Документ z0136-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.02.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2013  № 855


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2014 р.
за № 136/24913

Про затвердження Положення про порядок акумулювання, перерозподіл та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141, та розділу Х Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок акумулювання, перерозподіл та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів, що додається.

2. Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку (Видиборець А.П.) та Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування (Привалова Н.Є.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А.П.

Міністр

О.В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Державної казначейської служби України

Заступник Міністра фінансів УкраїниО.С Даневич

С.О. Рибак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів
і зборів України
27.12.2013  № 855


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2014 р.
за № 136/24913

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок акумулювання, перерозподіл та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів

I. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює порядок акумулювання на рівні Міністерства доходів і зборів України (далі - Міндоходів), перерозподіл і використання коштів спеціального фонду від власних надходжень Міндоходів, головних управлінь Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, міжрегіональних територіальних органів (повноваження яких поширюються на кілька адміністративно-територіальних одиниць), митниць Міндоходів, спеціалізованих департаментів та спеціалізованих органів Міндоходів, державних податкових інспекцій в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, об’єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій, установ, організацій та закладів, що належать до сфери управління Міндоходів (далі - територіальні органи Міндоходів).

1.2. Перерозподіл та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень Міндоходів та територіальних органів Міндоходів (далі - спеціальний фонд) проводяться з метою забезпечення належного фінансування основної діяльності територіальних органів Міндоходів, які не забезпечено або частково забезпечено коштами загального фонду державного бюджету та які не мають можливості наповнити спеціальний фонд за рахунок власних надходжень.

1.3. Акумулювання, перерозподіл і використання коштів спеціального фонду проводяться за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету «Керівництво та управління у сфері доходів і зборів», передбаченої законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

II. Акумулювання коштів спеціального фонду

2.1. Обсяги власних надходжень територіальних органів Міндоходів, які перевищують обсяги відповідних витрат, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій підлягають акумулюванню на рівні Міндоходів.

2.2. Повноту та своєчасність перерахування коштів забезпечують керівники відповідних територіальних органів Міндоходів.

2.3. Перерахування коштів спеціального фонду до Міндоходів та подальший їх перерозподіл здійснюються лише в межах однієї програми й однієї групи власних надходжень відповідно до розділу Х Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662.

III. Перерозподіл та використання акумульованих коштів спеціального фонду

3.1. Територіальні органи Міндоходів у разі незабезпечення або часткового забезпечення потреби в коштах загального фонду і спеціального фонду до 05 числа наступного місяця направляють до Міндоходів обґрунтовані заявки про додаткову потребу в коштах спеціального фонду.

3.2. Міндоходів щомісяця до 20 числа за результатами розгляду отриманих заявок приймає рішення про перерозподіл обсягу акумульованих коштів спеціального фонду та перераховує відповідні суми коштів територіальним органам Міндоходів. Перерозподіл обсягу акумульованих коштів спеціального фонду затверджується заступником Міністра - керівником апарату Міндоходів.

Перед визначенням обсягів коштів спеціального фонду, який планується перерозподілити для перерахування територіальним органам Міндоходів, Міндоходів резервує і не включає до відповідних розрахунків обсяги коштів спеціального фонду, які необхідно перерахувати до територіальних органів Міндоходів.

Перерозподіл між територіальними органами Міндоходів коштів спеціального фонду Міндоходів здійснюється за принципом обов’язковості покриття першочергових видатків. Зазначена норма також застосовується за умови покриття сумарного обсягу додаткової потреби територіальних органів Міндоходів у коштах спеціального фонду, якщо вона перевищує обсяг можливого перерозподілу.

Територіальні органи Міндоходів у разі незабезпечення або часткового забезпечення потреби в коштах загального і спеціального фондів направляють до Міндоходів обґрунтовані заявки про додаткову потребу в коштах спеціального фонду.

3.3. Кошти спеціального фонду використовуються згідно з кошторисом, який складено та затверджено відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, у тому числі і для закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

IV. Порядок зарахування коштів до спеціального фонду від власних надходжень та відображення руху коштів в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності

4.1. Для зарахування коштів до спеціального фонду від власних надходжень Міндоходів та територіальних органів Міндоходів відкриваються окремі спеціальні рахунки в органах Державної казначейської служби України у розрізі кодів класифікації доходів державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету «Керівництво та управління в сфері доходів і зборів», передбаченої законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

4.2. Операції з коштами спеціального фонду відображаються територіальними органами Міндоходів у бухгалтерському обліку, фінансовій та бюджетній звітності за формами відповідно до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (далі - форми фінансової звітності).

4.3. Облік операцій з акумулювання та перерозподілу коштів спеціального фонду, що надходять від територіальних органів Міндоходів, ведеться Міндоходів на субрахунках згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1214/23746.

4.4. Використання коштів, що надійшли на спеціальний реєстраційний рахунок, здійснюється в установленому законодавством порядку в межах затвердженого кошторису на відповідний рік.

4.5. Залишки коштів, що не були використані в поточному році, зберігаються на рахунках спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення відповідно до законодавства.

4.6. У разі перерахування коштів спеціального фонду від власних надходжень, отриманих у поточному році, територіальними органами Міндоходів до Міндоходів, зазначені операції відображаються як зменшення та збільшення доходів територіальних органів Міндоходів і Міндоходів у формах фінансової звітності відповідно.

4.7. Сума залишку коштів минулого року, що була перерахована у звітному періоді, відображається у формах звітності як перерахований залишок.

4.8. Сума залишку коштів минулого року, що була отримана у звітному періоді, відображається у формах звітності у графі «Отримано залишок».

Директор Департаменту
фінансово-економічної роботи
та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер
А.П. Видиборецьвгору