Документ z0148-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.09.2006, підстава - z1019-06

                                                          
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
N 8-р від 21.06.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 липня 1994 р.
vd940621 vn8-р за N 148/357
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Антимонопольного комітету
N 316-р ( z1019-06 ) від 10.08.2006 }
Про затвердження Положення про порядок одержання згоди
Антимонопольного комітету України на поглинання суб'єктів
господарювання у процесі приватизації
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Антимонопольного комітету
N 22-р ( z0144-99 ) від 29.01.99
N 49-р ( z0398-01 ) від 06.04.2001 }
{ У назві, тексті Розпорядження та Положення слова
"господарюючий суб'єкт", "господарюючі суб'єкти" в
усіх відмінках замінено словами "суб'єкт господарювання",
"суб'єкти господарювання" у відповідних відмінках згідно
з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 22-р
( z0144-99 ) від 29.01.99 }

Відповідно до п.22 Положення про холдингові компанії, що
створюються в процесі корпоратизації та приватизації,
затвердженого Указом Президента України від 11 травня 1994 р. N
224/94, затвердити Положення про порядок одержання згоди
Антимонопольного комітету України на поглинання суб'єктів
господарювання у процесі приватизації (додається).

Голова О.Завада
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Антимонопольного
комітету України
від 21 червня 1994 р. N 8-р
Положення
про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету
України на поглинання суб'єктів господарювання у
процесі приватизації

