Документ z0146-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.03.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2018  № 19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 лютого 2018 р.
за № 146/31598

Про затвердження Положення про базу даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС

Відповідно до статті 21 Закону України «Про судову експертизу» та підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою вдосконалення порядку ведення бази даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС, роботи з вивчення потреб у підготовці та підвищенні кваліфікації судових експертів, а також розроблення і реалізації пропозицій щодо задоволення цих потреб НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про базу даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 червня 2011 року № 333 «Про вдосконалення порядку обліку атестованих судових експертів Експертної служби МВС України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2011 року за № 1060/19798 (із змінами).

3. Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС (Федотов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
15.01.2018 № 19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 лютого 2018 р.
за № 146/31598

ПОЛОЖЕННЯ
про базу даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС

І. Загальні положення

1. Це Положення регулює порядок ведення Експертною службою Міністерства внутрішніх справ України (далі - Експертна служба) бази даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС (далі - база даних).

2. База даних містить інформацію про працівників Експертної служби, яким в установленому Законом України «Про судову експертизу» порядку присвоєно кваліфікацію судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи.

3. База даних ведеться з метою:

1) створення систематизованого інформаційного фонду про працівників Експертної служби, яким у встановленому законодавством порядку присвоєно кваліфікацію судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей));

2) комплексного аналізу якісного складу фахівців для визначення науково обґрунтованих потреб у підготовці та підвищенні кваліфікації експертних кадрів;

3) планування атестації судових експертів у порядку оцінки рівня їх професійних знань;

4) забезпечення в установленому порядку необхідною інформацією державного Реєстру атестованих судових експертів (далі - державний Реєстр), ведення якого відповідно до законодавства здійснює Міністерство юстиції України.

4. База даних складається з офіційних відомостей про працівників Експертної служби, яким в установленому порядку присвоєно кваліфікацію судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)).

5. Фонд бази даних складають:

1) документи з офіційними відомостями про осіб, зазначених у пункті 4 цього розділу, що подаються підрозділами Експертної служби;

2) електронна база даних з інформацією про осіб, зазначених у пункті 4 цього розділу.

6. До бази даних вносяться такі відомості про атестованих судових експертів Експертної служби:

1) прізвище, ім’я, по батькові;

2) дата народження;

3) дані про освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень та спеціальність за освітою;

4) дата призначення на посаду в підрозділі Експертної служби;

5) місце роботи та посада;

6) інформація про науковий ступінь;

7) види судової експертизи (експертних спеціальностей), з правом проведення яких особі присвоєно кваліфікацію судового експерта, назва експертно-кваліфікаційної комісії, номери відповідних свідоцтв, дати їх видачі;

8) інформація про підтвердження кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей));

9) інформація про позбавлення кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей));

10) інформація про припинення діяльності судового експерта з інших причин.

7. База даних ведеться у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі Міністерства внутрішніх справ України (далі - ДНДЕКЦ).

8. ДНДЕКЦ:

1) виконує у повному обсязі функції зі зберігання та контролю доступу до бази даних;

2) забезпечує своєчасне внесення відомостей про атестованих судових експертів Експертної служби до бази даних;

3) здійснює розроблення і вдосконалення технології та програмних засобів функціонування електронної бази даних;

4) зберігає документи, на підставі яких формується фонд бази даних;

5) готує і надсилає подання про включення атестованих судових експертів Експертної служби та внесення змін до державного Реєстру.

9. Ведення бази даних покладається на спеціально уповноважених працівників ДНДЕКЦ, що відображається в їх посадових інструкціях, які затверджує директор ДНДЕКЦ.

ІІ. Порядок унесення інформації до бази даних

1. Інформація про атестованого судового експерта Експертної служби вноситься до бази даних після:

1) присвоєння йому кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей));

2) призначення на посаду в підрозділі Експертної служби особи, якій раніше в установленому порядку присвоєно кваліфікацію судового експерта.

