Документ z0154-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.02.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.03.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
06.02.2006 N 42
( z0152-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2006 р.
за N 154/12028

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заповнення ліцензій на експорт
окремих видів металопродукції до США
та до країн - членів Європейського
Співтовариства в 2006 році

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення ліцензій на
експорт товарів, зазначених у додатках 4 і 9 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.12.2005 N 1304 ( 1304-2005-п ) "Про
затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, та обсягів квот у 2006 році".
2. Ліцензії на експорт товарів, зазначених у додатках 4 і 9
до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2005 N 1304
( 1304-2005-п ), повинні відповідати зразкам, наведеним у додатках
1 і 2 до цієї Інструкції, та бути дійсними щодо експорту вказаних
у них товарів походженням з України до США та до країн - членів
Європейського Співтовариства.
3. Ліцензія на експорт окремих видів металопродукції (далі -
ліцензія) може використовуватися для експорту в країну призначення
однієї або більше партій зазначеного в ній товару.
4. Ліцензія та її копії оформлюються згідно з цією
Інструкцією і заповнюються англійською мовою. Розміри бланків ліцензії - 210 х 297 мм. Для виготовлення бланка ліцензії використовується білий
письмовий папір зазначених розмірів без механічних включень та
вагою не менше 25 г на 1 кв.м. За наявності декількох примірників
документів тільки перший примірник, який є оригіналом, має бути
надрукований з фоном візерунка "гільйош". Цей примірник повинен
бути чітко позначений як "ORIGINAL", а інші примірники - з
поміткою "COPY".
5. Кожний документ повинен мати стандартизований серійний
номер, друкований або ні, за допомогою якого він може бути
ідентифікований. Цей номер має складатися з таких елементів: дві літери, що вказують країну-експортера (UA); дві літери, що вказують країну-імпортера, у якій
передбачається здійснити митне оформлення товару (класифікатор
країн - членів Європейського Співтовариства та США наведений у
додатку 3 до цієї Інструкції); однозначний номер, що відповідає останній цифрі року
експорту, наприклад, 6 для 2006 року; двозначний номер 01, який означає, що ліцензію видано
Міністерством економіки України; п'ятизначний порядковий номер від 00001 до 99999, наданий
країні-імпортеру, де передбачено здійснити митне оформлення
товару.
6. Ліцензії можуть видаватися після відвантаження продукції,
якої вони стосуються. У цих випадках у них має бути напис: "issued
retrospectively" (*).
_______________
* Крім ліцензій на експорт до США окремих видів прокату
плоского з вуглецевої сталі.
7. У разі, коли ліцензію викрадено, загублено або вона стала
непридатною, експортер може звернутися до Міністерства економіки
України з проханням видати дублікат, який заповнюється на підставі
раніше поданих документів, що зберігаються в архіві Міністерства
економіки України. Заява про видачу дубліката має супроводжуватися
документом, що підтверджує факт втрати ліцензії, та листом
Державної митної служби України про фактичне відвантаження
продукції за виданою ліцензією. Дублікат будь-якої ліцензії,
виданий таким чином, матиме напис у пункті 9 зразка ліцензії:
"duplicata" або "duplicate" (**) і буде дійсним для митного
оформлення. Про факт видачі дубліката Міністерство економіки
України повідомляє Державну митну службу України та уповноважений
орган країни-імпортера.
_______________
(**) У ліцензіях на експорт до США окремих видів прокату
плоского з вуглецевої сталі такий запис здійснюється в підпункті
"b" пункту 12 зразка ліцензії.
8. Дублікат має дату оригіналу ліцензії на експорт.
9. У ліцензії на експорт до США деяких виробів з обрізного
вуглецевого прокату плоского, зразок якої наведено в додатку 1,
повинна бути зазначена така інформація: у пункті 1 - номер ліцензії; у пункті 2 - квотовий рік; у пункті 3 - країна походження; у пункті 4 - країна призначення; у пункті 5 - дата продажу (дата, коли було виписано
рахунок-фактуру, тобто дата, коли визначаються ціна та обсяг
товару або коли виписується специфікація, або в разі
довгострокового контракту дата укладання контракту, як зазначено в
облікових документах виробника (експортера), що велися протягом
звичайної торговельної операції); у пункті 6 - загальний обсяг квоти, що залишився
невикористаним; у пункті 7 - найменування виробника товару та його
місцезнаходження; у пункті 8 - найменування експортера товару та його
місцезнаходження; у пункті 9 - найменування й місцезнаходження імпортера, якщо
зазначена інформація надана заявником чи відома Міністерству
економіки України; у пункті 10 - найменування й місцезнаходження торговельної
компанії, яка брала участь у продажу; у пункті 11 - повна назва й місцезнаходження покупця та
ступінь відносин виробника (експортера) з покупцем (пов'язаний або
непов'язаний з виробником /експортером/); у пункті 12 - номер замовлення на продаж товару та його дата
(номер специфікації або номер рахунка-фактури та його дата) або
номер контракту та його дата; у пункті 13 - марка прокату плоского та опис товару, що
експортується до США, код згідно з Гармонізованою системою США (до
10-го знака); у пункті 14 - обсяг товару в метричних тоннах; у пункті 15 - вартість товару на умовах FOB згідно з
INCOTERMS у чинній редакції; у пункті 16 - ціна за одиницю (за одну метричну тонну) на
умовах FOB згідно з INCOTERMS у чинній редакції; у пункті 17 - найменування та місцезнаходження Міністерства
економіки України; у пункті 18 - строк дії ліцензії на митній території України; у пункті 19 - дата експорту (тобто дата підписання ліцензії)
та деякі відомості, які засвідчуються печаткою та підписом
уповноваженої особи Міністерства економіки України. Опис товару на експорт до США деяких виробів з обрізного
вуглецевого прокату плоского наведено в додатку 4 до цієї
Інструкції.
10. Заявка на одержання ліцензії на експорт до США деяких
виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского оформляється
суб'єктом підприємницької діяльності згідно із зразком ліцензії та
вимогами пункту 9 цієї Інструкції, за винятком абзаців другого та
вісімнадцятого пункту 9.
11. У ліцензії на експорт окремих видів металопродукції до
країн - членів Європейського Співтовариства, зразок якої наведено
в додатку 2, повинна бути зазначена така інформація: у пункті 1 - найменування експортера продукції та його
місцезнаходження; у пункті 2 - номер ліцензії; у пункті 3 - квотовий рік експорту; у пункті 4 - назва товару; у пункті 5 - найменування контрагента, яка буде одержувати
товар, та її місцезнаходження. Якщо за дорученням покупця товару
одержувачем товару буде інший контрагент, то в пункті 9 зразка
ліцензії зазначаються назва фірми-покупця та її місцезнаходження; у пункті 6 - країна походження товару; у пункті 7 - країна призначення; у пункті 8 - місце і дата відвантаження та засоби
транспортування; у пункті 9 - термін дії ліцензії на території України, номер
контракту, згідно з яким здійснюється експорт, та додаткова
інформація; у пункті 10 - опис товару, що експортується, виробник товару; у пункті 11 - товарна позиція товару відповідно до чинної
товарної номенклатури; у пункті 12 - кількість товару в одиницях виміру, визначених
для зазначеного товару відповідними угодами та товарною
номенклатурою; у пункті 13 - контрактна вартість на умовах FOB та умови
поставки згідно з INCOTERMS у чинній редакції; у пункті 14 - уповноважена особа Міністерства економіки
України, яка підписує ліцензію та ставить дату її підписання, що
засвідчується відповідною печаткою; у пункті 15 - повна назва та місцезнаходження Міністерства
економіки України.
12. Заявка на одержання ліцензії на експорт окремих видів
металопродукції до країн - членів Європейського Співтовариства
оформляється суб'єктом підприємницької діяльності згідно із
зразком ліцензії та вимогами пункту 11 цієї Інструкції, за
винятком абзаців третього та шістнадцятого пункту 11.
13. У разі експорту до США окремих видів прокату плоского з
вуглецевої сталі ліцензія вважається дійсною для пред'явлення
митним органам України за умови, якщо вона супроводжується
завіреною керівником суб'єкта підприємницької діяльності копією
зовнішньоекономічного договору (контракту) (українською та
англійською мовами) з усіма додатками й специфікаціями до нього, а
також з письмовими зобов'язаннями: виробника (експортера) та першого покупця стосовно того, що
будь-які наступні покупці товару ручатимуться, що цей товар,
імпортований до США згідно з Угодою про призупинення
антидемпінгового розслідування щодо імпорту деяких виробів з
обрізного вуглецевого прокату плоского з України, не буде
перепродаватися іншим покупцям, крім зазначених у документах,
доданих до заявки на видачу ліцензії, та призначається для
споживання в США (українською та англійською мовами); стосовно того, що виробник (експортер) товару співпрацюватиме
з органами виконавчої влади та компетентними органами США з метою
запобігання порушенню зазначеної Угоди, уключаючи обхід; першого покупця товару стосовно того, що будь-які наступні
покупці товару будуть співробітничати з органами виконавчої влади
з метою запобігання порушенню зазначеної Угоди, уключаючи обхід; стосовно того, що виробник (експортер) товару в установлені
строки буде надавати органам виконавчої влади повну інформацію
(українською та англійською мовами в паперовій та електронній
формах) щодо прямого чи непрямого експорту до США зазначеного
товару; виробника (експортера) та першого покупця стосовно того, що
будь-які наступні покупці товару в установлені строки будуть
надавати органам виконавчої влади повну інформацію (українською та
англійською мовами в паперовій та електронній формах) щодо прямого
чи непрямого експорту до США зазначеного товару; виробника (експортера) та всіх покупців товару стосовно того,
що будь-які переклади текстів документів, призначених для
передавання компетентним органам США, згідно із зазначеною Угодою
будуть автентичними українській редакції подібних текстів. У разі завершення митного оформлення виробник (експортер)
також подає митним органам України оригінали і копії сертифіката
про походження товару та сертифіката якості товару, що
експортуватиметься до США.
Заступник директора департаменту
зовнішньоекономічної політики -
начальник відділу нетарифного
регулювання В.Богданов

