Положення про порядок ліцензування експорту товарів у 2006 році
Мінекономіки (з 2005 р.); Положення, Форма від 06.02.200642
Документ z0153-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.11.2006, підстава - z1140-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
06.02.2006 N 42
( z0152-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2006 р.
за N 153/12027

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ліцензування експорту товарів
у 2006 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства економіки
N 177 ( z0640-06 ) від 22.05.2006
N 317 ( z1140-06 ) від 18.10.2006 }

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає єдиний порядок оформлення та
видачі ліцензій на експорт товарів згідно з додатками 1, 3, 4, 5,
6, 9, 10, 12 і 13 до постанови Кабінету Міністрів України від
30.12.2005 N 1304 ( 1304-2005-п ) "Про затвердження переліків
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів
квот у 2006 році" (далі - постанова Кабінету Міністрів України від
30.12.2005 N 1304). { Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки N 177 ( z0640-06 ) від 22.05.2006, N 317 ( z1140-06 )
від 18.10.2006 }
1.2. Дія цього Положення поширюється на всіх суб'єктів
підприємницької діяльності України незалежно від форм власності.
2. Порядок оформлення та видачі ліцензій
на експорт товарів
2.1. Ліцензія на експорт товарів (далі - ліцензія) видається
в порядку, передбаченому цим Положенням. Видача ліцензій
здійснюється відділом нетарифного регулювання Міністерства
економіки України або вповноваженим органом Автономної Республіки
Крим (у межах наданих ним повноважень), відповідними підрозділами
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
2.2. Для одержання ліцензії заявником - суб'єктом
підприємницької діяльності подаються такі документи: заявка на одержання ліцензії на експорт за формою згідно з
додатком до цього Положення; лист-звернення про видачу ліцензії на експорт з гарантією
сплати державного збору за оформлення; копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена керівником
суб'єкта підприємницької діяльності; копія зовнішньоекономічного договору (контракту), усі додатки
й специфікації до нього, завірені керівником суб'єкта
підприємницької діяльності; сертифікат про походження товару та експертний висновок з
визначенням коду товару відповідно до УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) (згідно з додатком 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.12.2005 N 1304 ( 1304-2005-п );
сертифікат про походження товару або експертний висновок з
визначенням коду товару відповідно до УКТЗЕД (згідно з додатками
3, 5, 6, 10 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2005
N 1304); сертифікат про походження товару (згідно з додатками 4 і
9 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2005 N 1304);
сертифікат про походження товару або експертний висновок з
визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТЗЕД
(згідно з додатком 12 до постанови Кабінету Міністрів України від
30.12.2005 N 1304); сертифікат про походження товару (згідно з
додатком 13 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2005
N 1304 ( 1304-2005-п ). Зазначені документи видаються
Торгово-промисловою палатою України або регіональною
торгово-промисловою палатою; { Абзац шостий пункту 2.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки
N 177 ( z0640-06 ) від 22.05.2006, N 317 ( z1140-06 ) від
18.10.2006 } погодження відповідної уповноваженої на це установи згідно з
додатками 1, 3, 5, 6, 10 і 12 до постанови Кабінету Міністрів
України від 30.12.2005 N 1304 ( 1304-2005-п ). { Абзац сьомий
пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 177 ( z0640-06 ) від 22.05.2006 }
2.3. У разі відсутності сертифіката про походження товару на
момент подання заявки на одержання ліцензії експортер письмово
зобов'язується надати сертифікат про походження товару під час
розгляду документів. Видача ліцензії без подання сертифіката про
походження товару не здійснюється.
2.4. Видача ліцензії здійснюється за наявності документа, що
підтверджує оплату державного збору за видачу ліцензії в розмірі,
установленому Кабінетом Міністрів України. Ліцензії не підлягають
передаванню іншим особам.
2.5. Ліцензія видається уповноваженому представникові
суб'єкта підприємницької діяльності за наявності довіреності на її
одержання, оформленої в установленому порядку, та документа, що
посвідчує особу. Суб'єкти підприємницької діяльності України
несуть відповідальність за достовірність відомостей, що подаються
для розгляду заявок на одержання ліцензій.
2.6. Днем подання заявки на одержання ліцензії вважається
день її реєстрації в Міністерстві економіки України або в
уповноваженому органі Автономної Республіки Крим, відповідних
підрозділах обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, що підтверджується відповідним записом у
журналі реєстрації.
