Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
Державне казначейство; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 05.01.20112
Документ z0144-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.02.2012, підстава - z0196-12


 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
05.01.2011 N 2
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 лютого 2011 р.
за 144/18882
 
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 44 ( z0196-12 ) від 24.01.2012 }
 
Про затвердження Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

 
     Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) і з метою встановлення єдиних вимог до складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (додається).
 
     2. Установити, що центральні органи виконавчої влади, інші головні розпорядники бюджетних коштів, установи та організації, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, фінансову та бюджетну звітність, починаючи зі звітності за 2011 рік, складають відповідно до вимог цього наказу.
 
     3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
     4. Самостійним структурним підрозділам Державного казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.
 
     5. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) та Юридичному департаменту (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.
 
     7. Органам Державного казначейства України довести цей наказ до відома установ, що ними обслуговуються.
 
     8. Наказ Державного казначейства України від 25.05.2010 N 164 ( z0385-10, za385-10 ) "Про затвердження Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.06.2010 за N 385/17680 (далі - Наказ), вважати таким, що втратив чинність. Центральним органам виконавчої влади, іншим головним розпорядникам бюджетних коштів, установам та організаціям завершити складання річної фінансової звітності за 2010 рік відповідно до Наказу.
 
 Голова                        С.І.Харченко 
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України А.І.Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
05.01.2011 N 2
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 лютого 2011 р.
за 144/18882

 
ПОРЯДОК
складання фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

 
1. Загальні положення
 
     1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ).
     Цим Порядком визначаються склад та порядок складання місячної, квартальної і річної фінансової та бюджетної звітності, вимоги до розкриття її елементів.
 
     1.2. Фінансова та бюджетна звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій та бюджетній звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень.
 
     1.3. Фінансова та бюджетна звітність має відповідати аналогічним даним бухгалтерського обліку та звітності органів Державного казначейства України.
 
     1.4. Фінансова та бюджетна звітність повинна містити інформацію про всі проведені господарські операції, які відображені в бухгалтерському обліку.
 
     1.5. Звітним періодом для складання місячної бюджетної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного місяця.
     Звітним періодом для складання квартальної фінансової та бюджетної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу.
     Звітним періодом для складання річної фінансової та бюджетної звітності є бюджетний період, який становить один календарний рік, що починається 1 січня і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період.
     Звітним періодом для бюджетних установ, які створені протягом звітного року, є період від створення бюджетних установ до кінця звітного року.
     Звітним періодом для бюджетних установ, які створені та припиняють свою діяльність у зв'язку із закінченням строку, на який вони створювались, протягом звітного року, є період від дати створення до дати припинення діяльності таких бюджетних установ.
     Звітним періодом для бюджетних установ, що припиняють свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації, є період з початку звітного року до моменту припинення їх діяльності.
 
     1.6. Розпорядники бюджетних коштів, у яких згідно із законодавством України протягом звітного періоду була змінена підпорядкованість, фінансову та бюджетну звітність складають та подають за старою підпорядкованістю як такі, що припинили діяльність, у обсязі річної звітності. За новою підпорядкованістю такі розпорядники бюджетних коштів складають та подають фінансову та бюджетну звітність як новоутворені залежно від того, яка звітність складається та подається (місячна, квартальна, річна).
 
     1.7. Розпорядники бюджетних коштів, які згідно із законодавством України протягом звітного періоду були створені, фінансову та бюджетну звітність складають і подають розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня, до сфери управління яких вони уключені, та органам Державного казначейства України за місцем обслуговування у загальному порядку. У фінансовій та бюджетній звітності такими розпорядниками бюджетних коштів залишки на початок звітного року не зазначаються.
     Розпорядники бюджетних коштів вищого рівня, до сфери управління яких уключені новоутворені розпорядники бюджетних коштів, у зведеній фінансовій та бюджетній звітності враховують дані фінансової та бюджетної звітності таких розпорядників бюджетних коштів у повному обсязі.
 
     1.8. Розпорядники бюджетних коштів, які припинили свою діяльність згідно із законодавством України протягом звітного періоду, складають фінансову та бюджетну звітність в обсязі річної і подають розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня, до сфери управління яких вони належали, та органам Державного казначейства України за місцем обслуговування. У фінансовій та бюджетній звітності таких розпорядників бюджетних коштів залишків за всіма статтями балансу на кінець звітного періоду не повинно бути.
     Розпорядники бюджетних коштів вищого рівня у разі виключення зі сфери свого управління розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня у зв'язку з припиненням їх діяльності у зведеній фінансовій та бюджетній звітності залишки за всіма статтями балансу на початок року зазначають без змін.
 
     1.9. Форми фінансової та бюджетної звітності складаються у гривнях з копійками.
 
     1.10. Форми фінансової та бюджетної звітності заповнюються за всіма передбаченими показниками граф, рядків. За відсутності даних у графах та рядках проставляються прочерки.
     Додаткові показники у форми фінансової та бюджетної звітності вводити забороняється.
     При складанні звітів за формою N 2 ( za144-11 ) - про надходження та використання коштів загального фонду, за відповідними формами N 4 - про надходження і використання коштів спеціального фонду, за формою N 7 - про заборгованість за бюджетними коштами, за формою N 9 - про результати фінансової діяльності потрібно у формі підкреслити її номер, за якою складений звіт (державний або місцевий бюджет), указати коди класифікації видатків та кредитування бюджету, їх назву. При складанні звітів за формою N 7, крім цього, потрібно зазначити фонд бюджету (загальний чи спеціальний), за коштами якого складений звіт.
 
     1.11. Кошти, які протягом звітного періоду надходять на ім'я розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на відновлення касових видатків згідно із законодавством України (за телефонні переговори, помилково перераховані тощо), відображаються у відповідних формах бюджетної звітності як зменшення касових видатків за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вони були проведені у звітному періоді.
 
     1.12. Операції, що здійснювались розпорядниками бюджетних коштів, але відповідно до законодавства України не передбачені кошторисом розпорядників бюджетних коштів (наприклад, розрахунки за виплатою допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, за розрахунками з внутрівідомчої передачі майна, розрахунки за депонованою заробітною платою тощо), у звітах про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д, N 2м) ( za144-11 ), про надходження і використання коштів спеціального фонду (форми N 4д, N 4м) не відображаються.
 
     1.13. Головні розпорядники коштів державного або місцевих бюджетів можуть установлювати для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери їх управління, додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію, не передбачену цим Порядком.
     У разі необхідності головні розпорядники коштів державного або місцевих бюджетів можуть установлювати для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, уключених у свою мережу, додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію, не передбачену цим Порядком, щодо виконання бюджетних програм, за якими вони включені у мережу.
 
     1.14. Дані фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів перевіряються в частині відповідності аналогічним даним, відображеним у бухгалтерському обліку органів Державного казначейства України.
     Дані бухгалтерського обліку органу Державного казначейства України за операціями з обслуговування кошторисів (планів використання бюджетних коштів), що формуються в інформаційній системі Державного казначейства України, вважаються остаточними.
     Усі примірники фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена фінансова та бюджетна звітність головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, у тому числі в інших областях, до подачі розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня або іншим користувачам повинні бути перевірені і завізовані відповідним органом Державного казначейства України, засвідчені підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм фінансової та бюджетної звітності і форм щодо розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності.
     Розпорядники бюджетних коштів, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів в інших областях, до своєї фінансової та бюджетної звітності додають форми фінансової та бюджетної звітності, завізовані відповідними органами Державного казначейства України.
     Додатково підлягає перевірці та поданню до відповідного органу Державного казначейства України фінансова та бюджетна звітність розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня у разі встановлення розпорядниками вищого рівня розбіжностей щодо бухгалтерського обліку операцій з внутрівідомчої передачі майна тощо.
     Зведена фінансова та бюджетна звітність обласних державних адміністрацій до подання Державному казначейству України повинна бути перевірена і завізована відповідним Головним управлінням Державного казначейства України у загальному порядку.
     Віза органу Державного казначейства України засвідчує, що фінансова та бюджетна звітність розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів складена відповідно до вимог цього Порядку, дані фінансової та бюджетної звітності є тотожними аналогічним даним бухгалтерського обліку органів Державного казначейства України і підлягають консолідації у зведеній фінансовій та бюджетній звітності розпорядників бюджетних коштів вищого рівня.
     Форми фінансової та бюджетної звітності, при складанні яких не були дотримані положення цього Порядку, органами Державного казначейства України не візуються та повертаються на доопрацювання з супровідним листом. У листі зазначаються норми Порядку, які не були дотримані, та строк від трьох до п'яти робочих днів, у який необхідно усунути недоліки. У разі порушення розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів встановлених порядку або термінів подання фінансової і бюджетної звітності органами Державного казначейства України відповідно до законодавства оформляється протокол про порушення бюджетного законодавства.
     Дані такої фінансової та бюджетної звітності не підлягають консолідації розпорядниками коштів вищого рівня у зведеній фінансовій та бюджетній звітності та органами Державного казначейства України у звітності про виконання бюджетів.
     Ця фінансова та бюджетна звітність повторно надається до обслуговуючих органів Державного казначейства на перевірку та візування.
 
     1.15. Зведена фінансова та бюджетна звітність складається головними розпорядниками бюджетних коштів та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, що мають свою мережу, на підставі фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери їх управління, а також фінансової та бюджетної звітності за своїми операціями.
     Головні розпорядники та розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, що мають у своїй мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, до зведеної квартальної та річної бюджетної звітності подають окремі зведені звіти форм N 2д, N 2м, N 4д, N 4м, N 7д, N 7м, N 7д.1, N 7м.1 ( za144-11 ) за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:
     щодо розпорядників бюджетних коштів;
     щодо одержувачів бюджетних коштів;
     загальний зведений звіт.
 
     1.16. Форми звітності і пояснювальні записки підписуються керівниками і головними бухгалтерами. Без таких підписів фінансова та бюджетна звітність вважається недійсною.
     Подання фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою).
 
     1.17. Форми фінансової та бюджетної звітності подаються також на електронних носіях згідно з вимогами автоматизованої системи Державного казначейства України.
 
     1.18. Терміни (графіки) подання фінансової звітності до органів Державного казначейства України встановлюються ними у межах термінів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419 ( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності".
     Бюджетна звітність подається до органів Державного казначейства України в терміни, встановлені для фінансової звітності.
     Головні розпорядники бюджетних коштів затверджують терміни подання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами, що належать до сфери їх управління, з таким розрахунком, щоб вони вкладались у терміни подання фінансової та бюджетної звітності до органів Державного казначейства України з урахуванням термінів, визначених Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
2. Склад звітності та періодичність
її подання за належністю
 
     2.1. Склад звітності розпорядників бюджетних коштів:
     2.1.1. Склад фінансової звітності:
     "Баланс" (форма N 1) (додаток 1) ( za144-11 );
     "Звіт про результати фінансової діяльності" (форма N 9д, N 9м) (додаток 2) ( za144-11 );
     "Звіт про рух грошових коштів" (додаток 3) ( za144-11 ).
     2.1.2. Склад бюджетної звітності:
     "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма N 2д, N 2м) (додаток 4) ( za144-11 );
     "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" (форма N 4-1д, N 4-1м) (додаток 5) ( za144-11 );
     "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" (форма N 4-2д, N 4-2м) (додаток 6) ( za144-11 );
     "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 7) ( za144-11 );
     "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" (форма N 4-4д) (додаток 8) ( za144-11 );
     "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 9) ( za144-11 );
     "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м) (додаток 10) ( za144-11 );
     "Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма N 7д.1, N 7м.1) (додаток 11) ( za144-11 );
     Довідка щодо виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 12) ( za144-11 ).
 
     2.2. Склад бюджетної звітності одержувачів бюджетних коштів:
     "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма N 2д, N 2м) (додаток 4) ( za144-11 );
     "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 7) ( za144-11 );
     "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 9) ( za144-11 );
     "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м) (додаток 10) ( za144-11 );
     "Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма N 7д.1, N 7м.1) (додаток 11) ( za144-11 ).
 
