Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.12.2017  № 639


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 лютого 2018 р.
за № 154/31606

Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації свиней

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства
№ 243 від 10.05.2019}

Відповідно до статті 8 Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин», підпункту 25 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ідентифікації та реєстрації свиней, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 497 «Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2005 року за № 103/10383 (із змінами).

3. Бланки реєстраційних свідоцтв свиней, замовлення на видачу реєстраційних свідоцтв свиней, реєстраційних карток господарств, реєстраційних відомостей свиней, реєстраційних карток свиней, відомостей переміщення тварин, бирки для ідентифікації племінних свиней, виготовлені до набрання чинності цим наказом, застосовуються до повного їх використання.

4. Департаменту тваринництва забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

В.о. Голови Державної
регуляторної служби України
В. Лапа


В.П. ЗагороднійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
01.12.2017 № 639


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 лютого 2018 р.
за № 154/31606

ПОРЯДОК
ідентифікації та реєстрації свиней

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює вимоги до здійснення ідентифікації та реєстрації свиней, оформлення і видачі ідентифікаційних документів, реєстрації господарств, переміщення свиней.

2. Цей Порядок є обов’язковим для всіх юридичних і фізичних осіб, що займаються розведенням та утриманням свиней, проводять їх продаж, забій, утилізацію, надають послуги зі штучного осіменіння та організовують виставки свиней.

3. Ідентифікація та реєстрація свиней запроваджується з метою:

контролю за переміщеннями свиней у межах країни та під час їх експорту й імпорту;

контролю за санітарним станом виробництва та переробкою продукції свинарства;

сприяння охороні території України від занесення та поширення збудників хвороб та плануванню ветеринарно-санітарних заходів;

одержання достовірної інформації про поголів’я свиней та їх місцезнаходження для організації системи відстеження походження продукції свинарства.

4. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

бирка - вушний знак установленого зразка з нанесеним ідентифікаційним номером;

відповідальна особа - особа, на яку керівником покладено обов’язки здійснення комплексу робіт з ідентифікації, реєстрації й обліку тварин у господарстві;

свиня - тварина виду свиней (Suidae), за винятком диких свиней, які утримуються на волі та у напіввільних умовах.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» та Положенні про Єдиний державний реєстр тварин, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 2012 року № 578, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2012 року за № 1713/22025 (із змінами).

5. Ідентифікація та реєстрація племінних свиней, яких утримують та розводять юридичні особи, включають:

реєстрацію господарства;

оформлення замовлення на проведення ідентифікації і реєстрації тварин;

ідентифікацію тварин шляхом прикріплення бирок з індивідуальним ідентифікаційним номером;

облік ідентифікованих тварин;

реєстрацію ідентифікованих тварин у Єдиному державному реєстрі тварин (далі - Реєстр тварин);

оформлення і видачу реєстраційного свідоцтва свиней на замовлення власника;

реєстрацію в Реєстрі тварин інформації про переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин тощо.

6. Ідентифікація та реєстрація товарних свиней, яких утримують та розводять юридичні особи, включають:

реєстрацію господарства;

оформлення замовлення на проведення ідентифікації і реєстрації тварин;

ідентифікацію тварин перед їх вибуттям з господарства шляхом прикріплення бирок або нанесення татуювання з реєстраційним номером господарства;

облік ідентифікованих тварин;

реєстрацію в Реєстрі тварин інформації про переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин тощо.

7. Ідентифікація та реєстрація товарних свиней, яких утримують та розводять фізичні особи, включають:

звернення до Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин (далі - Адміністратор Реєстру тварин) щодо проведення ідентифікації і реєстрації тварин;

ідентифікацію тварин шляхом прикріплення бирок з індивідуальним ідентифікаційним номером;

реєстрацію ідентифікованих тварин у Реєстрі тварин;

реєстрацію в Реєстрі тварин інформації про переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин тощо.

ІІ. Реєстрація господарства

1. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці надають для реєстрації дані про господарства, що провадять діяльність з розведення та утримання, забою, утилізації тварин, продажу тварин, надання послуг зі штучного осіменіння та організовують виставки тварин, перед надходженням до них першої ідентифікованої тварини.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 243 від 10.05.2019}

2. Для реєстрації даних про господарства в Реєстрі тварин юридичні особи та фізичні особи - підприємці подають Адміністратору Реєстру тварин заповнену реєстраційну картку господарства (додаток 1), засвідчену підписом спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини та її печаткою.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 243 від 10.05.2019}

3. У разі якщо юридична особа чи фізична особа - підприємець є власником (утримувачем) кількох господарств, реєстраційна картка господарства подається окремо щодо кожного господарства та реєструється у Реєстрі тварин окремо.

4. Адміністратор Реєстру тварин вносить дані реєстраційної картки господарства до Реєстру тварин протягом десяти робочих днів з дня її отримання і надсилає юридичним особам та фізичним особам - підприємцям повідомлення про реєстрацію, що підтверджує реєстрацію даних про господарство в Реєстрі тварин, та за потреби надає доступ до Реєстру тварин для внесення, перегляду, коригування інформації про тварин, що йому належать.

5. Адміністратор Реєстру тварин визначає реєстраційний номер господарства, який складається з 10 символів і має таку структуру:

позиції 1, 2 - літерний код країни відповідно до ISO3166 (UA);

позиції 3, 4 - код області, на території якої розташоване господарство;

позиції 5 - 10 - номер господарства в області.

6. Датою реєстрації даних про господарство в Реєстрі тварин є дата внесення даних про господарство до Реєстру тварин.

7. У разі зміни власника (утримувача) господарства, даних про власника (утримувача) чи господарство, припинення діяльності юридична особа або фізична особа - підприємець повинні подати Адміністратору Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів заяву про внесення змін до Реєстру тварин (додаток 2), реєстраційну картку господарства та копії документів, що підтверджують ці зміни.

8. Відомості, внесені до реєстраційної картки господарства або зазначені у заяві про внесення змін до Реєстру тварин, власник (утримувач) тварин завіряє підписом. Достовірність даних у реєстраційній картці господарства забезпечує власник (утримувач) тварини.

Інформація з реєстраційних документів про власника, що містить персональні дані для внесення до Реєстру тварин, є такою, що надана для обробки за його згодою.

{Абзац другий пункту 8 розділу II в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 243 від 10.05.2019}

ІІІ. Ідентифікація та реєстрація тварин

1. Ідентифікацію свиней у господарстві юридичної особи проводить власник (утримувач) самостійно або відповідальна особа і використовує отримані матеріали (бирки та бланки реєстраційних документів) виключно для ідентифікації свиней, що йому належать.

Ідентифікацію свиней у господарстві фізичної особи та фізичної особи - підприємця проводить власник (утримувач) самостійно або Адміністратор Реєстру тварин.

2. Для проведення ідентифікації та реєстрації тварин юридична особа подає письмове замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин (додаток 3).

Замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин за підписом власника (утримувача) подається Адміністратору Реєстру тварин у паперовому або електронному вигляді.

3. Кожна бирка для ідентифікації свиней має відповідати таким вимогам:

1) бути виготовленою із гнучкого, біологічно інертного пластику;

2) матеріал виготовлення не має зазнавати впливу атмосферних явищ та втрачати своїх властивостей упродовж життя тварини;

3) бути стійкою до стирання та легко читатися протягом строку використання;

4) замковий механізм має бути виготовлений із твердого пластику, стійкого до коливань температур зовнішнього середовища, ультрафіолетового випромінювання, мікроорганізмів, а також зносостійкого та біологічно інертного. Конструкція замкового механізму та матеріал його виготовлення має унеможлювлювати роз’єднання частин бирки після їх скріплення, що виключає її повторне використання. Колір замкового механізму синій або блакитний;

5) бути виготовленою у спосіб, що дає змогу закріпити її на вухах тварини, не завдаючи їй шкоди;

6) має містити лише інформацію, передбачену цим Порядком, яку не можна стерти.

{Розділ III доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 243 від 10.05.2019}

4. Ідентифікація приплоду, отриманого від племінних і товарних свиней, здійснюється за допомогою бирок відповідного зразка (додатки 4, 5) з індивідуальним ідентифікаційним номером, які прикріплюються не пізніше 60 днів від моменту народження тварини, але раніше, ніж вона залишить господарство. Приплід від племінних свиней ідентифікується бирками на кожне вухо тварини, а приплід від товарних свиней - однією биркою на одне вухо.

Бирки не знімаються протягом усього життя тварини. На обох бирках для приплоду, отриманого від племінних свиней, зазначається один і той самий ідентифікаційний номер, який дає змогу індивідуально ідентифікувати кожну тварину.

Офіційний колір бирки для ідентифікації племінних свиней, яких утримують і розводять юридичні особи, та товарних свиней, яких утримують і розводять фізичні особи, - жовтий.

