Документ z0150-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.09.2006, підстава - z1019-06

                                                          
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
N 6-р від 21.06.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 липня 1994 р.
vd940621 vn6-р за N 150/359
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Антимонопольного комітету
N 316-р ( z1019-06 ) від 10.08.2006 }
Про затвердження Положення про порядок
одержання згоди Антимонопольного комітету
України на створення холдингових компаній
в процесі корпоратизації та приватизації
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Антимонопольного комітету
N 22-р ( z0144-99 ) від 29.01.99
N 49-р ( z0398-01 ) від 06.04.2001 }

Відповідно до п.7 Положення про холдингові компанії, що
створюються в процесі корпоратизації та приватизації,
затвердженого Указом Президента України від 11 травня 1994 року
N 224/94, затвердити Положення про порядок одержання згоди
Антимонопольного комітету України на створення холдингових
компаній в процесі корпоратизації та приватизації.

Голова О.Завада

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Антимонопольного
комітету України
від 21 червня 1994 р. N 6-р
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок одержання згоди Антимонопольного
комітету України на створення холдингових
компаній в процесі корпоратизації та
приватизації
( У тексті Положення слова "господарюючий суб'єкт", "господарюючі
суб'єкти" в усіх відмінках замінено словами "суб'єкт
господарювання", "суб'єкти господарювання" у відповідних
відмінках згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету
N 22-р ( z0144-99 ) від 29.01.99 )

I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ), "Про Антимонопольний
комітет України" ( 3659-12 ) та Положення про холдингові
компанії, що створюються в процесі корпоратизації та
приватизації, затвердженого Указом Президента України від 11
травня 1994 року N 224/94. 2. Положення визначає порядок одержання згоди
Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) на створення
холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації та
приватизації підприємств, виробничих і науково-виробничих
об'єднань, правовий статус яких раніше не був приведений у
відповідність з законодавством України (далі - підприємства). Порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на
створення холдингової компанії в результаті поглинання одного
суб'єкта господарювання іншим у процесі приватизації визначається
Положенням про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету
України на поглинання суб'єктів господарювання у процесі
приватизації, затвердженим розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 21 червня 1994 р. N 8-р ( z0148-94 ).
II. Порядок одержання згоди Антимонопольного комітету
України на створення холдингової компанії
в процесі корпоратизації
3. Заява у довільній формі на одержання згоди на створення
холдингової компанії (далі - заява) разом з документами, що
додаються до неї, направляється до Комітету органом, уповноваженим
управляти державним майном. 4. У разі заснування холдингової компанії шляхом
реорганізації підприємства і створення на базі його структурних
підрозділів відкритих акціонерних товариств (дочірніх підприємств)
до заяви додаються: обгрунтування доцільності створення холдингової компанії,
викладення мети і завдань її діяльності; перелік структурних підрозділів, які пропонується виділити зі
складу підприємства і перетворити в дочірні підприємства
холдингової компанії; характеристика вертикальних та горизонтальних зв'язків між
структурними підрозділами, які пропонується перетворити у дочірні
підприємства холдингової компанії, з відображенням рівнів
кооперації між ними; відомості про основні види діяльності підприємства і його
структурних підрозділів та їх частки на загальнодержавному і
регіональному товарних ринках за два останні роки (за формою
"Відомості про основні види діяльності підприємства, його частку
на ринку", що додається до цього Положення
); проект статуту холдингової компанії, в якому обов'язково
вказуються орієнтовний розмір статутного фонду, джерела його
формування, в тому числі за рахунок контрольних пакетів акцій
дочірніх підприємств, склад засновників і їх частки в статутному
фонді компанії; акт оцінки вартості підприємства, на базі якого створюється
холдингова компанія (для корпоратизованих підприємств); попередній акт оцінки вартості підприємства, на базі якого
створюється холдингова компанія (для некорпоратизованих
підприємств), що складається за даними останньої інвентаризації і
розраховується відповідно до Методики оцінки вартості майна під
час приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 12 жовтня 2000 року N 1554" ( 1554-2000-п ); ( Абзац
восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Антимонопольного комітету N 22-р ( z0144-99 ) від 29.01.99, N 49-р
( z0398-01 ) від 06.04.2001 ) попередні акти оцінки вартості холдингової компанії та
структурних підрозділів, що перетворюються в дочірні підприємства; орієнтовні плани розміщення акцій дочірніх підприємств із
зазначенням часток, що передаються до статутного фонду холдингової
компанії. 5. У разі створення холдингової компанії шляхом об'єднання
контрольних пакетів акцій кількох юридично самостійних підприємств
до заяви додаються: обгрунтування доцільності створення холдингової компанії,
викладення мети і завдань її діяльності; перелік юридично самостійних підприємств, які пропонується
перетворити в дочірні підприємства холдингової компанії; характеристика вертикальних та горизонтальних зв'язків між
підприємствами, які пропонується перетворити в дочірні
підприємства холдингової компанії з відображенням рівнів
кооперації між ними; відомості про основні види діяльності цих підприємств за два
останні роки і їх частки на загальнодержавному та регіональному
товарних ринках (для кожного підприємства за формою "Відомості про
основні види діяльності підприємства, його частку на ринку", що
додається до цього Положення
); проект статуту холдингової компанії, в якому обов'язково
вказуються орієнтовний розмір статутного фонду, джерела його
формування, в тому числі за рахунок контрольних пакетів акцій
дочірніх підприємств, склад засновників і їх частки в статутному
фонді компанії ; акти оцінки вартості підприємств, на базі яких створюється
холдингова компанія (для корпоратизованих підприємств); попередні акти оцінки вартості підприємств, на базі яких
створюється холдингова компанія (для некорпоратизованих
підприємств); попередній акт оцінки вартості холдингової компанії; орієнтовні плани розміщення акцій дочірніх підприємств із
зазначенням часток, що передаються до статутного фонду холдингової
компанії. 6. Заява розглядається державним уповноваженим протягом
місяця. Зазначений строк обчислюється відповідно до частини
третьої ст.87 Цивільного процесуального кодексу України. За цей
час здійснюється аналіз наданої та збір додаткової інформації,
дослідження ринку. 7. Встановивши, що заяву подано без додержання вимог,
викладених у пунктах 3,4,5 цього Положення, і це перешкоджає
розгляду заяви, державний уповноважений залишає заяву без руху,
про що письмово повідомляє заявника і встановлює йому строк для
виправлення недоліків. Час залишення заяви без руху не зараховується в строк