     2.3. Склад звітності Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонди):
     2.3.1. Склад фінансової звітності:
     Баланс (форма та порядок заповнення встановлюються нормативно-правовими актами відповідних Фондів).
     2.3.2. Склад бюджетної звітності:
     а) форми та порядок заповнення встановлюються Державним казначейством України:
     "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма N 2д, N 2м) (додаток 4) ( za144-11 );
     "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 7) ( za144-11 );
     "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м) (додаток 10) ( za144-11 );
     "Звіт про виконання кошторису Фонду" (додаток 13) ( za144-11 );
     б) форми та порядок заповнення встановлюються нормативно-правовими актами відповідних Фондів:
     Звіт про виконання бюджету Фонду.
 
     2.4. Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності здійснюється у Пояснювальній записці (додаток 14) ( za144-11 ) та формах щодо розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності до неї.
     2.4.1. Елементи фінансової звітності додатково розкриваються у таких формах:
     "Звіт про рух необоротних активів" (форма N 5) (додаток 15) ( za144-11 );
     "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" (форма N 6) (додаток 16) ( za144-11 );
     "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей" (форма N 15) (додаток 17) ( za144-11 );
     Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках (додаток 18) ( za144-11 );
     Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державного казначейства України (додаток 19) ( za144-11 );
     Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 20) ( za144-11 );
     Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників бюджетних коштів вищого рівня (додаток 21) ( za144-11 );
     Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 22) ( za144-11 );
     Довідка про залишки бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 23) ( za144-11 );
     Довідка про депозитні операції (додаток 24) ( za144-11 );
     Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 25) ( za144-11 );
     Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення (додаток 26) ( za144-11 );
     Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 27) ( za144-11 );
     Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 28) ( za144-11 ).
     2.4.2. Елементи бюджетної звітності додатково розкриваються у формах:
     Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України на відповідний рік або рішенням про місцевий бюджет (додаток 29) ( za144-11 );
     Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів (додаток 30) ( za144-11 );
     Довідка про використання іноземних грантів (додаток 31) ( za144-11 );
     Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 32) ( za144-11 );
     Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 33) ( za144-11 );
     Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 34) ( za144-11 ).
 
     2.5. Перевірка та порівняння окремих показників форм фінансової та бюджетної звітності здійснюються відповідно до Рекомендацій щодо звірки показників форм фінансової та бюджетної звітності (додаток 35) ( za144-11 ).
 
     2.6. Розпорядниками бюджетних коштів складається та подається до органів Державного казначейства України та розпорядників бюджетних коштів вищого рівня:
     2.6.1. Фінансова звітність:
     а) квартальна - за формою (додаток 1) ( za144-11 ), визначеною абзацом другим підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цієї глави.
     Елементи квартальної фінансової звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 14) ( za144-11 ) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів фінансової звітності (додатки 22-27) згідно з абзацами дев'ятим - чотирнадцятим підпункту 2.4.1 пункту 2.4 цієї глави;
     б) річна - за формами (додатки 1-3) ( za144-11 ), визначеними абзацами другим - четвертим підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цієї глави.
     Елементи річної фінансової звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 14) ( za144-11 ) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів фінансової звітності (додатки 15-28) згідно з абзацами другим - п'ятнадцятим підпункту 2.4.1 пункту 2.4 цієї глави.
     2.6.2. Бюджетна звітність:
     а) місячна - до органів Державного казначейства України за формами (додатки 9-12) ( za144-11 ), визначеними абзацами сьомим - десятим підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї глави.
     Форми місячної бюджетної звітності, за винятком Довідки щодо виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 12) ( za144-11 ), у терміни складання та подання квартальної бюджетної звітності не складаються та до органів Державного казначейства України не подаються;
     б) квартальна та річна - до органів Державного казначейства України та розпорядників бюджетних коштів вищого рівня за формами (додатки 4-11) ( za144-11 ), визначеними абзацами другим - дев'ятим підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї глави.
     Елементи квартальної та річної бюджетної звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 14) ( za144-11 ) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності (додатки 29-34) згідно з абзацами другим - сьомим підпункту 2.4.2 пункту 2.4 цієї глави.
 
     2.7. Головні розпорядники бюджетних коштів та розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, що належать до сфери їх управління, квартальну і річну зведену:
     2.7.1. Фінансову звітність складають у обсязі, визначеному підпунктом 2.6.1 пункту 2.6 цієї глави.
     2.7.2. Бюджетну звітність складають у обсязі, визначеному підпунктом "б" підпункту 2.6.2 пункту 2.6 цієї глави.
 
     2.8. Розпорядники бюджетних коштів за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України та рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету за загальнодержавними видатками в частині міжбюджетних трансфертів та бюджетних програм з реалізації проектів економічного розвитку, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, для відображення у бюджетній звітності щоквартально та щорічно складають і подають до органів Державного казначейства України "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма N 2д, N 2м) (додаток 4) ( za144-11 ) та/або "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 7).
     Такі звіти подаються також відповідним головним розпорядникам бюджетних коштів, яким за такими бюджетними програмами (функціями) встановлені бюджетні призначення законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет.
 
     2.9. Міністерства, головні розпорядники коштів державного бюджету зведену квартальну і річну фінансову та бюджетну звітність подають:
     Державному казначейству України;
     Рахунковій палаті.
     Копії зведеної річної фінансової та бюджетної звітності, попередньо перевіреної Державним казначейством України, подаються до Міністерства фінансів України.
 
     2.10. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів зведену квартальну і річну фінансову та бюджетну звітність подають органу Державного казначейства України.
     Копії зведеної річної фінансової та бюджетної звітності, попередньо завізованої в органах Державного казначейства України, подаються до відповідних фінансових органів.
 
     2.11. Одержувачами бюджетних коштів:
     2.11.1. Фінансова звітність - до органів Державного казначейства України та розпорядників бюджетних коштів вищого рівня не подається.
     2.11.2. Бюджетна звітність складається та подається:
     а) місячна - до органів Державного казначейства України за формами (додатки 9-11) ( za144-11 ), визначеними абзацами четвертим - шостим пункту 2.2 цієї глави;
     б) квартальна та річна - до органів Державного казначейства України та розпорядників бюджетних коштів вищого рівня за формами, визначеними абзацами другим - шостим пункту 2.2 цієї глави.
 
     2.12. Фондами складається та подається:
     2.12.1. Квартальна та річна фінансова звітність - до Державного казначейства України та Міністерства фінансів України за формою, визначеною підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 цієї глави.
     2.12.2. Бюджетна звітність:
     а) місячна - до Державного казначейства України за формою (додаток 10) ( za144-11 ) згідно з абзацом четвертим підпункту "а" підпункту 2.3.2 пункту 2.3 цієї глави;
     б) квартальна та річна - до Державного казначейства України та Міністерства фінансів України за формами (додатки 4, 7, 10, 13) ( za144-11 ), визначеними абзацами другим - п'ятим підпункту "а" та підпунктом "б" підпункту 2.3.2 пункту 2.3 цієї глави.
     Звіти про виконання кошторисів Фондів (додаток 13) ( za144-11 ) щоквартально подаються також Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті.
 
3. Порядок заповнення форм
фінансової та бюджетної звітності
 
     3.1. "Баланс" (форма N 1) (додаток 1) ( za144-11 ) містить узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених даних бухгалтерського обліку, станом на початок звітного року та на кінець звітного періоду (року). Дані статей "Балансу" на початок звітного року повинні бути тотожними даним графи "На кінець звітного періоду (року)" фінансової звітності попереднього звітного року, крім окремих випадків (наприклад реорганізація розпорядників бюджетних коштів тощо).
     Розпорядники бюджетних коштів складають "Баланс" (форма N 1) ( za144-11 ), який відображає результат про всі проведені господарські операції за коштами загального і спеціального фондів відповідного бюджету, за всіма виконуваними програмами (функціями).
     Заповнення форми N 1 "Баланс" ( za144-11 ) здійснюється у такому порядку:
 
Актив
 
Розділ I. Необоротні активи
 
     У розділі I "Необоротні активи" відображається вартість матеріальних і нематеріальних активів, отриманих і призначених для використання розпорядниками бюджетних коштів.
     Рядки 110, 120, 130 "Залишкова вартість". Наводиться залишкова вартість необоротних активів, яка визначається розрахунковим шляхом як різниця між первісною (відновлювальною) вартістю та сумою зносу.
     Рядки 111, 121, 131 "Знос". Призначені для відображення суми нарахованого зносу на необоротні активи.
     Рядки 112, 122, 132 "Первісна вартість". Відображається первісна вартість необоротних активів, тобто фактична вартість придбання, спорудження, виготовлення необоротних активів з урахуванням змін, що збільшували або зменшували цю вартість.
     Рядок 140 "Незавершене капітальне будівництво". Призначений для відображення вартості незавершеного капітального будівництва (виготовлення, створення, добудови, реконструкції, модернізації тощо) необоротних активів.
 