5. Ідентифікаційний номер, нанесений на бирці для приплоду, отриманого від племінних свиней, складається з 13 символів і має таку структуру:

1) зворотний бік (вхідна частина) містить такі позиції:

1, 2 - літерний код країни, де тварину ідентифіковано, відповідно до ISO3166;

2) лицьовий бік (порожниста частина) містить такі позиції:

3 - 13 - останні одинадцять цифр ідентифікаційного номера тварини, з яких п’ять останніх цифр - робочий номер тварини.

6. Ідентифікаційний номер, нанесений на бирці для товарних свиней, яких утримують та розводять фізичні особи, складається з 9 символів і має таку структуру:

1) зворотний бік (вхідна частина) містить такі позиції:

1, 2 - літерний код країни, де тварину ідентифіковано, відповідно до ISO3166;

2) лицьовий бік (порожниста частина) містить такі позиції:

3 - 9 - індивідуальний номер тварини.

7. Для реєстрації ідентифікованого приплоду, отриманого від племінних свиней, яких утримують та розводять юридичні особи, власник (утримувач) або відповідальна особа заповнює реєстраційну відомість свиней (додаток 6) та в електронному або паперовому вигляді передає її Адміністратору Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів від дати ідентифікації тварини.

Ідентифікаційним документом для зареєстрованих племінних свиней є реєстраційне свідоцтво свиней (додаток 7).

8. Для реєстрації ідентифікованих товарних свиней, яких утримують та розводять фізичні особи, працівник Адміністратора Реєстру тварин зі слів власника заповнює реєстраційне свідоцтво товарної свині з індивідуальним ідентифікаційним номером (додаток 8) та засвідчує перший і другий аркуші своїм підписом і кодом. Перший аркуш реєстраційного свідоцтва товарних свиней з індивідуальним ідентифікаційним номером власник передає в електронному або паперовому вигляді Адміністратору Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів від дати ідентифікації тварини.

Ідентифікаційним документом для зареєстрованих товарних свиней є другий аркуш реєстраційного свідоцтва товарних свиней з індивідуальним ідентифікаційним номером.

9. Груповий ідентифікаційний номер присвоюється групі товарних свиней у межах одного господарства юридичної особи і є унікальним для господарства у межах України.

10. Ідентифікація товарних свиней, яких утримують та розводять юридичні особи, здійснюється перед вибуттям тварин з господарства шляхом прикріплення однієї пари бирок відповідного зразка (додаток 9) з груповим номером - реєстраційним номером господарства в Реєстрі тварин або татуюванням реєстраційного номера господарства (для тварин старше чотирьох місяців).

Перед вибуттям з господарства товарної свині до фізичної особи ідентифікація проводиться шляхом прикріплення однієї пари бирок з індивідуальним номером відповідно до пункту 5 цього розділу.

11. Ідентифікаційний номер, нанесений на бирці для товарних свиней, яких утримують та розводять юридичні особи, складається з 10 символів і має структуру реєстраційного номера господарства в Реєстрі тварин відповідно до пункту 5 розділу ІІ цього Порядку.

Офіційний колір бирки для ідентифікації товарних свиней, яких утримують та розводять юридичні особи, з реєстраційним номером господарства в Реєстрі тварин - зелений.

12. У разі ідентифікації товарних свиней, яких утримують та розводять юридичні особи, шляхом татуювання всі позиції реєстраційного номера господарства наносяться на верхню третину зовнішньої поверхні одного зі стегон у два ряди:

1) верхній ряд:

1, 2 - літерний код країни (UA);

3, 4 - цифровий код області, на території якої розташоване господарство;

2) нижній ряд:

5 - 10 - номер господарства в області.

Висота знаків татуювання повинна становити не менше 20 мм.

13. Для групи ідентифікованих товарних свиней, що вибувають з господарства однієї юридичної особи до господарства іншої юридичної особи, реєструється факт переміщення групи. Власник (утримувач) або відповідальна особа заповнює відомість переміщення тварин (додаток 10) та передає перший примірник в електронному або паперовому вигляді Адміністратору Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів від дати вибуття тварин.

Ідентифікаційним і супровідним документом на переміщення групи ідентифікованих товарних свиней, що вибувають з господарства однієї юридичної особи до господарства іншої юридичної особи, є другий примірник відомості переміщення тварин у паперовому або електронному вигляді.

14. Для реєстрації ідентифікованих товарних свиней, що вибувають з господарства юридичної особи до господарства фізичної особи, власник (утримувач) або відповідальна особа заповнює реєстраційне свідоцтво товарної свині з індивідуальним ідентифікаційним номером та засвідчує перший і другий аркуші у працівника Адміністратора Реєстру тварин. Перший аркуш реєстраційного свідоцтва товарних свиней з індивідуальним ідентифікаційним номером власник (утримувач) або відповідальна особа передає в електронному або паперовому вигляді Адміністратору Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів від дати ідентифікації тварини.

