Документ z0147-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.01.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.03.2017. Подивитися в історії? )

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.01.2017  № 35


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 лютого 2017 р.
за № 147/30015

Про внесення змін до Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна

Відповідно до абзацу четвертого пункту 4 частини першої статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України» та абзаців четвертого, п’ятого пункту 19 Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року № 629 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 січня 2003 року № 3), НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 01 квітня 2011 року № 502, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2011 року за № 714/19452 (далі - Порядок), такі зміни:

1) у розділі І:

пункт 1.1 після слова «обмежень» доповнити словами «для укладення договору оренди та у разі всіх можливих змін розміру орендної плати»;

у пункті 1.2 слова «, а також роз'ясненнями, які надає Фонд державного майна України відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» виключити;

2) у розділі ІІ:

у пункті 2.1:

в абзаці другому слова «(подається в чотирьох примірниках)» виключити;

в абзаці третьому слово «завізований» замінити словом «підписаний»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«звіт про оцінку об’єкта оренди, висновок про вартість якого відповідно до вимог пункту 19 Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року № 629 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 січня 2003 року № 3), затверджений органом, що уповноважений управляти майном підприємства, або Фондом державного майна України у разі, якщо органом, що управляє майном підприємства, є Кабінет Міністрів України.»;

пункт 2.3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.4 - 2.6 вважати відповідно пунктами 2.3 - 2.5;

пункт 2.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Рішення про погодження чи відмову в погодженні розрахунку орендної плати надається органом приватизації у формі листа.»;

у пункті 2.4 абзац шостий виключити;

у пункті 2.5 слова «відповідним роз'ясненням» замінити словом «зазначенням»;

3) у додатку до Порядку слова «ПОГОДЖЕНО Заступник Голови Фонду державного майна України (начальник РВ ФДМУ або його заступник) __________________________ "___" ____________ 20__ року М. П.» виключити.

2. Департаменту орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Департаменту комунікаційного забезпечення, роботи із ВРУ та розпорядження державним майном забезпечити в установленому порядку розміщення цього наказу на веб-сайті Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

І. Білоус

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Міністр фінансів України

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку і торгівлі УкраїниК. Ляпіна

О. Данилюк


М. Нефьодоввгору