Розділ II. Оборотні активи
 
     Розділ II "Оборотні активи" передбачений для відображення грошових коштів і їх еквівалентів, а також інших активів, призначених для реалізації або використання протягом року.
     Рядок 150 "Матеріали і продукти харчування". Призначений для відображення вартості матеріалів та продуктів харчування, що зберігаються на складах або в коморах: реактивів і хімікатів, скла і хімпосуду, металу, електроматеріалу і радіоматеріалу, радіоламп, фотоприладдя, паперу, медикаментів, компонентів, бактерицидних препаратів, перев'язувальних засобів, господарських матеріалів, що використовуються для поточних потреб розпорядників бюджетних коштів (електричні лампи, мило, щітки тощо), будівельних матеріалів для поточного ремонту; усіх видів палива, пального і мастильних матеріалів (дрова, вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол тощо); поворотної тари та обмінної тари (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки тощо); запасних частин для ремонту і заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних тощо), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів; сіна, вівса, інших видів кормів і фуражу для худоби та інших тварин, а також насіння, добрив та інших матеріалів.
     Рядок 160 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Наводиться вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує одного року.
     Рядок 170 "Інші запаси". Наводиться вартість запасів розпорядників бюджетних коштів, що не враховані в рядках 150 "Матеріали і продукти харчування" та 160 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", зокрема:
     сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і спеціального обладнання, що призначені для науково-дослідних робіт і капітального будівництва;
     тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, хутрових звірів незалежно від їх вартості;
     готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, готової друкованої продукції та продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств.
     Рядок 180 "Дебіторська заборгованість". Відображається сума дебіторської заборгованості. Сума рядка утворюється з таких рядків:
     181 "Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги". Призначений для відображення дебіторської заборгованості за попередньо оплачені матеріальні цінності, роботи та послуги, роботи з капітального будівництва, а також за нараховані та не отримані доходи за послуги, надані розпорядниками бюджетних коштів;
     182 "Розрахунки із податків та платежів". Наводиться сума переплат за податками, зборами, а також інша дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;
     183 "Розрахунки із страхування". Відображається дебіторська заборгованість Фондів та інших організацій, що проводять страхування;
     184 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків". Відображається дебіторська заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, сумами збитків від псування матеріальних цінностей, віднесеними на рахунок винних осіб, та іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку;
     185 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". Застосовується для відображення дебіторської заборгованості з відшкодування: батьками за утримання дітей у дитячих закладах; за навчання дітей у музичних школах; за утримання дітей у школах-інтернатах; за харчування дітей в інтернатах при школах; за навчання у закладах освіти; плати за проживання мешканцями гуртожитків; працівниками за формений одяг та харчування;
     186 "Розрахунки з підзвітними особами". Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами;
     187 "Розрахунки за іншими операціями". Призначений для відображення всієї іншої дебіторської заборгованості, яка не включена до рядків 181 - 186, у тому числі заборгованість за розрахунками з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; заборгованості установ банків, які ліквідовані; заборгованості за відсотками, нарахованими банком на залишок коштів у національній та іноземній валюті за користування тимчасово вільними коштами, якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами; за видатками на централізовані заходи відповідно до програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм, програм, пов'язаних із загальнодержавними заходами та затверджених у загальновстановленому порядку.
     Рядок 190 "Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі майна". Відображається сума дебіторської заборгованості, яка виникла з внутрівідомчої передачі.
     Рядок 200 "Розрахунки за окремими програмами". Відображається сума заборгованості, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими програмами, передбаченими в Державному бюджеті України (за придбані та відпущені матеріальні цінності державного резерву, за операціями з кредитування з бюджету тощо). Ця заборгованість не пов'язана з видатками розпорядників бюджетних коштів на їх утримання.
     Рядок 210 "Короткострокові векселі одержані". Наводиться сума короткострокових векселів, що отримані розпорядниками бюджетних коштів у випадках, передбачених законодавством України.
     Рядок 220 "Інші кошти". Відображає суму коштів, що перебуває в акредитивах, чекових книжках, смарт-картках, оплачених талонах на бензин, мазут, харчування тощо, оплачених путівках у будинки відпочинку, санаторії, на турбази, повідомленнях на поштові перекази та в інших грошових документах (акціях, облігаціях у випадках, передбачених законодавством України).
     Рядок 230 "Грошові кошти в дорозі" відображається сума коштів, яка перерахована в останні дні звітного періоду на реєстраційні, спеціальні реєстраційні, відкриті в органах Державного казначейства України, поточні, відкриті в установі банку рахунки розпорядників бюджетних коштів, але буде зарахована на ці рахунки в наступному місяці. У цьому рядку на початок та на кінець звітного року залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідними нормативно-правовими актами.
     Рядок 240 "Рахунки в банках". Відображається залишок невикористаних коштів, що зберігаються розпорядниками бюджетних коштів на поточних рахунках в установі банку.
     Сума рядка утворюється з таких рядків:
     241 "Рахунки загального фонду". Відображається залишок невикористаних коштів загального фонду, що зберігаються розпорядниками бюджетних коштів на поточних рахунках в установі банку. У цьому рядку залишку коштів на кінець звітного періоду (року) не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом;
     242 "Рахунки спеціального фонду". Наводиться сума коштів спеціального фонду, що обліковується на рахунку в банку на кінець звітного періоду (року), якщо це встановлено відповідним нормативно-правовим актом;
     243 "Рахунки в іноземній валюті". Наводиться залишок коштів в іноземній валюті загального чи спеціального фондів бюджету, що належать розпорядникам бюджетних коштів й перебувають на поточних рахунках в установах банків на звітну дату. Сума коштів відображається у фінансовій звітності в національній валюті України та розшифровується в Довідці про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 22) ( za144-11 );
     244 "Інші поточні рахунки". Відображається не наведена у рядках 241- 243 сума коштів, що зберігаються на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім'я розпорядників бюджетних коштів, які отримані ними у тимчасове розпорядження. Сума коштів розшифровується в Довідці про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 23) ( za144-11 ).
     Рядок 250 "Рахунки в казначействі загального фонду". Відображається залишок коштів загального фонду бюджету, що перебуває на реєстраційному рахунку, відкритому в органі Державного казначейства України.
     У цьому рядку залишку коштів на початок та кінець звітного року не повинно бути.
     Рядок 260 "Рахунки в казначействі спеціального фонду". Наводиться залишок невикористаних коштів спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів, що зберігаються на спеціальних реєстраційних рахунках в органі Державного казначейства України. Сума рядка утворюється з таких рядків:
     261 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги". Відображається залишок коштів, які надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської) діяльності; як плата за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);
     262 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень". Відображається залишок коштів, які надійшли на ім'я бюджетних установ як благодійні внески, гранти, дарунки; кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право.
     263 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду". На звітну дату відображається залишок невикористаних коштів інших надходжень спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ та доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів).
     У цьому рядку залишку коштів на початок та на кінець звітного року не повинно бути;
     264 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". У цьому рядку відображається залишок коштів, отриманих від місцевих бюджетів за операціями з виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. У разі закінчення програми у цьому рядку залишку коштів на кінець звітного року не повинно бути.
     Рядок 270 "Інші рахунки в казначействі". У цьому рядку відображаються залишки коштів, які обліковуються на інших рахунках в органах Державного казначейства України, що не зазначені в рядках 250, 260, та залишки коштів, отриманих у тимчасове розпорядження.
     Рядок 280 "Каса". Наводиться залишок коштів, які зберігаються в касі розпорядників бюджетних коштів на звітну дату в національній та іноземній валюті, що перерахована в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України.
 
Розділ III. Витрати
 
     Розділ III "Витрати" призначений для відображення у квартальній фінансовій звітності фактичних видатків і витрат розпорядників бюджетних коштів, проведених у звітному періоді.
     У річній фінансовій звітності розділ III "Витрати" не заповнюється у зв'язку з тим, що усі фактичні видатки і витрати розпорядників бюджетних коштів, проведені у звітному році, підсумковими оборотами в кінці звітного року списуються на результат виконання кошторису за звітний рік.
     У графі 3 "На початок звітного року" записів не повинно бути, у графі 4 "На кінець звітного періоду (року)" відображаються суми фактичних видатків, які склалися на кінець звітного періоду (року).
     Рядок 290 "Видатки загального фонду". Наводиться сума фактичних видатків, проведених розпорядниками бюджетних коштів за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів відповідно до кошторису.
     Рядок 300 "Видатки спеціального фонду". Відображаються фактичні видатки спеціального фонду. Сума рядка утворюється з таких рядків:
     301 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги". Призначений для відображення фактичних видатків спеціального фонду, проведених за рахунок надходжень, які отримані бюджетними установами як плата за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю; від додаткової (господарської) діяльності; за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);
     302 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень". Наводиться сума фактичних видатків спеціального фонду, проведених за рахунок надходжень, які отримані бюджетними установами як благодійні внески, гранти, дарунки; кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;
     303 "Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду". Наводиться сума фактичних видатків спеціального фонду кошторису в частині інших надходжень спеціального фонду та за позиками міжнародних фінансових організацій (крім власних надходжень бюджетних установ та доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів);
     304 "Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". Призначений для відображення фактичних видатків спеціального фонду, проведених за рахунок коштів, що отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
     Рядок 310 складається із суми рядків: 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300.
 
Пасив
 
Розділ I. Власний капітал
 
     Розділ I "Власний капітал". Призначений для відображення коштів фондів розпорядників бюджетних коштів і фінансових результатів їх діяльності за минулі звітні роки.
     Фонди розпорядників бюджетних коштів складаються з фонду в необоротних активах і фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах.
     Рядок 330 "Фонд у необоротних активах". Наводиться сума вкладень у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, у незавершене капітальне будівництво, створення, виготовлення необоротних активів, що перебувають у безпосередньому розпорядженні розпорядників бюджетних коштів, за вирахуванням нарахованого зносу.
     Рядок 340 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах". Відображається сума вкладень у фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах, строк експлуатації яких не перевищує одного року.
     Рядок 350 "Результат виконання кошторису за загальним фондом". У цьому рядку відображається результат виконання кошторису за загальним фондом. Результат виконання кошторису за загальним фондом коригується на звітну дату у разі повернення сум дебіторської заборгованості або списання дебіторської та кредиторської заборгованості загального фонду тощо.
     Рядок 360 "Результат виконання кошторису за спеціальним фондом". У цьому рядку відображається результат виконання кошторису за спеціальним фондом.
     Результат виконання кошторису за спеціальним фондом коригується на звітну дату у разі повернення сум дебіторської заборгованості або списання дебіторської та кредиторської заборгованості спеціального фонду, перерахування (отримання) залишку коштів, що склався на початок року у розпорядників бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчими актами надані такі повноваження), або у разі отримання залишку коштів, перерахованого суб'єктом підприємницької діяльності юридичною особою, на базі якої створено розпорядника бюджетних коштів, з рахунків, відкритих у банку, та переданих (отриманих) інших активів і зобов'язань тощо.
     Показник за рядками 350 та 360 може бути від'ємний.
     Рядок 370 "Результати переоцінок". Наводиться результат переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, крім операцій з курсовими різницями, що склався на кінець звітного періоду (року).
     За цим рядком на початок та на кінець звітного року записів не повинно бути, оскільки суми переоцінок у кінці звітного року підсумковими оборотами переносяться на результат виконання кошторису.
 
Розділ II. Зобов'язання
 
     У розділі II "Зобов'язання" відображаються поточні та довгострокові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів.
     Рядок 380 "Довгострокові зобов'язання". Наводяться зобов'язання розпорядників бюджетних коштів, погашення яких буде проведено після завершення звітного бюджетного періоду відповідно до законодавства України.
     Рядок 390 "Короткострокові позики". Відображаються короткострокові кредити та позики, одержані розпорядниками бюджетних коштів у банках та інших фінансових установах відповідно до законодавства України.
     Рядок 400 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями". Відображається сума заборгованості поточного року за зобов'язаннями, термін сплати за якими в цілому настане в наступні роки.
     Рядок 410 "Короткострокові векселі видані". Наводиться сума векселів, виданих розпорядниками бюджетних коштів згідно із законодавством України, термін сплати яких установлено протягом одного бюджетного року.
     Рядок 420 "Кредиторська заборгованість". Відображається сума кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів. Сума рядка утворюється з таких рядків:
     421 "Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги". Призначений для відображення кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів за отримані товари, роботи і послуги перед постачальниками та підрядниками. Крім того, відображається заборгованість перед підприємствами й організаціями за капітальним будівництвом та за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання;
     422 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". Наводиться кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів: перед батьками за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах, за навчання дітей у музичних школах, за утримання дітей у школах-інтернатах, за харчування дітей в інтернатах при школах; з оплати за навчання у закладах освіти; перед мешканцями гуртожитків по платі за проживання; перед працівниками за формений одяг та харчування;
     423 "Розрахунки із податків та платежів". Відображається кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів за податками та платежами до бюджетів та іншими розрахунками з бюджетами, зокрема за коштами, виділеними з бюджету на придбання облігацій або акцій, у випадках, передбачених законодавством України; заборгованість за сумою відшкодованих збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету;
     424 "Розрахунки із страхування". Наводиться кредиторська заборгованість перед Фондами та іншими організаціями зі страхування;
     425 "Розрахунки із заробітної плати". Відображаються суми кредиторської заборгованості перед працівниками, які перебувають або не перебувають у штаті розпорядників бюджетних коштів, за всіма видами оплати праці; за допомогою у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, яка відшкодовується за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених на оплату праці працівників розпорядників бюджетних коштів;
     426 "Розрахунки зі стипендіатами". Відображаються суми кредиторської заборгованості перед студентами й аспірантами вузів, науково-дослідних установ та учнями технікумів, училищ, шкіл, слухачами курсів за стипендіями;
     427 "Розрахунки з підзвітними особами". Відображається кредиторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами;
     428 "Розрахунки за депозитними сумами". Наводяться суми кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів за операціями з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями (правоохоронних, митних органів, органів державної податкової служби тощо);
     429 "Розрахунки за іншими операціями". Відображаються суми кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями розпорядників бюджетних коштів, що не ввійшли до рядків 421-428, у тому числі суми заборгованості за розрахунками з працівниками за товари, продані в кредит торговельними організаціями, за заробітною платою з безготівкового перерахування на особистий вклад працівника в установу банку, з утримання членських профспілкових внесків, за виконавчими листами та іншими документами, за розрахунками з виплати довічного утримання суддів, пільг, субсидій, допомоги і компенсацій, у тому числі громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, іншими виплатами, а також з допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності; за видатками на централізовані заходи відповідно до програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм, за розрахунками з програм, пов'язаних з виконанням загальнодержавних заходів, затверджених у встановленому порядку, та з депонентами. Відображаються також грошові кошти, отримані в тимчасове розпорядження, які на кінець бюджетного періоду надійшли на ім'я розпорядників бюджетних коштів (правоохоронних, митних органів, органів державної податкової служби тощо) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.
     Рядок 430 "Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі майна". Відображається сума кредиторської заборгованості з внутрівідомчої передачі майна.
     Рядок 440 "Розрахунки за окремими програмами". Призначений для відображення суми заборгованості розпорядників бюджетних коштів, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими програмами, передбаченими у державному та місцевих бюджетах (за придбані та відпущені матеріальні цінності, за операціями з кредитування з бюджету тощо). Ця заборгованість не пов'язана з видатками розпорядників бюджетних коштів на їх утримання.
 
