Документ z0139-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2009, підстава - z0438-09


 
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
Міністра оборони України
 
07.02.2006 N 63
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 лютого 2006 р.
за N 139/12013
 
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони N 170 ( z0438-09 ) від 10.04.2009 }
 
Про затвердження Змін до Інструкції
про організацію виконання Положення
про проходження військової служби особами
офіцерського складу, прапорщиками
(мічманами) Збройних Сил України

 
     Відповідно до Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053 ( 1053/2001 ) (зі змінами), та з метою вдосконалення і підвищення якості атестування осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) Збройних Сил України Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 16 липня 2002 року N 237 ( z0647-02 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2002 року за N 647/6935 (зі змінами), що додаються.
 
     2. Наказ розіслати до окремої військової частини.
 
 Міністр оборони України               А.С.Гриценко 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
07.02.2006 N 63
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 лютого 2006 р.
за N 139/12013

 
ЗМІНИ
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження військової
служби особами офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами) Збройних Сил
України, затвердженої наказом Міністра
оборони України від 16 липня 2002 року
N 237 ( z0647-02 ) та зареєстрованої
у Міністерстві юстиції України
9 серпня 2002 року за N 647/6935

 
     1. У тексті Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України (далі - Інструкція) слова "атестаційна картка військовослужбовця", "морально-етичні, професійні, ділові, особисті якості" у всіх відмінках замінити відповідно словами "оцінна картка військовослужбовця", "військово-професійні, ділові та особистісні якості" у відповідних відмінках.
 
     2. Розділ 5 Інструкції викласти в такій редакції:
 
     "5. Атестування
     5.1. Процес атестування військовослужбовців передбачає проведення щорічного оцінювання та періодичного атестування. У міжатестаційний період для прийняття кадрових рішень складається службова характеристика.
 
     5.2. Щорічному оцінюванню підлягають усі особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани) Збройних Сил України, за винятком осіб, зазначених у пункті 5.3 цієї Інструкції.
 
     5.3. Не підлягають щорічному оцінюванню:
     посадові особи, які безпосередньо підпорядковані Міністру оборони України;
     військовослужбовці, які на час складання оцінної картки військовослужбовця знаходяться у розпорядженні відповідних командирів (начальників);
     військовослужбовці, відряджені до органів виконавчої влади, інших цивільних установ із залишенням на військовій службі;
     військовослужбовці - жінки, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю, пологами і доглядом за дитиною. Вони підлягають щорічному оцінюванню за умови перебування на службі не менше 6 місяців після повернення з відпустки;
     військовослужбовці, які на час складання оцінної картки військовослужбовця проходять навчання (строком більше 6 місяців);
     військовослужбовці у рік закінчення військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу (ад'юнктури, докторантури);
     військовослужбовці, направлені до іноземних держав для проходження військової служби і навчання.
 
     5.4. Командири (начальники), які складають на своїх підлеглих оцінну картку військовослужбовця, атестацію та службову характеристику, відповідають за об'єктивність характеристик, обґрунтованість висновків і рекомендацій.
 
     5.5. У випадку визнання висновків оцінних карток військовослужбовців, атестацій або службових характеристик необ'єктивними командири (начальники), відповідальні за їх складання, притягаються до дисциплінарної відповідальності.
 
     5.6. Щорічне оцінювання проводиться в кінці навчального року протягом підготовчого періоду до нового навчального року зі складанням оцінної картки військовослужбовця (додаток 8).
 
     5.7. Оцінна картка складається безпосереднім та прямим начальниками на своїх підлеглих відповідно до Методичних рекомендацій з порядку організації і проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України, затверджених директором Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України.
 
     5.8. Командири (начальники) складають оцінну картку військовослужбовця на підлеглого за умови спільної служби з ним не менше 3 місяців. В іншому випадку її складає заступник командира (начальника) або старший прямий начальник, який має 3-місячний термін спільної служби з ним.
 
     5.9. На офіцерів, прапорщиків (мічманів), які відбувають до нового місця служби менше ніж за 3 місяці до кінця навчального року, оцінна картка військовослужбовця складається за попереднім місцем служби за період до моменту вибуття з частини.
 
     5.10. Командири (начальники), які складають оцінну картку військовослужбовця, зобов'язані:
     вивчити порядок щорічного оцінювання;
     визначити на початку року основні завдання, які ставляться на навчальний рік перед військовослужбовцем;
     проаналізувати службову діяльність підлеглих офіцерів, прапорщиків (мічманів) за рік та оцінити виконання ними службових обов'язків, рівень їх індивідуальної підготовки, виконання планів і програм бойової підготовки, індивідуальних результатів за підсумками контрольних занять, підсумкових перевірок, інспектувань тощо;
     за результатами оцінювання скласти оцінну картку військовослужбовця та надати відповідні висновки і рекомендації.
 
     5.11. Залежно від результатів оцінювання службової діяльності військовослужбовців за рік командири (начальники), які складають на своїх підлеглих оцінну картку військовослужбовця, роблять висновки щодо відповідності або невідповідності посаді, яку вони займають, а також надають рекомендації стосовно перспектив їх подальшого службового використання.
     Надаються рекомендації щодо:
     зарахування до резерву кандидатів для просування по службі та направлення на навчання;
     виключення з резерву кандидатів для просування по службі та направлення на навчання;
     залишення на займаній посаді;
     переміщення на рівну посаду із зазначенням причини (підпункт "б" пункту 35 Положення);
     розгляду на атестаційній комісії на предмет відповідності займаній посаді.
 
     5.12. Висновки та рекомендації, унесені до оцінної картки військовослужбовця, доводяться військовослужбовцям, які підлягали оцінюванню їх безпосередніми начальниками, під підпис у 7-денний термін після складання оцінної картки військовослужбовця, а тим, що перебувають у відрядженні, відпустці або на лікуванні, - у 3-денний термін після повернення їх до місця проходження військової служби.
 
     5.13. Особа, на яку складена оцінна картка військовослужбовця, має право зазначити особисту точку зору стосовно викладеного, висловити мотивовану незгоду з оцінними висновками командирів (начальників), про що робиться відповідний запис в оцінній картці військовослужбовця.
     Скарга на необ'єктивність та неповноту викладених в оцінній картці військовослужбовця відомостей подається в 10 - денний термін з дня ознайомлення військовослужбовця з висновками оцінної картки військовослужбовця та розглядається в порядку, встановленому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України. Рішення за скаргою приймає прямий начальник військовослужбовця, який не брав участі в оцінюванні. У разі визнання скарги обґрунтованою до оцінної картки військовослужбовця вносяться відповідні зміни та доповнення або на військовослужбовця складається нова оцінна картка військовослужбовця.
 
     5.14. Особи, які за результатами щорічного оцінювання мають висновок про невідповідність займаній посаді, розглядаються на засіданні атестаційної комісії після ознайомлення з висновками оцінної картки військовослужбовця. У разі оскарження результатів оцінювання вони розглядаються на засіданні атестаційної комісії після прийняття рішення за скаргою, але не пізніше місячного терміну від дня доведення військовослужбовцю висновків оцінної картки військовослужбовця або прийняття рішення за скаргою.
 
     5.15. Оцінна картка військовослужбовця складається в одному примірнику і зберігається в першому примірнику особової справи військовослужбовця.
 
     5.16. Результати щорічного оцінювання обов'язково враховуються при атестуванні військовослужбовців та розгляді питань стосовно їх подальшого службового використання.
 
     5.17. Атестування осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) проводиться:
     осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, - один раз на 5 років;
     осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), які проходять військову службу за контрактом, - перед закінченням чинності контракту, але не пізніше ніж за 3 місяці до його закінчення (не менше ніж один раз на 5 років);
     слухачів (ад'юнктів, докторантів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (науково-дослідних установ) - перед закінченням зазначених закладів, але не пізніше ніж за 2 місяці до їх закінчення. У рік закінчення вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу (ад'юнктури, докторантури) за новим місцем служби вони атестуванню не підлягають;
     осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, - перед звільненням у запас чи перед прийняттям на військову службу за контрактом, але не пізніше ніж за 3 місяці до дня підписання наказу на звільнення в запас чи укладення контракту;
     осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), в оцінних картках військовослужбовця яких зроблено висновок про невідповідність займаній посаді, - у місячний термін від дня ознайомлення військовослужбовця із зазначеним висновком;
     осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді, але не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення цього строку;
     осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), на яких накладено дисциплінарне стягнення, попередження про неповну службову відповідність, якщо вони протягом року не виправили свою поведінку зразковим виконанням військового обов'язку і стягнення не відіграло виховної ролі.
     В окремих випадках атестування всього особового складу або певних категорій особового складу може проводитися позапланово. Рішення стосовно проведення позапланового атестування приймається Міністром оборони України, начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.
 
     5.18. Для проведення атестування у військових частинах від батальйону і вище (відповідно до принципу формування атестаційних комісій) щорічно складається план-графік його проведення, який затверджується командиром військової частини і доводиться до кожного військовослужбовця, який підлягає атестуванню, під підпис.
 
     5.19. Не пізніше ніж за 2 тижні до проведення атестування в атестаційну комісію військової частини на військовослужбовців, які підлягають атестуванню, надаються атестації (додаток 14).
 
     5.20. Атестування проводиться згідно з планом підготовки і проведення атестування осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), який затверджується командиром військової частини і доводиться до військовослужбовців.
 
     5.21. Органи роботи з особовим складом видів Збройних Сил України, оперативних командувань (територіальних управлінь) і військової частини А0515, структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та Командування сил підтримки Збройних Сил України на підставі Схеми атестування осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) Збройних Сил України (додаток 9) розробляють детальні схеми атестування, які затверджуються відповідними посадовими особами і надсилаються у війська (сили) для керівництва.
 
     5.22. Командири (начальники) складають атестацію на підлеглого за умови спільної служби з ним не менше ніж 3 місяці. В іншому випадку її складає заступник командира (начальника) або старший прямий начальник, який має 3-місячний термін спільної служби з ним.
     Атестація складається відповідно до Методичних рекомендацій з порядку організації і проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України, затверджених директором Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України.
     На посадових осіб, які безпосередньо підпорядковані Міністру оборони України, атестація не складається.
 
     5.23. На офіцерів, прапорщиків (мічманів), які відбувають до нового місця служби менше ніж за 3 місяці до початку атестування, атестації складаються за попереднім місцем служби за період до моменту вибуття з частини.
 
     5.24. Командири (начальники), які складають атестацію, зобов'язані:
     вивчити порядок проведення атестування;
     провести не менше двох бесід з тим, хто атестується (як правило, першу - на початку року, в якому проводиться атестування, останню - безпосередньо перед складанням атестації);
     власноручно скласти та подати оригінал атестації для затвердження атестаційного висновку за підпорядкованістю.
 
     5.25. Залежно від результатів оцінювання службової діяльності військовослужбовців за міжатестаційний період, командири (начальники), які складають на своїх підлеглих атестацію, роблять висновки щодо відповідності або невідповідності посаді, яку вони займають, а також надають рекомендації стосовно перспектив їх подальшого службового використання.
     Надаються рекомендації щодо:
     просування на вищу посаду;
     направлення на навчання;
     залишення на займаній посаді;
     переміщення на рівну посаду й на яку саме, із зазначенням причин (підпункт "б" пункту 35 Положення);
     переміщення на нижчу посаду із зазначенням причини (підпункт "в" пункту 35 Положення);
     укладення нового контракту;
     звільнення з військової служби за службовою невідповідністю;
     звільнення з військової служби після закінчення строку контракту;
     звільнення у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.
     Висновки та рекомендації повинні ґрунтуватися на матеріалах атестації та оцінних карток військовослужбовця за міжатестаційний період.
 
     5.26. Для проведення атестування осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) створюються атестаційні комісії:
     у військових частинах (на кораблях), командири яких мають дисциплінарні права не нижче командира окремого батальйону (дивізіону);
     у військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних, Київському міському військовому комісаріаті;
     у військових навчальних закладах та науково-дослідних установах Збройних Сил України;
     в управліннях з'єднань, об'єднань, оперативних командувань (територіальних управлінь), видів Збройних Сил України та Командування сил підтримки Збройних Сил України. У структурних підрозділах управлінь з'єднань, об'єднань, оперативних командувань (територіальних управлінь), видів Збройних Сил України та Командування сил підтримки Збройних Сил України, де кількість військовослужбовців складає не менше двадцяти осіб. У випадку, якщо кількість військовослужбовців складає менше двадцяти осіб, їх атестування проводиться атестаційною комісією вищої інстанції;
     у структурних підрозділах Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України, де кількість військовослужбовців складає не менше двадцяти осіб. У випадку, якщо кількість військовослужбовців складає менше двадцяти осіб, їх атестування проводиться атестаційною комісією вищої інстанції.
     У Міністерстві оборони України діє Атестаційна комісія центрального апарату Міністерства оборони України та Вища атестаційна комісія Міністерства оборони України, а в Генеральному штабі Збройних Сил України - Атестаційна комісія Генерального штабу Збройних Сил України.
     Атестаційна комісія є колегіальним органом, що здійснює всебічну оцінку військово-професійних, ділових та особистісних якостей офіцерів, прапорщиків (мічманів), дає відповідні рекомендації та складає висновки щодо їх подальшого службового використання, а також розглядає інші питання, пов'язані з військовою службою.
 
     5.27. Атестаційна комісія створюється в такому складі:
     голова комісії - перший заступник (заступник) командира військової частини;
     заступник голови комісії - начальник штабу (або один із заступників командира) військової частини;
     члени комісії - заступники командира, начальник органу роботи з особовим складом, начальник юридичної служби і, як правило, медичної і фінансової служб, психолог військової частини, інші посадові особи за рішенням командира військової частини;
     секретар комісії - офіцер військової частини.
     Склад атестаційної комісії за посадами щорічно оголошується наказом командира військової частини.
     До роботи в комісіях можуть залучатися офіцери, прапорщики (мічмани), не нижчі за посадою тих військовослужбовців, які атестуються.
     Атестації разом з оцінними картками військовослужбовця підлягають розгляду атестаційними комісіями згідно із затвердженою схемою атестування.
 
     5.28. Атестаційні комісії, які розглядають атестації, та командири (начальники) роблять у них конкретні атестаційні висновки щодо відповідності займаній посаді, подальшого службового використання офіцера.
 
     5.29. Атестаційний висновок приймається комісією відкритим голосуванням без присутності того, хто атестується. Голосування проводиться за наявності не менше 2/3 членів затвердженого складу атестаційної комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх.
 
     5.30. Висновок атестаційної комісії заноситься до протоколу засідання атестаційної комісії (додаток 10), який підписується головою, його заступником, членами та секретарем комісії. З протоколу засідання атестаційної комісії цей висновок, із зазначенням дати та номера, переноситься до оригіналу атестації секретарем комісії та засвідчується його підписом.
 
     5.31. Командири (начальники), які роблять висновки та затверджують атестацію, власноруч записують у відповідному розділі першого примірника атестації свій висновок і підписують його.
 
     5.32. Атестації з висновком про відповідність військовослужбовця займаній посаді та рекомендацією щодо просування його на вищу посаду, переміщення на рівну, направлення на навчання, рекомендаціями про доцільність припинення контракту та укладення нового контракту, звільнення після закінчення терміну контракту затверджуються згідно з типовою схемою атестування осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) Збройних Сил України.
 
     5.33. Атестації з висновком про невідповідність займаній посаді, переміщення на нижчу посаду або звільнення з військової служби в запас за службовою невідповідністю чи у зв'язку із систематичним невиконанням військовослужбовцем умов контракту затверджуються командиром (начальником), до номенклатури призначення якого належить посада військовослужбовця, який атестується.
 
     5.34. Висновки, зроблені командирами (начальниками) в оригіналі атестації, та рішення посадової особи, яка їх затвердила, органом роботи з особовим складом переноситься до решти примірників атестації, завіряються підписом начальника штабу або начальника органу роботи з особовим складом і скріплюються гербовою печаткою військової частини.
     При цьому, оригінал і один друкований примірник підшиваються до першого примірника особової справи. Решта примірників направляється до органів роботи з особовим складом, у яких знаходяться інші примірники особових справ.
 
     5.35. Атестації на присвоєння первинного офіцерського звання затверджуються:
     на випускників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів - начальниками військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів Збройних Сил України;
     на осіб, зазначених у підпунктах "е", "є" пункту 16 Положення, - заступниками Міністра оборони України, першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувачами видів Збройних Сил України, командувачами військ оперативних командувань (територіальних управлінь), командувачем сил підтримки Збройних Сил України.
 
     5.36. Зміст та висновки атестації доводяться під підпис особам офіцерського складу, прапорщикам (мічманам) їх безпосередніми командирами (начальниками) у 7-денний термін після її затвердження відповідним командиром (начальником) або після її надходження до військової частини, а офіцерам, прапорщикам (мічманам), які перебувають у відрядженні, відпустці або на лікуванні, - у 3-денний термін після їх повернення до місця проходження військової служби.
 
     5.37. Після доведення атестаційних висновків атестований офіцер, прапорщик (мічман) ставить підпис в оригіналі атестації та у всіх друкованих примірниках. При цьому, він має право зазначити особисту точку зору (висловити мотивовану незгоду) стосовно викладеного в атестації або стосовно атестаційного висновку.
     Реалізація висновку атестації проводиться після ознайомлення атестованого з нею, а у разі її оскарження - після розгляду та прийняття рішення за скаргою.
 
     5.38. Скарга на порушення порядку атестування та необ'єктивність змісту, висновків та рекомендацій, викладених в атестації, подається не пізніше 2-місячного строку з дня ознайомлення атестованого з атестацією та розглядається в порядку, встановленому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України. Рішення за скаргою приймається посадовою особою, яка затвердила атестаційний висновок. Це рішення може бути оскаржене атестованою особою, тоді атестація розглядається атестаційною комісією вищої інстанції. У разі визнання скарги обґрунтованою до атестації вносяться відповідні зміни або складається нова атестація.
 
     5.39. Для забезпечення реалізації атестаційних висновків органи роботи з особовим складом військових частин зобов'язані:
     уточнити перспективний план підбору й розстановки офіцерських кадрів на підставі атестаційних висновків (просування на вищу посаду, переміщення на рівну та направлення на навчання);
     скласти контрольні списки осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), атестованих до переміщення на нижчу посаду, до звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, після закінчення строку контракту та у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, а також щодо укладення нового контракту.
 
     5.40. Після закінчення атестаційного періоду командири (начальники) військових частин підводять підсумки роботи з атестування військовослужбовців, які відображаються в доповіді. Зазначена доповідь подається за підпорядкованістю і повинна включати в себе такі питання:
     дані про результати атестування осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів);
     позитивний досвід роботи;
     проблеми та недоліки, що мали місце під час підготовки та проведення атестування;
     пропозиції стосовно вдосконалення механізму атестування.
 
     5.41. Службова характеристика (додаток 15) складається на осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) Збройних Сил України у випадках:
     призначення на вищу посаду;
     направлення на навчання;
     розгляд кандидатів до нагородження;
     присвоєння чергового військового звання достроково;
     направлення для роботи за кордон на посади миротворчого персоналу та міжнародних штабних елементів (центрів), посади військових контингентів та окремих підрозділів.
 
     5.42. На осіб, направлених для роботи за кордон:
     на посади миротворчого персоналу та міжнародних штабних елементів (центрів) службова характеристика складається начальником 2 Центру миротворчого персоналу та офіцерів міжнародних штабних елементів (центрів) з обов'язковим доданням відповідних документів від місії Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки та співробітництва у Європі або командирів міжнародних штабних елементів (центрів) після прибуття (ротації);
     на посади миротворчих контингентів службова характеристика складається командирами відповідних миротворчих контингентів перед поверненням (ротацією).
 
     5.43. Текст службової характеристики викладається в довільній формі, з відображенням питань, що стосуються змісту атестації.
 
     5.44. Службова характеристика складається, підписується безпосереднім начальником та підписується командиром (начальником) військової частини (установи), у якій проходить службу військовослужбовець. Підпис командира (начальника), який затвердив службову характеристику, скріплюється гербовою печаткою.
     Службова характеристика складається відповідно до Методичних рекомендацій з порядку організації і проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України, затверджених директором Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України.
 
     5.45. Службова характеристика зберігається в першому примірнику особової справи військовослужбовця.
 
     5.46. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани) ознайомлюються зі службовою характеристикою під час співбесіди з безпосереднім командиром (начальником) у 7-денний термін після її складання.
     Військовослужбовці, які перебувають у відрядженні, відпустці або на лікуванні, ознайомлюються зі службовою характеристикою у 3-денний термін після повернення їх до місця проходження військової служби.
 
     5.47. Особа, на яку складена службова характеристика, має право зазначити особисту точку зору стосовно викладеного, висловити мотивовану незгоду з висновками командирів (начальників), про що робиться відповідний запис.
     Скарга на необ'єктивність та неповноту викладених в службовій характеристиці відомостей подається в 10 - денний термін з дня ознайомлення військовослужбовця з службовою характеристикою та розглядається в порядку, встановленому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України. Рішення за скаргою приймає прямий начальник військовослужбовця, який не брав участі в написанні службової характеристики. У разі визнання скарги обґрунтованою до службової характеристики вносяться відповідні зміни та доповнення або на військовослужбовця складається нова службова характеристика".
 
     3. Додатки 8, 9 і 10 до пунктів 5.6, 5.21, 5.30 Інструкції викласти в новій редакції, що додаються.
 
     4. Доповнити Інструкцію додатками 14 і 15 до пунктів 5.19, 5.41 Інструкції, що додаються.
 
 Директор Департаменту кадрової 
політики Міністерства
оборони України Ю.О.Черних

Додаток 8
до пункту 5.6 Інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України

 
ОЦІННА КАРТКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ

 
1. Загальні відомості
 
   Військове звання ______________ Прізвище ____________________ 
Ім'я ______________ По батькові _____________________________
Займана посада ______________________________________________
_________________________________________________________________
Термін перебування на посаді ________________________________
     Оцінка за період з __ ______ 20 __ р. до __ ________ 20 __ р.
 
2. Побажання стосовно перспектив
проходження військової служби
(заповнюється на початку навчального року)
 
------------------------------------------------------------------
|         |  Короткострокова  |  Середньострокова  |
|         |   перспектива   |   перспектива   |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
|Орієнтовна посада|            |           |
|  (напрямок  |            |           |
|  діяльності)  |            |           |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| Місце служби  |            |           |
|----------------------------------------------------------------|
| (стисле викладення та пояснення можливих варіантів побажань) |
|________________________________________________________________|
|                                |
|________________________________________________________________|
|                                |
|________________________________________________________________|
|                                |
|________________________________________________________________|
|                                |
------------------------------------------------------------------ 
     3. Основні завдання, які ставляться на навчальний рік:
 
 _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Критерії службової діяльності та якостей
військовослужбовця
 
     4.1. Критерії характеристики:
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Прояви якостей військовослужбовця   | Міра прояву |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 1 |Дотримання етичних норм           |        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 2 |Мотивація на військову службу та професійне |        |
|  |вдосконалення                |        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 3 |Лідерські якості              |        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 4 |Уміння оцінювати підлеглих         |        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 5 |Комунікабельність              |        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 6 |Працездатність               |        |
------------------------------------------------------------------ 
     4.2. Оцінні критерії:
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Критерії діяльності військовослужбовця  |Кількість балів|
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 1 |Рівень професійних знань          |        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 2 |Рівень професійних умінь та навичок     |        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 3 |Виконання посадових обов'язків       |        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 4 |Ефективність управлінської діяльності    |        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 5 |Професійний розвиток підлеглих       |        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 6 |Штабна культура (культура роботи з     |        |
|  |документами)                |        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 7 |Уміння організовувати та проводити заняття |        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 8 |Зовнішній вигляд та стройова виправка    |        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 9 |Стан фізичної підготовленості        |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|                  СУМА БАЛІВ: |        |
------------------------------------------------------------------ 
     5. Додаткова інформація безпосереднього начальника:
 
 _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
     Висновки та рекомендації безпосереднього начальника:
 
 _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Безпосередній начальник _________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" __________ 20 __ року
     Висновок та рекомендації прямого начальника та його точка зору стосовно перспектив службового використання потенціалу офіцера:
 
 _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

Прямий начальник ____________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" __________ 20 __ року
     Ознайомлений:
 
 _________________________________________________________________ 
(згода або мотивована незгода особи, яка оцінюється, з оцінними
_________________________________________________________________
висновками командирів (начальників, керівників). _________________________________________________________________
Зазначення особистої точки зору)
Особа, яка оцінюється _______________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" __________ 20 __ року
Директор Департаменту кадрової
політики Міністерства
оборони України Ю.О.Черних

Додаток 9
до пункту 5.21 Інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України

 
СХЕМА
атестування осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів) Збройних Сил України

 
--------------------------------------------------------------------------------
|Найменування посади| Посадова особа, |Атестаційна комісія,| Посадова особа, |
|          |  яка складає  |яка робить висновок | яка затверджує |
|          |атестаційну картку|          |  атестаційний  |
|          |військовослужбовця|          |   висновок   |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|     1     |    2     |     3     |    4     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|    У центральному апараті Міністерства оборони України та частинах    |
|            безпосереднього підпорядкування            |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Особи офіцерського |Безпосередній   |Атестаційна комісія |Керівник     |
|складу, прапорщики |начальник     |структурного    |структурного   |
|(мічмани)     |         |підрозділу     |підрозділу    |
|          |         |центрального апарату|центрального   |
|          |         |Міністерства оборони|апарату      |
|          |         |України       |Міністерства   |
|          |         |          |оборони України  |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Особи офіцерського |Керівник     |Атестаційна комісія |Перший заступник |
|складу,      |структурного   |центрального апарату|та заступники   |
|безпосередньо   |підрозділу    |Міністерства оборони|Міністра оборони |
|підпорядковані   |центрального   |України       |України відповідно|
|начальнику     |апарату      |          |до        |
|структурного    |Міністерства   |          |підпорядкованості |
|підрозділу     |оборони України  |          |         |
|центрального    |         |          |         |
|апарату      |         |          |         |
|Міністерства    |         |          |         |
|оборони України,  |         |          |         |
|які перебувають у |         |          |         |
|підпорядкуванні  |         |          |         |
|першого заступника |         |          |         |
|та заступників   |         |          |         |
|Міністра оборони  |         |          |         |
|України      |         |          |         |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Особи офіцерського |Керівник     |Атестаційна комісія |Міністр оборони  |
|складу,      |структурного   |центрального апарату|України      |
|підпорядковані   |підрозділу    |Міністерства оборони|         |
|керівнику     |центрального   |України       |         |
|структурного    |апарату      |          |         |
|підрозділу     |Міністерства   |          |         |
|центрального    |оборони України  |          |         |
|апарату      |         |          |         |
|Міністерства    |         |          |         |
|оборони України  |         |          |         |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Керівники     |Перший заступник |Вища атестаційна  |Міністр оборони  |
|структурних    |та заступники   |комісія Міністерства|України      |
|підрозділів    |Міністра оборони |оборони України   |         |
|центрального    |України за    |          |         |
|апарату      |підпорядкованістю |          |         |
|Міністерства    |         |          |         |
|оборони України,  |         |          |         |
|підпорядковані   |         |          |         |
|першому заступнику |         |          |         |
|та заступникам   |         |          |         |
|Міністра оборони  |         |          |         |
|України      |         |          |         |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Особи офіцерського |Безпосередні   |Атестаційна комісія |Командир     |
|складу, прапорщики |командири     |військової частини |військової частини|
|(мічмани)     |         |          |         |
|військових частин |         |          |         |
|центрального    |         |          |         |
|підпорядкування  |         |          |         |
|Міністерства    |         |          |         |
|оборони України  |         |          |         |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Начальники служб, |Командир     |Атестаційна комісія |Керівник     |
|заступники     |військової частини|структурного    |структурного   |
|командира     |         |підрозділу     |підрозділу    |
|військової частини |         |центрального апарату|центрального   |
|центрального    |         |Міністерства оборони|апарату      |
|підпорядкування  |         |України, якому   |Міністерства   |
|Міністерства    |         |підпорядкована   |оборони України, |
|оборони України  |         |військова частина  |якому       |
|          |         |          |підпорядкована  |
|          |         |          |військова частина |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Командир військової|Керівник     |Атестаційна комісія |Перший заступник |
|частини      |структурного   |центрального апарату|та заступники   |
|центрального    |підрозділу    |Міністерства оборони|Міністра оборони |
|підпорядкування  |центрального   |України       |України відповідно|
|          |апарату      |          |до        |
|          |Міністерства   |          |підпорядкованості |
|          |оборони України, |          |         |
|          |якому       |          |         |
|          |підпорядкована  |          |         |
|          |військова частина |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------|
|   У Генеральному штабі Збройних Сил України, відокремлених структурних   |
| підрозділах Генерального штабу Збройних Сил України, військових частинах і |
|         установах безпосереднього підпорядкування          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Особи офіцерського |Безпосередній   |Атестаційна комісія |Керівник     |
|складу, прапорщики |начальник     |структурного    |структурного   |
|(мічмани)     |         |підрозділу     |підрозділу    |
|структурних    |         |Генерального штабу |Генерального штабу|
|підрозділів    |         |Збройних Сил    |Збройних Сил   |
|Генерального штабу |         |України,      |України,     |
|Збройних Сил    |         |відокремленого   |відокремленого  |
|України,      |         |структурного    |структурного   |
|відокремлених   |         |підрозділу     |підрозділу    |
|структурних    |         |Генерального штабу |Генерального штабу|
|підрозділів    |         |Збройних Сил України|Збройних Сил   |
|Генерального штабу |         |          |України      |
|Збройних Сил    |         |          |         |
|України      |         |          |         |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Особи офіцерського |Керівник     |Атестаційна комісія |Перший заступник |
|складу,      |структурного   |Генерального штабу |начальника    |
|безпосередньо   |підрозділу    |Збройних Сил України|Генерального штабу|
|підпорядковані   |Генерального штабу|          |Збройних Сил   |
|керівнику     |Збройних Сил   |          |України      |
|структурного    |України,     |          |         |
|підрозділу     |відокремленого  |          |         |
|Генерального штабу |структурного   |          |         |
|Збройних Сил    |підрозділу    |          |         |
|України,      |Генерального штабу|          |         |
|відокремленого   |Збройних Сил   |          |         |
|структурного    |України      |          |         |
|підрозділу     |         |          |         |
|Генерального штабу |         |          |         |
|Збройних Сил    |         |          |         |
|України, командири |         |          |         |
|військових частин і|         |          |         |
|установ      |         |          |         |
|безпосереднього  |         |          |         |
|підпорядкування  |         |          |         |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Перший заступник, |Начальник     |Вища атестаційна  |Міністр оборони  |
|заступники     |Генерального штабу|комісія Міністерства|України      |
|начальника     |- Головнокоман-  |оборони України   |         |
|Генерального штабу |дувач       |          |         |
|Збройних Сил    |Збройних Сил   |          |         |
|України, керівники |України      |          |         |
|структурних    |         |          |         |
|підрозділів    |         |          |         |
|Генерального штабу |         |          |         |
|Збройних Сил    |         |          |         |
|України,      |         |          |         |
|відокремлених   |         |          |         |
|структурних    |         |          |         |
|підрозділів    |         |          |         |
|Генерального штабу |         |          |         |
|Збройних Сил    |         |          |         |
|України,      |         |          |         |
|підпорядковані   |         |          |         |
|начальнику     |         |          |         |
|Генерального штабу |         |          |         |
|- Головнокоманду- |         |          |         |
|вачу Збройних Сил |         |          |         |
|України      |         |          |         |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Командири     |Заступники    |Атестаційна комісія |Начальник     |
|військових частин, |начальника    |Генерального штабу |Генерального штабу|
|керівники     |Генерального штабу|Збройних Сил України|- Головнокоман-  |
|відокремлених   |Збройних Сил   |          |дувач       |
|структурних    |України, яким   |          |Збройних Сил   |
|підрозділів    |підпорядкована  |          |України      |
|Генерального штабу |військова частина |          |         |
|Збройних Сил    |(установа)    |          |         |
|України,      |         |          |         |
|підпорядковані   |         |          |         |
|заступникам    |         |          |         |
|начальника     |         |          |         |
|Генерального штабу |         |          |         |
|Збройних Сил    |         |          |         |
|України      |         |          |         |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Начальники служб, |Командир     |Атестаційна комісія |Керівник     |
|заступники     |військової частини|структурного    |структурного   |
|командирів     |безпосереднього  |підрозділу     |підрозділу    |
|військових частин |підпорядкування  |Генерального штабу |Генерального штабу|
|безпосереднього  |         |Збройних Сил    |Збройних Сил   |
|підпорядкування  |         |України,      |України,     |
|Генерального штабу |         |відокремленого   |відокремленого  |
|Збройних Сил    |         |структурного    |структурного   |
|України,      |         |підрозділу     |підрозділу    |
|відокремлених   |         |Генерального штабу |Генерального штабу|
|структурних    |         |Збройних Сил    |Збройних Сил   |
|підрозділів    |         |України, якому   |України      |
|Генерального штабу |         |підпорядкована   |         |
|Збройних Сил    |         |військова частина  |         |
|України      |         |          |         |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Начальники служб, |Командири     |Атестаційна комісія |Перший заступник |
|заступники     |військових частин,|Генерального штабу |начальника    |
|командирів     |керівники     |Збройних Сил України|Генерального штабу|
|військових частин, |відокремлених   |          |Збройних Сил   |
|керівники     |структурних    |          |України      |
|відокремлених   |підрозділів    |          |         |
|структурних    |Генерального штабу|          |         |
|підрозділів    |Збройних Сил   |          |         |
|Генерального штабу |України      |          |         |
|Збройних Сил    |         |          |         |
|України,      |         |          |         |
|підпорядковані   |         |          |         |
|заступникам    |         |          |         |
|начальника     |         |          |         |
|Генерального штабу |         |          |         |
|Збройних Сил    |         |          |         |
|України      |         |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------|
|             У видах Збройних Сил України             |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Командири взводів, |Безпосередній   |Атестаційна комісія |Командир     |
|заступники     |командир     |військової частини |військової частини|
|командирів рот,  |         |          |         |
|командири рот,   |         |          |         |
|заступники     |         |          |         |
|командирів     |         |          |         |
|батальйонів та інші|         |          |         |
|офіцери, крім   |         |          |         |
|начальників служб, |         |          |         |
|безпосередньо   |         |          |         |
|підпорядковані   |         |          |         |
|командирам     |         |          |         |
|військових частин |         |          |         |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Командири     |Командир     |Атестаційна комісія |Командир з'єднання|
|батальйонів,    |військової частини|з'єднання      |(об'єднання)   |
|заступники     |         |(об'єднання)    |         |
|командирів     |         |          |         |
|військових частин |         |          |         |
|та їм рівні,    |         |          |         |
|начальники служб, |         |          |         |
|безпосередньо   |         |          |         |
|підпорядковані   |         |          |         |
|командирам     |         |          |         |
|військових частин |         |          |         |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Командири     |Командир з'єднання|Атестаційна комісія |Командир     |
|військових частин, |         |об'єднання     |об'єднання    |
|заступники     |         |          |         |
|командирів     |         |          |         |
|з'єднань,     |         |          |         |
|начальники служб, |         |          |         |
|безпосередньо   |         |          |         |
|підпорядковані   |         |          |         |
|командирам з'єднань|         |          |         |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Командири з'єднань,|Командир     |Атестаційна комісія |Командувач військ |
|заступники     |об'єднання    |оперативного    |оперативного   |
|командирів     |         |командування виду  |командування,   |
|об'єднань та    |         |Збройних Сил України|командувач виду  |
|начальники служб, |         |відповідно     |Збройних Сил   |
|безпосередньо   |         |          |України відповідно|
|підпорядковані   |         |          |         |
|командирам     |         |          |         |
|об'єднань     |         |          |         |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Командири об'єд-  |Командувач військ |Атестаційна комісія |Командувач виду  |
|нань,підпорядковані|оперативного   |виду Збройних Сил  |Збройних Сил   |
|командувачам військ|командування   |України       |України      |
|оперативних    |         |          |         |
|командувань    |         |          |         |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Командири     |Командувач виду  |Вища атестаційна  |Міністр оборони  |
|об'єднань,     |Збройних Сил   |комісія Міністерства|України      |
|начальники     |України      |оборони України   |         |
|територіальних   |         |          |         |
|управлінь,     |         |          |         |
|підпорядковані   |         |          |         |
|командувачу виду  |         |          |         |
|Збройних Сил    |         |          |         |
|України      |         |          |         |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Заступники     |Командувач військ |Атестаційна комісія |Командувач    |
|командувачів військ|оперативного   |Сухопутних військ  |Сухопутних військ |
|оперативних    |командування   |Збройних Сил України|Збройних Сил   |
|командувань,    |         |          |України      |
|керівники     |         |          |         |
|структурних    |         |          |         |
|підрозділів,    |         |          |         |
|безпосередньо   |         |          |         |
|підпорядковані   |         |          |         |
|командувачам військ|         |          |         |
|оперативних    |         |          |         |
|командувань    |         |          |         |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Заступники     |Командувач виду  |Вища атестаційна  |Міністр оборони  |
|командувачів видів |Збройних Сил   |комісія Міністерства|України      |
|Збройних Сил    |України      |оборони України   |         |
|України      |         |          |         |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Керівники     |Командувач виду  |Атестаційна комісія |Начальник     |
|структурних    |Збройних Сил   |Генерального штабу |Генерального штабу|
|підрозділів,    |України      |Збройних Сил України|- Головнокоман-  |
|безпосередньо   |         |          |дувач       |
|підпорядковані   |         |          |Збройних Сил   |
|командувачам видів |         |          |України      |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Командувачі видів |Начальник     |Вища атестаційна  |Міністр оборони  |
|Збройних Сил    |Генерального штабу|комісія Міністерства|України      |
|України      |- Головнокоман-  |оборони України   |         |
|          |дувач       |          |         |
|          |Збройних Сил   |          |         |
|          |України      |          |         |
|-------------------+------------------+--------------------+------------------|
|Особи офіцерського |Безпосередні   |Атестаційні комісії |Командир з'єднання|
|складу, прапорщики |начальники    |(з'єднань,     |(об'єднання),   |
|(мічмани) управлінь|         |об'єднань,     |начальник     |
|(з'єднань,     |         |територіальних   |територіального  |
|об'єднань,     |         |управлінь,     |управління,    |
|територіальних   |         |оперативних     |командувач військ |
|управлінь,     |         |командувань, видів |оперативного   |
|оперативних    |         |Збройних Сил    |командування,   |
|командувань,    |         |України) відповідно |командувач виду  |
|командувань видів |         |          |Збройних Сил   |
|Збройних Сил    |         |          |України відповідно|
|України) відповідно|         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------- 
     Примітки:
     1. Органи роботи з особовим складом від корпусу та вище розробляють докладні схеми складання, розгляду та затвердження атестацій, керуючись Положенням про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) ( 1053/2001 ) Збройних Сил України, наведеною Схемою атестування осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) Збройних Сил України. Ці схеми затверджуються відповідними командувачами (начальниками, керівниками) і надсилаються у війська (сили) для керівництва.
     2. Начальники управлінь центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України розробляють докладні схеми атестування для управління та військових частин їх підпорядкування.
 
 Директор Департаменту кадрової 
політики Міністерства
оборони України Ю.О.Черних

Додаток 10
до пункту 5.30 Інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України

 
ПРОТОКОЛ N _____

 
   засідання атестаційної комісії ______________________________ 
_________________________________________________________________
(найменування військової частини, органу військового управління)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Голова комісії ______________________________________________
(посада, військове звання, ініціали, прізвище)
_________________________________________________________________
Заступник голови комісії ____________________________________
(посада, військове звання, ініціали, прізвище)
_________________________________________________________________
Члени комісії: ______________________________________________
(посада, військове звання, ініціали, прізвище) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Секретар комісії ________________________________________________
(посада, військове звання, ініціали, прізвище)
------------------------------------------------------------------ | N | Військове звання, прізвище, ім'я, | Висновок комісії | |з/п | по батькові та посада того, хто | | | | атестується | | |----+-----------------------------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | |----+-----------------------------------+-----------------------| | 1 |Капітан Іваненко Петро Іванович - |Займаній посаді | | |командир танкової роти танкового |відповідає. Гідний | | |батальйону |призначення на посаду | | | |начальника штабу - | | | |першого заступника | | | |командира танкового | | | |батальйону | |----+-----------------------------------+-----------------------| | 2 |Майор Петренко Іван Сергійович - |Займаній посаді | | |начальник штабу - перший заступник |відповідає. Гідний | | |командира танкового батальйону |направлення на навчання| | | |до Національної | | | |академії оборони | | | |України в 2006 році | |----+-----------------------------------+-----------------------| | 3 |Підполковник Сидоренко Олексій |Займаній посаді не | | |Іванович - командир танкового |відповідає. Доцільно | | |батальйону |звільнити з військової | | | |служби за службовою | | | |невідповідністю | |----+-----------------------------------+-----------------------| | 4 |Капітан Григоренко Григорій |Займаній посаді не | | |Іванович - командир танкової роти |відповідає. Доцільно | | | |звільнити з військової | | | |служби після закінчення| | | |строку контракту | ------------------------------------------------------------------
     Примітка. У кінці протоколу вказуються військові звання, прізвища та ініціали офіцерів, які були додатково запрошені на засідання атестаційної комісії.
 
 Голова атестаційної комісії 
підполковник А.В.Майстренко
Заступник голови
атестаційної комісії
підполковник Г.І.Іванов
Члени атестаційної комісії:
підполковник В.С.Василенко
майор А.Б.Пирятін
капітан П.І.Петренко
Секретар атестаційної комісії
капітан Д.Д.Макаренко
"___" _________ 200 __ року
Директор Департаменту
кадрової політики Міністерства
оборони України Ю.О.Черних

Додаток 14
до пункту 5.19 Інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України

 
АТЕСТАЦІЯ
 
за період з ________ 20 __ р. до ________ 20 __ р.

 
 На ______________________________________________________________ 
(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(посада, частина, штатна категорія, номер наказу про призначення)
Дата народження ____________ Особистий номер ________________
Служба в Збройних Силах України _____________________________
Дата присвоєння військового звання __________________________
Освіта: а) цивільна _________________________________________
_________________________________________________________________
     б) військова (військово-спеціальна)
 _________________________________________________________________ 

Висновок за попередньою атестацією за 200 _ р. ______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
     Висновки та індивідуальний бал за результатами щорічного оцінювання у міжатестаційний період (за кожний рік)
 
   за 20 __ р. _________________________________________________ 
за 20 __ р. _________________________________________________
за 20 __ р. _________________________________________________
за 20 __ р. _________________________________________________
Перебування в Резерві на посаду (навчання) __________________
_________________________________ з _____________________________
     Додаткові фактори, які можуть впливати на подальше
 
проходження служби: ______________________________________________ 
(соціально-побутові, медичні тощо та їх характеристика)
1. ТЕКСТ АТЕСТАЦІЇ
 
 _________________________________________________________________ 
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище _________________________________________________________________
безпосереднього начальника)
"____" __________ 20 __ року
2. ВИСНОВКИ СТАРШИХ НАЧАЛЬНИКІВ
 
3. ВИСНОВКИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
 
4. РІШЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ЗАТВЕРДЖУЄ АТЕСТАЦІЮ
 
 _________________________________________________________________ 
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)
     М.П.
 
 "____" __________ 20 __ року 
_________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище
_________________________________________________________________
начальника штабу або начальника органу роботи з особовим складом,
_________________________________________________________________
який завірив копії атестації)
     М.П.
 
 _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
     З атестацією ознайомлений
 
 _________________________________________________________________ 
(згода або мотивована незгода особи, на яку складається
_________________________________________________________________
атестація з висновками командирів (начальників).
_________________________________________________________________
Зазначення особистої точки зору)
"____" __________ 20 __ року
_____________________
(підпис атестованого)
Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони
України Ю.О.Черних

Додаток 15
до пункту 5.41 Інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України

 
СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

 
   Військове звання ____________________________________________ 
Прізвище _____________ Ім'я __________ По батькові __________
Займана посада ______________________________________________

1. ТЕКСТ СЛУЖБОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
   Безпосередній начальник _____________________________________ 
_________________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище, ініціали та підпис)
"____"__________ 20 __ року
2. Рішення особи, яка затверджує службову характеристику
_________________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище, ініціали та підпис) _________________________________________________________________
     М.П.
 
 "____" __________ 20 __ року 
     З характеристикою ознайомлений
 
 _________________________________________________________________ 
(згода або мотивована незгода особи, на яку складається
_________________________________________________________________
службова характеристика, з висновками командирів (начальників,
_________________________________________________________________
керівників). Зазначення особистої точки зору)
_________________________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"____" __________ 20 __ року
Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони
України Ю.О.Чернихвгору