Документ z0155-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.02.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2015  № 1244


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2016 р.
за № 155/28285

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, а також з метою удосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, що додаються.

2. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Кузькін Є.Ю.) та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України (Литвиненко Л.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Юрик І.І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Уманського І.І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Державної казначейської служби України

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниВ.П. Дуда


К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
30.12.2015  № 1244


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2016 р.
за № 155/28285

ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

1. Друге речення абзацу третього пункту 1.3 глави 1 викласти в такій редакції:

"Для цілей цього Порядку орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань фінансів віднесено до місцевих фінансових органів. Якщо виконавчий орган ради не створено згідно із законом, сільський, селищний, міський (міста районного значення) голова забезпечує виконання функцій місцевого фінансового органу.".

2. У главі 2:

1) у пункті 2.2:

в абзаці одинадцятому слова "та надання середньострокових позик місцевим бюджетам" виключити;

абзац п’ятнадцятий доповнити словами "у порядку, встановленому законодавством";

2) пункт 2.6 доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі застосування системи дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" між розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами.

У разі неможливості передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, до органу Казначейства подаються документи на паперових носіях.";

3) пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів при поданні документів, що застосовуються у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів, у рядках і графах "КПКВК" та "Код програмної класифікації видатків та кредитування" проставляють (у відповідному відмінку) код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Після запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у зазначених рядках і графах проставляють код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу).".

3. У главі 3:

1) в абзаці четвертому пункту 3.4 слова "та місцевих бюджетів коштів, що передаються з місцевих бюджетів" замінити словами "реверсної дотації", а слова "та рішенням відповідної ради про місцеві бюджети" виключити;

2) абзаци другий - п’ятий пункту 3.7 замінити новим абзацом такого змісту:

"Для щоденного акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів у Головних управліннях Казначейства відкриваються рахунки для кожного місцевого бюджету, кількість яких залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет та має забезпечити процес його виконання.".

У зв’язку з цим абзац шостий уважати абзацом третім;

3) доповнити після пункту 3.12 новими пунктами 3.13, 3.14 такого змісту:

"3.13. Платежі, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевих бюджетів, зараховуються на відповідні рахунки для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкриті в Головних управліннях Казначейства на ім'я бюджетних установ - розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету відповідно до законодавства.

При перерахуванні до місцевих бюджетів платежів, що належать до власних надходжень бюджетних установ, у полі розрахункового документа "Призначення платежу" вказується код класифікації доходів бюджету.

Власні надходження бюджетних установ з рахунків для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ перераховуються (списуються) на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів відповідно до законодавства.

Перерахування коштів вищим та підвідомчим установам бюджетних установ згідно з вимогами нормативно-правових актів здійснюється органами Казначейства з відповідних рахунків для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкритих у Головних управліннях Казначейства відповідно до законодавства, на рахунки, відкриті вищим та підвідомчим установам за тими самими кодами класифікації доходів бюджету.

3.14. Для зарахування надходжень до місцевих бюджетів в іноземній валюті місцеві фінансові органи відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України.

Після зарахування коштів (крім власних надходжень) місцеві фінансові органи складають на паперових та електронних носіях довідку про надходження до місцевих бюджетів в іноземній валюті за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, та не пізніше трьох робочих днів після надходження коштів на рахунки в установах банків подають її до органів Казначейства для відображення в обліку надходжень відповідних місцевих бюджетів.".

У зв’язку з цим пункт 3.13 уважати пунктом 3.15.

4. Доповнити пункт 4.21 глави 4 новим абзацом такого змісту:

"Виключення з мережі установи (підприємства, організації) у разі ліквідації, реорганізації, зміни підпорядкування проводиться лише після передавання установі-правонаступнику (підприємству, організації) або установі (підприємству, організації), яка змінила підпорядкування і яка утримується за рахунок коштів відповідного бюджету, планових показників, обсягів виділених коштів, показників проведених з початку бюджетного періоду касових видатків та непогашених бюджетних зобов'язань.".

5. У пункті 6.3 глави 6:

1) в абзаці п’ятому слова "Якщо зазначені зміни викликані змінами у підпорядкуванні та/або розташуванні підвідомчих установ, то" замінити словами "У разі внесення змін до мережі (крім зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ та зміни коду органу Казначейства у зв’язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці),";

2) доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі внесення змін до спеціального фонду кошторису розпорядники бюджетних коштів разом з довідкою про зміни до кошторису подають до органу Казначейства зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін.

У разі зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ головний розпорядник подає реєстри змін до мережі без реєстрів змін розподілу показників зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), зведеного плану надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведеного плану спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), змін зведення показників спеціального фонду, а також змінених розподілів показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів. Перенесення показників зазначених документів здійснюється на підставі реєстру змін до мережі, наданого головним розпорядником.".

6. В абзаці третьому пункту 8.1 глави 8 слово "зарахування" замінити словом "перерахування".

7. Пункт 10.4 глави 10 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) має право в будь-який час до списання платежу з його рахунка відкликати платіжні доручення з органу Казначейства, що його обслуговує. Платіжні доручення відкликаються лише в повній сумі.

Для відкликання платіжного доручення до органу Казначейства подається лист за підписом посадової особи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), яка має право першого підпису на розрахункових документах.".

8. У главі 11:

1) у пунктах 11.1 та 11.2 після слів "розпорядник бюджетних коштів" у всіх відмінках доповнити словами "(одержувач бюджетних коштів)" у відповідних відмінках;

2) доповнити новим пунктом 11.3 такого змісту:

"11.3. При проведенні операцій в іноземній валюті розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) складається довідка про операції в іноземній валюті, форма якої передбачена Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662, яка подається на паперових та електронних носіях до органу Казначейства протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, за кожним видом (кодом) іноземної валюти окремо.

За достовірність інформації, відповідність проведених операцій вимогам законодавства, правильність складання та своєчасність подання до органу Казначейства довідки про операції в іноземній валюті відповідає розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів).".

9. Пункт 12.3 глави 12 доповнити новими абзацами такого змісту:

"На спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства, зараховуються власні надходження з рахунків, призначених для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, а також кошти, які відносяться на відновлення касових видатків.

Суми коштів власних надходжень, що надходять готівкою в каси бюджетних установ, зараховуються на рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ. Кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки.".

10. У главі 14:

1) пункт 14.1 після слів "Перерахування міжбюджетних трансфертів" доповнити словами "з державного бюджету місцевим бюджетам (базова дотація, субвенції, стабілізаційна та додаткові дотації), реверсної дотації, а також перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами";

2) абзац третій пункту 14.2 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Реверсна дотація до державного бюджету з місцевих бюджетів перераховується органами Казначейства щодекади рівними частинами в останній день декади відповідно до розпису державного бюджету з рахунків загального фонду місцевих бюджетів на підставі меморіальних документів, сформованих територіальними органами Казначейства.

У разі незабезпечення в повному обсязі щодекадного перерахування реверсної дотації її неперерахований обсяг перераховується органами Казначейства в наступні дні після закінчення відповідної декади.

Фінансовими органами розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів для перерахування реверсної дотації органам Казначейства не подаються.";

3) абзац четвертий пункту 14.4 доповнити словами "якщо інше не передбачено рішенням про місцевий бюджет, з якого надані субвенції";

4) доповнити новим пунктом 14.5 такого змісту:

"14.5. В окремих випадках, встановлених законодавством, за міжбюджетними трансфертами проводяться взаємні розрахунки (казначейські клірингові розрахунки) на підставі спільних протокольних рішень, договорів.".

11. У пункті 16.1 глави 16:

в абзаці першому слова "середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України," виключити;

абзац другий після слів "місцевих рад" доповнити словами "сільськими головами, якщо за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради згідно із законодавством не створений".

12. У тексті Порядку слова "(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" в усіх відмінках замінити словами "(після запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів - код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" у відповідних відмінках.

13. Доповнити Порядок новим додатком 3, що додається.

У зв’язку з цим додатки 3-28 вважати відповідно додатками 4-29.

14. У тексті Порядку нумерацію додатків 3-28 замінити нумерацією 4-29.

15. У додатку 5 зноску "* До запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів органи Державної казначейської служби, розпорядники бюджетних коштів при заповненні форми реєстру змін до мережі у рядку "Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)" проставляють код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" виключити.

16. У додатках 6 та 7 зноску "*До запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів у графі проставляється код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" виключити.

17. Додатки 8, 16, 20, 22 та 28 викласти у новій редакції, що додаються.

Директор
Департаменту місцевих
бюджетівЄ.Ю. КузькінДодаток 3
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 3.14 глави 3)

ДОВІДКА
про надходження до місцевих бюджетів в іноземній валюті


Додаток 8
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 5.3 глави 5)

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
спеціального фонду


Додаток 16
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 6.3 глави 6)

РЕЄСТР ЗМІН
зведення показників спеціального фонду


Додаток 20
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 7.2 глави 7)

РОЗПОДІЛ
виділених бюджетних асигнувань


Додаток 22
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 10.1 глави 10)

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ
(зразок)Додаток 28
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 18.1 глави 18)

___________________________________
                     (найменування органу
      Державної казначейської служби України)


___________________________________
                             (код)


ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів за доходами
за__________________________ 20__ року

(число, місяць)

Група символів

Символ

Код класифікації доходів бюджету

Надійшло (грн,коп.)

за день

наростаючим підсумком з початку року

1

2

3

4

5

1

1

Усього

2

2

Усього

3

3

Усього

4

4

Усього

5

5

Усього

6

6

Усього

Начальник

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
відділу)____________
(підпис)_________________________
(ініціали, прізвище)

Роз'яснення щодо порядку заповнення форми Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами

Перша колонка:

1-а група символів - ознака надходжень до загального фонду місцевого бюджету;

2-а група символів - ознака надходжень до спеціального фонду місцевого бюджету;

3-я група символів - надходження, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами;

4-а група символів - надходження, що підлягають розподілу між рівнями бюджетів;

5-а група символів - надходження, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу;

6-а група символів - власні надходження бюджетних установ у натуральній формі та іноземній валюті.

Друга колонка:

1-6-а групи символів - символи видів доходів.

Третя колонка:

Коди згідно з класифікацією доходів бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 “Про бюджетну класифікацію" (із змінами).

Четверта колонка:

1-6-а групи символів - суми надходжень за день за відповідними аналітичними рахунками з урахуванням повернень;

Усього - загальні надходження за день за кожною 1-6-ю групою символів.

П’ята колонка:

Дані графи 5 Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами за попередній операційний день плюс дані графи 4 за день складання Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами.вгору