Розділ III. Доходи
 
     Розділ III "Доходи" у квартальній фінансовій звітності призначений для відображення всіх надходжень розпорядників бюджетних коштів, які вони отримують на виконання кошторису. Залежно від джерел утворення доходів у формах фінансової звітності вони відображаються при фактичному надходженні коштів або при нарахуванні доходу за надані послуги.
     У річній фінансовій звітності розділ III "Доходи" не заповнюється у зв'язку з тим, що усі доходи розпорядників бюджетних коштів, отримані на виконання кошторису, підсумковими оборотами в кінці звітного року списуються на результати виконання кошторису за звітний рік.
     У графі 3 "На початок звітного року" записів не повинно бути.
     У графі 4 "На кінець звітного періоду (року)" фінансової звітності відображаються отримані та нараховані доходи загального та спеціального фондів, які склалися на кінець звітного періоду.
     Рядок 450 "Доходи загального фонду". Наводяться кошти, що фактично надійшли на рахунок розпорядників бюджетних коштів із загального фонду бюджету.
     Рядок 460 "Доходи спеціального фонду". Відображаються нараховані або отримані доходи спеціального фонду розпорядниками бюджетних коштів. Сума рядка утворюється з таких рядків:
     Рядок 461 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги". Наводиться сума доходу, нарахованого як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; від додаткової (господарської) діяльності; за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);
     Рядок 462 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень". Призначений для відображення надходжень благодійних внесків, грантів, дарунків; коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів; коштів, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;
     Рядок 463 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду". Відображаються інші надходження спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ та доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) та позики міжнародних фінансових організацій, які надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки;
     Рядок 464 "Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". Призначений для відображення надходжень спеціального фонду, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
     Рядок 470 складається із суми рядків: 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460.
 
Розшифровка позабалансових рахунків
 
     У розшифровці позабалансових рахунків наводяться суми залишків на початок звітного року, надходження та вибуття протягом звітного періоду (року), залишки на кінець звітного періоду (року): орендованих необоротних активів, активів на відповідальному зберіганні та інше.
 
     3.2. "Звіт про результати фінансової діяльності" (форма N 9д, N 9м) (додаток 2) ( za144-11 ) складається розпорядниками бюджетних коштів для відображення результату їх фінансової діяльності за звітний рік.
     У фінансовій звітності за формою N 9д, N 9м (додаток 2) ( za144-11 ) відображаються загальними сумами операції, наслідками яких є збільшення або зменшення доходів та/або видатків розпорядників бюджетних коштів. Результат переоцінок може впливати як на збільшення доходів розпорядників бюджетних коштів, так і на збільшення видатків.
     Заповнення фінансової звітності за формою N 9д, N 9м (додаток 2) ( za144-11 ) здійснюється у такому порядку:
 
Загальний фонд
 
     У рядку 010 "Отримані доходи" наводяться списані підсумковими оборотами на результат виконання кошторису доходи загального фонду бюджету, отримані за звітний рік;
     у рядку 020 "Проведені видатки" наводяться суми списаних підсумковими оборотами на результат виконання кошторису фактичних видатків загального фонду бюджету, проведених за звітний рік;
     у рядку 021 "у тому числі поточні" з усієї суми проведених видатків наводиться сума списаних підсумковими оборотами поточних фактичних видатків;
     у рядку 022 "у тому числі капітальні" з усієї суми проведених видатків наводиться сума списаних підсумковими оборотами капітальних фактичних видатків;
     у рядку 023 "у тому числі надання кредитів" з усієї суми проведених видатків наводиться сума списаних підсумковими оборотами кредитів, які були надані;
     у рядку 030 "Списані недостачі" наводиться сума коштів, яка списана розпорядниками бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, виявлених при недостачі матеріалів;
     у рядку 040 "Списана заборгованість" відображається сума списаної протягом звітного року заборгованості. Показник за рядком може бути від'ємним;
     у рядку 041 "у тому числі дебіторська" з усієї суми списаної заборгованості відображається сума списаної дебіторської заборгованості протягом звітного року;
     у рядку 042 "у тому числі кредиторська" з усієї суми списаної заборгованості відображається сума списаної кредиторської заборгованості протягом звітного року;
     у рядку 050 "Результат переоцінок" відображається результат переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що склався за звітний рік. Показник за рядком може бути від'ємним;
     у рядку 060 "Інші видатки" наводиться сума списаних інших фактичних видатків та суми за операціями, не включені в інших рядках цієї форми;
     у рядку 090 "Фінансовий результат за загальним фондом" проставляється фінансовий результат виконання кошторису за попередні та звітний бюджетні роки в частині загального фонду.
     У рядку 090 дані графи 3 "За попередній звітний рік" повинні відповідати даним графи 4 "За звітний рік" річної фінансової звітності за формою N 9д, N 9м (додаток 2) ( za144-11 ) за попередній звітний рік. У цьому рядку показник може бути додатним (профіцит) або від'ємним (дефіцит).
 
Спеціальний фонд
 
     У частині звіту "Спеціальний фонд" наводиться загальна інформація за всіма складовими спеціального фонду.
     У рядку 100 "Отримані доходи" відображаються списані підсумковими оборотами на результат виконання кошторису нараховані доходи за надані послуги згідно із законодавством, надходження, отримані за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, інші надходження спеціального фонду кошторису, надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, надходження позик міжнародних фінансових організацій за звітний рік;
     у рядку 110 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством" із загальної суми отриманих доходів наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи за надані послуги бюджетними установами згідно із законодавством;
     у рядку 111 "у тому числі плата за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи за послуги, що надаються розпорядниками бюджетних коштів згідно з їх основною діяльністю;
     у рядку 112 "у тому числі надходження від додаткової (господарської) діяльності" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи від додаткової (господарської) діяльності;
     у рядку 113 "у тому числі плата за оренду майна" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи за оренду майна;
     у рядку 114 "у тому числі надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи, отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);
     у рядку 120 "Інші джерела власних надходжень" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами кошти, отримані як інші джерела власних надходжень;
     у рядку 121 "у тому числі благодійні внески, гранти та дарунки" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження, отримані як благодійні внески, гранти, дарунки;
     у рядку 122 "у тому числі кошти, отримані від підприємств, організацій, від фізичних осіб, інших бюджетних установ для виконання цільових заходів" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження, отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів;
     у рядку 123 "у тому числі кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження за коштами, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;
     у рядку 130 "Інші надходження спеціального фонду" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами інші надходження спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ та доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів);
     у рядку 140 "Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами кошти на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;
     у рядку 150 "Надходження позик міжнародних фінансових організацій" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження, що надійшли як позики міжнародних фінансових організацій;
     у рядку 200 "Перераховано залишок" відображається сума коштів відповідного джерела надходжень спеціального фонду минулого звітного періоду, яка була відповідно до законодавства України перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти, перерахована до бюджету тощо) та не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року;
     у рядку 300 "Отримано залишок" відображається сума надходжень спеціального фонду попереднього звітного року, що була отримана розпорядником бюджетних коштів у звітному році і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного року;
     у рядку 400 "Проведені видатки" відображаються списані підсумковими оборотами фактичні видатки спеціального фонду бюджету, проведені за звітний рік;
     у рядку 401 "у тому числі поточні" з усієї суми наводяться списані підсумковими оборотами поточні фактичні видатки;
     у рядку 402 "у тому числі капітальні" з усієї суми наводяться списані підсумковими оборотами капітальні фактичні видатки;
     у рядку 403 "у тому числі надання кредитів" з усієї суми наводяться суми списаних підсумковими оборотами кредитів, які були надані;
     у рядку 500 "Списані недостачі" наводиться вартість списаних матеріалів при недостачі;
     у рядку 600 "Списана заборгованість" наводиться сума списаної заборгованості протягом звітного року. Показник за цим рядком може бути від'ємним;
     у рядку 601 "у тому числі дебіторська" з усієї суми наводиться сума списаної протягом звітного року дебіторської заборгованості;
     у рядку 602 "у тому числі кредиторська" з усієї суми наводиться сума списаної кредиторської заборгованості протягом звітного року;
     у рядку 700 "Результат переоцінок" відображається результат переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що склався за звітний рік. Показник за цим рядком може бути від'ємним;
     у рядку 800 "Інші видатки" наводиться сума інших фактичних видатків спеціального фонду, списаних підсумковими оборотами на результат виконання кошторису та суми за операціями, не включені в інших рядках цієї форми;
     у рядку 900 "Фінансовий результат за спеціальним фондом" проставляється фінансовий результат виконання кошторису розпорядника бюджетних коштів за попередні та звітний бюджетні роки в частині спеціального фонду. У цьому рядку показник може бути додатним (профіцит) або від'ємним (дефіцит);
     у рядку 900 дані графи 3 "За попередній звітний рік" повинні відповідати даним графи 4 "За звітний рік" річної фінансової звітності за формою N 9д, N 9м (додаток 2) ( za144-11 ) за попередній звітний рік.
     У разі отримання асигнувань розпорядниками бюджетних коштів з державного і місцевих бюджетів для виконання функціональних повноважень форма N 9д, N 9м (додаток 2) ( za144-11 ) складається окремо за коштами відповідного бюджету.
 
     3.3. "Звіт про рух грошових коштів" (додаток 3) ( za144-11 ). Наводиться інформація про рух грошових коштів за операціями, проведеними розпорядниками бюджетних коштів у грошовій формі відповідно до законодавства України.
     Зведений "Звіт про рух грошових коштів" (додаток 3) ( za144-11 ) формується за даними звітів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, що належать до сфери управління.
     Заповнення Звіту про рух грошових коштів (додаток 3) ( za144-11 ) здійснюється у такому порядку:
     у рядку 100 "Загальний фонд - усього" наводиться інформація про рух коштів загального фонду бюджету на реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства України та поточних рахунках в установах банків;
     у рядку 101 "у тому числі рахунки в органах Державного казначейства України" із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 100, наводиться інформація про рух коштів загального фонду бюджету на реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства України;
     у рядку 102 "у тому числі рахунки в установах банків" із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 100, наводиться інформація про рух коштів загального фонду бюджету на поточних рахунках в установах банків;
     у рядку 200 "Спеціальний фонд - усього" наводиться інформація про рух коштів спеціального фонду бюджету на спеціальних реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства України та на поточних рахунках в установах банків;
     у рядку 201 "у тому числі рахунки в органах Державного казначейства України" із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 200, наводиться інформація про рух коштів спеціального фонду бюджету на реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства України;
     у рядку 202 "у тому числі рахунки в установах банків" із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 200, наводиться інформація про рух коштів спеціального фонду бюджету на поточних рахунках в установах банків;
     у рядку 210 "Власні надходження - перша група" із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться узагальнена інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, отриманих як надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;
     у рядку 211 "у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" із загальної інформації про рух коштів першої групи власних надходжень відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
     у рядку 212 "у тому числі від додаткової (господарської) діяльності" із загальної інформації про рух коштів першої групи власних надходжень відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, отриманими від додаткової (господарської) діяльності;
     у рядку 213 "у тому числі за оренду майна бюджетних установ" із загальної інформації про рух коштів першої групи власних надходжень відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, отриманими за оренду майна бюджетних установ;
     у рядку 214 "у тому числі надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)" із загальної інформації про рух коштів першої групи власних надходжень відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, отриманими від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);
     у рядку 220 "Власні надходження - друга група" із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться узагальнена інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ;
     у рядку 221 "у тому числі благодійні внески, гранти та дарунки" із загальної інформації про рух коштів другої групи власних надходжень відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями благодійних внесків, грантів та дарунків;
     у рядку 222 "у тому числі кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів" із загальної інформації про рух коштів другої групи власних надходжень відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів;
     у рядку 223 "у тому числі кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право" із загальної інформації про рух коштів другої групи власних надходжень відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;
     у рядку 230 "Інші надходження спеціального фонду (крім власних)" із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ, доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів та позик міжнародних фінансових організацій);
     у рядку 240 "Кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;
     у рядку 250 "Кошти міжнародних фінансових організацій" із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства України та поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім'я розпорядників бюджетних коштів, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій);
     у рядку 300 "Інші рахунки" наводиться загальна інформація про рух коштів на інших рахунках в органах Державного казначейства України та інформація про рух коштів на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім'я розпорядників бюджетних коштів, які отримані ними у тимчасове розпорядження;
     у рядку 400 "Усього" наводиться загальна інформація про рух коштів загального та спеціального фондів розпорядників бюджетних коштів на рахунках в органах Державного казначейства України та установах банків, а також інформація про рух коштів на інших рахунках в органах Державного казначейства та інформація про рух коштів на поточних рахунках в установах банків.
     У графах 3 "Залишок на початок звітного року" та 8 "Залишок на кінець звітного року" за відповідними рядками зазначаються залишки коштів, які обліковуються на реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунках в органах Державного казначейства України і на поточних рахунках в установах банків, зазначені у формах N 2д, 2м (додаток 4) ( za144-11 ), N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 5-9), довідках (додатки 22, 23) та рядках 244 і 270 активу форми N 1 "Баланс" (додаток 1);
     у графі 4 "Перераховано залишок" за відповідними рядками відображається інформація про рух коштів спеціального фонду минулого звітного року, що були відповідно до законодавства перераховані у звітному періоді (повернені установі, що надала ці кошти, тощо) і не є касовими видатками, а також не можуть бути віднесені на зменшення надходжень звітного року. Дані цієї графи мають відповідати даним відповідних граф форм N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 5-9) ( za144-11 );
     у графі 5 "Отримано залишок" за відповідними рядками відображається інформація про рух коштів минулого бюджетного періоду, що були отримані у звітному періоді і не можуть бути віднесені на збільшення надходжень звітного року. Дані цієї графи мають відповідати даним відповідної графи форми N 4-1д, N 4-1м (додаток 5) ( za144-11 );
     у графі 6 "Надходження за звітний рік" за відповідними рядками наводиться інформація про рух коштів, що протягом звітного року були зараховані на рахунки розпорядників бюджетних коштів як надходження за відповідними джерелами;
     у графі 7 "Касові видатки (перераховано з інших рахунків) за звітний рік" за відповідними рядками із звітів форм N 2д, 2м (додаток 4) ( za144-11 ), N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 5 - 9) наводиться інформація про суми касових видатків за звітний рік.
     У рядках 300-302 цієї графи наводиться інформація про суми коштів, перерахованих протягом звітного року з інших рахунків в органах Державного казначейства України та в установах банків.
 