розгляду заяви. У разі невиконання зазначених вимог у встановлений строк
розпорядженням державного уповноваженого заява може бути залишена
без розгляду, про що письмово повідомляється заявник. Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права в
установленому порядку повторно звернутися до Комітету з заявою. 8. Рішення про надання згоди Комітету на створення
холдингової компанії в межах компетенції приймається:
Комітетом,
державним уповноваженим. 9. Державному уповноваженому підвідомчі питання про створення
холдингових компаній на базі підприємств шляхом реорганізації цих
підприємств і створення на базі їх структурних підрозділів
відкритих акціонерних товариств (дочірніх підприємств), про
створення холдингових компаній шляхом об'єднання контрольних
пакетів акцій кількох юридично самостійних підприємств, крім
питань, що підвідомчі Комітету. 10. Комітету підвідомчі питання про створення холдингових
компаній, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки,
оборони, суспільних інтересів. Комітет може також прийняти до свого розгляду будь-яку заяву
про створення холдингової компанії. 11. За результатами розгляду заяви приймається одне з рішень
у формі розпорядження про: згоду на створення холдингової компанії; відмову у наданні згоди на створення холдингової компанії; відмову у наданні згоди на створення холдингової компанії із
зазначенням умов, при виконанні яких така згода може бути надана. У розпорядженні вказується також погоджений перелік дочірніх
підприємств холдингової компанії. У розпорядженні про відмову міститься обгрунтування
прийнятого рішення. Відмова може бути викликана недодержанням
умов, що обмежують створення холдингової компанії, встановлених
Положенням про холдингові компанії, що створюються в процесі
корпоратизації та приватизації, затвердженим Указом Президента
України від 11 травня 1994 р. N 224/94, загрозою суттєвого
обмеження або усунення конкуренції на товарних ринках. У розпорядженні можуть бути встановлені обов'язкові для
виконання вимоги до проектів установчих документів та планів
розміщення акцій холдингової компанії та її дочірніх підприємств. 12. Розпорядження у п'ятиденний термін після його прийняття
надсилається заявнику. 13. Після одержання згоди Комітету на створення холдингової
компанії зміна переліку дочірніх підприємств компанії без
погодження з Комітетом не допускається. 14. Перегляд рішення державного уповноваженого про відмову у
наданні згоди на створення холдингової компанії здійснюється
Комітетом за клопотанням заявника у порядку, передбаченому цим
Положенням для розгляду заяви. Клопотання про перегляд рішення може бути подано до Комітету
в місячний термін з дня винесення рішення. 15. Створення холдингової компанії при відсутності згоди
Комітету, з неузгодженим переліком дочірніх підприємств компанії,
без врахування вимог, встановлених відповідним розпорядженням
Комітету, державного уповноваженого, є підставою для розгляду
справи про порушення антимонопольного законодавства згідно з
Правилами розгляду справ про порушення антимонопольного
законодавства України, затвердженими розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р
( z0471-98 ) та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22
липня 1998 року за N 471/2911, з наступними змінами і
доповненнями. ( Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними
згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 22-р
( z0144-99 ) від 29.01.99 ) За результатами розгляду справи про порушення
антимонопольного законодавства може бути прийняте розпорядження
про: скасування або зміну неправомірних рішень про створення
холдингової компанії; відновлення початкового стану. 16. Якщо Комітет надав згоду на створення холдингової
компанії на підставі одержаної завідомо недостовірної інформації,
розпорядження про надання згоди може бути переглянуто за
нововиявленими обставинами в річний термін з моменту його
прийняття. За результатами перегляду може бути прийнято
розпорядження про: підтвердження рішення щодо надання згоди на створення
холдингової компанії; скасування рішення щодо надання згоди на створення
холдингової компанії, скасування рішення про створення холдингової
компанії; повне або часткове відновлення початкового стану. 17. Ухилення від виконання, несвоєчасне виконання
розпоряджень, вказаних у пунктах 15,16 цього Положення, неподання,
несвоєчасне подання інформації або подання завідомо недостовірної
інформації є підставою для розгляду в установленому порядку справи
про порушення антимонопольного законодавства. ( Абзац перший
пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету N 22-р ( z0144-99 ) від 29.01.99 ) Одночасно Комітет може звернутися до арбітражного суду з
заявою про скасування державної реєстрації холдингової компанії,
створеної з порушенням Указу Президента України "Про холдингові
компанії, що створюються в процесі корпоратизації та
приватизації" ( 224/94 ) і цього Положення.
III. Особливості одержання згоди Антимонопольного комітету
України на створення холдингової компанії
в процесі приватизації
18. Заява направляється до Комітету державним органом
приватизації разом з документами, передбаченими пунктами 4,5 цього
Положення, а також з рішеннями загальних зборів трудових
колективів про згоду на створення на базі їх підприємств
холдингової компанії та її дочірніх підприємств. 19. Одержання згоди на створення холдингової компанії в
процесі приватизації здійснюється відповідно до порядку,
передбаченого цим Положенням для одержання згоди на створення
холдингової компанії в процесі корпоратизації.
Додаток відсутній.вгору