Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства соціальної
політики України
26.01.2015  № 54


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2015 р.
за № 148/26593

{Стандарт втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 958 від 23.09.2015}

СТАНДАРТ
надання послуги з призначення і виплати надбавки на догляд до державної соціальної допомоги

І. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт розроблений відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30 квітня 2002 року № 226/293/169 „Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2002 року за № 466/6754.

1.2. Цей Стандарт визначає механізм призначення і виплати надбавки на догляд до державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (далі - надбавка на догляд).

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу, - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад (далі - уповноважений орган).

1.4. Реквізити уповноваженого органу: місцезнаходження, поштова, електронна адреси, адреса веб-сторінки в Інтернеті уповноваженого органу.

ІІ. Перелік категорій одержувачів послуги

Надбавка на догляд призначається і виплачується до державної соціальної допомоги:

інвалідам з дитинства І групи;

одиноким інвалідам з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду;

одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду, і вони фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.

Одиноким матерям (одиноким батькам) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається незалежно від факту роботи, навчання та служби.

ІІІ. Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги

3.1. Для призначення надбавки на догляд інваліди з дитинства I групи подають:

заяву, форма якої затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року № 96 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 418/20731 (далі - заява);

паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

довідку про місце проживання інваліда з дитинства чи копію паспорта інваліда з дитинства з відомостями про місце проживання.

Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення про встановлення опіки чи піклування; довідка про місце проживання законного представника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.

3.2. Для призначення надбавки на догляд одинокі інваліди з дитинства II і III груп подають:

заяву;

паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

довідку про місце проживання інваліда з дитинства чи копію паспорта інваліда з дитинства з відомостями про місце проживання;

довідку про склад сім’ї, видану уповноваженим органом за місцем проживання;

висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу щодо потреби у постійному сторонньому догляді.

Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подаються також копія рішення про встановлення опіки чи піклування; довідка про місце проживання законного представника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.

3.3. Для призначення допомоги на догляд за дитиною-інвалідом законний представник подає:

заяву;

паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

оригінал та копію свідоцтва про народження дитини-інваліда;

довідку про склад сім’ї (крім сім’ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім’ї;

копію трудової книжки, довідку з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідку про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки;

довідку про спільне проживання дитини-інваліда з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видану відповідним органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку уповноважений орган здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;

довідку з місця навчання дитини;

рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною-інвалідом (для опікунів і піклувальників дітей-інвалідів).

Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

3.4. Для призначення допомоги на догляд за дитиною-інвалідом одинока мати подає:

заяву;

паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

оригінал та копію свідоцтва про народження дитини-інваліда;

оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в уповноважених органах як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини-інваліда, на яку призначається надбавка на догляд;

довідку про спільне проживання з дитиною-інвалідом, видану відповідним органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку уповноважений орган здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;

рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);

довідку з місця навчання дитини.

Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

ІV. Місце та порядок подання запиту на одержання послуги

4.1. Для призначення надбавки на догляд особи звертаються до уповноважених органів за принципом „єдиного вікна” або до виїзного „мобільного соціального офіса”.

4.2. Час подання запиту на одержання послуги: згідно із затвердженим графіком роботи уповноваженого органу або „мобільного соціального офіса”.

4.3. Черговість подання запиту на одержання послуги: у години прийому згідно з графіком роботи уповноваженого органу або „мобільного соціального офіса”.

V. Послідовність дій одержувача та уповноваженого органу

5.1. Особи подають заяву та документи до неї, визначені розділом ІІІ цього Стандарту, у порядку, встановленому розділом ІV цього Стандарту.

5.2. Прийом документів здійснює спеціаліст з прийому за принципом „єдиного вікна” уповноваженого органу або „мобільного соціального офіса” за місцем проживання (реєстрації) заявника.

5.3. Спеціаліст з прийому проводить співбесіду із заявником та приймає від нього необхідний пакет документів та заяву, яку реєструє у журналі реєстрації заяв.

5.4. Спеціаліст з прийому під час прийому документів:

перевіряє правильність заповнення бланка заяви та наявність документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги;

видає заявнику повідомлення (відривний талон, розписку) про прийняття заяви та документів.

