Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.12.2014  № 1777


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2015 р.
за № 149/26594

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 17, 37-7 частини другої статті 7, пунктів 2 - 4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 819, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 01 червня 2013 року за № 857/23389 (далі - Ліцензійні умови), що додаються.

2. Ліцензіатам привести свою діяльність у відповідність до вимог пунктів 13, 15, 16 розділу ІІ Ліцензійних умов протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О.Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Я. Бараш


І.Б. ЧеркаськийО.Л. Шейко


Протокол засідання Комісії
від 23.12.2014 № 64
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
23.12.2014 № 1777


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2015 р.
за № 149/26594

ЗМІНИ
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами

1. У пункті 1 розділу І:

після слів «Про депозитарну систему України» доповнити словами «Про торгово-промислові палати в Україні»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Термін «форс-мажорні обставини» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 1:

слова та цифри «відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2004 року № 296, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 957/9556 (із змінами)» виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Після надання об'єднанню професійних учасників фондового ринку статусу саморегулівної організації за певним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів ліцензіати, які є членами інших професійних об'єднань, що зареєстровані Комісією за цим видом професійної діяльності, повинні у тримісячний строк стати членами такої саморегулівної організації та бути її членами протягом всього строку наявності в неї статусу саморегулівної організації.»;

2) абзац шостий пункту 2 після слів «відповідного виду діяльності» доповнити словами «(крім банку)»;

3) доповнити пункт 3 новим абзацом такого змісту:

«У випадку, якщо за результатами річної фінансової звітності розмір власного капіталу торговця цінними паперами знизився до рівня нижче мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для певного виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, внаслідок відображення непокритих збитків, то такий торговець зобов’язаний протягом шести місяців з дати останньої річної фінансової звітності привести розмір власного капіталу у відповідність до вимог абзацу першого цього пункту.»;

4) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції: 

«9. Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 793/23325.»;

5) у пункті 10 слова «у разі якщо такі особи» замінити словами «або осіб, що»;

6) у пункті 11:

в абзаці першому слова та цифри «Правилами (умовами) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року № 1449, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за № 52/13319 (із змінами)» замінити словами «нормативно-правовим актом Комісії, що встановлює правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»;

абзац другий викласти в новій редакції:

«Ліцензіат зобов'язаний оприлюднити до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті з опублікуванням у періодичному або неперіодичному виданні.»;

7) у пункті 12:

в абзаці четвертому слова «порядок здійснення» замінити словами «положення про службу»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«розробити положення про систему управління ризиками професійної діяльності з торгівлі цінними паперами»;

абзаци шостий - дванадцятий виключити;

8) пункт 13 доповнити новими абзацами такого змісту;

«вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку;

порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку;

процедуру запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності;

вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку, установлені торговцем цінними паперами»;

9) пункти 15, 16 викласти в новій редакції:

«15. Положення про систему управління ризиками професійної діяльності має містити:

основні принципи управління ризиками професійної діяльності з торгівлі цінними паперами;

методи виявлення, обліку та опису ризиків окремо за кожним видом ризику;

методи оцінювання ризиків та процедури внутрішнього контролю (моніторингу) рівня ризиків;

заходи щодо мінімізації ризиків та ліквідації негативних наслідків виявлених ризиків, у тому числі порядок та джерела фінансування заходів з компенсації отриманих збитків;

порядок моніторингу дотримання пруденційних нормативів і заходи у разі їх відхилення від встановлених показників;

функції підрозділу з управління ризиками та/або працівника, відповідального за управління ризиками, та порядок його взаємодії з іншими органами ліцензіата;

контроль за ефективністю управління ризиками.

16. Для забезпечення роботи системи управління ризиками ліцензіат (крім банку) зобов’язаний призначити працівника або створити підрозділ з управління ризиками.

До компетенції цього підрозділу (працівника) ліцензіата необхідно віднести: розробку та впровадження методики виявлення, оцінювання та контролю рівня ризиків професійної діяльності; аналіз та прогнозування стану системи управління ризиками, ідентифікацію критичних (найбільш ризикованих) бізнес-процесів, клієнтів, контрагентів, фінансових інструментів та послуг; виявлення концентрації ризиків та причини їх появи; впровадження заходів, процедур, механізмів та технологій мінімізації ризиків та ліквідації наслідків виявлених ризиків; оперативну координацію взаємодії підрозділів та виконавчого органу ліцензіата з питань управління ризиками; участь у розслідуванні випадків реалізації ризиків; розробку програм навчання працівників ліцензіата методам та інструментам управління ризиками; підготовку і надання звітності з питань управління ризиками виконавчому органу ліцензіата»;

10) у пункті 22 слова «виконати усі договори (зобов'язання)» замінити словами «припинити зобов’язання шляхом виконання або розірвання договорів»;

11) у пункті 23 слова «виконати всі договори (зобов'язання)» замінити словами «припинити зобов’язання шляхом виконання або розірвання договорів».

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 9:

абзаци перший та другий замінити новим абзацом такого змісту:

«9. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни:».

У зв’язку із цим абзаци третій - сімнадцятий вважати відповідно абзацами другим - шістнадцятим;

у підпункті 2:

доповнити підпункт після слова «документа» словом «(документів)»;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«Подається протягом двадцяти робочих днів після повної сплати збільшення статутного капіталу»;

у підпункті 4:

після слова «печаткою» слово «заявника» замінити словом «ліцензіата»;

слова «з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додаються до заяви про видачу ліцензії» виключити;

доповнити пункт після підпункту 4 новим підпунктом 5 такого змісту:

«5) відомості щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додаються до заяви про видачу ліцензії».

У зв’язку із цим підпункти 5-12 вважати відповідно підпунктами 6-13;

у підпункті 9:

в абзаці другому слова «засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата» замінити словами «з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо такої особи, засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності)»;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, на момент прийняття на роботу або укладання договору про надання послуг не має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, така особа повинна у тримісячний строк з дати прийняття на роботу або укладання відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення та подати його в строк, передбачений цим підпунктом»;

у підпункті 10:

слова «у разі якщо такі особи» замінити словами «або осіб, що», після слів «внутрішнього аудиту (контролю)» доповнити словами «(керівника структурного підрозділу або окремої посадової особи)»;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«Зазначена анкета подається у разі призначення нових осіб, які виконують такі обов’язки»;

у підпункті 12 слова та цифру «та таблиці 6» виключити;

2) у пункті 10:

абзац перший замінити двома новими абзацами такого змісту:

«10. Ліцензіат зобов’язаний повідомити Комісію про зміни у графіку роботи. Відповідне повідомлення здійснюється ліцензіатом до впровадження змін або не пізніше наступного робочого дня після їх впровадження.

Ліцензіат, крім документів, передбачених пунктом 9 цього розділу, зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів подати до Комісії інформацію про:».

У зв’язку із цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та копій документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності)»;

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

«веб-сторінки (веб-сайти) ліцензіата».

У зв’язку із цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

3) у пункті 14 слово «лютого» замінити словом «квітня»;

4) доповнити пункт 15 новим абзацом такого змісту:

«У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої цим розділом, продовжується Комісією до дати отримання документів щодо закінчення таких обставин».

4. У тексті Ліцензійних умов після слів «печаткою ліцензіата» доповнити словами «(за наявності)».

Директор департаменту
регулювання діяльності
торговців цінними паперам
та фондових бірж
І. Устенко


Публікації документа