Документ z0142-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.06.2006, підстава - z0599-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 19 від 28.01.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
3 березня 1998 р.
vd980128 vn19 за N 142/2582
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 285 ( z0599-06 ) від 23.05.2006 }
Про затвердження Тимчасової інструкції
про порядок надання в оренду повітряних
суден Збройних Сил України

Відповідно до Концепції економічної та господарської
діяльності Збройних Сил України в сучасних умовах, схваленої
Указом Президента України від 19 квітня 1997 року N 353/97,
підпункту 19 пункту 4 Положення про Міністерство оборони України,
затвердженого Указом Президента України від 21 серпня 1997 року
N 888/97, Розпорядження Президента України від 24 травня 1996 року
N 122/96-РП "Про заходи щодо впорядкування використання
військово-транспортної авіації та вдосконалення господарської
діяльності Міністерства оборони України" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасову інструкцію про порядок надання в
оренду повітряних суден Збройних Сил України, що додається. 2. Заступникам Міністра оборони України, начальникам
управлінь центрального апарату Міністерства оборони України
забезпечити безумовне виконання вимог Тимчасової інструкції про
порядок надання в оренду повітряних суден Збройних Сил України. 3. Наказ Міністра оборони України від 11.06.97 N 200 "Про
затвердження Тимчасової інструкції про порядок надання в оренду
літальних апаратів Збройних Сил України" скасувати. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра оборони України. 5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України
генерал-полковник О.Кузьмук
Затверджено
наказом Міністра оборони
України 28.01.98 N 19
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 березня 1998 р.
за N 142/2582
Тимчасова інструкція про порядок надання
в оренду повітряних суден Збройних Сил
України
1.Загальні положення
1.1. Тимчасова інструкція про порядок надання в оренду
повітряних суден Збройних Сил України (надалі - Інструкція)
визначає механізм передачі в оренду повітряних суден Збройних Сил
України (надалі - ПС*).
___________________
* Тут і надалі під ПС Збройних Сил України маються на увазі
транспортні та військово-транспортні літаки і вертольоти.
1.2. Право надання дозволу на передачу в оренду ПС Збройних
Сил України належить Міністру оборони України. Укладення договорів
оренди ПС здійснюється від імені Міністерства оборони України
державним підприємством Міністерства оборони України "Українська
авіаційна транспортна компанія" на підставі довіреності, яка
видається Міністерством оборони України. 1.3. Договори оренди ПС державним підприємством Міністерства
оборони України "Українська авіаційна транспортна компанія"
(надалі - Компанія) укладаються з юридичними особами (резидентами
та нерезидентами), які мають право (дозвіл) на ведення діяльності,
пов'язаної з експлуатацією ПС. Проекти договорів складаються у
чотирьох примірниках і підлягають обов'язковому погодженню з
Головним управлінням економіки, Головним фінансовим управлінням та
правовим управлінням Міністерства оборони України. Після укладення договору по одному його примірнику
надсилається до Головного фінансового управління та Головного
управління економіки Міністерства оборони України. 1.4. Оцінка вартості ПС, розмір орендної плати,
амортизаційних та інших відрахувань встановлюються відповідно до
законодавчих та інших нормативно-правових актів України. 1.5. З метою забезпечення підтримки рівня професійної
підготовки льотного складу Збройних Сил України експлуатація ПС,
які передані в оренду, може здійснюватися їх штатними екіпажами. Сертифікація льотного складу Збройних Сил України в якості
фахівців цивільної авіації здійснюється у встановленому порядку
після проведення відповідної допідготовки за рахунок Орендаря. Для виконання польотів на орендованих ПС штатні екіпажі
можуть направлятися у службові відрядження до відповідних
авіакомпаній на строки, встановлені чинним законодавством. Витрати
на ці відрядження сплачуються за рахунок Орендаря. 1.6. Передача в оренду майна, пов'язаного з експлуатацією ПС,
оформляється окремими договорами оренди. 1.7. Контроль за виконанням умов договорів оренди
покладається на Компанію, а також на Міністерство оборони України.
2. Підготовка та укладення договорів оренди
2.1. Юридичні особи (надалі - Орендарі) подають до Компанії
заяву, проект договору оренди ПС. Компанія узгоджує з відповідним
командувачем виду Збройних Сил України заяву на оренду, кількість
ПС, які можуть бути передані в оренду, їх технічний стан, можливі
терміни оренди і протягом 15 діб після дати реєстрації заяви
письмово повідомляє Орендаря щодо можливості укладення договору
оренди ПС.
2.2. Постійно діюча комісія Міністерства оборони України з
питань оренди ПС, персональний склад якої затверджується наказом
Міністра оборони України, разом із представниками Орендаря
визначає технічний стан ПС, вартість кожного ПС, розмір орендної
плати та амортизаційних відрахувань.
Комісія може також використовувати оцінку вартості ПС, що
передається в оренду, отриману від експерта (експертів), який має
(мають) відповідну ліцензію (дозвіл).
Командуванням виду Збройних Сил України має бути надана
можливість представникам Орендаря і членам комісії Міністерства
оборони України здійснити огляд ПС і ознайомитися з технічною та
іншою необхідною документацією.
2.3. За результатами огляду ПС та вивчення необхідних
документів складаються акти технічного стану ПС і акти оцінки
вартості ПС, які підписуються представниками командування виду
Збройних Сил України, інженерно-авіаційної служби державного
підприємства Міністерства оборони України "Українська авіаційна
транспортна компанія" і представниками Орендаря.
