Інструкція щодо заповнення форми річного плану закупівель
Мінекономрозвитку України; Наказ, Форма, Протокол [...] від 27.12.2011428
Документ z0144-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.11.2014, підстава - z1241-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
26.07.2010 N 922
( z0624-10, z0641-10 )
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
( z0128-12 )

{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1106 ( z1241-14 ) від 15.09.2014 }

ФОРМА ПРОТОКОЛУ
розкриття пропозицій конкурсних торгів
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

1. Замовник:
1.1. Найменування _______________________________________________
1.2. Місцезнаходження ___________________________________________
1.3. Відповідальний за проведення торгів ________________________
(прізвище, ім'я,
по батькові)
телефон ___________________________
телефакс _________________________________
2. Інформація про предмет закупівлі _________________________________________________________________
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури
закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому
виданні з питань державних закупівель.
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних
пропозицій, цінових пропозицій) відбулося __________ ___________.
(дата) (час)
Місце розкриття _________________________________________________
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних
пропозицій, цінових пропозицій), запропонованих учасниками
процедури закупівлі:
---------------------------------------------------------------------- |Номер і дата |Повне |Інформація |Ціна |Примітка| |реєстрації |найменування (для|про наявність|пропозиції| | |замовником |юридичної особи) |чи |або ціни | | |пропозиції |або прізвище, |відсутність |окремих | | |конкурсних |ім'я, по батькові|необхідних |частин | | |торгів |(для фізичної |документів, |предмета | | |(кваліфікаційної|особи) учасника |передбачених |закупівлі | | |пропозиції, |процедури |документацією|(лотів) | | |цінової |закупівлі, |конкурсних |(якщо | | |пропозиції) |ідентифікаційний |торгів |окремі | | | |код/реєстраційний|(запитом щодо|частини | | | |номер облікової |цінових |предмета | | | |картки платника |пропозицій) |закупівлі | | | |податків*, | |визначені | | | |місцезнаходження/| |замовником| | | |місце проживання,| |для | | | |телефон/телефакс | |надання | | | | | |учасниками| | | | | |пропозицій| | | | | |щодо них) | | ----------------------------------------------------------------------
________________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті).
6. Присутні:
6.1. Від учасників процедури закупівлі: ________________________________________ _____________________
(посада, прізвище, ініціали) (підпис)
Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) _________________________________________________________________
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): _______________________________________ _____________________
(посада, прізвище, ініціали) (підпис)
Голова комітету з конкурсних торгів ______________________ ____________________
(прізвище, ініціали) (підпис) М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ______________________ ____________________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення О.В.Аніпко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
26.07.2010 N 922
( z0624-10, z0641-10 )
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
( z0128-12 )

ФОРМА ПРОТОКОЛУ
оцінки пропозицій конкурсних торгів
(цінових пропозицій)

1. Замовник:
1.1. Найменування _________________________________________________________________
1.2. Місцезнаходження _________________________________________________________________
1.3. Відповідальний за проведення торгів ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
телефон _________________________________
телефакс ________________________________
2. Інформація про предмет закупівлі _________________________________________________________________
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури
закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому
виданні з питань державних закупівель.
4. Проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових
пропозицій) відбулося ______ _______.
(дата) (час)
5. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів (цінових
пропозицій) та причини їх відхилення.
6. Перелік пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій),
допущених до процедури оцінки.
7. Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових
пропозицій).
8. Оцінка пропозицій учасників:
------------------------------------------------------------------- |Повне |Критерії |Значення |Кількість |Примітка| |найменування (для|оцінки |показників |балів або | | |юридичної особи) |пропозицій |згідно з |інших | | |або прізвище, |конкурсних |пропозиціями |оціночних | | |ім'я, по батькові|торгів |конкурсних |одиниць за | | |(для фізичної |(цінових |торгів |критеріями | | |особи), |пропозицій)|(ціновими |відповідно | | |ідентифікаційний | |пропозиціями)|до методики | | |код/реєстраційний| |за критеріями|оцінки (не | | |номер облікової | |оцінки |заповнюється| | |картки платника | | |для | | |податків* | | |процедури | | |учасника | | |запиту | | |процедури | | |цінових | | |закупівлі | | |пропозицій) | | -------------------------------------------------------------------
_______________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті).
9. Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів
(цінових пропозицій) (рішення про визнання пропозиції найбільш
економічно вигідною) _________________________________________________________________
10. Члени комітету з конкурсних торгів ______________________________ _____________________________
(посада, прізвище, ініціали) (підпис)
Голова комітету з конкурсних торгів ________________________ ___________________
(прізвище, ініціали) (підпис) М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ________________________ ___________________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення О.В.Аніпко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
26.07.2010 N 922
( z0624-10, z0641-10 )
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
( z0128-12 )

ФОРМА РЕЄСТРУ
отриманих пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій,
цінових пропозицій