     3.4. "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма N 2д, N 2м) (додаток 4) ( za144-11 ) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів про отримані і використані асигнування загального фонду державного або місцевих бюджетів згідно з кошторисом (планом використання бюджетних коштів) та планом асигнувань. Звіт складається за кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.
     Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведеного звіту форми N 2д, N 2м (додаток 4) ( za144-11 ) за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів рядки "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету", "код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" у преамбулі форми не заповнюються.
     Заповнення окремих граф форми N 2д, N 2м ( za144-11 ) здійснюється у такому порядку:
     у графі 4 "Затверджено на звітний рік" проставляється затверджена в кошторисі (плані використання бюджетних коштів) річна сума планового асигнування загального фонду з урахуванням змін, унесених до кошторису (плану використання бюджетних коштів) протягом звітного періоду;
     у графі 5 "Затверджено на звітний період (рік)" проставляється затверджена на звітний період (рік) сума планових асигнувань загального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань, зазначених у рядку 010 "Видатки - усього" цієї графи, наводяться дані за такими кодами економічної класифікації видатків: 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ", 1120 "Нарахування на заробітну плату", 1132 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 1133 "Продукти харчування", 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 1171 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм", 1172 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку", 1340 "Поточні трансферти населенню", 5000 "Інші видатки".
     Одержувачі бюджетних коштів графу 5 не заповнюють;
     у графі 6 "Залишок на початок звітного року" - залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом;
     у графі 7 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" відображаються суми коштів загального фонду бюджету, які фактично надійшли на ім'я розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
     У цій графі наводиться сума курсової різниці на залишки коштів на валютних рахунках;
     у графі 8 "Касові видатки за звітний період (рік)" відображається сума касових видатків загального фонду бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків), за всіма операціями. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків, які були проведені в поточному році;
     у графі 9 "Фактичні видатки за звітний період (рік)" наводиться сума фактичних видатків, тобто дійсних витрат, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатків за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою заробітною платою, за стипендіями тощо, мінус суми, на які коригуються фактичні видатки (на суми відновлення касових видатків, проведених у звітному році, тощо).
     У цій графі наводиться також сума курсової різниці при проведенні переоцінки зобов'язань, узятих в іноземній валюті.
     Одержувачі бюджетних коштів графу 9 "Фактичні видатки за звітний період (рік)" не заповнюють;
     у графі 10 "Залишок на кінець звітного періоду (року)" квартальної бюджетної звітності записується залишок коштів на кінець звітного періоду (року).
     У річній бюджетній звітності залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом.
     Обсяг залишків на звітну дату повинен відповідати даним виписок з реєстраційних рахунків органів Державного казначейства України та поточних рахунків в установах банків на відповідну звітну дату.
 
     3.5. Про надходження і використання коштів спеціального фонду розпорядники та одержувачі бюджетних коштів складають у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів такі форми звітності:
     "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" (форма N 4-1д, N 4-1м) (додаток 5) ( za144-11 );
     "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" (форма N 4-2д, N 4-2м) (додаток 6) ( za144-11 );
     "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 7) ( za144-11 );
     "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" (форма N 4-4д) (додаток 8) ( za144-11 );
     "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 9) ( za144-11 ).
     Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів складають та подають у складі бюджетної звітності тільки ті форми N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 4-9) ( za144-11 ), за показниками яких затверджено кошториси (плани використання бюджетних коштів) та проведені відповідні господарські операції за відповідними джерелами надходжень та напрямами їх використання.
     Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведених звітів форм N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 4-9) ( za144-11 ) за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів рядки "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету", "код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" у преамбулі форми не заповнюються.
     3.5.1. "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" (форма N 4-1д, N 4-1м) (додаток 5) ( za144-11 ) складається бюджетними установами, що мають право відповідно до законодавства України отримувати: плату за послуги, надання яких пов'язане з їх основною діяльністю; надходження від додаткової (господарської) діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).
     3.5.2. "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" (форма N 4-2д, N 4-2м) (додаток 6) ( za144-11 ) складається бюджетними установами, що отримують: благодійні внески, гранти та дарунки; кошти від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право.
     3.5.3. "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 7) ( za144-11 ) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, які отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ, доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів та позик міжнародних фінансових організацій).
     3.5.4. "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" (форма N 4-4д) (додаток 8) ( za144-11 ) складається розпорядниками бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету і отримують субвенцію з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
     3.5.5. "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 9) ( za144-11 ) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, які отримують кошти міжнародних фінансових організацій для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України. У форму включаються також операції, що здійснюються на поточних рахунках в установах банків.
     У разі якщо операції здійснюються за декількома видами іноземних валют, інформація за кодами економічної класифікації видатків та кредитування бюджету наводиться у розрізі цифрових кодів валют, а також підсумковим рядком у національній валюті.
     3.5.6. Окремі графи бюджетної звітності про надходження і використання коштів спеціального фонду за формами N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 5-9) ( za144-11 ) заповнюються у такому порядку:
     у графах "Затверджено на звітний рік" форм N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д (додатки 5-9) ( za144-11 ) та "Затверджено на звітний рік, грн" форми N 4-3д.1 і N 4-3м.1 (додаток 9) відображається річна сума планових показників, у тому числі за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду, затверджених кошторисом (планом використання бюджетних коштів).
     Якщо протягом звітного періоду (року) до кошторису (плану використання бюджетних коштів) були внесені зміни, то в цій графі проставляються бюджетні призначення з урахуванням унесених змін;
     у графі "Затверджено на звітний період (рік)" за формою N 4-3д і N 4-3м (додаток 7) ( za144-11 ) проставляється затверджена на звітний період (рік) сума плану асигнувань спеціального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань, зазначених у рядку 010 "Видатки - усього" цієї графи, наводяться дані за такими кодами економічної класифікації видатків: 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ", 1120 "Нарахування на заробітну плату", 1132 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 1133 "Продукти харчування", 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 1171 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм", 1172 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку", 1340 "Поточні трансферти населенню", 5000 "Інші видатки".
     Одержувачі бюджетних коштів цю графу не заповнюють;
     у графах "Залишок на початок звітного року" форм N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м (додатки 5, 6) ( za144-11 ) та N 4-4д (додаток 8) наводяться загальні суми залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету.
     У формі N 4-3д, N 4-3м (додаток 7) ( za144-11 ) залишків грошових коштів на початок звітного року не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом. У разі наявності такі залишки відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кредитування бюджету;
     у графах "Залишок коштів на початок звітного року - ін. валюта" та "Залишок коштів на початок звітного року - грн" форми N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додаток 9) ( za144-11 ) відображається сума залишку коштів на поточному рахунку на початок звітного року відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України.
     Перерахування іноземної валюти у гривневий еквівалент здійснюється за офіційним курсом Національного банку України, що склався на звітну дату;
     у графі "Перераховано залишок" відображається сума коштів спеціального фонду минулого звітного року, що була відповідно до законодавства України перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти, тощо) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року. Такі суми відображаються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків та кредитування бюджету;
     у графах "Перераховано залишок - ін. валюта" та "Перераховано залишок - грн" форми N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додаток 9) ( za144-11 ) відображається сума залишку коштів минулого звітного року, що була перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;
     у графі "Отримано залишок" (форма N 4-1д, N 4-1м) (додаток 5) ( za144-11 ) відображається сума коштів минулого бюджетного періоду, що була отримана у звітному періоді і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного періоду (року). У формі така сума відображається без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету;
     у графі "Нараховано доходів за звітний період (рік)" (форми N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м) (додатки 5, 6) ( za144-11 ) відображається сума доходу, нарахованого за окремими видами діяльності;
     у графі "Надійшло коштів за звітний період (рік)" відображається сума надходжень спеціального фонду за відповідним джерелом надходжень, яка надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок у звітному періоді, мінус суми коштів, що повернені фізичним і юридичним особам та/або перераховані розпорядникам бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень, з надходжень звітного року.
     У цій графі наводиться також сума курсової різниці, визначена на звітну дату на залишки коштів, розміщених на валютному рахунку;
     у графах "Надійшло коштів за звітний період (рік) - ін. валюта" та "Надійшло коштів за звітний період (рік) - грн" форми N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додаток 9) ( za144-11 ) відображається сума коштів, отримана відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;
     у графі "Курсова різниця - грн" (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 9) ( za144-11 ) довідково наводиться сума курсової різниці, на яку збільшилися або зменшилися надходження у графі "Надійшло коштів за звітний період (рік) - грн";
     у графах "Касові видатки за звітний період (рік)" форм N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д (додатки 6-8) ( za144-11 ) та "Касові видатки за звітний період (рік), усього" форми N 4-1д, N 4-1м (додаток 5) відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих у органах Державного казначейства України. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки на відновлення касових видатків поточного бюджетного року;
     у графі "Касові видатки за звітний період (рік) - у т.ч. спрямовано на погашення заборгованості загального фонду" форми N 4-1д, N 4-1м (додаток 5) ( za144-11 ) відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету, що була направлена на погашення заборгованості загального фонду бюджету;
     у графах "Касові видатки за звітний період (рік) - ін. валюта" та "Касові видатки за звітний період (рік) - грн" форми N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додаток 9) ( za144-11 ) відображається сума касових видатків, проведених шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами операцій, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;
     у графах "Фактичні видатки за звітний період (рік)" форм N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д (додатки 6-8) ( za144-11 ) та "Фактичні видатки за звітний період (рік), усього" форми N 4-1д, N 4-1м (додаток 5) відображаються фактичні видатки за звітний період у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і невиплаченою заробітною платою, стипендіями тощо.
     У цій графі наводиться також сума курсової різниці при проведенні переоцінки зобов'язань, узятих в іноземній валюті.
     Одержувачі у формі N 4-3д, N 4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (додаток 7) ( za144-11 ) графу "Фактичні видатки за звітний період (рік)" не заповнюють;
     у графі "Фактичні видатки за звітний період (рік) - у т.ч. проведені за видатками загального фонду" форми N 4-1д, N 4-1м (додаток 5) ( za144-11 ) відображаються суми фактичних видатків спеціального фонду, що проведені на погашення зобов'язань за видатками загального фонду бюджету;
     у графах "Фактичні видатки за звітний період (рік) - ін. валюта" та "Фактичні видатки за звітний період (рік) - грн" форми N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додаток 9) ( za144-11 ) відображається сума фактичних видатків, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;
     у графі "Залишок на кінець звітного періоду (року)" у формах N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-4д (додатки 5, 6, 8) ( za144-11 ) бюджетної звітності залишки коштів наводяться без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету;
     у графах "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року) - ін. валюта" та "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року) - грн" форми N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додаток 9) ( za144-11 ) відображається сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного періоду відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;
     у формах N 4-3д, N 4-3м та N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 7, 9) ( za144-11 ) бюджетної звітності залишки коштів проставляються з розподілом за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.
     У річній бюджетній звітності за формами N 4-3д, N 4-3м та N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 7, 9) ( za144-11 ) залишків грошових коштів на кінець звітного періоду не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом. У разі наявності такі залишки відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кредитування бюджету.
     Обсяг залишків на звітну дату повинен відповідати даним виписок зі спеціальних реєстраційних рахунків органів Державного казначейства України та поточних рахунків в установах банків на відповідну звітну дату.
     Показник за рядком 010 "Надходження коштів - усього" форм бюджетної звітності N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-4д (додатки 5, 6, 8) ( za144-11 ) у графі "Затверджено на звітний рік" відображає загальну суму за джерелами надходження коштів, у тому числі і фінансування. У рядку "Фінансування" проставляються суми залишків грошових коштів, що склалися на спеціальних реєстраційних рахунках на початок звітного року, за умови внесення на цю суму змін до кошторису. Обсяги фінансування враховуються у загальній сумі надходжень.
     При перерахуванні власних надходжень у частині плати за послуги у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень розпорядники бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) відображають їх у звіті форми N 4-1д, N 4-1м (додаток 5) ( za144-11 ) як зменшення доходів.
     Розпорядники бюджетних коштів, що отримують ці кошти, відображають їх як надходження доходів.
 