I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності", ( 2132-12 ) "Про Антимонопольний
комітет України" ( 3659-12 ) та Положення про холдингові компанії,
що створюються в процесі корпоратизації та приватизації,
затвердженого Указом Президента України від 11 травня 1994 р. N
224/94. 2. Положення визначає порядок одержання згоди
Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) та його
територіальних відділень (далі - відділень) на поглинання одного
суб'єкта господарювання іншим (далі - поглинання) шляхом придбання
контрольного пакета акцій першого у процесі приватизації, в
результаті якого суб'єкт господарювання, що поглинає, визнається
холдинговою компанією, а поглинутий - дочірнім підприємством.
II. Умови, що визначають необхідність одержання згоди
Антимонопольного комітету України
3. Одержання згоди Комітету, відділення на поглинання
необхідно у випадках, коли план приватизації або план розміщення
акцій суб'єкта господарювання, що приватизується, передбачає
продаж: пакета акцій стратегічному інвестору; пакета акцій розміром більше 50 відсотків; ( Абзац третій
пункту 3 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 49-р
( z0398-01 ) від 06.04.2001 ) контрольного пакета акцій розміром менш як 50 відсотків плюс
1 акція. ( Абзац четвертий пункту 3 в редакції Розпорядження
Антимонопольного комітету N 49-р ( z0398-01 ) від 06.04.2001 ) 4. Підтвердження наявності контрольного пакета акцій розміром
менш як 50 відсотків плюс 1 акція здійснюється відповідно до
Положення про порядок підтвердження Антимонопольним комітетом
України наявності контрольного пакета акцій, затвердженого
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21 червня
1994 р. N 9-р ( z0147-94 ). ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно
з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 49-р ( z0398-01 ) від
06.04.2001 )
III. Порядок одержання згоди Антимонопольного комітету
України на поглинання у процесі приватизації
5. Заява на одержання згоди на поглинання у процесі
приватизації (далі - заява) разом з документами, що додаються до
неї, направляється суб'єктом господарювання, який визначений
рішенням комісії по проведенню конкурсу як переможець (далі -
заявник), у тижневий термін з моменту прийняття рішення комісії
про визначення остаточного переможця. 6. Заява подається до відповідного відділення, якщо
приватизація здійснюється регіональним відділенням Фонду
державного майна України або його представництвом. В інших випадках заява подається до Комітету. 7. До заяви додаються: установчі документи заявника; відомості про основні види діяльності заявника та частку на
загальнодержавному та регіональному товарних ринках за формою
"Відомості про основні види діяльності підприємства, його частку
на ринку", передбаченою Положенням про порядок одержання згоди
Антимонопольного комітету України на створення холдингових
компаній в процесі корпоратизації та приватизації, затвердженим
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21 червня
1994 р. N 6-р ( z0150-94 ). Іноземний інвестор надає зазначені відомості у довільній
формі. 8. Заява розглядається протягом місяця. Зазначений строк
обчислюється відповідно до частини третьої ст.87 Цивільного
процесуального кодексу України ( 1501-06 ). За цей час
здійснюється аналіз наданої та збір додаткової інформації,
дослідження ринку. Додаткова інформація може включати: а) відомості про ті суб'єкти господарювання, в яких заявник
прямо або опосередковано: володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у
статутному фонді в розмірі більше ніж 25 відсотків; має більше ніж 25 відсотків голосів у вищих органах
управління; має повноваження призначати керівника, заступника керівника,
головного бухгалтера або осіб, які виконують ці обов'язки, або
більше ніж 25 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого,
контролюючого органу; ( Підпункт "а" абзацу другого пункту 8 в редакції Розпорядження
Антимонопольного комітету N N 22-р ( z0144-99 ) від 29.01.99 )
б) відомості про ті суб'єкти господарювання, які мають
стосовно заявника права і повноваження, перелічені в абзацах 2,3,4
підпункту "а" цього пункту; в) відомості про ті суб'єкти господарювання, які стосовно
суб'єктів господарювання, визначених згідно з підпунктом "б" цього
пункту, мають права і повноваження, перелічені в абзацах 2,3,4
підпункту "а" цього пункту; г) відомості про ті суб'єкти господарювання, які у своєму
складі мають одних і тих самих фізичних осіб, що і в заявника, які
посідають одну із перелічених посад, а саме: керівника, заступника
керівника, головного бухгалтера або не менше чверті одних і тих
самих фізичних осіб - членів спостережної ради чи виконавчого,
контролюючого органу; ( Підпункт "г" абзацу другого пункту 8 в
редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N N 22-р
( z0144-99 ) від 29.01.99 ) д) заповнені форми фінансової та статистичної звітності; е) списки осіб, які входять до складу спостережної ради чи
виконавчого, контролюючого органу, посідають посади керівника,
заступника керівника, головного бухгалтера заявника та зазначених
у цьому пункті суб'єктів господарювання. ( Підпункт "е" абзацу
другого пункту 8 в редакції Розпорядження Антимонопольного
комітету N N 22-р ( z0144-99 ) від 29.01.99 ) 9. Встановивши, що заяву подано без додержання вимог,
викладених у пункті 7 цього Положення, і це перешкоджає розгляду
заяви, Комітет, державний уповноважений, голова відділення залишає
заяву без руху, про що письмово повідомляє заявника і надає йому
строк для виправлення недоліків. Час залишення заяви без руху не зараховується у строк
розгляду заяви. У разі невиконання зазначених вимог у встановлений строк
розпорядженням Комітету, державного уповноваженого, голови
відділення заява може бути залишена без розгляду, про що письмово
повідомляється заявник. Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права
звернутися до Комітету, відділення з повторною заявою. 10. Рішення про надання згоди органів Комітету на поглинання
у процесі приватизації в межах компетенції приймається органами чи
посадовими особами: Комітетом; державним уповноваженим; головою відділення. 11. Голові відділення підвідомчі питання про поглинання у
процесі приватизації, якщо вона здійснюється регіональним
відділенням Фонду державного майна України або його
представництвом. 12. Державному уповноваженому підвідомчі питання про
поглинання у процесі приватизації, окрім тих, що підвідомчі
Комітету. 13. Комітету підвідомчі питання про поглинання у процесі
приватизації, пов'язані із забезпеченням національної безпеки,
оборони, суспільних інтересів. Комітет може прийняти до свого розгляду будь-яку заяву про
поглинання у процесі приватизації. 14. За результатами розгляду приймається одне з рішень у
формі розпорядження про: згоду на поглинання; відмову у наданні згоди на поглинання; відмову у наданні згоди на поглинання із зазначенням умов,
при виконанні яких така згода може бути надана. У розпорядженні про відмову міститься обгрунтування
прийнятого рішення. Відмова може бути викликана недодержанням
умов, що обмежують створення холдингової компанії, встановлених
Положенням про холдингові компанії, що створюються в процесі
корпоратизації та приватизації, затвердженого Указом Президента
України від 11 травня 1994 р. N 224/94, загрозою суттєвого
обмеження або усунення конкуренції на товарних ринках. 15. Розпорядження у п'ятиденний термін після його прийняття
надсилається заявнику. 16. Перегляд рішення державного уповноваженого, голови
відділення про відмову у наданні згоди на поглинання здійснюється
Комітетом за клопотанням заявника у порядку, передбаченому цим
Положенням для розгляду заяви. Клопотання про перегляд рішення може бути подано до Комітету
в місячний термін з дня винесення рішення. 17. Поглинання у процесі приватизації при відсутності згоди
Комітету, відділення, без врахування вимог, встановлених
відповідним розпорядженням Комітету, державного уповноваженого,
голови відділення, а також неподання, несвоєчасне подання
інформації або подання завідомо недостовірної інформації, на
підставі яких органами Комітету була надана згода на поглинання,
тягне за собою наслідки, передбачені пунктами 15,16,17 Положення
про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на
створення холдингових компаній в процесі корпоратизації та
приватизації, затвердженого розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 21 червня 1994 р. N 6-р ( z0150-94 ). ( Пункт
17 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного
комітету N N 22-р ( z0144-99 ) від 29.01.99 )вгору