Документ z0142-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.02.2001, підстава - z0179-01

                                                          
ГОЛОВНЕ АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 10 від 09.02.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
9 березня 2000 р.
vd20000209 vn10 за N 142/4363
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Головархіву
N 6 ( z0179-01 ) від 24.01.2001 )
Про затвердження цін і тарифів на роботи
та послуги у сфері використання архівних
документів, що виконуються державними
архівними установами на договірних засадах

Відповідно до підпункту 14 пункту 4 Положення про Головне
архівне управління України, затвердженого Указом Президента
України від 27 жовтня 1999 р. N 1400/99, та у зв'язку зі змінами в
оподаткуванні Н А К А З У Ю:
1. Затвердити ціни і тарифи на роботи та послуги у сфері
використання архівних документів, що виконуються державними
архівними установами на договірних засадах, що додаються. 2. При визначенні валових витрат, що складаються з
матеріальних витрат, амортизації основних фондів, інших витрат, що
використовуються для надання послуг, керуватись статтею 5 Закону
України від 18 листопада 1997 р. "Про внесення змін до Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 639/97-ВР ). 3. Наказ Головархіву України від 14 жовтня 1994 р. N 39 "Про
затвердження Прейскуранта на роботи та послуги з інформації,
використання і публікації документів НАФ України, що виконуються
державними архівними установами на договірних засадах", скасувати. 4. Відповідальність за додержання державними архівами цін та
тарифів покласти на їх керівників.
Заступник начальника
Головного управління В.С.Лозицький
Затверджено
Наказ Головного архівного
управління України
9 лютого 2000 р. N 10
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 березня 2000 р.
за N 142/4363
Ціни і тарифи
на роботи та послуги у сфері використання
архівних документів, що виконуються державними
архівними установами на договірних засадах
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Найменування видів |Одиниця виміру|Ціна (грн.,| | | робіт та послуг | |коп.) | |--------+----------------------------+--------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------ 1. Ціни і тарифи на роботи у сфері
використання архівних документів
1.1 Підготовка документальних
публікацій
1.1.1 Підготовка методичних 1 друк. аркуш 172-15
посібників (методик) із
виявлення документів для
документальних публікацій
1.2 Тематичне виявлення
документів
1.2.1 Відбір справ за описами
(каталогами) при
тематичному виявленні
1.2.1.1 машинописними 10 заголовків 0-04
1.2.1.2 рукописними XIX-XX ст. - " - 0-07
1.2.1.3 палеографічними - " - 0-11
1.2.2 Складання карток за 1 картка 0-08
заголовками справ в описах
(каталогах)
1.2.3 Виявлення документів за
справами
1.2.3.1 машинописний, рукописний 1 од. збер. 0-53
розбірливий текст
1.2.3.2 розбірливий текст з - " - 0-63
палеографічними
особливостями
1.2.3.3 важкопрочитуваний - " - 1-38
згасаючий текст
1.2.4 Виявлення документів за
мікрофільмами
1.2.4.1 машинописний, рукописний - " - 1-05
розбірливий текст
1.2.4.2 розбірливий текст з - " - 1-58
палеографічними
особливостями
1.2.4.3 важкопрочитуваний - " - 2-30
згасаючий текст
1.2.5 Виявлення відомостей за 1 друк. аркуш 0-06
енциклопедіями й іншими
довідниками
1.2.6 Виявлення документів за
періодичними виданнями
1.2.6.1 за журналами - " - 0-16
1.2.6.2 за газетами - " - 0-25
1.2.7 Складання карток на
виявлені документи
1.2.7.1 машинописний, рукописний 1 картка 0-20
розбірливий текст
1.2.7.2 розбірливий текст з - " - 0-27
палеографічними
особливостями
1.2.7.3 важкопрочитуваний - " - 0-30
згасаючий текст
1.2.8 Складання алфавітних карток 10 карток 0-43
1.2.9 Складання іменних карток за
документами
1.2.9.1 період до 1918 р. включно* 1 картка 0-25
1.2.9.2 період після 1918 р. * - " - 0-13
------------------ * Для документів, що зберігаються в Центральному державному
історичному архіві України, м. Львів, державних архівах
Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської,
Тернопільської, Чернівецької областей, тут і далі замість 1918 р.
межевим слід вважати 1940 рік.