     3.6. "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м) (додаток 10) ( za144-11 ) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки. Звіт складається в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодів економічної класифікації видатків бюджету та містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за видатками та розпорядників за нарахованими доходами.
     Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведеного звіту форми N 7д, N 7м ( za144-11 ) за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів рядки "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету", "код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" у преамбулі форми не заповнюються.
     Бюджетна звітність за формою N 7д, N 7м (додаток 10) ( za144-11 ) складається окремо про заборгованість за коштами загального та спеціального фондів.
     Зведена бюджетна звітність складається за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів за загальним та спеціальним фондами бюджетів.
     Заповнення окремих рядків та граф бюджетної звітності за формою N 7д, N 7м (додаток 10) ( za144-11 ) здійснюється у такому порядку:
     рядок 010 "Доходи" заповнюється у бюджетній звітності лише за спеціальним фондом (за коштами, отриманими як плата за послуги, які надаються розпорядниками бюджетних коштів згідно із законодавством та коштами, що отримуються вищими та професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право);
     у рядку 010 "Доходи" відображається загальною сумою дебіторська (нарахований і не отриманий дохід за надані послуги) та кредиторська (надходження оплати за надану послугу в сумі більшій, ніж була нарахована) заборгованість за доходами, яка не поділяється за кодами економічної класифікації видатків бюджету. У цьому рядку графа "кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї термін оплати якої не настав" не заповнюється;
     у рядку 020 "Видатки - усього на утримання установи" відображається загальна сума заборгованості на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису (плану використання бюджетних коштів);
     рядки з 030 до 560 включно розшифровують рядок 020 і відображають заборгованість за видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету;
     рядки з 370 до 560 у місячній бюджетній звітності не заповнюються;
     у графі 4 "Дебіторська заборгованість на початок звітного року, усього" наводиться сума дебіторської заборгованості, що відповідає даним графи "Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" річної бюджетної звітності за формою N 7д, N 7м (додаток 10) ( za144-11 ) за попередній звітний рік;
     у графі 5 "Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" відображається сума дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки;
     у графі 6 "Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього - з неї прострочена" із загальної суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном, тобто це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату;
     у графі 7 "Дебіторська заборгованість, списана за період з початку звітного року" наводиться сума дебіторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду в установленому порядку.
     Дана графа одержувачами бюджетних коштів не заповнюється;
     у графі 8 "Кредиторська заборгованість на початок звітного року, усього" наводиться сума кредиторської заборгованості, що відповідає даним графи "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" форми N 7д, N 7м (додаток 10) ( za144-11 ) річної бюджетної звітності за попередній звітний період;
     у графі 9 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" відображається сума кредиторської заборгованості, що виникла на звітну дату при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки;
     у графі 10 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена" із загальної суми кредиторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, уточнюється сума заборгованості, термін оплати якої прострочено, тобто це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після отримання підтвердних документів за отримані товари, виконані роботи, надані послуги;
     у графі 11 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї термін оплати якої не настав" із загальної суми кредиторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, уточнюється сума заборгованості, термін оплати якої не настав;
     у графі 12 "Кредиторська заборгованість, списана за період з початку звітного року" наводиться сума кредиторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду в установленому порядку.
     Дана графа одержувачами бюджетних коштів не заповнюється;
     у графі 13 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року), усього" відображаються суми фінансових зобов'язань, які зареєстровані протягом звітного періоду в органі Державного казначейства України та залишились не оплаченими на кінець звітного періоду;
     у графі 14 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року), з них кредиторська заборгованість" з усієї суми фінансових зобов'язань, які зареєстровані протягом звітного періоду в органі Державного казначейства України та залишились не оплаченими на кінець звітного періоду, відображається кредиторська заборгованість.
     У річній бюджетній звітності на кінець звітного року дані граф 13 та 14 мають бути тотожними, одержувачами бюджетних коштів ці графи не заповнюються.
     Усі розрахунки одержувачами бюджетних коштів на кінець звітного року мають бути завершені в межах бюджетних асигнувань, відповідно обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості на звітну дату ними не визначаються та в бюджетній звітності не відображаються.
 
     3.7. "Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма N 7д.1, N 7м.1) (додаток 11) ( za144-11 ) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за сумами заборгованості, що виникла при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки за окремими кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або окремими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (за придбані та відпущені матеріальні цінності державного матеріального резерву, операціями з кредитування з бюджету тощо). Ця заборгованість не пов'язана з видатками на утримання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
     Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведеного звіту форми N 7д.1, N 7м.1 (додаток 11) ( za144-11 ) за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів рядки "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету", "код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" у преамбулі форми не заповнюються.
     Бюджетна звітність за формою N 7д.1, N 7м.1 (додаток 11) ( za144-11 ) складається окремо про заборгованість за коштами загального та спеціального фондів.
     Суми дебіторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити, та за відпущені матеріальні цінності державного матеріального резерву тощо.
     Суми кредиторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з бюджетом виконавців бюджетних програм на суму кредитів, наданих позичальникам із бюджету, та за коштами, отриманими при реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву тощо.
     Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із загального фонду бюджету, у бюджетній звітності за формою N 7д.1, N 7м.1 (додаток 11) ( za144-11 ) відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за загальним фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до загального фонду бюджету.
     Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із спеціального фонду бюджету, у бюджетній звітності за формою N 7д.1, N 7м.1 (додаток 11) ( za144-11 ) відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за спеціальним фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до спеціального фонду бюджету.
     Дебіторська заборгованість за кредитами, наданими позичальникам із спеціального фонду бюджету (у разі рекредитування), відображається в сумі наданих кредитів, яка зменшена на суму повернених коштів позичальниками до спеціального фонду бюджету.
     Кредиторська заборгованість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів перед бюджетом з надання кредитів відображається у формі N 7д.1, N 7м.1 (додаток 11) ( za144-11 ) за загальним фондом за кредитами, виданими із загального фонду бюджету, та за спеціальним фондом за кредитами, виданими із спеціального фонду, за винятком кредитів, виданих із спеціального фонду у порядку рекредитування.
     У бюджетній звітності за формою N 7д.1, N 7м.1 (додаток 11) ( za144-11 ) у рядках з 020 до 140 відображається сума заборгованості на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису (плану використання бюджетних коштів).
     У рядку 010 "Видатки" відображається загальна сума заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на звітну дату.
     Рядки з 020 до 140 включно розшифровують рядок 010 і відображають заборгованість за видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.
     У рядках 020, 030, 040, 070 проставляються суми заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за звітний період за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету "Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву".
     У річній бюджетній звітності рядки з 080 до 140 граф 8 і 9 на кінець звітного періоду не заповнюються.
     У графі 4 "Дебіторська заборгованість на початок звітного року" наводиться сума дебіторської заборгованості за розрахунками з позичальниками за кредитами, наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів бюджету у попередні звітні роки, за вирахуванням погашення, за відпущеними матеріальними цінностями державного матеріального резерву тощо, яка відповідає даним графи "Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)" бюджетної звітності за формою N 7 д.1, N 7м.1 (додаток 11) ( za144-11 ) за попередній звітний рік;
     у графі 5 "Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)" відображається сума дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки за розрахунками з позичальниками за наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів бюджету кредитами, за вирахуванням сум погашення, за відпущеними матеріальними цінностями державного матеріального резерву тощо;
     у графі 6 "Кредиторська заборгованість на початок звітного року" наводиться сума кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму кредитів, наданих позичальникам із бюджету розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів як виконавцями цих бюджетних програм у попередні звітні роки, за вирахуванням сум погашення до бюджету, за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву тощо, що відповідає даним графи "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)" форми N 7д.1, N 7м.1 (додаток 11) ( za144-11 ) бюджетної звітності за попередній звітний рік;
     у графі 7 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)" наводиться сума кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, що виникла у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів як виконавців бюджетних програм при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки на дату складання бюджетної звітності за наданими позичальникам кредитами за рахунок коштів бюджету, за вирахуванням сум погашення до бюджету, за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву тощо;
     у графі 8 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року), усього" відображаються фінансові зобов'язання за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву та попередньою оплатою тощо, що зареєстровані протягом звітного періоду (року) в органах Державного казначейства України та залишились непроплаченими на кінець звітного періоду;
     у графі 9 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року), з них кредиторська заборгованість" з усієї суми зареєстрованих в органах Державного казначейства України фінансових зобов'язань з накопичення (приросту) матеріальних цінностей державного матеріального резерву тощо, що залишились непроплаченими на кінець звітного періоду (року), відображається кредиторська заборгованість.
 
     3.8. Довідка щодо виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 12) ( za144-11 ), складається головними розпорядниками коштів державного бюджету, що виконують програми спеціального фонду державного бюджету за рахунок позик міжнародних фінансових організацій.
     Заповнення окремих граф Довідки ( za144-11 ) здійснюється у такому порядку:
     у графі 3 "Затверджено на звітний рік" наводяться суми річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету на звітний рік з урахуванням змін. Суми наводяться з розподілом за видами надходжень;
     у графі 4 "Затверджено на звітний період (рік)" наводяться суми помісячного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету на звітний рік з урахуванням змін. Суми наводяться з розподілом за видами надходжень;
     у графі 5 "Залишок коштів на початок звітного року" у рядку за кодом 602100 "На початок періоду" наводяться суми залишку коштів на початок звітного року;
     у графі 6 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" у рядку за кодом 401201 "Довгострокові зобов'язання" наводиться сума надходжень на ім'я головних розпорядників бюджетних коштів, за вирахуванням сум відкритих асигнувань, направлених головними розпорядниками бюджетних коштів розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня;
     у графі 7 "Направлено надходжень на здійснення видатків" наводяться сума коштів, що фактично надійшла на ім'я розпорядників бюджетних коштів на відкриті поточні рахунки в установах банків та/або спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, та суми залишку, що направлені на здійснення видатків у звітному періоді (код 602100);
     у графі 8 "Касові видатки за звітний період (рік)" у рядку за кодом програми наводиться сума проведених з початку звітного року касових видатків без розподілу за кодами доходів;
     у графі 9 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" у рядку за кодом програми наводиться сума залишку на кінець звітного періоду.
     За рядком "КПКВК" (підсумковий рядок) сума залишку на кінець звітного періоду у графі 9 дорівнює різниці між даними, наведеними у графах 7 та 8.
 
