Документ z0157-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.03.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

22.01.2019  № 20


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2019 р.
за № 157/33128

Про внесення змін до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій

Відповідно до частин першої, другої статті 27 Закону України «Про іпотечні облігації», пункту 30-1 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 року № 1902, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за № 160/22692 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 14 глави 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«14. Контроль за дотриманням принципів збалансованості іпотечного покриття із заборгованістю за звичайними іпотечними облігаціями, визначених у цій главі, покладається на емітента, управителя та аудитора, відомості про якого включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а саме до розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності в частині суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та/або обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідно до їх повноважень, визначених Законом.»;

2) підпункти 1.1-1.3 глави 2 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

«1.1. Відомості про емітента, уключаючи повне найменування; місцезнаходження; код за ЄДРПОУ; банківські реквізити; номер і дату видачі банківської ліцензії або номер і дату прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, а також номер та дату видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (для небанківської кредитної установи).

1.2. Відомості про управителя іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, уключаючи повне найменування; місцезнаходження; код за ЄДРПОУ; банківські реквізити; номер і дату прийняття рішення про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління іпотечним покриттям.

1.3. Відомості про аудитора, уключаючи повне найменування; місцезнаходження; код за ЄДРПОУ; банківські реквізити; номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».»;

3) у главі 2 розділу IV:

перше речення підпункту 2.1 пункту 2 доповнити словами», з дотриманням вимог Міжнародних стандартів аудиту та Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

пункти 5, 6 викласти в такій редакції:

«5. Перевірка іпотечного покриття здійснюється шляхом перевірки іпотечних та інших активів у складі іпотечного покриття.

6. За результатами перевірки іпотечного покриття аудитором складається відповідний звіт, у якому має зазначатися інформація стосовно перевірки відомостей, зазначених у пункті 4 цієї глави. Звіт аудитора, передбачений цим Положенням, має бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту та вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».»;

у пункті 7 після слів «іпотечного покриття» слово «можуть» замінити словом «мають»;

4) підпункти 3.1-3.3 пункту 3 глави 3 розділу V викласти в такій редакції:

«3.1. Відомості про емітента звичайних іпотечних облігацій, уключаючи номер і дату видачі банківської ліцензії або номер і дату прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, а також номер та дату видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (для небанківської кредитної установи).

3.2. Відомості про управителя іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, уключаючи повне найменування; місцезнаходження; код за ЄДРПОУ; банківські реквізити; номер і дату прийняття рішення про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління іпотечним покриттям.

3.3. Відомості про аудитора, уключаючи повне найменування; місцезнаходження; код за ЄДРПОУ; банківські реквізити; номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».»;

5) у додатках до Положення:

у додатку 1:

підпункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».»;

підпункт 1.4 виключити;

у додатку 2:

рядок шостий пункту 1 викласти в такій редакції:

«Номер і дату видачі банківської ліцензії або номер і дату прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, а також номер та дату видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (для небанківської кредитної установи)»;

рядок шостий пункту 2 викласти в такій редакції:

«Номер і дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління іпотечним покриттям»;

у пункті 3:

рядок шостий викласти в такій редакції:

«Номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

рядок сьомий виключити.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

Т.в.о. Голови Комісії

М. Лібанов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національного банку України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

Голова Антимонопольного комітету УкраїниЯ. СмолійІ.В. Пашко

Ю. Терентьєввгору