1. Замовник:
1.1. Найменування _______________________________________________
1.2. Місцезнаходження ___________________________________________
1.3. Відповідальний за проведення торгів _________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
телефон _________________________________
телефакс ________________________________
2. Інформація про предмет закупівлі __________________________________________________________________
(найменування предмета закупівлі згідно з порядком визначення
предмета закупівлі, який затверджується Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України)
3. Вид процедури закупівлі ______________________________________
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури
закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому
виданні з питань державних закупівель.
5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій):
-------------------------------------------------------------------------- | N |Дата, час|Повне |Дотримання |Підпис особи, |Примітка| |з/п|і спосіб |найменування |передбачених у |що | | | |отримання|(для юридичної |документації |зареєструвала | | | |(особисто|особи) або |конкурсних |пропозицію | | | |або |прізвище, ім'я, |торгів (запиті |конкурсних | | | |поштою |по батькові |щодо цінових |торгів | | | |тощо) |(для фізичної |пропозицій) |(кваліфікаційну| | | | |особи), |вимог щодо форми|пропозицію, | | | | |ідентифікаційний|подання |цінову | | | | |код/ |пропозиції |пропозицію), та| | | | |реєстраційний |конкурсних |підпис особи, | | | | |номер облікової |торгів |що передала її | | | | |картки платника |(кваліфікаційної|особисто (якщо | | | | |податків* |пропозиції, |передано | | | | |учасника |цінової |особисто) | | | | |процедури |пропозиції) | | | | | |закупівлі, який | | | | | | |надав пропозицію| | | | | | |конкурсних | | | | | | |торгів | | | | | | |(кваліфікаційну | | | | | | |пропозицію, | | | | | | |цінову | | | | | | |пропозицію) | | | | --------------------------------------------------------------------------
_______________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті).
6. Інша інформація _________________________________________________________________
7. Прийняття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних
пропозицій, цінових пропозицій) закінчилося _________ _________
(дата) (час)
Голова комітету з конкурсних торгів _____________________________ ___________________
(прізвище, ініціали) (підпис) М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів _____________________________ ___________________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення О.В.Аніпко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
26.07.2010 N 922
( z0624-10, z0641-10 )
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
( z0128-12 )

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ
закупівель на ______ рік
___________________________________
(найменування замовника,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

------------------------------------------------------------------------------------------- |Предмет |Код КЕКВ |Джерело |Очікувана|Процедура|Орієнтовний|Підрозділ(и) |Примітка| |закупівлі|(для |фінансування|вартість |закупівлі|початок |(особа(и)), | | | |бюджетних| |предмета | |проведення |яких | | | |коштів) | |закупівлі| |процедури |планується | | | | | | | |закупівлі |залучити до | | | | | | | | |підготовки | | | | | | | | |документації | | | | | | | | |конкурсних | | | | | | | | |торгів (запиту | | | | | | | | |цінових | | | | | | | | |пропозицій, | | | | | | | | |кваліфікаційної| | | | | | | | |документації) | | |---------+---------+------------+---------+---------+-----------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------------------
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів
від __________ N _________.
Голова комітету з конкурсних торгів ______________________ _____________________
(прізвище, ініціали) (підпис) М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ______________________ _____________________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення О.В.Аніпко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
26.07.2010 N 922
( z0624-10, z0641-10 )
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
( z0128-12 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2012 р.
за N 144/20457

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми річного плану закупівель

1. Річний план закупівель (далі - річний план) складається
щодо закупівель, очікувана вартість яких дорівнює або більше сум,
що зазначені в частині першій статті 2 Закону України "Про
здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) (далі - Закон). У разі якщо очікувана вартість закупівлі є меншою сум,
зазначених у частині першій статті 2 Закону ( 2289-17 ), такий
предмет закупівлі відображається в додатку до річного плану, який
складається в довільній формі та підписується головою комітету з
конкурсних торгів або особою, яка виконує його обов'язки. У разі якщо очікувана вартість закупівлі є меншою сум,
зазначених у частині першій статті 2 Закону ( 2289-17 ), та
замовником не створюється комітет з конкурсних торгів, може
складатися реєстр таких закупівель у довільній формі за підписом
уповноваженої особи замовника.
2. Колонки 1, 3-7 є обов'язковими для заповнення, інші
колонки заповнюються залежно від особливостей організації роботи
комітету з конкурсних торгів та джерел фінансування закупівлі. При оприлюдненні річного плану на веб-сайті колонки 4 і 7 не
заповнюються.
3. У колонці 1 указується найменування предмета закупівлі,
визначеного відповідно до пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої
статті 1 Закону ( 2289-17 ) та порядку визначення предмета
закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку
і торгівлі України.
4. Колонка 2 є обов'язковою для заповнення в разі здійснення
закупівель за рахунок бюджетних коштів. У колонці 2 указується код економічної класифікації видатків
бюджету (КЕКВ), затвердженої наказом Міністерства фінансів України
від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ) "Про бюджетну класифікацію",
для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
5. У колонці 3 указується джерело фінансування закупівлі,
визначене відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням
пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2,
пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону ( 2289-17 ), частини
третьої статті 10 Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ). Якщо закупівля здійснюватиметься за рахунок коштів кількох
різних джерел фінансування, указуються всі джерела фінансування та
орієнтовне пропорційне співвідношення розмірів коштів з кожного
джерела фінансування.
6. У колонці 4 указується очікувана вартість предмета
закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено
законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ.
7. У колонці 5 указується процедура закупівлі, яку планується
проводити відповідно до статті 12 Закону ( 2289-17 ): відкриті
торги, двоступеневі торги, запит цінових пропозицій, попередня
кваліфікація учасників, закупівля в одного учасника.
8. У колонці 6 указується місяць поточного року, у якому
замовник планує розпочати відповідну процедуру закупівлі.
9. У колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів)
замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових
осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за
підготовку документації конкурсних торгів (запиту цінових
пропозицій, кваліфікаційної документації).
10. У колонці 8 замовник може зазначити таку інформацію: найменування головного розпорядника бюджетних коштів; обґрунтування вибору процедури закупівлі; іншу необхідну інформацію.
Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення О.В.Аніпковгору