2.4. З моменту підписання акта технічного стану ПС і до
укладення договору оренди на ПС забороняється виконувати польоти і
здійснювати заміну двигунів, вузлів та агрегатів, але цей термін
не повинен бути більше одного місяця.
2.5. Акти технічного стану ПС та акти оцінки вартості ПС
затверджуються Міністром оборони України.
До актів додаються: заява Орендаря; проект договору оренди ПС; проект наказу Міністра оборони України про передачу ПС для
орендного використання; інші необхідні документи. Документи на розгляд Міністру оборони України подає Компанія. 2.6. Після підписання наказу міністра оборони України про
передачу ПС для орендного використання до державного підприємства
Міністерства оборони України "Українська авіаційна транспортна
компанія" Компанія укладає з Орендарем договір оренди ПС, який
повинен передбачати: дату, місце укладення договору та його номер, юридичні адреси
Сторін, підстави, відповідно до яких надані повноваження
представникам, що укладають договір; об'єкт оренди; термін, на який укладається договір оренди; розмір орендної плати з урахуванням її індексації шляхом
коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць
на індекс інфляції за поточний місяць; розмір та порядок використання амортизаційних відрахувань; гарантійний наліт ПС; порядок технічного обслуговування та поточного ремонту і
розрахунків за них; порядок відновлення орендованого ПС; умови повернення ПС; форс-мажорні обставини; відповідальність сторін; порядок страхування орендованого ПС, страхування
відповідальності перед третіми особами, страхування екіпажу,
вантажу; страхування на випадок неповернення ПС; підписи представників сторін. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й
інші умови.
3. Порядок передачі ПС в оренду та їх повернення
3.1. Передача ПС для орендного використання до державного
підприємства Міністерства оборони України "Українська авіаційна
транспортна компанія" здійснюється на підставі наказу Міністра
оборони України. В наказі визначаються заводські номери ПС та
термін їх оренди.
Передача ПС оформлюється актом, який підписується
уповноваженими особами, які діють на підставі довіреностей,
виданих Компанією та командуванням виду Збройних Сил України.
ПС та майно, що передаються в оренду, залишаються на обліку в
Міністерстві оборони України.
3.2. Передача ПС Орендареві здійснюється у військових
частинах, за якими вони закріплені, в термін і на умовах,
визначених у договорі оренди ПС, разом із бортовою документацією
та формулярами на ПС для тимчасового користування.
3.3. Для передачі ПС Орендареві на ньому (силами спеціалістів
Збройних Сил України за рахунок Орендаря) виконуються роботи,
передбачені відповідною документацією щодо демонтажу спеціального
обладнання (якщо ці роботи не були виконані раніше).
3.4. У випадках, коли орендовані ПС продовжують базуватися на
військових аеродромах, командуванням виду Збройних Сил України за
участю Компанії укладається з Орендарем відповідний договір про
надання послуг.
3.5. На наступний день після закінчення терміну дії договору
оренди ПС разом з технічним майном мають бути повернуті у
справному стані та із залишком ресурсу до військових частин, за
якими вони закріплені, де представники Орендаря, державного
підприємства Міністерства оборони України "Українська авіаційна
транспортна компанія" і військової частини здійснюють зворотну
передачу ПС.
3.6. У разі негайної потреби (початок бойових дій, оголошення
мобілізації тощо) за рішенням Міністра оборони України ПС мають
бути повернуті Орендарем до військових частин у термін до трьох
днів.
4. Розрахунки
4.1. Орендна плата, амортизаційні та інші відрахування,
передбачені договором оренди, встановлюються у грошовій формі.
Орендну плату, амортизаційні відрахування та відрахування на
капітальний ремонт планера Орендар вносить незалежно від наслідків
господарської діяльності, а відрахування на капітальний ремонт
двигунів - виходячи із гарантійного нальоту 40 (сорока) годин. При
нальоті ПС більше 40 (сорока) годин відрахування на капітальний
ремонт двигунів розраховуються за фактичним нальотом.
4.2. Орендна плата, передбачена договором оренди,
встановлюється як платіж за повний місяць і виплачується на умовах
передоплати і перераховується на рахунок Міністерства оборони
України.
4.3. Відрахування, які передбачені договором оренди на
поточний ремонт та технічне обслуговування, використовуються
Орендарем на зазначені цілі.
Амортизаційні відрахування і відрахування на капітальний
ремонт планера та двигунів перераховуються на спеціальний рахунок
державного підприємства Міністерства оборони України "Українська
авіаційна транспортна компанія" і використовуються тільки на
зазначені потреби.
4.4. Передоплату орендної плати за ПС, амортизаційні та інші
відрахування Орендар здійснює до моменту першого вильоту, але не
пізніше 30 діб після підписання акта прийому-передачі ПС.
4.5. Орендна плата, амортизаційні та інші відрахування за
поточний місяць перераховуються Орендарем на рахунки, визначені у
договорі оренди, до 5-го числа поточного місяця.
4.6. Головне фінансове управління Міністерства оборони
України здійснює контроль за надходженням і використанням орендної
плати та амортизаційних відрахувань, відповідно до укладених
договорів оренди.
Кошти, отримані від передачі в оренду ПС, використовуються
відповідно до вимог законодавчих та інших нормативно-правових
актів.вгору