1.2.10 Складання карток на
географічні об'єкти за
документами
1.2.10.1 період до 1918 р. включно - " - 0-12
1.2.10.2 період після 1918 р. - " - 0-08
1.2.11 Написання анотацій 1 анотація 0-25
документів
1.2.12 Систематизація карток на
виявлені документи
1.2.12.1 за структурною і 10 карток 0-15
тематичною ознаками
1.2.12.2 за номінальною, - " - 0-08
хронологічною, алфавітною
і географічною ознаками
1.2.13 Складання дублетних карток 1 картка 0-07
1.2.14 Об'єднання інформації на 1 запис 0-05
тематичних картках
1.2.15 Об'єднання інформації на 10 записів 0-37
іменних, алфавітних
картках, картках на
географічні об'єкти
1.2.16 Редагування (уніфікація)
тематичних карток
1.2.16.1 без перегляду справ 10 карток 0-25
1.2.16.2 з індексацією карток - " - 0-04
1.2.16.3 з переглядом справ 1 картка 0-09
1.2.17 Написання роздільників 1 картка 0-06
роздільника
1.2.18 Нумерація карток 100 карток 0-30
1.2.19 Складання передмов до 1 передмова 6-31
тематичних переліків
документів
1.2.20 Оформлення тематичних 1 перелік 6-31
переліків документів
1.3 Складання тематичних оглядів 1 друк. аркуш 68-86
1.4 Складання історичних 0,5 друк. 31-54
довідок з історії населених аркуша
пунктів, фабрик, заводів,
установ, організацій,
військових підрозділів та
ін. *
1.5 Виконання запитів 1 довідка на 34-43
генеалогічного характеру * одну особу
----------------- * Без вартості робіт із виявлення документів.
1.6 Виконання запитів
1.6.1 Громадян
1.6.1.1 за документами архіву 1 запит 10-00
1.6.1.2 за документами, що - " - 15-00
зберігаються в інших
установах
1.6.2 Юридичних осіб
1.6.2.1 за документами архіву - " - 50-00
1.6.2.2 за документами, що - " - 70-00
зберігаються в інших
установах
1.7 Виконання тематичних - " - 3-15
запитів про встановлення
(підтвердження) окремих
фактів подій, відомостей **
1.8 Виконання запитів з видачею 1 архівна 2-10
архівних довідок про довідка
встановлення (підтвердження)
майнових прав **
----------------- ** При відсутності у заявника точних пошукових даних про
дату, місце події (факту) вартість робіт збільшується на 00 грн.
21 коп. за додатковий перегляд архівних документів за кожний рік,
місце події.
1.9 Підготовка тематичних
добірок документів (обсягом
0,3 друк. аркуша)
1.9.1 за документами періоду до 1 добірка 9-46
1918 р. включно документів
1.9.2 за документами періоду - " - 6-31
після 1918 р.
1.10 Підготовка тематичних
комплектів документів *, **
---------------- * Без вартості робіт із виявлення документів. ** Без вартості виготовлення копій документів.
1.10.1 комплект до 30 копій 1 комплект 8-79
1.10.2 комплект до 75 копій - " - 11-71
1.11 Підготовка радіопередач *
---------------- * Без вартості робіт із виявлення документів.
1.11.1 тривалістю до 5 хвилин 1 18-92
радіопередача
1.11.2 тривалістю до 10 хвилин - " - 25-23
1.12 Підготовка телепередач *
тривалістю до 10 хвилин
--------------- * Без вартості робіт із виявлення документів.
1.12.1 за документами періоду 1 телепередача 63-07
до 1918 р. включно
1.12.2 за документами періоду - " - 47-30
після 1918 р.
1.13 Проведення екскурсії по
державному архіву для групи
не більше 15 чоловік
1.13.1 оглядових 1 екскурсія 6-29
1.13.2 тематичних - " - 10-39
1.13.3 за темою, запропонованою - " - 60-15
замовником
1.14 Підготовка виставок
документів *, **
---------------- * Без вартості робіт із виявлення документів. ** Без вартості виготовлення копій документів.
1.14.1 до 25 експонатів 1 виставка 44-15
1.14.2 до 50 експонатів - " - 63-07
1.14.3 до 100 експонатів - " - 75-69
1.15 Підготовка документальних
публікацій
1.15.1 Складання бібліографічного 1 бібліогра- 0-23
опису фічна картка
1.15.2 Вивчення літератури за темою 1 друк. аркуш 3-44
публікації
1.15.3 Підготовка плану-проспекту 0,5 друк. 82-63
збірника аркуша плану
1.15.4 Перегляд описів і каталогів
за темою публікації
1.15.4.1 машинописних 100 заголовків 0-40
1.15.4.2 рукописних - " - 0-60
1.15.4.3 палеографічних - " - 1-10
1.15.5 Виявлення документів за 1 друк. аркуш 0-07
опублікованими джерелами
1.15.6 Виявлення документів за
періодичними виданнями
1.15.6.1 за журналами - " - 0-17
1.15.6.2 за газетами - " - 0-28
1.15.7 Виявлення документів за
справами
1.15.7.1 машинописний, рукописний 10 аркушів * 0-06
розбірливий текст
---------------- * Текст з одного боку документа.