     3.9. "Звіт про виконання кошторису Фонду" (додаток 13) ( za144-11 ). Заповнення Фондами окремих граф здійснюється у такому порядку:
     у рядку 010 "Затверджено кошторисом на звітний рік" проставляється затверджена в кошторисі річна сума планових показників з урахуванням унесених протягом звітного року змін до кошторису;
     у рядку 020 "Залишок на початок звітного року" записується сума залишку коштів на початок звітного року;
     у рядку 030 "Надійшло коштів за звітний період (рік) - усього" відображається сума коштів, яка фактично надійшла до відповідного Фонду за звітний період (рік);
     у рядку 031 "з них страхові внески" відображається сума страхових внесків, яка фактично надійшла до відповідного Фонду за звітний період;
     у рядку 032 "з них кошти державного бюджету" відображається сума коштів, яка фактично надійшла до відповідного Фонду з державного бюджету за звітний період (рік);
     у рядку 033 "з них інші кошти" відображається сума інших коштів (у тому числі залучених), яка фактично надійшла до відповідного Фонду за звітний період;
     у рядку 040 "Видатки за звітний період (рік) - усього" відображається сума коштів за усіма проведеними видатками за звітний період відповідного Фонду;
     у рядку 041 "з них відповідно до покладених функцій" відображається сума коштів проведених видатків за звітний період згідно з покладеними функціями відповідного Фонду;
     у рядку 042 "з них на утримання Фонду" відображається сума видатків, проведених відповідним Фондом за звітний період з організації своєї діяльності;
     у рядку 050 "Залишок на кінець звітного періоду (року)" записується сума залишку коштів на кінець звітного періоду.
 
4. Порядок заповнення Пояснювальної записки
та форм щодо розкриття елементів
фінансової та бюджетної звітності
 
     4.1. Пояснювальна записка (додаток 14) ( za144-11 ) повинна містити таку інформацію про розпорядника бюджетних коштів:
     найменування та місцезнаходження;
     короткий опис основної діяльності;
     найменування розпорядника вищого рівня.
 
     4.2. У пояснювальній записці зазначаються та описуються:
     динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої, на звітну дату порівняно із заборгованістю на початок звітного року та причини її збільшення або зменшення;
     причини виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості, зазначеної в рядку "Інше" Довідки про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення та Довідки про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду;
     причини наявності простроченої кредиторської заборгованості за кодами економічної класифікації видатків 1110, 1160;
     причини наявності незареєстрованих в органах Державного казначейства України фінансових зобов'язань, що обліковуються у складі кредиторської заборгованості;
     причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості та підстави її зменшення (списання у зв'язку із закінченням строку позовної давності; за рішенням суду тощо) (у річній фінансовій та бюджетній звітності);
     причини взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ), законом про Державний бюджет України, рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету, та вжиті заходи;
     інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались, відомості щодо перереєстрації такої заборгованості за бюджетними програмами звітного року та чинники, за яких така перереєстрація не проведена;
     дата та місце складання протоколу про порушення бюджетного законодавства, складеного органами Державного казначейства України, та порушення бюджетного законодавства, що стало підставою для складання такого протоколу;
     інвентаризаційні різниці та їх урегулювання відповідно до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 N 90 ( z0728-98 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за N 728/3168 (далі - Інструкція N 90);
     у зведеній фінансовій та бюджетній звітності наводиться інформація про ліквідовані, приєднані, створені структурні одиниці;
     розшифровка поточних рахунків, підстави їх наявності в установах банків із зазначенням залишків на цих рахунках та виду коштів;
     інше.
 
     4.3. "Звіт про рух необоротних активів" (форма N 5) (додаток 15) ( za144-11 ) складається розпорядниками бюджетних коштів. У звіті відображається наявність необоротних активів на початок та кінець звітного року та їх рух протягом звітного року.
     Заповнення звіту за формою N 5 (додаток 15) ( za144-11 ) здійснюється у такому порядку:
     у рядку 100 "Основні засоби" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості наявних основних засобів;
     у рядку 110 "Будинки та споруди" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 ( z0890-99 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183 (далі - План рахунків), за субрахунком 103 "Будинки та споруди";
     у рядку 111 "з них житлові будинки" з первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 103 "Будинки та споруди" Плану рахунків ( z0890-99 ), наводиться первісна (відновлювальна) вартість житлових будинків;
     у рядку 120 "Машини та обладнання" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 104 "Машини та обладнання" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 130 "Транспортні засоби" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 105 "Транспортні засоби" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 140 "Інструменти, прилади та інвентар" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 106 "Інструменти, прилади та інвентар" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 150 "Робочі і продуктивні тварини" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 107 "Робочі і продуктивні тварини" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 160 "Багаторічні насадження" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 108 "Багаторічні насадження" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 170 "Інші основні засоби" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 109 "Інші основні засоби" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 200 "Інші необоротні матеріальні активи" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості інших необоротних матеріальних активів;
     у рядку 210 "Бібліотечні фонди" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості інших необоротних матеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 112 "Бібліотечні фонди" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 220 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості інших необоротних матеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 300 "Нематеріальні активи" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості нематеріальних активів;
     у рядку 310 "Авторські та суміжні з ними права" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості нематеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 121 "Авторські та суміжні з ними права" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 311 "з них програмне забезпечення" з усієї первісної (відновлювальної) вартості нематеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 121 "Авторські та суміжні з ними права" Плану рахунків ( z0890-99 ), наводиться первісна (відновлювальна) вартість програмного забезпечення;
     у рядку 320 "Інші нематеріальні активи" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості нематеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 122 "Інші нематеріальні активи" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 400 "Незавершене капітальне будівництво" наводиться сума за незавершеним капітальним будівництвом або за невведеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва, яка обліковується за рахунком 14 "Незавершене капітальне будівництво" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 410 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами" наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 141 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 420 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами" наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 142 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 430 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами" наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 143 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 500 "Разом необоротних активів" проставляється загальна вартість необоротних активів на початок та кінець звітного року.
     Сума рядка 500 складається із суми рядків: 100, 200, 300, 400;
     у рядку 600 "Збільшено необоротних активів - разом" наводиться загальна сума збільшення вартості необоротних активів;
     у рядку 610 "Надійшло необоротних активів" наводиться вартість необоротних активів, які надійшли протягом звітного року.
     Сума рядка 610 складається із суми рядків: 611, 612, 614, 615, 616;
     у рядку 611 "у тому числі від придбання за рахунок капітальних видатків загального фонду" наводиться вартість необоротних активів, які придбані за рахунок капітальних видатків загального фонду;
     у рядку 612 "у тому числі від придбання, безкоштовного отримання за рахунок капітальних видатків спеціального фонду" наводиться вартість необоротних активів, які придбані за рахунок капітальних видатків спеціального фонду, у тому числі за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків від спонсорів та меценатів відповідно до законодавства України;
     у рядку 613 "з них за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків" наводиться вартість необоротних активів, які придбані, безкоштовно отримані за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків;
     у рядку 614 "у тому числі після закінчення капітального будівництва" наводиться вартість необоротних активів, які введені в експлуатацію після закінчення капітального будівництва;
     у рядку 615 "у тому числі після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації" наводиться вартість необоротних активів після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації необоротних активів;
     у рядку 616 "у тому числі від виготовлення власними силами" наводиться вартість необоротних активів, які виготовлено власними силами;
     у рядку 620 "Незавершене капітальне будівництво" наводиться за невведеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва сума витрат, спрямованих на капітальне будівництво та поліпшення об'єктів капітального будівництва;
     у рядку 630 "Отримано в межах головних розпорядників бюджетних коштів" наводиться вартість необоротних активів, які отримані безоплатно від розпорядників бюджетних коштів вищого або нижчого рівня;
     у рядку 640 "Дооцінено необоротні активи" наводиться сума збільшення вартості необоротних активів у результаті проведення індексації та дооцінки необоротних активів;
     у рядку 650 "Інші надходження" наводиться сума збільшення вартості необоротних активів, яка не відображена в рядках 610-640;
     у рядку 700 "Зменшено необоротних активів - разом" наводиться загальна сума зменшення вартості необоротних активів;
     у рядку 710 "Продано" наводиться вартість необоротних активів, які вибули у зв'язку з їх реалізацією;
     у рядку 720 "Безоплатно передано" наводиться вартість необоротних активів, які були передані безоплатно в межах головних розпорядників бюджетних коштів або іншим установам відповідно до законодавства України;
     у рядку 721 "у тому числі у межах головних розпорядників бюджетних коштів" наводиться вартість необоротних активів, які були передані безоплатно у межах головних розпорядників бюджетних коштів;
     у рядку 722 "у тому числі іншим установам" наводиться вартість необоротних активів, які були передані безоплатно іншим установам відповідно до законодавства України;
     у рядку 730 "Списано як непридатні" наводиться сума зменшення вартості необоротних активів у результаті їх списання, зношення (морального, фізичного) тощо;
     у рядку 740 "Уцінено необоротні активи" наводиться сума зменшення вартості необоротних активів у результаті її уцінки;
     у рядку 750 "Незавершене капітальне будівництво" наводиться сума зменшення вартості об'єктів капітального будівництва після прийняття їх в експлуатацію;
     у рядку 760 "Інші вибуття" наводиться сума зменшення вартості необоротних активів, яка не відображена у рядках 710-750.
 
     4.4. "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" (форма N 6) (додаток 16) ( za144-11 ) складається розпорядниками бюджетних коштів. У звіті відображається рух матеріалів і продуктів харчування протягом звітного року та їх залишки на початок звітного року і кінець звітного року.
     Заповнення звіту за формою N 6 (додаток 16) ( za144-11 ) здійснюється у такому порядку:
     у рядку 010 "Матеріали для учбових, наукових та інших цілей" наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 231 "Матеріали для учбових, наукових та інших цілей" Плану рахунків ( z0890-99 ).
     Рядки 011, 012, 013 заповнюються науково-дослідними установами, які з рядка 010 виділяють вартість матеріалів, а саме: 011 - дорогоцінні метали, 012 - скло, 013 - реактиви;
     у рядку 020 "Продукти харчування" наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 232 "Продукти харчування" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 030 "Медикаменти і перев'язувальні засоби" наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 233 "Медикаменти і перев'язувальні засоби" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 040 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя" наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 041 "з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту" з усієї вартості господарських матеріалів та канцелярського приладдя виділяється вартість будівельних матеріалів для поточного і капітального ремонту;
     у рядку 050 "Паливо, горючі і мастильні матеріали" наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 235 "Паливо, горючі і мастильні матеріали" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 060 "Тара" наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 236 "Тара" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 070 "Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання" наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 238 "Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 080 "Інші матеріали" наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 239 "Інші матеріали" Плану рахунків ( z0890-99 );
     у рядку 100 "Разом матеріалів і продуктів харчування" проставляється вартість матеріалів та продуктів харчування, яка складається із суми рядків: 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080;
     у рядку 200 "Надходження - разом" наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, які надійшли протягом звітного року, яка складається із суми рядків: 210, 220, 230, 240, 250;
     у рядку 210 "у тому числі за рахунок коштів загального фонду бюджету" наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, які придбані за рахунок коштів загального фонду бюджету;
     у рядку 220 "у тому числі за рахунок коштів спеціального фонду бюджету" наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, які придбані за рахунок коштів спеціального фонду бюджету;
     у рядку 221 "з них гранти, дарунки" із загальної суми матеріалів та продуктів харчування, придбаних за рахунок спеціального фонду, наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, отриманих безоплатно як гранти та дарунки;
     у рядку 222 "з них надлишків" наводиться вартість надлишків матеріалів та продуктів харчування, які виявлені під час проведення інвентаризації;
     у рядку 230 "у тому числі за рахунок безоплатних надходжень у межах головних розпорядників бюджетних коштів" наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, одержаних безоплатно від розпорядників бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня;
     у рядку 240 "у тому числі дооцінки майна" наводиться зміна вартості майна в результаті проведених протягом звітного року дооцінок;
     у рядку 250 "у тому числі за рахунок інших надходжень" наводиться сума надходження матеріалів та продуктів харчування, яка не відображена у рядках 210-240;
     у рядку 300 "Вибуття - разом" наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, що вибули протягом звітного року. Сума рядка складається із суми рядків: 310, 320, 330, 340, 350, 360;
     у рядку 310 "у тому числі витрачено на господарські потреби" наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, витрачених на господарські потреби розпорядників бюджетних коштів та списаних протягом звітного року;
     у рядку 320 "у тому числі списано внаслідок недостач, виявлених при інвентаризації" наводиться вартість списаних матеріалів та продуктів харчування внаслідок недостачі, виявленої при інвентаризації;
     у рядку 321 "з них винних осіб не встановлено" із загальної вартості списаних матеріалів та продуктів харчування внаслідок недостачі, виявленої при інвентаризації, наводиться вартість недостач, коли винних осіб не встановлено;
     у рядку 322 "з них віднесено на рахунок винних осіб" із загальної вартості списаних матеріалів та продуктів харчування внаслідок недостачі, виявленої при інвентаризації, наводиться вартість недостачі, віднесеної на рахунок винних осіб;
     у рядку 330 "у тому числі безоплатно передано в межах головних розпорядників бюджетних коштів" наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, які передані безоплатно розпорядникам бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня;
     у рядку 340 "у тому числі списано непридатні" наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, які списані з бухгалтерського обліку як непридатні;
     у рядку 350 "у тому числі реалізація зайвих та непотрібних матеріалів і продуктів харчування" наводиться вартість реалізованих матеріалів та продуктів харчування;
     у рядку 360 "у тому числі уцінено майно" наводиться вартість уцінки майна;
     у рядку 370 "у тому числі інші вибуття" наводиться сума вибуття матеріалів та продуктів харчування, яка не відображена у рядках 310-360.
 