5.5. У випадку, коли до заяви надано не всі необхідні документи, спеціаліст з прийому надає роз’яснення, які документи повинні бути подані до заяви.

5.6. Заява про призначення надбавки на догляд подається інвалідом з дитинства до уповноваженого органу за місцем постійного проживання або за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання цієї допомоги в уповноваженому органі за місцем постійного проживання.

Заява про призначення надбавки на догляд інваліду з дитинства, який визнаний недієздатним, а також на дитину-інваліда подається одним із законних представників за місцем постійного проживання або за місцем фактичного проживання особи, яка подає заяву, за умови подання довідки про неодержання цієї допомоги в уповноваженому органі за місцем постійного проживання.

Якщо законний представник проживає за іншою адресою, ніж дитина-інвалід, то разом із заявою він подає довідку до уповноваженого органу про те, що другий із законних представників не отримує надбавку на догляд на дитину-інваліда за місцем свого проживання.

5.7. При зміні одержувачем надбавки на догляд місця проживання виплата надбавки продовжується уповноваженим органом за новим місцем проживання з того часу, з якого вона була припинена за попереднім місцем проживання.

5.8. Суми надбавки на догляд, призначені, але не витребувані своєчасно одержувачем без поважних причин, виплачуються за минулий час не більше ніж за 12 місяців перед зверненням за її одержанням.

5.9. Призначені суми державної соціальної допомоги, не одержані своєчасно з вини органу, який призначає або виплачує державну соціальну допомогу, або через неможливість отримання цих сум інвалідом з дитинства, дитиною-інвалідом чи законним представником з поважних причин (поважною причиною є перебування інваліда з дитинства, дитини-інваліда чи законного представника на лікуванні та інші причини, які фізично унеможливили своєчасне витребування призначених сум державної соціальної допомоги, або інші об’єктивні обставини, коли інвалід з дитинства, дитина-інвалід чи законний представник не могли звернутися за їх отриманням), виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата державної соціальної допомоги за минулий час здійснюється, виходячи із прожиткового мінімуму, затвердженого на момент її виплати, з компенсацією за несвоєчасну її виплату.

5.10. Утримання надмірно виплачених сум надбавки на догляд інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам проводиться із загального розміру допомоги. При цьому розмір утримання розподіляється за видами виплат пропорційно їх частці у загальному розмірі.

5.11. Одержувачі надбавки на догляд зобов’язані повідомляти уповноважені органи, що призначають цю надбавку, про обставини, що можуть вплинути на умови призначення надбавки на догляд та її виплату.

VI. Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

6.1. Надбавка на догляд призначається з дня звернення за її призначенням. Днем звернення за призначенням надбавки на догляд вважається день прийняття уповноваженим органом заяви з усіма необхідними документами.

6.2. Заява про призначення надбавки на догляд розглядається уповноваженим органом не пізніше 10 днів після надходження заяви з усіма необхідними документами.

6.3. У тих випадках, коли до заяви про призначення надбавки на догляд додані не всі необхідні документи, заявнику повідомляється, які документи повинні бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців з дня відправлення повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням надбавки на догляд вважається день прийняття або відправлення заяви про призначення такої допомоги.

VII. Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Послуга не надається у разі:

подання документів до заяви не в повному обсязі;

виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

заява подана особою, яка не має права на призначення допомоги на догляд.

VIII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Призначення і виплата надбавки на догляд.

ІХ. Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання

Послуга щодо призначення і виплати надбавки на догляд надається безоплатно.

Х. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням під час надання послуги

На веб-сайтах уповноважених органів розміщуються нормативно-правові акти, що регламентують порядок та умови надання послуги з призначення та виплати надбавки на догляд.

ХІ. Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

ХІІ. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги одержувачу

Недоліки наданої послуги одержувачам виправляються шляхом подання письмового звернення заявником у порядку, визначеному розділом IV цього Стандарту.

ХІІІ. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги

13.1. Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”.

13.2. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30 квітня 2002 року № 226/293/169 „Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 травня 2002 року за № 466/6754.

Директор
Департаменту державної
соціальної допомогиВ. Музиченко


Публікації документа