Ідентифікаційним документом для товарних свиней, що вибувають від юридичної особи до фізичної особи, є другий аркуш реєстраційного свідоцтва товарних свиней з індивідуальним ідентифікаційним номером.

15. Якщо тварину імпортовано та ідентифіковано згідно з чинною в країні походження офіційною системою ідентифікації та реєстрації цього виду тварин, повторна ідентифікація тварини не проводиться.

Для реєстрації імпортованих тварин у Реєстрі тварин власник (утримувач) заповнює реєстраційну відомість свиней, де, крім даних про тварину та її походження, зазначаються дані країни-імпортера та ідентифікаційний номер тварини, присвоєний у країні походження, та передає реєстраційну відомість свиней в електронному або паперовому вигляді Адміністратору Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів від дати надходження тварини до господарства.

16. Якщо тварину імпортовано з країни, де немає офіційної системи ідентифікації та реєстрації тварин, її необхідно ідентифікувати відповідно до цього Порядку у строк, що не перевищує тридцяти днів з моменту здійснення прикордонного ветеринарно-санітарного контролю та прибуття тварини до господарства призначення, але в будь-якому разі - до її переміщення.

17. Якщо господарством призначення тварини, що імпортується, є бойня чи м’ясокомбінат і тварину буде забито протягом тридцяти днів з моменту здійснення прикордонного ветеринарно-санітарного контролю, ідентифікація тварини не проводиться.

18. У разі втрати твариною однієї чи обох бирок або пошкодження її (їх) так, що номер, нанесений на ній (них), не дає змоги ідентифікувати тварину, власник (утримувач) зобов’язаний:

якщо тотожність тварини встановлено, - терміново ізолювати тварину та замовити у Адміністратора Реєстру тварин дублікат (дублікати) бирки (бирок) з тим самим номером і прикріпити її (їх);

якщо тотожність тварини не встановлено, - повторно ідентифікувати тварину відповідно до цього Порядку за рішенням спеціаліста ветеринарної медицини.

19. Для заміни пошкоджених або втрачених бирок власник (утримувач) подає Адміністратору Реєстру тварин замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів (додаток 11) у паперовому або електронному (за наявності доступу до Реєстру тварин) вигляді. Пошкоджені бирки власник (утримувач) знімає і знищує так, щоб унеможливити їх подальше використання.

20. Заміна бирок не проводиться, якщо втрата чи пошкодження однієї чи обох бирок відбулися на забійному підприємстві чи підприємстві з утилізації тварин.

21. На дублікаті (дублікатах) бирки (бирок) з індивідуальним ідентифікаційним номером робиться відмітка римськими цифрами, що відповідає порядковому номеру виготовленого дубліката такої бирки.

22. У разі втрати власником (утримувачем) бирок, які не були прикріплені на вуха тварини, власник (утримувач) після встановлення факту втрати та проведення звірки залишку бирок з використаними бирками зобов’язаний повідомити про втрату Адміністратора Реєстру тварин та вказати номери втрачених бирок.

23. У разі втрати або пошкодження бирки, якою було ідентифіковано тварину, завезену з іншої країни, Адміністратор Реєстру тварин на замовлення власника (утримувача) видає дублікат бирки, на який нанесено ідентифікаційний номер тварини, присвоєний тією країною, де тварину було ідентифіковано.

24. Адміністратор Реєстру тварин зобов’язаний внести до Реєстру тварин дані, встановлені цим Порядком, зокрема щодо ідентифікації, реєстрації та обліку тварин протягом десяти робочих днів з дня їх отримання від юридичних і фізичних осіб.

25. Адміністратор Реєстру тварин оформляє ідентифікаційні документи тварин протягом п’яти робочих днів з дня отримання даних щодо реєстрації тварини.

26. Облік тварин ведуть юридичні та фізичні особи шляхом подання Адміністратору Реєстру тварин даних щодо народження, надходження нових тварин до господарства, переміщення тварин між господарствами, забою, утилізації, загибелі, падежу тварин для реєстрації.

За наявності доступу до Реєстру тварин облік тварин веде власник (утримувач) або відповідальна особа в електронному вигляді.

Юридичні особи здійснюють періодичну інвентаризацію поголів’я свиней у господарстві та подають щомісяця Адміністратору Реєстру тварин звіт про наявність і рух поголів’я свиней у господарстві (додаток 12) за встановленою формою.

ІV. Оформлення, видача та обіг реєстраційного свідоцтва свиней

1. Реєстраційне свідоцтво свиней видається на замовлення власника (утримувача).

2. Реєстраційне свідоцтво свиней є обов’язковим документом, який має супроводжувати племінних свиней під час їх переміщення, крім випадків, коли перше переміщення тварини здійснюється з метою її забою (утилізації) або експорту.

Якщо першим переміщенням ідентифікованої та зареєстрованої у встановленому порядку племінної тварини є її переміщення на забій (утилізацію) або експорт, реєстраційне свідоцтво свиней власник (утримувач) не замовляє.

3. Для отримання реєстраційного свідоцтва свиней власник (утримувач) заповнює та надсилає до Адміністратора Реєстру тварин замовлення на видачу реєстраційних свідоцтв свиней (додаток 13) на племінних тварин, яких уже ідентифіковано та зареєстровано в Реєстрі тварин.

4. Адміністратор Реєстру тварин після одержання замовлення на видачу реєстраційних свідоцтв свиней вносить інформацію до Реєстру тварин, здійснює оформлення реєстраційного свідоцтва свиней та передає (надсилає) власнику/утримувачу або уповноваженій ним особі.

{Пункт 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 243 від 10.05.2019}

5. Реєстраційне свідоцтво свиней видається на племінну тварину, яку було ідентифіковано в установленому порядку, в тому числі імпортовану для розведення, на замовлення власника (утримувача).

6. Строк дії реєстраційного свідоцтва свиней необмежений.

7. Усі записи в реєстраційному свідоцтві свиней та відомості про тварину, що вносяться до нього, виконуються українською мовою, за винятком коду країни, де тварину ідентифіковано. Цифрова інформація вноситься до реєстраційного свідоцтва свиней арабськими цифрами.

8. Перша сторінка реєстраційного свідоцтва містить поля з такими реквізитами:

назва документа, його серія та номер;

дані про тварину - робочий (чотири останні цифри ідентифікаційного номера) та ідентифікаційний номери, кличка (за наявності), дата народження, код статі, код і назва породи;

дані про походження тварини - ідентифікаційні (індивідуальні) номери, клички (за наявності), коди та назви порід матері й батька;

дані про власника тварини (реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин, найменування та місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) для фізичної особи);

дані про заповнення реєстраційного свідоцтва - найменування Адміністратора Реєстру тварин і дата видачі, завірені печаткою та підписом.

На першій сторінці реєстраційного свідоцтва відводиться місце для нанесення штрихкоду, який містить інформацію про ідентифікаційний номер, код породи, стать, дату народження тварини.

Ідентифікаційні (індивідуальні) номери, коди і назви порід матері й батька зазначаються у тому разі, якщо власник надав таку інформацію в реєстраційній відомості свиней.

Першу сторінку реєстраційного свідоцтва свиней заповнює виключно Адміністратор Реєстру тварин після реєстрації тварини в Реєстрі тварин.

9. На другій і третій сторінках записи щодо переліку досліджень, вакцинацій та обробок проводить відповідальна за це особа господарства та засвідчує лікар ветеринарної медицини.

10. На четвертій сторінці власник (утримувач) або відповідальна особа вносять дані про всі переміщення тварини та засвідчують підписом.

11. Адміністратор Реєстру тварин оформляє реєстраційне свідоцтво свиней протягом п’яти робочих днів з дня отримання даних про реєстрацію тварини за наявності замовлення на видачу реєстраційного свідоцтва свиней.

12. Обмін та видача нового реєстраційного свідоцтва свиней здійснюються у разі:

виявлення помилок;

пошкодження чи втрати.

13. У разі виявлення помилок у реєстраційному свідоцтві свиней власнику (утримувачу) необхідно звернутися до Адміністратора Реєстру тварин із заявою про внесення змін до Реєстру тварин.

Адміністратор Реєстру тварин після отримання заяви про виявлені помилки перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі тварин і в разі підтвердження помилок вносить відповідні зміни до Реєстру тварин.

14. У разі пошкодження чи втрати реєстраційного свідоцтва свиней власнику (утримувачу) необхідно звернутися до Адміністратора Реєстру тварин із замовленням на дублікати бирок та ідентифікаційних документів.

15. Оформлення та видачу нового реєстраційного свідоцтва свиней, замість пошкодженого, втраченого або в якому було виявлено помилку, здійснює Адміністратор Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів з дня отримання замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів або заяви про внесення змін до Реєстру тварин разом із пошкодженим реєстраційним свідоцтвом свиней, яке підлягає обміну.

Четверта сторінка нового реєстраційного свідоцтва свиней, яке видається в обмін або замість пошкодженого чи втраченого, містить дані про всі здійснені раніше переміщення тварини. Записи про переміщення вносить та засвідчує підписом працівник Адміністратора Реєстру тварин, завіряючи їх печаткою.

{Абзац другий пункту 15 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 243 від 10.05.2019}

Після видачі нового реєстраційного свідоцтва свиней знайдене реєстраційне свідоцтво свиней, яке було втрачене, є недійсним та повертається Адміністратору Реєстру тварин.

16. Якщо реєстраційне свідоцтво свиней втрачено чи пошкоджено на м’ясокомбінаті, бойні чи потужності (об’єкті) з обробки, переробки побічних продуктів тваринного походження (далі - ветсанзавод), його заміна не здійснюється.

Власнику чи відповідальній особі м’ясокомбінату, бойні чи ветсанзаводу необхідно повідомити Адміністратора Реєстру тварин про факт втрати.

V. Переміщення тварин

1. Супровідні документи на переміщення тварин:

для племінних свиней - заповнені реєстраційне свідоцтво свиней та другий примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді;

для товарних свиней, що ідентифіковані індивідуальним ідентифікаційним номером згідно з пунктом 3 розділу ІІІ цього Порядку, - заповнені другий аркуш реєстраційного свідоцтва товарної свині з індивідуальним ідентифікаційним номером та другий примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді;

для товарних свиней, що утримуються та розводяться в господарстві юридичної особи, у разі вибуття до юридичної особи або на забій - заповнений другий примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді;

для товарних свиней, що утримуються та розводяться в господарстві юридичної особи, у разі вибуття до фізичної особи - заповнені реєстраційне свідоцтво товарної свині з індивідуальним ідентифікаційним номером і другий примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді;

для товарних свиней, що утримуються та розводяться в господарстві фізичної особи, - заповнені другий аркуш реєстраційного свідоцтва товарної свині з індивідуальним ідентифікаційним номером і другий примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді.

Заповнений перший примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді надсилається Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин вибуття тварин з господарства протягом п’яти робочих днів від дати вибуття.

Власник (утримувач) має право здійснювати переміщення тварини лише у разі, якщо тварину ідентифіковано, зареєстровано, та за наявності супровідних ідентифікаційних і ветеринарних документів на тварину.

2. У разі вибуття тварини з господарства юридичної особи власник (утримувач) зобов'язаний:

перевірити наявність прикріплених на тварині бирок або татуювання  групового номера (номера господарства в Реєстрі тварин, з якого вибуває тварина);

заповнити два примірники відомості переміщення тварин;

внести дані про вибуття до ідентифікаційного документа тварини;

звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для засвідчення ідентифікаційного документа і заповнених примірників відомості переміщення тварин та отримання в установленому порядку ветеринарних документів;

передати фізичній особі чи юридичній особі, до господарства якої вибуває тварина, або перевізнику ідентифікаційний документ і другий примірник відомості переміщення тварин;

надіслати в електронному або паперовому вигляді перший примірник відомості переміщення тварин Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин вибуття тварин з господарства протягом п’яти робочих днів від дати вибуття.

3. У разі вибуття тварини з господарства фізичної особи власник (утримувач) зобов’язаний:

перевірити наявність прикріплених на тварині бирок;

звернутися до Адміністратора Реєстру тварин для заповнення відомості переміщення тварин та внесення даних про вибуття до ідентифікаційного документа тварини;

звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для засвідчення ідентифікаційного документа і заповнених примірників відомості переміщення тварин та отримання в установленому порядку ветеринарних документів;

передати фізичній особі чи юридичній особі, до господарства якої вибуває тварина, або перевізнику ідентифікаційний документ і другий примірник відомості переміщення тварин;

надіслати в електронному або паперовому вигляді перший примірник відомості переміщення тварин Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин вибуття тварин з господарства протягом п’яти робочих днів від дати вибуття.

4. У разі прибуття тварини до господарства юридичної особи власник (утримувач) зобов’язаний:

{Абзац другий пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 243 від 10.05.2019}

перевірити наявність прикріплених на тварині бирок або татуювання  групового номера (номера господарства в Реєстрі тварин, з якого вибуває тварина), відповідність ідентифікаційних номерів номерам в ідентифікаційних документах і другому примірнику відомості переміщення тварин;

внести дані про прибуття до ідентифікаційного документа тварини та другого примірника відомості переміщення тварин;

звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для засвідчення ідентифікаційного документа та заповненого другого примірника відомості переміщення тварин;

надіслати в електронному або паперовому вигляді другий примірник відомості переміщення тварин Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин даних про прибуття протягом п’яти робочих днів від дати прибуття.

5. У разі прибуття тварини до господарства фізичної особи власник (утримувач) зобов’язаний:

перевірити наявність прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних номерів номерам в ідентифікаційних документах і другому примірнику відомості переміщення тварин;

звернутися до Адміністратора Реєстру тварин для заповнення другого примірника відомості переміщення тварин і внесення даних про прибуття до ідентифікаційного документа тварини;

звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для засвідчення ідентифікаційного документа і заповненого другого примірника відомості переміщення тварин;

надіслати в електронному або паперовому вигляді другий примірник відомості переміщення тварин Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин даних про господарство (за умови, що воно не зареєстроване у Реєстрі тварин) та прибуття протягом п’яти робочих днів від дати прибуття.

{Абзац п'ятий пункту 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 243 від 10.05.2019}

6. У разі прибуття тварини на м’ясокомбінат, бойню чи ветсанзавод власник (утримувач) або відповідальна особа господарства зобов’язаний(а):

{Абзац другий пункту 6 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 243 від 10.05.2019}

перевірити наявність прикріплених на тварині бирок або татуювання  групового номера (номера господарства в Реєстрі тварин, з якого вибула тварина), відповідність ідентифікаційних номерів номерам в ідентифікаційних та супровідних документах;

внести дані про прибуття до ідентифікаційного документа тварини та другого примірника відомості переміщення тварин;

звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для засвідчення ідентифікаційного документа та заповненого другого примірника відомості переміщення тварин;

надіслати в електронному або паперовому вигляді другий примірник відомості переміщення тварин з ідентифікаційним документом Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин даних про прибуття, забій, утилізацію тварини протягом п’яти робочих днів від дати події.

7. У разі імпорту тварин (за винятком імпорту тварин для їх забою протягом тридцяти днів) власник зобов’язаний заповнити та надіслати в електронному або паперовому вигляді другий примірник відомості переміщення тварин Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин даних про прибуття протягом п’яти робочих днів від дати надходження тварин до господарства.

8. Ідентифікаційні та супровідні документи можуть бути оформлені в електронному вигляді за наявності доступу власника (утримувача) до Реєстру тварин і супроводжувати тварину (за можливості їх пред’явлення в електронному вигляді).

9. У разі виявлення гострих інфекційних захворювань у господарстві, а також якщо господарство втратило свій статус щодо ветеринарно-санітарного благополуччя, обмеження переміщення тварин здійснюється відповідно до законодавства України.

VІ. Забій, падіж (загибель), утилізація ідентифікованих тварин

1. У разі забою ідентифікованої тварини з індивідуальним ідентифікаційним номером у господарстві юридичної особи власник (утримувач) або відповідальна особа (м’ясокомбінату, бойні чи господарства утримання) вносить до ідентифікаційного документа дату та причину забою, знімає з тварини бирки і протягом п’яти робочих днів від дати її забою надсилає засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини ідентифікаційний документ до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до Реєстру тварин інформації про забій тварини та знищення ідентифікаційного документа.

У разі забою ідентифікованої тварини з груповим ідентифікаційним номером у господарстві юридичної особи власник (утримувач) або відповідальна особа (м’ясокомбінату, бойні чи господарства утримання) вносить до відомості переміщення тварин дату та причину забою, знімає з тварини бирки (за наявності) і протягом п’яти робочих днів від дати її забою надсилає засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини перший примірник відомості переміщення тварин до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до Реєстру тварин інформації про забій тварини.

Подання інформації про забій шляхом оформлення відомості переміщення тварин може здійснюватися в електронному вигляді за наявності доступу до Реєстру тварин.

2. У разі забою ідентифікованої тварини у господарстві фізичної особи власник тварини звертається до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до ідентифікаційного документа дати та причини забою, знімає з тварини бирки і протягом п’яти робочих днів від дати її забою надсилає засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини ідентифікаційний документ до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до Реєстру тварин інформації про забій тварини та знищення ідентифікаційного документа в установленому порядку.