2.7. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
приймається у встановлений законодавством термін з дня реєстрації
заявки Міністерством економіки України або уповноваженим органом
Автономної Республіки Крим, відповідними підрозділами обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
2.8. Рішення про відмову у видачі ліцензії суб'єкту
підприємницької діяльності може бути прийняте в разі: подання документів з порушенням вимог, зазначених у пункті
2.2 цього Положення, щодо комплектності наданих документів; невідповідності поданих документів законодавству України; вичерпання встановленої квоти на відповідну продукцію; застосування до суб'єкта підприємницької діяльності або до
його іноземного контрагента спеціальної санкції у вигляді
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно зі
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ); дій суб'єкта підприємницької діяльності, що призводять до
порушення даних Україною міжнародних зобов'язань; якщо суб'єкт підприємницької діяльності здійснює
зовнішньоекономічну діяльність на умовах, які можуть викликати
ухвалення компетентними органами країни-імпортера антидемпінгових
заходів та інших захисних застережень до експорту продукції
походженням з України; порушення суб'єктом підприємницької діяльності України або
його іноземним контрагентом законодавства України у сфері
зовнішньоекономічної діяльності; неподання суб'єктом підприємницької діяльності інформації про
фактичне використання ліцензії в терміни, визначені в цьому
Положенні. Рішення про відмову у видачі ліцензії має бути викладене в
письмовій формі.
2.9. Рішення Міністерства економіки України або
уповноваженого органу Автономної Республіки Крим, відповідних
підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій про відмову у видачі ліцензії може бути
оскаржене суб'єктом підприємницької діяльності в установленому
законодавством порядку.
2.10. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності
України зазначених у ліцензії умов та правил здійснення експорту
товарів Міністерство економіки України або уповноважений орган
Автономної Республіки Крим (у межах наданих ним повноважень),
відповідні підрозділи обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій можуть на певний строк зупинити
дію ліцензії.
3. Оформлення та видача ліцензій на експорт
окремих видів металопродукції до країн - членів
Європейського Співтовариства
3.1. Оформлення та видача ліцензій на експорт окремих видів
металопродукції до країн - членів Європейського Співтовариства
згідно з додатком 9 до постанови Кабінету Міністрів України від
30.12.2005 N 1304 ( 1304-2005-п ) здійснюються з дотриманням вимог
розділів 2 і 3 цього Положення та Угоди між Урядом України та
Європейським Співтовариством про торгівлю деякими сталеливарними
виробами ( 994_587 ).
3.2. Прийом документів на оформлення ліцензій на експорт
окремих видів металопродукції до країн - членів Європейського
Співтовариства здійснюється за 10 робочих днів до початку
відповідного квотового періоду.
3.3. Термін дії зазначеної ліцензії на території України - 90
днів із дня її підписання, але не пізніше 31.12.2006.
3.4. У сертифікаті про походження товару, наданому згідно з
пунктом 2.2 цього Положення, зазначається код товару відповідно до
Комбінованої номенклатури Європейського Співтовариства.
3.5. До 10-го числа місяця, що настає за звітним, та після
повного використання або закінчення терміну дії ліцензій суб'єкти
підприємницької діяльності України подають Міністерству економіки
України інформацію про фактичне використання ліцензій із
зазначенням номера та обсягів експорту за кожною з них.
3.6. Суб'єкту підприємницької діяльності видається ліцензія у
двох примірниках: один примірник з поміткою "ORIGINAL" і фоном
візерунка "гільйош" - для митного оформлення в країнах - членах
Європейського Співтовариства, а другий примірник з поміткою
"COPY" - для подання митним органам України з метою здійснення
обліку фактичних обсягів експорту продукції.
3.7. До комплекту документів, зазначених у пункті 2.2 цього
Положення, для одержання ліцензій на експорт металопродукції до
країн - членів Європейського Співтовариства
підприємствами-невиробниками також додається копія внутрішнього
контракту (контрактів), згідно з яким (якими) було придбано
продукцію у виробника (на предмет відсутності застережень щодо
неможливості експорту продукції на ринки країн - членів
Європейського Співтовариства).
4. Оформлення та видача ліцензій на експорт
товарів згідно з додатками 1, 3, 5, 6, 10, 12 і 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30.12.2005 N 1304 ( 1304-2005-п )
{ Назва розділу 4 в редакції Наказів Міністерства економіки N 177
( z0640-06 ) від 22.05.2006, N 317 ( z1140-06 ) від 18.10.2006 }
4.1. Оформлення та видача ліцензій на експорт згідно з
додатками 1, 3, 5, 6, 10, 12 і 13 до постанови Кабінету Міністрів
України від 30.12.2005 N 1304 ( 1304-2005-п ) здійснюються з
дотриманням вимог розділів 2 і 4 цього Положення. { Пункт 4.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 177
( z0640-06 ) від 22.05.2006, N 317 ( z1140-06 ) від 18.10.2006 }
4.2. Заявка на одержання ліцензії на експорт відповідних
товарів оформляється за формою згідно з додатком до цього
Положення.
4.3. Ліцензія видається з терміном дії відповідно до умов
контракту і є дійсною для митного оформлення товарів протягом
цього періоду, але не пізніше 31.12.2006, якщо інше не передбачено
законодавством України.
4.4. Суб'єкту підприємницької діяльності видається оригінал
ліцензії в одному примірнику.
5. Оформлення та видача ліцензій на експорт
до Сполучених Штатів Америки деяких видів прокату
плоского з вуглецевої сталі
5.1. Оформлення та видача ліцензій на експорт до США окремих
видів прокату плоского з вуглецевої сталі згідно з додатком 4 до
постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2005 N 1304
( 1304-2005-п ) здійснюються з дотриманням вимог розділів 2 і 5
цього Положення, а також Угоди про призупинення антидемпінгового
розслідування щодо імпорту деяких виробів з обрізного вуглецевого
прокату плоского з України (далі - Угода).
5.2. Експорт до США окремих видів прокату плоского з
вуглецевої сталі (далі - товар) здійснюється на підставі
експортної ліцензії та експортних сертифікатів. Порядок оформлення
експортного сертифіката визначений наказом Міністерства економіки
України від 19.05.2000 N 88 ( z0322-00 ) "Про уточнення порядку
ліцензування експорту до США деяких виробів з обрізного
вуглецевого прокату плоского походженням з України",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.06.2000 за
N 322/4543.
5.3. Прийом документів на оформлення ліцензій на експорт до
США деяких видів прокату плоского з вуглецевої сталі здійснюється
за 10 робочих днів до початку відповідного квотового періоду.
5.4. Термін дії зазначеної ліцензії на території України - 90
днів із дня її підписання, але не пізніше 31.10.2006.
5.5. У сертифікаті про походження товару, наданому згідно з
пунктом 2.2 цього Положення, зазначається код товару відповідно до
Гармонізованої системи США, його кількість, назва виробника
(експортера) й одержувача товару.
5.6. Крім документів, зазначених у пункті 2.2 цього
Положення, для одержання ліцензії на експорт товару до США
додається також інформація (українською та англійською мовами)
про: дату продажу товару (номер рахунка-фактури та його дата) або
номер(и) і дату замовлення на продаж товару; відносини виробника з покупцем (пов'язані чи непов'язані)(*); будь-які сторони контракту(ів) у послідовних (так званих
"ланцюжкових") операціях між виробником і кінцевим споживачем
(якщо відомо); кінцевого споживача (якщо відомо); дату ввезення на митну територію США (якщо відомо).
5.7. При оформленні та видачі ліцензій на експорт товару до
США заявник подає завірені керівником суб'єкта підприємницької
діяльності копії зовнішньоекономічного договору (контракту), всі
додатки та специфікації до нього українською та англійською
мовами. У контракті необхідно зазначати зобов'язання: виробника (експортера) та першого покупця стосовно того, що
будь-які наступні покупці товару ручатимуться, що цей товар,
імпортований до США згідно з Угодою, не буде перепродаватися іншим
покупцям, крім зазначених у документах, доданих до заяви, та
призначається для споживання в США; стосовно того, що виробник (експортер) товару буде
співпрацювати з органами виконавчої влади та компетентними
органами США з метою запобігання порушенню Угоди, уключаючи обхід; першого покупця товару стосовно того, що будь-які наступні
покупці товару будуть співпрацювати з органами виконавчої влади з
метою запобігання порушенню Угоди, уключаючи обхід; стосовно того, що виробник (експортер) товару в установлені
строки буде надавати органам виконавчої влади повну інформацію
(українською та англійською мовами в паперовій та електронній
формах) щодо прямого чи непрямого експорту до США зазначеного
товару; виробника (експортера) та першого покупця стосовно того, що
будь-які наступні покупці товару в установлені строки надаватимуть
органам виконавчої влади повну інформацію (українською та
англійською мовами в паперовій та електронній формах) щодо прямого
чи непрямого експорту до США зазначеного товару.
