Документ z0153-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.07.2010, підстава - z0504-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 87 від 27.03.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 квітня 1997 р.
vd970327 vn87 за N 153/1957
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 254 ( z0504-10 ) від 05.07.2010 }
Про затвердження форми державної статистичної
звітності N 1-КМП (піврічна)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстатистики
N 16 ( z0018-98 ) від 15.01.98 }

З метою одержання основних показників діяльності малих
підприємств і кооперативів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити піврічну форму державної статистичної звітності
N 1-КМП "Звіт про діяльність кооперативу, малого підприємства" та
Інструкцію по її заповненню. 2. За даною формою звіт складають кооперативи та малі
підприємства незалежно від відомчої підпорядкованості та форм
власності. 3. Економічному управлінню (Шевченко Т.М.) забезпечити
фінансування робіт по виготовленню тиражу бланків форми та
Інструкції. 4. Заступнику начальника управління статистики фінансів
(Шаху Г.А.) забезпечити Київське мале поліграфічне підприємство
"Друкар" затвердженими оригіналами форми статистичної звітності та
Інструкції. 5. Начальникам галузевих управлінь Мінстату України: - забезпечити організацію проведення вибіркового обстеження
діяльності кооперативів та малих підприємств за перше півріччя
1997 року та розповсюдження отриманих даних на генеральну
сукупність у відповідності з "Методичними вказівками щодо збору
звітності для проведення вибіркового обстеження діяльності
кооперативів і малих підприємств України" від 14.06.94
N 15/1-6/20; - форму статистичної звітності N 1-КМП, затверджену цим
наказом, використовувати як бланк обстеження діяльності
кооперативів і малих підприємств. 6. Зведення даних по формі N 1-КМП (піврічна) в розрізі
галузей народного господарства та методологічне керівництво
покласти на галузеві управління Мінстату: 6.1. Управління статистики - промисловість (код 10000),
промисловості включаючи лісозаготівлю
(код 31200);
- інші види діяльності сфери
матеріального виробництва
(коди 87100, 87300, 87900). 6.2. Управління статистики - будівництво (код 60000).
капітального будівництва 6.3. Управління статистики - сільське господарство
агропромислового (код 20000);
комплексу - рибне господарство
(код 40000);
- заготівля (код 81000). 6.4. Управління статистики - транспорт (код 51000);
транспорту і зв'язку - зв'язок (код 52000). 6.5. Управління соціальної - лісове господарство
статистики (код 30000);
- геологорозвідувальні ор-
ганізації (код 85000);
- житлове господарство
(код 90100);
- комунальне господарство
(код 90200);
- охорона здоров'я, фізкуль-
тура і соціальне забезпе-
чення (код 91000);
- освіта (код 92000);
- культура та мистецтво
(код 93000);
- інші види діяльності сфери
матеріального виробництва
(коди 87400, 87500). 6.6. Управління статистики - торгівля і громадське хар-
торгівлі та послуг чування (код 70000);
- виробничі види побутового
обслуговування населення
(код 86000);
- невиробничі види побутового
обслуговування населення
(код 90300). 6.7. Управління статистики - матеріально-технічне поста-
матеріально-технічних чання та збут (код 80000);
ресурсів - операції з нерухомим майном
(код 83000);
- загальна комерційна діяль-
ність по забезпеченню функ-
ціонування ринку (код 84000). 6.8. Управління статистики - інформаційно-обчислювальне
науки, інформатики та обслуговування (код 82000);
інновацій - наука і наукове обслуговуван-
ня (код 95000). 6.9. Управління статистики - фінанси, кредит, страхування,
фінансів пенсійне забезпечення
(код 96000);
- органи управління
(код 97000);
- об'єднання громадян
(код 98000);
- загальне зведення за формою
N 1-КМП (піврічна) в розрізі
всіх галузей економіки.