     4.5. "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей" (форма N 15) (додаток 17) ( za144-11 ) складається розпорядниками бюджетних коштів і відображає недостачі та крадіжки грошей і матеріальних цінностей в розрізі заходів, що були проведені для їх усунення за звітний рік.
     Заповнення звіту за формою N 15 (додаток 17) ( za144-11 ) здійснюється у такому порядку:
     у рядку 010 "Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року" відображаються суми за недостачами на початок звітного року. Сума за цим рядком повинна відповідати даним рядка 080 графи 3 форми N 15 (додаток 17) ( za144-11 ) за попередній звітний рік;
     у рядку 011 "з них віднесено на винних осіб" відображаються суми недостач, які на початок звітного року віднесені на винних осіб. Суми за цим рядком повинні відповідати даним рядка 081 графи 3 форми N 15 (додаток 17) ( za144-11 ) за попередній звітний рік;
     у рядку 012 "з них справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені)" відображаються суми недостач, справи за якими знаходяться в слідчих органах. Сума за цим рядком повинна відповідати даним рядка 082 графи 3 форми N 15 (додаток 17) ( za144-11 ) за попередній звітний рік;
     у рядку 020 "Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року - усього" наводяться суми недостач, виявлених протягом звітного року;
     у рядку 021 "з них віднесено на винних осіб" відображаються суми виявлених недостач протягом звітного року, віднесених на винних осіб;
     у рядку 030 "Списано на фактичні видатки недостачі в межах природних втрат" відображаються списані протягом звітного року на фактичні видатки недостачі в межах природних втрат;
     у рядку 040 "Списано на фактичні видатки недостачі, винні особи за якими не встановлені" відображаються списані протягом року на фактичні видатки недостачі, коли винні особи не встановлені;
     у рядку 050 "Списано на фактичні видатки недостачі, справи за якими передано в слідчі органи" відображаються списані протягом звітного року на фактичні видатки недостачі, коли справи передано в слідчі органи;
     у рядку 060 "Стягнуто з винних осіб" наводяться суми надходжень на погашення недостач протягом звітного року;
     у рядку 070 "Списано за висновками слідчих органів" наводяться суми недостач, які були списані протягом звітного року за висновками слідчих органів;
     у рядку 080 "Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року" відображаються суми недостач на кінець звітного року;
     у рядку 081 "з них віднесених на винних осіб" із загальної суми недостач відображаються недостачі, які віднесені на винних осіб та не погашені на кінець звітного року;
     у рядку 082 "з них справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені)" із загальної суми недостач наводяться недостачі, справи за якими на кінець звітного року знаходяться в слідчих органах, оскільки винні особи не встановлені.
     Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей" ( 217/95-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 116 ( 116-96-п ) "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей", Інструкції N 90 ( z0728-98 ).
 
     4.6. Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках (додаток 18) ( za144-11 ). Довідка складається розпорядниками бюджетних коштів та подається до органу Державного казначейства України для звірки та підтвердження залишків коштів на рахунках, відкритих на їх ім'я в органах Державного казначейства України. Установи банків надають такі довідки за встановленими ними формами.
     Дані довідок розпорядників бюджетних коштів повинні відповідати аналогічним даним фінансової звітності за формою N 1 "Баланс" ( za144-11 ).
     У складі зведеної річної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, що мають свою мережу, така довідка не подається.
 
     4.7. Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державного казначейства України (додаток 19) ( za144-11 ). Довідка складається розпорядниками бюджетних коштів та подається до органу Державного казначейства України для звірки та підтвердження залишків коштів на рахунках, відкритих на їх ім'я. Дані довідки розпорядників бюджетних коштів повинні відповідати аналогічним даним форми N 1 "Баланс".
     У складі зведеної річної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, що мають свою мережу, така довідка не подається.
 
     4.8. Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 20) ( za144-11 ). Складається розпорядниками бюджетних коштів за даними довідок про підтвердження залишків, завірених органами Державного казначейства України та/або установами банків.
     Дані реєстру повинні відповідати аналогічним даним фінансової звітності за формою N 1 "Баланс" ( za144-11 ).
     У складі зведеної річної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, що мають свою мережу, такий реєстр не подається.
 
     4.9. Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників бюджетних коштів вищого рівня (додаток 21) ( za144-11 ). Цей реєстр додається до зведеної річної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників коштів нижчого рівня, що мають свою мережу, і складається за даними згідно з додатком 20.
 
     4.10. Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 22) ( za144-11 ). У цій довідці зазначаються залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків на ім'я розпорядників бюджетних коштів відповідно до нормативно-правових актів.
 
     4.11. Довідка про залишки бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 23) ( za144-11 ). У цій довідці зазначаються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів, які мають відповідно до нормативно-правових актів відкриті на своє ім'я інші поточні рахунки в установах банків.
 
     4.12. Довідка про депозитні операції (додаток 24) ( za144-11 ). У цій довідці відображаються депозитні операції, що проводяться розпорядниками бюджетних коштів (залишки на рахунках тощо) із зазначенням нормативно-правового акта, на підставі якого проводяться такі операції.
 
     4.13. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 25) ( za144-11 ).
     У цій довідці відображається дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями, що здійснювались розпорядниками бюджетних коштів, але відповідно до законодавства України не належить до виконання кошторису, в тому числі у разі наявності заборгованості за зобов'язаннями, взятими без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ), законом про Державний бюджет України, рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету:
     дебіторська заборгованість за відсотками, нарахованими за користування тимчасово вільними коштами установами банків на залишок коштів у національній та іноземній валютах, якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами, яка відображається в рядку 187 форми N 1 "Баланс" (додаток 1) ( za144-11 ); кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів перед бюджетом за надходженнями від розміщення бюджетних коштів в установах банків, яка відображається у рядку 423 форми N 1 "Баланс" (додаток 1); заборгованість за виплатою допомоги і компенсацій, у тому числі громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; за розрахунками з внутрівідомчої передачі майна; розрахунки за депозитними операціями; довгострокові зобов'язання; короткострокові позики; поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; короткострокові векселі видані, отримані (за винятком тієї заборгованості, джерелом погашення якої будуть кошторисні призначення), розрахунки за коштами, виділеними з бюджету на придбання облігацій або акцій у випадках, передбачених законодавством України; заборгованість за сумою відшкодованих збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету; розрахунки з депонентами; розрахунки за коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; інша заборгованість, що не належить до виконання кошторису і не включається до форми N 7д, N 7м.
 
     4.14. Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення (додаток 26) ( za144-11 ). У довідці наводиться детальна інформація про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду, яка наведена у "Звіті про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м), та вжиті заходи щодо її стягнення.
 
     4.15. Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 27) ( za144-11 ). У довідці наводиться детальна інформація про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду. Ця довідка складається за відповідними даними "Звіту про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м) за загальним фондом.
 
     4.16. Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 28) ( za144-11 ). У довідці наводиться інформація про сплату до бюджету штрафів, накладених на розпорядників бюджетних коштів контролюючими органами. У довідці зазначаються: найменування контролюючого органу, сума сплаченого штрафу, підстава для його накладення та винні особи. Ця довідка складається розпорядниками бюджетних коштів (крім зведеної фінансової та бюджетної звітності).
 
     4.17. Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік у частині спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України на відповідний рік або рішенням про місцевий бюджет (додаток 29) ( za144-11 ), складається розпорядниками бюджетних коштів, які спрямовували протягом звітного періоду (року) обсяги власних надходжень, які перевищували відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України на відповідний рік або рішенням про місцевий бюджет. Наводиться інформація в частині спрямування обсягів власних надходжень бюджетних установ (надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та від додаткової (господарської) діяльності, крім надходжень у натуральній формі), які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України на відповідний рік або рішенням про місцевий бюджет.
     У графі 3 "Власні надходження, затверджено на звітний рік" зазначаються власні надходження бюджетних установ, затверджені законом про Державний бюджет України на відповідний рік або рішенням про місцевий бюджет.
     У графі 4 "Власні надходження, фактично надійшло" у рядку "Доходи" зазначається сума фактичних надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та від додаткової (господарської) діяльності за звітний період (рік).
     У графі 5 "Власні надходження, понадпланові надходження" зазначається сума понадпланових обсягів власних надходжень бюджетних установ, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України на відповідний рік або рішенням про місцевий бюджет. У разі якщо такі надходження відсутні, то в зазначеній графі проставляється нуль.
     У графі 6 "Спрямовано понадпланових надходжень, разом" відображається загальна сума касових видатків, проведених за рахунок понадпланових надходжень, спрямованих на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв, інших заходів у розрізі кодів економічної класифікації видатків, яка не перевищує суму, зазначену в графі 5.
     У графі 7 "Спрямовано понадпланових надходжень на погашення кредиторської заборгованості, усього" із загальної суми касових видатків наводиться сума, яка спрямована на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.
     Зазначені суми відображаються окремо за заборгованістю загального та спеціального фондів кошторису у графах 8 та 9 відповідно.
     У графі 10 "Спрямовано понадпланових надходжень на інші заходи, усього" із загальної суми спрямованих понадпланових надходжень наводиться сума проведених касових видатків за іншими заходами, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходами, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків.
     Зазначені суми відображаються окремо за видатками загального та спеціального фондів кошторису у графах 11 та 12, відповідно.
 
     4.18. Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів (додаток 30) ( za144-11 ), складається головними розпорядниками, які визначили виконавцями бюджетних програм розпорядників бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів, та додається до зведеної фінансової та бюджетної звітності цими головними розпорядниками бюджетних коштів.
 
     4.19. Довідка про використання іноземних грантів (додаток 31) ( za144-11 ). У довідці наводиться інформація про використання розпорядниками бюджетних коштів грантів, отриманих від міжнародних фінансових організацій та країн-донорів за звітний період.
 
     4.20. Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 32) ( za144-11 ). Ця довідка складається розпорядниками бюджетних коштів, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів за загальним та спеціальним фондами. За наявності дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду зазначаються причини її виникнення та підстави для проведення попередньої оплати. У складі зведеної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів довідка подається без розподілу за кодами економічної класифікації видатків.
 
     4.21. Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 33) ( za144-11 ). У довідці, за наявності, наводиться детальна інформація про кредиторську заборгованість, яка склалася у розпорядників бюджетних коштів на кінець 2010 року за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними. У довідці зазначаються: найменування кредитора, реквізити документів, що підтверджують наявність заборгованості, та причини її виникнення і зменшення. Сума цієї заборгованості може лише зменшуватись відповідно до законодавства.
 
     4.22. Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 34) ( za144-11 ). Ця довідка складається головними розпорядниками бюджетних коштів, яким відповідно до закону України про Державний бюджет України на відповідний рік встановлено бюджетні призначення на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, та подається у складі зведеної бюджетної звітності. У довідці наводиться інформація про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на бюджетний рік між адміністративно-територіальними одиницями.
 
 Директор Департаменту методології 
з обслуговування бюджетів
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушковгору