Про порядок ліцензування експорту, імпорту товарів у 2006 році
Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ, Положення, Форма від 06.02.200642
Документ z0152-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.11.2006, підстава - z1210-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.02.2006 N 42
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2006 р.
за N 152/12026

Про порядок ліцензування експорту, імпорту
товарів у 2006 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки
N 342 ( z1210-06 ) від 10.11.2006 }

Згідно зі статтею 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) та на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 30.12.2005 N 1304 ( 1304-2005-п ) "Про
затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, та обсягів квот у 2006 році" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: Положення про порядок ліцензування імпорту товарів у
2006 році; Положення про порядок ліцензування експорту товарів у
2006 році ( z0153-06 ); Інструкцію про порядок заповнення ліцензій на експорт окремих
видів металопродукції до США та до країн - членів Європейського
Співтовариства в 2006 році ( z0154-06 ).
2. Делегувати обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям та вповноваженому органу Автономної
Республіки Крим (за їх згодою) право видачі ліцензій на експорт,
імпорт продукції суб'єктам підприємницької діяльності, які
зареєстровані у відповідних регіонах та облікова вартість товарів
за договорами (контрактами) яких не перевищує 300 тис. доларів
США, згідно з додатками 2, 3, 5 і 6 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.12.2005 N 1304 ( 1304-2005-п ) "Про
затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, та обсягів квот у 2006 році". Перелік уповноважених структурних підрозділів обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та
уповноважений орган Автономної Республіки Крим, а також перелік
посадових осіб, яким надається право підпису ліцензій на експорт,
імпорт продукції, визначаються окремим наказом Міністерства
економіки України. Обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям та вповноваженому органу Автономної Республіки Крим
до 5-го числа місяця, що настає за звітним, подавати до
Міністерства економіки України інформацію про видані ліцензії на
товари, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню та ліцензуванню
згідно з вищезазначеними додатками, в електронному та паперовому
вигляді.
3. Установити, що порядок розгляду заявок щодо здійснення
експорту окремих категорій текстильної продукції до США згідно з
додатком 7 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2005
N 1304 ( 1304-2005-п ) "Про затвердження переліків товарів,
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у
2006 році" затверджується окремим наказом Міністерства економіки
України.
4. Покласти відповідальність за оформлення ліцензій на
експорт та імпорт товарів, що підлягають квотуванню та
ліцензуванню у 2006 році, на відділ нетарифного регулювання.
5. Відділу нетарифного регулювання департаменту
зовнішньо-економічної політики: до 10-го числа місяця, що настає за звітним, подавати
Державній митній службі України інформацію про видані ліцензії на
товари, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню та
ліцензуванню; разом з юридичним департаментом забезпечити реєстрацію цього
наказу в Міністерстві юстиції України в установлений
законодавством термін; разом з адміністративним департаментом довести цей наказ до
відома Державної митної служби України, уповноваженого органу
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки України Березного А.В.
Міністр економіки
України А.Яценюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
06.02.2006 N 42
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2006 р.
за N 152/12026

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ліцензування імпорту товарів
у 2006 році

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає єдиний порядок оформлення та
видачі ліцензій на імпорт товарів згідно з додатками 2, 3, 5, 6 і
11 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2005 N 1304
( 1304-2005-п ) "Про затвердження переліків товарів, експорт та
імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2006 році"
(далі - постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2005
N 1304).
1.2. Дія цього Положення поширюється на всіх суб'єктів
підприємницької діяльності України незалежно від форм власності.
2. Порядок оформлення та видачі ліцензій
на імпорт товарів
2.1. Видача ліцензій на імпорт товарів (далі - ліцензії)
суб'єктам підприємницької діяльності України здійснюється відділом
нетарифного регулювання Міністерства економіки України або
вповноваженим органом Автономної Республіки Крим (у межах наданих
ним повноважень), відповідними підрозділами обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій. Ліцензії видаються в порядку, передбаченому статтею 16 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та цим
Положенням.
2.2. Для одержання ліцензії заявником - суб'єктом
підприємницької діяльності подаються такі документи: заявка на одержання ліцензії на імпорт, оформлена за формою
згідно з додатком до цього Положення; лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією оплати
державного збору за її оформлення; копія контракту, усі додатки та специфікації до нього,
завірені керівником суб'єкта підприємницької діяльності; копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена керівником
суб'єкта підприємницької діяльності; погодження відповідної уповноваженої на це установи згідно з
додатками 2, 3, 5, 6 і 11 до постанови Кабінету Міністрів України
від 30.12.2005 N 1304 ( 1304-2005-п );
{ Абзац сьомий підпункту 2.2 пункту 2 виключено на підставі
Наказу Міністерства економіки N 342 ( z1210-06 ) від 10.11.2006 }