7. Голові Держкомстату Автономної Республіки Крим,
начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики своєчасно забезпечити малі підприємства та
кооперативи, що розташовані на території їх регіонів, бланками
форми N 1-КМП (піврічна) і Інструкцією, здійснити збір та розробку
цієї інформації. 8. ГОЦ Мінстату України (Крамарєв В.Г.) забезпечити зведення
статистичної інформації за формою N 1-КМП (піврічна). 9. Скасувати наказ Мінстату України від 10.09.96 р. N 264. 10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра В.А.Головко
Затверджено
наказом Міністерства статистики
України від 27.03.97 N 87
Інструкція
по заповненню форми державної статистичної звітності
про діяльність кооперативу, малого підприємства (ф.N 1-КМП)
1. Форму заповнюють кооперативи, малі підприємства незалежно
від відомчої підпорядкованості та форми власності. Вартісні
показники наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком. 2. В адресній частині вид діяльності кооперативу, малого
підприємства (далі іменується "підприємство") відображається у
відповідності до зареєстрованого у Статуті. 3. В розділі 1 заповнення показників рядка 1 здійснюється
відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників,
зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом
Мінстату України від 07.07.95 N 171 ( z0287-95 ) та зареєстрованої
Мінюстом України 07.08.95 N 287/823. Зокрема, розрахунок середньоспискової чисельності штатних
працівників спискового складу (рядок 1, графа 1) здійснюється у
відповідності до п.3.3 вищезгаданої Інструкції. При цьому доцільно
звернути увагу на те, що згідно з п.2.1.9 Інструкції до спискової
і середньоспискової чисельності включаються працівники, які
виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру
(включаючи договір підряду) і якщо розрахунки за виконану роботу
провадяться безпосередньо самим підприємством, а також при умові,
що ці працівники не включаються до списків інших підприємств. Розрахунок середньоспискової чисельності працівників, які
працюють за договором цивільно-правового характеру (р.1, гр.2), та
сумісників (р.1, гр.3) здійснюється: - при наявності систематичного обліку явок та неявок на
роботу зазначених категорій працівників - згідно з порядком,
визначеним п.п.3.3.1 - 3.3.3 вищезгаданої Інструкції; - у разі відсутності обліку робочого часу (наприклад, при
укладанні договору на виконання визначеного обсягу робіт у
встановлений термін) - як середня хронологічна на підставі даних
про чисельність працівників відповідної категорії на початок
кожного місяця за формулою:
К на 1.01.97:2+К на 1.02.97+...+К на 1.n.97+ К на 31.n.97 :2 --------------------------------------------------------------, n
де К - кількість працівників, n = 3 (6,9,12 місяців).
Заповнення рядків 2 - 7 здійснюється відповідно до Інструкції
зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Мінстату
України від 11.12.95 р. N 323 ( z0465-95 ) та зареєстрованої
Мінюстом України 21.12.95 р. N 765/1001. 4. В розділі 2 у рядку 8 "Виручка (валовий доход) від
реалізації продукції (робіт, послуг)" наводиться: виробничими підприємствами - виручка від реалізації продукції
(виконаних робіт, наданих послуг), виробництво та збут яких є
метою діяльності даного підприємства; торговельними і постачально-збутовими організаціями - валовий
доход, що є сумою торговельних надбавок, знижок і націнок на
реалізовані (продані) товари; будівельними організаціями - вартість підрядних робіт,
виконаних власними силами за договірними цінами; підприємствами побутового обслуговування населення - виручка
за надання населенню побутових послуг, включаючи вартість
використаних сировини та матеріалів підприємства (без вартості
сировини та матеріалів замовника та закуплених на підприємствах
роздрібної торгівлі). У рядку 8 наводиться виручка від реалізації по всіх видах
діяльності підприємства. У загальну виручку від реалізації продукції, виконання робіт,
надання послуг включається сума податку на добавлену вартість,
акцизного збору та інших витрат і відрахувань, які окремо