5.8. Не пізніше 15 днів після повного використання або
закінчення терміну дії ліцензій суб'єкти підприємницької
діяльності України надають Міністерству економіки України
інформацію про їхнє фактичне використання із зазначенням номера та
обсягів експорту за кожною з них.
5.9. Суб'єкту підприємницької діяльності видається ліцензія у
трьох примірниках: один примірник ліцензії з поміткою "ORIGINAL" і
фоном візерунка "гільйош" видається суб'єкту підприємницької
діяльності для митного оформлення в США, а два інших примірники з
поміткою "COPY" - для подання митним органам України з метою
здійснення обліку фактичних обсягів експорту окремих видів товару,
один з яких повертається до Міністерства економіки України з
відповідними відмітками митниць (дата, фактична кількість, печатка
та підпис уповноваженої особи митного органу, де завершується
здійснення митного оформлення, навантаження та експорту товару).
5.10. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності
України зазначених у ліцензії умов та правил здійснення експорту
до США зазначеного товару Міністерство економіки України може на
певний строк припинити дію ліцензії. У цьому разі Міністерство
економіки України негайно інформує про це Міністерство торгівлі
США.
5.11. До комплекту документів, зазначених у пункті 2.2 цього
Положення, для одержання ліцензій на експорт до США товару
підприємствами-невиробниками також додається: лист-підтвердження від виробника товару про те, що він не
заперечує проти експорту до США товару, зазначеного в сертифікаті
про походження, у зазначених обсягах; копія внутрішнього контракту (контрактів), згідно з яким
(якими) було придбано продукцію у виробника (на предмет
відсутності застережень щодо неможливості експорту продукції на
певні ринки). _______________
(*) Згідно з умовами зазначеної Угоди та цього Положення
виробник або будь-які покупці товару, у тому числі експортер,
імпортер, покупець, споживач тощо, уважаються пов'язаними, якщо
один із них безпосередньо чи опосередковано контролює іншого або
обидва безпосередньо чи опосередковано контролюються третім, або
разом вони безпосередньо чи опосередковано контролюють третього за
умови, якщо є підстави вважати, що вплив цих взаємовідносин є
таким, що зазначений виробник чи покупець поводиться інакше, ніж
непов'язаний виробник чи непов'язаний покупець.
Заступник директора департаменту
зовнішньоекономічної політики -
начальник відділу нетарифного
регулювання В.Богданов

Додаток
до Положення про порядок
ліцензування експорту
товарів у 2006 році

ЗАЯВКА
на одержання ліцензії на експорт N_______________
Дійсна до ______ (включно)

------------------------------------------------------------------ |1. Організація-замовник Код згідно з ЄДРПОУ | |(найменування, місцезнаходження) | | | |Номер телефону факсу | | | |Поточний рахунок (номер рахунку, | |найменування, місцезнаходження банку, МФО) | | | |Поточний рахунок в іноземній валюті | |(номер рахунку, найменування, | |місцезнаходження банку, МФО) | | | |2. Вхідний номер Дата реєстрації | |----------------------------------------------------------------| |3. Виробник товару |4. Покупець (найменування, | |(найменування, |місцезнаходження) | |місцезнаходження) | | |---------------------------+------------------------------------| |5. Код |6. |7. |8. |9. |10. Додаткове | |згідно з |Одиниця |Кількі-|Вартість |Вартість |найменування | |УКТЗЕД |виміру |сть |(тис. |(у валюті | | | | | |доларів |контракту)| | | | | |США) | | | |----------+--------+-------+---------+----------+---------------| | | | | | | | |---------------------------+------------------------------------| |11. Країна призначення |14. Базис поставки | |12. Країна продавця |15. Валюта контракту | |13. Країна походження |16. Валюта платежу | |---------------------------+------------------------------------| |17. Митниця |18. Характер угоди | |----------------------------------------------------------------| |19. Підстава для запиту ліцензії | |----------------------------------------------------------------| |20. Прізвище, ім'я, по батькові керівника організації-замовника | | | |Посада | | | | МП Підпис Дата | |----------------------------------------------------------------| |21. Особливі умови | ------------------------------------------------------------------вгору