1.15.7.2 розбірливий текст із - " - * 0-27
палеографічними
особливостями
1.15.7.3 важкопрочитуваний, - " - * 0-13
згасаючий текст,
біографічні документи
1.15.7.4 важкопрочитуваний, - " - * 0-45
згасаючий текст,
творчі документи
---------------- * Текст з одного боку документа.
1.15.8 Виявлення документів за
мікрофільмами
1.15.8.1 машинописний, рукописний 10 кадрів 0-13
розбірливий текст
1.15.8.2 розбірливий текст із - " - 0-34
палеографічними
особливостями
1.15.8.3 важкопрочитуваний - " - 0-45
малоконтрастний текст
1.15.8.4 малоконтрастний текст із - " - 0-92
палеографічними
особливостями
1.15.9 Складання карток на виявлені 1 картка 0-23
документи
1.15.10 Відбір документів для
публікацій
1.15.10.1 попередній (за картками) 10 карток 0-23
1.15.10.2 остаточний (за копіями 1 друк. аркуш 1-72
документів) збірника
1.15.11 Формування розділів збірника - " - 6-89
1.15.12 Вибір і передавання тексту,
складання текстуальних
приміток за документами
1.15.12.1 машинописний, рукописний - " - 13-77
розбірливий текст
1.15.12.2 розбірливий текст з - " - 20-66
палеографічними
особливостями
1.15.12.3 важкопрочитуваний - " - 24-10
малоконтрастний текст
1.15.12.4 малоконтрастний текст із - " - 27-54
палеографічними
особливостями
1.15.13 Археографічне оформлення
документів
1.15.13.1 період до 1918 р.включно - " - 6-89
1.15.13.2 період після 1918 р. - " - 3-79
1.15.14 Складання приміток щодо
змісту документів
1.15.14.1 наукового характеру - " - 20-66
1.15.14.2 науково-популярного - " - 12-39
характеру
1.15.15 Складання хроніки подій
1.15.15.1 період до 1918 р. включно 1 друк. аркуш 157-68
хроніки
1.15.15.2 період після 1918 р. - " - 94-61
1.15.16 Складання іменного покажчика
1.15.16.1 глухого 1 друк. аркуш 1-47
покажчика
1.15.16.2 короткого - " - 70-27
1.15.16.3 розгорнутого - " - 146-40
1.15.17 Складання географічного
покажчика
1.15.17.1 короткого - " - 2-93
1.15.17.2 розгорнутого - " - 5-86
1.15.18 Складання предметного
покажчика
1.15.18.1 загального - " - 4-18
1.15.18.2 спеціального
1.15.18.2.1 глухого - " - 70-27
1.15.18.2.2 розгорнутого - " - 146-40
1.15.19 Написання історичної
частини передмови
до збірника
1.15.19.1 період до 1918 р. включно 1 друк.аркуш 206-58
передмови
1.15.19.2 період після 1918 р. - " - 172-15
1.15.20 Написання археографічної - " - 68-86
частини передмови до
збірника
1.15.21 Складання переліку 1 заголовок 0-20
документів, що не
публікуються у збірнику
1.15.22 Складання переліку
використаних джерел
1.15.22.1 архівних фондів 1 друк.аркуш 0-72
переліку
1.15.22.2 друкованих видань 10 друк. 3-57
аркушів
переліку
1.15.23 Складання переліку 1 друк. аркуш 11-71
документів, що публікуються переліку
у збірнику
1.15.24 Складання списків скорочень 1 друк.аркуш 0-82
списку
1.15.25 Складання змісту 1 зміст 5-47
1.15.26 Авторська правка рукопису 1 друк. аркуш 8-61
збірника збірника
1.15.27 Редагування рукопису збірника - " - 10-33
1.15.28 Правка верстки збірника - " - 1-72
1.15.29 Перегляд сигнального - " - 1-03
примірника збірника
2. Ціни і тарифи на допоміжні послуги
2.1 Перевірка правильності 100 25-20
посилання в публікаціях машинописних
документів, монографіях, сторінок
дисертаційних роботах і
встановлення ідентифікації
текстів
2.2 Наукове консультування з
історії питання, історичної
епохи або періоду, про
персоналії, склад і зміст
документів, що зберігаються
в інших державних архівах,
та з інших питань
аналогічного характеру
2.2.1 усне
2.2.1.1 що не потребує додаткового тривалість 2-19
вивчення питання консультації
до 1
академічної
години
2.2.1.2 що потребує додаткового - " - 4-10
вивчення питання
2.2.2 з підготовкою письмової 1 довідка 6-29
відповіді (інформаційного обсягом 5
документа) машинописних
сторінок
2.3 Підготовка фактографічної
довідки, письмової
відповіді на запит із
зазначенням шифрів
документів, на які надійшов
запит
2.3.1 за систематичними і 1 пошукова 0-55
предметно-тематичними адреса
каталогами і картотеками
2.3.2 за предметними (у тому - " - 0-27
числі іменними)
каталогами і картотеками
2.4 Замовлення справ телефоном 1 вимога 0-55
(оформлення вимог на
видавання справ за
телефонним запитом
користувача)
2.5 Видавання (або приймання)
справ із архівосховищ у
процесі виконання платних
послуг
2.5.1 за період до XVIII ст., 1 од. збер. 0-08
унікальних,
великоформатних, обсягом
більше як 250 аркушів
2.5.2 за період з XVIII ст. 10 од. збер. 0-40
2.5.3 картографічних і - " - 0-14
аналогічних документів
2.5.4 описів 10 описів 0-28
2.5.5 мікрофільмів
2.5.5.1 при зберіганні на 10 од. збер. 0-31
стелажах типу "ялинка" ------------ ---- 10 бюксів 0-18
2.5.5.2 при зберіганні на - " - 0-37
стандартних стелажах ---- 0-31
2.6 Надання архівних документів
для копіювання технічними
засобами державних архівних
служб
2.6.1 унікальних 1 документ 21-05
2.6.2 особливо цінних - " - 10-39
2.6.3 інших - " - 4-10
2.7 Надання архівних документів
юридичним особам і
іноземним громадянам для
експонування на виставках,
у телепередачах, для
кінозйомок та інших засобів
використання за межами
державного архіву з
комерційною метою (без
права копіювання документів
технічними засобами) за
один день користування
одним документом (справою)
2.7.1 унікальних 1 документ 20-78
(справа)
2.7.2 особливо цінних - " - 10-39
2.7.3 інших - " - 4-10
2.8 Звірка текстів документів
після надрукування через
1,5 інтервали
2.8.1 I група складності 1 машинописна 0-09
(оригінал машинописний сторінка
або розбірливий рукописний)
2.8.2 II група складності - " - 0-11
(оригінал машинописний
або рукописний із правками
і вставками до 50% тексту)
2.8.3 III група складності - " - 0-15
(оригінал нерозбірливий з
поправками і вставками
понад 50% тексту;
машинописні копії із
загасаючим малоконтрастним
текстом; тексти, що
містять слова давніми
мовами народів колишнього
СРСР, іншомовні сучасні
та давні слова)
2.8.4 IV група складності - " - 0-22
(оригінал з
палеографічними
особливостями тексту,
табличні тексти)
2.9 Звірка текстів переліків
документів після
надрукування
2.9.1 I група складності 10 описових 0-19
(оригінал машинописний статей
або розбірливий
рукописний)
2.9.2 IV група складності - " - 0-28
(оригінали, що містять
слова давніми мовами
народів колишнього СРСР,
іншомовні сучасні та
давні слова)
2.10 Оформлення анкет-заяв за 1 анкета-заява 0-08
запитами громадян
3. Ціни і тарифи на відвідання виставок
документів Національного архівного фонду України
3.1 Відвідування виставок
документів, організованих у
приміщеннях державних
архівів
3.1.1 з демонстрацією
унікальних документів, не
менше 30% експозиції
3.1.1.1 індивідуальне відвідуван- 1 відвідування
ня без екскурсійного об-
слуговування
- пенсіонери, військово- - " - 0-14
службовці строкової
служби, студенти, учні
технікумів, ПТУ, шкіл
- інші відвідувачі - " - 0-27
3.1.1.2 екскурсійне 1 екскурсія 6-29
обслуговування групи
до 15 чоловік
3.1.2 з демонстрацією інших
документів
3.1.2.1 індивідуальне відвідуван-
ня без екскурсійного об-
слуговування
- пенсіонери, військово- 1 відвідування 0-05
службовці строкової
служби, студенти, учні
технікумів, ПТУ, шкіл
- інші відвідувачі - " - 0-27
3.1.2.2 екскурсійне 1 екскурсія 31-44
обслуговування групи
до 15 чоловік
На окремі види робіт більш високої категорії складності в
порівнянні з цим документом, а також на роботи та послуги,
відсутні в ньому, ціни та тарифи встановлюються за разовими
калькуляціями, узгодженими з замовником, виходячи із собівартості
робіт (послуг), визначеної відповідно до Закону України від
18 листопада 1997 р. "Про внесення змін до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 639/97-ВР ). За термінове, на прохання замовника, виконання робіт і послуг
(при скороченні термінів виконання замовлень у порівнянні з
установленими граничними не менше ніж у два рази) на основну ціну
(тариф) може бути встановлена надбавка в розмірі до 50 відсотків. За порушення термінів виконання робіт і послуг, обумовлених у
договорі (у тому числі термінових), ціни (тарифи) знижуються в
розмірі до 50 відсотків.
Начальник відділу інформації,
використання Національного
архівного фонду і зовнішніх
зв'язків Головархіву України Г.В.Папакінвгору