відображаються у рядках 12, 13, 14. У рядку 9 наводиться виручка, одержана від реалізації
продукції безпосередньо населенню як самим підприємством, так і
через торгову мережу підприємств торгівлі (рядок 9 < або = 8), при
цьому вартість продукції, яка передана для подальшої реалізації
іншому підприємству, не враховується. Рядок 9 не заповнюється торговими, торгово-закупівельними
підприємствами та підприємствами громадського харчування. Вказані
підприємства заповнюють рядки 47, 48, 49. У рядку 10 наводиться виручка за надання платних послуг
безпосередньо населенню, зокрема: побутові (включаючи догляд за
хворими, престарілими, дітьми, прибирання квартир тощо);
пасажирського транспорту (легкові таксі); культурного призначення
(включаючи зали відеопоказу фільмів); туристично-екскурсійні,
фізкультури та спорту, охорони здоров'я; житлові (обмін житла,
здавання житла по найму тощо); інші послуги (включаючи лікування
домашніх тварин, платні туалети, курси іноземних мов тощо). Рядок
10 < або = 8. У рядку 11 наводиться виручка від надання побутових послуг
безпосередньо населенню як спеціалізованими (профільними)
підприємствами побутового обслуговування населення, так і
підприємствами, для яких надання побутових послуг не є основною
діяльністю (непрофільні). У рядку 15 "Фінансовий результат від іншої реалізації та
позареалізаційних операцій" підприємства показують сальдовий
фінансовий результат від операцій, перелік яких наводиться в
Інструкції про порядок заповнення форм бухгалтерського звіту
( z0321-95 ). У рядку 16 "Балансовий прибуток (збиток)" наводиться кінцеве
сальдо прибутку (збитку), одержаного підприємством за звітний
період. Показники у рядках 15 та 16 повинні відповідати
аналогічним показникам бухгалтерського звіту форми N 2 "Звіт про
фінансові результати та їх використання". У рядку 17 "Витрати на виробництво реалізованої продукції
(робіт, послуг)" наводяться: виробничими підприємствами - витрати на виробництво
реалізованої продукції (виконаних робіт, наданих послуг); підприємствами матеріально-технічного постачання, торгівлі та
громадського харчування - витрати обігу, які припадають на
реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги. Підприємства
цих галузей у рядках 17 і 18 вартість сировини та покупних
матеріалів, крім тих, які списані на витрати обігу, не враховують,
а рядки 19 та 20 не заповнюють. У рядках 17 - 30 наводяться витрати на виробництво
реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг згідно з
вимогами статті 9 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) та Типових положень планування, обліку
і калькулювання продукції (робіт, послуг) по окремих галузях
народного господарства. У рядках 18, 21, 22, 23, 24 розшифровуються витрати за
елементами. До виробничих основних засобів відносяться основні засоби
підприємства сфери матеріального виробництва, тобто засоби,
використання яких пов'язано з виробництвом і збутом продукції,
(робіт, послуг), що є предметом діяльності цього підприємства. До невиробничих основних засобів відносяться засоби,
використання яких пов'язано з діяльністю, що відноситься до
невиробничої сфери (підприємства та організації
житлово-комунального господарства, невиробничих видів побутового
обслуговування населення, установи науки і наукового
обслуговування, заклади освіти, охорони здоров'я, фізкультури,
соціального забезпечення, що перебувають на балансі підзвітного
підприємства). Рядки 39 - 40 "Оборотні кошти в запасах товарно-матеріальних
цінностей" повинні відповідати даним розділу "Запаси і затрати"
балансу підприємства (форма N 1 бухгалтерської звітності). Рядки 41 - 42 "Грошові кошти, розрахунки з дебіторами, інші
активи" відповідають даним розділу 3 "Грошові кошти, розрахунки та
інші активи" балансу підприємства. У рядку 43 "Наявність цінних паперів" відображається фактична
вартість всіх видів цінних паперів (акцій, казначейських
зобов'язань, ощадних сертифікатів, векселів) як власних, які ще не
реалізовані, так і придбаних. У рядку 44 "Акції" із загальної суми вартості цінних паперів
наводиться окремо фактична вартість акцій власних та придбаних.
Показники у рядках 43, 44 наводяться станом на кінець звітного
періоду. У рядку 45 "Капітальні вкладення по фактичній вартості"
наводяться дані забудовників (замовників), що здійснюють
капітальні вкладення. Капітальні вкладення складаються з фактичної
вартості наступних видів робіт і витрат: усіх видів будівельних
робіт; робіт по монтажу обладнання; витрат на придбання
обладнання, устаткування, машин, механізмів, що забезпечують
виробничий процес (без малоцінних предметів, що швидко
зношуються); витрат на виготовлення проектної документації та інші
витрати, що виникають при будівництві та створенні основних
засобів. Кошти, передані як пайові внески на будівництво спільних
об'єктів іншим підприємствам та організаціям, у рядках 45-46 не
наводяться. Кооперативи та малі підприємства, які за видом
діяльності належать до будівельних, при виконанні будівельних
робіт у рядку 45 наводять капітальні вкладення лише в тому
випадку, коли вони створюють основні засоби для власного
використання. Вартість підрядних робіт наводиться у формі N 1-КМП (буд). У рядку 46 "з них: витрати на будівельно-монтажні роботи"
наводиться договірна ціна або фактична вартість виконаних
будівельних і монтажних робіт. У рядку 47 наводять: - підприємства громадського харчування - повну вартість
проданої продукції громадського харчування, яка відпущена як
населенню, так і іншим підприємствам; - оптові підприємства по продажу товарів народного
споживання, підприємства роздрібної торгівлі, торгово-закупівельні
підприємства - повну вартість проданих товарів, продукції як
населенню, так і іншим підприємствам. У рядку 48 вищеназваними підприємствами наводиться повна
вартість проданої продукції безпосередньо населенню за готівку
самим підприємством. При цьому не враховуються товари, продукція,
які передані для подальшого продажу іншим підприємствам. 5. Рекомендації по узгодженню показників: Рядок 16 = рядки 8-(12+13+14)+15-17 Рядок 17 = рядки 18+21+22+23+24 Рядок 24> або = рядкам 25+26+27+28+29 6. В розділі 3 форми N 1-КМП наводиться розшифровка видів
діяльності окремих показників другого розділу. У розділі 3 "Виручка (доход) від реалізації продукції, робіт,
послуг" (графа 1) наводиться за мінусом податку на добавлену
вартість, акцизного збору та інших витрат (рядки 12, 13, 14
розділу 2). При заповненні розділу 3 в графу 1 та 2 слід
додатково включити показник "Фінансовий результат від іншої
реалізації та позареалізаційних операцій" у рядку, якому
відповідає основний вид діяльності. Показники у рядку 58 є сумою рядків 51 - 57 відповідних
показників. У рядку 58 показник "Виручка (доход) від реалізації
продукції, робіт, послуг" дорівнює рядкам 8+15-(12+13+14) розділу
2. "Прибуток (збиток)" у рядку 58 дорівнює балансовому прибутку
рядка 16. У всіх рядках розділу 3 графа 2 = графа 1 - графа 3. Витрати на виробництво продукції, виконаних робіт, наданих
послуг, які показані у рядку 58, відповідають рядку 17.
Матеріальні витрати рядка 58 відповідають рядку 18 другого
розділу.
( Форма N 1-КМП скасована на підставі Наказу Держкомстатистики
N 16 ( z0018-98 ) від 15.01.98 )
Лицьовий бік
Державна статистична звітність ——————————————————————————————————————————————————————————————— | Коди | |—————————————————————————————————————————————————————————————| | форми |організації|території|галузі|виду еконо|форми вла-| |документа |складача - | за | за |мічної ді-|сності за | | за УКУД |ідентифіка-| СПАТО |ЗКГНГ |яльності |КФВ | | |ційний код | | |за КВЕД | | | |ЄДРПОУ | | | | | |——————————+———————————+—————————+——————+——————————+——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————————+———————————+—————————+——————+——————————+——————————| | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці ————————————————————————————————————————————————————————— | Коди | |———————————————————————————————————————————————————————| |організацій-|міністерства,|вищестоящої | |конт- | |но-правової |відомства, |організації-| |рольна | |форми госпо-|МДО, концер- |ідентифіка- | |сума | |дарювання |ну, асоціації|ційний код | | | |за КОПФГ |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | |————————————+—————————————+————————————+———————+———————| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |————————————+—————————————+————————————+———————+———————| | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 1-КМП
Затверджена наказом Мінстату України
від 27.03 97 N 87
Поштова, піврічна*)
Подають кооперативи, їх спілки (об'єднання), малі
підприємства за 1 півріччя - не пізніше 17 числа після звітного
періоду: 1) статистичному органу за місцем розташування звітуючої
організації (за вказівкою статистичного органу); 2) вищестоящій організації. ______________
*) За 1 півріччя кооперативи, малі підприємства звітують на
вибірковій підставі за вказівками (списками) статистичних органів.

Кому подається ___________________________________________________ __________________________________________________________________
Міністерство (відомство), МДО, концерн
асоціація - замовник _____________________________________________ __________________________________________________________________
Назва кооперативу, малого підприємства ___________________________ __________________________________________________________________
Адреса ___________________________________________________________
Форма власності малого підприємства ______________________________
Вид діяльності кооператива, малого
підприємства (основний) __________________________________________
Найменування виконкому, в якому зареєстрований
статут, дата реєстрації __________________________________________ __________________________________________________________________

Звіт про діяльність кооперативу, малого підприємства
за ___________ 199__ рік
Розділ 1. Чисельність працівників та оплата їх праці
(в тис.грн. з одним десятковим знаком) ———————————————————————————————————————————————————————————————— Назва показників | N |Штатні|Працівники, які|Суміс- |ряд|праців|працюють за до-|ники |ка |ники |говорами цивіль| | |списко|но-правового | | |вого |характеру | | |складу| | —————————————————————————————+———+——————+———————————————+——————— А | Б | 1 | 2 | 3 —————————————————————————————+———+——————+———————————————+——————— Середньоспискова чисельність | | | | працівників, чоловік........| 1 |______|_______________|_______ Фонд оплати праці - всього | | | | (рядки 3 + 4 + 5)...........| 2 |______|_______________|_______ в тому числі: | | | | - фонд основної заробітної | | | | плати......................| 3 |______|_______________|_______ - фонд додаткової заробітної | | | | плати......................| 4 |______|_______________|_______ - інші заохочувальні та ком- | | | | пенсаційні виплати.........| 5 |______|_______________|_______ з них: | | | | - матеріальна допомога.....| 6 |______|_______________|_______ Доходи, дивіденди, проценти, | | | | які виплачуються по акціях | | | | і внесках працівників спис- | | | | кового складу...............| 7 |______|_______________|_______ ————————————————————————————————————————————————————————————————
Лицьовий бік (продовження)
Розділ 2. Основні фінансові показники —————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва показників | N |Фактично з |рядка|початку року ———————————————————————————————————————————————+—————+———————————— А | Б | 1 ———————————————————————————————————————————————+—————+———————————— Виручка (валовий доход) від реалізації про-| | дукції (робіт, послуг) .......................| 8 |____________ в тому числі: | | - реалізовано продукції безпосередньо населен-| | ню..........................................| | - всього*) ...................................| 9 |____________ - виручка за надання платних послуг безпосе-| | редньо населенню ...........................| 10 |____________ з них: | | надано побутових послуг безпосередньо | | населенню...................................| 11 |———————————— з рядка 8: | | - податок на добавлену вартість ..............| 12 |____________ - акцизний збір ..............................| 13 |____________ - інші витрати і відрахування.................| 14 |____________ Фінансовий результат від іншої реалізації та | | позареалізаційних операцій....................| 15 |____________ Балансовий прибуток (збиток) .................| 16 |____________ Витрати на виробництво реалізованої продукції| | (робіт, послуг) ..............................| 17 |____________