Додаток 1
до Інструкції про порядок
заповнення ліцензій
на експорт окремих видів
металопродукції до США
та до країн - членів
Європейського Співтовариства
в 2006 році

ЗРАЗОК
ліцензії на експорт до США деяких виробів
з обрізного вуглецевого прокату плоского

EXPORT LICENSE/ЛІЦЕНЗІЯ НА ЕКСПОРТ
------------------------------------------------------------------ |1. Export License N ___________ | ORIGINAL |2. Quota Year - ____| | | (COPY) | | |----------------------------------------------------------------| |3. Country of | 4. Country of |5. Date of Sale - _____| |Origin - UKRAINE | Destination - USA | | |----------------------------------------------------------------| |6. Remaining Export Limit |7. Producer | |_____________________________ |________________________________ | |_____________________________ |________________________________ | |------------------------------+---------------------------------| |8. Exporter |9. Importer of Record | |_____________________________ |________________________________ | |_____________________________ |________________________________ | |------------------------------+---------------------------------| |10. Trading Company |11. a) Customer | |_____________________________ |________________________________ | |_____________________________ |________________________________ | |_____________________________ |b) Affiliated or no | | | Yes or No | | | ---- ---- | | | | | | | | | | ---- ---- | | |Producer/Exporter | |----------------------------------------------------------------| |12. a) Sales Order Number __________________ | |_________________________________________ or | |b) Contract and Specification Number (Date) | |____________________________________________ | |____________________________________________ | |----------------------------------------------------------------| |13. Complete Description of |14. |15. |16. FOB | |Merchandise (Include the 10 digit HTS |Quantity |FOB |Unit | |category, and ASTM or equivalent |MT |Value |Price | |grade) | |USD |USD/MT | |--------------------------------------+---------+------+--------| | | | | | | ------------------+---------+------+--------| | | | | | | ------------------+---------+------+--------| | | | | | | ------------------+---------+------+--------| | | | | | | ------------------+---------+------+--------| | Total: | | | | |----------------------------------------------------------------| |17. Ukrainian Competent Authority (name, address, country) - | |MINISTRY OF ECONOMY OF UKRAINE (8, Lvivska Sq., Kyiv, GSP-655, | |01655, Ukraine) | |18. Ця ліцензія дійсна на митній території України протягом | |90 днів від дати її підписання. | |19. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY | |I, the undersigned, certify that information provided in | |box 3 (Country of Origin), box 14 (Quantity) and box 16 | |(Unit Price) of Merchandise described above is true and correct.| |Place of Issue - Ministry of Economy of Ukraine | |Date of Issue (Date of Export) "___"_________ 200__ | | | | ___________ | | (Signature) (Stamp) | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Інструкції про порядок
заповнення ліцензій
на експорт окремих видів
металопродукції до США
та до країн - членів
Європейського Співтовариства
в 2006 році