2.3. Суб'єкти підприємницької діяльності України несуть
відповідальність за достовірність відомостей, що подаються для
розгляду заявок на одержання ліцензій.
2.4. Днем подання заявки на одержання ліцензії вважається
день її реєстрації в Міністерстві економіки України або в
уповноваженому органі Автономної Республіки Крим, відповідних
підрозділах обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, що підтверджується відповідним записом у
журналі реєстрації.
2.5. Ліцензія видається з терміном дії відповідно до умов
контракту і є дійсною для митного оформлення товарів протягом
цього періоду, але не пізніше 31.12.2006, якщо інше не передбачено
законодавством України.
2.6. Видача ліцензії здійснюється за наявності документа, що
підтверджує оплату державного збору за видачу ліцензії в розмірі,
установленому Кабінетом Міністрів України.
2.7. Ліцензії не підлягають передаванню іншим особам.
2.8. Ліцензія видається в одному примірнику уповноваженому
представникові суб'єкта підприємницької діяльності за наявності
довіреності на її одержання, оформленої в установленому порядку,
та документа, що посвідчує особу.
2.9. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
приймається в установлений законодавством термін з дня реєстрації
заявки Міністерством економіки України або уповноваженим органом
Автономної Республіки Крим, відповідними підрозділами обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
2.10. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути
прийняте в разі: подання документів з порушенням вимог, зазначених у пункті
2.2 цього Положення, щодо комплектності наданих документів; невідповідності поданих документів законодавству України; застосування до суб'єкта підприємницької діяльності або до
його іноземного контрагента спеціальної санкції у вигляді
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно зі
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ); порушення суб'єктом підприємницької діяльності України або
його іноземним контрагентом законодавства України у сфері
зовнішньоекономічної діяльності. Рішення про відмову у видачі ліцензії має бути викладене в
письмовій формі.
2.11. Рішення Міністерства економіки України або
уповноваженого органу Автономної Республіки Крим, відповідних
підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій про відмову у видачі ліцензії може бути
оскаржене суб'єктом підприємницької діяльності в установленому
законодавством порядку.
Заступник директора департаменту
зовнішньоекономічної політики
- начальник відділу нетарифного
регулювання В.Богданов

Додаток
до Положення про порядок
ліцензування імпорту товарів
у 2006 році

ЗАЯВКА
на одержання ліцензії на імпорт N________________
Дійсна до ____________ (включно)

------------------------------------------------------------------ |1. Організація-замовник Код згідно з ЄДРПОУ | |(найменування, місцезнаходження) | | | |Номер телефону факсу | | | |Поточний рахунок (номер рахунку, | |найменування, місцезнаходження банку, МФО) | | | |Поточний рахунок в іноземній валюті | |(номер рахунку, найменування, | |місцезнаходження банку, МФО) | | | |2. Вхідний номер Дата реєстрації | |----------------------------------------------------------------| |3. Споживач товару |4. Продавець (найменування, | |(найменування, |місцезнаходження) | |місцезнаходження) | | |---------------------------+------------------------------------| |5. Код |6. |7. |8. |9. |10. Додаткове | |згідно з |Одиниця |Кількі-|Вартість |Вартість |найменування | |УКТЗЕД |виміру |сть |(тис. |(у валюті | | | | | |доларів |контракту)| | | | | |США) | | | |----------+--------+-------+---------+----------+---------------| | | | | | | | |---------------------------+------------------------------------| |11. Країна призначення |14. Базис поставки | |12. Країна продавця |15. Валюта контракту | |13. Країна походження |16. Валюта платежу | |---------------------------+------------------------------------| |17. Митниця |18. Характер угоди | |----------------------------------------------------------------| |19. Підстава для запиту ліцензії | |----------------------------------------------------------------| |20. Прізвище, ім'я, по батькові керівника організації-замовника | | | |Посада | | | | МП Підпис Дата | |----------------------------------------------------------------| |21. Особливі умови | ------------------------------------------------------------------вгору