та Севастопольській
міським державним адміністраціям для контролю та керівництва в
роботі. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }
12. Розрахункові лісосіки, які в установленому порядку
надійшли на розгляд до Мінприроди, вводяться в дію з дня
затвердження їх наказом. { Пункт 12 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 472 ( z1070-10 ) від 25.10.2010 }
13. Держлісагентство доводить затверджені розрахункові
лісосіки до відома уповноважених органів Держлісагентства та ВО
"Укрдержліспроект" для керівництва в роботі. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }
14. Уповноважені органи Держлісагентства доводять затверджені
розрахункові лісосіки до відома всіх постійних лісокористувачів,
власників лісів для керівництва в роботі. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }
15. Розрахункова лісосіка загалом для України, Автономної
Республіки Крим, областей визначається щорічно Мінприроди як сума
діючих розрахункових лісосік, затверджених згідно з цією
Інструкцією для постійних лісокористувачів і власників лісів.
Начальник відділу охорони
та збереження рослинного світу В.О.Тарасенко

Додаток 1
до пунктів 2, 7 Інструкції
про порядок погодження
та затвердження
розрахункових лісосік
Постійний лісокористувач
(власник лісів) __________________________ __________________________ __________________________
(місцезнаходження)
Область __________________________

ВІДОМІСТЬ
визначення розрахункової лісосіки на ревізійний період
з _________ до _________ року

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Вкриті | У тому числі за групами віку |Запас стиглих| Середній запас |Загальна| Вік | |лісовою|----------------------------------------------------------|і перестійних|експлуатаційного|середня |стиг- | |рослин-|молод-|середньовікові| пристигаючі | стиглі і |деревостанів,|фонду на 1 га, |зміна |лості,| |ністю | няки | | | перестійні |тис. куб. м |куб. м |запасу, |років | |землі -| |--------------+-------------------+----------------| | | тис. | | |всього,| |усьо- |у т.ч. |усьо-|у т.ч.|з них |усьо-| у т.ч. | | |куб. м | | |га | | го | вклю- | го |остан-|остан-| го |перестійні| | | | | | | | |чені в | |нього | нє | | | | | | | | | | |розра- | |класу |п'яти-| | | | | | | | | | | хунок | | |річчя | | | | | | | |-------+------+------+-------+-----+------+------+-----+----------+-------------+----------------+--------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Обчислені лісосіки | Рекомендована лісосіка |Кількість років |Площа насаджень через 10| | | | використання | років, га | |--------------------------------------+--------------------------------|експлуатаційного|------------------------| |рівномірного|друга |перша |раціо-| за |площа,|загальний| запас |фонду |пристигаючих| стиглих і | |користування|вікова|вікова|нальна|ста-| га | запас, | ліквідний, | | |перестійних| | | | | |ном | | тис. | тис. куб. м | | | | | | | | | | | куб. м |---------------| | | | | | | | | | | |усього| у т.ч. | | | | | | | | | | | | |ділової | | | | | | | | | | | | |деревини| | | | |------------+------+------+------+----+------+---------+------+--------+----------------+------------+-----------| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________ ______________ ____________________
(назва підприємства) (підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
"___" _______________ ______ р. М.П.

Примітки: 1. Лісосіка визначається за категоріями лісів,
господарствами, способами рубок, господарськими секціями. 2. Підсумкові дані підводяться в цілому за постійними
лісокористувачами (власниками лісів), категоріями лісів відповідно
до виконуваних ними функцій (ліси природоохоронного, наукового,
історико-культурного призначення; рекреаційно-оздоровчі ліси;
захисні ліси, експлуатаційні ліси) з виділенням показників за
господарськими секціями деревних порід. 3. Обчислені лісосіки (графи 14-18) приводяться: - для суцільних рубок - по площі (га); - для інших рубок - по запасу (тис. куб.м). 4. Відомість визначення розрахункової лісосіки на наступний
ревізійний період подається ВО "Укрдержліспроект" по запиту
Мінприроди.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 472 ( z1070-10 ) від
25.10.2010 }
Начальник відділу охорони
та збереження рослинного світу В.О.Тарасенко

Додаток 2
до пункту 7 Інструкції
про порядок погодження
та затвердження
розрахункових лісосік

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО ___________________________ ____________________________ _________________________________ (уповноважений орган (обласна, Київська та (орган виконавчої влади Держлісагентства) Севастопольська міські Автономної Республіки Крим державні адміністрації ) з питань охорони навколишнього природного середовища) "___" _____________ ____ р. "___" ______________ ____ р. "___" _____________ _________р. М.П. Підпис ____________ М.П. Підпис ______________ М.П. Підпис_______________

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів
(власників лісів)
__________ області на __________ і наступні роки

(ліквідна деревина - тис. куб.м) -------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Катего-|Усьо-| У тому числі по господарствах | |постійних |рії |го |---------------------------------------------------------------------| |лісокористу-|лісів | | хвойне | твердолистяне | м'яколистяне | |вачів | | |-----------------+-------------------------+-------------------------| |(власників | | |усьо-|у т.ч. по |усьо-| у т.ч. по |усьо-| у т.ч. по | |лісів) | | |го |госпсекціях|го | госпсекціях |го | госпсекціях | | | | | |-----------| |-------------------| |-------------------| | | | | |сос- |яли- | |ду- |бу- |ясе |гра-| |бере-|оси-|чорно- | | | | | |нова |нова | |бова|кова|нева|бова| |зова |кова|вільхова| |------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+-----+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________ ______________ ____________________
(назва підприємства) (підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
"___" _______________ ______ р. М.П.
Примітка. Категорії лісів у графі 2 таблиці позначаються в
такому порядку: 1 - ліси природоохоронного, наукового,
історико-культурного призначення; 2 - рекреаційно-оздоровчі ліси;
3 - захисні ліси; 4 - експлуатаційні ліси.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 472 ( z1070-10 ) від
25.10.2010, Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }
Начальник відділу охорони
та збереження рослинного світу В.О.Тарасенко

Додаток 3
до пункту 11 Інструкції
про порядок погодження
та затвердження
розрахункових лісосік
Додаток N
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України ______________ N _________

РОЗРАХУНКОВА ЛІСОСІКА
для постійних лісокористувачів (власників лісів)
________________ області на ________________ роки

(ліквідна деревина - тис. куб.м) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Найменування |Катего-|Усьо-| У тому числі по господарствах | |постійних |рії |го |---------------------------------------------------------------------| |лісокористувачів|лісів | | хвойне | твердолистяне | м'яколистяне | |(власників | | |-----------------+-------------------------+-------------------------| |лісів) | | |усьо-|у т.ч. по |усьо-| у т.ч. по |усьо-| у т.ч. по | | | | |го |госпсекціях|го | госпсекціях |го | госпсекціях | | | | | |-----------| |-------------------| |-------------------| | | | | |сос- |яли- | |ду- |бу- |ясе-|гра-| |бере-|оси-|чорно- | | | | | |нова |нова | |бова|кова|нева|бова| |зова |кова|вільхова| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+-----+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
________________ ____________ __________ _____________________
(підрозділ (посада) (підпис) (прізвище,ім'я, по
Мінприроди) батькові)
Примітка. Категорії лісів у графі 2 таблиці позначаються в
такому порядку: 1 - ліси природоохоронного, наукового,
історико-культурного призначення; 2 - рекреаційно-оздоровчі ліси;
3 - захисні ліси; 4 - експлуатаційні ліси.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 472 ( z1070-10 ) від
25.10.2010 }
Начальник відділу охорони
та збереження рослинного світу В.О.Тарасенковгору