Документ z0142-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.02.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2019  № 3


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 лютого 2019 р.
за № 142/33113

Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі

Відповідно до абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», пункту 40 Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 611, пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, що додається.

2. Департаменту економіки систем життєзабезпечення (Хоцянівська Н.В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації

Голова Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України

Виконавчий директор Всеукраїнської Асоціації
органів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України»

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Антимонопольного комітету України

Міністр інфраструктури України

О. ЖивотовськийЛ.О. ЄвдоченкоО.В. Слобожан


О. МірошниченкоР. Іллічов

К. Ляпіна

Ю. Терентьєв

В. ОмелянЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
22 січня 2019 року № 3


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 лютого 2019 р.
за № 142/33113

МЕТОДИКА
визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі

I. Загальні положення

1. Ця Методика визначає механізм формування і встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі та поширюється на об’єкти доступу усіх форм власності.

2. Ця Методика поширюється на відносини між власниками інфраструктури будинкової розподільної мережі, які не є операторами, провайдерами телекомунікацій (далі - власник), та іншими суб’єктами господарювання (оператор, провайдер телекомунікацій або уповноважена ними особа) (далі - замовник), що виникають під час доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі.

3. У цій Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», «Про телекомунікації», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Правилах надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 611, Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248 (зі змінами).

II. Визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі

1. Плата за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі складається з одноразової та/або періодичної плати.

2. Одноразовою платою за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі (далі - одноразова плата) є плата за розроблення та видачу технічних умов з доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, що розраховується відповідно до цієї Методики та встановлюється власником, яку замовник сплачує одноразово.

Плата за погодження власником проектної документації з доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, розробленої відповідно до технічних умов з доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, окремо не стягується.

3. Періодична плата за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі (далі - періодична плата) може встановлюватися виключно за наявності додаткових витрат власника на утримання елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, пов’язаних з наданим доступом.

4. Розмір одноразової та періодичної плати визначається за цією Методикою з урахуванням податків, зборів та обов’язкових платежів, встановлених законодавством, який не може перевищувати граничних розмірів, встановлених статтею 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», та зазначається у договорі з доступу.

5. До складу додаткових витрат власника на утримання елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, пов’язаних з наданим доступом, включаються прямі витрати за умов документального підтвердження, зокрема:

прямі матеріальні витрати, пов’язані з придбанням та використанням матеріалів, запасних частин, комплектувальних виробів та інших матеріалів під час виконання робіт, пов’язаних з наданим доступом до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі;

прямі витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо задіяного у наданні доступу замовникам до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, зокрема заробітна плата та інші виплати відповідно до законодавства;

інші прямі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до надання доступу замовникам до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, а саме відрахування на соціальні заходи.

6. До складу додаткових витрат із надання доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі не може бути включено:

сум безнадійної дебіторської заборгованості та відрахувань до резерву сумнівних боргів;

сум неустойки (штраф, пеня);

сум нестачі та втрат від псування цінностей, у тому числі за рішенням суду;

витрат, пов’язаних із купівлею-продажем іноземної валюти;

сум спонсорської та благодійної допомоги;

втрат від знецінення запасів;

витрат на утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

витрат на добровільне страхування майна та працівників;

витрат від списання недоамортизованих основних засобів;

вартість реалізованих виробничих запасів;

витрат, пов’язаних із зменшенням власного капіталу.

7. Забороняється встановлення додаткової плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, крім визначеної Законом України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», після укладення відповідного договору з доступу.

III. Визначення одноразової плати

1. Визначення одноразової плати здійснюється з урахуванням переліку робіт, що мають бути враховані під час розрахунку одноразової плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, наведеного у додатку 1 до цієї Методики, за собівартістю послуг з підготовки технічних умов з доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі.

2. Розмір одноразової плати (Под) розраховується за такою формулою:

де

Под

-

розмір одноразової плати;


С

-

собівартість послуги з розроблення та видачі технічних умов з доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі;


Кзп

-

коефіцієнт зниження розміру одноразової плати, який застосовується у разі:
надання телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях - 0,95;
надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг - 0,9.

3. У разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях зазначені у пункті 2 цього розділу коефіцієнти перемножуються.

4. Розмір одноразової плати не може перевищувати 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 01 січня поточного року.

IV. Визначення періодичної плати

1. Періодична плата (далі - ПП) визначається з урахуванням переліку робіт, що мають бути враховані під час розрахунку розміру періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, наведеного у додатку 2 до цієї Методики, за такою формулою:

де

ПП

-

розмір періодичної плати;


Взп

-

прямі витрати на оплату праці, які можуть бути безпосередньо віднесені до надання доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі;


Вм

-

прямі матеріальні витрати, пов’язані з придбанням та використанням матеріалів, запасних частин, комплектувальних виробів та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до надання доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі;


Ві

-

інші прямі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до надання доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі;


-

кількість замовників, які використовують одну й ту саму інфраструктуру будинкової розподільної мережі;


Кзп

-

коефіцієнт зниження розміру періодичної плати, який застосовується у разі:
надання телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях - 0,95;
надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг - 0,9.

2. У разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях зазначені у пункті 1 цього розділу коефіцієнти перемножуються.

3. Визначення розміру періодичної плати проводиться окремо за кожним об’єктом доступу.

4. Розмір періодичної плати (на місяць за будинок) не може перевищувати:

для будинків до 100 квартир - 2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

для будинків від 101 до 160 квартир - 3 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

для будинків від 161 квартири і більше - 5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

5. Послуга транзиту кабельних ліній в інфраструктурі будинкової розподільної мережі не надається.

V. Підстави для перегляду розміру плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі

1. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі має бути сталим і не може змінюватися протягом одного року з дня укладення договору з доступу.

2. Підставою для перегляду розміру плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі є зміна розміру складових додаткових витрат, а також кількості замовників, які використовують одну й ту саму інфраструктуру об’єкта, з урахуванням вимог пункту 1 цього розділу.

VI. Строки сплати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі

1. Замовник вносить одноразову плату протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття рішення власником про видачу технічних умов з доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі та рахунка на оплату.

2. Періодична плата сплачується відповідно до умов договору з доступу, але не пізніше останнього числа місяця, наступного за розрахунковим місяцем.

Директор
Департаменту економіки
систем життєзабезпеченняН.В. Хоцянівська


Додаток 1
до Методики визначення плати
за доступ до елементів інфраструктури
будинкової розподільної мережі
(пункт 1 розділу III)

ПЕРЕЛІК
робіт, що мають бути враховані під час розрахунку одноразової плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі

1. Приймання та реєстрація заяви замовника.

2. Перевірка заяви на повноту наданої інформації відповідно до частини тринадцятої статті 12 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

3. Роботи з виявлення технічної можливості доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, включаючи транспортні витрати.

4. Формування вихідних даних для розроблення замовником проектної документації з доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі.

5. Формування, друк та надання рахунка за видачу технічних умов з доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі.

6. Видача технічних умов з доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі.Додаток 2
до Методики визначення плати
за доступ до елементів інфраструктури
будинкової розподільної мережі
(пункт 1 розділу IV)

ПЕРЕЛІК
робіт, що мають бути враховані під час розрахунку розміру періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі

1. Виїзд спеціалістів до місця проведення робіт.

2. Технічне обслуговування елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі.вгору