3. У разі падежу (загибелі) з подальшою утилізацією тварини в господарстві утримання та розведення власник (утримувач) або відповідальна особа зобов’язаний(а):

для товарних свиней, що утримуються та розводяться в господарстві юридичної особи, - надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів в електронному або паперовому вигляді засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини перший примірник відомості переміщення тварин для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель), утилізацію тварини;

для племінних свиней, що утримуються та розводяться в господарстві юридичної особи, - надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів засвідчені державною установою (закладом) ветеринарної медицини заповнений ідентифікаційний документ (за наявності) або перший примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель), утилізацію тварини;

для товарних свиней, що утримуються та розводяться в господарстві фізичної особи, - звернутися до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до ідентифікаційного документа дати і причини падежу (загибелі), утилізації тварини та надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів в електронному або паперовому вигляді засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини заповнений ідентифікаційний документ для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель), утилізацію тварини.

4. Якщо тварина загинула і її направлено на утилізацію, юридична особа та фізична особа повинні здійснити дії відповідно до цього Порядку щодо переміщення тварини.

5. У разі прибуття тварини на ветсанзавод власник (утримувач) або відповідальна особа господарства має здійснити дії відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Рішення про зняття бирок з тварини, що загинула і прибула на утилізацію, приймає спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

7. Власник знищує зняті з тварин бирки таким чином, щоб унеможливити їх повторне використання.

Заступник директора
Департаменту тваринництва -
начальник відділу розвитку
галузей тваринництва
О. АльшановаДодаток 1
до Порядку ідентифікації
та реєстрації свиней
(пункт 2 розділу ІІ)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
господарства

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 243 від 10.05.2019}


Додаток 2
до Порядку ідентифікації
та реєстрації свиней
(пункт 7 розділу ІІ)

ЗАЯВА
про внесення змін до Реєстру тварин


Додаток 3
до Порядку ідентифікації
та реєстрації свиней
(пункт 2 розділу ІІІ)

ЗАМОВЛЕННЯ
на проведення ідентифікації та реєстрації тваринДодаток 4
до Порядку ідентифікації
та реєстрації свиней
(пункт 4 розділу ІІІ)

ЗРАЗОК
бирки вушної для ідентифікації племінних свиней

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 243 від 10.05.2019}


Додаток 5
до Порядку ідентифікації
та реєстрації свиней
(пункт 4 розділу ІІІ)

ЗРАЗОК
бирки вушної для ідентифікації товарних свиней з індивідуальним номером

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 243 від 10.05.2019}


Додаток 6
до Порядку ідентифікації
та реєстрації свиней
(пункт 6 розділу ІІІ)

РЕЄСТРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
свиней


Додаток 7
до Порядку ідентифікації
та реєстрації свиней
(пункт 6 розділу ІІІ)

РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО
свиней


Додаток 8
до Порядку ідентифікації
та реєстрації свиней
(пункт 7 розділу ІІІ)

РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО
товарної свині з індивідуальним ідентифікаційним номеромДодаток 9
до Порядку ідентифікації
та реєстрації свиней
(пункт 10 розділу ІІІ)

ЗРАЗОК
бирки вушної для ідентифікації товарних свиней з груповим номером

{Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 243 від 10.05.2019}


Додаток 10
до Порядку ідентифікації
та реєстрації свиней
(пункт 13 розділу ІІІ)

ВІДОМІСТЬ
переміщення тварин

{Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 243 від 10.05.2019}


Додаток 11
до Порядку ідентифікації
та реєстрації свиней
(пункт 18 розділу ІІІ)

ЗАМОВЛЕННЯ
на дублікати бирок та ідентифікаційних документів


Додаток 12
до Порядку ідентифікації
та реєстрації свиней
(пункт 26 розділу ІІІ)

ЗВІТ
про наявність та рух поголів’я свиней у господарстві

{Додаток 12 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 243 від 10.05.2019}


Додаток 13
до Порядку ідентифікації
та реєстрації свиней
(пункт 3 розділу ІV)

ЗАМОВЛЕННЯ
на видачу реєстраційних свідоцтв свиней


Документи та файли

Сигнальний документ — f473270n274.doc
Сигнальний документ — f473270n244.doc
Сигнальний документ — f473270n245.doc
Сигнальний документ — f473270n276.doc
Сигнальний документ — f473270n278.doc
Сигнальний документ — f473270n246.doc
Сигнальний документ — f473270n254.doc
Сигнальний документ — f473270n255.doc
Сигнальний документ — f473270n280.doc
Сигнальний документ — f473270n282.doc / zip
Сигнальний документ — f473270n250.doc
Сигнальний документ — f473270n284.doc
Сигнальний документ — f473270n252.doc

Публікації документа