ЗРАЗОК
ліцензії на експорт окремих видів металопродукції
до країн - членів Європейського Союзу

------------------------------------------------------------------ |1. Exporter (name, full address,| ORIGINAL |2. No | |country) |----------------+--------------| | |3. Year |4. Product | | | |group | | |-------------------------------| |--------------------------------| EXPORT LICENCE | |5. Consignee (name, full | | |address, country) | | | | (ECSC products) | | |-------------------------------| | |6. Country of |7. Country of | | |origin |destination | |--------------------------------+-------------------------------| |8. Place and date of shipment - |9. Supplementary details | |Means of transport | | |--------------------------------+-------------------------------| |10. Description of goods - |11. TARIC |12. |13. FOB | |Manufacturer |code |Quantity |Value | | | |(1) |(2) | |----------------------------------------------------------------| |14. CERTIFICATION BY THE COMPLEMENT AUTHORITY | |I, the undersigned, certify that the goods described above have | |been charged against the quantitative limit established for the | |year shown in box No 3 in respect of the category shown No 4 by | |the provisions regulating trade in ECSC with the European | |Community | |----------------------------------------------------------------| |15. Competent authority |At ____________ on ______________ | |(name, full address, country)| | | | (Signature) (Stamp) | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Інструкції про порядок
заповнення ліцензій
на експорт окремих видів
металопродукції до США
та до країн - членів
Європейського Співтовариства
в 2006 році

КЛАСИФІКАТОР
країн - членів Європейського
Співтовариства та США

AT - Австрія BE - Бельгія DE - Федеративна Республіка Німеччина DK - Данія EL - Греція ES - Іспанія FI - Фінляндія FR - Франція GB - Об'єднане Королівство Великобританії та Північної
Ірландії IE - Ірландія IT - Італія LU - Люксембург NL - Нідерланди PT - Португалія SE - Швеція US - Сполучені Штати Америки CZ - Чеська Республіка EE - Естонська Республіка CY - Республіка Кіпр LV - Латвійська Республіка LT - Литовська Республіка HU - Угорська Республіка MT - Республіка Мальта PL - Польська Республіка SI - Республіка Словенія SK - Словацька Республіка

Додаток 4
до Інструкції про порядок
заповнення ліцензій
на експорт окремих видів
металопродукції до США
та країн - членів
Європейського Співтовариства
та в 2006 році

ОПИС
товару на експорт до США деяких виробів
з обрізного вуглецевого прокату плоского

Гарячекатані на універсальному прокатному стані листи із
заліза та нелегованої сталі з умістом вуглецю (тобто прокат
плоский, прокатаний з чотирьох граней чи в прямокутному закритому
калібрі, завширшки понад 150 мм, але не більше ніж 1250 мм та
завтовшки не менше ніж 4 мм не в рулонах та без рельєфного
малюнка) прямокутної форми неплаковані без електролітичного або
металевого покриття та покриті чи непокриті фарбою, лаком,
пластиком або іншими неметалевими речовинами; деякі вироби із
плосколистового заліза та нелегованої сталі не в рулонах
прямокутної форми гарячекатані неплаковані без електролітичного
або металевого покриття та покриті чи не покриті фарбою, лаком чи
пластиком або іншими неметалевими речовинами завтовшки 4,75 мм і
більше та шириною, що перевищує 150 мм, або дорівнює, принаймні,
двом вимірам товщини. До цього визначення входить плосколистовий
прокат із непрямокутним поперечним перерізом, зробленим після
прокатування (тобто прокат, який "було оброблено після прокатки"),
наприклад прокат зі скошеними або заокругленими краями. Цей товар
класифікується в таких підсубпозиціях Гармонізованої системи США:
7208.40.3030 7210.70.3000 7211.13.0000 7212.40.1000
7208.40.3060 7210.90.9000 7211.14.0030 7212.40.5000
7208.51.0030 7211.14.0045 7212.50.0000
7208.51.0045 7211.90.0000
7208.51.0060
7208.52.0000
7208.53.0000
7208.90.0000
До цього визначення не входить прокат плоский не в рулонах
сорту Х-70.вгору