2. Підставою для внесення інформації до бази даних є подання про включення до бази даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС (далі - подання) (додаток 1), до якого додаються:

1) картка атестованого судового експерта (додаток 2) із зазначенням згоди на обробку персональних даних, заповнена відповідно до рекомендацій щодо заповнення реквізитів картки атестованого судового експерта (додаток 3);

2) копія першої сторінки паспорта;

3) засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей));

4) засвідчена в установленому порядку копія наказу (витягу з наказу) про призначення судового експерта на посаду в підрозділі Експертної служби;

5) засвідчені в установленому порядку копії документів установленого зразка про здобуття судовим експертом вищої освіти, наукового ступеня.

3. За організацію підготовки та правильність заповнення всіх реквізитів подання відповідають керівники підрозділів Експертної служби.

4. Упродовж десяти робочих днів з дня отримання свідоцтва про присвоєння працівникові кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)) або призначення на посаду в підрозділі Експертної служби особи, якій раніше в установленому порядку присвоєно кваліфікацію судового експерта, подання за підписом керівника підрозділу Експертної служби та додані до нього документи надсилаються директору ДНДЕКЦ.

5. Спеціально уповноважені працівники ДНДЕКЦ упродовж десяти робочих днів з дня надходження матеріалів перевіряють правильність оформлення подання та доданих до нього документів, повноту та відповідність інформації, унесеної до подання, даним доданих документів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

6. У разі правильності оформлення подання та доданих до нього документів, повноти поданої інформації, відповідності інформації, унесеної до подання, даним доданих документів спеціально уповноважені працівники ДНДЕКЦ уносять інформацію до бази даних з одночасним складанням проекту подання про включення до державного Реєстру атестованих судових експертів за формою, установленою наказом Міністерства юстиції України від 29 березня 2012 року № 492/5 «Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 березня 2012 року за № 484/20797 (із змінами).

7. Після підписання директором ДНДЕКЦ або особою, яка виконує його обов’язки, подання про включення до державного Реєстру атестованих судових експертів надсилається Міністерству юстиції України.

8. У разі неправильного оформлення подання та доданих до нього документів, невідповідності інформації, унесеної до подання, даним доданих документів, передбачених пунктом 2 цього розділу, неповноти поданої інформації подання з усіма додатками повертається за належністю для доопрацювання разом із вмотивованим листом директора ДНДЕКЦ або особи, яка виконує його обов’язки.

Строк доопрацювання не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня отримання відповідних матеріалів.

ІІІ. Порядок унесення змін до бази даних

1. Для підтримання бази даних в актуальному стані до неї вносяться зміни за поданням про внесення змін до бази даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС (далі - подання про внесення змін до бази даних) (додаток 4) керівника підрозділу Експертної служби.

2. Підставою для внесення змін до бази даних є:

1) офіційна зміна прізвища, імені, по батькові чи дати народження судового експерта;

2) зміна даних про освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень, науковий ступінь судового експерта;

3) зміна місця роботи судового експерта (у межах Експертної служби);

4) присвоєння працівникові кваліфікації судового експерта з правом проведення іншого (інших) виду(ів) судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей));

5) підтвердження (відмова в підтвердженні) працівникові кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей));

6) відновлення особи на посаді в підрозділі Експертної служби (поновлення кваліфікації судового експерта працівникові, кваліфікацію якого визнано втраченою через звільнення з посад в установах Експертної служби);

7) позбавлення працівника кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей));

8) звільнення, переведення судового експерта до іншої служби, міністерства або центрального органу виконавчої влади;

9) припинення діяльності судового експерта з інших причин.

3. Упродовж десяти робочих днів з дня виникнення або юридичного оформлення обставин, зазначених у пункті 2 цього розділу, подання про внесення змін до бази даних за підписом керівника підрозділу Експертної служби надсилається директорові ДНДЕКЦ.

4. До подання про внесення змін до бази даних додаються картка атестованого судового експерта та засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують виникнення обставин, передбачених пунктом 2 цього розділу.

5. Спеціально уповноважені працівники ДНДЕКЦ упродовж десяти робочих днів з дня надходження матеріалів перевіряють відповідність і повноту інформації, унесеної до подання про внесення змін до бази даних, даним доданих документів, які підтверджують виникнення обставин, передбачених пунктом 2 цього розділу.

6. У разі оформлення подання про внесення змін до бази даних відповідно до вимог, визначених пунктом 6 розділу ІІ цього Положення, спеціально уповноважені працівники ДНДЕКЦ уносять зміни до бази даних з одночасним складанням проекту подання про внесення змін до державного Реєстру атестованих судових експертів за формою, установленою наказом Міністерства юстиції України від 29 березня 2012 року № 492/5 «Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 березня 2012 року за № 484/20797 (із змінами).

7. Після підписання директором ДНДЕКЦ або особою, яка виконує його обов’язки, подання про внесення змін до державного Реєстру атестованих судових експертів надсилається до Міністерства юстиції України.

8. У разі неправильного оформлення подання про внесення змін до бази даних і доданих до нього документів, неповноти або невідповідності внесеної до нього інформації даним доданих документів подання про внесення змін до бази даних з усіма додатками повертається за належністю для доопрацювання разом з умотивованим листом директора ДНДЕКЦ або особи, яка виконує його обов’язки.

Строк доопрацювання не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня отримання відповідних матеріалів.

Директор Державного
науково-дослідного
експертно-криміналістичного
центру МВС
О.А. ФедотовДодаток 1
до Положення про базу даних реєстру
атестованих судових експертів
Експертної служби МВС
(пункт 2 розділу ІІ)

ПОДАННЯ
про включення до бази даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС


Додаток 2
до Положення про базу даних реєстру
атестованих судових експертів
Експертної служби МВС
(підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ)

КАРТКА
атестованого судового експертаДодаток 3
до Положення про базу даних реєстру
атестованих судових експертів
Експертної служби МВС
(підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо заповнення реквізитів картки атестованого судового експерта

1. Картка атестованого судового експерта (далі - картка) оформлюється на аркуші паперу формату А4. Графи картки заповнюються друкованим способом.

2. Прізвище, ім’я, по батькові зазначаються без скорочень у називному відмінку. Якщо прізвище змінювалося, в дужках зазначаються прізвища, за якими експертові присвоєно (підтверджено) кваліфікацію судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)).

3. Дата народження вказується в цифровому форматі.

4. У рядку «Навчальний(і) заклад(и) та рік (роки) закінчення» наводяться повні назви навчальних закладів на момент їх закінчення (незалежно від назви на момент заповнення картки) та роки їх закінчення.

5. У рядку «Спеціальність за освітою» вказується назва спеціальності відповідно до диплома встановленого зразка про закінчення вищого навчального закладу.

6. Рівень вищої освіти обирається з переліку: спеціаліст, магістр.

7. У рядку «Науковий ступінь» зазначається науковий ступінь у відповідній галузі науки.

8. У рядку «На експертній посаді працює з» наводиться дата призначення на посаду в підрозділі Експертної служби незалежно від дати присвоєння кваліфікації судового експерта.

У разі зміни місця роботи судового експерта (у межах Експертної служби) зазначаються також попередні періоди перебування на посадах в підрозділах Експертної служби та (або) в інших експертних установах.

9. У рядку «Посада» зазначається повна назва посади атестованого судового експерта на дату оформлення картки відповідно до наказу про його призначення.

10. Види судової експертизи (індекс(и) експертної(их) спеціальності(ей)), з правом проведення яких працівникові в установленому порядку присвоєно чи підтверджено кваліфікацію судового експерта, проставляються у відповідних колонках таблиці із зазначенням дати присвоєння, підтвердження та номера свідоцтва (за наявності).

Якщо працівник припинив діяльність як судовий експерт та (або) його позбавлено кваліфікації судового експерта, зазначається відповідна інформація з датою прийняття такого рішення.

У разі поновлення працівникові кваліфікації судового експерта, яку визнано втраченою у зв’язку зі звільненням з посад в установах Експертної служби, у відповідних колонках таблиці вказуються дати раніше присвоєної (підтвердженої) кваліфікації судового експерта та номер свідоцтва (за наявності).

11. Картка підписується судовим експертом, щодо якого внесено відомості до картки, особою, яка її заповнювала, та керівником підрозділу Експертної служби. Підпис керівника підрозділу Експертної служби скріплюється печаткою.Додаток 4
до Положення про базу даних реєстру
атестованих судових експертів
Експертної служби МВС
(пункт 1 розділу ІІІ)

ПОДАННЯ
про внесення змін до бази даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВСвгору