Документ z0136-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.01.1999, підстава - z0018-99

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЯДЕРНОЇ ТА
РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Н А К А З
N 161 від 10.09.93 р. Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 1993 р.
за N 136

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекобезпеки
N 193 ( z0018-99 ) від 24.12.98 з 01.07.99 )
Про затвердження Загальних положень
Державної системи обліку та контролю
ядерних матеріалів

Відповідно до рішення колегії Держатомнагляду України від 11
серпня 1993 року N 22
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Загальні положення державної системи обліку та
контролю ядерних матеріалів, що додаються. 2. Науково-технічному управлінню (Грищенку В.В.), Управлінню
гарантій та безпеки транспортування радіоактивних речовин (Глухову
А.Ю.) внести зазначений документ на державну реєстрацію в
Міністерство юстиції України.

Голова М. О. Штейнберг

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з ядерної та
радіаційної безпеки
10.09.1993 N 161
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 1993 р.
за N 136

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
державної системи обліку та контролю
ядерних матеріалів
1. Визначення термінів та понять, що використовуються
у цьому документі *)
1.1. Виробництво ядерного матеріалу (в реакторі) -
виробництво спеціального матеріалу, що ділиться шляхом опромінення
репродукованого матеріалу (урану-238, торію-232). 1.2. Відпрацьоване ядерне паливо - окремі тепловиділяючі елементи або виріб з тепловиділяючими елементами, які були в
реакторі під опроміненням. 1.3. Відходи - ядерний матеріал, що знаходиться у
концентраціях або хімічних станах, які не дозволяють економічно
здійснювати його відновлення, та підлягає захороненню. 1.4. Втрата ядерного матеріалу (в реакторі) - втрата ядерного
матеріалу внаслідок його перетворення в інші елементи або ізотопи
в результаті ядерних реакцій.
*) Нижченаведені визначення складені з використанням Глосарія
по гарантіях МАГАТЕ (IAEA/SG/INF/1 Rev.1).
1.5. Заходи збереження і спостереження - комбінація заходів
для одержання інформації про переміщення ядерного матеріалу або
про цілісність предметів, наприклад, устаткування. Заходи збереження і спостереження можуть застосовуватись для: - перевірки потоку або інвентарної кількості, щоб
гарантувати, що всі предмети занесені в інвентарний опис без
дублювання, збережена справжність проби і не було
несанкціонованого втручання у прилади, обладнання, робочі
документи; - продовження дійсності результатів попередньої перевірки
фактично наявної кількості матеріалу або вимірювання потоку.
1.6. Зона балансу матеріалу (далі ЗБМ) - зона всередині або
поза підприємством, де може бути виявлено: 1) кількість ядерних матеріалів при кожній передачі в зону
(із зони) балансу матеріалів; 2) фактична наявність кількості матеріалу згідно з
установленими процедурами зведення матеріального балансу ядерних
матеріалів. 1.7. Ідентифікація облікових одиниць - перевірка
ідентифікованого маркування предмета або невіддільних частин цього
предмета з метою встановлення відповідності ідентифікації, що була
визначена раніше та вказана в облікових документах. 1.8. Інші місця знаходження - об'єкти, де знаходиться, але
звичайно не використовується ядерний матеріал, наприклад, проміжне
сховище або будь-яке інше місце, яке не є установкою. 1.9. Ключова точка вимірювання (далі КТВ) - місце, де ядерні
матеріали знаходяться в такій формі, що вони можуть бути виміряні
для виявлення потоку матеріалів або їх інвентарної кількості.
Таким чином, КТВ включає до себе введення і виведення матеріалів
(в т. ч. зміряні безповоротні втрати), а також сховища в ЗБМ. 1.10. Партія - порція ядерного матеріалу, що використовується
як одиниця вимірювання з метою обліку в КТВ, склад та кількість
якої визначається єдиним комплексом специфікацій та вимірювань.
Ядерний матеріал може бути у "балк"-формі або у вигляді окремих
предметів. 1.11. Розбіжність у даних відправника та одержувача -
розбіжність між кількістю ядерного матеріалу у партії, що
повідомлена ЗБМ, яка відправляє, та виміряною ЗБМ, котра одержує
ядерний матеріал. 1.12. Установка - реактор, критична або підкритична збірка,
окреме сховище, будь-яке інше місце, де зберігається,
використовується або перероблюється ядерний матеріал. 1.13. Установка з ядерним матеріалом у "балк"-формі -
установка, де ядерний матеріал знаходиться, обробляється або
використовується у вигляді рідин, газів, порошків або у великих
кількостях предметів, що не піддаються ідентифікації. 1.14. Фактично наявна кількість матеріалу - сума усіх
зміряних або оцінених кількостей ядерного матеріалу у партіях, які
фактично існують в наявності у цей час в ЗБМ та одержані у
відповідності з установленими процедурами. 1.15. Ядерний матеріал - будь-який початковий або спеціальний
матеріал, що розщіплюється, де: 1) початковий матеріал - уран зі складом ізотопів в тому
співвідношенні, в якому вони знаходяться в природному урані, уран
збіднений ізотопом 235, торій, будь-яка із вищевказаних речовин у
формі металу, сплаву, хімічної сполуки або концентрату, яка б не
була друга речовина, що містить одну або декілька із вищевказаних
речовин у концентрації, яка встановлена нормами та правилами по
безпеці; 2) спеціальний матеріал, що розщіплюється - плутоній239,
уран-233, уран, збагачений ізотопами 235 або 233, будь-який
матеріал, який містить одну або декілька із вищевказанних речовин.
2. Загальна частина
2.1. Загальні положення встановлюють вимоги до державної
системи обліку та контролю ядерних матеріалів на території України
(надалі ДСОК) і є обов'язковими для підприємств, організацій,
установ та фізичних осіб (надалі підприємств), які використовують,
транспортують або зберігають ядерний матеріал. 2.2. ДСОК повинна задовольняти вимоги режиму нерозповсюдження
ядерної зброї і забезпечувати постійний контроль наявної кількості
ядерного матеріалу у місцях його знаходження, а також змін його
інвентарної кількості. 2.3. Основними завданнями ДСОК є: - встановлення організаційно-методичних та технічних вимог до
системи обліку та контролю ядерних матеріалів на підприємствах; - утворення єдиної системи ведення обліку, методів та засобів
контролю ядерних матеріалів, забезпечення єдності та достовірності
облікових даних; - встановлення єдиної системи класифікації, кодування
облікових даних, системи обліково-звітної документації, яка
дозволяє її використання в автоматизованій системі обліку, єдиних
термінів та визначень. 2.4. Облік та контроль ядерних матеріалів, що здійснюється
відповідно до Загальних положень, є нерозривною частиною робіт,
які виконуються при використанні, транспортуванні або зберіганні
ядерних матеріалів і повинні забезпечувати своєчасне виявлення
втрат, несанкціонованого використання або викрадення ядерних
матеріалів. 2.5. Облік та контроль здійснюється для всіх ядерних
матеріалів, що знаходяться на підприємствах, крім тих матеріалів,
що використовуються в кількості декількох грамів та менше грама,
які містяться в мішенях прискорювачів, контрольних джерелах або як
чутливий елемент в контрольновимірювальних приладах і т. д., або
якщо вони знаходяться у відходах, які не підлягають регенерації.
Облік та контроль цих матеріалів здійснюється у порядку, що
визначається Держатомнаглядом.
2.6. ДСОК України складається з: 1) центрального органу; 2) служби обліку та контролю ядерних матеріалів на
підприємстві; 3) інформаційної системи.
3. Центральний орган ДСОК
3.1. Центральним органом ДСОК є Державний комітет України з
ядерної та радіаційної безпеки (Держатомнагляд), який здійснює
керівництво ДСОК і несе відповідальність за: - розроблення норм, положень, правил, інструкцій по обліку та
контролю ядерних матеріалів; - науково-методичне керівництво організацією та проведенням
обліку та контролю на підприємствах; -контроль по забезпеченню обліку ядерних матеріалів на
підриємствах; -створення і ведення інформаційної системи ДСОК; -негайне інформування органів законодавчої та виконавчої
влади у разі виявлення втрати, несанкціонованого використання або
викрадення ядерного матеріалу.
4. Служба обліку та контролю ядерних матеріалів
на підприємстві
4.1. Метою обліку ядерних матеріалів на підприємствах є
визначення зареєстрованої кількості матеріалу в місцях його
знаходження для кожної ЗБМ та КТВ, а також зміни його інвентарної
кількості. 4.2. Відповідальність за збереження і облік ядерних
матеріалів на підприємстві покладається на керівника підприємства. 4.3. На підприємстві наказом керівника призначається особа,
відповідальна за облік і контроль ядерних матеріалів в місцях їх
розміщення, визначається склад служби обліку. 4.3.1. Особа, відповідальна за облік та контроль, забезпечує: -ведення документації по обліку та контролю ядерного
матеріалу; -проведення реєстрації ядерного матеріалу, що знаходиться в
даній ЗБМ, а також матеріалів, які відправляють та одержують; -визначення змін інвентарної кількості внаслідок ядерних
втрат та ядерного виробництва; -проведення перевірки фактично наявної кількості ядерних
матеріалів з підбиттям балансу матеріалу; -аналіз одержаних даних; -надання звітів Держатомнагляду, що вказані нижче у п.6.2.. 4.4. На підприємстві повинна бути розроблена та затверджена
керівником підприємства інструкція по веденню обліку та контролю
ядерних матеріалів. Інструкція має відповідати вимогам цих
Загальних положень та містити: -опис структур ЗБМ та КТВ; -опис облікової та звітної документації; -процедури прийняття матеріалу в ЗБМ та передачу з неї; -процедури визначення фактично наявної кількості ядерного
матеріалу (інвентаризації); -порядок подання звітів в Держатомнагляд; -перелік заходів, що забезпечують правильність застосування
процедур та заходів обліку. На підприємствах з ядерним матеріалом у "балк"-формі
інструкція повинна також містити опис: -методів та способів, що використовуються для визначення ваги
та об'єму; -взяття зразків та хімічного аналізу; -способів неруйнуючого аналізу та визначення складу ядерного
матеріалу; -процедур ідентифікації та контролю ядерного матеріалу при
одержанні, передачі та використанні на підприємстві. 4.5. З метою обліку та контролю ядерних матеріалів на
підприємстві встановлюються і узгоджуються з Держатомнаглядом ЗБМ
та КТВ. 4.6. Облік та контроль охоплює всі ядерні матеріали, що
знаходяться на даному підприємстві, крім тих матеріалів, що
вказані вище в п.2.5, і починається з моменту надходження цих
матеріалів на підприємство та закінчується передачею матеріалів
іншим юридичним чи фізичним особам. 4.7. Система обліку та контролю, яка встановлюється
Загальними положеннями, не замінює існуючу на підприємстві систему
обліку ядерних матеріалів, а вводиться паралельно і для її
функціонування може використовуватись інформація, що одержується
із існуючої системи обліку. 4.8. Якщо адміністрація підприємства має намір внести зміни в
конструкцію установки, які можуть змінити форму, кількість,
розташування та потік ядерного матеріалу, що використовується,
адміністрація підприємства за 6 місяців до цієї події повинна
вислати в Держатомнагляд повідомлення з описом сутності зміни.
5. Інформаційна система ДСОК
5.1. Держатомнагляд веде інформаційну систему ДСОК, що
повинна містити: -перелік діючих установок, ЗБМ та інших місць знаходження
ядерних матеріалів; -інформацію про систему обліку та контролю ядерних матеріалів
на підприємствах; -перелік установок, що будуються; -інформацію про конструкцію установок; -результати інвентаризації ядерних матеріалів, наявних у
кожній ЗБМ; -дані про всі інвентарні зміни ядерного матеріалу; -результати інспекцій та всю оперативну інформацію, необхідну
для оцінки та аналізу механізмів втрат, розбіжностей між даними
відправника та одержувача і т. д..
5.2. Для ведення інформаційної системи ДСОК Держатомнагляд
виконує такі функції: -одержує звіти підприємств про інвентарні кількості та про
зміни інвентарних кількостей ядерних матеріалів, у тому числі
внутрішньодержавні та міждержавні одержання і відправлення; -реєструє увесь ядерний матеріал із зазначенням його типу,
кількості та місцезнаходження; -опрацьовує та оцінює інформацію, що надається
підприємствами, а також інформацію, одержану під час інспекцій; - здійснює перевірку та оцінку облікових документів та звітів
підприємств, а також перевірку причин втрат, розбіжностей в даних
відправника та одержувача; - здійснює підготовку даних по ядерних матеріалах для
внутрішньої оцінки та надання державним та міжнародним органам для
виконання національних та міжнародних зобов'язань України.

6. Порядок функціонування ДСОК на підприємствах
6.1. Відповідно до інструкції по обліку ядерних матеріалів на
підприємстві повинні вестись експлуатаційні облікові документи,
які застосовуються для визначення змін у кількості та складі
ядерних матеріалів і містять: - дані про місцезнаходження кожної партіі ядерного матеріалу
у будь-який момент часу; - початкові дані, необхідні для визначення втрат ядерного
матеріалу та виробництва ядерного матеріалу. 6.2. Для ведення інформаційної системи ДСОК підприємство
направляє в Держатомнагляд такі документи: - звіти про зміни інвентарної кількості ядерного матеріалу; - матеріально-балансові звіти; - списки фактично наявної кількості ядерного матеріалу; - спеціальні звіти. 6.2.1. Звіт про зміни інвентарної кількості повинен
показувати всі зміни інвентарної кількості для даної ЗБМ по
кожному елементу (уран, торій, плутоній *)) в таких випадках: - внутрішньодержавні переміщення ядерного матеріалу між
окремими ЗБМ; - імпорт ядерного матеріалу; - експорт ядерного матеріалу; - втрата ядерного матеріалу; - виробництво ядерного матеріалу; - виправлень яких-небудь даних у попередніх звітах; - в інших випадках, які визначаються нормами і правилами
Держатомнагляду.
*) Облік плутонію ведеться загальною кількістю ізотопів:
плутоній-238, -239, -240, -241 и -242, що визначається шляхом
розрахунків.
6.2.2. Матеріально-балансовий звіт повинен містити підсумкові
дані про зміни інвентарних кількостей ядерних матеріалів за
визначений проміжок часу, що відбулися у випадку: - надходження ядерних матеріалів; - втрати ядерних матеріалів; - виробництва ядерних матеріалів; - відправлення ядерних матеріалів; - безповоротних втрат; - інших випадках, що визначаються нормами і правилами
Держатомнагляду. 6.2.3. Список фактично наявної кількості матеріалу
складається за результатами фізичної інвентаризації, яка
виконується в ЗБМ не рідше одного разу на рік. Список фактично наявної кількості, як і інші звіти,
складається окремо для кожного елемента. Як спосіб проведення інвентаризації повинні використовуватись
підрахунок і, у випадку можливості і (або) необхідності,
ідентифікація та вимірювання кількості ядерного матеріалу, що
знаходиться у партії (обліковій одиниці). 6.2.4. Спеціальний звіт готується, якщо виникають будь-які
обставини на установці, які дозволяють вважати, що має місце або
може мати місце втрата ядерного матеріалу, а також при пошкодженні
або відмові засобів збереження і спостереження. Спеціальний звіт
оформляється у вільній формі і негайно надсилається в
Держатомнагляд. 6.3. Два рази на рік (у грудні та червні) підприємства
повинні подавати у Держатомнагляд попередній на наступний 12-и
місячний період графік: - здійснення фізичної інвентаризації в ЗБМ; - відправлення ядерного матеріалу із ЗБМ; - одержання ядерного матеріалу в ЗБМ; - перевантаження реактора (для реакторів, що не
перевантажуються на потужності); - заходів щодо обліку та контролю ядерного материалу, що
потребують присутності інспектора Держатомнагляду. 6.4. Уточнена дата проведення фізичної інвентаризації повинна
повідомлятись не пізніше 6-и тижнів до початку інвентаризації. 6.5. Інформація, що надходить, опрацьовується та аналізується
в інформаційній системі ДСОК.вгору