Зворотний бік ———————————————————————————————————————————————+—————+———————————— А | Б | 1 ———————————————————————————————————————————————+—————+———————————— в тому числі: | | - матеріальні та прирівнені до них витрати .. | 18 |____________ з них: | | вартість сировини та матеріалів ..............| 19 |____________ з рядка 19: придбано в роздрібній мережі......| 20 |____________ - амортизація основних засобів................| 21 |____________ - витрати на оплату праці ....................| 22 |____________ - відрахування на соціальні заходи ...........| 23 |____________ - інші витрати................................| 24 |____________ з них: | | плата за оренду приміщення, обладнання, | | транспортних засобів .......................| 25 |____________ оплата нематеріальних послуг ...............| 26 |____________ проценти за кредит..........................| 27 |____________ страхові платежі ...........................| 28 |____________ витрати на відрядження. ....................| 29 |____________ з них добові................................| 30 |____________ Первісна вартість всіх основних засобів: | |____________ - на початок року.............................| 31 |____________

Зворотний бік (продовження)
- на кінець звітного періоду..................| 32 |____________ у тому числі первісна вартість виробничих | | основних засобів: | | - на початок року.............................| 33 |____________ - на кінець звітного періоду.................| 34 |____________ Залишкова вартість всіх основних засобів: | | - на початок року.............................| 35 |____________ - на кінець звітного періоду..................| 36 |____________ у тому числі залишкова вартість виробничих | | основних засобів: | | - на початок року.............................| 37 |____________ - на кінець звітного періоду..................| 38 |____________ Оборотні кошти в запасах товарно-матеріальних | | цінностей: | | - на початок року ............................| 39 |____________ - на кінець звітного періоду .................| 40 |____________ Грошові кошти, розрахунки з дебіторами, | | інші активи: | | - на початок року.............................| 41 |____________ - на кінець звітного періоду..................| 42 |____________ Наявність цінних паперів .....................| 43 |____________ в тому числі акцій ...........................| 44 |____________ Капітальні вкладення по фактичній вартості ...| 45 |____________ з них витрати на будівельно-монтажні роботи ..| 46 |____________ Обсяг проданих товарів (продукції), всього....| 47 |____________ в т.ч. продано товарів (продукції) | | самим кооперативом, малим підприємством | | безпосередньо населенню ......................| 48 |____________ з рядка 47: товари, закуплені у роздрібній | | мережі........................................| 49 |____________
_________________________________
*) Торгові, торгово-закупівельні підприємства та підприємства
громадського харчування рядки 9, 10 не заповнюють. Вказані підприємства заповнюють рядки 47, 48, 49.
Довідково: орендовані основні виробничі засоби на кінець
звітного періоду по первісній вартості (50)__________

Розділ 3. Окремі фінансові показники за видами діяльності —————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Виручка (до- |Прибу|Витрати на вироб- |ряд|ход) від реалі|ток, |ництво продукції, |ка |зації продук- |зби- |робіт, послуг | |ції, робіт, по|ток |————————————————— | |слуг (без ПДВ,|(-) |всьо|у тому числі | |акцизу) | |го |матеріальні | | | | |витрати ——————————————————————+———+——————————————+—————+————+———————————— А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 ——————————————————————+———+——————————————+—————+————+———————————— Промисловість ........| 51|______________|_____|____|____________ Сільське господарство | 52|______________|_____|____|____________ Транспорт ............| 53|______________|_____|____|____________ Будівництво ..........| 54|______________|_____|____|____________ Торгівля та громадське| | | | | харчування ..........| 55|______________|_____|____|____________ Наука та наукове обслу| |______________|_____|____|____________ говування............| 56|______________|_____|____|____________ Інші види діяльності..| 57|______________|_____|____|____________ Всього | 58|______________|_____|____|____________
_____________________ "___" _________ 199__ р.
(Виконавець, телефон)
Керівник ______________ Головний бухгалтер ______________вгору